You are on page 1of 25

El reforç educatiu a la Serra d’en Mena.

1. Context de treball i antecedents

2. Objectius i metodologia

3. Marc de treball i elements de referència

4. Els recursos de reforç educatiu a la Serra d’en Mena: elements d’anàlisi i reflexió

5. Referències bibliogràfiques

6. Annex: fitxes d’informació bàsica dels recursos i serveis que ofereixen reforç
educatiu a la Serra d’en Mena

1. Context de treball i antecedents

El procés comunitari engegat al territori amb el Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural va portar a terme una fase de recollida d’informació i diagnòstic. En aquesta van
aparèixer amb força algunes reflexions relatives al reforç educatiu:

- L’existència d’una àmplia oferta, tot i les contínues demandes de suport educatiu per
part dels centres i algunes famílies: sorgia la necessitat d’analitzar si no arribava a
1
tothom, si no estava sistematitzat i organitzat, si l’accés era complicat, etc.
- Es detectava una dispersió i desconeixement entre els recursos, juntament amb
l’absència de reflexió conjunta sobre els models pedagògics a seguir
- En els barris de la Serra d’en Mena, trobàvem més recursos situats al barri del Raval
que al Fondo
- Els continguts i models que imperaven abordaven més els continguts curriculars i
acadèmics, i no tant els hàbits i tècniques d’estudi, habilitats i eines comunicatives,
socials, etc. Tot i que destaquen experiències de treball basades en l’atenció integral
dels infants, i altres que treballen el reforç educatiu des del suport familiar

2. Objectius i metodologia

Els objectius d’aquest projecte són:

- Realitzar una reflexió compartida sobre les visions i metodologies diverses, arribar a
determinar quines són les possibilitats de millora i eficiència en aquest àmbit, i veure
les possibilitats de compartir i treballar models pedagògics

La metodologia utilitzada contempla els següents passos claus:

- Partir de conèixer el que existeix als barris, per tant realitzar una prospecció sobre els
recursos.
- Establir una comissió de treball que sigui capaç d’avançar en aquestes línies des de la
corresponsabilitat. Aquest grup parteix de la compilació de la informació disponible
sobre els recursos existents i de la construcció dels indicadors d’anàlisi. Amb això es
pretén establir una diagnosi compartida i reflexionar sobre les principals dificultats que
tenen els infants, adolescents i joves.
- Tenir una visió àmplia del reforç educatiu porta al fet que s’hagin de tenir en compte,
per exemple, les classes extraescolars de llengües d’origen familiar divers.
- L’enfocament del reforç educatiu que es fa és des del lleure, per tant s’haurà de
complementar en un segon moment amb les escoles i els seus espais de reforç.
- La sistematització de l’oferta dels recursos oferirà una coherència de conjunt i un
enfocament més holístic; tot treballant per la coordinació entre les entitats.
- Reflexionar entorn el camí que l’oferta de reforç educatiu del lleure a la Serra d’en
Mena vol entomar, permetrà aclarir els diferents models pedagògics i les diferències
entre els continguts: matèries, tècniques, hàbits, etc.
- Veure vies i possibilitats de treball amb la implicació de les famílies i tota la comunitat
educativa, a través del reforç.
- Es portarà a terme la socialització de tots els avenços amb la taula socioeducativa del
procés comunitari, així com en altres espais existents al territori.
- Es realitzarà una trobada conjunta per conèixer i reconèixer, per compartir i retornar
tota la informació i resultats de la prospecció. I que sigui el punt i l’espai de partida per
analitzar i enfortir col·lectivament el reforç educatiu a la zona.

3. Marc de treball i elements de referència

L’educació és un dels motors principals de construcció de cohesió social i equitat de les
societats, per tant és entesa com a espai transversal entre diferents sectors de l’acció 2
educativa implicats en la situació d’un territori des de la globalitat.

Diversos estudis han argumentat la relació entre els indicadors de vulnerabilitat i el baix
rendiment escolar, això és degut als desavantatges socials relatius a la situació de l’habitatge,
l’alimentació, la salut, l’organització familiar, etc. Longás, Civís i Riera (2013) afirmen que qui
viu en contextos fràgils i de desigualtat social té majors dificultats per aconseguir l’èxit
educatiu, fet que perpetua i legitima l’estigmatització i la marginalitat.

Aconseguir la inclusió social de la infància implica treballar per l’equitat i la igualtat
d’oportunitats. Suposa un repte per tal d’evitar l’estratificació social, transformant l’estructura
i provocant processos de mobilitat social.

És en aquest context, per tal de fer front al fracàs escolar, on es despleguen estratègies
compensatòries, d’inclusió i d’acompanyament. El reforç educatiu (les classes particulars,
l’estudi assistit o dirigit, els grups de reforç, etc.) és l’acció compensatòria de suport a l’èxit
educatiu més estesa i acceptada, tot i les demandes i necessitats de debat.

L’educació és una responsabilitat col·lectiva, desenvolupada al llarg de la vida i influenciada pel
context social i territorial. La interacció de variables individuals, socioculturals i escolars,
associades al fracàs escolar, exigeix pensar en un model sistèmic que analitzi els nivells
personal, familiar, del grup classe, del centre escolar, el sistema educatiu, etc. Des d’aquest
enfocament, la validesa del reforç passa per si es concep de forma fragmentada, com un recurs
al marge o integrat en una acció socioeducativa global (Longás, J; Civís, M; Riera, J, 2013).

L’Informe Faure (1972) ja establia dues idees interrelacionades de societat que aprèn i
educació al llarg de la vida. L’escola, tot i continuar sent el mitjà essencial per transmetre el
coneixement organitzat, es complementaria amb altres aspectes de la vida social: les
institucions socials, l’entorn de treball, l’oci i els mitjans de comunicació. L’informe defensava
el dret i la necessitat de cada individu a aprendre per al seu desenvolupament personal, social,
econòmic, polític i cultural.

L’educació durant tota la vida és una perspectiva que respon al desafiament de la societat
actual i s’imposa com una necessitat en un context de flexibilitat, diversitat i canvi. Aquest
concepte d’educació permanent implica que és una construcció constant de les persones, dels
seus sabers i les seves aptituds. Tradicionalment es partia de la conciliació entre una educació
reglada (els sabers bàsics com llegir, escriure, calcular, etc.) i una educació no reglada, tot i que
aquesta perspectiva s’està qüestionant. Per tant, una reflexió en aquest àmbit ha de portar a la
redefinició i relació entre els diferents agents educatius.

Aquest concepte va més enllà i coincideix amb una altra noció formulada sovint: la de societat
educativa en la qual tot pot ser una ocasió per aprendre i desenvolupar les capacitats de
l'individu. Entenent la ciutat com a lloc d’aprenentatge permanent, tota acció es basa en un
col·lectiu de persones que parteixen del potencial educatiu i educador de tots els seus
3
membres, els quals es reconeixen educadors i educands i posen al servei del col·lectiu el seu
desig d’aprendre i els seus coneixements.

La combinació entre l’ensenyament tradicional i els enfocaments extraescolars han de
permetre que els infants i joves tinguin accés a les tres dimensions de l’educació: ètica i
cultural; científica i tecnològica; i econòmica i social.

L’educació, seguint a J. Delors (1996), ha de ser per a tots els éssers humans, en la seva
qualitat de persones i de membre de la societat, una experiència global, concebuda com un
tot, i que dura tota la vida, per tant, tots aquells aprenentatges fonamentals hauran de rebre
una atenció equivalent.

Mentre els sistemes educatius formals fins fa poc tendien a donar prioritat a l'adquisició de
coneixements, en detriment d'altres formes d'aprenentatge, en l’actualitat s’estan estudiant i
implementant noves formes educatives i noves polítiques pedagògiques. El model més
instrumental (de competències) de l’educació percep aquesta com la via obligada per obtenir
determinats resultats: experiència pràctica, adquisició de capacitats diverses, finalitats de
caràcter econòmic, etc. En canvi, una concepció més àmplia treballa perquè cada persona
pugui descobrir, despertar i incrementar les seves possibilitats creatives, la qual cosa suposa
transcendir altres visions. Aquesta perspectiva afirma que els aprenentatges han d’evolucionar
i ja no poden considerar-se com una transmissió de pràctiques rutinàries, encara que aquests
conservin un valor formatiu que no es pot desestimar. Una educació de qualitat és el fonament
necessari per aprendre al llarg de la vida en un món complex i ràpidament canviant.
Seguint el model dels quatre pilars de l’educació de J. Delors, J. (1996.), tot seguit es poden
veure els aprenentatges que se’n poden desprendre de cada un d’ells:

Aprendre a - Adquirir els instruments de la comprensió, el coneixement i el descobriment.
conèixer - Suposa aprendre a aprendre exercitant l'atenció, la memòria i el pensament.
- Aprendre a comprendre el món, desenvolupar les capacitats professionals i
comunicar-se amb els altres.
- Afavoreix el despertar de la curiositat intel·lectual, estimula el sentit crític i
permet comprendre la realitat, adquirint al mateix temps una autonomia de
judici.
- Donada la rapidesa dels canvis, és important que la cultura general sigui
àmplia per tal d’aprofundir en les diferents matèries. Aquesta constitueix el
passaport per a l’educació permanent, ja que desperta el desig per aprendre
tota la vida i proporciona les bases per aconseguir-ho.
Aprendre a - Per poder influir sobre el propi entorn, fa referència a la
fer formació tècnica i professional, el comportament social, l'aptitud per treballar
en equip, la capacitat d'iniciativa, d'assumir riscos i de fer front a noves
situacions, la capacitat de comunicar-se i de treballar amb els altres, d'afrontar i
solucionar conflictes i d'establir relacions entre les persones.
Aprendre a - Per participar i cooperar amb els altres en totes les activitats humanes,
viure junts el descobriment gradual de l'altre i la participació en projectes comuns (mètode
eficaç per resoldre els conflictes). 4
- Ensenyar la diversitat de l'espècie humana i contribuir a una presa de
consciència de les semblances i la interdependència entre tots els éssers
humans (objectius comuns).
Aprendre a - L'educació ha de contribuir al desenvolupament global de cada persona: cos i
ser ment, intel·ligència, sensibilitat, sentit estètic, responsabilitat individual,
espiritualitat.
- Dotar-se d'un pensament autònom i crític i d'elaborar un judici propi, per
determinar què fer en les diferents circumstàncies de la vida.
- La funció essencial de l'educació és conferir a tots els éssers humans la llibertat
de pensament, de judici, de sentiments i d'imaginació que necessiten perquè els
seus talents aconsegueixin la plenitud.
Elaboració pròpia a partir de Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación”

L’última aportació de la UNESCO (2015) incorpora una visió humanista de l’educació, que
ofereixi l’oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial per a un futur sostenible i
una vida amb dignitat. Els autors proposen que es considerin béns comuns tant el coneixement
com l’educació. Això comporta que la creació de coneixement, com la manera d’adquirir-lo,
validar-lo i utilitzar-lo, són comuns a totes les persones com a part d’una empresa social
col·lectiva.

La transformació de l’escenari educatiu en el món contemporani va més enllà de les
institucions educatives tradicionals cap a panorames d’aprenentatge barrejats, diversos i
complexos en què l’aprenentatge es dona a través d’una varietat d’institucions.
Tot i que l’anàlisi es farà des de la perspectiva del lleure considerem pertinent en aquest marc
incorporar també els tipus de reforç i les tasques concretes que generalment es realitzen,
incloent a les escoles:

Tipus de recursos Tasques
Suport psicomotriu: Es parteix del diagnòstic de les dificultats. Promoció, reeducació i
reconstrucció del desenvolupament funcional del cos com la capacitat
de ser i expressar-se en un context psicosocial. Desenvolupament de
capacitats psicomotores i habilitats motrius que condicionen
l’aprenentatge i que no s’hagin adquirit adequadament
Atenció logopèdia: Es parteix del diagnòstic de les dificultats i perfil lingüístic.
Rehabilitació i acompanyament de les activitats escolars i del reforç
educatiu (de les dificultats o trastorns de llenguatge que incideixen
directament en els processos d’aprenentatge i comunicació).
Preferentment acció preventiva, sent important l’adquisició del
llenguatge prèvia als 9 anys.
Reforç individual: Activitats adaptades i compensatòries de les necessitats específiques
de cada individu, incloses aquelles dirigides a establir i mantenir el
vincle entre el nen i l’educador i el suport personal per la millora
Estudi assistit: Grup per acompanyar l’adaptació al ritme i dinàmica escolar,
desenvolupant estratègies cognitives. Planificació i ús de l’agenda,
desenvolupament de l’atenció, memòria i raonament. Pràctica de
continguts problemàtics de les àrees instruments bàsiques i suport a 5
tasques escolars
Aula Oberta: Entorn que facilita i estimula la realització de les tasques escolars,
d’aprenentatge i d’estudi. Planificació i ús de l’agenda, lectura
individual i dinàmica de grups de lectura, recerca d’informació,
desenvolupament de projectes educatius, ús de les TIC...
Aprenentatge i Metodologia que implica un projecte educatiu amb una utilitat social.
servei Aquest tipus d’aprenentatge millora el servei a la comunitat, i a la
vegada el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn
es pot transferir a la realitat en forma d’acció. Tot i ser d’obligatòria
incorporació pels instituts, altres recursos incorporen també aquesta
metodologia. Els projectes relacionats amb la transició primària i
secundària seria un bon exemple d’aquest tipus de programes.
Elaboració pròpia a partir de Longás, J; Civís, M; Riera, J: (2013)

4. Els recursos de reforç educatiu a la Serra d’en Mena: elements d’anàlisi i reflexió

Aquesta anàlisi tracta de ser exhaustiva en la identificació dels diferents recursos, però es
tracta d’un treball viu on s’hauran d’afegir alguns altres que a partir d’aquí s’identifiquin.

Tot i extreure a través de la prospecció resultats de caràcter descriptiu, seran la base per a la
reflexió conjunta.

Entre les entitats i recursos de la Serra d’en Mena trobem diferents perspectives d’abordatge i
treball, mitjançant el desenvolupament d'una acció socioeducativa: des de l’acompanyament
social, el reforç escolar, l’educació en el temps lliure, el suport educatiu a les famílies, la
promoció d’hàbits, etc.

Els diferents models de reforç educatiu compleixen funcions simultàniament: complementen
accions que desenvolupen altres agents educatius, actuen allà on no arriba l’escola o les
famílies, col·laboren amb altres agents socials en la funció educativa, etc. En definitiva,
desenvolupen una tasca preventiva i proactiva que incideix en l’èxit educatiu. Els models són
diferents segons els recursos destinats, els programes globals als quals pertanyen i les
necessitats concretes que atenen, però això no vol dir necessàriament que els diferents espais
i perspectives no siguin compatibles i complementaris.

Així, els recursos identificats són els següents, entre els quals trobem diferents tipus:

- Associacions que ofereixen classes de llengua materna
o Associació cultural i esportiva La convivència
o Associació per la cultura popular xinesa i catalana
o Associació Tajdid
- Associacions que ofereixen classes de reforç
o Associació Karate Can Peixauet
- Biblioteques
o Biblioteca Can Peixauet
o Biblioteca Fondo
- Centres de recursos infantils i juvenils
o CRIJ Rellotge XXI 6
- Entitats privades sense ànim de lucre que tenen servei de centre obert
o Fundació Germina
o Casal dels Infants
o El Far Social Moisès
o Rialles
- Altres entitats privades sense ànim de lucre
o Fundació Integramenet
o Fundació Catalunya- La pedrera
o Creu Roja
o Càrites diocesana de Barcelona - Projecte Paidos

Les activitats que es realitzen se centren fonamentalment en el suport als continguts
instrumentals, en desenvolupar les competències necessàries per aconseguir un rendiment
acadèmic òptim, compaginant les tècniques, estratègies i hàbits d’estudi que siguin necessaris.
A més, en alguns serveis es procura acompanyar en els processos d’inclusió de les famílies i la
infància, des de perspectives més holístiques. També trobem alguns centres oberts que a
banda d’aquestes tasques, també ofereixen serveis a la comunitat, de forma que l’atenció a la
infància i la joventut que donen té un impacte als barris.

D’acord amb això, entre els objectius que se’n desprenen, trobem: desenvolupar les
competències bàsiques, millorar els hàbits d’estudi, promoure la seva autonomia en
l’aprenentatge, incrementar les seves expectatives d’èxit, desenvolupar competències
d’organització, planificació i desenvolupament en relació a l’estudi i a l’acompliment de
tasques educatives, millorar els resultats acadèmics, millorar l’autoestima, l’autoconcepte, la
seguretat, la confiança, desenvolupar habilitats socials, enfortir processos de socialització
positiva, establir relacions saludables i passar un temps lliure de qualitat.

Pel que fa al cost, els serveis públics com són les biblioteques són gratuïts, i també altres
recursos com els centres oberts actuen com un servei públic en tant el seu cost és gratuït per
als usuaris (assumit per l’administració o per programes com Proinfància).

En canvi, les classes de llengua o les entitats privades són serveis de pagament o copagament,
tot i tenir preus reduïts i en alguns casos oferir beques. El preu oscil·la entre els 10 i els 25
euros al mes.

Pel que fa al canal d’accés en el cas dels centres oberts és per derivació de les oficines
d’atenció a les famílies (ODAFs). En el cas d’algunes associacions com el Karate Can Peixauet,
és un servei que s’ofereix als infants i joves que en formen part, i per tant aquest és el requisit
d’entrada. En canvi, l’accés és obert en altres recursos com les biblioteques, algunes
fundacions privades o el centre de recursos infantil i juvenil de la zona.

Seguim creuant les diferents variables analitzades, i veiem com el perfil que arriba per
derivació majoritàriament es tracta d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, mentre
que als recursos de pagament són famílies que estan disposades a pagar un professor grupal. I
en el cas de les classes de llengua materna, el públic que atén és principalment els fills i filles
de famílies immigrades.

El personal educatiu amb el qual compten aquests recursos en la seva majoria és personal 7
contractat i tenen també el suport de voluntaris i de persones de pràctiques. Als centres oberts
i les biblioteques són els mateixos professionals del recurs qui realitzen el reforç, mentre que
altres recursos privats que cerquen una empresa d’estudi assistit es tracta de personal
contractat específicament per realitzar únicament aquesta tasca.

Trobem recursos que ofereixen un tipus de servei d’atenció més integral (principalment,
centres oberts o projectes específics com Paidós), que treballen en diversos projectes que es
complementen, i fins i tot en alguns incorporen les famílies. Per tant la coordinació i la
implicació d’aquestes famílies és major, com passa amb les escoles i els professionals d’atenció
a les famílies, amb els que existeix contacte i coordinació en les actuacions.

Els espais de centre obert i alguns dels serveis de suport educatiu són espais privilegiats per
proporcionar un temps i un ambient adequat per assumir habilitats i eines socials que
transcendeixen el propi reforç escolar. També són espais de confiança i motivació, en tant que
s’intenta orientar positivament i establir vincles afectius saludables, fets que ajuden a
reconstruir les expectatives tant dels infants i joves com de les famílies.

En la majoria de casos que es dóna la professionalització del servei permet garantir el rigor en
l’atenció i en la coordinació amb la família i l’escola, ja que l’educació és un repte compartit,
sent necessari el seu reconeixement i col·laboració. També els recursos disponibles amb els
quals poden atendre són majors que en altres d’associacions.
Implicar a les famílies en el reforç educatiu dels fills és una estratègia per augmentar la
motivació i té efectes en els resultats, a més de les reunions informatives i de seguiment, en
alguns casos es treballa a través del suport de les famílies a les dinàmiques conjuntes, sessions
de treball o de deures, o les famílies són qui donen la classe. De fet, es poden mirar vies i
possibilitats de construir experiències de barri en les quals les famílies i altres agents participin
en grups interactius.

En canvi, serveis més puntuals o específics, com són les biblioteques, les classes d’estudi
assistit d’algunes entitats privades, alguns fins i tot amb un públic que no és fix, poden
comptar menys amb la implicació familiar, tot i que s’estan establint mecanismes i projectes
per fomentar aquesta perspectiva.

Pel que fa a la franja de públic que atenen, tots els recursos ofereixen serveis per primària, tot
i que majoritàriament s’ofereix també el servei per secundària, tot i que el nombre que arriba
en aquesta franja d’edat és molt menor. El 75% de les places ofertes que hem detectat atenen
alumnes de primària.

Les classes de llengua materna compleixen funcions de manteniment de la identitat familiar i
cultural d’origen i tenen una rellevància a l Serra d’en Mena. De les més de 1000 places
detectades (es tracta d’infants i joves atesos tot i que pot haver un biaix entenent que alguns
podrien fer classes de llengua i de reforç escolar), un 57% les trobem a recursos de llengua
materna.

Majoritàriament s’assumeix el nombre màxim de persones que es poden atendre per recurs i
8
espai, de fet trobem llista d’espera en quasi tots els recursos analitzats.

Necessàriament hem de posar èmfasi en l’avaluació dels processos i dels resultats obtinguts,
més enllà del rendiment acadèmic, per tal d’aconseguir millorar progressivament l’efectivitat
d’aquests espais, evitant la cronificació de les persones, ajustant l’atenció a les necessitats i
validant empíricament els models en el seu conjunt.

Aportant altres elements de la literatura, pel que fa als factors d’èxit dels programes
s’identifiquen aquells que es vinculen amb el currículum escolar però que incorporen
continguts lúdics, tenen un professional que el dirigeix, una durada equilibrada i
aconsegueixen tenir una assistència regular, amb metodologies vinculades amb l’experiència
dels infants i joves, que són atractives i diferenciades segons etapes educatives, doncs amb
primària tenen un impacte major en el rendiment escolar i amb secundària en les habilitats i
actituds cap a l’aprenentatge, que tenen uns objectius clars i explícits respecte els continguts
que treballen, que tracten el lleure com a prevenció i no només com a compensador, etc.

En conclusió, destaquen algunes idees força que s’han anat identificant, que podrien ser
compartides i que serveixen com a punt de partida per a la reflexió conjunta per l’elaboració
d’un camí que vegi les possibilitats de millora d’atenció a la infància i la joventut des dels
recursos de suport educatiu.
5. Referències bibliogràfiques

Delors, J. (1996.): “La educación encierra un tesoro”. Informe a la UNESCO de la Comisión
internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, España: Santillana/UNESCO.

Delors, J. (1996): “Formar a los protagonistas del futuro”. Extracto de El Correo de la UNESCO.

FAURE, E; dir. (1972): “Aprender a ser. La educación del futuro”, Informe a la UNESCO, Edgard
FAURE, UNESCO-Alianza.

González Motos, S. (2016) “Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els
aprenentatges dels infants i joves?”. Què funciona en educació? Evidències per a la millora
educativa. Fundació Jaume Bofill.

Longás, J; Civís, M; Riera, J: (2013) “Refuerzo escolar e inclusión educativa: propuesta teórico-
práctica a partir de la experiencia de apoyo al éxito escolar del programa CaixaProinfancia”.
Revista de Educación Inclusiva, ISSN 1889-4208. Inclusive Education Journal, Junio, 2013, Vol. 6
(2). Universitat Ramon Llull.

UNESCO (2015) “Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial?”. Centre Unesco de
Catalunya, organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.

9
Annex: fitxes d’informació bàsica dels recursos i serveis que ofereixen reforç educatiu a la
Serra d’en Mena

1. Entitat o recurs Associació Cultural Esportiva La Convivència
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Classes de llengua materna i classes de reforç escolar
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Classes d'àrab: escola Banús. Classes de reforç escolar:
centre cívic Raval
5. Horari Classes d'àrab: de dilluns a dijous de 18 a 20 hores.
Classes de reforç escolar: divendres de 17:30 a 20
hores
6. Dades de contacte: persona de Hafid Tazeddine, ace.convivencia@gmail.com,
referència, adreça electrònica i 698423169
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja Classes d'àrab: de 5 a 16 anys. Classes reforç escolar:
d'edat i cursos de 5 a 16 anys (primària i secundària)

8. Perfil del públic atès Classes d'àrab: majoritàriament de famílies
musulmanes i mixtes
9. Nombre de persones ateses i Classes d'àrab: 5 grups de 25 a 30 nens i nenes. Classes
distribució en grups reforç: primària 1 gruup de 15 nens i nenes,
secundària 1 grup de 8 nens i nenes
10. Nombre màxim de persones Llista d'espera de 20 a 30 nens i nenes
que poden atendre i si hi ha llista
10
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat Classes d'àrab: 10€/mes. Classes reforç: 5€/ mes
12. Canal d'accés Derivació, Canal obert (indicar requisits)
13. Coordinació, comunicació i Reunions de seguiment i contacte directe
devolució a les famílies, a l'escola i
a serveis socials
14. Personal educatiu Contractat
15. Model pedagògic Grupal
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, Llengua materna
activitats principals
1. Entitat o recurs Associació per la cultura popular xinesa i catalana
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Classes de llengua xinesa
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Escola Beethoven, barri del Fondo
5. Horari Dissabtes i diumenges classes de xinès de 12 a 18
hores
6. Dades de contacte: persona de Chen, associacioculturalpopularxinesa@hotmail.com,
referència, adreça electrònica i 609178328,
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja De 4 a 15 anys, P4- 4rt ESO
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Majoritàriament fills/es de famílies xineses, però
també d'altres no xineses
9. Nombre de persones ateses i 300 alumnes en 20 classes, 9 nivells. 150 dissabtes i
distribució en grups 150 diumenges
10. Nombre màxim de persones Hi cabrien 200 cada dia (400 en total), però no tenen
que poden atendre i si hi ha llista llista d'espera
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat 20€/ mes
12. Canal d'accés Canal obert (indicar requisits)
13. Coordinació, comunicació i Amb l'escola no. Amb la família fan seguiment però no
devolució a les famílies, a l'escola i hi ha establerta cap periodicitat.
a serveis socials
14. Personal educatiu Contractat, Voluntaris 11
15. Model pedagògic Grupal
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics
activitats principals
1. Entitat o recurs Associació cultural Tajdid
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Aprenentatge de la llengua materna
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Centre Cívic Pins, barri del Raval
5. Horari Dilluns i dimecres de 18 a 20, (classes d'àrab)
Dimarts i dijous de18 a 20, (classes d'àrab)
I divendres de 18 a 20 (reforç)
6. Dades de contacte: persona de Mohamed, asociaciontajdid@gmail.com,
referència, adreça electrònica i
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja De 5 a 12 anys, primària
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Majoritàriament àrabs, però també hi ha africans i
algun espanyol
9. Nombre de persones ateses i Total 200 nens i nenes, distribuïts en 3 grups per
distribució en grups nivells
10. Nombre màxim de persones El nombre màxim és 200, tenen llista d'espera per
que poden atendre i si hi ha llista obrir un altre grup però no els hi han cedit un altre
d'espera espai
11. Cost: preu o gratuïtat 10 al mes
12. Canal d'accés Canal obert (indicar requisits)
13. Coordinació, comunicació i Dos reunions anuals conjuntes amb els pares, i els
devolució a les famílies, a l'escola i professors estan en contacte amb les famílies
a serveis socials 12
14. Personal educatiu Voluntaris
15. Model pedagògic Grupal
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, Llengua materna
activitats principals
1. Entitat o recurs Associació Juvenil Karate Can Peixauet
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Acció dins el programa d'integració
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Biblioteca Can Peixauet- Raval
5. Horari Dimecres de 18 a 19:30
6. Dades de contacte: persona de Jose Luís Redondo: leeredondo@gmail.com // Roque
referència, adreça electrònica i Pascual roque@torribera.com
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja De 5 a 12 anys . Educació infantil i primària
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Població amb poc recursos econòmics i formatius
9. Nombre de persones ateses i 130 nenes/nenes en dos anys. Es distribueixen en 5
distribució en grups grups per edat
10. Nombre màxim de persones El grup és de 25 persones .60 per any. Si hi ha llista
que poden atendre i si hi ha llista d'espera.
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat Gratuït
12. Canal d'accés Derivació, Canal obert (indicar requisits)
13. Coordinació, comunicació i Hi ha comunicació amb les famílies. I de forma
devolució a les famílies, a l'escola i informal amb serveis socials i les escoles
a serveis socials
14. Personal educatiu Voluntaris, són 4 (una professora, 1 persona amb
estudis superiors i 2 estudiants d'integració social)
15. Model pedagògic Individualitzat, Grupal 13
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, en funció dels
activitats principals deures del nen. També es treballa comportament,
higiene, respecte
1. Entitat o recurs Biblioteca Can Peixauet
2. Empresa que gestiona Ajuntament de Santa Coloma-Diputació de Barcelona
3. Programa o línia d'acció en la Foment de la lectura. Aprenentatge al llarg de la vida
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Sala infantil. El Raval
5. Horari Dimarts i divendres de 17:15 a 18:15
6. Dades de contacte: persona de Maria Carmen Molina. molinarc@diba.cat . 934665270
referència, adreça electrònica i
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja Primària
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Nenes i nens del barri amb les seves mares
9. Nombre de persones ateses i 12 nens i nenes variables
distribució en grups
10. Nombre màxim de persones No hi ha inscripció. És diari
que poden atendre i si hi ha llista
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat Gratuïta
12. Canal d'accés Canal obert, Usuaris de la biblioteca
13. Coordinació, comunicació i De moment no en fem
devolució a les famílies, a l'escola i
a serveis socials
14. Personal educatiu Contractat
15. Model pedagògic Individualitzat, Treball integral compartit amb la
família 14
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, Hàbits i tècniques
activitats principals d'estudi
1. Entitat o recurs Biblioteca Fondo
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Activitat inclosa en l'esperit de servei
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Sala infantil de la biblioteca- Fondo
5. Horari Dilluns, dimecres i dijous de 17:00 a 19:00 h
6. Dades de contacte: persona de Dolors Molina Baena (técnica de la biblioteca)
referència, adreça electrònica i molinabd@diba.cat
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja De 7 a 12 anys
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Usuaris de la sala infantil de la biblioteca amb baixos
recursos econòmics i formatius dels pares i amb poc
recolzament familiar. Usuaris de diferents
nacionalitats i principalment del barri
9. Nombre de persones ateses i Són ateses unes 14 persones per dia. No es fa
distribució en grups distribució per grups
10. Nombre màxim de persones 18 persones. No hi ha llista d'espera, és un servei
que poden atendre i si hi ha llista espontani tot i que per a aquest curs han planificat
d'espera treballar 30 minuts per temàtiques (tables de
multiplicar, cançons en anglès..)
11. Cost: preu o gratuïtat Gratuït
12. Canal d'accés Canal obert
13. Coordinació, comunicació i No hi ha devolució tot i que si parlen amb els pares
devolució a les famílies, a l'escola idels més petits 15
a serveis socials
14. Personal educatiu Contractat, el personal contractat és el propi
treballador de la biblioteca
15. Model pedagògic Individualitzat, Grupal
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics
activitats principals
1. Entitat o recurs Fundació Privada Germina
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Serveis d'intervenció Socioeducativa (Centre Obert).
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Es realitza al C/Nàpols 35 i C/Beethoven 11 i Plaça
cultures 6.
5. Horari De 17.30 a 18.30 per la franja d'infantil (5-12 anys) i de
17.00 a 18.00 per la franja d'adolescents.
6. Dades de contacte: persona de Mario Cuixart Cardús; mcuixart@germina.org
referència, adreça electrònica i 934686129
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja Infants i adolescents (5 a 16 anys) en risc d'exclusió
d'edat i cursos social
8. Perfil del públic atès Infants i adolescents en risc d'exclusió social.
9. Nombre de persones ateses i 30 infants atesos amb ràtio 1/10. Els grups estan
distribució en grups dividits en les següents franges: 5-7; 8-9; 10-11. Es
compta també amb la presència de voluntaris/àries.
Adolescents: 30 adolescents (ràtio 1/10) es divideixen
segons si tenen deures de l'escola o no. Els que no en
tenen se'ls ofereix el projecte de l'Aprèn:
aprenentatge a través de documentals, jocs... Es
compta també amb la presència de voluntaris/àries.
10. Nombre màxim de persones 32 Infantil i 32 Adolescent. Hi ha llista d'espera, Serveis
que poden atendre i si hi ha llista Socials és qui prioritza els infants/adolescents que
d'espera deriven al recurs.
16
11. Cost: preu o gratuïtat Gratuït
12. Canal d'accés Derivació
13. Coordinació, comunicació i Família: una entrevista familiar mínim al trimestre.
devolució a les famílies, a l'escola i Serveis Socials: una coordinació a l'inici i al final de
a serveis socials curs presencialment. Segons la intensitat que
requereixi el cas es realitzen més coordinacions.
Contacte via e-mail i telefònic continua.
Escola/Instituts: Una reunió el primer trimestre
presencial després es realitza seguiment via e-mail o
telefònic. Si s'escau es realitzen més coordinacions
presencials.
14. Personal educatiu Contractat, Voluntari
15. Model pedagògic Individualitzat, Grupal, Treball integral compartit amb
la família, Aprenentatge i servei a la comunitat
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, Hàbits i tècniques
activitats principals d'estudi
1. Entitat o recurs Centre Obert Moisès
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la El centre treballa sobre quatre àrees i una d'elles és
qual s'inscriu el reforç educatiu l’èxit educatiu
4. Espai on es realitza i barri En el propi centre. Santa Rosa
5. Horari infantil i primària els dilluns i dijous de 17:15 a 16:15
secundària els dilluns i dimecres
6. Dades de contacte: persona de Andrés Pedreira (Educador de Moi Jove)
referència, adreça electrònica i moijove1@elfarsocial.cat
telèfon 93 466 00 38
7. Públic al qual s'adreça: franja Nens fins els 16-17anys
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Famílies ateses per serveis socials
9. Nombre de persones ateses i 66 simultàniament. dividits en 4 grups (fins segon, 3è i
distribució en grups 4t, 5è i 6è , secundària tots junts
10. Nombre màxim de persones 66 i si hi ha llista d'espera, sobretot els grups de 5è -
que poden atendre i si hi ha llista 6è i secundària
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat És gratuït
12. Canal d'accés Derivació
13. Coordinació, comunicació i Amb els tres i és trimestral
devolució a les famílies, a l'escola i
a serveis socials
14. Personal educatiu Contractat, voluntaris, el personal contractat són els
treballadors del propi centre 17
15. Model pedagògic Individualitzat, Grupal
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, Hàbits i tècniques
activitats principals d'estudi
1. Entitat o recurs Centre obert Rialles
2. Empresa que gestiona Fundació Champagnat
3. Programa o línia d'acció en la Àmbit dels aprenentatges
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Centre obert - barri singuerlín
5. Horari 4 dies a la setmana (en funció de les edats, de 30
minuts a 1 hora)
6. Dades de contacte: persona de Raúl García Milán (rialles.dir@maristes.cat)
referència, adreça electrònica i 933929390/699066121
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja 3 a 18 anys
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Infants en risc d'exclusió social
9. Nombre de persones ateses i Al voltant de 70 (6 grups), 80 (3-5 /6-7/8-9/10-11/12-
distribució en grups 15/16-18)
10. Nombre màxim de persones 80 màxim
que poden atendre i si hi ha llista
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat Gratuït
12. Canal d'accés Derivació
13. Coordinació, comunicació i Sí, Coordinació amb tots els agents implicats
devolució a les famílies, a l'escola i
a serveis socials
14. Personal educatiu Contractat, voluntaris, practicants
15. Model pedagògic Individualitzat, grupal, treball integral compartit amb 18
la família, aprenentatge i servei a la comunitat
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, hàbits i tècniques
activitats principals d'estudi, habilitats i eines comunicatives, socials, etc.
gestió emocional
1. Entitat o recurs Fundació Integramenet
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Estudi assistit
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Fundació Integramenet
5. Horari 2 hores els divendres, de 17:30 a 19:30
6. Dades de contacte: persona de Lluís Vila, lluis.vila@fundaciointegramenet.org, 934 66
referència, adreça electrònica i 84 08
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja Alumnes de 5è de primària fins a batxillerat o estudis
d'edat i cursos post-obligatoris
8. Perfil del públic atès Alumnes amb algunes dificultats en alguna matèria, i
dificultats econòmiques per poder disposar d'un
professor particular
9. Nombre de persones ateses i 42 participants, grups de 7 alumnes, 6 grups per edats
distribució en grups o cicles acadèmics
10. Nombre màxim de persones Servei que podria créixer perquè funciona per co-
que poden atendre i si hi ha llista pagament amb una empresa que cada 7 alumnes posa
d'espera un altre professor, Fundació facilita espais
11. Cost: preu o gratuïtat 17€/mes, amb possibilitat de beca
12. Canal d'accés Canal obert (indicar requisits)
13. Coordinació, comunicació i Amb les famílies organitzadores s'estableix sistema de
devolució a les famílies, a l'escola i seguiment i avaluació
a serveis socials
14. Personal educatiu Contractat 19
15. Model pedagògic Grupal
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, Hàbits i tècniques
activitats principals d'estudi
1. Entitat o recurs Fundació Integramenet
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Reforç amb famílies
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Biblioteca Can Peixauet, Raval
5. Horari Divendres, 1:30 hores. 1a part deures i orientació a
mares perquè donin suport, i 2a part activitats i jocs
per afavorir relacions maternofilials
6. Dades de contacte: persona de Lluís Vila, lluis.vila@fundaciointegramenet.org, 934 66
referència, adreça electrònica i 84 08
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja Infants de 6 a 11 anys
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Famílies sense poder adquisitiu per a realitzar
activitats extraescolars
9. Nombre de persones ateses i Es proposa atendre 15 infants i mares en la primera
distribució en grups experiència pilot aquest any
10. Nombre màxim de persones 15 infants i mares
que poden atendre i si hi ha llista
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat Gratuït
12. Canal d'accés Canal obert
13. Coordinació, comunicació i Constant implicació de les mares, seguiment compartit
devolució a les famílies, a l'escola i
a serveis socials 20
14. Personal educatiu Voluntaris
15. Model pedagògic Grupal, Treball integral compartit amb la família
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, Hàbits i tècniques
activitats principals d'estudi, Habilitats i eines comunicatives, socials, etc.,
Activitats de jocs de taula o dirigits per afavorir
relacions maternofilials positives de reconeixement i
confiança mútua
1. Entitat o recurs Fundació Catalunya La Pedrera
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Programa d'acompanyament per a l'èxit educatiu
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Avinguda Banús Baixa 110
5. Horari 2 tardes: dilluns i dimecres, i dimarts i dijous de 17 a 19
hores
6. Dades de contacte: persona de Judit Orpell Diaz, coordinadora espai social Santa
referència, adreça electrònica i Coloma,
telèfon santacolomagramenet@espaisfcatalunyalapedrera.org,
933868246
7. Públic al qual s'adreça: franja De 3er a 6è de primària (8 a 12 anys)
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Majoritàriament infants de famílies d'origen marroquí i
sud-americà
9. Nombre de persones ateses i 2 grups de 20 (40 en total). Ràtio 1/10
distribució en grups
10. Nombre màxim de persones 40 és el nombre màxim, llista d'espera de 50
que poden atendre i si hi ha llista
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat 25 €/ mes en 9 mensualitats
12. Canal d'accés Canal obert (indicar requisits)
13. Coordinació, comunicació i Amb la família es fa seguiment amb continuïtat, i amb
devolució a les famílies, a l'escola i l'escola reunió 1 o 2 cops l'any, i seguiment per telèfon
a serveis socials i correu electrònic 21
14. Personal educatiu Contractat, Voluntaris
15. Model pedagògic Grupal
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, Hàbits i tècniques
activitats principals d'estudi, Habilitats i eines comunicatives, socials, etc.
1. Entitat o recurs Creu roja barcelonès nord
2. Empresa que gestiona
3. Programa o línia d'acció en la Èxit escolar.
qual s'inscriu el reforç educatiu Infància i família
4. Espai on es realitza i barri Creu roja santa coloma (centre)
5. Horari • Grup petits: infants nascuts: 2008, 2009, 2010, 2011
(1r, 2on, 3er,4t de primària)
dilluns i dimecres de 17:15 a 19:30h

• Grup grans: infants nascuts: 2007, 2006 ( 5è, 6è de
primària )
dimarts i dijous de 17:15 a 19:30h

•Grup joves: eso
dilluns i dimecres de 17:15 a 19:30h
els divendres poden venir els infants de qualsevol grup
a l’esplai (en el mateix horari).
6. Dades de contacte: persona de Laura Muñoz Gallés: laura.munoz@creuroja.org
referència, adreça electrònica i 934640609
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja Les persones destinaries directes del projecte son
d'edat i cursos infants i adolescents de 6 a 16 anys. Grup petits (1r,
2on, 3er,4t de primària) grup grans: ( 5è, 6è de
primària ) i grup joves: ESO. També es fa treball amb
famílies.
8. Perfil del públic atès Pertanyen a famílies en situació d’exclusió social i 22
estan derivats per serveis socials.
9. Nombre de persones ateses i Grup petits: 13 places. Grup grans:13 places. Grup
distribució en grups joves:14 places. Hi ha infants que es prioritza que
també facin alguna extraescolar, per tant potser que
aquesta plaça la comparteixin. És a dir, un dia ve un
infant i a l’altre ve un altre. Per això pot variar la
quantitat d’infants atesos. El curs 2017-2018 van ser
46 infants.
10. Nombre màxim de persones 40 persones. hi ha persones en llista d'espera.
que poden atendre i si hi ha llista
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat Gratuïtat
12. Canal d'accés Derivació
13. Coordinació, comunicació i Amb serveis socials mantenim una contínua
devolució a les famílies, a l'escola i coordinació. Fem una reunió a l'inici i al final del curs
a serveis socials escolar, també una en acabar cada trimestre per fer
una valoració dels casos. Estem sempre en contínua
comunicació per qualsevol cosa que pugui succeir.

Apostem per l'atenció integral amb les famílies i per
això realitzem diverses entrevistes de seguiment amb
aquestes. a més hem començat amb molt èxit una
escola de pares i mares. En aquesta s'ofereix als pares i
/ o mares amb responsabilitats educatives familiars,
resoldre dubtes, aprendre recursos i estratègies
personals, emocionals i educatives, que facilitin el
desenvolupament competent de les pròpies capacitats
i habilitats parentals i marentals, i que alhora,
permetin una implicació eficaç en la construcció d'una
dinàmica familiar positiva. Es realitza una xerrada al
mes.

En els casos que considerem necessaris contactem
amb el professorat via telefònica, mitjançant l'agenda
escolar i en algun cas de manera presencial.
14. Personal educatiu Contractat, voluntaris
15. Model pedagògic Individualitzat, grupal, treball integral compartit amb
la família
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics, hàbits i tècniques
activitats principals d'estudi, habilitats i eines comunicatives, socials, etc.,
activitats de lleure

23
1. Entitat o recurs Paidós Santa Coloma
2. Empresa que gestiona Fundació Champagnat
3. Programa o línia d'acció en la Familiar
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri Centre Paidos i Parròquia de Sant Jaume
5. Horari Dilluns de 18 a 20h
6. Dades de contacte: persona de Júlia Slater . 931183084
referència, adreça electrònica i
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja Famílies amb infants en edat d'escolarització
d'edat i cursos
8. Perfil del públic atès Mares i pares amb els seus fills de 3 a 14 anys
9. Nombre de persones ateses i 7 famílies per grup
distribució en grups
10. Nombre màxim de persones 8 famílies per grup
que poden atendre i si hi ha llista
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat Gratuït
12. Canal d'accés Derivació, Canal obert (indicar requisits)
13. Coordinació, comunicació i Comunicació amb les famílies constant i sempre que
devolució a les famílies, a l'escola i escau, es facilita la comunicació amb escola i/o altres
a serveis socials serveis.
14. Personal educatiu Contractat, Voluntaris
15. Model pedagògic Grupal, Treball integral compartit amb la família
16. Descripció del reforç i de les Hàbits i tècniques d'estudi, Habilitats i eines 24
activitats principals comunicatives, socials, etc., Motivació i confiança
1. Entitat o recurs CRIJ Rellotge XXI
2. Empresa que gestiona Trànsit
3. Programa o línia d'acció en la Casal infantil i de joves
qual s'inscriu el reforç educatiu
4. Espai on es realitza i barri CRIJ Rellotge XXI, Fondo
5. Horari De dilluns a divendres de 17 a 21 h
6. Dades de contacte: persona de Jorge Calvo, rellotgexxi@gramenet.cat 93 392 10 46
referència, adreça electrònica i
telèfon
7. Públic al qual s'adreça: franja Casal infantil de 1r a 6è, casal de joves de 1r ESO,
d'edat i cursos batxillerat i CFGM
8. Perfil del públic atès Infants i joves del barri, majoritàriament de famílies
immigrants
9. Nombre de persones ateses i 40 infants en dos grups al casal infantil, 30 joves en 4
distribució en grups grups al casal jove
10. Nombre màxim de persones al casal infantil el màxim de 40 i sí hi ha llista d'espera.
que poden atendre i si hi ha llista Joves: 60, també hi ha llista d'espera
d'espera
11. Cost: preu o gratuïtat infantil: 50 - 55 al trimestre. Joves: 45 al trimestre
12. Canal d'accés Canal obert i per derivació
13. Coordinació, comunicació i Contacte directe amb els pares, amb reunions
devolució a les famílies, a l'escola i trimestrals. Contacte puntual amb serveis socials i
a serveis socials escola.
14. Personal educatiu Contractat i alumnes de pràctiques
15. Model pedagògic Individualitzat i grupal 25
16. Descripció del reforç i de les Continguts curriculars i acadèmics
activitats principals Hàbits i tècniques d'estudi
Habilitats i eines comunicatives, socials, etc.