You are on page 1of 3

OPĆI PRODAJNI UVJETI

Preambula 4. CIJENE
Ovi opći prodajni Uvjeti odnose se na Ugovorne odnose između ABB-a i njegovih Osim ako je drukčije dogovoreno pisanim putem, Cijena se odnosi na Predmet
Naručitelja glede Proizvoda, Sustava ili Usluga. isporuke isporučen u skladu s ponuđenim uvjetima isporuke INCOTERMS 2010.,
Uvjeti, zajedno s narudžbom i potvrdom narudžbe, predstavljaju cijeli Ugovor između bez PDV-a.
Strana te zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane dogovore ili pak dokumente Dogovorene cijene ne obvezuju ABB u slučaju promjene količina i/ili kvalitete
između ABB-a i Naručitelja u vezi s nabavom. Proizvoda koji će se isporučiti te će biti izmijenjene u slučaju produljenja plana
Pojmovi pisani velikim početnim slovom ovih Uvjeta imaju značenje koje im se pripisuje isporuke iz razloga predviđenih člankom 8. "Plan isporuke".
u članku 1. "Definicije".
5. PLAĆANJE I FAKTURIRANJE
1. DEFINICIJE Cijena se uvijek plaća putem bankovnog naloga na račun koji odredi ABB unutar
ABB: ABB d.o.o. ugovorno utvrđenih datuma ili, osim ako nije drukčije dogovoreno, u roku od 30
Naručitelj(i): Naručitelj koji zahtijeva i/ili prima Ponudu od ili predaje Narudžbu ABB-u, (trideset) dana od datuma izdavanja računa. Trošak prijenosa sredstava ABB-u
te, tamo gdje je to predviđeno Potvrdom narudžbe i/ili relevantnim zakonima, njegovim uvijek ide na rizik Naručitelja, bez obzira na odabrano sredstvo plaćanja. Svaki
eventualnim slijednicima. dogovor o primitku bilježaka ili dokumenata o odobrenju od strane ABB-a smatra se
Grupa kompanija: Skup kompanija kojima Strana upravlja izravno i/ili neizravno te skup samo omogućavanjem transakcije, te ABB-u daje pravo na naknadu relevantne
kompanija koje se sa Stranom nalaze pod zajedničkim upravljanjem. kamate, troškova i provizija, podložno odobrenju, i ne mijenja mjesto uplate, koje
Uvjeti: Ovi Opći prodajni uvjeti. ostaje kao što je gore naznačeno. U slučaju kašnjenja uplate, Naručitelj ABB-u plaća
Ugovor: Odredbe ovih Uvjeta, Narudžbe i Potvrde narudžbe. kamatu za zakašnjelu uplatu po stopi utvrđenoj zakonom zemlje Naručitelja ne
Ponuda: Dokument koji ABB predaje Naručitelju kako bi primio Narudžbu. dovodeći u pitanje nikakvu drugu odštetu. Kada je to moguće prema načinu
Narudžba: Dokument (s prilozima) koji je potpisao Naručitelj i predao ga ABB-u na isporuke, ABB može ispostaviti račune za svaku isporuku. U tom slučaju, svaka se
prihvat pri čemu Naručitelj od ABB-a naručuje Proizvode, Sustave i/ili Usluge. isporuka fakturira zasebno, prema Ugovorom utvrđenim uvjetima plaćanja. Svaka
Definicija narudžbe također pokriva promjene narudžbe koje ABB prihvati nakon pritužba Naručitelja, uključujući za zakašnjele isporuke ili nepotpunu dobavu nebitnih
potpisivanja Ugovora. dijelova, ne daje pravo Naručitelju da obustavi uplatu ili zakasni s uplatom.
Potvrda narudžbe: Pisana komunikacija pri čemu ABB potvrđuje prihvaćanje Narudžbe Osim ako Strane izrijekom drukčije ne dogovore, isporučeni Proizvodi ili Sustavi
Naručitelju, na taj način tvoreći Ugovor. fakturiraju se u cijelosti prilikom isporuke. Na poseban zahtjev Naručitelja, materijal
Strana: Naručitelj i/ili ABB. koji je isporučen za izvođenje radova može se fakturirati zajedno s fakturom za te
Strane: Naručitelj i ABB. radove.
Cijena(e): Cijena(e) navedene u Potvrdi narudžbe. Kod Usluga rada ili aktivnosti na lokaciji koje se plaćaju po potrošnji, ABB mora
Proizvod(i): Roba specificirana u Potvrdi narudžbe. izdati relevantan račun zajedno s primitkom kartica evidencije radnog vremena
Usluga(e): Usluga(e) specificirane u Potvrdi narudžbe. ABB-ovog osoblja koje je Naručitelj propisno supotpisao.
Sustav(i): Sustav specificiran u Potvrdi narudžbe.
Predmet isporuke: Cijeli opseg Potvrde narudžbe. 6. OBUSTAVA ISPORUKA
Ako Naručitelj propusti na vrijeme izvršiti jedno ili više plaćanja, ili ako propusti
2. STRUKTURA UGOVORA izvršiti neku od svojih Ugovornih obveza, tada ABB ima pravo obustaviti isporuke.
Osim ako Strane ne dogovore drukčije, Naručitelj je suglasan da je svaka Narudžba Nakon dovršetka Ugovora, ABB također može obustaviti isporuke u slučaju da se
koja se odnosi na Uvjete, te relevantna Potvrda narudžbe od ABB-a, zaseban Ugovor, ekonomski uvjeti Naručitelja znatno promijene, kao što je slučaj kod jednog ili više
pravno nezavisan od svakog drugog Ugovora. protesta mjenice, ovrhe, uspostave zaloga i/ili hipoteka, primjene privremenog
Svaki puta kada Naručitelj preda Narudžbu koja je podložna Potvrdi narudžbe od stečaja, poravnanja s vjerovnicima, ili pak obustave poslovanja.
strane ABB-a, dotična će nabava biti podložna daljnjim ugovornim uvjetima za
proizvode, sustave i/ili usluge navedene u Narudžbi i Potvrdi narudžbe koje su dio 7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Ugovora. Bez obzira na obvezatne odredbe zakona, odgovornost ABB-a prema Naručitelju za
Kod razlika između uvjeta ugovornih dokumenata, oni koji su sadržani u Potvrdi izravnu štetu prema Ugovoru, svaku drugu vrstu štete, te za svaki drugi postojeći
narudžbe te u Uvjetima imaju prednost pred onima sadržanima u Narudžbi, dok oni oblik odštete i/ili naknadu predviđenu zakonom i/ili ovim Uvjetima i/ili Ugovorom ne
sadržani u Potvrdi narudžbe imaju prednost pred onima u Uvjetima. Svi eventualni opći mogu zbirno premašiti 100% Ugovorene cijene.
uvjeti koji su primijenjeni od strane Naručitelja, a koji nisu izrijekom prihvaćeni od Bez obzira na obvezatne odredbe zakona, od ABB-a se ne može tražiti da
strane ABB-a, također tamo gdje je to naznačeno u Narudžbi i/ili na poleđini Narudžbe, Naručitelju nadoknadi gubitak dobiti i/ili svaku neizravnu i/ili posrednu i/ili posljedičnu
ne mogu se primijeniti. štetu. Na primjer, ali ne ograničavajući se na potonje, od ABB-a se ne može tražiti
Ponuda ABB-a vrijedi samo kada je dana u pisanom obliku te u razdoblju navedenom da plati odštetu za gubitak prodaje, gubitak dobiti, gubitak Ugovora.
u toj ponudi. Nijedan agent niti posrednik ABB-a nema ovlasti prihvatiti narudžbu u ime U svakom slučaju, ABB neće Naručitelju platiti odštetu koju Naručitelj iz nekog
ABB-a. razloga može biti dužan platiti trećim Stranama.
Ugovor se sklapa između Strana kada ABB, nakon primitka narudžbe, obavijesti U slučaju spora oko tumačenja, odredbe ovog članka imaju prednost pred
Naručitelja u pisanom obliku o prihvaćanju iste putem slanja potvrde narudžbe. Po eventualno drukčijim suprotnim odredbama sadržanima u Uvjetima i/ili Ugovoru.
primitku Potvrde narudžbe ABB-a, Naručitelj treba provjeriti sve informacije koje su
tamo navedene; smatra se da ju je Naručitelj prihvatio ako je odmah ne ospori pisanim 8. PLAN ISPORUKE
putem. Materijali i usluge koji nisu izrijekom opisani u potvrdi narudžbe fakturirat će se Datumi isporuke idu od datuma posljednjeg od sljedećih događaja:
zasebno. - Od datuma dogovora između Strana o svim uvjetima isporuke;
- Kada ABB primi avansnu uplatu narudžbe, ili jamstvo plaćanja, tamo gdje je
3. OPĆI UVJETI ono predviđeno;
3.1. Informacije koje Strane razmijene ne smatraju se povjerljivima. Ako Strane - Nakon što ABB primi tehničke podatke od Naručitelja ili za to određenih trećih
namjeravaju komunicirati, primati, ili izmjenjivati povjerljive informacije, to Strana ili nakon što nacrte i planove ABB-a odobri Naručitelj, tamo gdje je to
trebaju Ugovoriti te potpisati poseban Ugovor o povjerljivosti. predviđeno;
3.2. Strane mogu komunicirati elektroničkim putem, a ta komunikacija smatra se - Nakon što ABB primi materijale koje mora dostaviti Naručitelj ili za to određena
jednakovrijednom pisanom dokumentu, s punom Ugovornom vrijednošću treća Strana;
između Strana, osim kao što je navedeno u obaveznim odredbama relevantnog - Kada Naručitelj primi odobrenje za uvoz materijala ili za izvršenje plaćanja,
zakona. tamo gdje je to primjenjivo.
Identifikacijski kod sadržan u elektroničkom dokumentu, premda drukčiji od Za izračun datuma isporuke, uzimaju se tjedni od 5 (pet) radnih dana, ne računajući
digitalnog potpisa, bit će dovoljan za identifikaciju pošiljatelja te autentičnost praznike. Naznačeni datumi isporuke smatraju se automatski produljenima u slučaju
dokumenta. nepredviđenih događaja za razdoblje koje je jednako trajanju samog događaja. ABB
Posebice, Strane su izrijekom suglasne da se svaka Narudžba koja je predana stoga nije odgovoran, u bilo kojem slučaju i iz bilo kojeg razloga, za bilo kakvu
elektroničkim putem smatra jednakovrijednom dokumentu koji Strane potpišu na izravnu ili neizravnu štetu uzrokovanu isporukom materijala kasnije od naznačenog
papiru, s istim obvezujućim i obaveznim učinkom, osim kao što je navedeno u datuma; Naručitelj, međutim, prihvaća isporuku naručenog materijala i nakon tog
obveznim odredbama relevantnog zakona. datuma. Datum isporuke dodatno se produljuje ako Naručitelj ne izvrši svoju
3.3. Strane ne mogu poduzimati nikakve pravne, sudske i/ili izvansudske mjere kako Ugovornu obvezu na vrijeme i, posebice:
bi zaštitile svoja prava prema Ugovoru nakon isteka od dvije godine od datuma - Ako plaćanja nisu izvršena na vrijeme;
događaja koji daje pravo na takvu radnju. - Ako Naručitelj ne dostavi podatke potrebne u vrijeme plana prije ili tijekom
3.4. Naručitelj je suglasan da, na brigu i trošak ABB-a, ABB može instalirati na obrade;
Proizvode/Sustave sve tehničke izmjene koje ABB smatra obaveznima (na - Ako Naručitelj zahtijeva promjene tijekom obrade narudžbe;
primjer, one koje su potrebne iz sigurnosnih razloga). - Ako Naručitelj kasni s isporukom materijala prije ili tijekom obrade narudžbe.
Uklonjeni dijelovi postaju imovina ABB-a; Naručitelj izjavljuje da ima prikladne Ako se isporuka ne izvrši iz nekog razloga zbog događaja koji ne ovise o ABB-u,
ovlasti, od vlasnika ili imatelja drugih prava, prenijeti na ABB vlasništvo i posjed smatra se da je isporuka učinjena po jednostavnoj obavijesti o dovršetku predmeta
uklonjenih dijelova. isporuke.
3.5. Naručitelj je odgovoran samo za rezultate proizašle iz uporabe Proizvoda, Pod datumom isporuke Strane smatraju datum kada ABB izda obavijest o robi koja
Sustava ili Usluga. je spremna ili obavijest o pošiljci Naručitelju, ili pak slanju robe prijevozniku ili
3.6. Ako bilo koja odredba Ugovora bude proglašena nevažećom ili neprovedivom, špediteru navedenom u Narudžbi, ili u obavijesti o robi spremnoj za ispitivanje.
preostale odredbe Ugovora ostaju u punoj primjeni i važenju.

ABB d.o.o.
ABB d.o.o. Telefon: +385 1 6008 500 Društvo je upisano u sudski Zagrebačka banka d.d. Temeljni kapital 2.730.000,00 kn
Ulica grada Vukovara 284 Faks: +385 1 6195 111 registar Trgovačkog suda u Trg bana Josipa Jelačića 10 uplaćen u cijelosti
HR-10000 Zagreb E-pošta: info@hr.abb.com Zagrebu, MBS 080083928 10000 Zagreb, Hrvatska Uprava društva:
Hrvatska Mrežne stranice: www.abb.hr MB 1210459, OIB 73301344150 IBAN: HR1823600001101377234 Steffen Drausnigg, direktor
SWIFT: ZABAHR2X
QF-10.05 rev. 0 Filename: Q-10.05 F.doc

blokadom. strojeva. Ugovorna kazna ne plaća se kada se kašnjenje u Svaka reklamacija predmeta isporuke. uključujući oglašavanje. Jamstvo prestaje po isteku jamstvenog Proizvoda i/ili Sustava. U slučaju skrivene pogreške. 14. ispitivanja će se licencirati primljenu dokumentaciju bez prethodnog izričitog dopuštenja ABB-a. Proizvod koji ABB zamijeni postaje Ugovorna kazna za kašnjenje primjenjivi su samo ako je to izrijekom navedeno u vlasništvo ABB-a. Proizvodi/Sustavi prevoze se na vlastiti rizik i trošak Naručitelja.. ali ne kasnije od 18 mjeseci od kaznu. ABB ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno dodatnim ispitivanjem. "Prava intelektualnog vlasništva". da plati Ugovornu Jamstveni rok traje 12 mjeseci od puštanja u pogon. prelaze na Naručitelja u skladu s Naručitelja da zatraži raskid Ugovora i/ili naknadu štete. Ugovorna kazna mora se platiti samo ako je pisanim putem. obustavljaju važenje Ugovora. radu" te odredbe glede pitanja zaštite na radu. Naručitelj ne smije komunicirati s trećim Stranama. Ugovorna kazna ne primjenjuje se ako se ne zatraži u Uvjeti jamstva jednaki su kao i za izvorni Predmet isporuke. je dužan o svom trošku ukloniti nedostatke. . dokumentaciji ABB-a. ili Isključenje pakiranja. redovnim trošenjem i habanjem. kao i povezani rizici. Kada je reklamacija pravodobna i opravdana. bilo da su registrirana ili ne (u daljnjem tekstu zbirno navedeni kao "Dokumentacija"). UGOVORNA KAZNA/KAŠNJENJE ISPORUKE zamjenu neispravnog dijela predmeta isporuke. te o prethodno utvrđenom datumu isporuke. ili pak neovlaštenom intervencijom. nalozima civilnih ili vojnih vlasti. ABB pridržava pravo isporučiti dijelove od izvornog ili Ako isporuka kasni ili postane nemoguća uslijed razloga koji se ne mogu pripisati jednako vrijednog dobavljača. poplavama. uz izričito isključenje daljnje odštete ili raskida Ugovora. ABB koristi propustom Naručitelja da usvoji mjere kako bi smanjio eventualne disfunkcije. bez prethodnog pisanog pristanka druge postojati puni pisani dogovor između Strana i o izmjenama i o modifikacijama do kojih vlasničke Strane.05 F. prije raskida Ugovora. U svakom slučaju. instalacija se može naručiti od ABB-a prema posebnoj računa. Naručitelj mora vratiti primljenu dokumentaciju ABB-u zajedno sa svim kopijama Kada Naručitelj zatraži. U svakom slučaju jamstveni rok kašnjenju. ako ABB izvrši Ugovor na temelju specifične tehničke Nakon uspješno obavljenih ispitivanja.“Cijena“. "Aktivnosti na lokaciji Naručitelja . U svakom slučaju. ODREDBA TRENUTNOG RASKIDA 12. uz 19. U tom Naručitelj ne smije koristiti primljenu Dokumentaciju u svrhe koje nisu predviđene slučaju. unutar maksimalno 8 dana od isporuke. nepravilnim skladištenjem. nepravilnim održavanjem. tamo gdje ABB tu obvezu ima prema Ugovoru. VIŠA SILA ABB može raskinuti Ugovor po nastupu nekog od sljedećih događaja: ABB se ne može smatrati odgovornim za neizvršavanje neke Ugovorne obveze ili pak . ABB će tijekom odgovornost. u rutinskim ispitivanjima na materijalima u tvornicama ABB-a. ISPORUKA. "Kontrola izvoza". isporuka ostaje na skladištu na trošak. ABB ima predmeta isporuke odgovornost je i trošak Naručitelja. te zaštite embargom. Nesukladnost s člankom 24. 18. ABB je obvezan zamijeniti neispravnu 11. obustavljaju se tijekom cjelokupnog razdoblja u kojem jedan od gore navedenih . preopterećenjem glede Ugovornih ograničenja. taj rok iznosi Naručitelj obavijestio ABB preporučenom poštom o svojoj namjeri da primijeni 60 dana od izvršenja sporne usluge. S obzirom na obvezu dogovorenim uvjetima isporuke INCOTERMS 2010. prihvaćaju. Nakon isteka jamstvenog roka reklamacije se ne Ugovorne kazne. kao rezultat kašnjenja ABB-a. ratom (čak i kod država koje su izravno uključene u nabavu). Naručitelj potvrđuje da je obaviješten o sigurnosnim pravilima glede uporabe Proizvoda. naknadu bilo koje druge štete. UGRADNJA ABB svoje Proizvode i/ili Sustave isporučuje u skladu s dogovorenim uvjetima isporuke Osim ako je drukčije dogovoreno. invazijom. vlastitom trošku. razloga utječe na kašnjenje izvršenja Ugovora. a Naručitelj smatra ABB U slučaju kada se tijekom tih ispitivanja utvrdi da isporuka ne odgovara Ugovoru. Skladište se osigurava na teret Naručitelja. utjecaja i odgovornosti ABB-a. čak i kada Predmet isporuke nije stavljen u funkciju. OPĆI PRODAJNI UVJETI 9. U suprotnom Naručitelj gubi svoja prava s tim u vezi. isporuke rezervnih dijelova. . a on posljedice koje proizlaze iz mogućih kršenja.05% vrijednosti robe u Predmet isporuke bio izvan pogona uslijed kvara. ABB obavještava Naručitelja u primjerenom roku o datumu kada će se takva Ugovorom. Tamo gdje se od ABB-a traži. osim ako Strane drukčije Ne kasnije od 30 (trideset) dana od dovršetka radova od Strane ABB-a. Ugovorne vrijednosti. "Poslovna etika". u najkraćem mogućem roku. uključujući putovanje. Svi podaci. uporabom. je tako dogovoreno. Raskid Ugovora stupa na snagu od datuma 13. ne preuzimajući nikakvu Popravak ili zamjena vrši se samo ako je Naručitelj obavio sve svoje obveze do tog odgovornost. ABB i Naručitelj dogovorit će razuman rok za popravak ili 10. reproducirati ili ispitivanja izvršiti. datuma. izvršavanje Ugovora i/ili za korištenje Predmeta isporuke. Strane jedna drugoj ne odobravaju pravo korištenja svojih brandova. s kopijom ABB-u. PRIJENOS RIZIKA robu ili ponoviti prethodno neadekvatno izvršenu uslugu. rad i prijevoz inspektora. čak ni za skrivene pogreške. blokadom poslodavca. mora publikacije. Naručitelj ne može obustaviti izvršenje svojih Ugovornih obveza uslijed aktiviranja jamstva. ustankom. pobunom. Povrat roka čak i ako uređaji iz bilo kojeg razloga nisu korišteni. QF-10. ima pravo na maksimalan iznos skrivena pogreška ustanovljena. ili pak pakiranja. te na njegov rizik i nepravilnom intervencijom ili radnjom Naručitelja ili pak višom silom. Filename: Q-10. U svakom slučaju. isključujući sva prava Vlasništvo predmeta isporuke. kod robe za koju se ono obično koristi. a koji ovdje nije izrijekom naveden. Nesukladnost s člankom 26. Naručitelj je dužan provjeriti Ponudi/Narudžbi. gore navedeni uvjeti počinju teći od datuma kada je Ako Naručitelj. pravo zaračunati za troškove skladištenja mjesečno 1% (jedan posto) od vrijednosti Po zahtjevu Naručitelja. to će biti jedini pravni lijek dostupan Naručitelju. Njegova reprodukcija. REKLAMACIJE U JAMSTVENOM ROKU prijevozniku preporučenim pismom. sve relevantne troškove. Ako Naručitelj na taj datum ne bude prisutan. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA kada Naručitelj primi takvo pismo. Ako Naručitelj ne izvrši plaćanje prema uvjetima iz članka 4. Uvjeti isporuke . Naručitelj je dužan osigurati da se u takvoj uporabi ne U tom slučaju. sindikalnim akcijama. kršenje prava industrijskog vlasništva trećih Strana. dimenzije i ilustracija Proizvoda koje se raskinuti Ugovor ako je ABB započeo s popravkom prije isteka gore navedenog roka daju samo informacije radi. ta se ispitivanja provode na rizik i odgovornost Naručitelja. osiguravši da ABB bude u potpunosti također mora preuzeti odgovornost za cjelokupnu sigurnost mjesta rada. ako on nije Proizvoda/Sustava ili ambalaže ne prihvaća se bez prethodnog pisanog pristanka prouzročen sastavljanjem od Strane Naručitelja ili treće Strane. ABB pridržava pravo izmjene koja nije ključna.o. Svaka Strana. Popravak takvih nedostataka predstavlja jedini lijek koji se od ABB-a može zatražiti. te bilo kojim slučajem koji je izvan okoliša. uređaji i materijali sukladni su s IEC i/ili s tehničkim pravilima određenog nedostatak u minimalnom roku od 30 dana. Naručitelj. Naručitelj ne može sektora i/ili sadašnjim EU direktivama. troškove takvog (ako ih ima) na zahtjev ABB-a kada ta dokumentacija više ne bude neophodna za ispitivanja snosi Naručitelj. pandemijom. potvrdi narudžbe.sigurnost na štrajkovima. U slučaju kvara. Naručitelj mora izrijekom zatražiti prilikom davanja narudžbe. krše prava industrijskog vlasništva trećih Strana te preuzima punu odgovornost za snosi Naručitelj. u biti odgovaraju tehničkim karakteristikama navedenim u te je na taj način u dobroj vjeri propisno nastavio izvršavati Ugovor. dokumenti. daje formalnu obavijest drugoj strani da otkloni strojevi. suprotnom će ABB pošiljkom rukovati na trošak Naručitelja. informacije. isključujući PDV. na svojoj lokaciji. unutar osam dana od primitka ABB jamči isporuku u skladu sa zakonom. o isporučuje samo za potrebe izvođenja Ugovora. postrojenja ili komponenata koje izvršavanju može pripisati nekoj nepredviđenoj okolnosti ili događaju koji nije izravno nisu u skladu sa specifikacijama ili Ugovornom dokumentacijom mora se podnijeti povezan s odgovornošću ABB-a. te ona dospijeva i primjenjiva je tek od datuma kada ABB primi takvu Za zamijenjene ili popravljene dijelove primjenjuje se jamstveni rok od 12 mjeseci. zaposjedanjem tvornica. kao i prava intelektualnog vlasništva. Kod Sustava. odnosno za kašnjenje u izvođenju koje je uzrokovano: potresom. požarom. sigurnosti i higijene. može zatražiti pregled radi provjere materijala na svojoj lokaciji ili Ako Naručitelj namjerava koristiti dokumentaciju kako bi Predmet isporuke ugradio u na mjestu ugradnje. ABB mora obavijestiti Naručitelja o potrebnim uputama za prijevoz te o jamstvenog roka besplatno popraviti ili zamijeniti svaki neispravni dio predmeta svim drugim povezanim mjerama. RASKID Osim kod određenih drugih uputa koje je potrebno dogovoriti u pisanom obliku. ISPITIVANJA preneseni u bilo kojem obliku. opticaj i uporaba bez prethodnog odobrenja zabranjeni su. ugradnja uređaja i sastavljanje komponenata INCOTERMS 2010. standardne postupke i materijale za pakiranje. Svaka Strana daje drugoj samo licence i prava koje su jasno može doći u cijeni. primjenjuje se tolerancija. isporuke jamstveni se rok produljuje samo za ono razdoblje tijekom kojeg je Ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja plativa je po stopi od 0. Proizvode i/ili Sustave i izvijestiti o eventualnim manjkovima/nedostacima prije te prema potrebi osigurati lokaciju na kojoj se instalacija vrši. Masa. tako da isti imaju obveznu primjenu. ili isteka roka za podnošenja zahtjeva za dokumentacije Naručitelja. prekidom svake vrste prijevoza roba. ABB-u. varijacijama istih. Ugovornu kaznu. komercijalnih Ako Naručitelj predlaže tehničke izmjene u opsegu isporuke ABB-a u odnosu na naziva ili drugih naziva (ili naziva pripadnih kompanija Grupe) u bilo kakvoj vrsti navedeno u ponudi ili predanim projektima. ABB potpuno slobodnim od svih i bilo kakve odgovornosti. mobilizacijom. PAKIRANJE I PRIJEVOZ 15. Nepoštivanje ograničenja i obveza predviđenih člankom 20. Svi eventualno skriveni nedostaci moraju se javiti 16. Kod Proizvoda čija je Cijena dogovorena s posebnom naznakom mase. ostaju isključivo vlasništvo ABB-a te ih se Naručitelju Naručitelj ima pravo i dužnost pravodobno obavijestiti o namjeri sudjelovanja. Nesukladnost s odredbama članka 19. s člankom 26. u isporuke. materijal se uvijek prevozi u ime Naručitelja. a ABB prihvati daljnja neplanirana ispitivanja. U tom slučaju.doc Stranica 2 od 3 . Naručitelj je dužan pravodobno izvršiti potrebne pripremne radove. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA obavijest Naručitelju ukoliko ona može utjecati na instalaciju. Za preostali dio roku od 10 (deset) dana od zakašnjele isporuke. U slučaju povrata. Predložene izmjene ne navedena u Potvrdi narudžbe. a obavijest. u slučaju kašnjenja. 0 Dokument je vlasništvo tvrtke ABB d. a rezultati će se obznaniti Naručitelju. Hrvatska. ili pak nepravilnom ABB-a. Ako Naručitelj propusti preuzeti Proizvode i/ili Sustave.o. ako ne dogovore. ili uporabu posebnog neiskustvom i/ili nemarom kupca ili prijevozom. kao i u skladu slobodan od svih i bilo kakve odgovornosti. ABB će obavijestiti Naručitelja o svojoj namjeri raskidanja Ugovora formalnom obaviješću putem preporučene pošte. prihvaćanja isporuke od Strane prijevoznika i to prije potpisivanja prijevoznog dokumenta u znak primitka. svejedno izvršiti. rizik i odgovornost Naručitelja.05 rev. smatra se da je Naručitelj prihvatio isporuku. Ukupni iznos Ugovorne kazne za kašnjenje ograničen je na 5% ukupne istječe najkasnije 24 mjeseca nakon dovršetka radova. na taj način izričito isključujući isporuke. 17. drugi Proizvod/dokumentaciju. Naručitelj se može povući iz Ugovora.

puštanju u pogon. sve što je potrebno i zaključene Ugovore: moguće. ABB je uspostavio sljedeće kanale izvješćivanja kojima Naručitelj i njegovi zaposlenici mogu prijaviti sumnju na kršenje relevantnih zakona. održavanja i popravka može izvršiti samo osoblje ABB-a ili osoblje koje je adekvatno obučeno i ovlašteno od Strane ABB-a u skladu sa svim sigurnosnim propisima. MJERODAVNI ZAKON I JURISDIKCIJA kao i planove za hitna stanja. tamo gdje je to primjenjivo.Legal & Integrity Affolternstrasse 44 Zurich Switzerland E-pošta: ethics. Naručitelj Obrađeni podaci i informacije ne smiju se objavljivati. KONTROLA IZVOZA 26. kako bi zatražio brisanje. U svakom slučaju.doc Stranica 3 od 3 . bilo da jesu ili nisu već zabilježeni. ali ne ograničavajući se na američki Zakon o sprečavanju korupcije u inozemstvu te. Promjene u vlasništvu ili vlasničkoj strukturi kompanije.abb. Naručitelj ovime jamči da neće. ako je za to zainteresiran.abb. ili blokiranje nezakonito obrađenih podataka. uključenom u radove. Slobodan pristup. kao što je navedeno u ponudi ili . Naručitelj također ima pravo biti obaviješten o: izvoru osobnih ------------------------------------------------- podataka. uključujući one za koje se ne zahtijeva da ih se održava u svrhu za koju su prikupljeni ili naknadno obrađeni. će se odvijati aktivnosti ABB-a ABB pridržava pravo povući se iz Ponuda i/ili iz postojećih Narudžbi i/ili raskinuti . direktorima i zaposlenicima ABB-a ili nekoj drugoj strani na način koji je suprotan primjenjivim zakonima (uključujući. izravno ili neizravno. Hrvatska. Prije početka radova Naručitelj mora u pisanom obliku. upoznati ABB s pravilima i propisima na radilištu. vladinim dužnosnicima i agentima. 22. Naručiteljem te sigurnosnim uvjetima u dijelovima pogona u kojima će raditi. računovodstvene zahtjeve. Djelatnost ABB-a uvijek se izvodi uz kontinuiranu pomoć stručnog osoblja Naručitelja te uporabom svih zaštitnih naprava. Ništa u Ugovoru ne obvezuje ABB da Naručitelju izvrši naknadu za bilo kakvo takvo dano ili obećano gore opisano davanje. uredbe i pravila glede podmićivanja i korupcije. QF-10. na isključivu jurisdikciju suda u Zagrebu. dati dar ili izvršiti neku drugu obvezu prema svojim Naručiteljima. U roku od (30) dana nakon događaja više sile u skladu s člankom 12. od Naručitelja se traži da ABB-u osigura Ni u kojem slučaju Naručitelj neće robu proizvodnje ABB prodavati niti otpremiti u one sljedeće: zemlje kojima ABB zabranjuje prodaju i/ili isporuku. koji je dostupan na internetskoj stranici www.SIGURNOST NA RADU Naručitelj mora poštovati sve zakone primjenjive na izvoz Proizvoda i tehnologija. politika ili standarda ponašanja: Telefon: +41 43 3173 367 Internetski portal: www. Ako Naručitelj materijalno prekrši bilo koju obvezu sadržanu u ovom članku. ABB to može smatrati materijalnim kršenjem ovog Ugovora što daje ABB-u pravo raskinuti Ugovor s trenutnim stupanjem na snagu ne dovodeći u pitanje za ABB bilo koje drugo pravo ili pravni lijek iz ovog Ugovora ili primjenjivog zakona. te da nema saznanja da bi druge osobe. te će se svakako sigurno pohraniti. AKTIVNOSTI NA LOKACIJI NARUČITELJA . općenito. Naručitelj mora obeštetiti ABB za sve obveze. bez prava na obeštećenje ili naknadu bilo koje vrste. Osoblje ABB-a može odbiti započeti s aktivnostima sve dok ne bude adekvatno U slučaju raskida. Ako ABB ne primi izjavu o krajnjem korisniku zajedno s narudžbom ili prije iste. Naručitelj ABB-u vraća nacrte. troškove i izdatke koji su nastali kao rezultat nekog takvog kršenja gore navedenih obveza te raskida ovog Ugovora. tako da osoblje ABB-a ne bude izloženo dotičnim Ugovor se rukovodi hrvatskim zakonima. uključujući porezne i pristup mjestu nesreće kako bi se utvrdili relevantni uzroci. Ako je krajnja uporaba robe nejasna. Punu sigurnost pogona na lokaciji Naručitelja i/ili na radilištu Naručitelja gdje je potvrdi narudžbe. uvjeta. narudžbe i/ili potvrde narudžbe prenijet će se osigurani.o. mogle izvršiti neku uplatu. 24. . tumačenja. Naručitelj će ABB-u dopustiti slobodan svrhu Ugovora te za ispunjenje pripadajućih pravnih zahtjeva. prije nego se ABB ima pravo povući se iz Ugovora po nastupu nekog od sljedećih događaja: započne s aktivnošću. . isključivo iz gore navedenih razloga. rizicima i opasnostima i tako da zdravlje i sigurnost na radu budu adekvatno izvršavanja i/ili raskida Ugovora. Obrađeni podaci i informacije mogu se otkriti trećim Stranama koje posluju u Hrvatskoj ili inozemstvu. ili za izvođenje aktivnosti. Informacije će se obrađivati ručnim i elektroničkim putem.contract@ch. Naručitelj je suglasan izvršiti svoje Ugovorne obveze prema ovom Ugovoru s u biti sličnim standardima etičkog ponašanja. te primiti izjavu koja potvrđuje da je o gore navedenim radnjama dana obavijest u pogledu njihove forme i sadržaja Stranama kojima su podaci otkriveni ili distribuirani. dužnost je Naručitelja spriječiti da osoblje ABB-a pristupi lokaciji ABB mora obavijestiti Naručitelja o svojoj namjeri da se povuče iz Ugovora slanjem Naručitelja te povezanom pogonu sve do potpunog dovršetka svih namjeravanih preporučenog pisma. štete. logici korištenoj u slučaju elektroničke (datum. Kod aktivnosti na lokaciji Naručitelja. Hrvatska. Naručitelj će također ABB-u dati prethodnu obavijest o svim rizicima prisutnim na području rada te provesti i jamčiti sve povezane i potrebne mjere prevencije i zaštite 21. Naručitelj ima pravo primati informacije o postojanju ili nepostojanju bilo kakvih njegovih osobnih podataka. su vlasništvo ABB-a. propise. te da takvi podaci budu dani na razumljiv način. ili električnom energijom i dostupnost mehanizacije za dizanje opreme potrebne . svrsi i metodama obrade podataka. ABB ne može ni na koji način jamčiti da su Proizvodi /Sustavi koje isporuči ABB prikladni za uporabu. Naručitelj ovime priznaje i potvrđuje da je primio primjerak ABB-ova Kodeksa poslovnog ponašanja ili da su mu dane informacije o tome kako tom Kodeksu pristupiti putem Interneta. žig i potpis) obrade. ABB ovime potvrđuje da će podatke primljene od Naručitelja upotrijebiti isključivo u U slučaju nesreće ili ozljede osoblja ABB-a. Svaki spor glede važenja. na nadopunu. puštanja u pogon. zakone koje su donijele zemlje članice i potpisnice u provedbi OECD-ove Konvencije o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika) te da će poštovati sve relevantne zakone.05 rev. 0 Dokument je vlasništvo tvrtke ABB d. radnji kako bi se osigurala apsolutna sigurnost rada na pogonu ili dijelu pogona Raskid stupa na snagu s datumom primitka takve obavijesti. Naručitelj također ima pravo na ažuriranje svojih evidentiranih podataka.com. Stoga se u poslovanju s ABB-om od Ugovornih Strana traži da se upoznaju s najvišim etičkim standardima te da posluju u skladu s njima. "Viša sila". preobrazbu u anoniman oblik. dovoljno prostora kao i. POVLAČENJE U interesu obiju Strana te kako bi se osigurali sigurni uvjeti rada. OPĆI PRODAJNI UVJETI 20. uključujući posebnu 23.o.. izravno ili neizravno. POSLOVNA ETIKA ABB je usvojio Kodeks poslovnog ponašanja. kako bi ABB mogao izvršavati svoje dužnosti te posebice opskrbu . projekte i tehničku dokumentaciju koji obaviješteno o sigurnosnim uvjetima. održavanju i poslovima popravka. Ako ABB ne primi izjavu da roba nije namijenjena u nuklearne ili vojne svrhe. Njegova reprodukcija. opticaj i uporaba bez prethodnog odobrenja zabranjeni su. Filename: Q-10. ZAŠTITA PODATAKA opremu prikladnu za zaštitu zdravlja i sigurnosti.05 F. Naručitelj mora osoblju ABB-a dati sve informacije u vezi s . Tamo gdje ABB nije angažiran na instalaciji. u ime svog direktora za sigurnost.abb. na ispravak ili. te o informacijama koje identificiraju kontrolora podataka te subjekte i kategorije subjekata kojima se osobni podaci mogu otkriti. IZVOĐENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA Aktivnosti instalacije.com/ethics Pošta: ABB Ltd .com 25.