You are on page 1of 5

PBI merupakan satu

pembangunan yang
dijalankan mengikut
acuan/dasar Islam yang
PBI memerlukan konsep Prof syukri (2002)
ibadah yang menyeluruh sbenar berpandukan kepada
bagi menjamin kualitinya 7 prinsip pembnagunan faktor2 kemunculan PBI
serta mampu mencapai yang dibawa oleh Prof
matlamat akhir Syukri 1. Kesedaran umat Islam untuk
pembangunan iaitu perlunya mengikut kepada cara
Mardhatillah. Ibadah hidup & pemikiran Islam.
umum membangunakan
aspek material semata-
2. Pembangunan yang semakin
mata, tetapi ibadah pesat di dunia menimbulkan
khusus mampu KONSEP & pelbagai masalah & masyarakat
membangunkan aspek FALSAFAH melihat kepada dasar Islam
kerohanian. menjadi penyelesaiannya.
PEMBANGUNAN
BERTERASKAN
ISLAM

Ilmu PBI besifat
7 prinsip PBI diwujudkan bagi menolak 7 Holistik & Praktikal.
hal dlm PL
*merangkumi Fardhu
Acuan, Andaian, konsep, Mekanisme,
Kaedah Penyelidikan, Matlamat Akhir &
'Ain, Fardhu Kifayah.
Dikotomi Ilmu & Amal Ilmu 'Akal & Naqli

memenuhi keperluan Islam secara benar dan masyarakat.memenuhi keperluan masyarakat- *Ijma' ulama pengurusan jenazah. pengajaran. Sumber epistemologi ilmu  Fardhu Kifayah . 3 Pokok Utama Tasawwur Islam: *Allah sebagai pencipta *Manusia adalah makhluk *Sumber alam adalah makhluk Nota: Tanpa Fardhu „Ain. pengajaran. ekonomi. dsb. Pembangunan Tidak 2 Ilmu terbentuk dari Boleh Dikatakan Sebagai Fardhu sumber : Kifayah. dsb. PRINSIP 1: TASAWWUR ISLAM SEBAGAI ACUAN  Fardhu ‘Ain . pengajian *Qias ilmu.munakahat. politik.kandungan:. kedoktoran.kewajipan *gambaran bentuk Islam manusia secara kolektif.pengurusan jenazah. kedoktoran. *menjelaskan prinsip asas politik.muamalah.perundangan. ekonomi.jinayah.fekah (peraturan hidup)- ibadah. dsb.hal ehwal kehidupan yang hakiki kemasyarakatan..kewajipan manusia secara Islam yg membentuk tasawwur Islam: kolektif.hal ehwal kehidupan kemasyarakatan- perundangan.tasauf Tasawwur Islam: (penyucian jiwa)*Fardhu Kifayah.tauhid PEMBANGUNAN (hal ehwal ketuhanan).& Tidak Boleh Dikatakan *Fardhu ‘Ain Sebagai Pembangunan Berteraskan Islam *Fardhu Kifayah . lengkap pengajian ilmu.kewajipan setiap individu manusia. *Al-Quran *Hadis dsb..

berperanan penting menghadapi *anggota lahir yang hidup di dunia tujuh terpelihara dari perkara . bukan *Radhiyah *Mardhiyyah manusia untuk pembangunan. Katakanlah: “Roh itu perkara urusanTuhanku. *Kamilah . kamimenjadi saksi…” [al-‟raf:172] * Manusia yang tidak cukup satu manusia *semua manusia ketika dalam alam roh mengakui bahawa Allah adalah Than dan mereka Roh adalahhamba.berkeinginan/berkehendak  nafsu 5 Tingkat Iman *manusia sebagai hamba “Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh * taqlid ( menurut-nurut tanpa – dalam hubungan menegak dengan ilmu) . Teori PBI Pembangunan lazim *manusia cukup satu manusia * Melihat manusia dari aspek fizikal dan *ada fungsi khusus keupayaan sahaja *ketetapan fungsi khusus melalui satu pertanyaan: * Tidak mengambil kira aspek spritual “…bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: * Manusia fizikal/pseudo-manusia Betul (Engkau Tuhan kami).” [al Israa‟:85] * ayan (beramal dengan ilmu) * haq (benar) *manusia sebagai khalifah * haqiqat (iman para Nabi dan – dalam hubungan mendatar sesama 7 Peringkat Nafsu Rasul) manusia dan sumber alam* *Amarah *Lawwamah *Mulhamah *Mutmainnah pembangunan untuk manusia.roh yang bersaksi bahawa Allah SEBAGAI PELAKU *peningkatan iman dan nafsu dapat adalahTuhan dan manusia adalah PEMBANGUNAN dipertahankan hambaNya . * ilmu (tidak beramal dengan ilmu) Allah dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja.berperasaan  qalbu/hati  raja . *Rohul Manusia mampu menjadi hamba Allah -hayah seperti yang dijanjikan ketika di alam -nyawa roh sekiranya: *Rohul-tamayyiz PRINSIP 2: MANUSIA .berfikir  akal maksiat .

Amal. Ajal PRINSIP KETIGA: ALAM ROH. DUNIA DAN AKHIRAT SEBAGAI SKALA WAKTU PEMBANGUNAN . Kesannya: Alam roh > alam perjanjian > terbentuk garis panduan/kaedah/bentuk pelaksanaan * manusia dikurniakan status sebagai hamba Allah * manusia dikurniakan garis panduan/pelan induk/ Alam dunia > alam pembuktian > berlaku pembangunan blue print kehidupan di dunia * manusia dimaklumkan bahawa 3 alam Alam akhirat > alam pembalasan > natijah dari segala adalah berkesinambungan dan pelaksanaan di dunia tidak terpisah antara satu sama lain.Manusia di alam roh – rohul tamyyiz – membuat perjanjian dengan Allah. Takdir. Nota: Pembangunan yang berjaya hanyalah pembangunan yang pelakunya diberi ganjaran syurga oleh Allah di akhirat nanti. Rezeki.

PRINSIP KEEMPAT: ILMU FARDHU ‘AIN SEBAGAI Asas ilmu Fardhu ‘Ain sebagai Kerangka: KERANGKA PEMBANGUNAN * MENYEDIAKAN ASAS YANG KUAT DAN JITU .pelaksanaan memenuhi tuntutan fardhu ‘ain dan fardhu kifayah . . perundangan.ilmu nadhari dengan SEMPURNA tanpa .berhubung dengan syari’at & mempunyai empat bahagian: i) ibadah ii) muamalat iii) munakahah iv) jinayat Dalil Aqli .menyediakan kaedah-kaedah supaya pembangunan dikira sebagai ibadah DALIL .berhubung dengan aqidah pancaindera . namun PBI TIDAK .pelaku pembangunan yang berakhlak Tasawwuf * DINAMIK .perkaedahan syariat .menyediakan manusia dengan sifat-sifat terpuji supaya pembangunan * LAHIR DARI SUMBER MUTAK dapat dilaksanakan dengan jujur. .ilmu daruri .berhubung dnegan akhlak .meyakini dengan ilmu Nota : pengetahuan apabila Tauhid PBI merupakan fardhu dapat dibuktikan melalui .pembuktian melalui pancaindera dan keterbatasan akal. dsb. Fardhu Kifayah • tuntutan fardhu kifayah dapat dipenuhi Fekah dengan melaksanakan fardhu ‘ain. politik. amanah dan berakhlak. perubatan.peringkat haqqul-yaqin fardhu ‘ain .memandu manusia mengenali sifat mahmudah dan mazmumah .sebagai teras supaya pembangunan yang diusahakan todak terpisah dari aqidah akan boleh dilaksanakan Dalil Naqli .mengandungi rukun Islam dan rukun iman kifayah.dari al-Quran dan as-Sunnah • imu pembangunan. . .tauhid .meyakini sesuatu kebenaran Fardhu ‘ain melalui ilmu pengetahuan walaupun tidak dapat dibuktikan meleui pancaindera.melahirkan pemangunan berteraskan Islam yang sepadu .