You are on page 1of 1

END-TERM EXAM SCHEDULE : Term V 2015 - 17

DAY & DATE TIME HRM BM
GTM
Dr Sumit Sarkar
9:00 AM
Fr Tome Audi

Monday
2:00 PM
21 - Nov

PLA MABA
Dr K R Shyam Sundar Dr Santoshkumar Sangem
6:00 PM
Fr Prabhu Hall L C 2 / Exam Hall Basement
MOC
Dr Madhukar Shukla
9:00 AM
Fr Tome Audi

Tuesday
2:00 PM
22 - Nov

LLA B2B
Dr E M Rao Dr Sharad Sarin
6:00 PM
Fr Tome Audi Fr Prabhu Hall
FCMH
Prof Sabyasachi Sengupta
9:00 AM
Fr Tome Audi
ZEN
Wednesday Prof Satya Chaitanya
2:00 PM
23 - Nov
Fr Tome Audi
DEC
Prof Prabal K Sen
6:00 PM
L C 2 / Exam Hall Basement
HRIM ERP
Prof Pallab Bandyopadhyay Prof Atanu Ghosh
9:00 AM
L C 2 / Exam Hall Basement Fr Tome Audi
TQM
Thursday Dr Dipankar Bose
2:00 PM
24 - Nov Prof Randhir Prasad Singh
Fr Prabhu Hall
REM
Dr Smitu Malhotra
6:00 PM
Fr Prabhu Hall
IPE FRM
Prof Satya Chaitanya Dr H K Pradhan
9.00 AM
Fr Prabhu Hall Fr Tome Audi
SDM
Friday Dr Pingali Venugopal
2:00 PM
25 - Nov Dr Basant Kumar Purohit
L C 2 / Exam Hall Basement
MDH
Dr Pingali Venugopal
6.00 PM
Dr Sanjay Patro
Fr Prabhu Hall
BSC PJM
Dr Saurabh Kaushik Pandya Prof Rajiv Misra
09.00 AM
Saturday Fr Prabhu Hall L C 2 / Exam Hall Basement
26 - Nov PCGM
Dr Narsimhan Rajkumar
01.30 PM
Fr Prabhu Hall

Ashis K Pani
Dean