You are on page 1of 4

Angustri

Name: Virtue: Regnant:


Player: Vice: Regnant's Clan:
Chronicle: Concept: Regnant's Covenant:

Attributes
POWER Intelligence ●
OOOOO Strength ●
OOOOO Presence ●
OOOOO
FINESSE Wits ●
OOOOO Dexterity ●
OOOOO Manipulation ●
OOOOO

RESISTANCE Resolve ●
OOOOO Stamina ●
OOOOO Composure ●
OOOOO

Skills Other Traits


Mental Merits Health
(-3 Unskilled) _______________OOOOO OOOOOOOOOOOO
Academics________OOOOO _______________OOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Crafts___________OOOOO _______________OOOOO
Computer________OOOOO _______________OOOOO
Investigation______OOOOO _______________OOOOO Willpower
Medicine_________OOOOO _______________OOOOO OOOOOOOOOO
Occult__________OOOOO _______________OOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Politics__________OOOOO _______________OOOOO
Science__________OOOOO _______________OOOOO
_______________OOOOO Vitae
Physical _______________OOOOO
_______________OOOOO ¨¨¨¨¨
(-1 Unskilled)
Athletics_________OOOOO
Brawl___________OOOOO
Disciplines
Drive___________OOOOO _______________OOOOO Morality
Firearms_________OOOOO _______________OOOOO 10______________O
Larceny__________OOOOO _______________OOOOO 9______________ O
Stealth__________OOOOO 8______________ O
Survival__________OOOOO
Weaponry________OOOOO
Flaws 7______________ O
6______________ O
_____________________ 5______________ O
_____________________ 4______________ O
Social _____________________ 3______________ O
(-1 Unskilled) 2______________ O
Animal Ken______OOOOO 1______________ O
Empathy_________OOOOO
Main Duties
Expression________OOOOO _____________________ Size:_____________
Intimidation______OOOOO _____________________ Speed:____________
Persuasion________OOOOO _____________________ Defense:__________
Socialize_________OOOOO _____________________ Armor:___________
Streetwise________OOOOO _____________________ Initiative Mod:______
Subterfuge________OOOOO _____________________ Experience:________
Attributes 5/4/3•Skills 11/7/4 (+3 Specialties)•Note Regnants Clan•Note Regnants Covenant•Choose Family if desired•Disciplines 2
(Two dots from Regnants clan)•Merits 7•(Buying the fifth dot in Attributes, Skills or Merits costs two points)•Health=Stamina + Size
•Willpower = Resolve + Composure•Size = 5 for adult human-sized Kindred•Defense = Lowest of Dexterity or Wits
•Initiative Mod = Dexterity + Composure•Speed = Strength + Dexterity +5•Starting Morality = 7•Vitae = d10 roll
Angustri
Other Traits
_______________OOOOO _______________OOOOO _______________OOOOO
_______________OOOOO _______________OOOOO _______________OOOOO
_______________OOOOO _______________OOOOO _______________OOOOO
_______________OOOOO _______________OOOOO _______________OOOOO
Regnant
Name:_________________________ Clan/Bloodline:______________________ Age:______
Description:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Thoughts toward Regnant:________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Family
Family Name:______________ Clan Family Serves:______________ Covenant:_____________
Family Information:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Combat
Weapon/Attack Damage Range Clip Size Strength Cost Armor
Rating:____________
Strength:___________
Defense:___________
Speed:_____________
Description:
_________________
_________________
Experience Chart:
Attribute: New dots x5•Skill: New dots x3•Skill Specialty: 3•Clan/Bloodline Discipline: New dots x5•Theban Sorcery or Crúac Ritual: Ritual level x2
Other Discipline/Coils of the Dragon: New dots x7•Merit: New dots x2•Blood Potency: New dots x8•Humanity: New dots x3•Willpower: 8 xp
Angustri
Expanded Merits
Allies Resources
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Contacts Staff
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Mentor Status
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Other(________________) Other(________________)
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Possessions
Gear(Carried) Equipment(Owned)
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Vehicles Misc.
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Duties
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Haven
Location Description
_____________________ ____________________________________________________
_____________________ ____________________________________________________
_____________________ ____________________________________________________
_____________________ ____________________________________________________
Angustri
History
Prelude
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Goals
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Description
Age:__________________ ___________________________________________________
Apparent Age:___________ ___________________________________________________
Date of Birth:____________ ____________________________________________________
Place of Birth:___________ ___________________________________________________
Hair:__________________ ___________________________________________________
Eyes:__________________ ___________________________________________________
Race:__________________ ____________________________________________________
Nationality:_____________ ___________________________________________________
Height:________________ ___________________________________________________
Weight:________________ ____________________________________________________
Sex:___________________ ____________________________________________________
Visuals
Duties Chart Character Sketch