You are on page 1of 37

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ

Ǟ ಮು ೕ ಸ ಾ , ಾ ತೂ ರು .

----------------------------

ಾ ಈಮ ಹ ಪ ಾರ ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಾ .

*ಪ ತ * *ಖು * *ಆ ನ * *ಅ ಾ ಹನು* *ಈ* * ೕ * * ೕಳ ಾ ;*

‫)اﻟﺒﻘﺮة ﻟﻠﻪ وﻗﻮﻣﻮا اﻟﻮﺳﻄﻲ واﻟﺼﻼة اﻟﺼﻠﻮات ﻋﻠﻲ "ﺣﺎﻓﻈﻮا‬.‫ ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ‬238)

ೕವ ಎ ಾ ನ ಾ ನ ಾಗರೂಕ ಾ , ಮುಖ ಾ ಸುಬ ನ ಾ ನ .ಖುನೂ ಓದುವವ ಾ ಯೂ
ವ .(ಅ ಬಖರ)

ಈ ಆಯ ನ ೕ ದ " ಸ ಾತು ವ ಸ " ಎಂಬುವ ದ ಹಲ ಾರು ಅಥ ಗಳನು ಮುಫ ಗಳ ೕ ಾ .

ಇ ಾ ಾ ೕ ಬ ಯುದನು ೂೕ ,

‫واﺑﻲ ﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ وﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ وﻋﻤﺮ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل وﻫﺬا اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة اﻧﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ "اﻟﻘﻮل‬
‫)ﺗﻔﺴﻴﺮ ﷲ رﺣﻤﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ وﻫﻮ وﻣﺠﺎﻫﺪ وﻋﻜﺮﻣﺔ وﻋﻄﺎء ﻃﺎوس ﻗﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ اﻟﺒﺎﻫﻠﻲ اﻣﺎﻣﺔ‬. (‫اﻟﺮازي‬

ಮೂರ ೕ ಅ ಾ ಯ : ಸ ಾತು ವ ಸ ಎಂದು ೕ ದ ಅದು ಸುಬ ನ ಾ ಆ .ಈ ಅ ಾ ಯವನು
ಸ ಾ ಗಳ ೖ ಅ (ರ), ಉಮ (ರ), ಇ ಅ ಾ (ರ), ಾ ಅ ಾ (ರ), ಅಬೂ
ಉ ಾಮ (ರ), ಮುಂ ಾದವರೂ ಾ ಈಗಳ ೖ ಾ ವ (ರ), ಇ ಮ (ರ), ಅ ಾ ಅ (ರ), ಮು ಾ (ರ),

ಮುಂ ಾದವರೂ ೕ ಾ .ಇದು ೕ ಆ ಇ ಾ ಾ ಈ (ರ) ರವರ ಅ ಾ ಯ.

( ಾ 6/126)
‫‪ನಂತರ ಇ ಾ‬‬ ‫‪ಾ ೕ (ರ) ರವರು ಸ ಾತು‬‬ ‫‪ಉಸ ಎಂಬುವ ದ ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಎಂದು‬‬ ‫‪ಅಥ‬‬
‫‪ೕ ದ ಹಲ ಾರು ಾರಣಗಳನು ವ ಸು ಾ‬‬ ‫; ‪ೕಳ ಾ‬‬

‫ﺑﺎﻻﺧﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﺻﻼة اﻟﺸﺮع ﻓﻲ وﻟﻴﺲ اﻟﻘﻨﻮت ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺼﻼة ﻫﺬه ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ‪.‬ﻗﺮن ﻟﻠﻪ وﻗﻮﻣﻮا اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﺼﻼة ذﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻧﻪ‬
‫اﻟﺼﺒﺢ‪).‬رازي( ﺻﻼة ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻄﻲ ﺑﺎﻟﺼﻼة اﻟﻤﺮاد ان ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺒﺢ‪.‬ﻓﺪل اﻻ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻨﻮت اﻟﺼﺤﺎح‬

‫‪"ಅ ಾ ಹನು ಸ ಾತು ಉಸ ಎಂದು ೕ ದ ನಂತರ " ೕವ ಖುನೂ‬‬ ‫‪ವ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾ " ಎಂದು‬‬
‫‪ೕ ದ ಂದ ೕ‬‬ ‫‪ದು ಬಂತು "ಸ ಾತು ವ ಸ " ಎಂದ ಅದು ಸುಬ ನ ಾ‬‬ ‫‪ಎಂದು, ಾರಣ ಸ ೕ ಆದ‬‬
‫‪ಹ ೕ ಗ ಂದ ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಾ ೕ ಾದ ನ ಾ‬‬ ‫‪ಸುಬ ನ ಾ‬‬ ‫‪ಾತ ಾ‬‬ ‫)‪.( ಾ ೕ6/127‬‬

‫‪--------------------------‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಖುತು‬‬ ‫‪ರ ಯ ಾ ಹು ಅನು‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫اﻟﺼﺒﺢ‪).‬ﻗﺮﻃﺒﻲ اﻻ ﻗﻨﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺻﻼة وﻻ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ ﻟﻠﻪ ‪:‬وﻗﻮﻣﻮا ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺼﺒﺢ اﻧﻬﺎ ﻗﺎل ﻣﻦ اﺳﺘﺪل وﻗﺪ‬
‫)‪3/300‬‬

‫‪ಸ ಾತು‬‬ ‫‪ಉಸ ಎಂಬುವ ದರ ಾತ ಯ‬‬ ‫‪ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಎಂದು‬‬ ‫‪ೕ ದವರ ಅ ಾರ ನಂತರ ರುವ‬‬

‫ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ ﻟﻠﻪ وﻗﻮﻣﻮا‬

‫‪ಎಂಬ‬‬

‫‪ಆಯ ಆ‬‬ ‫‪.ಫ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ೖ‬‬ ‫‪ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಇರುವ ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾತ ಾ‬‬ ‫‪.(ಖುತು‬‬
‫)‪3/300‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪ಬಗ ೕ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫واﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﻮل وﻫﻮ ‪ ،‬اﻟﻔﺠﺮ ﺻﻼة ‪:‬ﻫﻲ ﻗﻮم ﻓﻘﺎل اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻫﻢ وﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﺧﺘﻠﻒ‬
‫)‪ 1/329‬اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻌﺎﻟﻢ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎل واﻟﻴﻪ وﻣﺠﺎﻫﺪ وﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻄﺎء ﻗﺎل ‪،‬وﺑﻪ وﺟﺎﺑﺮ وﻣﻌﺎذ ﻋﺒﺎس‬

‫‪"ಸ ಾತು ಉಸ ಎಂಬುವ ದರ ಾತ ಯ‬‬ ‫‪ೕನು ಎಂಬುವ ದರ‬‬ ‫‪ಸ ಾ ಗಳ ಮತು ಾ ವ ಗಳ ಅ‬‬ ‫‪ಾಯ‬‬
‫‪ವ ಾ ಸ ೂಂ ಾ .‬‬

‫‪ಒಂದು‬‬ ‫‪ಾಗವ ಅದು ಸುಬ ನ ಾ‬‬ ‫‪ಎಂದು ಅ‬‬ ‫‪ಾಯ ಪ‬‬ ‫‪ಾ . ಉಮ (ರ) , ಇ ಉಮ (ರ) ,‬‬
‫‪ಇ ಅ ಾ (ರ) , ಮುಆ (ರ), ಾ‬‬ ‫‪(ರ)ಮುಂ ಾದ ಸ ಾ ಗಳ ಅ ಾ ಅ (ರ) ,ಇ ಮ (ರ),ಮು ಾ‬‬ ‫)‪(ರ‬‬
‫‪ಮುಂ ಾದ ಾ ವ ಗಳ ಈ ಅ‬‬ ‫‪ಾ ಯವನು ಾ ಾ .‬‬

‫‪ಇ ೕಅ‬‬ ‫‪ಾ ಯವನು ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪(ರ) ಮತು ಾ ೕ (ರ‬‬ ‫‪ೕ‬‬ ‫‪ಾ ".‬‬
( ಮ ಆ ಮುತ ಂ ೕ 1/329)

ಇ ಾ ಅಬುಸು ಊ (ರ) ೕಳ ವ ದನು ೂೕ ;

‫)اﺑﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ﺑﻪ اﻟﻤﺮاد اﻟﻤﺴﻴﺐ اﺑﻦ وﻗﺎل‬.‫اﻟﺴﻌﻮد( اﻟﺼﺒﺢ‬

"ಸಈದು ಮುಸ (ರ) ೕಳ ಾ ;ಖುನೂ ಓ ನ ಾ ವ ಎಂಬುವ ದರ ಉ ೕಶ ಸುಬ
ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓದುವ ಾ .

(ತ ೕರು ಅಬುಸು ಊದು 1/282)

ಜ 430 ರ ವ ಾ ಆದ ಇ ಾ ಾವ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫ﻻن ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﺼﻼة اﻟﻲ ذﻫﺐ وﻟﺬﻟﻚ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﻪ ﻋﻨﻪ روﻳﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻣﺎ‬.‫اﻟﻘﻨﻮت اﻟﺼﺒﺢ‬
.‫ﻓﻴﻬﺎ‬

‫ اﻟﻜﺒﻴﺮ )اﻟﺤﺎوي‬2/198)

"ಇ ಅ ಾ (ರ) ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓ ನ ಾ ವ ಸು ದ ಂದು ೕ
ಾಡಲ .ಆದುದ ಂದ ೕ ಮ ಾನು ಾವರು ಸ ಾತು ಉಸ ಎಂಬುವ ದ ಸುಬ ನ ಾ ಎಂದು
ಅಥ ೕ ಾ . ಾರಣ ಖುನೂ ಇರುವ ನ ಾ ಸುಬ ನ ಾ ಾತ "

(ಅ ಾ ಕ ೕ 2/198)

ಇ ಾ ೖ ಾ ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ﺑﻪ اﻟﻤﺮاد اﻟﻤﺴﻴﺐ اﺑﻦ وﻗﺎل‬

‫ اﻟﺒﻴﻀﺎوي )ﺗﻔﺴﻴﺮ‬1/536)

"ಇಬು ಮುಸಯ (ರ) ೕಳ ಾ ;ಈ ಆಯ ನ ಖುನೂ ಓ ಎಂಬುವ ದರ ಉ ೕಶ ಸುಬ
ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓ ಎಂ ಾ ".

(ತ ೕರು ೖ ಾ ೕ 1/536)

---------------------------

ಖು ಆ ನ ಖುನೂ ನ ಬ ಪ ಾ ಸ ಾದ ಆಯ ನ ಕು ತು ಖು ಆ ಾ ಾ ನ ಾರರು ಬ ದ
ಾ ಾ ನ ಂದ ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಇ ಂದು ಇ ಾಮರುಗಳ ಾ ಂದ ೕ ಬಹಳ
ಸ ಷ ಾ ತು.

*ಖುನೂ * *ಹ ೕ * *ಗಳ* *ಆ ಾರದ ....*

ಇ ಾ ೖಹ ೕ (ರ) ರವರ ತನ ಸುನ ನ ಒಂದು ಅ ಾ ಯ ೂೕ ;

‫ او ﺑﺎﺳﻤﺎﺋﻬﻢ اﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻲ او ﻟﻘﻮم اﻟﺪﻋﺎء ﺗﺮك اﻧﻤﺎ اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت اﺻﻞ ﻳﺘﺮك ﻟﻢ اﻧﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎب‬.‫ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ‬

(ಅಥ : ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂತನು ತ ಸ ಲ.ಶತು ಗ
ರುದ ಾ ಾ ಸು ದ ಾ ಥ ಯನು ತ ಾ .)

ನಂತರ ಇ ಾ ೖಹ ೕ (ರ) ಹಲ ಾರು ಹ ೕ ಗಳನು ವರ ಾಡು ಾ .

ಅದರ ಲ ಂದು ಹ ೕಸನು ೂೕ ,

‫ اﻧﺲ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻦ‬: ‫ﺛﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﺷﻬﺮا ﻗﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ اﻟﻨﺒﻲ ان‬،‫ﻓﺎﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬، ‫ﺣﺘﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻜﺒﺮي( )ﺳﻨﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎرق‬

ಅನ (ರ) ೕಳ ಾ ;

"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಒಂದು ಂಗಳ ಾಲ ಶತು ಗ ರುದ ಾ ಾ ಸು ದರು.ನಂತರ
ಅದನು ದರು.ಸುಬ ನ ಾ ನ ವ ಾ ತನಕ ಖೂನೂ ಓ ೕನ ಾ ವ ಸು ದರು."

(ಸುನನು ೖಹ ೕ).

ಇನೂಂದು ಹ ೕ ೂೕ ,

‫ اﻧﺲ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻦ‬:‫ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﻗﻨﺖ اﻧﻤﺎ ﻟﻪ ﻓﻘﻴﻞ اﻧﺲ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺎل‬-‫ ﻓﻘﺎل ﺷﻬﺮا‬: ‫رﺳﻮل زال ﻣﺎ‬
‫ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ‬- ‫ ﻓﺎرق ﺣﺘﻲ اﻟﻐﺪاة ﺻﻼة ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ‬.‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‬

‫ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ اﻟﻜﺒﺮي )ﺳﻨﻦ‬3230)

ಾ ಈ ಪ ಮುಖ ಾದ ರ ೕಅ ಅನ ರ ಯ ಾ ಹು ಅನು ೕಳ ಾ ;

ಾನು ಅನ ರ ಯ ಾ ಹು ಅನುರವರ ಬ ಕು .ಆ ಾಗ ಅ ಒಬ ರು ೕ ೕ ದರು;
" ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಒಂದು ಂಗಳ ಾತ ಖುನೂ ಓ ಾ "ಇದನು ೕ ದ ,ಅನ
ರ ಯ ಾ ಹು ಅನು ತ ಣ ೕ ದರು,

"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಸುಬ ನ ಾ ನ ಮರಣದ ತನಕ ಖುನೂ ವ ಾ ".

(ಸುನನು ಕು ಾ )

*ಹ ೕ * *ಲ ೕ * *ಎಂಬ* * ಾದ * *ಉತರ* *...*

ಈಹ ೕ ನ ಕು ತು ಇ ಾ ೖಹ ಯವರ ಾತು ೂೕ ;

‫ ﷲ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ﻗﺎل‬: ‫ ﺛﻘﺎت ﺳﻨﺪه ﺻﺤﻴﺢ اﺳﻨﺎد ﻫﺬا‬،‫ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ ﺳﻤﻊ اﻟﺒﺼﺮة اﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺮوف ﺗﺎﺑﻌﻲ اﻧﺲ ﺑﻦ واﻟﺮﺑﻴﻊ رواﺗﻪ‬
‫روي‬، ‫وﻗﺎل وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﷲ وﻋﺒﺪ اﻟﺘﻴﻤﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻨﻪ‬. ‫اﻧﺲ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻦ زرﻋﺔ واﺑﺎ اﺑﻲ ﺳﺄﻟﺖ ﺣﺎﺗﻢ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ‬
‫ ﻓﻘﺎﻻ‬: ‫ﺻﺪوق‬

‫)ﺳﻨﻦ‬.‫اﻟﻜﺒﺮي( ﺛﻘﺔ‬

ಅಬೂ ಅಬು ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ; ಈ ಹ ೕ ನ ಸನ ಸ ೕ ಆ .ವರ ಾರ ಲರೂ ಾಸ ೕಗ ಾದ
ವ ಗ ಾ ಾ .ರ ೕಅ ಅನ ಎಂಬವರು ಬಸರ ಾ ಯೂ ಾ ವ ಗಳ ೖ ಉನ ತರೂ ಆ ಾ .
ಅಬೂ ಮುಹಮ (ರ) ೕಳ ಾ ; ಾನು ನನ ತಂ ಂ ಮತು ಅಬೂ ಝು ಅ ೂಂ ಅವರ ಬ
ೕ ಾಗ ಸತ ವಂತ ಂದು ಉತ ದರು.

(ಸುನನು ಕು ಾ )

ಇ ಾ ೖಹ ಅಲ ೕ ಹಲ ಾರು ಇ ಾಮರುಗಳ ಈ ಹ ೕಸನು ಸ ೕ ಎಂದು ೕ ಾ .

ಇ ಾ ಾ ೖಸ ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫رواه ﻓﺎرق ﺣﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل زال ﻣﺎ اﻧﺲ وﻋﻦ‬.‫ورﺟﺎﻟﻪ ﺑﻨﺤﻮه واﻟﺒﺰار اﺣﻤﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ‬.
.‫ﻣﻮﺛﻘﻮن‬

‫اﻟﺰواﻳﺪ( )ﻣﺠﻤﻊ‬

ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ವ ಾ ತನ ಖುನೂ ಓದು ದರು.

ಇದನು ಇ ಾ ಅಹ ,ಬ ಾ ,ವರ ಾ ಾ .ಇದರ ವರ ಾರರು ಶಸ ಾ ಾ .

(ಮ ಮಉಝ ಾ )
ಒಂದು ೕ ಈಹ ೕ ಲ ೕ ಆ ದ ಇ ಾ ೖಹ ಯವ ೕ ಅದನು ೕಳ ದರು. ಾತ ವಲ
ಇ ಾ ೖಹ (ರ) ಈ ಹ ೕಸನು ಸ ೕ ಎಂ ೕ ೕ ಾ .

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓದುವ ದು ಅ ಆ ದ ಇ ಾ ೖಹ (ರ) ಈ ಹ ೕಸನು ಖುನೂ
ಆ ಾರ ಾ ವರ ಾಡು ರ ಲ.(ಇ ಾ ೖಹ ಪ ಸುತ ಹ ೕ ವರ ಾ ದ ಅ ಾ ಯವನು ೕ
ವ ೕ .)

ಇ ಾ ೖಹ ಯವರ ಪ ಸುತ ಹ ೕ ನ ಕು ತು ಇ ಾ ಇ ಹಜ (ರ) ರವರ ಗಂಥದ ಲ ೕ ಂದು
ೕ ಾ ಂದು ಒಬ ೌಲ ಬ ದುದನು ಓದಲು ಾಧ ಾ ತು.

ಪ ತ ಖು ಆ ಮತು ಹ ೕ ದು ಾ ಾ ನ ೕಡುವ ದು, ಹ ೕಸನು ದುಬ ಲ ೂ ಸುವ ದು , ಾ ನ
ಇ ಾರ ಕದು ಅಧ ಓದುವ ದು ವ ಾ ಗಳ ತ ೖ ಾ .ಇಲೂ ಕೂ ಾ ಅ ೕ ಸಂಭ .ಇ ಾ
ಇ ಹಜ (ರ)ಪ ಸುತ ಹ ೕ ನ ರುವ ವರ ಾರ ಾದ ಅಬೂ ಜಅಫ ಎಂಬವರ ಕು ತು ತನ
"ತ ೕಬುತ ೕ " ನ ಹಲ ಾರು ಇ ಾಮರುಗಳ ೕ ದ ೕ ಗಳನು ಉದ ಾ .ಹಲ ಾರು
ಇ ಾಮರುಗಳ ಅವರ ಕು ತು ಸತ ವಂತ ಂದು ೕ ದನು ಅದರ ೕ ಾಣಬಹುದು.ಇದನು ಮು ಟು ಅ ಾ ತನ
ೕ ೕ ಸಲು ಶ ಾ .

ಪ ಸುತ ಗಂಥದ ಇ ಾ ಇ ಹಜ (ರ) , ಅಬೂ ಾಫ ಎಂಬವರ ಕು ತು ಇ ಾಮರುಗಳ ೕ ದನು
ವ ಸುವ ದು ೂೕ ,

( ೌಲ ಕದ ಾಗ)

‫ ﻛﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻗﺎل‬.‫ﺛﻘﺔ‬

ಇ ಮ ೕ ಂದ ಇ ಇ ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ;

ಅವರು ಾಸ ೕಗ ರು.

‫ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻦ ﺧﻴﺜﻤﺔ اﺑﻲ اﺑﻦ وﻗﺎل‬.‫ﺻﺎﻟﺢ‬

ಇ ಅ ೕ ೖಸಮ ೕಳ ಾ ; ಅವರು ೕ ಾಯ ರು.

‫ﺛﻘﺔ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوري وﻗﺎل‬

‫ ﻣﻐﻴﺮة ﻋﻦ ﻳﺮوي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻐﻠﻂ وﻫﻮ‬.

ಇ ಮ ೕ ಂದ ಇ ಾ ದ ೕ ೕಳ ಾ ;ಅವರು ಾಸ ೕಗ ರು.

ಮು ೕರ (ರ) ಂದ ವರ ಾ ದವ ಗಳ ಪ ಾದ ಸಂಭ .(ಖುನೂ ನಹ ೕ ಅವ ಂದ ವರ
ಾ ದ ಹ ೕ ಅಲ.)

‫ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﺷﻴﺒﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻗﺎل‬.‫ﺛﻘﺔ‬

ಮುಹಮ ಮ ಉ ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ;
"ಅವರು ಾಸ ೕಗ ರು."

‫ ﺛﻘﺔ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ وﻗﺎل‬.

ಇ ಅ ಾ ೕ ದರು;

" ಅವರು ಶ ಸ ರು."

‫ ﺣﺎﺗﻢ اﺑﻮ وﻗﺎل‬: ‫ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺪوق ﺛﻘﺔ‬.‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬

ಅಬೂ ಾ ೕ ದರು;

"ಅವರು ಹ ೕ ಅಹ ರುವವರು"

‫ ﻋﺪي ﺑﻦ وﻗﺎل‬: ‫ﺻﺎﻟﺤﺔ اﺣﺎدﻳﺚ ﻟﻪ‬

"ಅವ ೕ ಾಹ ಾದ ಹ ೕಸುಗ ."

‫ ﺑﻦ وﻗﺎل‬:‫ ﻛﺎن ﺳﻌﺪ‬.‫ﺛﻘﺔ‬

ಇ ಸಅ (ರ) ೕಳ ಾ ; ಅವರು ಶ ಸ ರು"

(ತ ೕಬುತ ೕ )

ಇನೂ ಕೂ ಾ ಅಬೂ ಜ ಅಫ ಎಂಬವರ ಾಸ ೕಗ ರು ಎಂಬುವ ದ ಹಲ ಾರು ಉದ ರ ಗ . ೕಖನ
ೕಘ ಾಗುವ ಭಯ ಂದ ಇಷ ೕ ತ ೂ ಸು ೕ .

ಾತ ವಲ ,ಒಂದು ಹ ೕ ನ ಕು ತು ಲ ೕ ಅಥ ಾ ಸ ೕ ಎಂದು ೕಳಲು ಾ ಗ ಾದ ಮುಹ ಗ
ಾತ ಅ ಾಶ .ಅದು ಟು ಕಂಡ ಕಂಡವ ಾ ಹ ೕಸನು ಲ ೕ ೂ ಸುವ ಅಹ ಇಲ.ಈ ಷಯವನು
ಇ ಾ ಸುಯೂ (ರ) ತನ "ಅ ಯ" ದ ವ ಾ .ಹ ೕ ನ ಕು ತು ಾಲ ಾಠ ಲದ ವ ಾ ಗಳ
ಏನು ೕ ದರೂ ಆಶ ಯ ಪಡ ೕ ಾ ಲ.

ಖುನೂ ನ ಕು ರುವ ಹ ೕ ಗ ಲವ ಲ ೕ ಆ ದ (ವ ಾ ಗಳ ಾದ ಪ ಾರ) ಇ ಾಮರುಗಳ ಖುನೂತು
ಸುನ ಂದು ಗಂಥಗಳ ೕಳ ರ ಲ.

ಾ ಈ ಮ ಹ ನ ಎ ಾ ಗಂಥಗಳ ಖುನೂ ಸುನ ಂದೂ ಒಂದು ೕ ಖುನೂ ಮ ತು ೂೕದ
ಸ ನ ಸುಜೂ ಂದ ಅದು ಪ ಹಸಲ ಡುತ ಎಂದು ೕಳ ಾಗ ಈ ಇ ಾಮರುಗ ಲರೂ ದ ನ
ಪ ಾರಕ ಾ ದ ೕ?

ಒ ನ ಖುನೂ ನಹ ೕ ವರ ಾ ದ ಅಬೂ ಜ ಅಫ ಎಂಬವರು ಾಸ ೕಗ ಾ ಾ ಂದು
‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾಮರುಗಳ ಸ ಷ ಪ‬‬ ‫‪ಾ .‬‬

‫‪ಇ ಾಮರುಗಳ ಒಂದು‬‬ ‫‪ೕ‬‬ ‫‪ಯನು‬‬ ‫‪ೕ ದ ಮು ಮ‬‬ ‫‪ಅದು‬‬ ‫‪ಟು ಅಧು ಕ ವ ಾ ಗಳ ಸಂ ೂೕಧ ಯ‬‬
‫‪ಅಗತ ಲ.‬‬

‫‪ಮನಬಂದಂ ಹ ೕಸನು ದುಬ ಲ ೂ ದ ಅ ಾ ಎಂಬ ಅಲ ಾ‬‬ ‫‪ೕ ಇ ತರ ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನಂತಹ‬‬
‫‪ವ ಾ ಗಳ ಾ ಮು ಮರು‬‬ ‫‪ಕ ಸ ೕ ಾದ ಆವಶ ಕ‬‬ ‫‪ಲ.‬‬

‫‪---------------------------‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಖು‬‬ ‫‪ಯ ಸುನ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ವರ‬‬ ‫‪ಾ ದಹ ೕ‬‬ ‫; ‪ೂೕ‬‬

‫اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎرق ﺣﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮ زال ‪:‬ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ ﻋﻦ‬

‫ﻗﻄﻨﻲ( اﻟﺪار )ﺳﻨﻦ‬

‫‪ಅನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪(ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫‪ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ‬‬ ‫‪ವಸಲಮರು ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ವ ಾ‬‬ ‫‪ತನಕ ಖುನೂ‬‬ ‫"‪ಓದು ದರು‬‬

‫‪( ಾರು ಖು‬‬ ‫)‪2/39‬‬

‫‪ಅ ೕ ೕ ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ೖಹ ೕ (ರ) ತನ ಮ ಅ ಫತು ಸುನ ವ‬‬ ‫‪ಆ ಾ‬‬ ‫‪2/78 ನ‬‬ ‫‪ಕೂ ಾ ಈ ಹ ೕಸನು ವರ‬‬
‫‪ಾ ಾ .‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾರು ಖು‬‬ ‫‪ೕ ವರ‬‬ ‫‪ಾ ದ‬‬ ‫‪ೕ ನ ಹ ೕ ನ ಕು ತು ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಖುಥು‬‬ ‫‪ೕ (ರ) ಸ ೕ‬‬ ‫‪ಎಂದು‬‬
‫‪ೕ‬‬ ‫‪ಾ .‬‬

‫‪(ಖುಥು‬‬ ‫)‪ೕ 4/129‬‬

‫ﺣﺘﻲ اﻟﻐﺪاة ﺻﻼة ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل زال ﻣﺎ ‪ :‬ﻗﺎل اﻧﻪ اﻧﺲ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺳﻨﺎد اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ "وروي‬
‫)‪) 4/129‬ﻗﺮﻃﺒﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ"‪ .‬ﻓﺎرق‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಸಂಶು ೕನು‬‬ ‫‪ಕ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪ೕ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫ﻛﻞ ﻓﻲ اﻛﺜﺮ او اﻣﺎﺷﻬﺮا اﻟﻘﺮاء ﻗﺘﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﻨﺖ اﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺻﺢ ﻳﻘﺎل ان ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮاب اﻟﻄﺒﺮي "وﻗﺎل‬
‫اﻟﻘﻨﻮت ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﺎﺑﺖ اذا ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎرق ﺣﺘﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻳﺰل ﻟﻢ اﻧﻪ اﻳﻀﺎ وﺻﺢ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺻﻼة‬
‫اﻟﺼﺒﺢ‪ .‬ﻓﻲ واﻻ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺼﻠﻮات ﻓﻲ ﺣﺴﻨﺎ‬

‫)‪ 6/97‬اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (‬
ಇ ಾ ತ ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ;

"ಈ ಷಯದ ರುವ ಾಸ ಕ , ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು, ಖು ಆ ಕಂಠ ಾಠ ಾ ದ
ಸ ಾ ಗಳನು ವ ದ ಶತು ಗ ರುದ ಾ ಒಂದು ಂಗಳ ಅಥ ಾ ಚು ಂಗಳ ಗಳ ಾಲ ಎ ಾ ಪ
ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓದು ದರು.

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಎ ಾ ವಸವ ವ ಾ ತನಕ ಖುನೂ ಓ ನ ಾ ವ ದರು ಎಂದು ಸ ೕ ಾದ
ಹ ೕ ನ ಾ ೕ ಾ .

ಮು ಮ ಾವ ಾದ ೂಂದು ಸಂಕಷ ಬಂದ ಎ ಾ ನ ಾ ನಲೂ ಅ ಲ ದ ಸುಬ ನ ಾ ನ
ಾತ ಖುನೂ ಓ ನ ಾ ವ ಸುವ ಾ ಉತಮ.

(ಕರ ಾ ೕ ಅಲ ಬು ಾ 6/97)

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಇ ಂದೂ ಖುನೂ ಓ ನ ಾ ವ ಸು ಾ ಉತಮ ಂದು ಈ
ಉದ ರ ಂದಲೂ ಸ ಷ ಾ ತು.

ಇ ಾ ಅಬುರ ಾ (ರ)ವರ ಾ ದ ಒಂದು ಹ ೕ ೕ ;

‫ ﻓﺎرق ﺣﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل زال ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ "ﻋﻦ‬.‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‬

‫اﻟﺮزاق( ﻋﺒﺪ )ﻣﺼﻨﻒ‬

ಅನ (ರ) ೕಳ ಾ ;

ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಸುಬ ನ ಾ ನ ವ ಾ ತನಕ ಖುನೂ ಓದು ದರು"

(ಮುಸನ ಅಬುರ ಾ 3/110 )

ಇ ಾ ಇ ಅ ೕ ೖಬ ವರ ಾ ದಹ ೕ ೂೕ ;

‫ ﻓﻲ ﻗﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ اﻟﻨﺒﻲ ان اﻧﺲ "ﻋﻦ‬.‫اﻟﻔﺠﺮ‬

‫ ﺷﻴﺒﺔ اﺑﻲ اﺑﻦ )ﻣﺼﻨﻒ‬2/211)

ಅನ (ರ) ವರ ;

"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓದು ದರು"

(ಮುಸನ ಇ ಅ ೕ ೖಬ)
‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪ಬಗ ೕ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎ ‪ ،‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻧﺎ ‪ ،‬اﻟﺤﺎﻓﻆ ﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺤﺎﻛﻢ أﻧﺎ ‪ ،‬اﻟﺤﻤﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ أﺑﻮ "اﺧﺒﺮﻧﺎ‬
‫وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ رﺳﻮل زال ﻣﺎ ‪ :‬ﻗﺎل ‪ ،‬أﻧﺲ ﻋﻦ ‪ ،‬اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻦ ‪ ،‬اﻟﺮازي ﺟﻌﻔﺮ أﺑﻮ ﻧﺎ ‪ ،‬ﻧﻌﻴﻢ أﺑﻮ ﻧﺎ ‪ ،‬اﻟﺴﻠﻤﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ‬
‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‪ .‬ﻓﺎرق ﺣﺘﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ‬

‫‪ಅನ (ರ) ೕಳ ಾ ;" ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ‬‬ ‫‪ವಸಲಮರು ವ ಾ‬‬ ‫‪ತನಕ ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಓ‬‬ ‫‪ೕ ಸುಬ‬‬
‫‪ನ ಾ‬‬ ‫"‪ವ ಸು ದರು‬‬

‫‪ ،‬ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬا وإﺳﻨﺎد ‪ :‬اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻗﺎل‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾ ಂ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫‪ಈ ಹ ೕ ನ ಪರಂಪ ಹಸ‬‬ ‫‪ಆ‬‬ ‫‪".‬‬

‫ﻳﻘﻨﺖ ﻛﺎن أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ‪ ،‬اﻟﺒﺮاء ﻋﻦ ﻳﺤﺪث ‪ ،‬ﻟﻴﻠﻰ أﺑﻲ اﺑﻦ ﺳﻤﻌﺖ ‪ :‬ﻗﺎل ‪ ،‬ﻣﺮة ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ وروى‬
‫‪ .‬اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ‬

‫)‪ಬ ಾ ಅ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫‪"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ‬‬ ‫‪ವಸಲಮರು ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಖುನೂ‬‬ ‫"‪ಓದು ದರು‬‬

‫اﻟﻔﺠﺮ‪ .‬ﺻﻼة ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻜﺎن ‪ ،‬أﺣﺼﻲ ﻻ ﻣﺎ واﻟﺤﻀﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻒ ﺻﻠﻴﺖ ‪ :‬ﻗﺎل اﻷﺳﻮد وﻋﻦ‬

‫)‪ 3/124‬ﻟﻠﺒﻐﻮي اﻟﺴﻨﺔ )ﺷﺮح‬

‫‪ಅ‬‬ ‫‪ವ‬‬ ‫)‪(ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫‪" ಾನು ಉಮ (ರ) ೂಂ‬‬ ‫‪ಾ ಯ ಮತು ಊ ನ‬‬ ‫‪ಕ ಲದಷು ಸಲ ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ೕ .ಅವರು‬‬
‫‪(ಉಮ (ರ) ) ಸುಬ ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫"‪ನ ಖುನೂ ಓದು ದರು.‬‬

‫)‪(ಶರಹುಸು ನ 3/124‬‬

‫‪-----------------------------‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ೖಹ ೕ (ರ) ಅನ‬‬ ‫‪(ರ) ಂದ ಈ ೕ ವರ‬‬ ‫; ‪ಾಡು ಾ‬‬

‫ﻋﺜﻤﺎن وﺧﻠﻒ ﻓﻘﻨﺖ ﻋﻤﺮ وﺧﻠﻒ ﻓﻘﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﺧﻠﻒ ﺻﻠﻴﺖ ﻗﺎل‪ :‬ﻋﻨﻪ ﷲ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ "ﻋﻦ‬
"‫ﻓﻘﻨﺖ‬

‫اﻟﻜﺒﺮي( )ﺳﻨﻦ‬

ಅನ (ರ) ೕಳ ಾ ;

ಾನು ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರ ಾಗೂ ಉಮ (ರ),ಉ ಾ (ರ) ಂ ಂತು ನ ಾ
ಾ ೕ .ಅವ ಲರೂ ಖುನೂ ಓ ದರು"

(ಸುನನು ಕು ಾ 3/43)

ಇ ೂಂದು ಹ ೕ ೂೕ ;

‫ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ اﻟﻌﻮام "ﺣﺪﺛﻨﺎ‬:‫ﻗﻠﺖ اﻟﺮﻛﻮع ﺑﻌﺪ ﻗﺎل اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﺑﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻗﺎل‬، ‫وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﻋﻦ ﻗﺎل ﻋﻤﻦ‬
‫ﻋﻨﻪ" ﷲ رﺿﻲ وﻋﺜﻤﺎن‬

‫ اﻟﻜﺒﺮي )ﺳﻨﻦ‬3/43)

ಅ ಾ ಹಂಝ (ರ) ೕಳ ಾ ;

ಾನು ಅಬೂ ಉ ಾ ೂಂ ಖುನೂ ನಬ ೕ ಾಗ ಅವರು ೕ ದರು,

"ರುಖೂಅ ನ ಬ ಕ ಖುನೂ ವ ಸ ೕಕು"

ಆ ಾಗ ಾನು ೕ ,

" ೕವ ಇದನು ಾ ಂದ ದು ೕಳ ೕ ?"

ಅದ ಅವರು "ಅಬೂಬಕ (ರ) , ಉಮ (ರ) , ಉ ಾ (ರ) ರವ ಂದ ೕಳ ೕ " ಎಂದು ಉತ ದರು.

(ಸುನನು ಕು ಾ 3/43)

ಈ ಹ ೕ ನ ಕು ತು ಇ ಾ ೖಹ ಯವ ೕ ಈ ೕ ೕಳ ಾ ;

‫اﻟﺜﻘﺎت ﻋﻦ اﻻ ﻳﺤﺪث ﻻ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ وﻳﺤﻴﻰ ﺣﺴﻦ اﺳﻨﺎد "ﻫﺬا‬

‫) اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )ﺳﻨﻦ‬

ಈ ಹ ೕ ನ ಪರಂಪ ಹಸ ಆ ,ಇದರ

ಪರಂಪ ಯ ರುವ ಯಹ ಸಈ ಎಂಬವರು ಶ ಸ ಂದಲ ೕ ಹ ೕ ವರ ಾ ಲ.

(ಸುನನು ಕು ಾ )

ಲ ಕೂ ಕ ಹ ೕ ಕಂಠ ಾಠ ಾ ದಇ ಾ ೖಹ ಯವ ೕ ಹ ೕ ೕಗ ಾದುದು ಎಂದು
‫‪ೕಳ‬‬ ‫‪ಾಗ ದು ಾ‬‬ ‫‪ಾನ‬‬ ‫‪ೕರ ಾದ ವ ಾ ಗಳ ಸ‬‬ ‫‪ೕ‬‬ ‫‪ಮು ಂ ಸಮು ಾಯ ಅಗತ‬‬ ‫‪ಲ.‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾರು ಖು‬‬ ‫‪ವರ‬‬ ‫‪ಾ ದಹ ೕ‬‬ ‫‪ಈ ೕ ಇ‬‬ ‫;‬

‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‪ .‬ﻓﺎرق ﺣﺘﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻓﺎﻣﺎ ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻪ ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮا ﺷﻬﺮا ﻗﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ اﻟﻨﺒﻲ ان ‪ :‬اﻧﺲ "ﻋﻦ‬

‫) )دراﻗﻄﻨﻲ‬

‫‪ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ‬‬ ‫‪ವಸಲಮರು ಶತು ಗ‬‬ ‫‪ರುಧ ಾ ಒಂದು ಂಗಳ ಾಲ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ದ ನಂತರ ಅದನು‬‬
‫‪ದರು.‬‬

‫‪ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ವ ಾ‬‬ ‫‪ತನಕ ಖುನೂ‬‬ ‫"‪ಓದು ದರು‬‬

‫‪(ಸುನನು ಾರು ಖು‬‬ ‫)‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫; ‪ನವ ೕ (ರ) ಬ ಯು ಾ‬‬

‫ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺳﻨﺔ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ان "اﻋﻠﻢ‬

‫ﻋﺒﺪ اﺑﻮ اﻟﺤﺎﻛﻢ رواه اﻟﺪﻧﻴﺎ‪ .‬ﻓﺎرق ﺣﺘﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻳﺰل ﻟﻢ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ رﺳﻮل ان ﻋﻨﻪ‪ :‬ﷲ رﺿﻲ اﻧﺲ ﻋﻦ‬
‫ﺻﺤﻴﺢ‪ .‬ﺣﺪﻳﺚ وﻗﺎل‪ :‬اﻻرﺑﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﷲ‬

‫)‪) 124‬اﻻذﻛﺎر‬

‫‪ಖಂ ತ ಾ ಯೂ ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಾ .ಅನ (ರ) ಂದ , ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ‬‬
‫‪ವಸಲಮರು ವ ಾ ತನಕ ಖುನೂ ಓದು ದರು ಎಂದು ಇ ಾ‬‬ ‫‪ಹ ಂ ವರ‬‬ ‫‪ಾ ದ ಸ ೕ ಾದ ಹ ೕ‬‬
‫‪ಅದ ಪ ಾ‬‬ ‫" ‪ಾ‬‬

‫‪(ಅ‬‬ ‫‪ಅ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪124‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪ನವ ೕ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻓﺎﻣﺎ ﺗﺮك ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮا ﺷﻬﺮا ﻗﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ اﻟﻨﺒﻲ ان " ﻋﻨﻪ ﷲ رﺿﻲ اﻧﺲ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ "واﺣﺘﺞ‬
‫ﻋﺒﺪ اﺑﻮ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺻﺤﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﺺ ‪.‬وﻣﻦ وﺻﺤﺤﻮه اﻟﺤﻔﺎظ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ رواه ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎرق ﺣﺘﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ‬
‫ﺻﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﺑﺎﺳﺎﻧﺪ ﻃﺮق ﻣﻦ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ورواه واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻲ ﷲ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ واﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﻠﺨﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﷲ‬

‫)‪ 3/504‬اﻟﻤﻬﺬب )ﺷﺮح‬
"ಪ ಾ ಸ ಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಒಂದು ಂಗಳ ಗಳ ಾಲ ಶತು ಗ ರುದ ಾ ದರು.ಸುಬ
ನ ಾ ನ ವ ಾ ತನಕ ಖುನೂ ಓದು ದರು " ಎಂಬ ಹ ೕಸನು ನಮ ಅ ಾ ಖುನೂ ಪ ಾ
ಾ ಾ .

ಪ ಸುತ ಹ ೕಸನು ಹಲ ಾರು ಾ ಗಳ ವರ ಾ ದೂ , ಅದು ಸ ೕ ಆ ಎಂದೂ ಅವರು
ಸಷಪ ಾ . ಾ ಅಬೂ ಅ ಾ ಮುಹಮ ಅ ಯು ಬ , ಅಬೂ ಅ ಾ ಾ ಂ,
ಇ ಾ ೖಹ ೕ , ಇ ಾ ಾರಖು ಅವರ ಪ ಮುಖರು.

(ಶರಹು ಮಹದ 3/504)

ಇ ೕ ಷಯವನು ಇ ಾ ಸಂಶು ೕನು ಕ ಾ ತನ ಸ ೕಹು ಬು ಾ ಯ ಾ ಾ ನ ಗಂಥದಲೂ
(6/97) ವ ಾ .

ೕವ ಾನ ೕ ೕ ಾ ೂೕ ಾ , ಮತು ಅ ನ ಮೂ ಲ ಾ ನೂ ಾರು ಗಂಥಗಳನು
ಸಮ ದ ಇ ಾ ನವ ೕ (ರ) ರವರಂತ ಾ ಾಂಸರು ಖುನೂ ನ ಬ ಇ ಾ ಸ ಷ ಾ ಖುನೂ
ಸುನ ಂದೂ ಅದ ಾ ಅವರು ಹ ೕಸುಗಳನು ವ ಸುವ ಾಗ ಬು ರುವ ಾವ ಮನುಷ ಗೂ ಸತ
ಮನದ ಾ ಗಬಹುದು.

ಅ ಾ ಹನು ೂಟ ಬು ಯನು ವ ಾ ೕ ಕ ೕ ಯ ಅಡ ಡ ಸತ ವನು ಅಂ ೕಕ ಸುವ ೕಮಂ ಯ
ಮನಸು ಮನುಷ ನ ಾಗ ೕಕು.

----------------------------

ಇ ಾ ಾರಖು ವರ ಾಡು ಾ ;

‫اﻟﻐﺪاة ﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮع ﺑﻌﺪ ﻳﻘﻨﺖ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﻣﻊ ﺻﻠﻴﺖ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ‬
‫ ﻓﺎرﻗﺘﻪ ﺣﺘﻲ‬-‫ﻗﺎل‬- ‫ ﺣﺘﻲ اﻟﻐﺪاة ﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮع ﺑﻌﺪ ﻳﻘﻨﺖ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻒ وﺻﻠﻴﺖ‬.‫ﻓﺎرﻗﺘﻪ‬

‫ )دارﻗﻄﻨﻲ‬2/40 )

"ಅನ ಾ (ರ) ಂದ ಹಸ (ರ) ವರ , ಾನು ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮ ೂಂ
ನ ಾ ಾ ೕ .ಅವರು ಸುಬ ನ ಾ ನ ರೂಕೂಅ ನ ನಂತರ ವ ಾ ತನಕ ಖುನೂ ಓ ದರು.
ಉಮ (ರ) ೂಂ ಗೂ ನ ಾ ಾ ೕ .ಅವರೂ ಕೂ ಾ ಖುನೂ ಓ ದರು".

( ಾರಖು 2/40 )

---------------------------

‫ ﺣﺘﻲ وﻋﻤﺮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﻣﻊ ﻗﻨﺖ ﻗﺎل اﻧﺲ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ‬.‫ﻓﺎرﻗﺘﻬﻤﺎ‬

‫ ﻗﻄﻨﻲ )دار‬2/40)

"ಅನ ಾ (ರ) ೕಳ ಾ

, ಾನು ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮ ೂಂ ಮತು ಉಮ (ರ) ೂಂ ಖುನೂ ಓ ೕ ".
( ಾರಖು 2/40 )

------------------------ ---

‫ﻓﻘﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺧﻠﻒ ﺻﻠﻴﺎ اﻧﻬﻤﺎ وﻋﻤﺎر ﻋﻠﻲ ﻋﻦ‬- ‫ ﺻﻼة ﻓﻲ‬.‫اﻟﻐﺪاة‬

‫ )دارﻗﻄﻨﻲ‬2/40)

ಅ (ರ) ಮತು ಅ ಾ (ರ) ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರ ಂ ನ ಾ ಾ ದರು.ಸುಬ
ನ ಾ ನ ಅವರು ಖುನೂ ಓ ದರು".

( ಾರಖು ೕ 2/40)

------------------------ -----

‫ ﺳﺠﺪﺗﻲ ﻳﺴﺠﺪ ﻗﺎل اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ﻧﺴﻲ ﻓﻴﻤﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ‬.‫اﻟﺴﻬﻮ‬

ಸಈ ಅಬು ಅ ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ;

"ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಮ ತ ಸ ನ ಎರಡು ಸುಜೂದು ವ ಸ ೕಕು".

( ಾರಖು ೕ 2/40)

------------------------ ---

‫اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎرق ﺣﺘﻲ ﻳﻘﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل زال ﻣﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ‬

ಇ ಅ ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ;

ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ವ ಾ ತನಕ ಖುನೂ ಓ ದರು".

( ಾರಖು ೕ 2/41).

------------------------ ----

‫اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﻗﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ان ﻋﻄﺎء ﻋﻦ‬

ಅ ಾ ಅ (ರ) ೕಳ ಾ ;

"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓ ದರು"

(ಮುಸನ ಇ ಅ ೕ ೖಬ 2/211)

------------------------ ---

ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಮತು ಸ ಾ ಗಳ ಖುನೂ ಓ ದ ಕು ತು ವರ ಾದ ಲ ಂದು
ಹ ೕ ಗಳನು ೕವ ಓ .

ಈಹ ೕ ಗಳನು ಸ ೕ ಎಂದು ೕ ದವರ ಉದರ ಗಳನು ೕ ವ ಸ ಾ .
ಇದೂ ಅಲ ೕ ನೂ ಾರು ಹ ೕ ಗಳ ಈ ಷಯದ ಇ .ಎ ಾ ಹ ೕ ಗಳ ಆಶಯ ಒಂ ೕ ಆ ರುವ ದ ಂದ
ಎಲವನೂ ಇ ೕಡಲು ಬಯಸುವ ಲ.

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಂದು ಯಲು ಈ ಹ ೕ ಗ ೕ ಾ ಾಳ ಾಕು.

ಖುನೂ ಅ ಆ ದ (ಸುಬ ನ ಾ ನ ನಂತರ(ಸು ಗಳ ಎ ಖನೂ ಓದುವರು ಎಂದೂ ಕೂ ಾ
ಯದ ಶತ ಮೂಖ Ą Ą ) ಖುನೂ ಓದುವ ದು ವ ಾರ ಂತಲೂ ಮ ಾ ಾಪ ಂದು ಮು ಾ
ಾಲು ೕ ೌಲ ೕ ಾ .)ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಮತು ಅನು ಾ ಗಳ ಅದನು
ವ ಸು ರ ಲ. ಾತ ವಲ ಆ ಅ ಾ ಾರವನು ಇ ಾಮರು ಅವರ ಗಂಥಗಳ ಉ ೕ ಸು ರ ಲ. ಾ ಈ
ಮ ಹ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಂದು ೕಳದ ಾವ ಇ ಾಮರೂ ಕೂ ಾ ಇಲ.

ವ ಾ ಗಳ ಾದ ಪ ಾರ ಇ ಾಮರುಗಳ ಮ ಾ ಾಪವನು ಪ ಾರ ಾ ದ ೕ?

ವ ಾ ಗಳ ಇದ ಉತ ಸ ೕಕು.

---------------------------

*_ ಾಲು _ಖ ೕಫರು_ಮತು _ ಾ ವ ಗಳ ...

ಇ ಾ ನವ ೕ (ರ) ಬ ಯು ಾ ;

‫اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ رواه ﻋﻨﻬﻢ ﷲ رﺿﻲ ﻋﺎزب ﺑﻦ واﻟﺒﺮاء ﻋﺒﺎس واﺑﻦ وﻋﻠﻲ وﻋﺜﻤﺎن اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ وﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ﺑﻪ ﻗﺎل وﻣﻤﻦ‬
‫وﻣﺎﻟﻚ ﺻﺎﻟﺢ اﺑﻦ واﻟﺤﺴﻦ ﻟﻴﻠﻲ اﺑﻲ اﺑﻦ ﻣﺬﻫﺐ وﻫﻮ ﺧﻼﺋﻖ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﻤﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﺳﺎﻧﻴﺪ‬

‫ اﻟﻤﻬﺬب )ﺷﺮح‬3/504)

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಎಂದು ೕ ದವರ ಅಬೂ ಬಕ (ರ) ,ಉಮ (ರ),ಉ ಾ (ರ),
ಅ (ರ),ಇ ಅ ಾ (ರ),ಬ ಾಅ ಆ (ರ),ಮುಂ ಾದವರು ಪ ಮುಖರು.ಇ ಾ ೖಹ ೕ (ರ)
ಇದನು ಸ ೕ ಾದ ಪರಂಪ ಂ ವರ ಾ ಾ . ಾ ವ ಗಳ ೖ ಹಲ ಾರು ಜನರು ಇ ೕ ಅ ಾಯ
ಾ ಾ .ಇ ಾ ಅಬು ಅ ೕ ೖಲ, ಇ ಾ ಹಸ ಾ ,ಇ ಾ ಾ ರವರ ಮ ಹ
ಕೂ ಾ ಇದು ೕ ಆ "

(ಶರಹು ಮುಹದ 3/123)

--------------------------------

ಇ ಾ ಾ ಈ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫اﻟﺮﻛﻮع ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻬﻢ وﻋﻠﻲ وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﺑﻌﺪ ﻗﻨﺖ وﻗﺪ‬

‫ واﻻﺛﺎر اﻟﻠﺴﻨﻦ )ﻣﻌﺮﻓﺔ‬3/123)

ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರ ಾಲದ ನಂತರ ಅಬೂಬಕ (ರ),ಉಮ (ರ),ಅ (ರ) ಖುನೂ
ಓ ದರು.

(ಮ ಅ ಫತುಸು ನ ವ ಆ ಾ 3/124)
‫‪--------------------------------‬‬

‫‪ನೂತನ ಾ ಗಳ ಅಂ ೕಕೃತ ವ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾ ಅಬು‬‬ ‫‪ರ ೕ‬‬ ‫‪ಮು ಾರ‬‬

‫‪ಪ‬‬ ‫‪ಎಂಬವರು.‬‬

‫‪ಅವರ ತುಹ ತು ಅ ವ ೕ ಎಂಬ ಗಂಥದ‬‬ ‫‪ಾ ಲ ಸ ಾ ಗಳ ಮತು ಾ ವ ಗಳ ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಓದು ದರು‬‬
‫‪ಎಂಬ ಒಂದು ೂಡ ಪ ಯ ೕ ಅವರು ಪ ಸುತ ಗಂಥದ‬‬ ‫‪ೕ‬‬ ‫‪ಾ .‬‬

‫‪ಅದರ‬‬ ‫‪ಅವರು‬‬ ‫‪ೕಳ ವ ಲ‬‬ ‫‪ಂದು‬‬ ‫‪ಾಖ ವನು‬‬ ‫; ‪ೂೕ‬‬

‫ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ روﻳﻨﺎ ﻓﻤﻤﻦ ‪ :‬ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻨﻮت اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻲ اﻻﻣﺼﺎر ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﻤﻦ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻛﺜﺮ ﻓﻤﺬﻫﺐ‬
‫اﺟﻤﻌﻴﻦ‪ ....‬ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﷲ رﺿﻮان وﻋﻠﻲ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ اﻳﻮ اﻟﺮاﺷﺪون اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻋﻨﻬﻢ ﷲ رﺿﻲ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﻦ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ واﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ‬

‫)‪ 2/432‬اﻻﺣﻮذي )ﺗﺤﻔﺔ‬

‫‪" ಸ ಾ ಗಳ ಮತು ಾ ವ ಗಳ ೖ ಒಂದು ೂಡ‬‬ ‫‪ಾಗವ ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಇ ಎಂಬ‬‬
‫‪ಅ‬‬ ‫‪ಾ ಯದವ ಾ ದರು.ಅವರ ಅಬೂಬಕ (ರ), ಉಮ (ರ), ಉ ಾ‬‬ ‫‪(ರ) , ಅ‬‬ ‫‪(ರ) ಮುಂ ಾದವರು‬‬
‫‪ಪ ಮುಖರು.‬‬

‫‪ಸಈ‬‬ ‫‪(ರ), ಹಸ‬‬ ‫‪ಇಬು‬‬ ‫‪ಹಸ‬‬ ‫‪(ರ) ಇ‬‬ ‫‪ೕ ೕ‬‬ ‫‪(ರ) ಮುಂ ಾದವರು ಾ ವ ಗಳ‬‬ ‫‪ಪ ಮುಖರು.‬‬

‫‪(ತುಹ ತು‬‬ ‫‪ಅ‬‬ ‫)‪ವ ೕ 2/432‬‬

‫‪------------------------------‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಝು ಾ‬‬ ‫; ‪ೕ (ರ) ಬ ಯು ಾ‬‬

‫واﻟﺒﺮاء ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ واﺑﻮ اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻣﻤﻦ ان اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﺎﻓﻆ "وﺣﻜﻲ‬

‫وﻏﻴﺮﻫﻢ وﻃﺎوس اﻟﻤﺴﻴﺐ ﺑﻦ وﺳﻌﻴﺪ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺑﻦ واﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﺣﻤﻴﺪ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ‬

‫واﻻوزاﻋﻲ ﻣﻬﺪي واﺑﻦ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻻﺋﻤﺔ وﻣﻦ‬

‫اﻟﻨﻔﻲ‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻻﺛﺒﺎت ﻗﺪم وﻧﻔﻲ اﺛﺒﺎت ﺗﻌﺎرض اذا ﻻﻧﻪ ﻳﻘﻨﺘﻮن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻟﻢ اﻧﻬﻢ وﻏﻴﺮﻫﻢ اﻻرﺑﻊ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﻦ روي اﻧﻪ ﻳﺮد وﻻ‬

‫)‪ 1/332‬اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ )ﺷﺮح‬

‫‪ಾ ಲು‬‬ ‫; ‪ಇ ಾ ೕ (ರ) ಉ ೕ ಸು ಾ‬‬

‫‪ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಇ‬‬ ‫‪ಂದು ಾಲು ಖ ೕಫರುಗಳ‬‬ ‫‪ಾಗೂ ಅಬೂಮೂಸ‬‬ ‫‪ಅ‬‬ ‫‪ಅ ೕ (ರ),‬‬
‫‪ಇ ಅ ಾ (ರ),ಬ ಾ ಅ (ರ) ಮುಂ ಾದ ಾ ಾ ಗಳ ೕ ಾ .‬‬

‫‪ಾ ವ ಗಳ ೖ ಹಸನು ಬಸ ೕ(ರ),ಹು ೖ (ರ),ರ ೕಅ (ರ),ಸಈ (ರ), ಾ ಊ (ರ),‬‬ ‫‪ಾಗೂ ಇ ತರರೂ‬‬
‫‪ಇ ಾಮರುಗಳ ೖ ಇ ಾ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪(ರ),ಇ ಾ‬‬ ‫‪ಾ ಈ (ರ),ಇಬು ಮ ೕ (ರ),ಇ ಾ‬‬ ‫‪ಅ‬‬ ‫‪ಾಈ‬‬
‫)‪(ರ‬‬ ‫‪ದ ಾದವರೂ ೕ ಾ .‬‬
ಾಲು ಖ ೕಫರು ಖುನೂ ವ ಲ ಎಂಬ ವರ ಯು ಇದ ೂೕಧ ಾಗ ಾರದು. ಾರಣ ಒಂದು
ಷಯದ ‫ ( اﺛﺒﺎت‬ಾ ೕತು) ಾಗೂ ‫ ( ﻧﻔﻲ‬ಾಕರ ) ವರ ಾದ ‫ اﺛﺒﺎت‬ಪ ಗ ಸ ೕ ಂ ಾ ಯಮ.
(ಖುನೂ ಓ ಾ ಎಂಬುವ ದು ಾ ೕತುಪ ಸು ಾ .ಓ ಲ ಎಂಬುವ ದು ಾಕರ ಾ .ಆದ ಂದ
ಓ ದರು ಎಂಬ ಾ ೕತುಪ ಸು ಯನು ಪ ಗ ಸ ೕಕು ಎಂದಥ .)

(ಶರಉಝು ಾ ೕ 1/322)

------------------------------

ವ ಾ ಗಳ ೌ ಾ ಯ ಕು ತು ಅವರ ಅ ಕೃತ ಪ ಾದ "ಶ ಾ " 2002 ೕ ಬವ ಪ ಯ 22 ೕ
ಪ ಟದ "ಮುಜ " ಎಂದು ಅವರ " ೖಲು ಅ ಾ " ಎಂಬ ಗಂಥವ

ಮು ಮ ಪ ಶಸ ಗಂಥ ಂದೂ ಬ ಾ .

ಆ ೌ ಾ ಯ " ೖಲು ಅ ಾ "ನ ೕಳ ವ ದು ೂೕ ;

‫اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ ﻋﻦ وﺣﻜﺎه اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻗﺪم واﻟﻨﻔﻲ اﻻﺛﺒﺎت ﺗﻌﺎرض واذا اﻟﻘﻨﻮت ﻋﻨﻬﻢ ﺻﺢ وﻗﺪ‬

‫ اﻻوﻃﺎر )ﻧﻴﻞ‬2/345)

ಅವ ಂದ ( ಾಲ ರು ಖ ೕಫ ಂದ) ಖುನೂ ರಪ .‫اﺛﺒﺎت‬ ಾಗೂ ‫ﻧﻔﻲ‬ ೖರುಧ ಾದ ೕ ಯ ಬಂದ ‫اﺛﺒﺎت‬
ನು ಪ ಗ ಸ ೕ ಾ .

( ೖಲು ಅ ಾ 2/345)

------------------------------

ಾಸವ ಸಂಗ ಈ ೕ ರು ಾಗ ಸತ ವನು ಮ ಾ ಾ ೕ ಅಂ ೕಕ ಸುವ ಾಯಕರು ೕಳ ವ ದನು ಕೂ ಾ
ೕಳದ ವ ಾ ಗಳ ಾಸವದ ಯಹೂ ಗಳ ಏ ಂಟ ೕ ಆ ಾ .

ವ ಾ ಗ ೕ ೌ ಾ ಯನು ಮುಜ ಎಂದು ೕ ದ ನಂತರ ೌ ಾ ಯ ಾತು ಅವ ೕಧ ೕ
ಆಗ ೕಕು.

ಇವರ ಾದ ಪ ಾರ ೌ ಾ ಲ ೕ ಆದ ಹ ೕ ವರ ಾ ಅ ಪ ಾರ ಾ ದ ?

ಈಪ ವ ಾ ಗಳ ಉತ ಸ ೕಕು.

-------------------------------

ಇ ಾ ಮು (ರ) ಬ ಯು ಾ ;

‫ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻒ ﺻﻠﻴﺖ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎل ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ ﺧﺎﻟﺪا ﺳﻤﻌﺖ ﻳﻘﻮل اﻟﻮارث ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو "وﻗﺎل‬
‫؟ ﻫﺬا ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻤﻦ ﻓﻘﻠﺖ اﻟﺮﻛﻮع ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺪرﻳﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ‬

‫ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺪرﻳﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻒ ﺻﻠﻴﺖ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎل ﻓﻘﺎل ﻓﺴﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻣﻴﻤﻮﻧﺎ ﻓﻠﻘﻴﺖ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻣﻴﻤﻮن ﻣﻦ ﻗﺎل‬
‫ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﺢ‬."‫اﻟﺮﻛﻮع‬

‫ اﻟﻜﻤﺎل )ﺗﻬﺬﻳﺐ‬29/229)
ಅ ಅ ೕಳ ಾ ;

"ಅಬುಸ ಮ ಅಬು ಾ (ರ) ೕ ದರು ,ಹಸ (ರ)ಬ ಯುದ ದ ಾಗವ ದ 28 ಸ ಾ ಗಳ
ಂ ಂತು ಾನು ನ ಾ ಾ ೕ .ಅವರು ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓದು ದರು".

(ತ ೕಬು ಕ ಾ 29/228)

------------------------------

ವ ಾ ಗಳ ಾದ ಪ ಾರ ಆ ಸ ಾ ಗಳ ನ ಾ ನ ಅ ಾ ದ ೕ?

ಅವ ಪ ಾ ಸ ಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರ ಸುನ ಲ ೕ?.

ಇ ಾ ಬಗ ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة ﻏﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ﺗﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ أﻫﻞ اﺗﻔﻖ ﻗﺪ‬

‫ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻣﻦ‬، ‫ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ روي‬، ‫أن ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ‬

‫ ﺛﻢ ﺷﻬﺮا ﻗﻨﺖ ) وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ( اﻟﻨﺒﻲ‬.‫ﺗﺮﻛﻪ‬

‫ اﻟﺴﻨﺔ )ﺷﺮح‬3/123)

ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಸುಬ ಅಲದ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಉ ೕ ದರು ಎಂಬುವ ದರ
ಾಂಸರು ಒಮ ಾ ಾ ಯ ಾ ಾ .ಅನ (ರ) ಂದ ಈ ೕ ವರ ಾ ,

"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಒಂದು ಂಗಳ ಾಲ ಖುನೂ ಓ ದರು.ನಂತರ ತ ದರು".

(ಶರಹುಸು ನ 3/123)

-------------------------------

ǗǗǗ

*_ಇ ಾಮರುಗಳ _ಏನು _ ೕಳ ವರು.

ಇ ಾ ಾ ಈ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ﻋﻠﻤﻨﺎه ﻳﺘﺮك وﻟﻢ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﻗﻨﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻛﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة ﻓﻲ وﻳﻘﻨﺖ‬.‫ﻗﻂ‬

‫) )اﻻم‬
ಎರಡ ೕಯ ರುಕೂಅ ನ ನಂತರ ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓದ ೕಕು.ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ
ವಸಲಮರು ಖುನೂ ಓದು ದರು.ಅದು ಸುಬ ನ ಾಝ ಾ ತು ಎಂದು ಾವ ೕ .

( ಾಬು ಉ )

-------------------------------

ಇ ಾ ನವ ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫) )ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺒﺢ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﺪال ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت وﻳﺴﻦ‬

ಸುಬ ನ ಾ ನ 2 ೕಯ ರಕ ಅ ನ ಇಅ ಾ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಾ "

( ಾ )

-------------------------------

ಇ ಾಂ ಾ ಈ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت وﻳﺴﺘﺤﺐ‬

‫) اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﺷﺮح‬

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಾ .

(ಶರಹು ಕ ೕ )

-------------------------------

ಇ ಾ ನವ ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻛﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ان اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة ﻓﻲ واﻟﺴﻨﺔ‬

‫) اﻟﻤﻬﺬب )ﺷﺮح‬

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಎರಡ ೕಯ ರಕ ಅ ನ ಖುನೂ ವ ಸುವ ದು ಸುನ ಾ "

(ಶರಹು ಮಹದ )

-------------------------------

ಇ ಾ ಇ ಹಜ (ರ) ಬ ಯು ಾ ;

‫) اﻟﻤﺤﺘﺎج )ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﺼﺒﺢ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﺪال ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت وﻳﺴﻦ‬

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಎಅರಡ ಯ ರಕ ಅ ನ ಇಅ ಾ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಾ .ಅದ ಆ ಾರ ಸ ೕ ಆದ
ಹ ೕ ಆ .

(ತು ಫತು ಮು ಾ )
ಇದ ೕ ಾಯತು ಮು ಾ ನಲೂ ,ಮು ಮು ಾ ನಲೂ ಾಣಬಹು ಾ .

-------------------------------

ಇ ಾ ೖನು ೕ ಮಕೂ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫) اﻟﻤﻌﻴﻦ )ﻓﺘﺢ ﺑﺼﺒﺢ ﻗﻨﻮت وﺳﻦ‬

"ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಾ "

(ಫ ಹು ಮುಈ )

-------------------------------

ಾ ಒಂ ರಡು ಾಬುಗಳ ಉದ ರ ಯನು ೕ ೕನ .

ಾ ಈಮ ಹ ನ ಎ ಾ ಗಂಥದಲೂ ಖುನೂ ಸುನ ಂದು ೕಳ ಾ .ಒಂದು ೕ ಖುನೂ ಮ ತು
ೂೕದ ಸ ನ ಸುಜೂ ಂದ ಅದನು ಪ ಹ ಸಲ ಡುತ ಂದೂ ಎ ಾ ಗಂಥದಲೂ ವ ಸ ಾ .

ಖುನೂ ಸುನ ಲ. ೂರತು ಅದು ದ ಎಂದು ೕ ದ ಾ ಈಮ ಹ ನ ಾವ ೕ ಒಂದು ಗಂಥವನು
ೂೕ ಸಲು ವ ಾ ಗ ಾಧ ೕ?

ಲ ಗಟ ಹ ೕ ಕಂಠ ಾಠ ಾ ದ ಮುಹ ಗಳ ಖುನೂ ಸುನ ಂದು ವ ಸು ಾಗ ಆ
ಇ ಾಮರುಗಳ ಗಂಥದ ಒಂದು ಾಲನು ಕೂ ಾ ತ ಲ ಓದಲು ಯದ ವ ಾ ೕ ೌಲ ಗಳ ಸಂ ೂೕಧ
ಮು ಂ ಸಮು ಾಯ ಅಗತ ಲ.

------------------------------

ವ ಾ ಗಳ ಪ ಾ ಗಳ ಮತು ಅದ ರುವ ಉತರಗಳ .

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಸುನ ಂದು ಈ ಾಗ ೕ ಪ ಾ ಸ ತ ಸಮ ದನು ೕವ ಓ ೕ .

ಖುನೂ ಅ ಎಂದು ೕಕ ಸಲು ವ ಾ ಗಳ ಓದುವ ಲ ಂದು ಹ ೕ ಗ .ಆ ಹ ೕ ಗಳ ಮತು
ಇ ಾಮರುಗಳ ಅದ ೕ ದ ಉತರ ೕ ಂದು ೂೕ ೂೕಣ.

*ಹ ೕ * *ನಂ:1.*

‫)ﻣﺴﻠﻢ ﺛﻢ اﻟﻌﺮب اﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﺣﻴﺎء ﻋﻠﻲ ﻳﺪﻋﻮا ﺷﻬﺮا ﻗﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ان ﻋﻨﻪ ﷲ رﺿﻲ اﻧﺲ ﻋﻦ‬.‫ﺗﺮﻛﻪ‬
3/194)

ಅನ (ರ) ೕಳ ಾ ; ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಒಂದು ಂಗಳ ಾಲ ಶತು ಗ ರುದ ಾ
ಖುನೂ ಓ ಾ ದರು.ನಂತರ ಅದನು ತ ದರು.

(ಮು ಂ 3/195)
‫‪-------------------------------‬‬

‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫*‪* *ನಂ:2.‬‬

‫ﻋﺼﻴﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻔﺠﺮ ﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮع ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮا ﻗﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ان ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ ﻋﻦ‬

‫)‪) 3/193‬ﻣﺴﻠﻢ‬

‫‪ಅನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪(ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫‪"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಒಂದು ಂಗಳ ಗಳ ಾಲ ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ರೂಕೂಅ ನ ನಂತರ‬‬
‫‪ಬನೂ ಉಸಯ ೂೕತ ದ ರುದ ಾ‬‬ ‫‪ದರು.‬‬

‫) ‪(ಮು ಂ‬‬

‫‪-------------------------------‬‬

‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫*‪* *ನಂ:3‬‬

‫ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮ ان ﻳﺰﻋﻤﻮن ﻧﺎﺳﺎ ﻓﺎن ‪،‬ﻗﻠﺖ ‪.‬ﻗﺎل اﻟﺮﻛﻮع ﻗﺒﻞ ﻓﻘﺎل اﻟﺮﻛﻮع ﺑﻌﺪ او اﻟﺮﻛﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻨﻮت ﻋﻦ ﺳﺄﻟﺖ ﻗﺎل اﻧﺲ ﻋﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻧﺎﺳﺎ ﻗﺘﻠﻮا اﻧﺎس ﻋﻠﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﺷﻬﺮا وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮ ﻗﻨﺖ اﻧﻤﺎ ‪.‬ﻓﻘﺎل اﻟﺮﻛﻮع ﺑﻌﺪ ﻗﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ‬
‫اﻟﻘﺮاء‪ .‬ﻟﻬﻢ ﻳﻘﺎل اﺻﺤﺎﺑﻪ‬

‫)‪ 3/193‬ﻣﺴﻠﻢ )ﺻﺤﻴﺢ‬

‫‪ಆ‬‬ ‫)‪(ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫‪" ಾನು ಅನ (ರ) ೂಂ‬‬ ‫‪ಖುನೂ ನ ಬ ೕ ಾಗ ಅವರು ೕ ದರು," ಖುನೂ ರುಕೂಅ ನ‬‬
‫‪ಮುಂ‬‬ ‫‪ಾ ".ಆಗ ಾನು ೕ‬‬ ‫‪,ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ರುಕೂಅ ನ ನಂತರ ಖುನೂ‬‬
‫;‪ಓ ದರು ಎಂದು ಲವರು ಾ ಸು ಾರಲ ೕ?.ಆಗ ಅನ (ರ) ೕ ದರು‬‬

‫‪"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಒಂದು ಂಗಳ ಗಳ ಾಲ ಖು‬‬ ‫‪ಆ‬‬ ‫‪ಾಂಸ ಾದ ಸ ಾ ಗಳನು‬‬
‫‪ೂಂದ ಶತು ಗ‬‬ ‫‪ರುದ ಾ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫"‪ದರು‬‬

‫)‪(ಮು ಂ 3/193‬‬

‫‪*ಈ ಮೂರು ಹ ೕ‬‬ ‫*‪*ಉತರ:‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪ನವ ೕ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫وﻟﻌﻨﺘﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎر أوﻟﺌﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﺗﺮك ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺗﺮﻛﻪ ﺛﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﷲ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة وأﺑﻰ أﻧﺲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻮاب وأﻣﺎ "‬
‫ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻳﺰل ﻟﻢ " ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ أﻧﺲ ﺣﺪﻳﺚ ﻻن ﻣﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﻫﺬا اﻟﺼﺒﺢ‪ .‬ﻏﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ﺗﺮك أو اﻟﻘﻨﻮت ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺮك ﻻ ﻓﻘﻂ‬
‫اﻟﺼﺒﺢ‬

‫ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ﺑﺎﺳﻨﺎده اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ روى وﻗﺪ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﻣﺘﻌﻴﻦ ذﻛﺮﻧﺎه اﻟﺬى وﻫﺬا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻴﺠﺐ ﺻﺮﻳﺢ ﺻﺤﻴﺢ " اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎرق ﺣﺘﻰ‬
‫ﻟﻬﻢ اﻟﺪﻋﺎء ﺗﺮك ﺛﻢ " ﻗﻮﻟﻪ وﻫﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻲ رواﻳﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻫﺬا وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻠﻌﻦ ﺗﺮك اﻧﻤﺎ ﻗﺎل اﻧﻪ اﻻﻣﺎم ﻣﻬﺪي ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬
"

‫ اﻟﻤﻬﺬب )ﺷﺮح‬3/505)

ಅನ (ರ) ಮತು ಅಬೂಹು ೖರ (ರ) ರವರ ಹ ೕ ನ " ನಂತರ ಖುನೂ ತ ದರು" ಎಂಬುವ ದರ ಅಥ
ಕು ಾ ಗಳ ರುದ ಾ ಸು ದ ಾ ಥ ಯನು ತ ದರು ಅಥ ಾ ಸುಬ ೕತರ ನ ಾ ನ ಖುನೂ
ತ ದರು ಎಂ ಾ .ಅದಲ ೕ ಖುನೂ ಸಂಪ ಣ ತ ದರು ಎಂದಥ ವಲ.ಈ ೕ ದ ಾ ಾ ನ ಪ ಸುತ
ಹ ೕ ಣ ಯ ಾ .ಏ ಂದ , ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ವ ಾ ತನಕ ಖುನೂ
ಓ ದ ಂದು ಅನ (ರ) ವರ ಾ ದ ಹ ೕ ನ ಸ ೕ ಾ ವರ ಾ . ಾತ ವಲ , ಇ ಾ ೖಹ ೕ
(ರ) ರವರ ತನ ಗಂಥದ ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಶತು ಗಳ ರುದ ಾಪ ಾ ಥ ಯನು
ತ ದ ಂದು ವರ ಾ ಾ "

(ಶರಹು ಮುಹದ 3/505)

ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಖುನೂ ತ ದ ಂದು ೕ ದು ಸುಬ ನ ಾ ನ ಾಡು ದ
ಖುನೂ ನ ಬ ಯಲ ಂದೂ ಅದು ಶತು ಗಳ ವ ಸು ದ ಾ ಥ ಯನು ತ ದರು ಎಂ ಾ ಅದರ ಅಥ
ಎಂದು ಈ ಾ ಾ ನ ಂದ ಸ ಷ ಾ ತು.

ಇ ೕ ಾ ಾ ನವನು ಇ ಾ ನವ ಯವರು ಶರ ಮು ನಲೂ

(ಶರಹು ಮು ಂ 3/193), ಇ ಾ ಇ ಅ ಾ (ರ) ತನ ಫ ತೂ ಾತುರ ಾ ಯ ದ (2/286) ರಲೂ ಇ ಾ
ಬಗ ೕ (ರ) ತನ ಶರಹುಸು ನ (3/123) ರಲೂ ವ ಾ .

---------------------------

*ಹ ೕ * *ನಂ* *4*

‫وﻋﻠﻲ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ واﺑﻲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﺧﻠﻒ ﺻﻠﻴﺖ ﻗﺪ اﻧﻚ اﺑﺖ ﻳﺎ ﻻﺑﻲ ﻗﻠﺖ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻮ اﺧﺒﺮﻧﺎ‬
‫ﻣﺤﺪث ﺑﻨﻲ اي ﻗﺎل ﻳﻘﻨﺘﻮن اﻛﺎﻧﻮا ﺳﻨﻴﻦ ﺧﻤﺲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻫﺎﻫﻨﺎ‬

‫ اﺣﻤﺪ )ﻣﺴﻨﺪ‬3/472، ‫ ﺗﺮﻣﺬي‬، ‫ ﻧﺴﺎﺋﻲ‬1/164، ‫ ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ‬87 )

ಅಬೂ ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ;
ಾನು ನನ ತಂ ಂ ೕ , ೕವ ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲ , ಅಬೂಬಕ , ಉಮ ,
ಉ ಾ ,ಅ ೕ (ರ) ರವ ಂ ನ ಾ ಾ ೕರಲ ೕ .ಅವರು ಾ ಾದರು ಖುನೂ ಓ ದ ೕ?

ಆಗ ತಂ ೕ ದರು;

" ಅದು ೂಸ ಾ ಸಲ ಟ ಾ "

(ಮುನ ಅಹ , ನ ಾಈ, ತುಮು ೕ)

*ಉತರ*:

ಇ ಾ ಇ ಅ ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫ﻗﻠﺖ وﻫﻢ ﺳﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ زﻳﺎدة ﻣﻌﻬﻢ اﺛﺒﺘﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎن اﺋﻤﺘﻨﺎ واﺟﺎب‬.‫ اﻛﺜﺮ‬: ‫ﷲ ﺻﻠﻲ اﻟﻨﺒﻲ وﻟﻌﻞ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻗﺎل‬
‫ او ﺑﻌﻴﺪا وﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻮ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻓﻠﻢ اﺳﺮوه ذﻛﺮ وﻣﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ‬.‫ﻧﺴﻲ‬

‫ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ )ﻓﺘﻮﺣﺎت‬2/287)

ನಮ ಉಲ ಾಅ ಪ ಸುತ ಹ ೕ ೕ ದ ಉತರ ಈ ೕ ಾ ."ಖುನೂ ಇ ಎಂದು ೕ ದವರ ಬ
ಚು ಾನ ರುವ ದ ಂದ ಅವರ ಾತನು ೕಕ ಸುವ ದು ಖ ಾ ಯ ಾ . ಾತ ವಲ ಅವರ(ಖುನೂ ಇ
ಎನುವವರ) ಸಂ ಯು ಅ ಕ ಾ .

ಇ ಾ ಾ (ರ) ೕ ದರು;"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಮತು ಸರು ೕಳಲ ಟ ಆ
ಸ ಾ ಗಳ ಲು ದ ಯ ಖುನೂ ಓ ರುವ ದ ಂದ ೂೕ ಅಥ ಾ ಅವರು ಇ ಾಮ ಂದ ದೂರ ಂತ
ಾರಣ ಂದ ೕಳ ರಲು ಾಧ ಇ .ಅಥ ಾ ಖುನೂ ಮ ರಲೂಬಹುದು.

(ಫ ತೂ ಾತುರ ಾ ಯ 2/287)

ನೂತನ ಾ ಗಳ ಅಂ ೕಕೃತ ೕ ಾರ ಮು ಾರ ಫ ಯವರು ಈ ಹ ೕ ನ ಕು ತು ೕಳ ವ ದು ೂೕ ;

‫اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻗﺪم واﻟﻨﻔﻲ اﻻﺛﺒﺎت ﺗﻌﺎرض واذا ااﻟﻘﻨﻮت ﻋﻨﻬﻢ ﺻﺢ وﻗﺪ‬

‫اﻻﺣﻮذي( )ﺗﺤﻔﺔ‬

ಅವ ಂದ ಖುನೂ ರಪ .‫( اﺛﺒﺎت‬ಓ ಾ )

ಾಗೂ ‫( ﻧﻔﻲ‬ಓ ಲ) ೖರುಧ ಾದ ೕ ಯ ಬಂದ ‫ اﺛﺒﺎت‬ನು ಪ ಗ ಸ ೕ ಾ .

( ತುಹ ತು ಅಹ ೕ 2/363)

-------------------------------
*ಹ ೕ ನಂ 5 :*

ಇ ಾ ಅಹ (ರ) ವರ ಾಡು ಾ ;

‫ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻲ ﻋﻦ ﺧﻠﻒ ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﷲ ﻋﺒﺪ "ﺣﺪﺛﻨﻲ‬: ‫ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﺧﻠﻒ ﺻﻠﻲ ﻗﺪ اﺑﻲ ﻛﺎن‬
‫ ﻗﺎل ﻳﻘﻨﺘﻮن اﻛﺎﻧﻮا ﻟﻪ ﻓﻘﻠﺖ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ واﺑﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﺖ اﺑﻦ وﻫﻮ وﺳﻠﻢ‬: ‫ﻣﺤﺪث ﺑﻨﻲ اي ﻻ‬

‫ )اﺣﻤﺪ‬27253، ‫اﺑﻦ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺗﺮﻣﺬي‬، ‫) ﻣﺎﺟﻪ‬

ಅಬೂ ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ;

ನನ ತಂ 16 ವಷ ಾಯ ಾಗ ೕ ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರ ಂ ನ ಾ ಾ ದರು.ಅ ೕ
ೕ ಅಬೂ ಬಕ , ಉಮ , ಉ ಾ (ರ) ಂ ಯೂ ನ ಾ ಾ ದರು.ಅವರು ಾರೂ ಕೂ ಾ
ಖುನೂ ಓದು ರ ಲ.

ಅದು ನೂತನ ಾ ಸಲ ಟ ಾ .

(ಮುಸ ಅ ಮ )

*ಉತರ*

ಇ ಾ ೖಹ ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫دوﻧﻪ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮه ﺣﻔﻈﻪ وﻗﺪ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﻓﺮآه ﺧﻠﻔﻪ ﺻﻠﻲ ﻋﻤﻦ ﻳﺤﻔﻈﻪ ﻟﻢ اﻻﺷﺠﻌﻲ اﺷﻴﻢ ﺑﻦ ﻃﺎرق‬

‫ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ اﻟﻜﺒﺮي )ﺳﻨﻦ‬3/58)

ಾ ಅ ಯ ಅ ಅಶಈ (ರ)

( ೕ ನಹ ೕ ನ ೕ ದ ಅಬೂ ಾ ರ ತಂ ಯ ಸ ಾ ಇದು.)ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ
ವಸಲಮ ಂದ ಾಗೂ ಇತರ ಸ ಾ ಗ ಂದ ಖುನೂ ಕಂಠ ಾಠ ಾ ಲ.ಆದ ಂದ ೕ ಅವರು ಅದನು
ನೂತನ ಾ ಸಲ ಟ ಂದು ೕ ದರು.ಇವರಲದ ಹಲವರು ಖುನೂ ಕಂಠ ಾಠ ಾ ದವ ಾ ಾ .
ಆದುದ ಂದ ಖುನೂ ಇ ಎನುವವರ ಾತು ೕ ಾಯ ಾ .

(ಸುನನು ೖಹ ೕ 3/58)

ೕ ನ ಹ ೕ ನ ಕು ತು

ಇ ಾ ನವ ೕ (ರ) ಬ ಯು ಾ ;
‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ‪ .‬اﻛﺜﺮ‪.‬ﻓﻮﺟﺐ وﻫﻢ ﻋﻠﻢ زﻳﺎدة ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻘﻨﻮت اﺛﺒﺘﻮا اﻟﺬﻳﻦ رواﻳﺔ ان ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ "واﻟﺠﻮاب‬

‫)‪ 3/503‬اﻟﻤﻬﺬب )ﺷﺮح‬

‫‪ಖುನೂ‬‬ ‫‪ರಪ ಸುವವರ ಸಂ‬‬ ‫‪ಅ ಕ‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ಾತ ವಲ ಅವರ ಬ‬‬ ‫‪ಚು ಾನವ ಇರುವ ದ ಂದ ಅವರನು‬‬
‫‪ಅಂ ೕಕ ಸುವ ಸು ಖ ಾ ಯ ಾ‬‬ ‫‪ಎಂದು ಾ‬‬ ‫‪(ರ) ಹ ೕ‬‬ ‫‪ಉತ ಸಬಹು ಾ .‬‬

‫‪(ಶರಹು‬‬ ‫‪ಮುಹದ‬‬ ‫)‪3/503‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪ೕ ೕ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫"‬

‫واﺑﻦ واﻧﺲ ﻫﺮﻳﺮة واﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻﺛﺒﺎت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺷﻬﺪ وﻗﺪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﺷﻬﺎدة ‪،‬ﻻﻧﻪ اﻟﻘﻨﻮت ﻧﻔﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻫﺬا ﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﻳﻠﺰم ﻻ‬
‫اﺷﻴﻢ ﺑﻦ ﻃﺎرق وﻫﻮ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻫﺬا ﺻﺤﺒﺔ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﻣﻊ وﺻﺤﺒﻬﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﷲ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس‬
‫اﺛﺒﺖ‪ .‬ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ ﻓﺘﻜﻮن‬

‫)‪ 4/232‬اﻟﺴﻨﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ )اﻟﻜﺎﺷﻒ‬

‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಅ ಯ‬‬ ‫‪ಎಂಬ ಸ ಾ ಯು ಖುನೂ‬‬ ‫‪ೕ ದ ಂದ ಖುನೂ ಇಲ ಎಂದು ೕಳಲು‬‬
‫‪ಾಧ ಲ. ಾರಣ ಅವರು ಇಲ ಎಂಬುವ ದ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಂ ಾ .ಖುನೂ ಇತು ಎಂಬುವ ದ ಹಸ ,‬‬
‫‪ಅಬೂಹು ೖರ, ಅನ , ಇ ಅ ಾ (ರ) ಮುಂ ಾದ ಗಣ ರು ಾ ವ‬‬ ‫‪ಾ . ಾ‬‬ ‫‪(ರ) ಂತ ಅ ೕ ಚು‬‬
‫‪ಈಸ ಾ ಗ‬‬ ‫‪ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮ ೂಂ‬‬ ‫‪ಸಂಪಕ‬‬ ‫‪.ಆದುದ ಂದ ಆ ಸ ಾ ಗಳ‬‬
‫‪ಾತನು ಅಂ ೕಕ ಸ ೕ ಾ .‬‬

‫‪(ಅ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಅ‬‬ ‫‪ಅ ಾ‬‬ ‫‪ಸು ನ‬‬ ‫)‪4/232‬‬

‫‪ಾ ತು‬‬ ‫‪ಮ ಾ ೕ‬‬ ‫‪ನಲೂ (2/166) ಇದನು ಾಣಬಹು ಾ‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪ಇ ೕ ಆಶಯವನು ವ ಾ ಗಳ ೕ ಾರ ಮು ಾರ‬‬ ‫‪ಫ‬‬ ‫‪ೕ ದನು‬‬ ‫‪ೕ‬‬ ‫‪ೕವ ಓ‬‬ ‫‪ೕ .‬‬

‫‪---------------------------‬‬

‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫*‪* *ನಂ* *:06‬‬

‫ﺑﻌﺪه‪ .‬وﻻ ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻘﻨﺖ ‪،‬ﻟﻢ واﺣﺪا اﻻﺷﻬﺮا اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻟﻢ ‪ :‬ﻗﺎل ﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ‬

‫)‪ 1569‬اﻟﺒﺰار )ﻣﺴﻨﺪ‬

‫)‪ಅಬು ಾ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬
‫‪"ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ‬‬ ‫‪ವಸಲಮರು ಒಂದು ಂಗಳ‬‬ ‫‪ಾತ ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಓ‬‬ ‫‪ಾ .ಅದ ಂತ ಮುಂ‬‬ ‫‪ಓ ಲ,‬‬
‫‪ಅದರ ನಂತರವ ಓ ಲ.‬‬

‫‪(ಮುಸ ದು‬‬ ‫‪ಬ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪1569‬‬

‫‪ಈ ಹ ೕ ನ ವರ‬‬ ‫‪ಾರರ‬‬ ‫‪ಸರು ಈ ೕ‬‬ ‫‪ಾ‬‬

‫)ﺷﺮﻳﻚ(‪"1:ಶ ೕ .‬‬

‫‪2.ಅಬೂ ಹಂಝ‬‬ ‫ﺣﻤﺰة( ‪).‬اﺑﻮ‬

‫‪).‬اﺑﺮاﻫﻴﻢ( ‪3.ಇ ಾ ೕಂ‬‬

‫‪4.ಅಲ ಮ‬‬ ‫‪).‬ﻋﻠﻘﻤﺔ(‬

‫ﷲ(‪ .‬ﻋﺒﺪ()‪5.ಅಬು ಾ (ರ‬‬

‫‪ಇದರ ರುವ ಅಬೂ ಹಂಝ ಎಂಬವರು ದುಬ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾ .‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ೖಸ‬‬ ‫)‪ೕ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫)‪ 2/137‬اﻟﺰواﺋﺪ )ﻣﺠﻤﻊ ﺿﻌﻴﻒ وﻫﻮ اﻟﻘﺼﺎب اﻻﻋﻮر ﺣﻤﺰة اﺑﻮ "وﻓﻴﻪ‬

‫‪ಇದರ ಪರಂಪ ಯ‬‬ ‫‪ಅಬೂ ಹಂಝ ಅ‬‬ ‫‪ಅ ಅವ‬‬ ‫‪ಎಂಬವರು ಇ ಾ .ಅವರು ದುಬ ಲ ಾ‬‬ ‫‪ಾ .‬‬

‫‪(ಮ‬‬ ‫‪ಮಉಝ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪2/137‬‬

‫‪-----------------‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಮು‬‬ ‫‪ಅವರ ಕು ತು‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻤﺰة اﺑﻮ اﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﷲ ﻋﺒﺪ "وﻗﺎل‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺘﺮوك اﺧﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ وﻗﺎل‬

‫ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻻ ﺑﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻓﻘﺎل اﻟﻘﺼﺎب ﺣﻤﺰة اﺑﻲ ﻣﻴﻤﻮن ﻋﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ ﺳﺄﻟﺖ ﺧﻴﺜﻤﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ وﻗﺎل‬

‫ﻣﻴﻤﻮن اﺳﻤﻪ ﻛﺎن ﻓﻘﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻤﺰة اﺑﻲ ﻋﻦ وﺳﺌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺷﻴﺒﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻗﺎل‬
‫ﺑﺸﻲء‪ ...‬وﻟﻴﺲ‬

‫ﻗﻄﻨﻲ اﻟﺪار وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻴﻤﻮن ﺣﻤﺰة اﺑﻮ اﻟﺠﻮزﺟﺎﻧﻲ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻗﺎل‬

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ذاﻫﺐ ﺿﻌﻴﻒ اﺧﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ وﻗﺎل ﺑﺬاك ﻟﻴﺲ اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻻﻋﻮر اﻟﻘﺼﺎب ﺣﻤﺰة اﺑﻮ ﻣﻴﻤﻮن اﻟﺒﺨﺎري وﻗﺎل‬

‫ﺑﻘﻮي ﻟﻴﺲ ﺣﺎﺗﻢ اﺑﻮ وﻗﺎل‬
‫ ﻟﻴﺲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻳﺮوي ﺣﻤﺰة اﺑﻮ ﻣﻴﻤﻮن اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﻗﺎل‬.‫ﺑﺜﻘﺔ‬

‫)ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺗﻘﻮم ﻻ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ وﻗﺎل‬.‫ اﻟﻜﻤﺎل ﺣﺠﺔ‬29/240)

ಅಹ ಹಂಬ ರವರ ಪ ತ ಾದ ಅಬು ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ;ಅಬೂ ಹಂಝ ದುಬ ಲ ಾ ಾ .ಅವರ
ಹ ೕ ಅ ೕಗ ಾ .

ಅಬೂಬಕ ೖಸಮ ೕ ದರು;

ಾನು ಯಹ ಮು ೕ ೂಂ ಅವರ ಬ ೕ ಾಗ ಅವರು ದುಬ ಲ ಂದು ಮತು ಅವರ ಹ ೕ
ಬ ಯಕೂಡ ಂದು ೕ ದರು.

ಮುಹಮ ಉ ಾ (ರ) ೕ ದರು; ಾನು ಯಹ ಮು ೕ ೂಂ ಅಬೂ ಹಂಝ ರ ಕು ತು
ೕ ಾಗ ಅವರು ೕ ಾಹ ರಲ ಂದು ೕ ದರು.

ಇ ಾ ಯ ಅಖೂ (ರ) ೕಳ ಾ ; ಅಬೂ ಹಂಝರವರು ದುಬ ಲ ಾ ಾ .ಅ ೕ ೕ ಇ ಾ
ದರಖು ಕೂ ಾ ೕ ಾ .

ಇ ಾ ಬು ಾ ೕಳ ಾ ಅವರು ದುಬ ಲ ಾ ಾ .

ಇ ಾ ಾ ೕಳ ಾ ; ಅವರು ದುಬ ಲ ಾ ಾ .

ಇ ಾ ನಸಈ ೕಳ ಾ ; ಅವರು ಶ ಸ ರಲ.

ಅಬೂಬಕ ಅ ಖ ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ; ಅವರು ಅವರನು ೕಕ ಸಲ ಡದು.

(ತ ೕಬು ಕ ಾ 29/240)

----------------

ವ ಾ ಗಳ ಅಂ ೕಕೃತ ೕ ಾರ ಾ ಲು ದಹ ೕ ೕಳ ಾ ;

‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺘﺮوك اﺣﻤﺪ وﻗﺎل اﻟﺘﻤﺎر اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎب ﺣﻤﺰة اﺑﻮ ﻣﻴﻤﻮن‬

‫ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ وﻗﺎل‬
‫ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮي ﻟﻴﺲ اﻟﺒﺨﺎري وﻗﺎل‬

‫ﺑﺜﻘﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﻗﺎل‬

‫ اﻻﻋﺘﺪال )ﻣﻴﺰان‬4/234)

ೖಮೂ ಅಬೂ ಹಂಝ ಅ ಕ ಾ ಎಂಬವರ ಕು ಇ ಾ ಅಹ (ರ) ೕಳ ಾ ; ಅವರ ಹ ೕ
ೕಕ ಸಲ ಡದು.

ಇ ಾ ಾರಖು ೕ ೕಳ ಾ ,ಅವರು ದುಬ ಲ ಾ ಾ .

ಅಬೂ ಾ ಂ ೕಳ ಾ ;ಅವರು ಶ ಸ ರಲ.

ಇ ಾ ನ ಾಈ ೕಳ ಾ ; ಅವರು ಾಸ ೕಗ ಾದ ವ ಯಲ.(

ೕ ಾನು ಇಅ ಾ 4/234)

-----------------

ಈ ೕ ೕ ದಹ ೕ ಇ ಾ ಬ ಾ (ರ) ಕೂ ಾ ವರ ಾ ಾ .

ಇ ಾ ಬ ಾ (ರ) ಮ ೂಂದು ಸ ಳದ ಅನ (ರ) ಂದ ಸ ೕ ಆದ ಹ ೕ ೂಂದನು ವರ
ಾ ಾ .

ಅದು ಈ ೕ ಾ .

‫ورﺟﺎﻟﻪ اﻟﺒﺰار رواه ﻣﺎت ﺣﺘﻲ وﻋﻤﺮ ﻣﺎت ﺣﺘﻲ ﺑﻜﺮ واﺑﻮ ﻣﺎت ﺣﺘﻲ ﻗﻨﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ان اﻧﺲ ﻋﻦ‬
‫ اﻟﺰواﺋﺪ )ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﺛﻮﻗﻮن‬2/139)

ಅನ (ರ) ೕಳ ಾ ;

ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಮತು ಅಬೂ ಬಕ ,ಉಮ (ರ) ೂ ಯ ತನಕ ಖುನೂ ಓ ದರು.

(ಮ ಮಉಝ ಾ 2/139)

ಈ ೕ ಇ ಾ ಬ ಾ (ರ) ವರ ಾ ರು ಾಗ ಖುನೂ ಇಲ ಎಂದು ೕ ದಹ ೕ ಲಈ ಂ ೕ ದು
ಬರುತ .

ಒ ನ ವ ಾ ಗಳ ಪ ಸುತ ಹ ೕ ನ ಅ ಾರದ ಖುನೂ ೕ ಸುವ ಾದ ಅವ ಅದರ
ಪ ಾಣ ಲ. ಾರಣ ಆ ಹ ೕ ದುಬ ಲ ಂದು ಾ ಗ ಾದ ಮುಹ ಗಳ ೕ ದನು ೕವ ಓ ೕ .

------------------------------

----------------
‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫*‪ನಂ 7:‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ೖಹ ೕ (ರ)ವರ‬‬ ‫;‬

‫ﺛﻨﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺛﻨﺎ اﻟﻌﻨﺰي اﻟﺤﺴﻦ اﺑﻮ اﺧﺒﺮﻧﻲ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﷲ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ "اﺧﺒﺮﻧﺎ‬

‫ﻋﻦ اﺣﻔﻈﻪ ﻗﺎﻟﻼ ﺗﻘﻨﺖ اراك ﻻ ﻋﻤﺮ ﻻﺑﻦ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻠﻢ اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻣﻊ ﺻﻠﻴﺖ ﻗﺎل ﻣﺠﻠﺰ اﺑﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻋﻦ ﻫﻤﺎم‬
‫اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﺣﺪ‬

‫)‪ 3/58‬اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )ﺳﻨﻦ‬

‫‪ಅಬೂ‬‬ ‫‪ಲ‬‬ ‫)‪(ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫‪ಾ ,‬‬

‫‪ಾನು ಇ ಉಮ (ರ) ೂಂ‬‬ ‫‪ಸುಬ ನ ಾ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪.ಅವರು ಅದರ ಖುನೂ ಓದ ರು ಾಗ ಾನು‬‬
‫‪ಅವ ೂಂ‬‬ ‫‪' ೕವ ಓದುವ ದನು ಾನು ಕಂ ಲವ ಾ ಎಂದು ೕ ಾಗ ಇ ಉಮ (ರ) ೕ ದರು,‬‬
‫‪ಸ ಾ ಗ ಾರೂ ಖುನೂ ಓ ಾ ನನ‬‬ ‫‪ನ ಲ.‬‬

‫‪(ಸುನನು‬‬ ‫)‪ಕು ಾ 3/58‬‬

‫‪---------------------‬‬

‫*‪*ಉತರ‬‬

‫‪ಈಹ ೕ‬‬ ‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ೖಹ‬‬ ‫‪ಯವ ೕ ಉತ ಸುವ ದನು‬‬ ‫‪ೂೕ ,‬‬

‫واﺛﺒﺘﻪ‪ .‬ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻘﺪح ﻻ اﻟﺴﻨﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﻏﻔﻠﺘﻪ او اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﻴﺎن‬

‫)‪ 3/58‬اﻟﻜﺒﺮي )ﺳﻨﻦ‬

‫‪ಲವ ಸುನ ಗಳನು ಲವ ಸ ಾ ಗಳ ನಪ ಡ ದ ಂದ ಅಥ ಾ ಅದರ ಗಮನ ಲ ರುವ ದ ಂದ‬‬
‫‪ನಪ ಟು ಅದನು ಾ ೕತು ಪ ದವರ ವರ‬‬ ‫‪ಅದ ಂದ‬‬ ‫‪ಾವ ೕ ೂರ ಯುಂ ಾಗ ಾರದು.‬‬

‫‪(ಸುನನು‬‬ ‫)‪ೖಹ ೕ 3/58‬‬

‫‪-------------------‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪ನವ ೕ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫ﺣﻔﻆ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﺪم وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﺎزب ﺑﻦ واﻟﺒﺮاء اﻧﺲ ﺣﻔﻈﻪ وﻗﺪ ﻧﺴﻴﻪ او ﻳﺤﻔﻈﻪ ﻟﻢ اﻧﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ "وﺣﺪﻳﺚ‬
‫ اﻟﻤﻬﺬب )ﺷﺮح‬3/505)

ಖುನೂ ನ ಲ ಎಂದು ೕ ದಇ ಉಮ (ರ) ಂತ

ಖುನೂ ನ ನ ಟ ಅನ (ರ),ಬ ಾ ಅ ಆ (ರ) ಾಗೂ ಇ ತರರನು ಪ ಗ ಸ ೕ ಾ .

(ಶರಹು ಮುಹದ 3/505)

-------------------

ಇ ಾ ಇ ಅ ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ;

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪم ﻋﺪدا واﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ اﺳﻦ وﻫﻮ ﺣﻔﻈﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﻌﺎرض اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻦ اﺣﻔﻈﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ "وﻗﻮل‬

‫ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ )ﻓﺘﻮﺣﺎت‬2287)

ಸ ಾ ಗಳ ಖುನೂ ಓ ದ ಬ ನ ಲ ಎಂದು ಇ ಉಮ (ರ) ೕ ದ ಾತು, ಖುನೂ ಓ ಾ ಂದು
ೕ ದ ಇ ತರ ಸ ಾ ಗಳ ಾ ರುದ ಾ .ಆದುದ ಂದ ಆ ಸ ಾ ಗಳನು ಇವ ಂತ
ಪ ಗ ಸ ೕ ಾ .

(ಫ ತೂ ಾತುರ ಾ ಯ 2/287)

-------------------------------

*ಹ ೕ * *ನಂ* *8*

ಇ ಾ ಅ ಅ ೕ ೖ ಾ ವರ ಾಡು ಾ ;

‫ﻓﻘﺎل ﻳﻘﻨﺘﻮن اﻓﻜﺎﻧﻮا وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ واﺑﻲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﺧﻠﻒ ﺻﻠﻴﺖ ﻟﻪ ﻗﻠﺖ ﻗﺎل اﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺎك اﺑﻲ ﻋﻦ‬
‫ ﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻳﺎ ﻻ‬.‫ﻣﺤﺪﺛﺔ‬

‫ﺷﻴﺒﺔ( اﺑﻲ اﺑﻦ )ﻣﺼﻨﻒ‬

ಅಬೂ ಾ (ರ) ೕಳ ಾ ;

"ನನ ತಂ ಂ ಾನು ೕ , ೕವ ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮ ೂಂ ಮತು ಅಬೂ ಬಕ ,
ಉಮ , ಉ ಾ (ರ) ೂಂ ನ ಾ ಾ ೕರಲ ೕ? ಅವರು ಾರದರೂ ಖುನೂ ಓ ಾ ಾ?"

ಆ ಾಗ ಅವ ೕ ದರು; ' ಇಲ, ಅದು ೂಸ ಾ ಸಲ ಟ ಾ '
(ಮುಸನ ಇ ಅ ೕ ೖ ಾ)

*ಉತರ*

ಈ ಹ ೕ ನ ಉತರ ಮತು 5 ೕ ಯ ಹ ೕ ನ ಉತರವ ಒಂ ೕ ಆ .ಆ ಉತರವನು ಓ ದು ೂಳ ೕ ಾ
ನಂ .

*----------------------------------*

*ಹ ೕ * *ನಂ* *9*

ಇ ಾ ಅ ಅ ೕ ೖಬ ವರ ಾಡು ಾ ;

‫ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻟﻢ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ان ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ‬.‫اﻟﻔﺠﺮ‬

‫ ﺷﻴﺒﺔ اﺑﻲ اﺑﻦ )ﻣﺼﻨﻒ‬2/207)

ಉಮ ಖ ಾ (ರ) ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓ ಲ.

(ಮುಸನ ಇ ಅ ೕ ೖ ಾ 2/207)

*-----------------------------------*

*ಹ ೕ * *ನಂ* *10*

‫ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻠﻢ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻒ ﺻﻠﻴﺎ اﻧﻬﻤﺎ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ وﻋﻤﺮو اﻻﺳﻮد ان‬

‫) )ﻣﺼﻨﻒ‬

ಅಸ (ರ) ಮತು ಅ (ರ) , ಖ ೕ ಾ ಉಮ (ರ) ಂ ನ ಾ ಾ ದರು.ಅವರು ಖುನೂ ಓ ಲ.

(ಮುಸನ )

*-----------------------------------*
‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫*‪* *ನಂ* *11‬‬

‫اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻻ ﻛﺎن ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ان ﻋﺮﻓﺠﺔ ﻋﻦ‬

‫ﺷﻴﺒﺔ( اﺑﻲ اﺑﻦ )ﻣﺼﻨﻒ‬

‫‪ಅಫ ಜ‬‬ ‫)‪(ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫‪"ಇ‬‬ ‫‪ಮ‬‬ ‫‪ಊ‬‬ ‫‪(ರ) ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಓದು ರ ಲ.‬‬

‫‪(ಮುಸನ‬‬ ‫‪ಇ‬‬ ‫)‪ಅ ೕ ೖ ಾ‬‬

‫*‪*-----------------------------------‬‬

‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫*‪* *ನಂ* *12‬‬

‫اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺘﺎن ﻻ ﻛﺎﻧﺎ اﻧﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻦ‬

‫) )ﻣﺼﻨﻒ‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಅ ಾ‬‬ ‫‪(ರ)ಮತು ಇ‬‬ ‫‪ಉಮ‬‬ ‫‪(ರ)ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಓದು ರ ಲ.‬‬

‫‪(ಮುಸನ‬‬ ‫‪ಇ‬‬ ‫)‪ಅ ೕ ೖ ಾ‬‬

‫*‪*-----------------------------------‬‬

‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫*‪ನಂ : 13‬‬

‫ﻳﻘﻨﺖ‪ .‬ﻓﻠﻢ اﻟﺼﺒﺢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ اﺑﻦ ان دﻳﻨﺎر ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ‬

‫) )ﻣﺼﻨﻒ‬

‫‪ಅ‬‬ ‫‪ೕ ಾ‬‬ ‫)‪(ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫‪ಅಬು ಾ‬‬ ‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಝು ೖ‬‬ ‫‪(ರ) ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಆ ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ವ‬‬ ‫‪ಾಗ ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಓ ಲ.‬‬
(ಮುಸನ )

*-----------------------------------*

*ಹ ೕ ನಂ: 14

‫اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﻳﻘﻨﺖ ﻟﻢ ﺑﻜﺮ اﺑﺎ ان ﻃﻠﺤﺔ ﻋﻦ‬

‫) )ﻣﺼﻨﻒ‬

ತ ಹ (ರ) ೕಳ ಾ ;

ಅಬೂಬಕ ೕ (ರ) ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓ ಲ.

(ಮುಸನ ಇ ಅ ೕ ೖ ಾ)

ಇದೂ ಅಲ ೕ ಇನೂ ಕೂ ಾ ಇ ೕ ೕ ಯ ಹಲ ಾರು ಹ ೕ ಗಳ ಇ .

*-----------------------------------

*ಉತರ

ಈ ಹ ೕಸುಗಳ ೕ ದ ಖುನೂ ಎಂಬುವ ದರ ಉ ೕಶ ಶತು ಗ ರುದ ಾ ಾ ಸು ದ
ಾಥ ಾ .ಶತು ಗಳ ಾಟ ಾ ಾಗ ಅವರ ರುದ ನ ಾ ನ ಾ ಸು ದರು.ಅವರ ಉಪದ
ಕ ಾ ಾಗ ಅದನು ದರು.

ಈ ೕ ಈ ಹ ೕಸುಗ ಾ ಾ ನ ೕಡುವ ದು ಅ ಾಯ ಾ .

ಾರಣ,

ಈ ೕ ೕ ದ ಸ ಾ ಗಳ ಖುನೂ ಓ ಾ ಸ ೕ ಆದ ಹ ೕಸುಗಳ ಮೂಲಕ ಾ ೕ ಾ .ಹ ೕಸುಗಳ
ನಡು ೖರುಧ ಲ ರಲು ಈ ೕ ಾ ಾ ಸ ೕಕು.

ಸ ಾ ಗಳ ಖುನೂ ಓ ದನು ಮುಂ ವ ಸ ಾ .ಓದುಗರು ಆ ಾಗವನು ಇ ೂ ಓದ ೕ ಾ ನಂ .

-----------------------------------
‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫‪ನಂ : 15‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫; ‪ೖಹ ೕ ( ರ) ವರ‬‬

‫ﻋﺒﺪ ﺛﻨﺎ ﺷﺒﺎﺑﺔ ﺛﻨﺎ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻨﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻧﺒﺄ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ اﺧﺒﺮﻧﻲ "‬
‫اﺑﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻟﻴﻠﻲ اﺑﻮ ﻣﻴﺴﺮة ﺑﻦ ﷲ‬

‫ﺑﺪﻋﺔ‪ .‬اﻟﺼﺒﺢ ﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ان ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺣﺮة‬

‫)‪ 3/58‬اﻟﻜﺒﺮي )ﺳﻨﻦ‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಅ ಾ‬‬ ‫)‪( ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫‪ಾ ;ಖಂ ತ ಾ ಯೂ ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಅ ಾ‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪(ಸುನನು‬‬ ‫)‪ಕು ಾ 3/58‬‬

‫‪*ಉತರ‬‬

‫‪ಈಹ ೕ‬‬ ‫‪ದುಬ ಲ ಾ‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫)‪ನವ ೕ ( ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫‪ಾ ,‬‬

‫اﻟﻜﻮﻓﻲ‪ .‬ﻟﻴﻠﺔ اﺑﻲ رواﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ رواه وﻗﺪ ﺟﺪا ﺿﻌﻴﻒ اﻧﻪ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﺣﺪﻳﺚ‬

‫اﻟﺼﺒﺢ‪ .‬ﻓﻲ ﻗﻨﺖ اﻧﻪ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ روﻳﻨﺎ وﻗﺪ ﻣﺘﺮوك ﻟﻴﻠﻲ واﺑﻮ ﻳﺼﺢ ﻻ ﻫﺬا وﻗﺎل‬

‫)‪ 3/505‬اﻟﻤﻬﺬب )ﺷﺮح‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ೖಹ ೕ (ರ) ಅಬೂ ೖಲ ಅ‬‬ ‫‪ಕೂ‬‬ ‫‪ಯ ಪರಂಪ ಯ ಮೂಲಕ ವರ‬‬ ‫‪ಾ ದಹ ೕ‬‬ ‫‪ಸ ೕಹ ಅಲ.‬‬

‫‪ಅಬೂ ೖಲ ರವರ ಹ ೕ‬‬ ‫‪ೕ ಾಯ ವಲ.‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಅ ಾ‬‬ ‫‪(ರ) ಸುಬ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನ‬‬ ‫‪ಖುನೂ‬‬ ‫‪ಓ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾವ ವರ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ೕ .‬‬

‫‪(ಶರಹು‬‬ ‫‪ಮುಹದ‬‬ ‫)‪3/505‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಅ ಾ‬‬ ‫‪(ರ)ರವರ ಖುನೂ‬‬ ‫‪ನಹ ೕ‬‬ ‫‪ಮುಂ‬‬ ‫‪ವ‬‬ ‫‪ೕ .‬‬

‫‪-------------------------------‬‬
‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫‪ನಂ : 16‬‬

‫اﻟﻔﺠﺮ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ﻋﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﻧﻬﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻠﻤﺔ ام ﻋﻦ‬

‫)‪) 2/38‬دارﻗﻄﻨﻲ‬

‫)‪ಉಮು ಸಲಮ (ರ‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫; ‪ಾ‬‬

‫‪ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ‬‬ ‫‪ವಸಲಮರು ಸುಬ ಯ‬‬ ‫‪ಖುನೂತನು‬‬ ‫‪ೂೕ‬‬ ‫‪ದರು.‬‬

‫‪( ಾರಖು‬‬ ‫)‪2/38‬‬

‫‪*ಉತರ‬‬

‫‪ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ಾರಖು‬‬ ‫‪ೕ ಈ ಹ ೕ ನ ಕು ತು‬‬ ‫‪ೕಳ‬‬ ‫‪ಾ ,‬‬

‫ﺳﻠﻤﺔ ام ﻣﻦ ﺳﻤﺎع ﻟﻨﺎﻓﻊ ﻳﺼﺢ وﻻ ﺿﻌﻔﺎء ﻛﻠﻬﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﷲ ‪،‬وﻋﺒﺪ وﻋﻨﺒﺴﺔ ﻳﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫)‪ 2/38‬ﻗﻄﻨﻲ )دار‬

‫‪ಈ ಹ ೕ ನ ಪರಂಪ ಯ ರುವ ಮುಹಮ‬‬ ‫‪ಯ ಅ ಾ , ಆಂಬಸ , ಅಬು ಾ‬‬ ‫‪ಾ ಅ ಎಂಬ 3‬‬
‫‪ಜನರೂ ದುಬ ಲ ಾ ಾ . ಾತ ವಲ ಾ ಅ (ರ) ಉಮು ಸಲಮ(ರ) ಂದ ಹ ೕ‬‬ ‫‪ೕ ಲ.‬‬

‫‪( ಾರಖು‬‬ ‫)‪2/38‬‬

‫‪ಇದನು ಇ‬‬ ‫‪ಾ‬‬ ‫‪ನವ ೕ (ರ) ತನ ಶರಹು‬‬ ‫‪ಮುಹದ‬‬ ‫‪(3/505) ನಲೂ‬‬ ‫‪ೕ‬‬ ‫‪ಾ‬‬

‫‪-------------------------------‬‬

‫‪*ಹ ೕ‬‬ ‫‪ನಂ 17‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﺔ‪ .‬ﻓﻬﻮ اﻟﻘﻨﻮت ﻓﻴﻪ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮان ﻣﻦ ﺣﺮف ﻛﻞ ﻗﺎل اﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ رﺳﻮل ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﺑﻲ ﻋﻦ‬
‫) اﺣﻤﺪ )ﻣﺴﻨﺪ‬

ಅಬೂ ಸಈದು ಖು ೕ (ರ) ೕಳ ಾ ;

ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ೕ ದರು.ಖು ಆ ನ ಖುನೂ ಎಂದು ೕ ದರ ಉ ೕಶ
ಅ ಾ ಹನನು ಅನುಸ ಎಂ ಾ .

(ಮುಸ ಅಹ )

ಉತರ

ಈಹ ೕ ಇ ಾ ಅಹ ವರ ಾ ದು ಅಬು ಾ ಲ ೕಅ ಎಂಬವರ ಮೂಲಕ ಾ .ಅವರ
ಕು ತು ಇ ಾಮರುಗಳ ಾತು ೂೕ ,

ಾ ಲು ದ ಹ ೕ ೕಳ ಾ ,

‫ﺑﻪ ﻳﺤﺘﺞ ﻻ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻌﻴﻦ اﺑﻦ ﻗﺎل‬

‫ﺑﺎﻟﻘﻮي ﻟﻴﺲ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻴﻌﺔ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﻦ اﺑﻦ ﺳﺎﻟﺖ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ وﻗﺎل‬

‫ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﻗﺎل‬

‫ ﺑﺬاك ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﺤﻲ ﻋﻦ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ وﻗﺎل‬.‫اﻟﻘﻮي‬

‫ اﻻﻋﺘﺪال )ﻣﻴﺰان‬2/475)

ಇ ಮ ೕ ೕಳ ಾ , ಅವರು ದುಬ ಲ ಾ ಾ . ೕ ಾಯ ೕಗ ರಲ.

ಅಹ ದು ಮುಹಮ ದು ಹಲ ೕ ೕಳ ಾ ,

ಾನು ಇ ಮ ೕ ೂಂ ಇ ಲ ೕಅ ರ ಕು ತು ೕ .ಆಗ ಅವರು ೕ ದರು,

ಅವರು ೕಗ ರಲ.

ಇ ಾ ನ ಾಈ (ರ) ೕಳ ಾ ,

ಅವರು ದುಬ ಲರು.

ಅಹ ದು ಝು ೖ (ರ) ೕಳ ಾ ,

ಾನು ಯಹ ಮು ೕ ೂಂ ಇವರ ಕು ತು ೕ ಾಗ ಅವರು ೕಗ ರಲ ಂದು ೕ ದರು.
( ೕ ಾನು ಇಅ ಾ 2/475)

-------------------------------

ೂ ಯ ಾ ....

ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಇ ಂದು ಪ ತ ಖು ಆ ನ ಸೂಕವನು ಾ ಾ ಇ ಾಮರುಗಳ
ೕ ದನು,ಪ ಾ ಸಲ ಾ ಹು ಅ ೖ ವಸಲಮರು ಮತು ಸ ಾ ಗಳ ಖುನೂ ಓ ದ ಬ ಹ ೕಸುಗ ಂದ
ಓದುಗರು ಓ ೕ .

ಖುನೂ ಸುನ ಂದು ಾ ಈ ಮ ಹ ನ ಎ ಾ ಾಂಸರು ೕ ದನು ಈ ಾಗಗ ೕ ವ ಾ .
ಖುನೂ ಓದುವ ದ ರುದ ಾದ ಂದು ಪ ತ ದ ೂೕಚು ರುವ ಹ ೕಸುಗ ಇ ಾಮರುಗಳ ೕ ದ
ಾ ಾ ನವನು ಗಂಥಗಳ ಉದ ರ ಸ ತ ವ ೕ .

ಇ ಲವನೂ ಕ ತ ಒ ಯೂ ಕೂ ಾ ಆತ ಖುನೂ ೕ ಸಲು ಾಧ ಲ.

*ವ ಾ ಗ ಂ ನಯಪ ವ ಕ...

" ಸುಬ ನ ಾ ನ ಖುನೂ ಓದುವ ದು ಅ ಎಂದು, ಅದು ವ ಾರ ಂತಲೂ ಮ ಾ ಾಪ ಂದೂ
ಮ ಬ ಾ ೌಲ ಗಳ ೕ ದ ಗಳ ನಮ ೖಯ .ಇದನು ಪ ಾಣಗಳ ಆ ಾರದ ಮ
ಾ ೕತುಪ ಸಲು ಾಧ ೕ?"

ಇದು ವ ಗೂ ಆ ೖಯ ವನು ವ ಾ ಗಳ ೂೕಪ ಸ ಲ.

ಮುಂ ಯೂ ಅದು ಅವ ಂದ ಾಧ ಲ.