You are on page 1of 4

Mr Miroljub Maksimovic, dipl.mas.ing.

Landing gear division Trstenik

PROBNI ZAHTEVI STAJNOG TRAPA PREMA AvP 970 GLEDANO U DOWTY- ju

1. Probni zahtevi za stajne trapove se mogu razmatrati u četiri grupe:


a) Ispitivanje na bacanje
b) Statičko ispitivanje
c) Ispitivanje na zamor
d) Ispitivanje na sredinu
Dok su minimalni zahtevi za ispitivanje stajnog trapa kao što je specifikovano prema
AvP 970, tj. ispitivanjestatičke kompresije amortizera i ispitivanje na bacanje stajnog trapa,
tekst Uvodnog paragrafa 2.5 kaže da će se ispitivanje saglasnosti sa zahtevima jačine
zasnivati na proračunima, tako da se ispitivanje vrši samo kada postoji razlog za sumnju u
preciznost proračuna, te se obavljaju ispitivanje i statičke jačine i jačine na zamor i
neverovatno je da se stajni trap sada smatra prihvatljivim bez obavljanja ispitivanja i jačine
na zamor i statičke jačine.
Dodatni zahtev koji nije direktno povezan sa ispitivanjem ali pri svem tom se odnosi
na njega je da upotreba lake legure za ležište od cinka velike jačine zahteva saglasnog
Ministarstva odbrane. Probni zahtevi se razmatraju detaljinije ispod.
2. Ispitivanje na bacanje
Zahtevi za ispitivanje na bacanje su specifikovani u glavi 304 prema AvP 970 i
razumno su eksplicitni. Probe koje treba obaviti obuhvataju:
a) Dokazne probe na bacanje na konstruktivnoj vertikalnoj brzini spuštanja u
kombinaciji sa maks. konstruktivnom težinom sletanja i na 0.8-strukoj konstruktivnoj
vertikalnoj brzini u kombinaciji sa maks. konstruktivnom težinom uzletanja. Uslovi koji se
primenjuju se nalaze na tabeli ispod.
Napomene:
i ) Najpovoljniji i najnepovoljini uslovi treba da budu demonstrirani na probi.
ii) Specijalne probe treba da se obave radi demonstriranja zadovoljavajućeg
funkcionisanja ako se upotrebljava amortizer bez razdvajanja.
iii) Zahtevi odskoka specifikovani za prvi ciklus amortizera moraju biti zadovoljeni.
b) Dokazna proba bez naginjanja na konstruktivnoj vertikalnoj brzini spuštanja i na
maks. konstruktivnoj težini sletanja. Uslov bez naginjanja treba da se demonstrira
merenjem ukupnog hoda, amortizera i spoljašnje gume, pod uslovima koeficijenta zemlje
od 0.4.
c) Elementarni uslovi. Saglasnost sa elementarnim zahtevima mogu biti
demonstrirani svakom pogodnim načinom i on se obično prikazuje teoretskim
predvidjanjima. Ipak, ako treba da se obavi ispitivanje uslovi bi bili kao za dokazne probe,
izuzev što bi vertikalna brzina bila povećana faktorom 1.18.
d) Ostale probe koje obično čine deo programa probe na bacanje obuhvataju:
i) Probe statičke kompresije radi potvrdjivanja karakteristike opterećenja/ugiba
amortizera i odredjivanja frikcije prisutne pod uslovima opterećena probe na bacanje.
ii) Proba slobodnog povratnog udara radi utvrdjivanja brzine udara amortizera na
njegovim graničnicima izvlačenja.
iii) Probe na bacanje razvoja aviona radi dobijanja odnosa težina/vertikalna
brzina/reakcija.
Tabela uslova probe na bacanje
Nosni trap
Uslov Stav Povezana masa Vertikalna brzina Koeficijent
spuštanja

Dokazni WL 3-tačke F
Glm  0. 4 h I v 0 - 0.4 0 - 0.25
WL
Hlm  ln J K
Dokazni WT 3-tačke WT " " 0.8 v 0 - 0.4 0 - 0.25
Bez nagiba WT 3-tačke WL " " v 0.4 0
Glavni trap
Dokazni WL 3-tačke WL/2 v 0 - 0.4 0 - 0.25
Dokazni WL rep dole WL/2 v 0 - 0.4 0 - 0.25
Dokazni WL 3-tačke WT/2 0.8 v 0 - 0.4 0 - 0.25
Dokazni WL rep dole WT/2 v 0 - 0.4 0 - 0.25
Bez nagiba WL 3-tačke F
Gln  0. 4 h I 0.4 0
WL/2
Hlm  ln J K
Zavtev konstrukcije za avion baziran na zamlji traži da avion bude u potpuno
vazdušnom stanju, ali se ovo meže simulirati ako se zahteva na uredjaju za ispitivanje na
bacanje bez vazdušne simulavije podešavanjem mase radi osiguranja korektne absorpcije
energije. Dowty Rotol ima uredjaje za ispitivanje na bacanje tipa i za vazdušnu simulaciju i
tipa sa slobodnim padanjem, budući da tip uredjaja upotrebljen za posebni trap zavisi od
padajuće mase potrebne za probu. Dodaci za priključenje trapa na probni uredjaj su
konstruisani posebno za trap koji se ispituje. Podaci potrebni za pripremanje "programa za
ispitivanje na bacanje" prema kojim odeljenje za probe treba da radi tokom ispitivanja na
bacanje su sledeći:
Osnovni podaci potrebni za pripremanje programa probe na bacanje.
Podaci za avion:
WT - Maks. konstruktivna težina pri uzletanju.
WL - Maks. konstruktivna težina pri sletanju.
V - Konstruktivna probna vertikalna brzina spuštanja.
X - Prednja brzina pri dodiru
Ugao aviona pri dodiru, 3 pt i rep dole (3 pt = 3 point)
ln - Horizontalno rastojanje c.g. (centra gravitacije) od nosnog trapa.
lm - Horizontalno rastojanje c.g. od glavnog trapa.
h - Visina c.g. iznad ose glavnog točka.
Podaci o opterećenu:
Mora da se obezbedi ili razumljiv niz predvidjanja o opterećenju pri sletanju za razne
uslove definisane u zahtevima AvP 970, ili, podaci potrebni da omoguće Dowty Rotol-u da
obavi predvidjanja u cilju uslova koje treba ispitivani.

Geometrija trapa
Aranžman amortizera
Amortizer; površina kliznog cilindra
hod
pritisak pumpanja
početna zapremina
dinamički kompresioni gasni indeks
Uputstva za ispitivanje i punjenje
Grafikon pritisak/ugib

3. Ispitivanje statičke jačine


Broj slučajeva za ispitivanje jačine koji treba da se obave na trapu nije fiksiran, ali
treba da obuhvati slučajeve koji su kritični za glavne strukturne organe; tipično ovo
obuvata četiri ili pet slučajeva zavisno od konfiguracije trapa i relativne strogosti slučajeva
konstrukcije. Gde slučajevi teže da preklope po njihovim posledicama jačinu raznih
komponenata, ponekad je moguće upotrebiti jedan slučaj na povećanom nivou
opterećenja radi predstavljanja drugog nivoa. Stvarni detalji broja potrebnih slučajeva
slučajeva se mogu jedino rešiti ispitivanjem proračuna statičke jačine za trap, ali mogu
tipično da obuhvate:
- Sletanje sa koeficijentom otpora i boka sa uzgonom
- Sletanje sa visokim otporom sa uzgonom
Glavni trap Dinamičko povratno opružanje (spring back) sa uzgonom
- Okretanje i zakretanje (nevazdušno) bez uzgona
- Sletanje sa visokim otporom - jedna guma ispumpana

- Sletanje sa koeficijentom otpora i boka sa uzgonom


- Sletanje sa visokim otporom sa uzgonom
Nosni trap Dinamičko povratno opružanje (spring back)
- Zakočeno taksiranje bez uzgona
- Sletanje sa visokim otporom - jedna guma ispumpana
Ako bi bili upotrebljeni odlivci za izradu komponenata klase 1, onda se moraju
sprovesti faktori dodatne jačine radi obuhvatanja varijabilnosti njhovog kvaliteta, budući da
ovi faktori zavise i od materijala i od broja ispitanih odlivaka. Ovo može da zahteva
posebno ispitivanje livene komponente da bi se njeni dodatni faktori jačine sproveli bez
kvara drugih komponenata trapa. Opšta je praksa da se ispita samo jedna livena
komponenta sem ako ne dodje do preranog kvara, kada ispitivanje daljih odlivaka može
da omogući zazor za sposobnost letenja upotrebom redukovanog faktora u vezi sa
povećanim brojem ispitanih odlivaka.
Mada nije zahtev prema AvP 970, praksa je u Dowty Rotol-u da se prevuče
fotoelastičnim slojem svaki uzorak za ispitivanje jačine trapa i da se on ispita pod
polarizovanom svetlošću dok se primenjuju probna opterećenja, radi lociranja površina
visokog naprezanja koji se može modifikovati lokalnim promenama oblika ili dalje ispita
upotrebom tehnika merenja naprezanja.
4. Ispitivanje jačine na zamor
Spektri zamora opteraćenja na zamlji nisu definisani po AvP 970 i normalno ih
sakuplja konstruktor aviona, uopšte u konsultovanju sa kompanijom odgovornom za
konstrukciju trapa. Vekovi zamora komponenata stajnog trapa se obično odredjuju
proračunima u početnoj fazi konstrukcije i obim potrebnog ispitivanja zamora se onda
odredjuje posle diskusije sa odeljenjem za strukture RAE (Referenca AvP 970 Glava 200
parag. 7.2). Pored toga, merenje opterećenja trapa se zahteva na avionu u početnom
razvoju u obimu usaglašenom sa Odeljenjem za strukture, RAE (Referenca glave 200
parag. 6.1 i glava 1009). Iskustvo je pokazalo da je uopšte nepotrebno obavljati ispitivanje
zamora za veoma mnogo različitih slučajeva koje osnovni spektar zamora može da
sadržiž Pažljivim ispitivanjem proračuna zamora i osnovnog spektra konstrukcije, moguće
je izvesti reprezentativan spektar probe zavora redosleda leta, ali sa mnogo manjim
brojem slučajeva, koji sadrže značajne slučajeve i daje ekvivalentno teoretsko oštećenje
na svim kritičnim lokacijama. Ova tehnika, koja je bila upotrebljena sa uspehom za veliki
broj vojnih i civlinih aviona u dugog veka smanjuje trošak ispitivanja i dozvoljava upotrebu
opreme sa visokim faktorm pouzdanosti.
Dowty Rotol bi, naravno, pružio za izradu spektara zamora.
5. Ispitivanje na sredinu
Opšti zahtevi aviona za "Rad u raznim klimatskim uslovima" su dati u glavi 105.
Kada se radi o trapovima, najvažnije ispitivanje na sredinu je ispitivanje na niskim
temperaturama te je bitno obaviti probe na niskoj temperaturi na:
i) bravama i drugim mehanizmima radi kontrole zadovoljavajućeg
funkcionisanja pokretnih delova i spojeva.
ii) amortizerima sa posebnim osvrtom na zadovoljavajuću performansu
zaptivki.
Amortizeri se mogu ispitivati na visokoj temperaturi, opet sa posebnim osvrtom na
performansu zaptivki, ako bi maksimalna specifikaciona temperatura bila dovoljno visoka
da bi razmatrane ovoga bilo smatrano za potrebno.
Tempereturni uslovi "u svetu" glave 105 se normalno zadovoljavaju, ali proizvodjač
aviona može da postavi uslove i za visoku i nisku temperaturu za njegove unapred
predvidjene uslove sredine.
Probe na vibraciju, prašinu i pesak se obavljaju samo ako mehanizmi ili dodaci na
trapovima se smatraju osetljivim na oštećenja i nisu uopšte uzevši potrebne.
Glediste Dowty Rotol-a o ispitivanju drugih uslova sredine kao što je slana voda ili
rast gljiva, je da po njihovom iskustvu se ovo pokazuje nepotrebnim posto se o
zadovoljavajucem radu o servisu drugih trapova moze detaljno procitati.

Literatura – katalozi firmi MESSIER, DOWTY ROTOL I MAGNANI


- NORME ZA PROJEKTOVANJE STAJNIH TRAPOVA MIL APv BCAR
FAR23