You are on page 1of 1422

O MAGYARORSZÁG

ife HELYSÉGNÉVTÁRA

kalocsai érseki orgonaépltö

--^1 PÉCSETT. iS^
Alapiltatott 1867-ben.

Kizárólagos szaltadaloiniual elláls'a, kél aram é?
£!2<
egy állami ezüst-óremniel kitüntetve, Magyarországban
a legníigyobb crgona-épit-intézet. Ajánlja a ft. pap-
ságnak és t. ez. egybázi elöljáróknak az ó crescendo
és decreseendoval ellátolt ers és mindaniellett •

kellpinop Jiangu templom és hangverseny orgonáit, a
legjolib minségben és min-

den nagyságban, aránylag
olcsó árak rnoUelt.
«
Nagyobb orgonák a leg-

ujabl) találmányú légnjo-
matu csilrendszerrel lát-

tattnák mely még ed-
el,

dig az egés# birodalomban
nem késziltetell. Ezen uj
rendszer az orgoná,nál el- ^
forduló elnyöket mind ma- ^
gában foglalja, mint pl. a
könny játszmód, könny
rogistrálás, nagy hang és a
mely rendszer az idjárás
befolyásának nincs kitéve. »
Ezen intézetbl 21 évi fennállás alatt 100 orgona l^'-
korült ki, jelenleg pedig már a 2()0-ik is munkában
vau, minek k<»vetkeztében a czég Magyarország leg-
.^
nagyobb orgonagyárává emelkedett.
Ajánlja lováltliá harmoniiuujait bármely nagyságban.
Aijogyzók kivúnalra ingyen ós bórmmtvii.

^mtk

I

i

Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/magyarorszghel01dvor

1

Építési

anyagok raktára.

WALLA JÓZSEF ozemenláru-gyár.i

Budapest, VIT. kor., Rottei'bilU'v-n. 18. sz.

Vállalkozik :

íjrumUerazzo, hetonirozások, csatornúzások, szök-
kutak, czementlapok és mozaik lapokkal/' könz''-
sek elkészitésére sfb.

Ilaktárt tart:

keramit lapok, kelheimi lapok, mettlachi lapok,
terracotta-áruk, köfedélpép, lüzdllú téglyak, kémétn/

rakvdM/okbül sth.

Gyári raktára a gartenaui Portlamli rzf'iiiPiil e- viziiallaii
inészgyárnak.

KÖAGYAGGvSÖVEK
NÁDFONAT (ROHRGEWEBE.)
I

:

''K^j> ''PJi^iíi 'j^'^i^í j5^^ ^^ ís^^;í ^^iii ^'^;í i'.

*^
AI.APITASI EV: iOoo
,.
»T^Trn;C(T -TIT
188S.

J

??
ZEMLI!"
Szépirodalmi, kritikai és mvészeti hetilap.

1- ' 'szorkcszt kiadó Felels szerkesii"

KACZVIXCZKV LAJOS. KilPÖSl .idZSEF
ep

iVlegjelenik minden vasárnap.
'A
A Magyar Szemle kalholiku? szelleinben
e korrekt
szerkeszteti folyóirat. közi"»I elbeg.zélésckel, vidám r.njzo-
kat, költoinényeket, esztétikai és kritikai dolgozatokat,
társadaltiii jellemzéseket és irányczikkeket. A Magyar
Szemle kiváló munkatárpak díszes sorával, szellemének
erejével és bátor IVillépésének k<ivetkezetes ii'ányával a
le^'iiiéltóliban kéjiviseli a magyar szépirodalmat. A Ma-
gyar Szemle rendkivid változatos, sokfddalu és ííazda^-^
tartalmával a leí4:kellemesebb szórakozást nynjtja minden
mt'ivelt olvasónak, e<íyeseknok és eg:ész családoknak. Ki-
vezetés olvasmányt lalálbat e lapban jnindenki ; s a
liatal leányoknak is kezébe adható. A Magyar Szemle
irodalmi, társadalmi, közéleti mozgalmainkat, a nemzet
és a világ eseményeit ríividen ifiiierleti. tárgyalja, birálja,
tehát nem esak nnilatUit, de tájékoztat is. A Magyar
.

Szemle nagy gomlot fordít rendkivíil érdekfeszít talány-
rovatának osszeállitására. Hejlvényeinek megfejti közt
iiétrl-hétre nagy érték jutalmakat, becses uj könyveket
sorsol ki, melyeíc a lap negyedévi árát mindig, de gy-A
ran a lap egész évi árát jóval meghaladják.
A ..3Iaí?yai' Szeiiilo" o^vsz éves olöliz*-
ti a „Papok
iiKMitvM^ kapják.
Napl<V*-ját íiiííví'ii <'.'< hvv- S
A Magyar Szemle ár.i :

ím'í nro 12 kimiiia viii^y 30 inl. (á íO tilliT.)

A „Magyar Szemle"' kiadólaivatala
Budapest, VI- Üj-utcza 14. szám.
Muhil v:Mu -7.'iin()l;:it ingyen és l)érmf'ntvi' lnlniiikfíi' •'i-

Ívesen küld.

^'^&^m^&^^:' '}m$^^-k^-

:

MAGYARORSZÁG

HELYSÉGNÉVTÁRA
tekintettel

a közigazgatási, népességi és felekezeti viszonyokra.

Javított és bvített kiadás.
Szerkesztette és kiadta

DVORZSÁK JÁNOS.
A ,HAVI FÜZETEK" KIADÓHIVATALÁNAK TULAJDONA
Budapest, II. Donáti-utcza 3.

OeTSLEXIKOI von. ülí&ARlí
mit Bezúg

auf die politische und klrchlicbe Eintheilung der Bevölkerung.

Vermehrte und verbesserte Auílage

Redigirt und herausgegeben von

JOHANN BPT. von DVORZSÁK.
VEIÍl.AC DEM „HAVI FÜZETEK"
Budapest, IL noiiil

SECN BY
PRESERVATIOM
SERVICES
DATE.

..'3. Nyomatott Miül.-'- K (.'7,M<.tt Mün'fler K.) könyvnyomdájában.

!

DB

ELOSZ O.

Felbátorítva statisztikai dolgozataim eddigi ered-
ménye által, ismét megjelenek a könyvpiaczon Hely-
ségnévtáram bvített és javított kiadásával.
Elsben dolgozatom az Országos m. kir. Statisz-

tikai Hivatal felülörködése mellett jelent meg, de
mivel akkor csak a népesebb íiókegyházak lettek
felvéve, adataimat önálló mben is kiadtam, és most
van szerencsém e harmadik munkámat a legújabb
adatokkal és az 1891. népszámlálás alapján átdolgozva
bemutatni.
Megyék és járások szerint küzségenkiut közlöm
a népesség számát és felekezeti arányát, az uj köz-
ségeket, pusztákat, telepeket s ugy az egyházi mint
a politikai téren történt változásokat az alispánok és
egyházi hatóságok adataiból, de mindig egybevetve
a régibb adatokkal — és e körülmény teszi munkámat
értékessé
A legújabb hivatalos kimutatásban csak a jelenleg
politikai önálló helységek szerepelnek, magában Bereg
vármegyében nem kevesebb mint harmincz azon helysé-
gek száma, melyek 1880. évben még mint politikai-
lag önálló községek szerepöltek, most pedig még a
nevökkel sem találkozunk.
Ilyetén munka nem felel meg a közszükségnek,
nevezetesen a lelkészkedö papság kevés hasznát veheti,
1*

IV

mivel az anyakönyvi kivonatok kezelésénél nemcsak
a jelen, de az elmúlt idk egyházi beosztására is szük-
ség vagyon, a mi nélkül a családfák összeállítása nem
lehetséges és a keresztelési, házassági és halotti ki-
mutatások nem juttathatók az illet lelkészhez.
Emelni fogja a munka értékét a tanintézetek,
hatóságok hivatalok, pénzintézetek, egyletek és társu-
latok jegyzéke, mely ily terjedelemben sehol sem
jelent meg.
Hazánk fennállásának ezer éves, szentséges
Atyánk ötvenéves püspöki, Troli paulai Ferencz pápai
házi fpap és kedves emlék árvaházi regensemnek
ötven éves áldozári, jó anyám születésének hetven-
ötödik, irodalmi mködésemnek huszadik évfordulója
alkalmából adtam ki e mvet és hiszem, hogy könny
áttekinthet volta és pontossága által minden igény-
nek meg fog felelni, szabadjon azért reraélenem, hogy
a t. közönség ugyanoly jóindulattal fogadja, mint
elbbi kiadásaimat.
Budapesten, 1893. április 2. napján.

Dvopzsák János.

Magyarázat.

A folyó szám után mindig a község hivatalos
neve van közölve ; ha változás állott be, akkor az
uj név ^dH betkkel van .jelezve; zárjel közt []
vannak ezután az uj puszták (p) és telepek (t) és végre
a népesség száma után a lakók száma hitfelekezetek
szerint. Ha az egyházi beosztást illetleg fordult elö
változás, akkor az uj beosztás dli betkkel közöl-
tetik; egyéb betk egészen uj beosztást jeleznek. Ha
uj anyaegyház alakult, akkor a hitfelekezet nagy betk-
kel ran jelezve s a lélekszám után következ elne-
vezés az egyházi hatóságot tnteti föl.

!

VORWORT.
Ermuntert durch die bisherigeii Erfolge meiner
statistischen Arbeiten, erscheine ich abermals auf
dem Büchermarkte mit einer vermehrten und ver-
besserten Ausgabe raeines „Ortslexikon."
Zum erstenmale erschien meine Aibeit unter der
Aufsicht des königl. ung. landesstatist. Bureaus, da
aber damals nur die grösseren Filialen iu domselben
aufgenommen wurden, gab ich zu jener Zeit meine Da-
ten in einem selbstandigen Werke heraus und nun
komme ich, diese meine dritte Arbeit, mit den
neuesten Daten versében und auf Grund der Volks-
zahhmg vom Jahre 1891 ausgearbeitet vorzulegen. —
Nach Comitaten und Bezirken geordnet, fiihre
ich bei jeder einzelnen
Ortschaft die Seelenzahl an
und nach
detaillire dieselbe den verschiedenen Con-
fessionen; —
die neuen Gemeinden, Puszten und
Colonien so auch die Aenderungen auf kirclilichem und
politischem Gebiete sind nach den Daten der kirch-
lichen und weltlichen Behörden angegeben, doch
immer mit Bezúg auf die früheren Daten und —
dieser Umstand ist es, welcher diesem Werke einen
ganz besonderen Werth verleiht
In den neuesten offiziellen Berichten finden wir
nur die jetzt politisch selbstandigen Gemeinden auf-
genommen und beispielsweise nur in dem einen Comi-
iaieBereg, niclit weniger als 30 Ortschaften nicht an-
gefiihrt, welche im Jahre 1880 noch als politische, selb-

VII

stándige Gemeinden figurirten, wáhrend wir nach der
neuen Volkszáhlung nicht einmal die Namen dersel-
ben mehr auffinden können.
Eine solche Arbeit entspricht nicht dem Be-
dürfnisse und kann speziell für den Clerus in der
Seelsorge von nur sehr geringem Nutzen sein, da
bei einer Matrickelführung die Daten der kirchlichen
Eintheilung, nicht nur von der gegenwartigen —
sondern aueh der vergangenen Zeit erforderlich sind
— und ohne welchen weder Familien-Register ver-
fasst,no eh die Tauf-, Copulier- und Todtenscheine
dem betreffenden Seelsorger übermittelt werden können.
Zu bemerken ist noch, dass ich in das vorlie-
gende Werk auch die Registrirung der Behörden-,
Aerater-, Institute-, Vereine-, Genossenschaften etc. etc.
mit einbezogen habé, wodurch sich der practische
Werth des Buches von selbst noch um Bedeuten-
des erhöht.
Aus Anlass des tausendjahiigen Jubilaums unseres
geliebten Vaterlandes, — des 50-jáhrigen Bischof- Jubi-
laums unseres heil. Vaters, — des 50-jahrigen Priester-
Jubiláums meines hochverehrten Régens, des hochwür-
digsten Prálaten Herrn Franz Troli, — sowie zur 75.
Geburtstags-Feier meinerlieben Mutter, — und zur zwan-
zigsten Jahreswende meiner literatischen Thatigkeit,
habé ich mich entschlossen Werk herauszuge-
dieses
ben und hoífe, dass selbes in Folge seiner Ueber-
sichtlichkeit und Correctheit selbst den weitgehendsten
Ansprüchen Genüge leisten wird und wie allé meine
früheren Ausgaben, seitens des geschatzten Publicums
eine wohlwollende Aufnahme finden dürfte!
Budapest, 2. April 1893.

Johann von Dvorzsák.

:

Erklárung
Der laufenden Nummer folgt iiiimer tlie offizielle
Benennung der Gemeinde, soUte diesbezttglich eiiie
Aenderung vorgekommen sein, so ist selbe mit cur-
siv Lettem bezeichnet; in der Parenthese
[] folgen
sodann die neuen Puszten (p.) Colonien (t.) und
schliesslich nach der Gesammtzahl der Einwolmer-
scliaft die Seelenzahl der Bevölkerung nach íhrer
Religion. — Falls eine Aenderung betreffs der kirch-
lichen Eintheilung stattgefunden hat, ist die neue
Eintheilung cursiv angegeben, andere Lettem bezeich-
nen eine ganz neue Eintheilung. Wenn sich eine neue
Kircheu-Gemeinde gebildet liat, ist die Confession mit
grossen Lettern angegeben und die nach der Seelen-
anzahl folgende Benennung ist die betreíFende Kir-
chen-Behörde.

1. Vármegye — Comitat: Abauj -Torna.
I. Járás — Bezirk : Kassa.
1. Apáti (Szépiák-), [Lebenye p.] 370. rk. 287,
Széplak, gk. 57, ret". 15, izr. 11,
2. Apáti (Szilvás-), 284. rk. 226, gk. 55, ág. 1, ref. 2.
3. Bárcza, 1098. rk. 744. gk. 127, ág. 50, ref. 88,
izr. 89.
4. B.iksa (Koksó-), 136. rk. 124, gk. 7, izr. 5.
5. Baska, 219. rk. 215, izr. 4.
6. Béla (Kassa-), 1066. rk. 1045. gk. 6, ág. 4. izr. 11.
7. Beuvék, 250. rk. 73, gk. 34, ág. 69, ref. 57, izr. 17.
8. Bei'náttalva, 223. rk. 180, gk. 8, ág. 2, izr. 33.
9. Beszter, 444. rk. 186, gk. 67, ág. 4, ref. 180, izr. 7.
10. Bocsái'd, 159. rk. 140, gk. 8, izr. 11.
11. Bölzse (Sziftet-), Húrom-Bökse, 279. rk. 113,
gk. 157, lef. 1, Szina, izr. 8.
12. Biikócz, 388. rk. 376, ág. 6, izr. 6.
13. Biizafalva, |FüzL p 352. rk. 279, gk. 24, ág.
| 3,
ref. 8. izr. 38.
14. Biiziiika, 446. rk. 313, gk. 22, ág. 12. Kassa, ref.
70, izr. 29.
15. Csáiiy, 985. rk. 487,gk. 62,ág. 21, ref. 302, izr. 113.
16. ('soiitosfalva, 284, rk. 255, gk. 20, ref. 1, izr. 8.
1 7. Eiiviezke, 970. rk. 859, gk. 61, ref, 19,Csány,izr.41.
18. (lecse, 503. rk. 416, gk. 29, ref. 7, Csány, izr. 51.
19. (iöiivíí, 286. rk. 177, gk. 72, ref. 10, Csány, izr. 27.
20. lláiiior (Kassa-), 654. rk. 606. gk. 10, ág. 30, izr. 8.
21. Haraszti, 228. rk. 81, gk, 25, ág. 95, ref. 23, izr. 4.
22. Hilvó, 528. rk. 513, gk. 5, Kojsó, izr. 10.
23. Ida (Kis-), 356. rk. 341, gk. 1. ref. 3, izr. 11.
24. Ida (Xagy-), 1835. rk. 1130, gk. 216, ág. 11, ref.
310, izr.' 168.
25. Keiivhecz, 477. rk. 276, gk. 93. ref. 62. izi\ 46.


10 Vármegye — Comitat: Abauj-Torna.

26. Királyiiép,421.rk.210,gk.l03.ág.55,ref36,pziM7.
27. Lengyolfalva, 518. rk. 431. gk. 39, ág. 10, Kassa,
ref. 20, izr. 18.
28. Lriiiczke, 121. rk. 121.
29. Mindszent (Koksó-), 251. rk. 178. gk. 15, ref.
1, Csány, izr. 57.
30. Mglécz, 406. rk. 145, gk. 45, ref. 159, izr. 57.
31. 3Iiszloka, 1185. rk. 1146, gk. 4, ág. 1, izr. 34.
32. Németi (Hidas-,) 568. rk. 305, gk. 39. ág. 7, ref.
143, izr. 74.
33. Németi (Tornyos-), 842. rk. 490, gk. 123, ág. 4,
132, izr. 93.
ref.
34. Olcsvái* (Alsó-), 307. rk. 232. gk. 32, ref 32, izr. 11.
35. Olcsvár (Fels-), 390. rk. 291, gk. 29, ág. 15, ref.
46, izr. 9.
36. Pólyi, [Peres p.j 625. rk. 511, gk. l,ág. 1. izr. 12,
37. Raás, Rás, 279. rk. 77, gk. 1, kg.l. ág. 118, ref.
78, izr. 4.
38. Rozg'ony, 1070. rk. 743, gk. 160. ág. 40, ref. 68,
59.*^
izr.

39 Sacza, 532. rk. 475, gk. 17, ág. 10, ref 2, izr. 28.
40. Szakály, (Kis- és Nagy-), 52a/fo//y, 483. rk. 320,
gk. 114, ref. 4, izr. 45.
41. Szina, 1333. rk. 722, gk. 134, ág. 17,Hernád-
Vécse. ref. 273, izr. 187.
42. Széplak, 1019. RK. 790,Kassa,gk. 63, kg. 8, ág.
23, ref. 55, izr. 80.
43. Tihany, 1431. rk. 1389, gk. 26, Kassa, ág. 12,
Kassa, ref. 1, izr. 3.
44. Tkés (Alsó-), 501. rk. 496, gk. 3, Kassa, izr. 2.
45. Tkés (Fels-).488. rk. 474, gk. 1 Kassa, ref. 7, izr. 6.
,

46. Ijfalu (Kassa-) [Világos, Hímvadi, p ] 1 151. rk.
1074, gk. 40, ág. 4, ref. 16, izr. 17.
47. Vajkócz,404. rk. 47, gk. 54, ág. 52, ref. 231, izr. 20.
48. Zdoba, 332. rk. 183, gk. 134, ág. 3, ref. 6, izr. 6.
49. Zsebes, 309. rk. 245, gk. 4, ág. 8, ref. 45, izr. 7.
.Járási összeg: Gesammtsnmme des Bezirkes:
27686. rk. 20537, gk. 2337, kg. 9, ág. 688,
ref. 2513, izr. 1602.

Járás — Bezirk : Füzér 11

2. Járás — Bezirk: Füzér.
1. Abaiijvái', 761. rk. 133, gk. 18, ág. 3, Hernád-
Vécse, ref, 569, izr. 38.
2. Báty ok, 403, rk. 61, gk. 53, ág. 267, ref. 3, izr. 19.
3. Bogdán y, -- Garbócz-Bogdántj.
4. Bologtl, 363. rk. 323, gk. 12,ref.' 7,Garbócz,izr.21.
5. Bózsva (Kis-), [Kalja p.] 120 rk. 60, gk. 35, kg. 1,.
ág. 2, ref. 19, izr. 3.
6. Bózsva (Xagv-), 288 rk. Ill,gk.l4,ref. 15 2, izr. 11.
7. Böd, Böd, 6*^41. rk. 68, gk. 21, ág. 29, ref. 498,.
izr. 25.
8. Csaj (Alsó-), 174. rk. 105, gk. 11, ref. 33, izr. 25.
9. Csaj (Fels-), [(íéza p.] 328. rk. 142, gk. 3, kg. 1^
ref. 168, (iyörhe, izr. 14.
10. ('sákáiiy, 376. rk. 63, gk. 34, ág. 253, Kassa is,.

ref.12 Petö-Szinye, izr. 14.
11. Filkeliáza, 164, rk. 22, gk. 129, ág. 1, ref. 3, izr. 9.
12. Füzér. [Yöi*öshoí>v,Kis-Aliiia, Lászlótaiiya p.]
761. rk. 473, gk.' 18.5, ág. 4, ref. 83, izr. 16.
13. Gai'bócz, (larbócz-Bogdány, 436, rk. 248, gk. 8,
kg. 8, ág. 2, ref. 126, izr. 44.
14. Györgyi, 213. rk. 139, gk. 20, ág, 26, ref. 21, Böd,
7.'
izr.
15. Gyürke, 633. rk. 145,gk. 90,ág. 59, ref. 272, izr 67.
16. Herleiii, 161. rk. 86, gk. 14, ág. 32, reí. 8, Petö-
Szinye, izr. 21.
17. H(dlóliáza,H35. rk. 561,gk.21,ág.8,ref.l4.izr.31.
18. Hiitka (Alsó-), 364. rk. 198, gk. 11, ref. 151, izr. 4.
19. Hutka (Fels-), [Parti p.| 302. rk. 1H3, gk. 91,
ág. 2, ref. 8, Garbócz, izr. 18.
20. Kajáta, 340. rk. 14, gk. 1, ref 318, izr. 7.
21. Kalsa, 331. rk. 172, gk. 119, ref. 14, izr. 26.
22. Kéked (Alsó-), 339, rk. 272, gk. 8, ref. 46,
izr. 13.
23. Kéked (Fels-), 189, rk. 142, gk. 29, ref. 1 , izr. 17.
24. Kelecsen (Borda-), 236. rk. 57, gk. 158, ág. 11,
Felsö-Kemencze, ref. 8, Petö-Szinye, izr. 2.
25. Keiiieiieze (Alsó-), 5<)6. rk. 90, gk. 62, ág. 259,
ref 82, izr. 13.

12 Vármegye — Comitat : Abauj-Torna.

26. Keiiieiicze (Fels-), 377. rk. 36, gk. 10, ág.. 315.
ref. 2, izr. 14.
27. Komlós, 292. ik. 137, gk. 39, ref. 94, izr. 22.
28. Mislye (Alsó-), [Szajkó p.] 1096. rk. 899. gk.
131, ág. 4, ref. 25. izr. 37.
29. 31islye (Fels-), 765. rk. 668. gk. 24. ref. 50. izr. 23.
30. Nádásd, 992. rk. 718, gk. 58. ág. 0. ref. 123, izr. 84.
31. Xádaska. 168. rk. 112. gk. 12, írált/nép, ág. 39,
ref. 2, Bd, izr. 3.
32. Xyiri, [Seiiyp.] 544. rk. 162,gk.46, ref. 323,izr.l3.
33. Osva, 539. rk. 388, gk, 42. ág. 3. ref. 100. izr. 6.
34. Pálháza, 514. rk. 111. gk. 145. ref. 210, izr. 48.
35. Páiiyok, 416. rk. 77, gk. 19. ref. 299, izr. 21.
36. Petosziiiye, Petö-Szinye, 756. rk. 226, gk. 200,ág.
137, ref. 183, izr. 10.
37. PiLsztafahi, 499. rk. 18. Füzér, gk. 3, ref. 461,
izr. 17.
38. Ra(lvány,629. rk.281,gk.62.ág. l.ref. 263, izr.22.
39. Rákos, *255. rk. 112, gk. 33, ref. 107, izr. 3.
40. Ránk, 307. rk. 64. gk. 6, ág. 221. izr. 16.
41. Ruszka (Regete-,) 634. rk. 485, gk. 31, ág. 6,
Felsü-Kemencze, ref. 88. izr. 24.
42. Soinpataki Kis-Huta, [Keineiiczepatak p.] 161.
rk. 130, gk. 6, ág. 5, ref. 20.
43. 8oiiii>ataki Xaí»y-Hiita. 175. rk. 163, gk. 12.
44. Szaláiicz (Kis-), 255. rk. 106, gk. 63. ref. 79, izr. 7.
45. 8zaláiicz (Nagy-), 866. rk, 244, gk. 60, ág. 17,
Felsö-Kemencze, ref. 495, izr. 50.
46. Szaláiicz-Huta, [Iniiaszeg p.] 213. rk. 197^ gk. 8,
ref. 1. izr. 7.
47. Szkáros, 405. rk. 208, gk. 73. kg. 1, ág. 1, ref.
80, izr. 42.
48. Telkibáiiya, |Zöldináj és (íaiiya p.] 1419. rk.
209, gk.*22, Filkeháza.ág. 9, líernád-Vécse, ref.
1133. izr. 46.
49. Lj.szállás, 213. rk. 155, gk. 51, ref. 5, izr. 2.
50. Újváros, 554. rk. 220, gk. 292, ref. 8, izr. 34.
51. Vá^-ás (Kovács-), 821. rk. 122, gk. 15, ref. 578,
izr. 106.

Járás — Bezirk : Gönz, IS

52. Vágás (Kovács-Huta-) 207. rk. 201, gk. 6.
53. Zsadáiiy, 671. rk. 351, gk. 81, ág, 4.ref. 159^
unit. 1. IZR. 75.
54. Zsér, 177. rk. 32, gk. 48, ág. 96, ref. 1, Petö-Szinye.
55. Zsujta, 498. rk. 237, gk. 14, ág. 6, Heinád-
Vécse, ref. 193, izr. 48.

Járási összeg' : — Gesammtsiimme des Bezirkes :

24,482. rk. 10,937, gk. 2759,kg.ll,ág. 1831, ref.
7698, unit. 1, izr. 1245.

ni. Járás — Bezirk : GÖncZ.
1. Alpái', [Aranyos t.] 221. rk. 99, gk. 2, ág. 2,
ref, 113, izr. 5.
2. Árka, 332, rk. 196, gk. 26, ág. 2, ref. 100, izr. 8.
3. Baskó [Sima t.] 620. rk. 93, gk. 489, ág. 4, ref.
12, izr. 22.
4. Büd (Horiiá-), 441. rk. 162, gk. 13, ág. 63,.
ref 178, izr. 25.
5. Csécze (Alsó-), Czécze {Alsó-), 334. rk. 141, gk.
82, ref 103, izr. 8.
6. Csécze (Fels-), Czécze (Fels-), 208. rk. 5-2, gk.
15. ág. 1, Abauj-Szántó, ref 122, izr. 18.
7. Csekeháza, Czekehám, 204. rk. 118, gk. 17, ág. 3,
ref 59, izr. 7.
8. Dobsza (Fels-), 1211. rk. 542, gk. 29, ág. 20,
ref 556, izr. 64.
9. Fonv, 907. rk. 501, gk. 70, ref 281, izr. 55.
10. Gibart, 418. rk. 191, gk. 12. ág. 3, ref 186, izr. 26.
11. Göncz, 3130. rk. 1219, gk. 34, ág. 24, Hernád-
Véc>'e, ref 1558, izr. 295.
12. Hejcze, 854. rk. 584, gk. 12, ág. 3, ref 224. izr. 31.
13. Kér, 1074. rk. 696, gk. 105, ág. 4, ref 167, izr. 102.
14. Kérts (Hernád-), Ilenidd-Kércs-h'éposl, 536. rk.
491, ág. 1, Abauj-Szántó, ref 26, izr. 18.
15. Kinyizs (Nagv-), 424. rk. 200, gk. 4, ág. 1, ref,
204, izr. 15.
16. Korlát, 707. rk. 259, gk. 61, ág. 9. ref 306, izr. 72.
17. 3Iogyoróska, 269. ik. 35, gk. 229, ref 1, izr. i.
18. Ferr*. r>24. rk. 251, gk. 170, ág. 1 ref 75, izr. 27 ,

14 Vármegye — Comitat : Abauj-Torna.

19. Prépost, --== Herndd-Kércs-Prépost.
20. Re/^éczke, 337.ik.206, gk. 91, ág.l,ref.28,izr.ll.
21. Riiszka ((ÍÖ11CZ-), 1170. rk. 668, gk. 31, ág. 19.
ref. 334, izr. 118.
22. Sima, 188. rk. 28, gk. 2, ág. 6, ref. 149, izr. 3.
23. Szántó (Abaiij-), 4156. rk. 1723, gk. 236. kg. 1,
ág. 251, ref. 944, unit. 1, izr. 1000.
24. Szent-István (Baksa-), 583. rk. 156, gk. 3, ág. 1.
ref. 372, izr. 51.
25. Újfalu (Bodók-), 693. rk. 466, gk. 101, ág. 22,
ref. 87, izr. 17.
26. Váralja (Bodók-), 1325.
1023, gk. 163,
rk.
ág. 8, Abauj-Szántó, ref. 114. 17, izr.
27. Vi]mánv,83Í.rk.332,gk. 73, ág. 2, ref. 307, izr. 117.
28. Vilniány (Kisfalu-), 197. rk. 121, gk. 26, ref. 40,
izr. 10.
29. Vizsoly, 1285. rk. 759, gk. 158, ág. 20, ref. 216,
Vilmány, izr. 132.
Járási összeg : —
Gesammtsumme des Bezirkes :
23179. rk. 11312, gk. 2254. kg. 1, ág. 471,
ref. 6765, unit. 1, izr. 2375.

IV. Járás — Bezirk : Cserehát.
1. Apáti, 119. rk. 9. gk. 103, ref. 1, izr. 6.
2. Aranvidka, 673. rk. 656, gk. 4, ref 2, izr. 11.
3. Bod<dó, Bodolló, 483. rk. 376, gk. 31, ág. 5, ref.
28, izr. 43.
4. Buzita, [Baromiak, Czifra, Rózsás, Gvula,
31élyvölgv p.] 1203. rk. 755, gk. 169, ág. 2,
ref. 210, Pels-Ldncz, izr. 67.
5. Büttös, 317. rk. 101, gk. 130, ref. 75, izr. 11.
6. Csecs, 837. rk. 563, gk. 45, ág. 8, ref. 132, izr. 89.
7. Csenvéte, 417. rk. 164, gk. 52, reí. 171, izr. 30.
8. Debrod, 717. rk. 694, gk. 8, ref 4, izr. 11.
9. Fáj, 392, rk. 248, gk. 64, ref. 55, izr. 25.
9 b. Falucska, a tornai járásból, (VI, 11) 562. rk. 33,
gk. 521, ág. 2, izr. 6.
10. (;agv (Alsó-), 375. rk. 42, gk.281. ág. 36, izr. 16.
11. (iag'y (Fels-), 496. rk. 234, gk. 92, ág. 38,
ref. 86, izr. 46.

Járás — Bezirk : Cserehát. 15

12. Hatkócz, 253, rk. 243, gk. 2, ref. 1, izr. 7.
13. Him, Hfjm, 282. rk. 193, gk. 71, ref. 11, izr. 7.
14. Jászó (Pocskaj vasg-yárt.), 1387. rk. 1258, gk.
18, ág. 1. Stósz, ref. 2*1, izr. 89.
15. Kércs (Fúló-), 388, rk. 123, gk. 17, ág. 3, ref.
220, izr. 25.
16. Koiuái'ócz, 434. rk. 113, gk. 64, ref. 243, izr. 14.
17. Láiicz (Alsó-), 272. rk. 121, gk. 12, ág. 1. ref.
133. izr. 5.

18. Láiicz (Fels-), 326. rk. 134, gk. 48, ág. 1. ref.

130, izr. 13.
19. Litka, 228. rk. 80, gk. 8, ref 115, izr. 25.
20. Makraiicz, [Erzsébet p.] 771. rk. 638, gk. 27,
ref 47, izr. 59.
21. Mcczeiizéf (Alsó-), [Sugóvölgyihámor, t.,

Síigó 2690. rk. 2614, gk. 26, Falucska, ág.
p.]
43, Stósz, ref 7.
22. Meczeuzéf (Fels-), 1066. rk. 978, gk. 72, Fa-
lucska, ág. 14, Stósz, ref 2.
23. Miiidszeiit (Jászó-), 1302. rk. 1279, gk. 2, ref.
4, izr. 17.
24. Opáka, 212. rk. 205, gk. 1, izr. 6.
25. Páiiy, 544. rk. 398, gk. 27, ref. 98, izr. 21.
26. Fereiiy, 1179. rk. 998, gk. 41, ág. 6, ref 88, izr. 46.
27. Réka,* 532. rk. 483, gk. 30, ág. 10, ref 4, izr. 5.
28. Resté, 477. rk. 2.54, gk. 97, ág. 1, ref 115 Felsö-
Láncz^ izr. 10.
29. Riulnok, 813. rk. 802. gk. 3. izr. 8.
30. Seiiise, 451. rk. 435, gk. 3, ref 1, izr. 12.
30./b 8(>ni(Mli a tornai járásból, (VI, 31), 1181. rk.
1133, gk. 4, ág. 6, ref 6, Peder, izr. 32.
31. Stoósz. Stósz, 1061. rk. 780, gk. 12, Falucska,
264, ref 5.
ág.
32. Szemére, 457. rk.l48,gk.36,ág. 3, ref.252,izr. 18.
33. Szepsi, 1765. rk. 1015, gk. 22, ág. 49, ref 528,
egyéb 1, izr. 150.
34. Szeszta, [Dobogó p.] 602. rk. 152, gk. 180, ref.
254, izr. 16. •

35. Ijfíilu (Jászó-), 447. rk. 439, izr. 8.

16 Vármegye — Coraitat: Abauj-Torna.

36. Váralja (Jászó-), 250. rk. 227, gk. 8, ág. 10, ref. 5.
37. yendégi,333. rk. 140, gk. 115, ág. 4, ref. 64, izr. 10.
Járási összeg: —
Gesammtsumme des Bez-irkes:
26294. rk. 19258, gk. 2446, ág. 507, ref.
3118, egyéb 1, izr. 964.
V. Járás — Bezirk : Szikszó.
1. Aszaló, 1571. rk. 488, gk. 44. ref. 1004, izr. 35.
2. Bakta, [llkaháza, Lese p.] 634. rk. 100, gk. 73,
ág. 60, ref. 358, izr. 43.
3. Berencs, (Lajostaiiya,) 193. rk. 78, gk. 17, ref.
87, izr. 11.
4. Beret, 395. rk. 82, gk. 40, ág. 19, ref. 223, izr. 31.
5. Csobád, 610. rk. 338, gk. 1 13, ág. 7, ref. 1 24, izr. 28.
6. Detek-Teiiger, 558. rk. 280, gk. 66, ág. 20, ref.
149, izr. 43.
7. Devecser,534. rk.230, gk. 26, ág. 13, ref. 258, izr. 7.
8. Encs, 806. rk. 596, gk. 16, ág. 8, ref 77, izr. 109.
9. Faiicsal, 470. rk. 1 47, gk. 25, ág. 240, ref. 46, izr. 12.
10. FoiTÓ, 1280. rk, 1146, gk. 13, ág. 8, ref. 19, izr. 94.
11. Fügéd (Alsó-), Fiigöd (Alsó-), 188. rk. 76, gk. 3,
ág. 37, ref. 70, izr. 2.
12. FUged (Fels-), Fiigöd (Fels-), 272. rk. 111, gk.
6, ág. 7. Fancsal, ref. 136, izr. 12.
13. Gadiia (Orosz-), 368. rk. 26 gk. 325. ref. 12, izr. 5.
14. Gavadna, 625. rk. 425, gk. 134, ág. 7, ref. 21 izr. 38.
15. Halmaj, 467. rk. 339, gk. 28, kg. 2. ref. 78, izr. 20.
16. Hoiiii'ogd [Pocsaj p.j, 630. rk. 213, gk. 326,
ág. Faiicsal, ref. 69, izr. 21.
1.

17. Idi'áiiy, 345. rk. 95, gk. 26, ref. 188, izr. 36.
18. liiáncs, 883. rk. 744, gk.81,ág. 3, ref. 21, izr. 34.
19. .láiiosd, 300. rk. 103, gk. 67. ref. 112, izr. 18.
20. KázsMiárk (Alsó-), 342. rk. 110, gk. 19, ág. 35,
ref. 3 63, izr. 15.
21. Kázsiiiárk, (Fels-) 357. rk. 127. gk. 41, ág. 16,
ref. 150, izr. 23.

22. Kéty, 292. rk. 6, gk. 268, ref. 7, izr. 11.
23. Kiiiizs (Kis-), 554. rk. 159, gk. 6, ág. 21, ref. 342,
izr. 26.
24. Kiii»a, 404. rk. 120, gk. 77, ág, 4, ref. 194, izr. 9.

.

Járás — Bezirk : Szikszó. 17

25. Léh, 240. rk. 159, gk. 23, ág. 5, ref. 45, Felsö-
Kúzsmárk, izr. 8.
26. 3íér{i(Alsó-), 336.rk. 212, gk. 9, ág. 2, ref. 93,izr. 20.
27. Wva (Fels-), 715. rk. 253, gk. 33, kg, 2, ág. 4,
ref. 365, izr.' 58.
2S. 3r<maj, 361. rk. 133, gk. 169, ág. 1, Fancsal,
ref, 42, izr. 16.
29. Xovcaj (Alsó-), 326. rk. 125, gk. 20, ref. 164.izr. 17.
30. Novaj (Fels-), 300. rk. 161, gk. 31, ref. 87. izr. 21
31. Nyésta, 231. rk. 110, gk. 109. ág. 6, ref. 1, izr. 5.
32. OÍii»-a, [Kakastaiiya p.] 1162. rk. 314, gk. 76,
ág. 65, ref. 638, izr. 69.
33. Potri, Petri (fleniád-), 398. rk. 254, gk. 66, ág.
3, ref. 55, izr. 20.

34. lladváiiy, Puszta- Radráni/, [Fels-Iiadváiiy p.]
168. rk. 78, gk. 74, ref. 14, Fuló-Kércs, i/r. 2.
35. Kásony, 282. rk. 78, gk, 5, kg. 2,ág.6,ref. 183, izr. 8.
36. Sáp, 223. rk. 75, gk. 5, ág. 41, ref. 88, izr. 14.
37. Selyeb, 792. rk. 140, gk. 304, ág. 5, ref. 288, izr. 55.
38. Szála, 352. rk. 79, gk. 15, ág. 4, ref. 234. izr. 20.
39. Szeiid (Alsó-), 197. rk. 24, gk. 6, ref. 155, izr. 12.
40. Szeud (Fels-), 163. rk.'42. gk. 18, ág.' 45,
ref. 47, izr. 11.
41. Szent- András, Szent -yindrás (IJernad-), 533. rk.
kg. 25, ref. 346, izr. 2(».
141, gk. 1,
42. Szikszó, 3893. rk. 1122, gk. 263, ág. 43, ref. 1716,
izr. 749.

43. Szolnok, 354. rk. 31, gk. 299, ág. 3, ref. 13, izr. 8.
44. Szölled (Hernád-), [Berekaljíi p.J 387. rk. 149,
gk. 155, ág. 17, izr. 66.
45. Szni'dok, 348. rk. 93, gk. 5, ág. 3, ref. 238, izr. 9.
4(;. Tonior, 515. rk. 159, gk. 125, ág. l,ref. 200, izr. 30.

47. rjlak-Szanticska, 281. rk. 64, gk. 193, ág. 3,
Fancsal, ref. 10, izr. 11.
4S. \'adász (Alsó-), 1206. rk. 59, gk. 26, ág. 1, ref.
1077, izr. 43.
I'.'. Vadász (Fels-), 841. rk. 258, gk. 485, ág. 3,«
Kanciíal, ref. 44, izr. 51.
Hclyscgnóvtiir. 2

.

18 V'ánnegyfc — Clorailal : Abauj-Torna.

50. Vécs('(H('i*iiád-), [HerekalJH i*.]
(i7ri. rk. ;^2:i. gk.
13«. ág. 119, ref. 62, izr. 85.

Jái'ási összeg : — Gesammlsnmme des Bezirkes .•

28357. rk. 10775, gk. 4491, kg. 31, ág. 886,
ref. 10113, izr. 2061.

VI. Járás — Bezirk: Torna.
1. Áj, 456. rk. 249, gk. 13, ág. 3, ref. 188, izr. 3-
2. Almás (Toi'iiíi-)' ^/w*«s,832. rk. 383, gk. 2, ág-
6, ref. 386, izr. 55.
3. Ardó (Hidvcí?-), 808. rk. 554, gk. 24. ref. 164, izr. 66
4. AimIó (Szlls-), 41 2. rk. 32, ág. 3, ref. 367, izr 10.
5. Barakoiiy, 261. rk. 124,gk. 2 , ág 2 ref. 5, izr. 5.
6. Becskchaza. 253. rk. 26. ref. 223, izr. 4.
7. Bódva(V('U(léí;'i-),352. rk. 148,gk,4,ref.l91,izr.9.
8. DoiTuk, 344. rk. 337. ág. l>, ref 2, izr. 3.
9. Dobódél, 145. rk. 90. gk. 5. ág. 1, ref. 37, izr. 12.
10. ÉgíM'szög, 412. rk. 24. ref. 375, izr. 13.
11. Falucska, a cserháti járásban IV, 9. b.
12. Uaíiv- Bátor, |Kai'ácsoiid pl 621. rk. 131, gk.
62,* ág. 1, ref. 391, izr. 36.

13. iföi'íL!;('),
I
Paklaii p.] 1061 . rk. 418, ág. 25, líozsnj'ó,
ref. 577, izr. 41.
14. Horváti, 281. rk. 92, gk. 183. ref. 1, izr. 5.
15. .laldoiicza, 538.rk. 103,gk.l,ág. 9, ref. 411, izr. 14.
16. .láiudv. |Szirákó p.] 665, rk. 472, gk. 68, ág. 7,
ref. 71, izr. 47.
17. .lósvaf. 666. rk. 89, ág. 16, ref. 515, izr. 46.
18. Káiiy. Kácsikp.|254. rk.35, gk. 210, ref
I
5, izr. 4.
19. KáiMdiia, 160. rk. 15, ref. 141. izr. 4.
20. Kereszt éte, 151. rk. 110, gk. 34, reí. 2. izi-. 5.
21 KíMiijáti, 490. rk. 261, gk. 9, ref. 194, unit. 1, izr. 25.
22. Körtvélves. 435. rk. 93, ág. 3, ref. .329, izr. lo.
23. Lenke (iioílva-), 254. rk. 93, gk. 3, ref. 149, izr. 9.
24. 3léliészke,J/f'/i('«5, 144. rk. 28, ref. 103, izr. 13.
25. Nádaska, 263. rk. 210, gk. 8, ref. 27, izr. 18.
2(;. Panilénv, 429. rk. 196, gk. 82, ref. 136, izr. 15.
27. IVder, 443. rk. 262, gk. 5, ref. 153, izr. 23.

:

Járás — Bezirk : Torna 19

28. Perecse, 281. rk. 37, gk. 225, ág. :5, ref. 9, izr. 7.
29. Perkupa, 781. rk. 256, gk. 2, kg. 1, ág. 1,
ref. 506, izr. 15.
30. Rakó, 331. rk. 292, gk. 28, ág. l,ref.7,Komjáti,izr.3.
31. Soiiiodi, a cserháti járásban IV, 30. b.
32. Szádel, 265. rk. 37. ref. 226, izr. 2.

33. Szászfa, 524. rk. 134, gk. 27, kg. 2, ág. 4, ref.
314, izr. 43.
34. Szeiitaiidrás, Szent-András, [Alsó Kovácsi és
Világosp.]395. rk. 352, gk. 11, ref. 21, izr. 11.
35. Szent-Jakab, [Fels Kovácsi p.] 607. rk. 352,
gk. 92, ág. 7, ref. 151. izr. 5.
36. Szilas, 847. rk. 485, gk. 6, ref. 297, izr. 59.
37. Sztn, 677. rk. 151, gk. 1, ág. 5. ref. 483, izr. 37,
38. Sziii-Petri, 394. rk. 54, ág. 4, ref. 324, izr. 12.
39. Szöí^%et, 835. rk. 594.gk. 4, ág. 9,ref 202, izr. 26.
40. Tei'eszteiive, 217.rk. 21, ág. 1, ref. 183, izr. 12.
41. Toi'iia, [3hgliiicz p.j 1468. rk. 1152, gk. 7,
ág. 27, Kassa, ref 114, izr. 168.
42. Udvaniok, 487. rk. 440, gk. 1, ref. 35, izr. 11,
43. Újfalu (Torna-), 527.rk.401,gk. lo, ref. 100 izr. 16.
44. Vajda, Vajda (Krasz-nf/ik-), [SzUósi p.] 431. rk.
264, gk. 73, ág. 7, Fancsal, ref. 5o, izr. 37.
45. Yai'bócz, 293. rk. 95, ág. 1, ref. 189, izr. 8.
46. Zsarnó 512. rk. 227, gk. l,kg. 3, ref. 251. izr. 30
.lái'ási összefí," : — Gesammisnmme des Bezirkes
21002. rk. 9919, gk. 1326, kg. 6, ág. 148,
ref. 8605, unit. 1, izr. 997.

Kassa [Haraszti p-l 28884. rk^ 20,280, gk. 1925. kg.
32, ág. 2Ü99, ref. 1239, unit. 3, izr. 3306.
Vánneí»vei fösszeg": — Gesaninitsunnne des
('(unitates: 179,884. rk. 103018, gk. 17,538,
kg. 90, ág. 6630, ref, 40051, unit. 6, egyéb 1,
izr. 12550.

20

2. Vármegye — Comitat: Alsó-Fellér.
I. Járás — Bezirk : Alvincz.
1. Akmár, 1066. gk. 2, kg. 1048, ref. 1, unit 1, izr. 14.
2. Alvincz, [Uj vili ez t. Borberek, Sibisán égve-
sült község'ek],3735. rk. 395, gk. 186, kg 2608,
ág. 33, Szászsebes, ref. 367, unit. 3, izr. 143.
3. Bei've, 1514. rk. 9, gk. 105, kg. 637, ág. 746, ref.
7, Vingárd, izr. 10.
4. Borbáiul, 944. rk. 332, gk. 586, kg. 5, ág. 3,
ref. 12. izr. 6.
5. Borberek p. --^ Sibisán.
6. Boi'sómez 1153. gk. 5, kg. 1148.
7. Csóra, 1735. rk. 47, gk. 17, kg. 1654, ág. 3,
ref. 11, unit. 3,
8. Csüged (Maros-), 552. rk. 2, gk. 270, kg. 280.
9. Dálya (Oláh-), 2052. rk. 8, gk. 230, kg. 1787,
ág. 6, Szász-Sebes, ref 1(», Vingárd, izr. 11.
10. Demeterpatak, Demeterpataka, 474. gk. 474.
11. Drombár, 909. gk. 323. kg. 576, izr. 10.
12. Heiiiiingfalva, 1055. gk. 1 046, kg. 4, ref. 5 Vingárd. .

13. Herepe (Oláh-), 884. gk. 501, kg. 383.
14. Kariul, 912. gk. 153, kg. 748. izr. 11.
15. Kisfalud, 749. rk. 5, gk. 730, kg. 10, ref. 4.
16. Limba, 345. kg. 345.
17. Poklos, 809. kg. 809.
18. Rakató, 498. rk. —
Alvincz kg. 498.
19. Sibisán, [Borberek p.] -^ Alvincz.
20. Sóspatak, 624. gk. 521, kg. 103.
21. Strázsa, 1003. rk. 1, gk. 999, kg. 2, ág. 1.
22. Szarakszó, 376. rk. 2, gk. 70, kg. 299, ref. 3, izr. 2.
23. Tartaria, 740. rk. 6, gk. 10, kg. 716, ref. 8.
24. Taté, 863. rk. 1. gk. 169, kg. 693.
25. Váradja (Alsó-Maros-), 493. rk. 20, gk. 29,
kg. 391, ág. 3, ref. 5, Gyulafehérvár, unit. 2, izr. 43.
26. Váradja (Felsó-Maros-), 1350. gk. 177, kg. 1173.
Járási összeg: —
Gesammtsumme des Bezirkes:
24835. rk. 828, gk. 6603, kg. 15,917, ág. 795,
ref. 433, unit. 9, izr. 250.

Járás — Bezirk : Balázsfalva. 21

11. Járás — Bezirk: Balázsfalva.
1. Balá/sfalvíi 906. rk. 37, ^k. 626, kg. 13,
fíilu,
ág. 178, unit. 1, izr. 34.
17, ref.
2. Balázstalva város, 1415. rk. 11.5, gk. 974, ör. 1,
kg. 48, Farkastelke, ág. 84, ref. 91, unit. 6,
izr. 96.

3. Beseny, 652. rk. .5,gk. 123, kg. 513, ref. 4, Vin-
gárd, izr. 7.
4. Bocsárd (Búzás-), 1755. rk. 19, gk. 1186, kg. 5,
ág. 2, ref. 507, unit. 6, izr. 30.
5. (Jsanád (Szász-), 1859. rk. lo. Hosszu-Aszó, gk.
657, kg. 560, ág. 594, ref. 25, Mikeszásza, izr. 13.
6. (\serí;'e<l (Kis-), 651. rk. 4, gk. 228, kg. 5, ág. 414.
7. Cser^jjed (Na^í^y-), 1032. gk. lolo, kg. 8, ág. 14.
8. Csesztve (Oláíi-), 685. rk. 1, gk. 676, kg. 4, ref.

2, izr. 2.

9. (^snfiid, 662. rk. 4, gk. 651, ref. 4, izr. 3.
10. Farkastelke, 790. gk. 719, kg. 71.
1 1. Holdvilág:: (Csicsó-), 895. gk. 556, kg. 1, líg. 31 7.
ref. 14, MikeszHsza, izr. 7.

12. Karácsonfalva, 1150. rk, 18, gk. 995, kg. 1.
ref 118, unit. 12, izr. 6.
1:5. Kiskei'ék, 628. rk. 13. gk. 269, kg. 324, ág. 2,
Pükafalva, ref 13, Kis-Enycd, izr. 7.
14. 3Iiháczlalva,i)i///o7cZ'/a/ra, 2105.rk. 34, gk. 1078,
kg. 965, ret. 8, unit. 1, izr. 19.
15. Monora, 10(i3. rk. 2, gk. 3S(). kg. 7, ref nr>7,
unit. 4, izr. '-.

16. Obrázsa, 562. rk. 3, gk. 493, kg. 27. ref. 32, izr. 7.
17. Oliába, 14(í8. gk. 18.3, kg. 1280, ref 3, VÍngárd,
izr. 2.

18. Soi'ostély, 123(i.rk. 6,gk. 748, kg. 2'ó,Szász-Csa-
iKul, ág. 310, ref 123, izr. 15.
19. Szász-Patak, 424. gk. 424.
20. Székás, 290. kg. 285, lus-Bcrce izr. 5
^
21. Tollát, 848.gk.9,kg.824,ág.3,Gergelvfaia,izr. 12.
22. Tür, 1 586. rk. 364, gk. 1 1 01 kg. 26. ref. 84, izr. 11. ,

22 Vármegye — Comilat : Alsó-Fehér.

23. Veresegyház. 1071 . gk. loai, kg. 1, ág. 13, Ger-
gelytája, ref. 20, Kis-Enyed, izr. 6.

24. Véza, 469. rk. 5, gk. 454, kg. 4, ref. 1, izr. 5.

Járási összeg : — Gesammtsumme
des Bezirkes .•

24196. rk. 640, gk. 14571, örm. 1, kg. 5000,
ág. 1770, ref. 1894, uuit. 30, izr. 290.

III. Járás — Bezirk : Kis-ISnyed.
1. Alainor, 1471. rk. 15, gk. 660, kg. 603, ág. 2,
ref. 176, unit. 11. izr. 4.
2. Bogát (Oláh-), 1078. gk. 115, kg. 935, ág. 2,
ref. 23, Kis~Enyed, izr. 3.
3. Búzd, 919. rk. ((. gk. 284, kg. 325, ág. 283, ref.
9, unit. 2, izr 10.
4 Drassó, 868. rk. 35, gk. ,581, kg. 163, ág. 5, Búzd,
ref. 81, unit. 1, izr. 2.
5. Eiived (Kis-), 783. rk. 3, gk. 316, kg. 396,
re*^f. 68.
6. Gergelyfája, 1215. rk. 4, gk. 363, kg. 4, ág.
838. Vingárd.
ref. (>,

7. Girbó (Oláh-), 1191. rk. 9, gk. 1169, kg. 7, izr. 6.
8. Hosszútelke, 1098. gk. 1098.
9. Koiicza, 472. rk. 3, gk. U, Drassó, kg. 444, ref.
12, izr. 2.
10. Kútfalva, 1642. rk. 1, gk. 1613, kg. 27, ág. 1.
11. Ladamos, 415. rk. 19, gk. 8, kg. 357, ref. 21,
Alamor, unit. 6. izr. 4.
12. Ludas (Kis-), 838. rk. 2, gk. 157, kg. 328, ág. 351.
13. Muudra, 191. rk. 3, gk. 1. Alamor, kg. 183, Lada-
„mos, ág. 1, Szelindek, ref 2, Alamor, unit. 1.
14. Öriuéuyszékes, 1449. rk. 8, gk. 706, kg. 665,
ref. 43, Alamor, izr. 27.
15. Pókafalva, 1175. rk. 10, gk. 3, Oláh-Bogát, kg.
691, ág. 402, ref. 62, Kis-Emjed, izr. 7.
16. Vvi^i^7Á\ííi,Preszáka (Székács-), 692. rk 3,gk.673,
kg. 1 ref. 2, Kis-Enyed^ izr. 3.
1 .

17. Spriug, 1405. rk 6, gk. 511. kg. 888.
18. Viugárd, 1945. rk. 25, gk. 112, kg. 1074, ág.
630, ref. 71, unit. 2, izr. .31.

5. gk. 14. izr. kg. 19. 23. kg. 565.] 1358.6. unit. 1. ág. 29. 409. 1238. 2. ref. 18". kg. 22.áld. 3 Horos-Bocsárd (Oláh). ref. kg. Tibor. (ilauréiiy. Jí»eii (Maí^yar-). gk. 1447. 9. (íáld(Fels-). 4. eletesd. 1 ]í. ág. 404. 2. rk. kg. IV. 249. kg. 4. rk.357. rk. gk. 60.- 24. 2. ág. gk. 814. 2. ág. . (íáldt. 642. rk. 230. Krakkó. gk. 26. rk. Király patak. 17. 85. 3. rk. 12. 1218. 21.gk. gk. 24. unit. 1. 1069. 7. 528. gk. 6. 489. Feiies. kg. gk. unit. 16. 19. gk. 9. kg. 6. lnti-eí. ref. 1. 1. 18. ref. unit.7. 8. izr. rk. 13. 232. 20. gk. Galacz. Onpolvieza 91<». 700. Szent-lnii-e (Maros-). izr.' 176. rk. 2. 1422. 433. 42. rk. ref. (^zeliia. 7. 528. IBI. 125. 15. 1. 9(io. 6. 23. izr. 23. Kosh'ird. 3Iiiidszeiit. 28. 6. 512. gk. INyánn. 3. 301. |Xeki'ilestv t. unit. gk. gk. kg. 1010. 3.. kg. kg. 1. unit. kg. 6. ref. 494. rk. 8:381 kg. Tótfallld. izr. gk. 15. 4. 479. kg. ref. 742.gk. 10. kg. 71<)1. 734. 8. 2. 7. izr. 706. 1. 5. 532. 1. 11. 18. (iáid (Alsó-). 907. 31 ref.5. unit. 664. izr. 16. 153. ref.970. ref. 698. kg. Magyar-Igen. 79. ref. 402. Ompoly-I^eszdkn. Pi'eszáka. kg! 402. 1. izr. 492. 2. 10. 1024. 14. kg. 565. 6. izr. unit. 1 Benedek. Járás — Bezirk: Magyar-Igen. Járás — Bezirk : Magyarígen. 5. ref. rk.712. 940.eii])ataka. 152. unit. rk. kg. 5. 2. ref. kg. 909. izr. gk. 1191. 5. 2. 754. rk. izr. 5. 14.kg. . 223. Peli'osán. izr. izr. 3. 7. gk. 1. 138(». Boi'os-Bocsárd (31aí?yai'-). 571. . ref. 421. kg. izr.ref. 1355. kg. 878. rk. 978. kg. gk. 1. izr. 19. 306. kg. 550. 23 Járási össze/"': — Gesammtsumme des Bezírkes: lb847. izr. 8. Sárd. 251. ág. 3. 1.rk. 99. ^ 25.gk. 13. kg. 1. gk. 5. 8. 576. 73. 13. ref. ág. 829.

28. (vaiiiluitz. 4i8. Vájasd. 927. 14. 21.»'yai'-). gk. 4. ág. katli. ref. kg.'-yai*-). 3. izr. 325. kg. 4!>r. ks:. 679. ()58. 4. 160. izr. 5. 11.izr. 1126. 32. 6. Bükkös (3Iagyar-). 2». [Viiltur 3369. 20.438. kg. 289. rk. Zalatna. unit. ref. Maros-Lfídas. 11. gk. 5. 7. kg. 1001. Csosztvc (Maí»yai')611. gk.536. 25. ref. örm. 4. 6'aw/^w. 5. izr. izr. 29. izr. 1. F<n'ró (3Ia. 30. 689. 599. 628. 735. gk. Csekelaka.ref. 54. 224. 7. izr. 8. izr. ref. 49. . 19. 1. 1060. 29. t.8. A'iiltui' Praedium Zalatna. 8. izr. 3. 8. gk. unit. gk. Elekes. kg. gk. 5. 52. 1114. 222. rk. 881. '21. 11. 21.gk. 765. rk. 29. 2. t. Gyula-Feliérvár. l. unit. kel.izr. 9018. Ilari. örm. rk. izr. gk. ^ 31. rk. 25. rk. 400. unit. kg. 4. 1(»13. 5. keleti örm. örm. rk. 7. ref. 395. ág.) l(i67. 42. ref.] k. A'alcu-Doszului. 8»i. 4. kg. iimí. Mn(/f/(tr-Siilf/e. 125. 419. ág. 292. 933. reí. 685. 850. . 20. rk. 884. ZalatiiH. rk. öim. 6. unit. 41. gk. Csekelaka. 7. 298. 70. örm. ág. Cziiitos. unit. Járási összeg?: — Gesammtsfnnmc des Bezirkes: 26800. •». 217. 665. gk. 1. l. izr. 4. 5. ref. rk. rk. katli. TriiiiiKM'le. ref. 13. V. kg. (^súcs ÓIai'<)s-). gk. izr. í>. gk. 11. 9. örm. unit. kg. 12.se (3IaiM>s-. 1(1. ref. Hatizliáza.' kg. (íez. 8. 2. Járás — Bezirk: Maros-Ujvár. 8. gk. ág. unit. ref. Herepe (3In. rk. 30. 337. 356. ref. izr.s'5. 571. 6. Harasztos. 7. unit.3. rk. 320. Magva r-Fon-ó. gk. 1. 730. 2. :•>. 15484. 760. 12»>. 7. 7V/m/>í>e/. Csoii^'va. 8. gk. rk. (íabiul. 242. ref. 652. 6. 14. kg. izr. 386. kg. rk. izr. kg. 1. ret. 6.21 Vármegye — Gomitat: Alsó-Fehér. 654. 2112. ág. 1. gk. 23. 8. 10. 14. 49 k rk. gk. 13.

Szent. 661. rk. i-ef. 16. 19. gk. Siillye (3Iagyar-). izr. 33. ref. örm. Szent Jakab (Maros-). izr. unit. ref. gk. 443. ref. unit. ref. izr. 59. izr. 1032. 449. Szeut-HoiUMlok. . izr. 1. Kutvfalva. 444. 51. 21. 67.U5. gk. izr. 376. unit. 5. 95. gk. gk. ik. 16. 15. 16. Ozd. izr. Szent-. 18. ref. GK. gk.171. ref. izr. 14. kg. 28. 454. Ujvár-Akiia (Maros-). 25. 23. ref. 29. izr. 2. izr. 26. 2. 3418. Láiidor. Oroszi. 1090. 3. Ispáiilaka. rk. 9 192. kg. Nagy-Enyed. unit. 545. 409. gk. Istvánháza. kg. izr. unit.'396. 1. 375. ref. rk. 6. 6184. 401.gk. 6. ref. 26. 18. Tordjis (Oláh-). 306. gk. unit. 68. Péterlaka (Oláh-). 1. 30. 1. Szilvás (Oláh-). 1713. 4531. 6.rk. 32. 1. kg. 1. 67. 12626. 578.5. izr. Járási összoíí: : — fiesammtsummc des Bez-irkes : 25. ref 117. Batizliáza. izr. 1. kg. 8. rk. gk. ág. Oroszi. 15. 161. 5. . 7. 139. 802. kg. 1. 897. Medvés. gk. 38. 28. unit. Magyar- Herepe. ref 410. 592. 64. 1. izr. 1. Radnót. 975. kg. örm. rk. 75. 882. 207. 419. 31. 16o. Nagy-Enyed. 23. rk. 4. Kí\\úiúíi\\. 201. fcls-Maros-Ujpár. ref. gk. 49. 297.'3l2. rk. gk. Jía^ívlak. ref. Jspánlaka. 1. kg. 609. 1. ág. . 2. rk. kg. 17. 547.4:)3. 23. 2h2. 2. izr. 11. rk. 17.Iakab. kg. ág. gk. 340. 398. i/r. 12. 464. gk. kg. 4. 16. Sült/e (Mafftjar-). rk. 12. 972. 12. ref. kg. unit. 33. gk. gk.Benedek. kg 287. gk. kg. rk. 4. ref.Ludas. 4 22. 621. 8. IJjvái* (F('ls-). 1 7. 167. 19. rk. ref 170. 23. rei. 620. izr. ref. 824. kg. Járás — Bezirk : Magyar -Igen 25 15. kg.022. 671. 4. ág. rk. unit. I. 5. izr. 27. Maros.Kdi)lalafi(Maros-). ]. Koppálul (3Iaros-). 24. • ág. ]0i8. ret. rk. 2. 21. izr. 2 6. 742. 11. orm. 20. Miklóslaka. 15. 12. 29.

ref. gk. :il9. izr. kg.Nagy-Enyed. Fol|syóí::y. izr. kg. 19. izr. Orbó (Alsó-). GK. 7. . 8. 805. 85. gk.gk. izr.gk. izr.rk.277. 787. Bél<l{3Iai*<KS-). 8. ref. kg. 13.gk. 16. rk. rk. 812. [Teksestv és Kristost t. pk.446. 5. (T<unbás(3rai'os-). REF. izr. ref.ref.kg. Toroczkó-Szent-György. 380. gk. l. 240. unit. Becze (Magyar-). rk. 23. ref. rk. 1. gk. ref. izr. 27. 733. 208.]. 5. 2. unit. 10. 13.gk. 13. 1179. 21. 601.l231. izr. ( soinboiMU 730.5. 652. 17. 3. 3. 11. ref. 682. 2. 343. 162. 17.gk. 563. 154. 1. ref.[rk. Eiiyed (Fel-). kg. 515. 1 12.l3. l. 20. 1. 703. Lapud fOláh-J. 367. rk.gk. rk. 2. 1360. 621. gk. 3. 3. 500. 1426. 2. gk. 9. kg. Lopád (Oláli-). 490. rk. rk. unit. 10. 7.2.gk. 2. gk. kg. 2. 55. n3. 700. 4.gk. 1 Akiiíi (Kis-). l. Kapiul (Maífyar-). 147. 787. .izr. lef." izr. <'sáklya. Fiií^ád.1360. 64(». kg.rk. 17.ref. 2C Vármegye — Goniitat : Alsó-Fehér. ág.207.735. 5. Dióinál. rk. 484. Lrinczréve. 29. izr. Járás — Bezirk : Nagy-ISnyed. Asszoiiyuépe.ág. izr.Nagy-Enye(l. 8. unit. iWtíms/ó. gk. rk. ref. 570.454. rk. 1.294.unit. 4()5. 82". 4. Lopúd (3Íagyar-). gk. 135. 12. 4. VI. 5. kg. 4. 15. 18. 8. 363. 1. ref. Miizsiiia. HáiM>i't4Hi.rk. 53. 4.izr. gk. 22.kg. r)09. 1177. unit. izr. ref. 77. 18. 6. 1. Diód. 6. Nyiniiez. ref. kg. gk.unit. (iyiilafV'héi'vár. 2. Miriszló. 574. gk. 228.56]. Bag'o (3Iag'yar-). unit. 24. M<'í!:yk('i'ék. unit. gk. 2. 422. 11. 761. 1178. izr.ref. 716. 2. 14. 3. ref.gk. 3. Apahida (Oláh-). 662. 11. 7. 4. 867. 5. izr. 19. izr. 26. rk. Havasgvóffv. Kis^ryó^ypatak.ref. 25. 6. gk. gk. 55. Toroczkó-Szent-György.ll. 490. 13. 567.2. Lapád (Magtjar). 5. ref. rk. 490. kg. gk. unit.4. 16. kg. Magf/ar-jMpád. 1. 703. 325. 376. kg. 9. 792. ref. 4.ref. 1. 3.232. 1. 1.

kg. ref.30. 1. 10171. Mamaligány.721. 15. Kosokány t. ref. 1. Szohár t. kg. 27 27. 8. 1073. gk. 7.j 4575. Rákos (Oláh-). kg. 14012. 11.s'/fa. 1026. kg. ref. 38. 3Ionastirea t.357. 5. Valea-Karni. kg. Remete. 592. : Járás — Bezirk : Nagy-Enyed. 98. 60. 354. 35./ 1393. ref. kg. Koriia. 3. [Bredestv. rk. Járási összeg' .Pojéii. 861. [Cserbii^ Isbita. unit. 31. 21. Kerpeiives. 1. 5. 372 rk. 37. 299. unit. 66. Toroczkó-Szt. Rucsnm.-). kg. 1036. gk. 68. 1. 4015. ref. ág. gk.685izr. [Viirs.] 4532. 3959. 39. 1. 36. kg. 14. 13. gk. 4. 37. 1386. gk. ref.289. 29. Valea. kg. (íesammtstimme des Bezirkes : 28998. 9. . 11. ág. 1183. ág. 7. 694. 9. izr. 34. Súsza és Pojéii vagy Valea-Alba t. gk. ref. örm. 363. Valea Jiizeluj. 7. 12. [Buniuzsiiiea. 3. 5. Mo^os. Pojáii. 1. 2. gk. Verespatak. 318. gk.] 4248. 4. 33. Orbó (Közép-). 31liszka. kg. Vládháza. kg. 83. 548. 5. 4. 426. 40. unit. Paczalka. rk.gk. gk. 5. 341.Verde t. 780. 76 kg. rk. gk. 148. rk. [Miklestv. 7. unit.l3077. 1. Csiimlásza. gk. 5. 373./íö:t'/. izr. 374. unit. 3. 641. 4. 8z<diodoI. teii. i/r. 1. ref. 1302. rk. 1.Orbó(Felst. 97. J/w. VII. /rwr/o/í t. Szász-ljfalu. kg. gk. 88^ rk. kg. unit 319. 1. ref. Solvnios (Kis-\ 164. izr. 417.-György. Valea-Uri. 275. 596. rk. gk. 148.-^Mó. 5. Vadverem. Kris- Szelistye.] 1927. 2. 6. i-ef. 1918. 1518.' 1386. Remete. yihruíWánf/a^k^AliVi. ref. kg. 2436. gk. gk. 35. unit. gk. unit. 28. ág. 1. Ponor. 79. izr. ref. 8zaba<lei*(l. kg. 80. kg-. 155. Szent-Király (3faiM>!s-). 1180. 3361. Járás — Bezirk : Verespatak. 361. 789. 3686. Tompaháza. 142. 13 gk. ref. 4. 3. ág. 2448. 1025. 3.kg. 326. ág. rk.gk. kg. Bikestv. izr. izr.PaIes. 32. 00. ref. Tövis. örm.6. 98. izr. gk. Abrudfalva. Muntár.

1530. : 28 Vármegye — Comitat : Arad. 48. Fakei't. kg. izr. ág. rk. 1874. un. í^k. kg i' -i^"). 8. izr. kg. 1625. gk. 3. ref 19472. izr. izr. rk. Sofronva p. unit. 2948. 22. gk. kg. izi-. Arad. 5813.8943. [Szt. 3696.] 6582. ref. ref. 9. 18. gk. 2348. 28. ref. 121. 2208. 4152.'l 2993. I. Almás.' 247. l. 74132. gk. 448. 2031. örm. lef 6. 47. 429. rk. gk. 2493. 2. örm. 403. . 196. ág. Í835. 376 ref. ág. 3. 181.Stui*zol(Í€ilés Biii£»'yi t. 1783. 80353. rk. rk. izr.s. 258. 1. ág. ág. 1357. Xai^•y-Enyea. 239. 61. Járás — Bezirk : Arad. Kuviii. Arad. Arad. 4. 3. gk!' 592. ref loo. 1. 7. 11 36^ ág. Arad. 3. 12. 3Iikalaka.-Pál. kg. 4595. ág. ref.]. unit. 2. Ai-ad. 1209. 8. i-ef 3. 2. 76. Comitat'. 1. 3. ág. rk. örmény keleti 5. ref. 3280. örm. Arad. rk. gk. 11. ág. rk. gk. 17101. ág.] 8167. 124. 337. 1. kg. rk. (iyoi'ok. örm. 95. Arad. 263. 927. 11. 1189. kg. 5. . Moudorlak. •2. 3654. 3. ág. 3772.*: 5. 24. gk. izr. 2L 1. izr. 10. Szent- Leányíalva. rk. egyéb. C'sicsér. gk. rk. gk. kg. ref 47. Gyiilíifeliéi'vár. ág. 2319. (iloíi'ovácz. 12. ref. 2. Kiirtics. Arad. izr. izr. unit. 22. Vármegye. 1 . Arad. \). 65. kg. Abrudbánya. unit. 179. 4563. Járási összeg — Gesammlsuniíne des Bezirkes : 23361. |(")tvciies és Ziiiiáiid p. 83. 34. kg.Iratos. 744. 3Iácsa. kg. 1077. rk. izr. 1002. kg. <i. Í98. ref. 904. 10. kg. 4. 631. 1586. Vízakna. unit. ref 9(). 11. izr. A'ánnosyci fössze^i:: — Gosaiiiintsiiinine (les Coinitates : 193072.[Báiivász<)klieí. rk. 234. rk. kg. 1457.'ve. unit. [3[ai'()s-P(»rtiis t. 887. unit. izr. 5932. 8. 1046. ág. í izr. 2. Al)rn(lbáiiya. 1163.

kg. kg.] 2088. kg. ref. 2. ref. 15. 1. rk. egyéb 72. ág.izr.kg. 12. Istváiiháza. izr. 2. 1676. gk. kg. 897. ág. gk.s. 765. Arad. Vadász.j 5126. 15. ZHijü^iiumdháza. Apatelek. 2^ 9. egyéb 78. 603. 13638. kg. Újfalu (Zimáiid-).l 1755. kg. 68. Boros-Sebes. 78. 2021. 18. 15. 35. 229. BoiMKsjeiu). 1. Hodo. izr. 1610. rk. egyéb 12. 314. rk. izr. I)riiiiibravap. kg.^/w/. 13. izr. Cseriii. 32. izr. [Csákós. II. 278. 30. izr. rk. . rk. [Barakká. kg. gk. 4. 650. 1989.[l^íidánka. gk. 2784. 15. 12. ág. 20. 3. gk. rk. 65. 1. 2. 274. 685. 10. Fraiiczia t. Arad.606. 2025. rk 22. Szabadhely. 1664. 77. rk. Piutlak p. Moiuloi'lak. 3. 106. 17. 1. [Kbáiiyatelep. 79. Mahijistye p. ref.Arad. egyéb 1. izr. 1248. 8. 1495. 9. 1172. 849. ref 6. ref 20. Bokszeft'.és Xíií^y-Puszta p. 1485. -^ Kurtics. rk.] 2746. kg. rk. 15. 39. kg'. 175. Szénás. 14. gk. 2. ref. 1. 24. 485. Szeiit-Leáiiyfalva. 13. 2. unit. rk. 14. [Arstia. 5. egyéb 3. 5. ág. 979. kg. 6. unit. 15. gk. 140. 1276. 2. 8. 3. Algyest. 3. 10. Zimáiidköz. kg. rk. 8. GnvÍ>a. Mikalaka. rk. 16. Járás — Bezirk : Boros-Jen. ág. ág. kg. izr. izr. 9. ág.gk. 9. 124. 19. ág.J 1148. izr. 51. kg. gk. llloscziu. 1669. ág. Apatelek. 3005. ág^l4. Szeiit- Ltíányfalva. 661. izr. rk. 2862. 3. 1000. Rovina p. 196. ref. 119. 2. izr.] 1884. ref 210. ág. Apatelek. Apáti. izr. izr. ref. 533. 1. 1. izr. ref. Zsezák p. Paiiát (ITj-). izr.Viznik. ág. ref. 11. ref. Barakony. Járási összejö' — Gesaimntstiinme des Bezirkes: 32644. rk. 327. rk. 4. Berza. 33. 846. 7. 37. Arad. kg. ref. gk. ref. ref. Szent-Pál p. (Kis. 7. 1. 16918. 11. 716. gk. 1204. Járás — Bezirk: Boros-Jen. kg. 7. Pankota. Ij-Bokszeg-.] 2240. Padurea-Szászulai p. rk.

rk. Szlls(C'si^orél vajív Czigerél-). 339. kg. gk. ág. ref.j 2368. ref. izr 15. ref. izr. 3. gk. 226. 73. ref. 57. 286. 5. 1098. 57. kg.]632].526. 2301. . izr. kg. 668. ref. 1. 13. ref. 55. rk. gk. 5. izr. 10. JVi'Oí*.8336.' (Néiiiet). Tornya. izr. 25. rk. rk. ref. 1 3 74.ll372. izr.'yav-). . ág. RopszojL. A'arjas (Xa^iv és Kis-). 11. 2. kg. Arad. 2259.rk. 404. rk. gk. Szemlak. 87. ág. ref. [Vizestalu t. 1. izr. ref.-30 Vármegj e — Comilat : Arad. gk. Vojvo^Liveii. 7. 7. Bo- ros-Sebes. [Ó-Seriud p. 449. izr. 23611.(Kis-). ág. kg. 1934. ref. kg. rk. kg. 17. 9. 9. 6. 21. kg. 959.ízr. kg. 2. 19. gk. rk. 20. Soiiio. izr. 1459.rk. 31<m>(la. [Dajka p.7665. 2201. gk. Szeiulak. kg. 2. his-lratüs. li'at<>. III.lái'ási összeg*': — Gesammtsumme des Bezirkes: 31802. 282. unit. izr. l. 100. 19. örm. egyéb 12. 75. 93. rk. 2. 13. 12.'. izr. 764.gk. 14. rk. 11. 713. kg. gk. 14. Gyarmata. 8. 273. ág.j 1205. kg.kg. 1976.s. 4. ref. 29. 2. 33. rk. 431. 7743. Járás — Bezirk : Pécska. 1. 465. 1900. izr. rk. ref.ll. [l'iiíi'vecz p. 2735.u. izr. gk. 41. 1. örm. 38. 341. 26.l331.gk. izr. rk. Sikiila. ág. 12.Aiad. izr. 13. ÁG. 273.ref. 3.Tornva. 15. izr. ág.ska(Ó-). 1. 1 7. egyéb 10. 441. Pere. gk. Ag. 1532. ág. [Hatháza t. egyéb 25. B<Mln»g' (()-). Arad.2089. 712. 1441.kg. 20.[3íáriap. 89. 2. ref. Vadász. 8802. ág. rk. kg.ág. 5. Pécska(Maíi.skesz. 1.951.j 732. 3040. 3300. 8. 1501. rk. H.(F(MTay-Xaí»y-). 25. 1. gk. Járási össz('í»' • — Gesammtsumme des Bezirkes : 28966. 3foiiyoi'ó. 16. egyéb 16. 92. 6.ref. ). 2873. 2020. 6016. 11.S. 3.| 1441. 274.rk. [Szoderház és \'ai*jas- háza p. 1254. kg. rk.47. 21. Maíjnar-Pécska. Péc. 1492. gk.] 3309.

2. Boroa» Sebes. 5. 9.' 34. kg. 2. 1624. 8. 135. 4. (iui'alioncz. 288. 287. 13. 65. ref. 13. 1851. 275. ág. 18. l. 426. gk. 150. ref. kg. ág. kg. Jíi'HOSt. 9. Heriiulia. 3(. 14. 744. 4. \-i. 6. Hoiiczis<H'. rk. 4. rk. 1. ref. 348. llO. 3. izr. 138. ref 1. kg. 8. ág. 3. 1. ref. Domcsémi. 3. 2. 2. 2. 3. gk. 1. rk. izr. 14. [Lazid és Aiitalháza t. Járás — Bezirk : Boros-Sebes. 735. kg. egyéb 4. 74. 14. 108. 2482. ííL IV. 9. ref. kg. izr. 7. 494. kg. rk. 15. ref. 637. izr. 28. 273. Csill (A1-). rk. 557. Kertes. 776.51 l. Kakai'ó. izr. 1073. 35(). 1. 294. 150. 3H9. 246. 39. 4. kg. rk. kg. 490. rk. 35. Horos-Sebes. 384. 7. gk. rk.3. 24. rk. 2. izr. izr. kg.izr. 503. 4. 5. . kg. 5. kg. unit. l. Diccs. 3. ág. 851. izr. kg. izr. rk. rk. 70.j 1054. 14.. 6. 3. Bohaiiv. 762. rk. ág. Báltyele. kg. ref. ref. 6. 387. 11. izr. 572. 2(t. . 758. rk. 355. kg. Boros-Sebes. rk. Biicsávíi (Sólymos-). BoiU'z'csd. ág. 23. ref 332. Diécs. 10. Almús. Bnisztui'cszk. kg. 2. ref. 1. 353. 281. 9. izr. 29. Fóiiyi'S. izr. ág. ref. 2. 13. izr. kg. 28. 1598. Diilcsclc. izr. gk. 9. 359. rk. kg. kg. izr. 1862. 8. 470. 1097. Holíliiiózí'S. 25. kg. Kisziiulia. Doiicséiiy. rk. 17. 26. rk. B<H'(»s-Sel>es. Bogycst 719. rk. izr. Jószás. 21. kg. ref. 484. kg. 22. 1814. 296. 2.ref. ref. ág. (iovosUiji.16. 1. 502. 3034. ref. kg. 1. Buttyin is. 2. izr. 19.rk. rk. 7. Déziia (0. 17. kg.Iószásh<'ly. ág. 24. 3. ág. 327. 473. 1. 7. . 11. ág. 6. 365. Buttviii. Bo- ros-Sebes. 11. 1. kg. Boros-Sebes. 3. kg. 937. gk. 4. 702. ág. 471.és IJj-) i>ííswa. 75. gk. 14. Járás — Bezirk: Boros-Sebes. 47.

Rossia. 35. 176. 229. rk. rk. 1. izr. 712. kg. Pajsáii. kg. Boros-Sebes. 420. 322. ref. 3. 8. 9. 2. kg. . Kocsiiba. izr. Elek. 596. 40. Láz. ref. 5. Boros-Sebes. rk. rk. . gk. Miiiyád. Vaszo/a. ág. rk. izr. 921. izr. 572. kg. rk. kg. 5. 32. 3. rk. 318. 29.kg. Naílalbest.ref. 1. 1. Ziiiibi'ó'. 424. 564. [3Itxvesujfalu t. 475. Szlatina. 477. 82. 2. 17. 31. rk. 460. 1458. 124. 34. ág. 7. gk. 2364. 40. 933. 242. 3. 2. 20. 30. 2. 27863. 4. 41. 5. izr. rk. 214. gk. Vallemare. ] Boros-Sebes. 452. rk. kg. 36. 87. kg. 401. 39. gk. 3Ia(li'izest. rk. 4758. 555. 27. Kamarás (Almás-). 444. 14. egyéb 3. 176. rk. izr. Ravna. izr. 47. Zöldes. 774. kg. 547. izr. 333. 361. 12.^14. 1. kg. 150. 321. gk. 424. 4. rk. 147. 37. kg. 357. rk. ref. 3. 28. izr. kg. 581. izr. 38. 7. 444. 8. Mouyásza. kg. ág. Sz-uszány. izr. ref. kg. 49. 3hiszt('S(l. ref. 46. kg. gk. izr. izr. Ignest. 2. 9. kg. 16. kg. ref. Sz-akdcs. Simánd. 29. 45. 135. 2. 2. 724. Buttyin. gk. 33. 200. ref. 57. . ág. Raviia. 927. 442.] 3718. rk. izr. 4. kg. izr. Járási összeg' : — Gesammfsummc des Bezirkes: 31041. gk. 3. 442. 53. 1. ág. ág. 1058. Szatiu'ó. 54. 3. 4. kg. 33. izr. kg. gk. kg. 2. Laáz. 146. Szolozsáiiy. unit. 3.'"^'^ Vármegye — Gomitat : Arad. gk. 644. 9. 17. V. 6629. Prezest. egyéb 4. 2. 4. Nvá^ajra. 537. Erdhegy és Gyula. 12. lef. Krokiul. 43. kg. ik. kg. Yaloiiiáre. ref. Járás — Bezirk: Elek. 940. 473. 465. Boros-Sebes. unit. 1. rk. 1726. 44. rk. 249. izr. 570. Zöldes. izr. 5. 2. ref. ág. 352. Bodzás Qledgyes-). rk. rk. 4. Szokács. 339. 618. 35. kg. Revetis. Vászolya. ág. 30. 406. izr. kg. gk. 20. Sziiszáiiy. 7. 400. kg. gk. 42. izr. 48."). 543. 7. 10. 4. rk. 1877. 1793.

11. KG. izr. ág. 575. LiiiK'st. 3080. 9. 31éiH'S. 38. 6. kg. 7.849. rk. Kiijás. kg. 103. ref. 3. kg. 369. rk. 906. 7. gk. kg. 9. 397. 7. 3. l. izr. ág. Varsáiul (Uyiila-). rk. 5.rk. izr. K(nn)i>.kg. 15. 3. rk.l5. 2397. 10. rk. Kapnicza. 2025. ág. 2. 359. 648. Kamarás (Nagy-). lltyó. 64. 3. ág. 53. ref. rk. gk. izr. kg. rk. kg. rel^ 14. j> . 17. 5. 2. Járás — Bezirk : Radna. 8. 9. 1100. 7. l. 11. 684. Járási iisszog: — (Hesammtsiimme des Bezirkes: 27674. I)iiiiil)r()vicza. ref.izr. 1 Gyorok. rk. kg. kg. 4. gk.8.gk. Gros. 23. izr. izr. gk. kg. 2886. 20. 18.ág. 97. 22(5. ág. 2901. kg. Sikló. Pél (Nagy-).gk. izr. 12. izr. 7. ág. VI. kg.733. ref. 8zeiit-3íárt()n. 2. 45. Ottlaka. 37. Járás — Bezirk : Radna. Berziíva. 32. izr. rk. Halalis. 1107. 3niova. rk. 2. 1 Arad. 5. 97. 16. 550. 226. ref. ("sanád. 6. 15. ret. izr. 2. . 11. 1723. 403./^er3ora. 6. 544. 4. izr. 3769. izr. rk.Gyulicza. 10(t5. 48. RK. 7. 3. ág.izr. GjHilicza. 8. 3. gk. 16.l. kg. kg. ref. 1. Bulcs. 6. kg. Bulcs. Khulova. rk. 798. 776. kg. 9. 1087. 1708. kg. ref. kg. Bulcs. ág. 9. 7. RK. 2565. ref. 2493. Helysépnóviai-. izr. izr. rk. 1482.Kun -Ágota. 20. 2. ref. ref. 11. 802. izr. 713. 6. unit.498. 1246. 557. kg. 989. 4. gk.6. 33 4. 838. 1614. Gov<»s(lia. 108. 1146. gk. 14. gk. 1972. Gyulicza. 1697. rk. 660. 6Vosíf. 10598. kg. ág. 3. 65. Batucza. 47. rk. kg.3. Arad. Bulcs. 823. 1043. 38. ref. 8. GK. izr. 56 4. egyéb 3. 6. 17. 988. Koi'bcst. rk.rk. 98.Bnlcs.73. Bulcs. 645.Ara(l. Baja. Erdhegy. 6. ág. 3. 13. izr. rk. 511. 1. 365. 7. 378. kg. 1. ág. Evdöhegy. 5. 9. 61. gk. rk. kg. 1. ág. izr. ág. izr. 915. 14460. Kétegyháza.413. 430. 5. 4. rk.

kg. Tok. rk. Moiiorostia. rk. 14. 1107. Bulcs. 4. . rk. 1087. TcMiiesest. kg. 1372. lOOG. 6. 5. 20. 357. kg. Berzova és Zábrány. 4. 23. Monorossia. kg. ref. 5. Rossia. 1615. Budesd. izr. 508. izr. ref. Szorosság. 2. S. 2. izr. 537. gk. 10. Trojás. 536. 36. VII. 3. ág. ág. rk. 816. ] árási összcíí. 17. 2. 343. Solxn'siii. 1. ág. rk. 3. Körösbánya. 1 184. 359. 3. kg. Maros-Szlatina. ág. 414. 9. Tót-Várad. 31. gk.kg.izr. 17. 32. [Almás t. 12. 2a-ef. Oboi'sia 414. kg. Acsiicza. kg. ref. izr. Bodesd. kg. 381. gk. 58. 362. ref. ág. 30. kg. rk. 5. gk. 2. Paiilis (Ó-). 1. 67. Talács. 385. ág. rk. rk. izr. 359. gk. izr. 4. ref. izr. 29. 42. Bodest. 15. 4. 387. izr.] 1384. 506. 292. Petrís. 292. 1403. kg. 3. ág. gk. ág. 780. 911. 4. 1536. 1134. Baiiesd. 859. 1. Járás — Bezírk: Nagy-Halmágy. ref. 1. Paiilis (Ij-). rk. 393. 26. 31. Jiossia. Szoi'oság. 790. kg. 8. ref. Briistur. 1. ág. 861. 1534. 1. 15. 35. 6. izr. 18. 7. 1. . 7. Odvos.] 2265. kg. 25. [Baraczka és Paiilis p. gk. 2. 393. 22. rk. kg. Berzova. rk. ág. izr. RaUiia. 19. 263. 2.2235. 27. 5. 768. 1. 354. 55. kg. 1 24. 18. Acsuva. 909. kg. 1. ref. 32. 134. 35. ref. 21. Zábrányis. 28457. 24. kg. 541. 11 00. 37H. 33. 2652.ref. 2. 2. ref. 4. izr. 17. izr. 425. rk. Peniyest. izr. 2. gk. 1699. 8. GyuUcza. rk. 425. ref. Szlatiua. unit. 24. 903. 1322. 7. kg. rk. 387. Bnisztur. 1119. rk. 34 Vármegye — Comitat : Arad. 24. 14. Viiiyest. 56. kg. gk. gk. gk. 6. ág. 1 153.izr. 1387. 24. 2. unit. rk. 1. rk. kg. unit. ág. 11. kg. 28. rk. Szelistye. rk. 65. 2. 3. 34. 537. Solviiios. kg. kg. : — Gesammtsumme des Bezirkes: 32493. 466. kg. 21 Bulcs. kg. izr.

1. 433. Rosztocs. Járás — Bezirk: Világos. 191. 756. 10. kg. gk. kg. 384. 1. rk. izr. 15. gk. 22. 148. 262. ref. 426. ref. 540.] 2044. 191. 538. Csúcs. Pleskucza. izr. 19. Mermesd. 33. 14. 240. 848. 6. 13. 1041. 4. izr. Tiriiovitza. izr. 549. MajíJíuUcsa. 22. unit. 14. 6. kg. 335. 4. 1. ref. 762. kg. 899. 295. O*. kg. 182. 35 7. 5. 20. kg. 209. 10. 9. 323. kg. 10. 1149. 13. tlárási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 17432. Tiniomcm. Tisza. izr. 11. kg. Szirb. 703. Groos. 2. 5. kg. 4. izr. 517. egyéb 2. kg. 358. kg. gk. kg. 27. 32. 12. izr. kg. 914. 6(>4. Ocs. Krlsztesd. 1661. 209. Lestyóra. kg. kg. 24. rk. Kovasziucz. Ocsisor. kg. egyéb 2. 248. [Zsimbolya p. 123. 6. rk. Galsa. 1844. rk. 4. izr. rk. 358. 355. kg. 3198. 703. 91. 556. 31. Czermura. Leásza. 21. gk. rk. 538. 14. izr. 17. N. 28. 22. 228. Juouesd. ref. 19. 335. 844. 898. 228. 301. izr. 365. kg. Luii^sora-Vosdocs. 3* . kg. 355. 857. Dumbráva. 23. 67. 29. 1. kg. 1209. ref. Halmágy (Nagy-). 30. Halmáí^v(Kis-). unit. 26. 18. 21.-Halmágy. kg. kg. Kerek. VÍII. Czohesd. Czermira. 248. ref. 8. Giiravoj. Járás — Bezirk : Világos. ref. izr. 914. 3032. izr. 1. 323. rk. Pojeuár. kg. 1132. 16. egyéb 2. 7. 32. 2. 14. rk. Vidra. 604. ág. gk. 425. 1. ref. kg. ág. rk. 2. Talács. kg. 25. kg. 602. Ocs. 1. 130. 426. 371. gk. 240. ág. 476. 17. 262. gk. 3. izr. kg. 1. Grós. 1. 137. Lázur. ág. kg. 17111. 2. 18. ág. ref. izr. 367. 2. Arad. 1. Pojána. kg. rk. 16. 476. kg.

rk. Erdhegy. 104. 17918. 37. ref. kg. 2096. 7. 5. 1148. [Sirhaloni p. 116. 1528. Simánd. 1. gk. 14. 4. gk. Maj^-yaráíl.l 1939. ref. kg. 120. Csintye.Jen. 2050. 690. ág.Fazekas. gk. 8. 7. gk. unit. Keriils. Szent. ág. rk. 4. kg. ág. 1107. 23. rk. 106. Szezt-Aima (Ó-). 14. 3<3. Kis-lhMláj. ág. 12171. Simánd. 36. 7. Világos (Román-). Bai*- nót és Liváda p. 33. gk. Vai'sánd (Ó-Fazekas). 13. ág. egyéb 11. 718. rk.] 1145. lef. 10. izr. ref. 814. 149. Tiszántúl. Földvár. Fekete-Gyarmat. kg. rk. 218. 10. 4. kg. Simánd.rk. REF. ág. 1460. 56.] 1291. 3. 15. 2203. izr. unit. izr. izr. 65. 12. 10. 12. izr. IX. Járás — Bezirk : Kis. gk. 9. 1. 378. 2868. izr. kg. 5582. ref. 1406. 234. Ki. Erdhegy. RétimiM'és Erdkeriils p. Agya. 274. kg. Galsa. ref. 2. rk. kg. izr.Varsdfid^ ref. 3. JNagy-Hodáj. gk. [Barnazet. 18. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 33139. 2. rk. 6. 868. 823. 3. 2250. rk. 1593. 8. 95. kg. 46. egyéb 4. 2. 4. 38. ág. gk. Viláííos (3Ia^yar-). ref. izr. ág. izr. kg. gk. ref. ág. rk.Anna (Uj). réf. 9. [Nyékp. 6. rk. kg. 11. 16. 1542. ág. gk. 2196. 7. 74. 5. izr. izr. ág. egyéb 2. kg. Vai'sánd (l íj -Fazekas-). ág. 5342. 91. ág. üf. 530. 920. Tamásda. Pankota. 76. 424. 65. Kis-Jen. 9. 6. 1593. a helybeli református anyaegyház. ref. 1011. 1656. 1. gk. kg 3210. 2338. 38. rk. 448. izr. 15. 597. 18. lul. 1231. 1878. 99. izr. ref.36 Vármegye — "Comitat: Arad. -JÜ. izr. rk. unit. 1. ref. 48. [Fundoja és Kisér p. 2. rk. 43. 3. 1. 68. 10. 6. kg. rk.] 4458.] 2362.gk. ref. ág. 4012. izr. 18. 74. rk. 13. izr. 34. 3. . Si- mánd. 4896. kg. kg. ref. Muszka. gk.

rk. 16. Aranyág. 18. Székiidvar. izr. 2. kg. rk. Kisjenö. í». 34. 35. 13. SzM/e 1762. gk. izr. 79. rk. 14. 28. 24. rk. Kis-Jenö. 3991. . rk. 12. 61. 1. 747. 90. 26. gk. izr. 1326. ág.) ág. ág. 13. 3. 1. Erdhegy. 18. (Uj község Zarálld határából. 2661. ref 155. 164. 19. 11. 149. 1910. ret. 16. rk. rk. 8. |Lipótliáza. gk. 465. gk. 2. rk. ág. 8. 32. 371. gk.Simánd. Ágya. 995. 805. gk. ref. izr. izr. ág. izr. 11. ref. 47. Sziiiityo. 2576. 2008. ref. 756. 47. izr.ib. 2159. ref.ág. Ostelek p. 2. 27. rk. 28. 1192. rk. 1723. 6685. egyéb 12. . ág. 54. 386. kg. rk. gk. ág.. kg. 32.tís. 8. Miske. ref. 101. ref. 9731. izr. 1 84. 220. 10. 4. 37 7. 34. határából. 2190. 43. ref. 787. 1. 45. 11. * 3. [Karáiics p. 12. 4881. X. ág. egyéb 1. ref. unit. rk. 12. 11. unit. 456. 17. 15. rk. Vadász.kg. 26. 3513.) 2933. 2. 708. Simánd. Aí. 22410. ág. 17. Zeriud (Bél-) 436. 2073. Níid. 1.] 2314. rk. izr. [Fojdás. : Járás — Bezírk : Ternova. 2660. 92. ref. kg. [Körösiiiajor p. 135 gk. rk. 476. 143. rk. 40.] 1633. izr. b Siuioiiyitalva. KG. ref. Talpas. 4423. kg. ref 1396. 1. 39. izr. 4. ref. 2. izr. 34. Deseoliáza. ág. gk. kg. 4077. 9. izr. rk. 3.s. kg. 1059. izr. 51. Simáiid. izr. izr. 1. kg. 34. kg.. üj-Fazekas- Varsánd. rk. ref.] 2105. (Uj község Vadász és Bélzerind 1402. Vadász. kg. unit. ág. gk. 1.kg. Járás — Bczirk: Ternova. Zei'iud (Nagy-).gk. gk. Szilivé. 1440. [Józsi t. gk. 1259. kg. ref. Tirszálá p.— 11. 4163. kg. Járási összeft': — Gesammtsumme des Bez-irkes 4404i>. ref. 104. kg. ág. 978.ref. izr.) 1470. C Szapárilig'Ot. 317. 139. unit. Zai'áiid. 1. 2. 51. Dezsöhóza. 33. ág. 25. kg. 5. 71. 4. 85.] 816. 9. 10. Seprs.

1726. kg. izr. 13. rk. kg. 343. örm. 236Í). 3. 6. kg. ág. ág. unit. 1228. izr. kg. izr. 13140. 2. katli. 110. Pankota. Pankota. 284. 2. ref. 338.ref. Kresztaménes. 7495.ErdélyiSuperintendentia. Lúgozó. izr. 18. reí". 8. gk. 5.] 2457. ref 15. 351. ref. 14. Biszterecz (Kis-). Járási össze^f : — Gesammtsumme des Bezirkes : 22312. ref. 2246. .ág. rk. 4. unit. izr. rk. 1256. 7. izr. gk. I. kg. 684. 'gk. izr. gk. izr. 812. rk.4/só- Kubin. 8924. 4. izr. rk. 2440. 3. gk. 39. 2311. ref. izr. 53. 3. p. 44. Teniova.Kabin. 81. ág. [Kimpu-iiiare p. 1221.] 452. 16. 665. kg. Dúd. 1677. Biszterecz (Nagy-).rk. 17. kg. 12. 610. Járkos. rk. ref. 15.l266. kg. 4. kg.] 8. 8.széklielye:Kolozs- vár. 77. 57. 27. ref. izr. rk. 1757. 11. 1. 20. Draiicz. 9251. 4. izr. 20787. 37. Alsó. rk.gk. 10. rk. izr. 4.] 1537. 9. kg. 3. 15. 139. 4. 288. izr. . unit. rk. 26. Nádas. Dimd. Vármegye — Comitat: Arva. 931. 7. izr. 3. 959. izr. 81. egyéb 161. örm. 16. rk. 220. 14. rk. Hódos. Siliiigyia.ág.40. rk. 20. Kujed. ág. 5. kg. ref. Boros-Sebes. [Breiiiia és Goí*a p. 292. 12. kg. gk. 1. 306. 12. 415. 5. Boros-Sebes. kg. 22. Taucz. 2. 20. ág. gk. 8. 5. kg. [Hii-tvik p. 1.ref. rk. 91045. rk. rk. 6. 5. 10. 3. Beziiie. kg. ág. 54. egyéb 21. rk. örm. 2. 433. [Parazsiiia t. 20. rk. ág.38 Vármegye — Comitat : Árva. 42052. 2. Febiiéiies. 26.j 2596. Luguzó. gk. [Mahler 694. 134. 16. 9. ref. Járás — Bezirk: Kubin. 62. 2. 4795. Kavna. 3909. rk. 5. 103. 15. keleti örm. 1436. izr. Kiirtakéis 1768. 5. 4. 919. ág. kg. 21799. 1631. 1030. : 5. kg.gk. Arad. Váriiiegvei fösszeg — Gesauimtsuiniiie des Coiuiüites 343597. izr. gk. 137. unit. 1. 190á5. 201984.

rk. 128. izr. rk. 59.l l<t04. II. ref. 96. Lehota (Beiiyó-). 488. izr. ág. gk. 176. 74. Kiiyazsa. Lestiii.skó. 8. 1144. 14. Kralováii.782. Bjclipotok. izr. 25. 176. 8. Revisiic. Pániicza. ref. Jaszeuova. rk. izr. 12. ág. 1134. rk. 373. 13. 66. Pribis. ág. gk. ág. 26. Moki'ágv. 25. 14. Isztelme. 78. 12. 1. 84. 9. izr. 42. 3. 605. gk. 6988. 263. 9. Dhllia. 1. izr. 355. 1. 259. Járási iisszeft": — Gesammtsmnme des Bezirhes: 15585. izr. rk. 24. [. izr. izr. ág. 112. ág. ág. ág. rk. rk. B9 4. 23. 1. ág. izr. 47. ZázHva. 39. 14. izr. ág. 750.] 197. 563. 401. izr. 43. izr. ág. Zsa. 5. Medzibi'OíJiy. Losoncz. rk. 1. 16. izr. 608. ág. 22.jclsava p. 241. 13.izr.ref. 331. 7. 29. 269. 1. 18. 164. ref. ág. 4. 352. 97.20. Dubova (Oláh-). 7. rk. ref. rk. 818. 1. ág. Lesztin. rk. Szrutjace 77. 30. 3. 1013. gk. 342. 291. 3. 28.'^lO. 1. 44. rk. 66. Sziiiyaczo. 9. izr. rk. 11^30 rk. 13. ág. izr. 796. 3. 540. rk. 95. 1609. 667. ág. 85. rk. 43. Alsó-Ktibin. 328. 5."rk. rk. rk. 27. 39.' 21S). izr. rk. 805. 22. Járás — Bezirkk: Vári. 338. izr. ág. 11. 2573. 20. ág. 949. ref. 26. izr. 87. 2. 12. 15. Kiibiii (IVls-). izr. 411. izi-. ^afji/falu. rk. Pokvivács. 19. 2. 726. 464. Zábi'Vs. 704. 1. 5. izr. 336. 4. rk. rk. 426. izr. ág. ág. 2. Zübrezs. 2. 757. Zászkal. 10. ág. rhb'bnicze. 11. izr 37. 358. Árva-Váralja. IZR. rk. 1. 398. 12. 240. 1. 203. ág. rk. 3. rk. Geczel. 25. 18. izr. ág. Poriiba. rk. Nag:y-Falu. ág. UK * 4. Járás — Bezirk: Váii. 168. rk. Medzihraílne. ág. 2696. rk. kg. ág. Malatiiia. 487. 5. 7791. 230. 1192. Dediiia (Neinos-). ág. 27. 3. 6. rk. 5. 1. Kubiii (Alsó-). 21. izr. 1087. Oszádka. 5. 21. 11. ág. rk. izr. Puczó. izr. 476. 11. 17. izr. ág. 380. 26.3. kg. 136. 22. . 220. 4. 321. rk. 303. izr. 17. [Diorovap. izr.

678. 1631. Stepaiió (Felsó-). 551. izi. 1. 6. gk. Pekeliiik. 16.izr. 3. 5. rk. Chizsiie. Arm-Váralja. Háiiii'i. izr. 3. Ki'asznahorka. 341. 838. rk. SzuhaluH'a. 17 15. 25. rk. 31. 4. izr. rk. 3. Oravka. ik. ág. izr. Stepaiió (Alsó-). 6. 335. 12. 1027. rk. Podviik. ág. izr. 1464. 3. rk. Timlossiii. 1190. izr. rk. 2. izr. 4. 7. izr. 2963. rk. 6. rk. 9. izr. Brezoviczíi. 632. izr. 660. 1492. Csiiiihova. 29. Jái'ási összeg' : — Gesammtsumme des Bezirkes : 14805. Hladovka. 889. 1. 1. 13. 8. 29. ág. 5. izr. 3. 100. 7. izr. 885. izr. 2. 1500. 637. [Daiijelki p. 2932. Diibova (Paraszt-). 62. 353. 8. 91. rk. Nizsua. rk. rk.kg. :^. 19. 18. 292. Jabloiika. izr. 10. rk. 1275. izr. izr. Szffcliahora. 753 rk 750. izr. 1051. 12. Járás — Bezirk: Trsztena. 496. ág. rk. 7. rk. izr. 3243. Oszada. . ref. 1474. 1045. ág. Hukoviiia-Podszkle. 1509. Ki'iva. 10. rk. Podbjel. 10. 8. 14. 1612. 315. 3. Alsó-Kubin. 3. rk. 7. 1217. 1.l. 62s. 58. Lipiilcza (Fels-). 1267.] 1565. 3181. 630. 657. ág. 2. 69s. Harkabúz. 1457. 2. rk. izr. 492. Lipiiicza (Alí^-). 4. izr. kg. 701. 2. Habovka. 230. 6. 9. 4. 411. 17. Ziiberecz. 4. izr. rk.rk. Szái'iiya.gk. 713. rk. 54. 16. 17. 686. 428. 339. rk. 356. 267. ref. rk. rk. 4. 1758. 618. ág.40 Vármegye — Gomitat : Árva. Alsó- Knbin. 5. III. 8. 320. 8. rk. 11. izr. 14. 15.l4228. Zábirtó. rk. 297. izr. 15. Lieszek. rk. 720. 9. 625. 2. -Ág. 786. Medvedze.T. ág. ág. izr. rk. 777. Lehota (Fels-). 16. 897. izr. 18. l\iras'J-Dubova. izr. rk. 1. ág. izr. ág 1. izr. rk. izr. 631. 21. izr. 50. izr. Ljeszeh. 656. 406. 11. Lehota (Alsó-). gk. 1016. 13. 1.

rk. izr. 15. rk. 746. 6. 16. „ IV. izr. Klin.] 1508. Viiiiyovka. Usztve. llieszkid. Stara- polaiia p. izr. Alsó- Kubin. Tvapessó. ref. ág. 402. Rabesa. 7. 1449. 9. 359. rk. 22. 2154. 748. 362. 1312. 44. rk. rk. Szihelno. 3. 1637. 1. izr. 18. 988. ág. 4. izr. izr. IMIszkó. 263. 21. 1. 576. izr. 14. gk. 907. 1489. 800. rk. Námesztó. rk. rk. rk. 264. Stary tájch. izr. 1182. 22. ref. ik. 19. 1454. 726. 5. Vasziló. izr. 5. 36. izr. 31utiio. 16. 1. 20. izr. Krusotiiicza. izr. Trsztena. Vittanom. 8. 904. 1592. 379. izr. 19. 454. Roviió. 118. rk. 1721. rk. 1611. 14. 41 18. 10. 694. 23. izr. izr. 39. 1164. Járás — Bezirk: Námesztó. 11. 13. 1468. [Oravicza p. 1181. 1481. 325. izr. ág. 876. EviU'n\ki\ Erdödke. Zuln'icza (Alsó-). Novy tájcli. rk. rk. 1350. 25726. rk. izr. rk. <>8l. 4. Járási összeg: — (Jesammtsumme des Bezirk: 26322. 1420. ág. IZR. Babiii. 20. Bobró.| 1190. 1. izr. izr. 406. 14. 666. izr. 740. 37.Hrustiii. Szlauicza. 999. izr. 1384. Losoncz. 1458. 15. 8. 1336. Zubricza (Föls-). 6. 915. izr. Lomna. 2. rk. rk. ág. 4 23 VaviTcska. 1940. 816. 971. . fl»alk(»csiiieusi. 19: 21. 904. rk. Alsó-Kubin. 1. Járás — Bezirk : Námesztó. L<»kcza. 13. Vitanova. 1275. rk. 21. Xovotv. ág. Beiieaikó. rk. izr. 19.] 701. 2332. 7.] 835. 372. 1. 17. 1512. 1. rk. ág. 1678. Jaszoiiicza. rk. rk. 9. Bveza. ág. 42. 2. 41. rk. 7. 17. rk. izr. • 22. 3. izr. 163. 814. P(»llioia . 15. Tiszovnieza. rk. 458. 8. rk. 12. Podlun'a-Vysoka p. rk. Rabesieze. ref. 18. [Plsetnicze p. izr. izr.

1. Járási összeg: — Gesammtsumme des Besirkes: 28108. ág. 248. . gk. Bácsalmás. 4131. kg. ág. 515. ref 1 irz. rk. ág. Bikity. izr. Járás — Bezirk'. Bátlinioiiostol'. . I. izr. rk.kg. kg. ág. Járási összeg: — Gesammtsnmme des Bezirkes: 42411. 5.] 372o. 13. 3117. 12. ág. Sztaiiisics. 13. Vármegye — Comitat : Bács-Bodrog.ref 12. Baja. rk. rk. 4076. Almás. kg. izr. ref 34. 41249. ref 2. 3. 6. 889. ág. 13. 1776. kg. rk. 2. 2714. 7. 'M^O. ref 9. rk. Borsod. 25. Bál-Monostor. II. 3357. rk. ref 2. 22. 5186. rk. 22. rk. SS! 2. 3297. 2787. 8458. 7. A^askiit. 3. 7151. gk. 15. ref 2. izr. ág. ref 21. 3. 2032. rk 3123. 2613 rk. kg. 44. 54. 3168. 1970. izr. 5. 55. 2. 5. 48. 1. kg. rk. [Gvimty p. izr. kg. 26. Béreg. 7153. 9. Rigvicza. gk. Szeut-lváu (Fels-). izr. izr. 1. 50. 1986. ág. 1. egyéb 22. Ziibi'ohlavíi. 4. 44.]91 16. Vármegyei fösszeg: — Gesainintsuinme <les Coiiiitates : 84820. izr. Baja ág. 2742. Csataalja. rk. 3078. 55. ref. ref. rk. rk.|Tei'ézlialomp. Veszele. 11. :zr. 2742. 8. 913. ik. 1. izr. 3. 24. (\sáv(nv. 8233. 196. 9o2. 4066. 3. 2. izr. 18. ik.[ Ó-Legyeu és Madarász p. 3. lef izr. 3639. Járás — Bezirk : Almás. 7.42 Vármegye — Comitat: Bács-Bodrog. ág. rk. 16. izr. ág. 1. 3113. 2550. izr. 3621. rk. 1719. rk. ref 7. 67. kg. 43. . rk.] 1729. 26. 4034.Iaiikovácz. 470. unit. 4. Bajmok. ref 8. egyéb 12. Baracska. rk. ref 6. izr. izr. 74892. (íaí'a. 8. Daiitova. 32. Száiit(»va. 1. 10. 2788. 2. 7. 600. 4. 6823. izr. izr. 5. Zákainene-Kliii. 29. kg. 27147. 5258. 11. ref 3. 14. izr. ág. 70. 8783. 2042. 1679. kg. izr. ág.

213. k. 7. izr. 3. rk. izr. ref. egyéb 29. 3444. kg. Járás — Bezirk: Zombor. izr. 10. 5424. 4824. 8366. egyéb 34. 30. 87. 47. Bezdán. 6. izr. 40273. 12. Kni)nszina. 7. 5503. 164. 11. egyéb 24. 43 4. izr. 2820. 124. 9. Rácz-Militics. 13. izr. izr. 7. 2528. kg. 5245. rk. rk. izr. ág. 4739. 8. 5. 6. 3. ref. 4. ii. ref. ág. rk. 2. reí. 5226. Bogojeva. 5203.. ref 2. Zombof^ ág. Járás — Bezirk : Apatin. kg. 1. rk. gk. rk. 1. 8. izr. 19. ref. 4164. 1.l314. Doi'oszló. kg. 12511. 10. 3.. 14. ág. 15. 1233. 1. 1794. 17. 16. 2586. k.. 791. ág. 4594. gk. 46. ág. ref. ág. 6321. unit. . kg. 1. 5442. Brosztovácz. Rigyicza. ref.járási Összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 51054. Zom- bor. ref. rk. 29. Apatin. kg. ág. gk. 16. Rém. 9. rk. ref 74. n. ref. egyéb 12. 110. izr. Mélykút. 23. III. 24. gk. izr. 237. 1. Monostorszeg. 4972. Riiii. egyéb 61. izr. 106. Kis-Szállás. ág. izr. . 12818. ág. ref. 5. 4684. 2566. ref. ág. 9. 7. Zombor. 4. 2460. 13. Tataháza. 195. Járás — Bezirk: Apatin. kg. 22. 8. rk. 3. Matheovics. 4. 21.lái'ási összeg: . rk. 4. 8021. 78. Sztapár (0-). izr. kg. Szonta. izr. rk. egyéb 1. IV. Kun-Baja. rk. Madaras. 1. 1. kg. rk. 4. egyéb 144. egyéb 44. Rácz-Militics. 4. 80. izr. kg. ref. egyéb 107. kg. 55. 23. kg. 47. Zombor. rk. ág. Katymár. 23. 65. kg. rk. rk. 5. 1739. 2. 2911. 915. gk. izr. 17. 5289. 14. izr. rk. rk. gk. ref. Gesammtsumme des Bezirkes: 47627. 1757. 58. 6. izr. gk. ág. 53. 1349. 3414. 3. 3.-Iván (Pi'iglevicza-). 7919. 7637. 4775. egyéb 33. kg. 8. izr. 11. 1764. 3. 714. rk. 49512. . 777. 52. Szt. 7. 117. rk.

Rácz-Mili- tics. kg. 37419. 3762. kg. unit. gk. rk. izr. 6. Szivácz (Ó-). egyéb 3. Gyulafáivá t] 7088. gk. 5125. Cservenka. ref. 5. gk. 2. 1. gk. 3Iilitics (Rácz-). kg. [Sári p. 863. ref. 7. 2603. 7039. 2596. 2641. (Jsoiioplíi. €. 1. 40. Járási összeg': — Gesammtsiimme des Bezirkes: 47179. 1361. 3128. kg. Gákovu. 3 izr. rk. 4406. 3395. 8. 6. 3225. 2. 4. ág. 2620. 4969. gk'. gk. 7. gk. 843. ref. 1028. rk. 6. 4365. l. izr. 9. 4. egj^éb 20. 96. 435. kg. 1. 2340. 1. ág. kg. rk. rk. 17. 31. 13. izr. Krusevlya. rS.kg. izr. Piviiieza. unit.] 4504. rk. Kácz- Militics. H<Mlság. í). 1. Sztaiiisics. 3423. kg. rk.44 Vármegye — Comital : Bács-Bodrog 2. kg. 6. Filipova. 10. Bács. 4317. Karavukova. 1042. izr. kg. 6. izr. 24. 36. 13. l. ref. 1. 'izr. izr. 1453. ág. 3. rk. [Tei'csaiiik és Bebelák p. kg. 1441. ref. rk. izr. 106. ág. egyéb 20. 152. 1. 2. 3196. 1. Déronya. 12. 36. i. ref. kg. 17.] 7221. ref. kg. 2557. 2331. (. rk. ág. izr. 7. izr. Kolhd. 3549. 5. ref. 4223. 6. ág. rk. ref. lef. 30. 4385. 55. 3377. 60. . Parabuty. ág. gk. rk. ág. 2001. 00. izr. egyéb 10. rk. 36. 857. 3Iilitics/ (Néniét-). izr. 1203. 6. izr. 9. ág. 1. rk. 15.ág. ág. 4. rk. ág. ág. 16. Keriiyája. 7264. V. un. 17. Járás — Bezirk : Hódság. ref. 2150. egyéb 44. 27. ág. rk. ág. 10. 3. 15. 31. 6. izr. 15. [Békova-p. 211. rk. 8. rk. ág. Lality. 14. 42. gk. 110. 5. 10.. kg. 1. izr. 16. 16. 4980. ág. 181. gk. 7. Kolutli.284. 23. iWitics ( Aemes-) 3498. Szivász (\y). ret. 17. ref. rk. 2. 95. 116. 350. izr. t). gk. gk. 3. ág. 47. gk. gk. 1247. 26. 1. kg. rk. 4266. 25. 3288. 4. Boííyaii. kg.

ág. 425. Újvidék. egyéb 7. 2901. 3307. 3045 kg. 1672. izr. 5054. gk. 8. izr. 17. 13. 100. rk. Piros. Novoszello. gk. 1759. 2905. rk. Vajszka. kg. ág. 16. rk. izr. ág. kg. Újvidék.. unit.\l 4^*6. 97. rk. kg. 483. kg. Paláiika (Német-). 966. izr. 2. rk. gk. [Ijnuijor t. 66. izr. 6. ref. 2112. 6333. ref. 65. ág. izr. kg. 13. Járás — Bezirk rPalánka. 50. 2. 163. izr. 3257. 15. egyéb 26. 2440. 410. 40. rk. izr. ág. ref. 21952. 3. Bogyán. 23. 36. gk. rk. egyéb 73. 1090 ág. Palánka (0-) 5251. kg. egyéb 1. egyéb 5. 12. 45 3283. kg. ^. 20. ág. 37. Járási összog: — Gesammtsumme des Bezirkes: 38702. kg.] 5520. Plávna. Bogccs. 1513. Szilbás. 3746. 20. egyéb 5. 2530. 7. 1. 18. Bulkez. izr. 31. 9. ág. 9. 2. Obrovácz. 1700. 1890. 1774. Járás — Bezirk : Újvidék. 8. 59. kg. 799. 1. 11. 431. 451. 1. rk. 32. 1590. 1. Cseh. Bács-iSoi'oszeló. egyéb 10. 11. . [Szclencse p] 31 7. ref 72. 1353. Bilkiil. unit. gk. rk. 10.. 4527. ág. kg. 10. 3089. izr. Fúltak (Ó-). kg. 720.. Tovarisova. 1. rk. ref. 12. 3. ág. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bez-irkes 38890. ref 2. 2. egyéb 39. egyéb 40. 112. kg. gk. VI. Német-Palánka. 1. 9. 5111. 3338. 5. 1427. rk. kg. ág. rk. 96. ág. 138. ág. 1836. unit. 5. 21. ref 4. 2969. gk. 1107. 26581. Futak (Ó-). 76. rk. 1409. 227. Gajdobra. rk. 4. izr. ref. izr. 1. 3057. VII. 5310. Palánka (Uj-). rk. gk. Újfalu (Bács-). rk. 38. 40. 2038. 11. kg. kg. 37^ izr. 9. izr. rk. re^f 14. 10569. 1738. 6. ág. gk. 12. izr. 2423. 25. ág. izr. gk. •Járá^ — Bezirk : Német-Palánka. ref.. izr. 32. gk. 2869. kg. gk. ág. 7. 2259. 2024. Paraft-a. 21. 8. 7. 34. rk. izr. 552. ref 41.28. 22. rk.

17. 47 ág. ref Újvidék. ág. 2260. 2. 4. ref. izr. Glozsán. Keresztúr. 7505. rk. [^láriamajor. izr. 14. 1. kg. ref. egyéb 24. izr. ág. 29. 8. rk. 12. reí. egyéb 17. ág. . 2o. 10/b S()vé(Ó-). izr. Vili. 3094. 301. rk. egyéb 89. Kuczura. egyéb 381. 8. egyéb 63. ág. izr. kg. rk. Temerin. gk. ág. 3975. izr. gk. Szent -Iván (Do. ref. 8323. kg. Járek.spot. izr. 47. ág. 98. izr. p. 1016. 4074. 2. Kleuo- vácz 3351. 8. 15. 50. 45. 14. kg. 1914. 9. 2864. kg. 3. 1. 154. ref. rk. 23. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 52580. vagy Deszpot-) 2228. [Kisirniova p. 472. 4. 2307. 54. Újvidék. kg. 11.] ref. egyéb 7. 1025. kg. 125. 77. ref. ág. ref. gk. 130. 6. 2. 54. egyéb 30. 4. 44. ref. 1068. rk. (a kulai járásból VIII. 1186. 513. 138. 20. 163. eg>-éb 59. Futták(Új-). rk. kg. 1353. izr. Kiszács. La- lity. izr. ág. 3. 31. 3920. 577. izr. 11363. 7). 8. 7. ág. 1765. 2136. 4827. kg. 2815. reí. 9. ág. 24. rk. kg.Piros. 144. gk. 22. Kér (Ó-). gk. 10/c Sóvé (Uj-). ág. 50. ág. 6). gk. 5157. 180. kg. 1100. izr.2326. 70. 11. gk. 3137. Járás — Bezirk: Kúla. Kiszács. egyéb 130. 3. 40. 1013. 22458. izr. ág. Piros. rk. 26. ág. . ág. Piros. 2250. 93. (a kulai járásból VIII. 10. 7. 47. Uj-Sóvé. 12. 3571. ref. rk.] 7857. 2256. 2263. 5. 1. rk. 7429. kg. gk. 8543. kg. 4. 1443. 3194. 44. 400. Kiilpiu. kg. 44.46 Vármegye — Comital : Bács-Bodrog. 565. 8. gk. 2761. 13. Kér (Kis-). 5. 145. 23. 14975. 75. 2561. rk. Futak (Vy). ref. rk.rk. ág. Cservenka. izr. 2. rk. gk. 1119. 25. Petrovácz. kg. gk. ref. rk. 319. Újvidék. 5038. kg. Kulpin. ref. ref. 82. rk. egyéb 101. izr. 19.

8480. rk. 11254. ág. kg. 5169. 2441. egyéb 85. egyéb 267. rk. ref. (')-Morovicza. 6. 83. 2587. rk. 188. ref. 1667. 811. rk. rk. 194. 560. Moravicza (Ó-). izr. 2. kg. kg. Soóvé (Ó. 4. 5. 2899. ág. 1321. 14. kg. 2. egyéb 51. 6. 282. 684. rk. 38. 4'^ 5. kg. (()-) ág. 3848. egj'éb 435. gk. 3508. ref 4878. ág. 139. Járás — Bezirk: Topolya. Pacsér. 605. 147. izr. 25. Breszlovácz. 7126. 4. rk. izr. izr.132. ág 184. 1548. 72. 620. 881. 9991. 4342. Gesammtsumme des Bezirkes 48616. 5998. egyéb 8. IX. egyéb 29. 1. kg. 5559. 1658. 1. kg. Cservenka.unit. 22. izr. rk. 10. gk. 155. kg. Csantavér. 1233. kg. 21. 1124. ref. kg.* egyéb 113. Topolya. FekctelicAy. : Járás — Bezirk: Topolya. unit. rk.] 10816. 60. ref. gk. 1513. 222. 186. 5085. 1517. egyéb 28. 13. 3432. 104. 5. ág. egyéb )87. 6—7. 65. 8. rk. gk. 17. kg. 16283. egyéb 19. 3920. 5. ág. Veprovácz. 43. 97. kg. ág. rk. 7804. 26. kg. 477. 25. egyéb 27. Kúla. 182. 5451. ág. ref. 4628. izr. ág. 3. ág. [KnuHl p. gk. 30. 4586. 14. Járási összeg : . Sándor. 7. izr. gk. 125. rk. ref. 408. izr. ág. gk. izr. ág. 89. gk. gk. ref. rk. ref. Szegliegy. egyéb 1. ref. 6285. izr. Kis-Hegtjes. kg. Hegyes. Bajsa. rk. ág. Torzsa. 9. izr. Járási összeg — Gesammtsumme des Bezirkes: 44780. kg. 1554. Verbász 4252. ref. 89. 2. 8. ref. izr. izr. yerl)áMZ (Uj-) 5859. gk. ág. 7. izr. 2964. Pacsér. 11. . 10536.' ref. 3547. 10. 2134. 4. 8. b és c. 52. ref. 5108. 4. 3. rk. 6. 1154. 6212.és Uj-)> az újvidéki járásban VII. izr. ref. 182. izr. 8. 245. rk. 173. 1570.340. 1881 gk. 36. ref. 9. 25634. ág. 4.

2. rk. 71 unit. 73. 1. 121. kg. egyéb 61. ág. Ada. kg. ág. 2677. 20. 43. 2347. 16965. 1. 4. kg. rk. gk. Martoiios. rk. ref. 4. Feketehegy. rk. 295. gk. 1472. 19698. 35. ág. kg. 4150. 3032. ág. izr. 1605. ág.Föld cár. 1. rk. 3. izr. ág. 7. ref. ág. 36. 6141. ág. 11728. ág. Küvil-Szent-Iván. Szabadka. 260. rk. 523. ref. rk. 49. gk. 5716. gk. ág. ág. 528. 164. izr. ref. Járás — Bezirk: Ó-Becse. 2380. 67. 1662. gk. 45. egyéb 55. 7. ref. 3. 509. egyéb 29. kg. 92. 1291. 618. 48 Vármegye — ^Comitat : Bács-Bodroy X. egyéb 52. gk. ref. 2.. 3. 11074. izr. kg. gk. 14520. ref. Becse (Ó-). 4. Tisza Kálmánfalva. 32. 190. gk. 18. Tisza hdlmánfalca. 5725. izr. ref. 2. 44 ref. 3670. 2. ref. 1281. 6507. rk. Járás — Bezirk: Titel. 5815. reí. 1365. egyéb 95. kg. 8589. ág. Káty. gk. 51. unit. gk. 32724. ref. 3. 4. [Szöreg p. 1. rk. gk. 24024. kg. izr. Xíl. 77. kg. rk. egyéb 6. izr. örni. 948. 1. ]. 14. Kovil (Alsó-). kg. Földvár. 3890. izr. rk. 385. ref 27. 4. 377. j-k. rk. Szabadka. GaiMÜiiovcze. 1. 12. 4428. kg. Kovil (Fels). 1. 115. izr. Szabadka. 8. 3057. gk. 400. 22. Kanizsa (Ó-). izr. 10328. 14. 1. [Tisza Kálmánfalva t. Tisza Kálmánfalva. 9. 21. izr. unit. unit. 7o. ref. gk. egyéb 24. 2. Járás — Bezirk : Zenta. 1997. 7549. kath. Tiiria. kg. 21. 1. 8. 5. Feketehegy. 1957. kg. . izr. kg. izr. 1. 3Iohol. izr. 1884. 1. 56].] 3151. egyéb 59.szelló. 164. ág. 207. ág. rk. 9509. Tisza Külmúufaha. 2.J 4768. 16. 5. 2. Jái'ási összeg : — Gesammisnmmc des Bezirkes : 46186. 1514. Petrovo. Tisza. kg. 29. ref. rk. egyéb 39. 169. Szeiit-Tainás. ág. 31. izr. . ÚJ-Verbász. 8616. 5465. 15494. XI. Járási összeg" : — Gesammtsumme des Bezirkes : 41802. egj^éb 124. egyéb 267.

Cmmu gk. 595. kg. 3. 2.] 25725 rk 22142. 114. gk. 45.ág.ref. ref. egyéb 4. Sebesics. izr. l^>aja. (ivörA'vén. Szabadka. rk. ref. kg. 360 8 Titel. 7 Szent-Iván (Kovil-). Tisza Kálmánfalva. 1. 1225. 1.j6697. 9.kg. egyéb 102. ref. 184.örm. 27. 5857. gk. izr. gk. 8. 14. rk. 1. kg. 6.'4314. ág 203. ág.-yev(». ref. 2. Rajlonovacz. 2553. 2531. XIII. 15. G663i. 89. n?(»gJiras. kg. 224. Tavankut. 5. rk. izr. rk. 16.' Mosoriii. [Kelebia. ág. 2330. GK. ág. 6. ág. 1637. Njulálv. 9. Tisza Kálmántalva. 100. rk. kg. Ui nlebánia-Felsö-Hegyen. ág. rk.izr. és. 9. 1. 3969. 2150. 54. rk. egyéb 169. 5 Lok. Krös. 17949. gk. 2717. 2168 ag. izr. 130. Na^-y-Féliv. ref Tisza Kálmánfalva. egyéb 71. 6*6. 847. 1. Alsó. gk^ 14. ref. kg. Lndas. 18. 304. kg. 79. 265.2334. ik. izr.p. 3915. 104.Píii»hal<nn. kg. 1.l62. /obiiatiea p 1. 1602. 1. Tompa.. \ ain- telek. 72737. 35. rk. 805.lUózs}unajoi'p. kath. 16194. 112. >'(M'nsi(s. ref. 1094. rk. kg. Tisza-Kálmánfalva. 1 < egyéb 6. 40. gk.1«98. 2948. 2696. 2967. izr.egyeb24. 471. 18. 49 949. izr. Csurofí-. 61. izr. 24. unit. izi". 64. ref.6. 29.ref.64. izr. 19485. rk. gk^ 18. 4. : ^ Járás — Bezirk: Zsablya. Tisza -Kálmántalva. umt. GoszptMlinc/e. 1.iiiiit. 4 . Tisza Kálmáiifalva.FelscMzikeria. ref. ág. Zentíi. [Mátéháza p. 16348. 1637 ág 956. ref. unit. ág.] kg 282 ág. rk. Tisza-Kálmánfalva egyéb 30. 5. 5 izr 42. 4658. izr.311. 7773. gk. 3573. ág 22. 41. ág. 1627. rk. 2905.Zs!iblva. 3 (iynrí. kg. izr. gk. Járási összoí*' Gesanmüsmmie : — des Bezirkes kg. rk. örm. 84. kg. ref. 774. Yiíova. egyéb Küty. G. egyéb 23. 3. Járási összcí*' : (lesammtsmime des Bezirkes: 23899. Járás — Bezirk: Zsablya. 135. 58.katli. egyéb 14. 1039. Szeged. 1.l. egyéb 109. 23663. 32.

2. rk. egyéb 16. 2540. 3. 7. 394. 307. 710. 461027. Bo. rk. kg. gk. rk. 11. izr. 9. GK. 321. Pécs. kg. izr. I. 1. 314. ref. 2. 15. 27934. 320. 3. 15. izr. rk. kg. 143. unit. izr. ref. 4. gk. 1507. Ö65. Sikara. 4. Zoiiibor. 6. 14. Budniér (Kis-).izr. 12. Xeiiadics. (>Szivácz. 2. Birján. 7. Bukováez. 1. ref. Nouíiruiul. egyéb 2275. rk. izr. 6. Ata. Egerág. 1928. 518. 3. egyéb 52.5ü Vármegye — Comitat : Baranya. ág. Pécs. rk. ref. 4. Várinegvei fösszeg: — (ilesaiiiiiitsuiniiie des Coíuitates: 716488. 8908. 15. egyéb 18. izr. 9983. 5. Kainoiidiii. izr. . unit. 8. unit. Bilitv-Obzir. izr. ág. 13. Szahadka. Járás — Bezirk : Pécs. 10. ág. Fels- Szajlova.-Szajlova. 433. 4. örm. örm.J 826. ref.]. 9. Krös. 1. rk. 1. reí. izr. Szalasino p. 13900. Ai'páíl. Magyar-Boly. gk. rk. Vármegye — Comitat: Baranya. rk. Klisza. ág^ 187. Pécs- várad. Ijvidék. 131303. 571. ág. ref. ág. 19115. 587. kg. A. 335. ág. Diina- iiiellék. 351. kg. 26435. 958Í. 778. [Cseiiej. ref. rk. 247. unit. kath. ls-Tótfalu. '7. 1. 569. Weissfeld. 717. l. Magyar-Boly. 381. ág. izr. izr. ág. 1. 340. 249.sta. Devecser. ref. 4. Boí-'ád (Püspök-). 64810. rk. ág. 11. [Egerági csillag p. 2440. 2. 313. rk.]. ref. Mrtválvos. ág. Sáponya t. Bánva (Ij-). 5. Baiicsevó. 253. 1. 1. 6. 321. 617. 3. Belvárd. 632. rk. kg. 1. Rivicza. Csicsova. [Keleti és Xyiigoti-íJradiiia. 18. izr. kg. kath. 37. Arányos. 6. Magyar- Boly. 75. 24717. 644. kg. izr. rk. 299. Pécs. 385. rk. Bndniér (Nagy-). REF. ág. 1. 38. 303. 765. 317. ág. nem ker. 498. Cserknt. 2480. 11274. ref. rk. 3. 8. 1.

31artonta. izr. ref. *495. 2307. Pécs. [Náiidorliget p. 1. ág. 1. ret. ref. 1. 13. Lodhárd. 614. izr. izr. ref. rk. 778. rk. rk.ut. 30. 22. 3. gk. 366. ref.Szent-Háromsagp. rk. ág. 14. ág. Uomoíiva. rk. ref. 3. 547. Kozár (Nagy-). izr. 521. 1. 3. 864. rk. 3. 369. Kozár (Kis-). Turony. 618. 2 11.600. 10. ág. 15. ref.] 871. 647. 597. ág. 3. 12. 777. ág. 6. 1. 308. 42. rk.190. Hetéiiy (Hosszú). Pécsvárad. 1<>. 465. 1225. 3. izr. 590. izr. [Csokoládé p. Hasság'V. kg. izr. 931. rk. ref. izr. ág. 'ref. 199. Oadáuv. ref. 7. 3. 10. kg. 3lálom. 28. 383. Járás — Bezirk: Pécs. 5. 189. rk. ág. ág. 9. 6. ág. 1. izr. rk. Pécsvárad. Németi. ref. :}0. 2. 633. 1. 862. ág. 9. 506. 29. 19. Kökény. Görcsöiiv. 6. 1241. ág. :{6. 30. 1. Patacs. 561. 15. 1.5. 7. Hereiui. 1398. 1. 3. 769.c . 20. 38. izr. 20. 2. Izr. Peterd (Magyar-). 40. ^ . 15. 51 14. rk. 435. 4. 863. 391. 805. rk. 406. rk. ág. ref. Uácz-Petre. Sáros (Magyar-). izr. 654. 13.[Kis-Hml. 822. 5. l>ogáiiv. 390. Ócsárd.] 236 7. 7 21. izr. rk. 17. 1. ref. 1. 6. ref. rk. 2. Pollérd. 23. 627. Kvágó-SzUs. izr. 14. 871. izr. 3. Mislenv. 527. rk. izr. rk. Oviila. rk. 17. 43. izr. 40. 938. rk. 9. 32. 1. 1. Pécs. ág. [Somogybáiiyat. . 1432. izr. 390.rk. Pécs.ik. 391. ref. 210. Pécs. 1034. Hir(l. 284.]60o. ref. 25. daré. 26. ág. ág. 35. izr. 615. 296. 37. 41. rk. izr. 18. 1.] 1053. 380. izr. 28. rk. 520. 16. 33. 23. 641-. rk. 34. Viktória bá- nyát. 31. [Szent-Pétor p] 64. kg. ref. /. izr. rk. 16. kg. 26. (ilyód. rk. 2. rk. izr. Somogy. 2. 10. líegrnve. rk. 433. 6^6. ref. ref. Hidasd. 905. izr. 35. ref. ág. ref. . ref. 181. 1. 3. izr. ref. izr. 16. ref. 16. ág. 191. rk. 8. Kassa. izr 16. ág. Keszü. rk. 4. 24. ref. 4.

Szabolcs. 5. 24. 149.gk. 4. rk. 24. izr. ág. II. ág. 9. 675. Szemelv. Töttös. 17. ág. ref. Pécs. 10. Hatvan. Bezedek. 2H. 14. 126'^. 7. Belle. Kácsfaíii. Ma'gyar-Boiy. 8. Belli/e. rk. ág. izr. 8. Üröí? (Ma^íyar-). rk. izr. 358. 48. 5. 5. Pécs. 3. 68. kg. rk. 112. 53. 15. ref. 747. (Német-). 527. 1129. ref. Szent-Kiit. 175. 1243. 1. kg. ág.| 1174. 1. 2011. [Telegér p. társaság* bánva t. kg. 1189. 1277. 1 . 18. 3. kg. Szabiiita. 52. ref. ref 18. rk.iranj a. 361. 56. ág. 2584.»zhajózási társ. rk. ref. 2360. 581. izr. 51. 600. rk. kg. 448. 30. Albertfalva. 10. 6. ág. rk. 4. 7. rk. rk. 683. ref. 38. 9. 44. Szke.] 544. Herczeg-Szöllös. 369. ref. kg. ág. Pécs. rk. rk. Kács- falu. rk. 1852. 2. ref. izr. 149. rk. 49. Vasas. izr. 17. ref 12. ref. 523. ág. 9. kg. 584. Járási összeg — Gesammtsumme des Bezirkes: 37713.] 435. ref. ág. 493. 5. kg. ref. Bodolya. Benye. 45. izr. rk. 4. 16. Szciit-László. izr. 54.52 Vármegye — Gomital : B. rk. ref. egyéb 11. [Duuaftzbajózási. rk. 20. ref. Baranyavár. 21. 35. izr. 47. ág. Üröíi. Szilvás. gk. ág. . Bán. ref. 50. [l>iiir. izr. 24. Karasicza t]. Bnzig- licza. [Mitvár. 2. 487. 55. izr. izr. 1. 9. 314. 8. 725. (u'za. Benr/e. izr. 434. ág. izr. kg. 26. 5. [Kis-Lak. rk. 10. Pécsvárad. 523. 332. 4. 4. ág. Járás — Bezirk : Baranyavár.i. 1062. 1.| 1303. 39.35321. Alberti és Nyerges p. Pécs. ref. 21. 3. 570. 1. gk. 578. [Krdföldp. 2. 326. Pécsvárad. 511.rk.kg 273. izr. rk. izr. 4. ref. 13. ág. 21.J 660. 46. izr. Pécs és Hidasd.báii yat] 3530^ rk. 6. 2. 112. 464. Szkéd. 9. 238. [Mária p. egyéb 30. lldvai'd. 3476.

rk. Dárda. 497. kg. 278. ág. [3IáTok. 2. ref. hö. Sebesér. . ref. Kácsfalu. lef. Jái á:< — Beziík : Baranyavár. 62. izr. 7. niocska. 5. kg. ref. ág. *374. 22. Dárda (Iván-). l. rig. 13. 247. rk. 16. Szakairinó-.]' 18:37! rk. [Dunai p. rk. Bolv (3íagyar-). kg. 5.Preka- fok p. Magyar- Boly.L. kg. 10. 458. 1<>57. 21. egyéb 10. rk. föld. izr.] 2723. kg. 44. 19.T<laiHajorp. 21. izr. ref. 1534. rk. 161. egyéb 17. Bat<n'ov^'lok. Bi'od és 8tái'oszeló p ] 2282. 24. ág. llglves és Eiiifaii/sf p. Kácsfalu- 1 Berezeg' (Szllös-) [Széleslu'it. rk. rk. izr. Kácsfalu. ág. rk. 1. Kácsfalu. rk. 23. kg. [Csaira p. izr. ref. 15.]1375. kg! 316. izr. 9. Kc. falu. 2083. ág. 24. 26. 280. izr. 793. egyéb 1. Kácsfalu. 256. Koskond. 2346. Brieszt. rk. ref. 62. 12. Revenicza. 2:^94. 14. 10. Bal»iiií>T(>k. 135. 805 ág. 1131. 2. 21). rk. izr. egyéb 54. kg. 367. kg. izr. ref. Csúza. 2129. kg. 40. < siriua hada. ág. 8. ág. izr. gk. 5. 3liiina. 4. kg. 357. 37. ág.363. ref. 1679. 315. Dai'cz. 1. 476. izr. Bodorfok p. ref. 3. izr. 846. 532. egyéb 56. 1. 1. 21. 19. rk. rk. kg. [Gvörftvudvar. llliinan. í'ig. Dárda (Kis-). ág. 9. 7. ref. 64. 9. 682. gk. Bodonya. 10. 625. 51. 146.» Kácsfalu. B4niiiáiiv.J 2691. 11. kg. rk. izr. gk. 4. 3iuczina hada.Kács- 801. 12. 18. 56. 281. ref. 25. izr. 359. rk. Kszoí*' (Kis-). 33. 649. 4. Buda. ág. 57.lczeró. 1149. 12. ág. ref. 14. 9. 1095. Darázs. ref. 31. Jesse- 7. 14. 1112. 4. ref. 26. 514. ág. KG. 447. gk. 523. 24. 888. ág. 14.reda. Kopács. IZornic'za. Kisfalud. Kug'enfalu. Karaucs. rk.]990. 832. izr. kg. liékás. 1777. Sarok. Kácsfalu. 3. rk. 1284. ág. 10. U. 15. kg. izr. 6.] 642. kg. 14. 683. 21. 53 8. Top olyik és Schwdzoi'ei t. egyéb 31.

ág. 12. egyéb 48. 662. 1155. 469. rk. 2. 211. 1067. 9. izr. 3. 1. 25. rk. 37. 355. ref 9. 42. kg. vpf !. 3. 21. 482. 4. ref. 340. 3. rk. Magyar-Boly. egyéb 44. ref. 59. ág. 2. 510. Villány. ITT. Lapáiicsa. rk.] 2490. Laskafalu. rk. 39. 1298.] 1584. 1. Lipova. ref. 6. izr. 61. Kácsfalu. 41. 2193. ?. 92. Kácsíaiu. rk. izr. . Laskó. 3Iárok (Német-). 8. 34. 45. 28. Kácsfalu. 1. 372. 1104. 3. 1. Marok (Herczeg-).54 Vármegye — Comital : Baranya. 14. 38. 1494. izr. ág. 1147. Sepse. 1083. Zsigárés Sze- kerek p. 1. gk. Szent-Márton. 1. rk. 620. Sáriik. Járás — Bezirk : Siklf. Pápasziget p. Kisfalud. 33. 270. kg. ref. 327. 32. kg. 111.. 9. 11. 7822. 14. rk. unit. 35. izr. 32984. 3Ioiiostor. ág. kg. ág. kg. ref 261. ref 16. 1. 400. 31. gk. 9. 919. rk. 30. Szeiit-Istváii. rk. izr. 1133. fFels-Monyoroskii. [Keskeny erd p. Lcs. 1. izr. 12. 26. Kácsfalu. rk. Kács- íaiu. [Kaznk. kg. 20. 1289. [Szndarás p. kg. ref. [Uj -Laskafal u t. rk. ref 7984. ág. 1. 6. 14. kg. ref. rk. Világ'os. izr. 526. 3. ág. izr. rk. ref. 419. 464. izr. 2. 12. rk. rk. kg. Kácsfalu. kg. rk. 27. izr. 3. izr. Lipovieza. Herczeg-Szent-Múrton. izr. 20. 19. izr. rk. 1826. izr. gk. izr. rk. 27. ág. izr. 1882. izr. 332. egyéb 316. 500. Aderjás. 11. Bokroshát. 495. 1. 794. 3. 40. 29. ref. 882. kg. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 51819. kg. 859. 3. ág. ág. Magyar-Boly. 14. 23. 1304. Battyán (Iván-). M(>í»\yorós. Magyar-Boly. 170. unit.] 1560.] 1369. 164. egyéb 14. Vörösmart.J 309. 4. 6. kg. 36. kg. 22. 346. ág. kg. ág. ág. reí. ref 6. 288. ág. kg. 12.

16. 334. 18. 3. 464. 49.4l4. 1. 448. [Záloíj. 335. 5. rk. NaAi-yt'ahi. 50. 4. 24. |Kis-Aí? P-1 414. 437. kg.j 490.] 426. rk. Pliizsárszállás t. 428.gk. 607. 14. 14. 2. 268. rk. ]A1só és Fels Czúii p. rk. Kassád. ref. ág. 19. 687. ref. 3.] 1988. izr. izr. 255. 750. izr. rk. Magyar- Boly. kg. 14. 6. izr. Old. ref. 221. 1. 14. 411. ág. 394. Almás t. 0. 14. ág. 73. 27. 1. 291. 33. Magyar-Boly. izr. 1 ref. 474. Magyar -Boly. 2. . ref. . 3. ref. 25. ref. 7.izr. [Gíréa. 6. ref. 22. izr. Lúzsok. ág. ref. 11. 3. 6. 592. kg. 14. 29.] 716. 1243. 17. 343. Kovácsliida. 400. izr. rk. 6. Járás — Bezirk : Siklós.] 456. Harsány (Kis-). |KIve p. kg. Hirics.* IKperjes p. 628. 3Iárfa. 470.J 4. Harsány (Xa^-v-). 3. 406. 258. 21. ref. Ipacsfa. 5. egyéb 3. 4. 51. ref. Beseiicze. 15. llidréfj. [Cseri p. 382. 17. CseiM'ly. 396. Gyml. 23. 9. Magyar-Boly ref.] 689. rk. 14. rk. 314. rk. 26. lef. izr. 24. egyéb 2. rk. Bezdáii (l j). 12. gk. 449. 13. ref. 8. 13. 555. 498. 156. izr.Boreiiieiul.] 454. izr. ref. ik. izr. 62. Havkáiiy. Almás 1 p. rk. izr. ref. izr. rk. Koros. rk. 51. 409. 685. 1. 2. 15. egyéb 33. [Utiiiia p] 511.Miskaházap. 9. kg. 21.osp. . Bisse. kg. ret.j 359. [Áiios. 611.gk. 1 5. rk. 241. 5. izr. kg. 30. 2?0. 16. ref.1111. 33. 990. rk. Csohi.55. izr. ág. 720. 3. izr. 2. 28. 55 3. 63. 12. 4. 3. 14. 2. 299. 16. Magyar- Boly. 6. 10. rk. 28. 84. izr. ref. 299. 19. Újmajor p. izr. Hidvéí^ii. ág. ref. rk. ref. 23. 495. 357. 1 76. ik. ref. ág. rk. ref. 527. rk.[Pcz. rk. Csai'iiota. 341.] rk. ik. (lOiMÜsa. kg. Kövesd. izr. 3. ref. ref. 20. Haraszti. Áasáí/. Matty. 81. Jakal)faln. 539. 1 ág. 120O. 10. 369. egyéb 2. ref. ref. 10.. Kémes. izr. 7. ref. izr. 315. 11. rk. rk. 223. [Jéí^vereiii p. rk. 51. izr. rk.*'izr. ág. 22. 433.

Eperjes p. 69. Vci'bák p.senfa T<»rmástelek . kg. 1. izr. rk. 48. 17. 32. Siklós. *gk. 1183. Száva.] 856. Homok p. 330. 264. 2. 9.lé^voreiiip. 610. Szent-Márton (Dráva-). kg. 98. ref. ág. 361. gk. kg. 1. 372. ref. SáiiuMl. 33. rk. gerenda p ] 393. 713. 2. ref. rk.iporcza. ág. 6. izr. izr. 7. rk. Bád. Tai>ok'za. rt-f. 369.'l72. 24. 41. ref. Vaiszlo. egyébl. rk. Kisiiuz p. ág. Szabolcs (Dráva-). 4. ref. 25. izr. 44. 1. ref. 103. 367. [JMszkora. 1. 727. Lippa. 2. 466. PíilkíHiya (Di'áva-). J*iek. Szerdalu'lv. 402. izr. 247. 348. | Zsüíiez. kg. 609. 34.T. ág. 1. Magyar-Boly. izr. ref. 1. 58. egyéb 22. 30.J 520. rk. rk. 47. 46. izr. Té. 25. 568. ref. 37. ref. 1. 515. kg. 88. rk. izr. :'>9. 131.] (525. 93. 7U2. 266. rk. 32. 7. Szent-Márton (Kis-).J 709. rk. kg. 53. 31. 12. 45. izr. egyéb 5. 21. rk. 57. 45.55. 616. [. izr. ág. 488. 119. 280.ska p. 11. rk. 28. 468. . 4. 4. 308. rk. 16. ág. 36. izr. |Lauka. Piski. Alt. rk. | 316. 473. 3. Torjánez. 1(»12. 2925. ág. [B(»rostyán p. 73. egyéb 7. Viszló. 50. 47.] 4956. 7. Tnrony. 51. rk. ref. ref. Tóttaln (Kis-). rk. rk. kg. 121. rk. 176. ref. 1. Vejti. 43. 2. 757. ref. 523. 3. rk. izr. 3. 3. 232. ref. ref. rk. egyéb 41. unit. 1. Sz.J 1059. 2. 3. 52. 4. [Domozdoga. (iöiiíér. [Alsó-3I<>gyoro. 238.V) Várraegye — Comitat : Baranya. 42. 415. 4. kg. 5. 472. Tótfaln (Nagy-). rk. izr. ref. ref. izr. Petárda. rk. [3Iedrovies. rk. ref. Paprád. ref. ref. 581. 1. 74. 40. 459. 80. ralkoiiva (Xéiiiet-). ref. 169. ág. Raád. kg. rk. . 347. ág. 7. ág. REF. 131. izr. 1. 337. izr. 5. Söiiilóuy. 49. 357. 1. Dnnaiiiellék.] 1205. 527. . Magvar- Boly. Tereheíi'V. 3. izr. izr. 378. ref. kg. |Livada j).

433. 273. 1079 ref. 2.l 279. líáiios. rk. 181. 7. 361. 1096. 204. izr. Bakócza. 12. 24. 1 5. IV. 2. izr. ág. ref.rk.Csíkós- Töttös.' rk. 470. 439. 250. Kgregy (3Iagyar-. 107.izr. rk. Kgcrszcg. 23. 5. 407. 7. 12. izr. 1295. Bodolva. (rííréiiyos. 251. 1. izr. 21. 14486. 17. egyéb 116. 57 55. ág. Hertclciul Oíagvar-). 248. 662. 479. rk. izr." 10. izr. Hetvehciy. 5. rk. 1101. rk. 211. ág. Hajmás (Nagy-). ref. 3. 107. 4. 360 ref. (iödrc. 20.sa. 6.] 880. 1257. izr. 19. ág. ág. Izmény. rk. ág. 10. Higiiiás (Kis-). 10.rk. gk. Egyliázbér. Godi. 186. 433. ref. Csikós-TöttüS. 2. 4.J 1394 rk. 7. rk. rk. 6. Járás Bezirk: Hegyhát. ág. 1. 305. (íyiim ilcséiiy. izr. [Lókai). Abaligctli. rk. . 563. izr. izr. rk. Csikós Töttös.s-Töttös. 9. 1. Járási összeg : — Gesammlsumme des Bezirkes 35656. rk. 467. Barátúr. rk.J 1161.rk. rk. 210. Vokáiiy. Kis-Tót- íalu. 178. 256. izr. 14. 11. izr. áií. piatild és Bókató p.ág.kg.sztót.ág. Budafá. 1. ^ 25. 565. unit. rk. ág. 16. 211. Hattváiiv. 701. 251. 607. Batltjün. ág. 1. Bikal. 359. 22. unit. 675. Ahaliget [Doniján és Stábler p. izr. izi-. 407. 616. izr. 18966.) 713. 4. 1. Ág. Csikús-Töttös. izr. kg. rk. rk. 288. 20. 706. 123. 8. izr.] 777. : Járás — Bezirk : Hegyhát. 696. 2.3l'3. 10. 2. 5. rk. 26. 16. izr. Csáözta. 795.) 1265. izr. 3. 3. 5. Hertolend (Kis-). Höruvék*. 248. izr. 247. rk. rk. 2. rk. gk. rk. (Xagv-) 570. rk. 6. ág. 3. 347. 16. 18. 13.863. [Xeiiier p. Hu. 1. 392. 11. 11. [rsolláiitclck p. rk. 5. 2^ izr. 3. ref.íXagy-3Iátép.4. 771. ref. 1082. 85. BiszU'icze. (\sikó. 672. Magyar-Hertelend. 8. 1. 5.

4. 9. 39. izr. 463. izr. . 68.58 Vármegye — Coniilal : Baranya. rk. Fels. 290. 769. 4. 1. izr. rk. 680. ág. rk. ág. 51. Kárász. 198. 1. kg. 120 32. ág. 5. 46.] 764.Jáiiosi. Okortölf/t/. 38. 7. 3Iartk'Z. rk. 380. rk.l5. íNyergesp. 574. 40. ÍSzáíi'V. izr. 35. 35.452. 317. 227. ref. rk. 41. ref. 17. 1. homczina. 52. izr. ág. Oi'oszló. 4. 4.473. [Szabás p. ref.] 705. [Istvándi p. rk. Mocsolád. 3. 3Iánfa. 381.437. Csikós-Töttös. 687. rk. Sásd. Oi'f. 1. Rákos. rk. 562. 2. hán.Kap<)sherek. 74. Szálainak. 296. 326. Rácz-Kozár. Szárász. 5. 47. rk. 516.* rk. 8. 150. 417. 599. Pölöske. 514. (Alsó-). 859.. Kováczona. Csikos-Tötlös. 30. izr. Csikos-Töttös. 285. 1. Liíi'ct. Jen.] 424. 3Iáí>o('s. [ITjpu. 120. ág. rk. 4.gk. 599. kg. rk. rk. rk. rk. 48. rk. 260. rk. 3Iin(lszent (Fels-). 817. 50. lef. 2.í*nsztal 574. 3402. 37. 55. 449. 427. 28. Köblény.lágouok. rk. 42.Díiriivárt. rk. Csikós-Töttös. ág. 1. Karáczodfa. 3Iekényes. ref. 14.] 1244. 15. Kaáii. [Aranyos p. rk. 3Iez(l. 145. ref. ik. 6. ízr. 45. ízr. íiköevölgv. 5. ág. 296. 52. Medina. izr. izr. 7. izr.ll. Rácz-Kozár. 6(9. izr. rk. 27. 456. 390.rk.rk. 150. 7.] 826. izr. 427. Újtelep t. 260. rk. Pálé. 32. 29. Káczkozár. 54. ág.] 3711. Csikós-Töttös. 3rHiészház. Szakai. izr. 16. 31. 36. izr. 1358. 629. Komló. 1091. 774. 7. 33. 390. 742. 43. 68. izr. 3. IIX). izr. rk. 1. ág. 44. 34. 6 53. ág. izr. 1447. ízr. izr. . rk. ág.4. 3. Kislak p. ág. 49. 145.sztaj bit5. [Radó p.] 1109. . 15 Ilácz-Kozár. [( zitVacsáiMla p. kg. [Kis-Pnszta. rk.Rácz-Kozár. 1Í73. ág.

1. 30. rk.- 44480. Szatina. Csikos-Töttös. izr. 7. 2881.l46. rk. Aligvár t. izr. Yázsn(»k. izr. 337. 720. Tékes.] 867. 7. ref. [Csehmajor p. 5.] 736. 4. 597. izr. ág. ref. 1507. 25. 708. Szeiit-Kataliii. rk. kg. rk. 2. Bár. rk. rk. ref. 83^ izr. 552. Tekerés. ág. 357. 17. kg. 15. ref. rk. izr. ref. 316. izr.9é. rk. izr. V. ág. Magyar-Boly. 179. 1. 61. 752. 28. 1 Csikos-Töttös. 842. ág. 1. Varga. 768. 14. 1» Csikos-Töttös. 333. izr. 610. 2&. rk. ref. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes . rk. 18. Szászvár. 15. 5. Csikos-Töttös. 73. Vaszar. ref. 4. 6. 215. 67. 395. [Újváros p.[Képes p. izr. Tói'íí. izr. ág. ref. Csikos-Töttös. 2. 63. 59' 56. 7. 1498. ág.] 1569. 3032. 70. 5. izr. 68. izr.] 375. 3. 209. 12. ág. 831. ref. rk. kg. rk. 5. Tarrós. rk. [Bakbüz p. rk. rk. 1. 9. 69. 36673. Szék (Magyar-). Vékéiiy.913. . izr. ref. izr. 340. 4. 15. izr. 12. 71. rk. izr. rk. 62. 1331. [Csillogó p. 1.. 66. Szent-György. 72. 29. 369. ág. Járás — Btzirk : Mohács. Babarc/. 64. Baár. 480. ref. Izraény. [Homok p. 255. Csikós-Töttös. gk. 6. ág. ág. 402. 2. Abalüjet. ref. Tormás [Sárgödre p. 60. ág. 159. . 316. 29. 799. 507. rk. Szopok.] 503. 70 Vásáros-Dombó. 318. izr. rk. 8. ref.] 218. ág. Szék (Német-). 105.* 19. 65.gk. ág. 8. 7005. l.rk. 57. 3. 366. 4. 5. rk. 59. ág. gk. izr. G. ág. 326. 274. ág. 1. 566. egyéb 1. 301. ág. 255.J 127 7. Boly (Német-). 799. izr. 3.kg. 179. izr. Szokcs (Kapós-). ref. 4. rk. 58. 692. 2. Járás — Bezirk : Mohács. 14. Borjá(I.

26. 8. kg. kg. [Miskolczv. rk. Szajk. [Malcsek p. ref. ref. Udvar. Magvar-Boly. 23. 648. . 38362. izr.egyéb 8. 2. rk. ág. izr. kg. 71. izr. rk. 17. 2036. 25. 22. 883. 1546. ág. kg. l. rk. 2232. 18.] 412. 27. rk. 34. 1. kg. Laiicsiik. 623. 1283. 323. 8. izr. ref. Dályok. 15. izr. egyéb 39. 186. 5. ref. ág. 12. izr. 1841. 8. 265. gk. Versend. 14. rk. 2. 153. 3. izr. izr. ág. 1887. 689. Apáti. gk. Berkesd. 269.ref.izr. kg.J 144o3. 52. 2. 314. izr. 382. Somberek. rk. 1. Nyái'ád (Ivis-). ref. izr. 3raiss. kg. 1. 1340. rk. kg. Magyar-Boly. kg. 943. Sziget t. 8. 1. ág. 889. [Zsidófa p. Magyar-Boly. 416. Leimir és Vizs- lák Feketekapn. 1. 185. 14. rk. [Ei'dlak t. 85. 1722. izr. 161. ág. kg. 5. 949.. rk. rk. unit. rk. Boda (Fazekas-). rk. 31. 6. 2690. rk. kg. izr. rk. 311. [Sziget t. ág. Csa- uádikert p. Szabar. izr. Nvárád (Nagy-). izr. ref. . 3. i>. rk. ik. 420. 3. Mohács. 60 Vármegye — Comital : Baranya. rk. 10. 9. izr.2240. 11108. unit. 63. 774. ág. Buda. rk. Magvar-Boly. 1286. 623. Töttös (Rácz-). 1. 3. Kölked. egyéb 28. izr.] 1434. rk. 14. 4. ág. ág. 1. kg.90O. KG. VI. Magvar-Boly. Vár. izr. Görcsöiiy (Rácz-). Öregerd. ág. 9. 4653. ref. Járás — Bezirk : Pécsvárad. ref. 7. 1817. [Vitt p. 5. Izsép. Ma- gyar-Boly. 906. eg5'éb 2. 55. 530. 6. 16. 2. ref. 32. 13. ref. 1326. 20. 718. 3. kg. 1671. 5. ref. kg.l. 9. 1411. 962. kg. 21 18. 1. 4. 23. ág. gk. 19. Borza t. 2. 21. Liptód.J 5385 rk. 1518. kg. 1969. Maiss. Járási összeg : — GesammtsHinme (les Beiirk : 46784. 859. [Kutas. 134. 521.] 1921. 16. 11. kg. Doboka. 11. 13. ref. rk. 4. Szekesü (I)niia-. ref. 39. 1 . Póc-^a. 32. izr. 43. 12. 3856.] 1954. 547. kg. 5. 638. Liptód.

izr.! 236. ref.TMi. 3b3.hJrzséhef ( his pök'). izr. 602. 704. 13. 10. 14. ág. kg. 2. 596. 5. rk.55. 5. Olasz.j. 27. Perekod. ref 1. 1. izr.54. 45. kg. ref. 14. Nagii-Pall. Sagti-Pall. FokíMl. Szebény. 12.. 5. 1973. rk. ág. 673. ref. kg.538. 18. ()í)áiiya. 1229. 20. 533. 778. Apáti. MoiiyoiMMl. 3Iái'ok (Püspök-).rk. izr. 23. izr. 1077. Pál (Na^i-y-).546. 12. izr. 4. Nagy-Pali. ref.9. Háezmeeske. 2ui^ izr. ref. 3. izr. ref. ág. 760.1212. ng. . 2647. Nagy-Pali. 21. 6. ref.j. ref. 17. 802. 18. kg. ref. Nagy-Pali. 512. 31. Hiiuesliáza. 1. 589. 6. 749. H. 597. ág. 1618. 2813. yvoiiija. rk.Nagy-Pal]. Hidasd. rk. 441. 594. 28. Szell. rk. 15.''izr. rk.l2. Hidasd. izr. 11. 693. Hidasd. 3. 390. 19.'873. ág. Klloiid. S. 5. izr. izr. 11. 576. 328.ref. ág. 154.izr. 324. 17.rk. 548. 1. 139. 783.l. izr. 9.2.5.Nagy-Pall.rk. Hidasd. kg.J 609. rk. 1637. 1. Hidor. ref. ág. 29. Járás — Beziik : Pécsvárad. Hidasd. 8. 5. 1. 529. kg.Hidasd. Kéménd. 1. rk.lll. izr. ik. Gerosd. 409. 1670. 51. 153. Hidas. Pécsvárad. 3016. rk. Kikesd. izr. 9. 26.izr. Nádásd [Szent-3Iária és Örhe p. 52. 16. 27. 6. ref.vzsi'hütj Szent. 132. 82»». 24. 30. 5. 235.883. Kalclithal. rk. 10. izr. Maráza. 5. 25. 6. rk. rk. [inispöki p. Lovász-Hotéiiy. 409. 98. izr. 1193. ík.ág. 4. rk. izr. Pécsvár. ág. 11. ág. Ot'ahi [Eiscu. rk.ref. 772. 2819. ág. izr. 61 3. 425. Szent V. 6. 712. 598. rk. rk. ref. Szederkény. rk. ref. l. rk. 4. rk. 2. 22. Pusztafalu. (iold^i'iind p. 3. kg. 2050. rk. Pal/fXagy-J. rk. rk. rk. ref. Lak(Püsi)ök-). 679. 208. . 1695.' ág. 4. 1. 45. 2. 7. Hidasd. 441. 24. izr. 1. Nagy-Pali izi. 2. 603. ref- 705. 4. 11. Hozsok. ág. Várkony. izr. 7. izr. Kátoly. 2-5. 69. 4. ág. 21. 385. ik. ref. 15.

ág. izr. 43. rk. Bicsérd. 517. Bogád (Cziiidori-). 8. ág. izr. 2. 311. 1. ref. 350. ref. 4. 6. 10. 7. 6. 37. 12. 4. YéiiiéiHl. 7. rk. 4. ti2 Vármegye — Gomitat : Baranya. 9. ref. Zsibrik. 495. 299. 671. izr. 1893.356. 388. 2208.) Bicsévd (Kis-). 561. Baksa. 2. 11. 265. [Ratkócza p. 1. 11. rk. 185. 492. rk. rk. rk. 21.ág. Katádfa. 283. [Szeiitcgát és Cser p. 21. Bogdása. izr.si összeg: — Gesammtsumme des Bezirk: 35041. 6. 632. rk. Osebéiiv. 22. 367. . ref. Dinnyeberki. 4. 260. 18. 16. izr. ref 13.izr. 578. 14. 2. 281-9. VII. ref. 53. 540. 2. ág. 631. 35. 10. izr. ref. 55. rk.Hidasd. 79. 355. izr. 15. Cserdi. 536. izr. 21. - ref. ref. 5. Két községre oszlott.] 797. rk. rk. 16. ág.' 772. izr. . 9. 3. rk. 504. izr. 20. 324. 32.rk. 29030. b) 8. REF. rk 103. ref. gk. 441. ref. 708. izr. ref 16. Járás — Bezirk: Szent-Iaörincz. rk. kg. 343. 2. 176. 1. *679. ref. izr. Beczefa. ref 634. Bánfa.l. Bükö. Vái'koiiv. 324. 7. rk. 1 í» Dencsháza. izr. 17. rk. rk. ref. 315. izr. 11. 627. Szr. 4. ref. 698. Bakoiiva. rk. ref. 1. 18. Szilágy. kg. 5. izr. 27. 36. 584. 291. l. 8. 98. 694. 1. Csáiiy (Xagv-). rk. 4. 18. Eger'szeg. ág. 269. 731. 1. 421 ág. izr. 273. (ierde. kg. ág. 2. gk. 663. 777. 1. 8. ág. 266. ág. 167. 544. 4. izr.ág. 158.sd. rk. izr. 3. Járá. 1. 1. izr. Bagota. 19. Csáiiv (Kis-). 17.1000. 269. rk. 4. 13.4. rk.] 1073.ref. 2. Várasd. 252. Nagj^-Bicsérd ág. izr. ref. Bicsérd (JSagif-). ref 3. rk. rk. ref.kg. Bodoiiy. 577. rk. 510. 585.l. 15. rk. 407. Büdösfa. rk.2046. 742. 2. 6. rk. izr. Babarcz-Szlls. 34. 3. ref. 292. izr. 2.' 306. 2. izr. Boda. 3. Botvka. 9. izr. 7. Pécsvár. rk. rk. 770. ref. ref. 341. ref. ref. 407.

235. 16. 2. izr. 13. Kisa. 32. Marócsa. 129. liónádfa. 57. rk. ref. egyéb l. 3. egyéb 60. 70. Ozd. 1. Petei'd(Nag-y-). rk. 634. 80. 25. ^lindszent (Csonka-). 550. rk. izr. ref. Okoí'ág'li. Gilváiifa. 151. 51. 32. 413. 54. izr. 3. 58. Piskó. ref. Kákics. 4. 4.rk. izr. ref. 64. Oszró.378. 512. 27. izr.J 377. 1. ref. Szent-Erzsébet (Nifutjot). 447. 8. 415. 17. rk. 141. ág. izr. 46. 235. 700. rk. 4. 18. izr. Suniony. 222. rk. izr. ref. 442. 141. [Nádosy t. 3. 622. 42. 655. Szent-Iván. í274. 20. 52. izr. Szent-Í)ienes. 332. 6. rk. 6. ref. Kis-Dci'. 3Iono. 39. izr. izr. Hertelend. izr. ' rk. kg. rk. l. Ihafa. rk. 16. 45. rk. 3lindszent (Uj-). 851. 281. 375. ág. 2. ág.5. ref. 451. rk. izr. kg. rk. Kacsota. 128.427. 3. Járás — Bezirk : Szent-Lrincz. 441. ref. rk. Besencze. 4.lll. ág.ref. 272. 4. 5. 280. 7. 234.ref. ág. 340. 616. ref.l. ref. l. 3. ág. 9. ref. ref. 8.^ltní. 54. 214. 1. ref. 7. 47. 88. izr. 8. 248.547. 4. reí. 41. 247. 24. 8zent-(íál.sokoi'. 29. 326. izr. 40. 53. Hidas. rk. 70. 660. 34. Petei'd (kis-).]. izr. 4. 524. izr. 151. 501. 240.rk. izr. 381. 630. 105. 539. rk. 2. 2. 614. .^Sellye. 2.^^Sósvei'tike. 165. izr. ref. 44. 35. 320. izr.sp. 4. ref. 33. 38. ref. ág. 20. 29. rk. 49. 616. 679. rk. 23. 483. 50. IVizdánv. izr. 493. 123. 35. ref. 36. 165. 631. Goricza. rk. 1. ref. izr. izr. ref. 56. [Sebes p. rk. 2.izr. 1652. 104. ág. 31. ref. 478. 8. 9. 3. rk.rk. 1032. 78. 7.ásd. 48. 9. Hcriiátfa. 15. 84. 345. rk. ref. 60. gk. izr. rk. Iváiivl. rk. rk. 28. 315. izr. unit. 702.izr. rk. Hernádfa. Hertelend( Horváth-) 282. Helésfíi. 3. izr. 530. Korpád. 58. 17. 5. rk.sszoiiyfa. 41. * • 59. 678. 924. 63 23.4. ref. 13. Katádfa. Kein. 367. 6. ref. 630. Gvürüfü. rk. izr.ág. rk. 389. 2. rk. ref. ág. izr. 1083. 636. Meg'vefa. ref. izr. rk. Mecsk<' (3Iaií»-yar-). ref.272. 11. unit. rk. rk. 8zent-Ei'zsébet. 479. Monyoi'ósd. 55.ref. 30.] 639. ref. 222. rk. 43. 6. 522. 37. 113. 419. 687. 206.se. rk. izr.[Szila. 26.

Zók. 310. unit. 6. 18. 422. 1634. kg. 284.Júrdhj ( Szabad-J. izr. rk. gk. 79. rk. rk.l. 403.] 1379. ref. 232. 502. 8789. 270. izr. 2. ág. ref. Téseny. 6. rk. ref.rk. 2. Téseii. izr. 1234. Bars (Ó-). 13389. . 29377. Pécs. ág. 7. 658. rk. 63. 64. 15. 64 Vármegye — Comitat : Baranya. izr. 203.ref.hvh. ref. rk. 427. unit. ref. reí. rk. 15. ág. 45 170. rk.) 34067. 339. ref. 2. [Topolva p. 1219. izr. Szent. 57. egyéb 72. Tengerin. Varjas. 7. Járás — Bezirk'.543. 135. Bars (llj-). 2. 4. unit. 24190. 10. kg. 54. 644. izr. Báiiyatelej) és Rácz- város t. 617. 3. 2. 7. Járási összeg: — Gesammlsumme des Bezirkes: 36725. . Bajka. 73.] 847. 70. rk. 8. I.1821. 22. izr. 'izr. a helybeli ág. 273. gk. 674. rk. Szeiit-Lriiicz. 760. egyéb 11. 7. izr. 71. ág. 944. ref. 6. I. 2. ág. Vármegye — Comitat : Bars. kg. 65. 11. ref. 733. Zaláta. Csejk. rk. izr. Vátv (Xagv-). 66. 232. 411. 62. 136. 9r. rk. rk. izr. izr. 21. 4. 17.Garam-Vezekény. ref. 61. rk.egyébl. 1312. 152. Fakó-Veze- kény. 3. egyház. VárinegA'ei fösszeg: — Gesammtsimiine des ('oiuitates: 322285. J//Ó.izr. i-k. 5. 67. 11655. ref. 151. 1. Telok (Kis-). laéva. 10.kg. 1 í. gk.87. nem keresztény 1 7. Veleiiv. 6. Vetin. ref. 708.ág. rk.IZR. izr. ág. Zoók. 6. ref. 809.52. 210. 13740. 3. Szont-Mái'toii (Hogv-). Csattá. gk. 3124. Apátlii ((iaram-). rk. 240423.*] 1 268. 1. 58. [Sáiiaorhalnia p. 197. ref. 25. ref.l3. 733.87. 69. izr. 68. 4. 2. ref. izr. 65. (Meszes és Pajnád p. 397. 12. nem keresztény 1. Ághó. 8.252. ág. 20. kg. Vsata. rk. rk. [Józsefháza p. 287. 5(»4. 98. egyéb . ág. rk. izr. Szeiit-Kii'álv.4.izr. Léva.

ref. 48. rk. 355. 847. 17. [Dobogó p. 18. Peres p.és xNagy-). 566. ik. ág. 111. 413.Oro55AY/. í). Káliia(Nagy-). ág. 2. ág. 4. 20. ref. ág. [Alsó.rk566. 935.izr. Alsó-Fcrjt/ternek. 5. izr. Garam-Vezekény. "^ izr.415. 676. 3. 14. 528. ág. ref 6 15. 185. 11. rk. 396. rk. 3. izr. izr. 754. 21. 16. 290. 644.] 262. Káliia (Kis-). izr. ág. 263. izr. ref. ág. izr. 212. izr. Oroszi (Nemes-). rk. izr.] 164. rk. izr. gk.ág. 8. 688. rk. 4. 248. 12. Kelecséiiy (Garam-). ()roszka(Kis-). ref. 28. 6. 44. 25. 12. izr. Podluzsány (Garam-). Nagy-Sálló. ref 12. [Széplak p. rk. rk.437. EiulW'd (Kis-). rk. [Dolina p. 24. iz . 331.rk. rk. ág. Nyir. 272. ref. izr. 418. 26. 208. 3. 577. Fak- Vezekény. 7.Garam- . 3rálas (Kis. 668. 14. izr. 542. Fakó-Vezekény. 4. Koszmái V (Kis-). J>íuiiús(l (Gai'íiiu-). Léva.* 14. ág. 18. 292. 10. ref M. Mar<>sfalva. Fakó-Vezekény. Koszmály (Naí»'y-). 8. ref. rk. 27. rk. 219. 3ti. 21. ref. 2^ "Fakó-Veze- kény. Ifikola (Garam-). 27. 14. 318. 45. rk.Léva. 430.4. 674. ref 383. rk. Járás — Bezirk : Léva 65 8. íVdlas {Na(jti\ [Alsó- Arma. 4.] 1251. 34. ref. rk. ág. ág l. 2. ] 3ö3. 29.] 604. 29. 18. . ref. Léva. 19. 22. G*- rani-Vezekény izr. 3. ref. 2. [Károlymajor p. 1. izr. 59. Léva. Dobó-Berekalja.Vezekény. 546.51. 28. rk. 11. 7. [Csiu'g'ó p. 344. 860. izr. 29. 672. rk. 23. 10.és Fols-Aiid p. ref. izr. 7. Lekér. ág 18. 15. ref. 22. 11. ])erez. ref. 366. 273.slény. 478. kg 1. Lök (Garam-). 602. 26. izr. 28.] 732. o . 7. Ladáiiy (Vámos-). Koszi (Garam-). ág. Ilclységnúvti'ir. izr. rk. Nagy o<l. rk. 18. [FcLsómajor ] 1067. ág. ref. rk. 1. 35. 615. 13. Léva. Óvár. ref. 985.] 775. 208. izr. F'akó-Vezekény. ág. Endréd (Nagy-). Léva. Hölvéiiy. ref.

258. 12600. 3. 2. Szólls (Garam-). izr. ref. kg. 91. ág. rk. 820. 226. ref. 30. rk. 39. izr. ág. 37. izr.'Zcliz. ref. 368. II. ág. gk. egyéb 1. rk. rk. 584. Léva. 506. 40.G6 Vármegye — Comitat : Bar^^. 12. l. 34. Szecse (Nagy-). 42—43. Várad (Fels-). izr. 262. 57. Szent-György. 18. izr. 57. 587. rk 157. izr. . Tre(Kis és Nagy-). rk. 33. rk. izr. Járás — Bezirk: Verebély. Léva. 685.] 1006. ref. Léva. ref. Szódó. 1154. rk. rk. ág. 113. 2. 16. izr. rk. 1520 izr. Sáró (Kis-). [Görcsi p. 37.Léva. ág. 47. rk. 20249. ref. és Fels-). 30. 35. rk. 4.Nagy-Sáró. 860.] 445. izr. 4. ref. 35. Léva. ref. 56. 646. rk. ref. ref. 2. 33. 48. 13. 9. ág. Belleg. Baracska. 18. 41. ág. ref. 1128. 497. 476. Tobiiács. 15. izr. izr. Fakó-Vezekény. rk. 45. Várad (Alsó-). ág. 376. 242. 2. Sáró (Nagy-). Járási összeg : — Gesammtsmnme des Bezirkes : 34251. Újfalu (Garam-). Léva. 1093. 2515. 36. 44. 462. 24. 47. rk. Salló (Xagv-). ág. ref. Koplaló p. 1 46. rk." Zsemlér. Léva. 5. ref. 357. 650. Szecse (Kis-). Fakó- Vezekény. IZR. 19. 72. ág. 4.] 663. izr. 573. 195. 22. 1194. Vezckéiiy (Garam-). Léva. 21. 909. 49. 32. rk. [Füzek. 294. ág. 8. Szent-György (Garam-). 3. Léva. rk. 2. Aha. 1432. 6. 1. 705. 128.izr. ág. ág. 604. 430. 619. Fakó- Vezekény. 2. ref. ref. rk. 166. ref. 46. izr. 270. 2205. 14. 34. 701. 689. 394. izr. izr. 4. izr. ág. 351. izr. 4. 3. Léva. rk.21. rk. 5. ág. ág. izr. ref. Veszele (Alsó-. Solvmos. ref. 192. ref. 296. 388. 50. 38. 253. 1. ág. 43. izr. 781. rk. Salló (3Iez-Kis-). rk. 446. 242. 3. 36. 384. 5. 31. 364. [Puszta-Szeiit-Keresztp.

rk. rk. 199. 343. Pózba. Fakó- Vezekény. izr. ref. [Nagy-Völgy t. 1. ref. 6. 10. [Somogyfa p. rk. izr. rk. 11. 12. Papharaszt t. ref. ág. izr. Gyékéiies. 4. [Patyi p. 593. izr. 42.ág. 691. rk.2. izr. 24. rk. rk. 20. 313. 3. 4. 2. Fakó-Fezekény. Bessenv. 54. 1225.] 211. 15. Fakó-Vezekény. [Kis-Pozba és Szeut-Kut].Fakó-Fezekény. 14. rk. 281 rk. Óhaj (Nagy-). Hull. 398. ág. Pél (Fels-). izr. Csiffár. LAlsó.] 324. 723. [Chladiió p. 509. 18. 5. 15. 490. izr. 27.] 1423. 2. Beseny. 44. Garam- Lök. Pózba. 26. 827. 154. izr.]377. ág.] i290. 16.rk. 19. [Hermina p. rk. ref. Fakó-Vezekény. Garamlök. Óhaj. 9. 80. 757.gk. ág. Fuss. rk. ág. 179. izr. ág. Mellék. 1381. 1. ág. 1. 1287. ág. Lotli (Kis-). ref. ág.29 17. 701.746.J 1028. 21. 1. 48. 25. 2. ref. ref. Fakó-Vezekény. 6. izr. 12. 31. ág. ág. 840. 28. ref 304. izr. 19. Gvarmatii (Zsitva-).izr. Mohi. 18. 494. 25. Gyröd (Alsó-). [Somos p. Bcsse. 8. 32. Garamlök. 39.rk. izr. 443. Kis Valk- ház p. 274. Fajkiu'tli(Kis-). rk. rk. izr. 653. ág. 435.l. 4. 101. 265. Fakó-Vezekény. rk. 32. 443.Fels-Gödör. 7. 52. 8. 27. Járás — Bezzirk : Verebély. izr.l. 1008. 16. Fakó-Vezekény. rk. Cseke. izr. rk. ref. 249. 5. 67 4. izr. 953. Mellek. 13. 11. 1. izr. ref. 473. ág.J 320. izr. LUlle (Siigy -)y Lule (Nagtj-). Pél (Alsó-). 8. Bessevölgy. Fakó- Vezekény. 20. Fels-Erd. Fakó- Vezekény. 45.kg. Mohi. rk. 15. 645. 3. izr. 429.714. 4. ref. 291. ref. ref. 37. Fajkürth (Nagy-). 29. Fakó-Vezekény. ref. rk. 226. 22. ref. 5. izr. Loth(Xagy). ref. 858. 348. 155. Éiiy. 3. 23. 10. Máiiya (Níigy-). rk. 8. 22. ref. izr.2. rk. rk. 519. ág. Neved. Léva. 1002. izr. 14. 5* . 22. ág. 110.] 912. rk. Gyröd (Fels-). [Dombócz. Fakó-Vezekény.

5. 949. 37. 342. Sári 57. rk. 207*6. Földvár. izr. 406. izr. ref. izr. Hodrusbánya izr. ref 2829. 6. ág. 29. rk. 198. 885. Apátlii (Fels-). rk. ág. Setétkút. ref.] 758. 439. JánoS'(it/annat. Szenese. 3. ág. Vöi'ösvár. 733. 420. 270. ág. 887. Mohi. 7. Vei'ebély.] 2270. 16. 431. Í(armltj.08 Vármegye — Comilat : Bars. ág. rk. ref. üallos. 362. Rendve. 198. izr. 3. 1147. izr. rk. ág. 10. 25254. 322. Fakó-Vezekény. ág. 33. Töliöl. 2. 5. 625. rk. 32. izr. Garam-Lök. Géléinek. 714. izr. rk. 1. ref. Bukovina. 868. izr. ref. rk. 40. <' Szentkereszt ((iaram-). Hirács. 30. 935. 63. 22. izr.és Kis-). [3laj. 4. 2. 11. 1. rk. [Kovácsi. izr. 11. ref. ref 205. gk. Jasztraba. 1137. [Fels Árina. izr. 306. ág. 445. Jalna. 378. ref. kg. rk. 193. rk. 20849. Tíljiia 318. Bai'tos (Lehotka-).] 890. rk. 41. 8. rk. 3. 3. 3ruiikács p. Dubrava. : 9. 920. 12. 35. 9.] 573. Saári (Nag^. 10. 12. [Kiszí a és Domkibánya t. ág. izr."l85. 45. ref. ág. 55.' 2. Leveled p. Járási összeg' : — Gesammisumme des Bezirkes -. 1. ág. 7. 10. 941. 310. Besseni/Ö {Fels-). 75. rk. 4. 383. gk. Valkház (XajíV-). Élesmart Madarasalja. III. 38. 7. izr. 446. 190. 2. rk. Zsitva-lljfalu. Vezekéiiv (Fakó-). izr.t. rk. 169. rk.[Stii\e t] 1493 1490. 8. 1. 373. 4. 28. Janó (Leliota-). rk. 6. 11. rk. Vezekéuv (Kis-). [Bukovina. rk. 7. Bartos^ 385. rk. 1. rk. 22. Vezekéuv (Na/a^v-). izr. 3. rk.4:h9. Járás — Bezirk : Szent-Kereszt. 10. 2. 863. rk. Bárcz p. 5. 19. 31. Jallua. 8. Tiid. ref. izr.Hámor. 10. 176. 885. 170. 16. 36. Gyertyánfa: Fels. 910. 6. 39. Hámor (Alsó-). 383. izr. izr. Hámor (Fels-). ág. Biikliöskut. 34.] 364. izr. 4. 5. . 7. 10. rk. Hrabicsó. rk. ág. Hodrusbánya. 29. 380. rk. Gt/etfft/ánfa-Élestnnrt. izr. 534.

221. rk. 31. rk. 223. ág. rk.455. [Wiiidisch p. 17. 549. 34. Ropistve. 4. 2. 35. Poszeréiiy. 342. 1 9 Ladomér. 8. [Kopaiiicza. Határ. izr. Geletnek Hodrusbánya. ref. Koszoriii. rk. rk.izr. 5. Kopaiiicza. '9. Szoiit-KíM'OSzt (Bars-). 645. 26. 1150. 18. ág. Bánya t. 29. 515. 227. izr. Klíik. 9. 39. 1148. Lócsa (/í/í?-). Sklonó. Klíicsáii. 3 23. izr.Sasliöcáralia. 1. 1216. 138. 190. 332. Madarasalja. izr. izr. rk.izr. izr. 1679. Garam-Szent- Kereszt. hiszelfalu. 10. izr. 667. rk.Kelecsén.izr. ág.] 714. 545. Procliott. Mocsár. ref.] 1289. 345. Gyarmat (Uj-). 12. Kel. rk. 32. 2. ág. izr. izr. 9. 4". ág. 1137. rk. rk. izr. 444. Apát-Ilemjalja. 548. rk. Hodrusbánya. 5. • 38. 28. Lehota (Uj-). Vichm/e-Peszeréni/. Szlaszka. 331.] 457. 14. 39. Kosz-onis. rk. Szldeno {Bars-). [Konicze. 473. 190. 4. V{n\\\v'M\. rk. 345. Pityelova. 15. 11. Kaproiicza. 475. ref. 1675. Poílbrehi (Lehotka-). 31. 6. ág. 1683. Selmeczbánya. rk. izi'. Körmöczbánya. 3. Biik(» viiika. 4. izr. rk. 924. Presztavek. rk.] 461. izr. Tormáskert. 773. Járás — Bezirk Szent-Kereszt 6'j 13. Pilla. izr. rk. 710. 1. 917. 525. 1151. ág. 33. rk. rk. rk. "^rk. 14. rk. Szénásfalu [Zaborcs t. ág. Köniiöcske (0-). rk. Moyyorümdl. 8. ref. Rcvistve-Váralja. Majlát. 5. [Buczistál t. rk. 475. 451. 30. 12. 4.J 778. 351. Rcpisz'li/e. 9. 2. lludiió'. . gk. 1. 36.] 1738. 25. izr. 21. Szriioszict t. Lovcsa (Nag-y-). 3 22. izr. Liitilla. 317. ág. ág 1. 489. 550. [Aiitaltáriia bánva. 27. . 276. 20. /r/r«/?//os.Dúczifii rész-e. 38. 455. rk. 276. 476. rk. 648. izr. ref. 318. 3. 24. Holub és Bopo- viiia t. 2.] 340. Nevoluó.Kereszt {Garam-\ [Kupcsa. izr. 13. 16. Lócsa {JSagt/-). Lovcsa (Kin-). 37. 693. 241. Szent. rk.

IV. rk.439. 5. 484. ág. izr. 10. rk. Kamenecz (Fels-). izr. 6. 22. 7. 5. izr. 3. ág. 4. rk. Kolacsuo. Kürtös {Garam-). 43. ág.] 1600. 48. izr. 588. 450. 9.5. 323.izr. 2. 467. Zsarnóczakohó. 322 izr. izr. 276. rk. ref. Zsadánij (Fels-) 488. rk. izr. 31434. izr. izr. gk. .izr. 5. 1. ág. 323. 696. Felfalii. Stepiiicza.] 380. Zsarnócza-Hutta. Viliiiye. Kíuneiiecz (Alsó-). rk. 19. 8. 11. ág. Zsdáiiy. izr. 419. 2. 345. 44. 741. 735. 124. rk. Trnavka (Fels-). izr. Hlbcíka. 6. izr. Mmíszent Garam). Lenge. (Fels-). Tárnok {Alsó-). [Ladiió t. ág. 1501. Nemes-Kosztolány. ág. Bisztricsény. 340. ág. Tepla. Zs(láiiv(Alsó-). 313. 7. ág. 6. Nemes- Kosztolány. rk. Triiavka (Alsó-). rk. Surány (Erd-) 594. 631. 31. 45. 40. 41. 11. 1. 51. rk. izr. 2. 53. 26. izr. ág.rk. 10. 3. Bezeréte. 24. ág. ág. 2. 415. 278. 50. 287. Krsty Qn(nKiü-). Bisztricsény. 47. 259. Zsariiócza.70 Vármegye — Coraitat : Bars. 13. rk. Valaclie irtványtelepek] 537. 3. Voziiicza. '2. rk. rk. Járás — Bezirk: Oszlány. rk. 3. 16. 2. Cseriiye. Sekéli/. Djél. 309. rk 370. Rév (Garam). izr. 476. 357. izr. Csereni/e. [Prosziie és Lukavicza t.57. 52. 481. ág. rk. 3<i. 382. 131.3. rk. 8. 289. 2. 4.s. 13. 349. '-^ Peszerény (Vilinye-). Kosztoláiiy (Nemes-). 660. rk. rk. Triibiii. 85.Keresm/e (Kis-) 328. Tárnok (Fels-). ref. rk. fSzala. Kéresnye (JSaíjij-). ág. 736. izr. 325. 46. ik. izr. 341. 518. 436. rk. 42. 660. Nemes- Kosztolány. Kalacsna. 4. izr. Triiavahora. Nyitraszegh. 49. Járási összeg': — Gesammtsummc des Bezirkes: 32129. 52. 337. izr. izr. Zsiipka.Zsaí/a'w//(J/ífd-). Andra- sova. ( 46. 4. 259. 1. rk. Krstyene (Nag-y). 23. rk. Vieszka. 328. Zsakil. 1. 32. Brogyáii.436.

Hecse. 917. [Repe a clo Belallo^. izr. 35. 339. 1. izr. UgTÓcz (Nagy-). 6. Ka- ziniii*. rk. ág. rk. Apáthy (Kis-) 442.52. 13. 2. Bisztricséntj (Kis-). 90i.' 255. 7. izr. Járás — Bezirk: Arany os-Maróth. rí!. 11920. 14. rk. izr. kg. 19. Sipok. Ugrócz (Kis-). 16. rk. rk. 16. Hercstény (Kis-). 3. 17. 66. 10. 5. 20. 15. 2529. Levaszovszky. izr. Siiiioiiy. 573. 4. ág. 320. izr. 485. Baiiszka. izr. 2. 9. 137. rk. Bosiák és 3Ió- dos t. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bez-irkes: 12540.(rk. Oszlány. Radobicza. 130. ref. 692. 387. I)ri<'nki. ref. Kovácsi. 2. 1. rk. 1392. 23. 131].] 1527. 3. ref. rk. 130. rk. 304. 8. 11. 48. Kosztoláiij' (Feny). Oberstauilen t. Boi'iszko. 19. Keresztúr. rk. 71 12.] 2541. 21. Hizéi'.3. 2. rk. izr. Lukacsov. ág. 28. 14. Pársit. 994.ref. Vieszka. . rk. ág. 464. Csdrad. rk. 1. Bélád. (iesztcz. izr. 15. ref. 4.Hin- terreichberg. rk. 12. ref.K«- sovszki. izr. 863. 1720. 293. rk. 779. [Szent-Ilona és Korlát p. Kisfalud. 2."Nenicsek. 429. 831. ref. izr. Csarád. 427. 4:7. 448. rk. 71.üre«es(Zsí7rrt-). rk. izr. 411. Rudócz. izr.Í7A\ 11. rk. izr. Mohi. 1. 4. 2125. 7. 423. 1. izr. 1. ág. Brezov. 1. 422. rk. izr. Hercstéiiy (Nagy-). 36. 430. 759. izr. ref. gk. 45. Fatíua és Riidicza. PdrZ'SÜ. 9. Hvojmkov. izr. Velkapola. 583. Garamlük. unit. 13.] 999. irtvány- telepek] 486. 8. ág. izr. 15. 2. Berzeiicze. 18. izr. ág. Járás — Bezirk Aranyos-Maróth. izr. 409. rk. 5 17. (i. rk. 9.izr. iSagyytiezö {Pálos-} [Hajerstaig. 143. 2541.751.806. izr. Mohi. rk. un t. 683. 16. 5. izr. rk. ref. 9. ág. Knezsics. 5. Horka. [Czerova. 145.] 177. 32. Pozsdol és Brezova t. [Gyuris t. 273. 136. 2. 3. rk. 9. Aranyos-Maróth. ref.] 1343. ág. Kelecsény (Fekete-). 16. ág. Stefiov. V. 2. Ebodecz. 329. [Alsó-Fels-Lucsnó. 8. 438. 30.

Nagy- Szelezsény. izr. Szelezsény (Nagy-). 795. Velsicz. ref.izr. 577. unit. Dt'bnái*. 19. 37. 10. ref 1. Hiibacs. 431. Némethi. rk. 1311. 233. 838. rk. Toiiia. 41. izr. 39. rk. 20. 7. 6. 32. Nagy-Szelezsény izr. 16. ref. 28. ág. 253. Nagy-Szelezsény. 9. JSemcsétiij. Thaszár. izr. 26. 395. Alsó- és Fels. Ilíaiikócz. ref. rk.rk. 3. 19. Kopanicza. 3. 3Iaholáiiy. izr. Adamecz. izr. Loócz. Lócz.] 813. 18*. rk. izr. rk. 700. izr. 452. rk.[Hajiial^'yepp.ág. 298. 9. rk. 21. 24. 27.[ Németi liiita t. 635. rk. Szkiezó. Nagy-Szelezsény. 756. 41. . izr. 804. izr. 30. Létlecz. Szelepcsény.] 450. rk. Szmikuya és lluczovczy t] 939. Valkóez. 6. ág. 6. ág. 78. Leliota (Kis-). 4.izr. 1. rk. 2. ref. rk. izr. izr. 299. 250. ág. ref.666. l. rk. 1071. 490. rk. 2. 38. 577. Peszér. 1363. 312. Petend (Hj-J 143. izr.72 Vármegye Comitat: Bait. Németi. 5. 600. ág.] 314. Taszár. Orovuicza. 664. 29. 29. egyéb 1. 1. 425. rk. [Jávor.Benedek (Garam-). 6.ág. Ülés (Nagy-). Magosmart.^ 22. Szelezséiiy(Kis-).rk. 18. 20. 18. Tap(desány (Kis-). Paiiló. 140. ág. 289. [Feketevölííy p. 549. [Remiatka p. 23. 25. 800. 257. Leliota (Xagy-). Mohi/ 19. 42.Néver. 33. Perlej). 31.4. rk. 5. rk. Inezevölgy üvegí?yár] 853. rk. Szent-3Iárton. 993. 42. 293. Jazviiii.23. izr. 8. izr. izr. ref.] 252. Ülés (Kis-) [Rajiiolui. Szent. 34. 444. Blaskó. rk. 1. Piadoinér t. 938. 329. izr. 1. rk. Sajba. 35. Petlus. 'izr.Gai'aj és Crudeiiicze t] 700. rk. 1. 36.l0. Nemesén. 774. 32*í. 764. rk. 7. ref. 3. ág. 28. Udecska. l^IaíA'aspart. izr. izr. 40. Szeiit -Benedek. 796. 1.259. Paczalai. 388. Rohozsiiieza. [Viglasz. Malauvaji Malont/a.]699. rk.

7. egyéb 2. 73 43. 4. gk. 276. 26646. rk. : gk.4185. ág. unit. kg. 369. 6. ág. kg. . 6. Aram/OS (Kis-). 493. 8. 1. [Földvár. Körniöczbáiiya. ág. Závada. 2365. izr. 466. izr. 1335. 68. 100. 23. ref. 4. 7701. unit. ág. 7400. ág. 1007. 48. unit. ref. Kétegyháza. 735. izr. 5. Járás — Bezirk: Békés.Vágása. 9. ref 3. unit. 1. ref. 485. egyéb 14. Vetem yik Körmöcz-liget. Doboz. rk. 167. egyéb 14. gk. kg. 1. 6. 3766. 317. izr. kg. egyéb 5. 3. 3922. (hjula. 20. 1. rk. rk. Vármegye — Comüat: Békés.] 9179. Blaufusz Kékellö.] 13. 1. Járás — Bezirk : Békés-Gyula. 223.lárási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes 11671. 91. . [Paradicsom. 538. ref. 42284. ref. unit. Zlatiió. 14. 161. kg. 2054.] 2994. 6. 127761. 1. :: Járás — Bezirk : Békés-Gyula. ág. Békés. Sziget. unit. p. 4777. gk. 94. 6381. rk. rk. 2. Járási összeg* : — Gesammtsumme des Bezirkes • 27873. izr. ref. rk. 7. rk.— Doboz. 63. 2467. Déiiesiiiíijor t. 45. p. [Széplakinajor p] 473.l 25087. 5157. Vallwcz (Kis-). gk. izr.gk. ref. 119. Léva. 29. 7. rk. izr. Zsihra. unit. 4. 1090. I. 119. izr. ág. ref? 20744. 27. kg. Várjiicgvoi fösszeg — Gesaiiimtsuiume des Coiiiitates : 15-2910. gk. II. ág. Zsikava. egyéb 1.Varsánd ág. 426. S650. ág. kg. Lucska Jánosrét. kg. izr. rk. 3030. Solvuios. rk. ref. Gyula. Gerlapostelek. [Konossó : Kunos. [Gerlapostelek 4911. 16920. 4. Gyulavári. rk. izr. 283. rk. 33. 966 Tljbáiiya. 44. gk. 1. 4. gk. Hornavész: Fels- : 7Vi/^. izr. izr. gk. 61. 2. izr. 452. 28. 1213. Fehérhát-Liidad-Deló t. 2613.

izr. Mezö-Berény rk. 51. Sikony t. 155.'cs. RK. Békés. ref. Öcsöd. unit. 408. KörOs-Tarcsa. 10341. [Fényes.és Kis-lvondoros p. unit. Nagyvárad. ág. 29001. 129. Fels Njoinás. Kondoros. 1. Járási összeg: — Gesamnüsumme des Bezirkes : 42952. ref. 610. 1. 24044. rk. 8023. IV. Fels-Telek. III. gk. 3408. ág. gk. Jái'ási összeg: — (íesammtsumme des Bezirkes: 38301. 846. egyéb 104. *3Iiliály halom. ág. Xagy-3[érges.74 Vármegye — Comitat : Békés. kg. keleti örm. 2. 7094. 20992. ref. 256. Für- jes és Kanális p. gk. ág. Nagv.Kis- Megyer. 526. 7875. 156. kg. 2. 5025. ref. rk. rk. 616.Vásárhely. egyéb 33. 3173. Apáti p. ág. ág. 598. ref 907. Jáiás — Bezirk : Békés-Csaba. 7. izr. 176. (íácshát. 44. keleti* örm. 1. ÍO. 107. Tárcsa (Körös-). ref.] 34243. ág. egyéb 94. 133. 16. egyéb 104. unit. 7168. 1. 8875. Járás — Bezirk: Szarvas. 19. 149. 443. NagvAÚrad. gk. Siinaíiát. izr. 319. 111. Liiji. Békés-Csaba. 1511.Mez. 10 Makó kg. izr. Nagy -Megy er.] 2597. ág. kg. gk. [Nagy-Lapos. gk. 3. a heUjbeli ágost. egyéb 14. [Nagy-Csákó. Szarvas. . Jiiliászföld. Kis Rét. 1539.] 4058. kg. 2. 2. 28. Nagy-Két. Alsó* Nyomás. Soproiiy. Harcsás. Kígyós (Ij-). 241. ref. izr. 396. [Kereki p] 12469. 24570. kg. 2075. 796. izr. Kerek. 2. kg. Beréiiy (Mez-). *RK 697. rk. gk. egyéb 56. 3232. 117. unit. 209. izr. 3. ág. kg. kg. ref. 65. 24393. 1611. rk. izr. Kondoros (Nagy-). 1. Lestyán p] 5326. Hód. Kis- Mérí:. 815. ref. egyház. Kállózuíi'. 5. izr. rk. [^íakkosháí. 25.

' 1514. ref. [Vermes Korliány. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 31480. 1. unit. kg. 64.ág. 3968. unit. 315. V. 6949. l. izr. izr. 2. 1.*^ 1. Gara. AG. Kis-Fás.70. Szecs.229. Vadíis 7577. 1011. Monostor. Küls-Hagy- más. Bels-Ki- rit. kg. gk.] 7829. 3Iá- gor p] 8952. ref. Járás — Bezirk : Orosháza. . 7876. Akasztó. Szeghalimi. ref.'6. 8. 3075. ref. ref. 3. gk. 192. Szent András (Békés-). rk.aj or. Sebesér. 14. gk. 466. 43. Vett- rét. 2510. izr. Bánfalva. az orosházai ág. 179. gk. ref. Nagy-Bucsa. 60. rk. 4. 297. egyéb 14. Farkassziget. kg. ág. 44. kg. 1 m/ó'. 710. [Halas-Simáncl. 1. Küls-Sái'sziget 3Iacskás. izr. 1. 1199. 522. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 41600. gk.6701. 1848. 3. 75. 6735. 269. Kis-Csikér és Xagy-Csikér p. Csorvás. Bikasziget t. 2. Kátasarok. unit. kg. gk. [3lágor. rk. egyéb 47. 1 3. Veszt. ref.] gk. Makó. Sárrét. egyéb 14. 4. egyéb 105.kg. 7136. 3Ialoni p. Kis-Monostor. p. 7S 4. ág. 3282. 197. 662. egyéb 34. 5150. 8957. Földvár (Puszta-). egyéb 44. VI. 1488. 1482. 8. rk. kg. izr. rk. rk. izr. Gyarmat (Füzes-). gk.86. Békés- Csaba. Várhely. ág. t. Barna- sziget. 1239. Kerek-Sziget. Orosháza. 1293. Siklos-Töviskes. 124. 4. 45. kg.41. Bzcnt-Anár'ds. izr. 26676. 115.] 7122. 1348. 3Iélies. 1662. ág. izr. egyház. izr. 10.ref. 7.ág. Küls-Kiritó Bogárzó. Járás — Bezirk : Szeghalom. KertnifgjSzopor. 6.ág.343. Divikizug-Kako n- czás" és Kertészsziget t. izr. 26. ref. 28. Bels-Hagymás. rk. Járás — Bezirk: Szeghalom. kg. [Pázmán. RK. Ladány (Körös-). Fokköz. ág. ág. Tengerpart. Nagyvárad. rk. 773. 24107. Atka. Veresliáz. 213. kg. gk. ref. 3. Pap-Sziget.. gk.rk. Selvemm . 124. Bánya. 4S49.

izr. 1959. 8. unit.kg. 11628. 4. i216. 785. ref. 9207. rk. kg. (ívonia. gk. [Zsófia. 874. 1284. 21. ág. egyéb 59.ref. 7477. rk. kath. 7.6. unit. 179. Székes. izr. 7. 14. rk. 1211. gk. ref. 1. unit. 1683. ág. 698. 37. 2889. 301. Nagyvárad. 8. László t.izr. 4432. izr. 1. kg. keleti örm. 736. 9980. kg. egyéb 16. Vármegyei fösszeg: — Gesammtsunnne des Comitates: 258386. 58. izr. 542 ref. rk. unit. 6. S. 8. 847. 988.76 Vármegye — Comilat : Békés. ág. gk. ref. rk. Csaparlialiua t. kg. 2. 76. 305. ref. 53. 15. gk. gk.] 3277. izr. *7. Endrd. Bánfalva. örmk. ág. kg. ref. [Gviilamezó. ág. Oviüa 19991. 2817. ref. 6. . kg. egyéb 8.l69. ref.ág. unit. 2. [Kis-Csákó és Kakasszék íj. örm- rk. 9038. 321. 11. 8857. 513.Makó. Kis Szénás. 20. gk. rk. t. 2. Orosháza. 75. 7189. 15. Makó.izr. egj^éb 8. rk. gk. 65. 2705. Telek. kg. ág. 1. 1280. 206. 1. 11245. RK. 484. 10. 32648. egyéb 450. 14868.J 10867. gk. 15. izr. unit. Hódmez- vásárhely. 6. 78.keletiörni. Lajos-Szé- nás]. 91339. 111. 13. [Czifra. Komlós (Tót-). 156. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 21765. izr. ág. 101. egyéb 2. Í186. 2. Pálmatér. kg. 186. izr. 3216. örmény kath. 22. ág. unit. 1736. gk. rk. VIL Járás — Bezirk : Gyoma.]19956. kg. 10442. Járási összeg : — Gesammlsumme des Bezirkes : 50626. rk. rk. ág. gk. 803. 7. 2. 58867. ref. 5. Küls és Bels-Sámson p. 421. 2. Sáiiisou. ref. 4. keleti örm. izr. kg. 1. : 5778. 5. 211. Szent-Tornya (Pnszta-). 9636. 1555. unit. ág. gk. ág. Tót-Komlós. gk. [Nagy Lapost] 10898. Szénás (Nagy-). 92327. 3Ialmos 3Iihálytelek. ref. egyéb 109.5ent-Tornya (Szabad). izr. kg. 42:J.87. 9.

97. 18. ref. 767. gk. 59. 8. 24. Bégáiiy (Kis-).l2. (iiilács'. rk.l5. ref. 49. 15. 1 ref. ág. 198. 3. Bucsú. Vármegye Comilat: Bereg. ref. 5. ref. 28. 886.izr. ág. 746. 102. rk. Csoina. 4. Ardó (Beregszász-Vég'-) 531. izr. 17. 274. izr. Bereg (Nagv-). Hete. 1. rk. rk. 15. 222.419. izr.. Beregszász.622. Kigyós. 117. izr. 26. izr. 13. 219. 35. 100.l3. l. 23. //o/wo/f. f^'^íí^y. 443. 7. Járás — Bezirk : Tiszahát.l68. 425. 20. 297. Iloinok. 500. 64. rk. 17.27. izr. (iecse. ref.l9. 48.559. I. 467. 12. izr.izr. gk.gk. 1. 294. 94. 1. 311. ref. 39. 22. 539. G47. 461. ref. Balazsér. 112.ref. Csetfalva. 719. Ha!ab<n'.371. 23. 42. Badalo. . Csicsóhegy és Kiikjaháiiya t. gk. 1. 1. izr. 49. 1462. rk.gk. 528. 65. 19./ya/a/>or. izr. ref.ág. 7. 549.448.láiid.rk. Csaroda. izr.rk. izr.rk. 72. l'5. izr. 68. gk. 1 6. rk. i". 257. 270. 368. rk. 362. 35. izr. 548. rk.. 9. 33. 929. 189. 879. 386. 1203. rk. ref. gk. 13. 28. gk. 70. 802. Déda. 271. rk.ág. 19. ret. rk. 21 . 5. izr. 41. rk. 6. 10. 22. 6. ref. gk. ref.412. izr.36. izr. 434. 230. 2. 19. gk. 193. gk. rk. ág.] 1664. ref.47.izr. 45. 29. gk. izr. rk. 88.79. 2. 219. . 41. ref. gk. . 3Iái'ok. rk. 24. rk. ág. gk. 4. izr. 87. 30. 17. 14. rk.] 1113.gk. izr. 860. 631. 444. 10. Bin'zsova. 54.kg. 9. 333. 167^ gk.242.ref. rk. 8. Fejércse. Jánosi (3Iakkos-). 118. izr. gk. 313. (TÍei'gelyi. ref. 35.l0. ág. ref. Beiie. ág. gk. 11. izr. 3. 59. 67. 12. ref. Kovászó. ref. izr. 239. 102. gk. 157. 145. rk. izr.36. ág. gk. 26. 617. 66. 336. gk. ág. ref. 17. 848. 402. 21.rk.rk.izr. gk.gk. ref. 28. 40. ág. rk. ref. gk. 4.5. gk. 787. ref. 7.ref. 81. rk. Asztély. és Kis-Bakta p. 2. 9. 14. 77. izr. 129. 2. 3laes()la. gk. 68. [Loiigodár p. 27. Bégánv (Xagv-). 56. izr. ref. ref. ]\Iáf(>k(Pai)i-). 1008. 3Iiizsaly (Nagy-). gk 88. rk. 64. 213. 173. ref.gk. 122. 977. 43.gk. 228.

kg. gk. 668. 32. rk. 10. izr. 1951. izr. 642. rk. 5. 431. 61. gk. 2. 111. 38. kg.rk. izr. 9. 84. Barkaszó. rk. 19737. II. 277. 327. ref. 61. 37. gk. 35. ref. 5. 854. 34. rk. gk. rk. 3205. ref. 49. 6. izr. Homok. 2. 42. 2086. 63. 13. rk. 3. rk. izr. [Rafajiiaiiiajor p. rk. 2340. 4. 349. 107. B. 33. Suránv. ref. izr.75. 8. 26. 1044. 12. 10. Darócz. rk. 266. rk. izr. Járás — Bzeirk : Kászony. ref. 1. 60. Ugoniya. gk. ref. izr. 182. ref. izr. 533. gk. Ijfalu (Bereg-). 45. 30. 49. 383. 15. 3834. 7. Geléiies. 2585. 12. ref. 1014. 147.ref. 133. rk. 222. ref. ref. ref. ref. Giit (Kis-). Oroszi(Sáros-). 101. 2. 762. gk. 44. rk. 6. 50. izr. ref. MezöKdszony. ág. 33.ág. ref. 36. ref. Dobrony (Nagy-). 123. 11. 60. rk. 330. : 78 Vármegye — Comitat : Bereg. izr. izr. gk. 494. gk. 766. Harangláb. ág. 132. 241. rk. 1501. gk. izr. 14. 30 Naméiiv (Vásáros-). kg. 52. 2769. Tivadar. gk. gk. ref. izr. izr. 42. 2311. 727. 984. 75. 3. 1145. 302. 3. ág.] 1004. 330. 1237. 955. 726. Homok. Tarpa (Mez-). 43. Bátyú. ág. izr. ág. gk. 3040.izr. izr. 986. 5. gk. 93. ref. 76. 218. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes 29405. ref. Atya (Vámos-). gk. 22. 61. [Ligetke p. 18. Barabás. 319. izr.880. 1029. 9. 83. 51. 22. gk. ik. 284. 21. rk. ref. rk. 141. 57. 9. 59. 65. 19. gk. 2. 1. 20. 1164. izr. ref. 341. izr. gk. ág. rk.rk.] 513.80. 28. rk. 53. 21. Vári (3Iez-). gk. 246. 63. Tákos. 886. 968. 33. 25. Adonv (Tisza-). 33. izr. 615. ág. izr. rk. rk. 78.46. Bótrágy.580. ref. . gk. ág. 1. 37. Csomoiiya. gk.gk. ref. 14. Homok. izr. ág. 786. 1. Dobi'oiiy (Kis-). Tarpa. refr884. 92.l57. 748. 188.gk. 31. rk. Giit (Nagy-). 54.

ref 505. 27.izr. rk. 21 Papi (Csonka-). 364. 68. rk. 23. izr. 556. 6. ref 8.izr. 285. 14. 36. ref 485. 97. izr. gk. gk. gk.gk. 23. 1. 331. 126. 1726. 33. Nagv-Szeg p. gk. 9. gk. Dávidliáza(O-).- 13. 4. 17. Cserlend.Zápszony. rk. 172. 2307. Dávidháza (Uj-). izr. 613. 5. gk. ref. 5 2. izr. gk. 7. ref 693. rk. gk. réf. ref. rk. 35. 1583. 178. 33. 101. gk. 22. rk. izr. [Sóvágó. 40. rk. rk. 79 15.23. rk. Rárdáza. rk. Kerecseiiy (Tisza-). Kászon (Mez-). izr. 516. 84. 241.284. izr. 1341. 362. Helyen. gk. 316. Talaj- szeg. 604. 10. 71.ág. 333. rk. -^ Dimkófalva. ref 457. Orvéiiyhát. gk. 71. 53. Cserejcz. 65^. 396. 1213. Bubuliska. 114. izr. izr. 104. 25. 732. Czapóczka^ 373. Csapócz. Lóiiya. ref. 35.7. 1. 1359. 834. kg. Ben«Mlike. ref. ref l. gk. Balázsfalva. 23.] 591. gk. Szei'nye. 556. 24. 19568. rk. gk. 823. 8. 11. 11. ref. 139. 1529. Csabina.49.9. 5.ref 571. Járás — Bezirk: Munkács. 3. 1026. 19. 148. 39. izr. . izr. gk. 8. rk. 2049. Mátyus. gk. 8. Ujfalii (Rafajna-). 902. 16. 18. 452. 37. 639. Járás — Bezirk : Munkács. 43. Vid(Tisza-). gk. 2. gk. rk. izr. 6. rk. izr. ág. 1. rk. 259. 177. Bei'szinka. Járási összeg: — Gesammtsumme des Besirkes: 25487. ág. izr. gk. 87. 2. Berezinka. 127. rk. ref. 8. rk.*^ 20. gk. ref l. 74. 22. gk. rk. ág. izr. 7. rk. 7. 859. 63. izr. 12. izr. 35. gk. 1085. ref 883. Mez gk. Lóiiya (Kis-). izr. Bukovina. rk. izr. 45. 474. 29. 360. 571. 79. 54. 97. izr. 6. 20. gk. izr. (Nagv-). ág. Szálka (Tisza-). 3. gk. 3. rk. 94. 20. 33. 73. 1241. 6. 51. rk. Belebele. izr. 15. REF 359 Tiszán- túl. 55. 26. 827. 59. izr. 13. 1. Hetyéu. Kászony. Som. 110. ref 842. III. 1024.

157. Diibrovicz. rk. ref. 101. 355. 45. 34. 80 Vármegye — Comitat : Bereg. gk.a. 57. Fo^aras. izr. kg. 115.ref. 1. 19. ref. rk. ág. 7. izr. gk. Goroml. 1393. ref. 46. 52. 48. 38. izr. 37. 40. rk. Hraboiiicza (Alsó-). ág. rk. gk. 20. 22. 35. rk. 72. rk.s. Gát. 243. ref. 34. ág. 1. rk.gk. (Csahina^Duhma. 6. 21. 7. izr. izr. 494. Kaj(íaiio. Iglifwz.35. 15. 1356. 22. 37. gk. 1. 18. 3. gk. 270. 281. 28. 23. ág.rk. Kleiiócz (Uj-). Hribócz. izr. ref. Fedelesfalii. izr. 13. 35. 874. . 5. 1073. 853. rk. 16. 212. ág. 29. 66. 1. rk. ág. izr. ág. 743. 10. 956. 1 1 7. rk. 264. 823. gk. 31. b. rk. Klacsaiió.ref. 81. ref. Gombás. DimkóMu. 928. 253. 479. 34. Gatli. Ift-léiicz. 195. 3. 501. 39. 36. Káliiik. ref. izr.. Dunkófalva. lilocskófaka. 311. '^ Dunkófalva. I"i61. izr. 17. ref. 32. Diibiiia. 18. ág.rk. 7.\orolnykza). 2. Foi'iios. 40. 312. 6. 18. Munkács. '^ Repede.401. (Zimbrillova). 320. gk. rk. ízi-. 11. gk.ág. Klasti'oinalja. 587. 136. 67. rk. 146. 69. 37. Frií»'vesfalva. izr. gk. 86. izr. gk. gk. Khiosávka.izr. 341. 695. K(K'zka-Szállá. 15. 10. 732. izr. 306. 24. 19. izr. ref. izr. 2. 1530. 4. 87. 4. izr. Klocskófalii. 41. 23. 195. KeiuleiH'ske. Jlkócz. gk. 333. Dorczeii. gk. 6. 58. 25. izr. 21. izr. GéA'éii falva '-^ Rónafalu. 34. 51. gk. gk. 8. 726. 20. Izsnvéte. 1. l. rk. 11. 33. izr 115. llykócz. 77. 98. 1035. 1686. 352. rk. '-^ Gombás. ref. rk. 455. gk. gk. 136. ág.) 539. 14. izr. 36. ref. Iváiivi.857. 69. 39. líi'iR'CZ. {Hv\hócz. ^27. izr. gk.1251. 344. 26. gk. Herczfalva. 155. 261. 30. 24.l70.AroczÁ!'así«//«5. rk. gk. ref. 24. 1. izr. 27. 644. gk. gk. gk. 25. rk.l. gk.

46. RepíMlc. 45.rk. 2. Lucska (Kis-). 7. 333. 52. 246. Járás — Bezirk : Munkáci^. Mun- kács. 53. rk. 50. gk. 19. 31. gk. Lucska (Na/ü^y-). 8. 635. 10. Pnisznyákfalva. 1. Munkács. ref. izr. 44. izr. l. 143. 31. gk. 15. 45. 2. Lanka. ref. rk. rk. rk. izr. 145. 1126. gk. 64. Podhemií. ref. 335. 316. (Gévénfaha. 29.860. 57. gk. Léczfalva. 7. gk. 1. gk. izr. gk. ág. gk. Lohó (Kis-)^-^Szöllös (Bereg-). kg. Kuzmina. Lohó (Naí»-y-)^Szöll()s (Bereg-). 1. 419.]. 147. Mog-yoi-os (Kis-). 1./fö7cs/w.rk. rk. izr. gk. 140. Rák<»s. 655. 12. 23. 57. izr. (Dubrovicza. rk. 403. Scluniboru (Alsó-). (Czolánfalva). rk. 625. izr. 1009. 51.) 115. 40. Kucsova (Orosz-). izr. ág. 58. gk. gk. Huszkócz (Xa^^y). 62. ág. 155. Lauka. 1201. 391. 60. 17. 66. gk. 69. rk. 417. 43. 151. Ploszkánfalva) 58.355. Rúna falu.ref. izr. gk. Leányfalva. 6 . 68. izr. gk. 21. 10.434. ref. 95.*[Kis-liiiszkóczp. rk. Liszárnya. KiicsoVíi (NéiiKít-). izr. 300. izr. 116. 1. ref. 6. 19.8. 419. unit. izr. 54. 12. ref. 466. 297. 360. 51. b. ref. gk. 49. 98.Egreske). 1270. 3666. izr. 25. 319. 608. Oroszvéft'. MíííA'yorós (Na^-y-). izr. 56. 55. 750. 13. ref 4. 2258. lo. izr. rk. rk. 47. 22. 3971. 2.izr. 1. 1. 241. rk. 367. 7. 10. rk. 61. V. Kölesé n.'. 593.gk. rk. 838. 81 42. 428. rk. 164. 51. izr. 63. Patkanyócz. Ruszkócz. 65. 4. (Breszto (Naj. izr. 430. ref. 16. 184. Munkács. Schöuboni (Fels-). gk. Piszti'aliáza. 56. 64. izr. 42.gk. 485. 9. Helységnúvtúr. 2. 663. gk. 139. 602. rk. gk. 291. gk. rk. 228. 265. 100. rk. 323. gk. 59. izr. ref. 123. 417. izr. izr. 153. 67. 175. gk.gk. izr. Munkács. izr. 1. Munkács. 480. 6. 169.'y-) 450. 48. 356. ref. Pósaháza. 505.izr. 3Iedveí?yócz. Runófalva. Kustáiiíalvu. gk. Ormod a szolyvai járásból. 23. 153.izr. ref 2. 1.

21. gk. rk. gk. Sztánfíüva. 2780. Bilke. 75. 44. 869. Abráiika (Kis-). gk. 352. 113. 490. 70. 298. 176. 81. 489. 226. 4306. 411. 1. 167. gk. izr. 72. Szöllös (Bereg-) Lohó (Kis. 200. izr. kg. 30. 53. 377. 2. 1285. rk. izr. 163. 1. 62. IV. 157. izr. 12. 1. izr. rk. . rk. Szti'abicsó. gk. rk. Szent-Miklós (Bereg-). rk. izr. Vmiicze (Fels-). 106. 64. izr. gk.Bezirk: Felvidék. 51. rk. 1. ág. 82. ref. 865. 4. gk. 781. 1. 9. izr. 2. 5. rk. 830. b. 161. kg. Selosztó. gk. Járási össze^^: — Gesammlsumme des Bezirkcs-^ 48714. Szenl-Miktós. 274. Viziiicze (Alsó-). 5. ág. 13. 629. gk. 64. Ziiiibriílova'--Koczkaszállás. gk. 625. 595. izr. 274. Váralja. Zsótiafalva.és Nagy-). 1054. Bárdháza gk. rk. Zsukó. ág. gk. Trosztyanifza. 7. gk. 11. Járás . 943. gk. izr. 18. gk. ref. 182. ref. rk. ref. 85. 5. 5. ref. 81. Vorotnyicza'^Gombás. izr. 7. Almás (Kis-). 400. ref. ref. 25. izr. rk. rk. 73. 20. izr. 299. 601. 33109. Sziuyák. izr. izr. 70. gk. gk. 403. 2. rk. 28. izr. 13. ág. rk. rk. izr. 8. 77. 915. 36. ref. 171. 103. 22. 28. 3. ref. VániUya. 1199. izr. ág. 84. 5335. unit. 56.izr. 78. 935. Szcreucsfalva. 79. gk. izr. 101. 5480. Bród. 76. 80. Várpaláiika. 9. rk. 116. 75. Skuratócz. rk. 36. 13. gk. 460. 666. 7. 84. 1637. 699.82 Vármegye — Comitat : Bars. 464. 74. 503. 71. 809. gk. izr. 155. 4. 170. ág. 452. 6. rk. 158. 81. 4. rk. izr. 55. 86. Bábahut. izr. Szidorfalva. 10. Abváiika (Nagv-). gk. 3710. Árdáiiháza. izr. 12. Almás (Nagy-). gk. 41. 568. 166. 645. Bábatalva. 352. ág. 83. 1. 14. gk. gk. kg. 341.l7. 24. 312.

7. ref. izr. rk. G\ öi'ftyfalva (Pap-). 35. Drágabártfalva.^49. 2. izr. Klaslromfalva). Medeiicze. izr. 680.Polyáuka. 22. 1050. izr. gk. izr. b) Cserhalom. 108. rk. rk. 382. 15. (Dubroka) 647. gk. 19. gk. 12. 125. 213. 23. 59. 892. Köcesd. Hatmeg (Kelemenfalva. 38. 47. Iváskófalva. í^k. ref. 473. izr. 6. izr. 21 Kelciiienfalva^Hátmeg. gk. 6. gk. rk. 28. 725. izr. 1166. 29. gk. 20. ref. gk. 3. gk.48. izr. 2. 554. 3100. 492. 698. 1. 14. 374. gk. 19 llosva. 17. 33. DuM. 78. 306. izr. 8. 80. ref.%V. ref. 36. 67. izr. izr. izr. Bilke. Falucska. 644. 131.359. 1448. ref. gk. Nyiresfalva. izr. rk. 1329. 8. rk. gk. 1107. 66. Bilke. 20. Falucska. Deskófalva^Tkés. 96. Miszticze. 592. 33. 35. 16. 585. Kisfalud. rk. Bereg-). Csertész (Oláh-) 558. 14. (Rosztoka (Bereg-). izr. izr. 82. 1236. Makaria. izr. 2. izr. Maszárfalva. 25. gk. 131. izr. 2. rk. izr. rk. 7. izr. rk. Komlós. 12 gk. Patak (Fekete-). 37. 355. Palfalva. izr. 51. 598. 32. 3. Bilke. rk. Kisfalud (Szilcze-). izr. 1173. gk. ág. 9. 150. rk. 302. 2. 473. 15. izr. Kövesd (Szilice v. 456. BUke. gk. 349. 2605. 1. 31. 144. Iloiicza. Papfalva. rk. 11. 739. gk. izr. 280. . 598. 582. 169. 17. 15. gk. Klastroiufalva^Dávi Ifalva. rk. 83 S. 27. rk. 473. Dubróka — Cserhalom. izr. 282. ág. Kutkafalva^l^ábakut. 73 18. gk. 75. 27. 1. 9. gk. 42. Lukova. Szundákfalva). ág. . 1. 34. 10. 13. 14. 30. ref. 4. 505. Gálfalva. ref. 26. Mai'tiiika (Krajiia-). Járás — Bezirk : Felvidék. 24. b) Dáüidfaka (Závidfalva. ref. 6. ref. gk. 963. gk. gk. 12. 18. 1013. 1. b) GáÜÓ. 17/. 131. 791. gk. 3. Makarja. 913. 9. 143. 961. gk. 829. gk. 15. 1016. 1421. rk. 335. 9.

14. 88. 28. 124. gk.-^ Ormos. Bresztó (Nagy-). Remete (Fels-).• 32297. 301. Tkés. 5. (Deskófaíva. Szobotiii. 16. 39. 34. izr. Ploszkopalak) 449. ág. 3. 47. gk. 4138.144. 18. kg. Sziiiidákfaha^-^Hátmeg. 6. 49. Csernek -^iVfl/wos. ref. Diskovicza. 615. 4. 17. Z)/c5/foc/c3a. 837. Bukócz. gk. 709. gk. 138. ág. l. 84 Vármegye — Gomitat : Bereg. gk. . 13. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes .izr. rk. 411. 41. 93. 307. 554. b.gk. Abnamez'-^Volócz 2—3 Abránka (Kis és Níigy-). izr. 10. 344. Remete (Alsó-).. Brusztópatak. Bisztra (Nagy-). 2. 42. 72. 277. izr. 6. ág. gk. Szajkófalva. 67. 1. gk. gk. 341. 36. gk.) 999. Závidfalva'--Dávidfalva. 1. Sarkad. rk.izr. 418. 307. 6. gk. izr. Járás — Bezirk : Szolyva. izr. Dusziiia. 1296. 45. gk. V. 40. Bilasovicza. 132.ág. rk. izr. 5 l."). izr. 51. 626. rk. III. 11. 27008. 44. v46r««AY/. 4. . 46. 2.6. 44. 18. Borszucsina. 109. 1. 203. ref. 81. Bilaszocicza. 6. amunkácsijárásbanban. '^ Léczfalva. rk. rk. Beregócz '^ Vereczke (Felsö-). ^-^ Szolyva. ll. 8. izr. a munkácsi járásban m. ref.96. 445. 88. Romocsaháza. Bisztra (Fels-Kis-). ret.izr. Czoláiifalva. -^ Dombostelek. 149. 7. b Doinbodelek (Ploszkó. 374. 12. 34. 72. gk. gk. 43. Drahusó ez —^ Vereczke (Felsö-). 273. 11. 30.^Gázló. Bisztra (Kis-). 160. 1187. izr. 1. 72. Egreske^Repede. 12. 9. gk. 138. Kis -Bisztra. izr. rk.Beregszász. izr. 38.. gk. izr. Rosztoka (Bei*eg-). a munkácsi járásban III. 15. 28. SwbaUn. 15. gk. 480. rk. 38.

227. 45—46. izr. Hluboki)atak --^ Verebes. 322. gk. 18. gk. 285. 17. Polona. Miskaroiücza. 26. 36. 306. izr. rk. rk. 85 19. Mártonka. Plószkó és Plószkofalva. izr. 31. 8. Hukliva ^ Zúgó. 77. ág. orra. 12. 273. gk. l. 40. 50. Izvorlmtta. 481. ]>Iisk(H'ovicza. Kanova. 25. rk. 232. 22. Olciiyova. Puszik a. 7. 428. 41. 124. 51. gk. Jobbovicza.399. izr. Hraboiiicza (Fels-). 54.8.255. Plávia. 39. gk. Percki'oszna. 2^9. 1. 20. 283. kath. 87. 5. 272. gk. 34. Lázári>{itak — Vereczke (Fels-). 141. 1. 38. 47. 265. 15. izr. izr. Pereszirova). rk. izr. . 3I("liii('siia (Kis-) opálos. Pouoszirova. gk. 3redv('zsa. 43. gk. 617. 81 1. 345. 305.izr. rk. 33. 66. 1. 14. gk. 45. 414. 22. 99. 161. 103. 706.Paul<)Va. izr. Járás — Bezzirk : Szolyva. Jalova. gk. 46. ref. b) J/a/wO. ág. izr. gk. rk. 832. 44. izr. gk. gk. 38. gk.Csernek). gk. 49. izr. 36. f«/0S. Rosztoka (Uj-). 279. 3. Rosztoka (Nagy-). gk. 37. 29. 32. 160. rk. 237. 66. 282. 50. izr. 29. gk. gk. ^ Rákóczi-Szállás. 3.15. Páskócz. HAuvkovicza. 206. izr. 14. 564. Kamra. izr. rk. b) Rákóczi-Szállás (Zavadka. gk. Kicsoriia. 3. gk. rk. gk. 11. 131. izr.(Me!nicsna (Kis-)358. 23. Roiuáiiócz—v Vezérszállás.gk. izr. Hársfaivá. Latui'ka. 1. 33. 39. 27. Pudpolcz ^ Vezérszállás. gk. 10. izr. ^[ai'tiiika (Kis-). 48. 6. 22. 95. izr. 457. izr. . 99. 1030. 511. rk. izr. 33. Holubiiia. 470. 126. izr. 42. izr. 268. 21. 39. 36. -52. 749. 266. 30. Kotilnicza. ref. 272. 81. 48. 147. rk. gk. 304. 329. 24. izr. gk. 28. 486. 1. 260. Izvor. 56. 978. Munkács izr. gk. 214. -^ Domböstelek.gk. 223. ref. rk. lYzsr-i/í-ff. izr. Rosztoka (Kis-). 17. 204. 170. 1.V (Sztrojna.

(Szfcotárszka Szvalyovka). 10. 484. izr. izr. 165. 76. izr. VolÓCZ. 71. gk. 368. 67. 55. 58. 56. rk. rk. Zagyilszka. [Vocsi p. 709. Vereczko (Fels-j. gk. SzUSZkÓ-Ijfalu. Szerbócz. 56. Szászóka. gk. Munkács izr. 372.'lO. 1. 343. 770. 73. 15. Tövisfalva. 212. gk. 73. 133. 60. 42.Romanócz). 435. 8. unit. Verebes. rk. Szkotárszka. Szvalyovka ^ Szolyva (Kis-). izr. 1097. 1. rk. 54. 50. 83. gk. gk. Lázárpatak). 232. 63. 20. Zstleiiyova.Novoje-Szelo). 212. 5. gk. 58. izr. <i. gk. 477. 511. ref. 98. 243. 777. Tisova. 292. 66. 7.. Verbiás. Szuszkó. rk. 17. Tibava (Nagy-). 75. gk. rk.)3. 88. 19. gk. 149. (Pudpolócz. 269. [INíliscse t. 32. gk. Talaiuá. 62. 18. ref. ág'. Sztrojiia ^ Malmos. 69. [Velikivork p] 1506.] 525. 57. 212. 64. Szolocsina. 1. 28. [Záliyka p.s ^ Zúgó. 9. izr. rk. Zbuii. rk. 362. Drahusócz. 47. rk. Roszos. ref. 14. ref. izr. 639. 236. 14. izr. 163. 77. gk. Sziiszkó. ref. Zavadka^^Rákóczi-Szállás. (Hlubokpatak. izr.rk. lHö. 107. 393. 35. ref. Vereczkc (Alsó-). 278. (Beregócz.. t)) Vezérszdllds. 50.. 72. rk. 80. 59. Szolvva. izr. 1. Tövisfalva. 926. Veretecs ^ Zúgó. rk. gk. gk. . 39. Pelrusovicza). izr. 8. ág. 70. 319. gk. ág. 61. rk. llkliiia. gk. gk. 37. Bisztra (Nagy-). gk. Szoli/va (Kis-). 13. ref. 349. ág. izr. 72. izr. 74. gk. 183. gk. gk. izr.. 57 b) Szolym. izr. 1139. 75.] (Almamezo).] 3.^Szolyva (Kis-). 53. Tiiiisor. 2. 2. 191. izr.86 Vármegye — Comitat : Bereg. izr. 7. 88. 90. ág. 197. 80. 476.. 3. 1836. 2. izr. 87. rk. 5. (Erwindorf. izr. 415. 472. 65. rk. Munkács. 840*.

16367. kg. 1. gk. 1686. 869. 3. 2. 2. Szamosujvár. 2. 634. izr. Naszód. gk. kg. ref 2. izr. rk. 3873. 24358. líwfr/»ö. ref.gk. Liiska. 1. 9. kath. Pojeiii. 2. ref. 6.] 8078. 5. 3. izr. ref. 2. ág. 656. örm. izr. 13. gk. unit. 2100.] 10531. izr. ág. kg. 2456. 9. gk. ág. RK. 2. 608. 369. izr. 1. Párva. 1. 539. 1. 956. 1. GK. 4. [Derekaszeg bánya t. 11. [La kasi t. izr. 88575. Neiuegye (Magvar-). izr. 5. gk." izr. 49048. gk. T. rk. izr. 114. rk. 285. 2. 5049. 10. 380.] 772. 10. 32. 381. Beregszász. 87 78. gk. 906. 2. izr. Bikis. 379. Vármegyei fösszeg: — Glesaiiiiiitsiimiiie des Coiiiitates: 179455. rk. 3[akód. ref. rk. 7. 1076. 3. kg. 10. rk. 1209. izr. 297. gk. Mititei. ref. gk. gk. örm. 814. rk. 1356. 1. Veretecs).í. 12. Eiitradaiii. 578. Talamá=. ref. rk. 11. 18. kg. 1996. 9. 1. rk. 24. 768. 2. 19563. (iaureiiy. 318. ref. 91. Pojénfi. Vármegye — Comitat: Besztercze-Naszód. 3Iuiikács. 8. 4. Járás — Bezirk: Naszód. ref. Nemegye (Oláh-). 909.] 842. 340. 8. 2. izr. 23. 72. 16. gk. katk. örm. 37. Németi (Oláh-). Kölese. 598. 16. 86. [Sajgó p. izr. 1. gk. gk. ág. 374. 3. gk. 124. ág. ZwöfÓ(Hukliva. 3184. 29. izr. . 97. ág. Járás — Bezirk : Naszód. 193. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 2494 3. 9. [Fi'iduhii t. 282. kg. 1976. izr. rk. un. 882. 1076. 7. 338. 2697. reí. 462. 528. kath. ág. unit. gk. 927. Hordó. 722. ág. 7. ref. kg. ref. ref. 25. kg. 4. rk. gk. izr.

267. 708. gk. ref. izr. Szent-df/örg// {Oláh-). 37. 1. ref. 26. 2461. ág. gk. rk. nem ker. 510. 2690. 83. 28. 1. 6. 8. izr. Neposz. izr. 1438. 87. rk. 14. 8. Romuli. 11. ág. 18. 77. 15. "3. 2. 2458. gk. un. 12. gk. Záí^ra. 29. izr. 1175. gk. 20. 1. II. 35. Radna (Uj-). rk. 8. kg. 14. 401. 39. Rébra [S'alea Gertia és Dupe Riii t] (Kis-). 2595. Kosiia. 1165.1176. 3023.. rk. kg. ref. gk. 13. 8. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 23053. 19. izr. 19313. 15. unit. 3. kg. gk. kg. Szuplai. rk. örm. kg. 2. ref. 634. izr. rk. 904. izr. 3. izr. 23. 5. 9. rk. 5. rk. 1. 16. Kunk. gk. nem ker. kg. unit. örm. 6.^zr. Szent-Györgv (Naszód-). 113S. izr. ág. 176. 2611. 1299. 199.88 Vármegye — Comitat : Besztercze-Naszód. ref. 2808. 14. izr. Jákobeny. kg. 13. 1191. 1. izr. 9. 75. 21. ref. gk. 7. rk. gk. gk. izr. Rébra (XaA'V-). ág. izr.' 979. 397. 721. ág. 1. ref. rk. 34. 10. 1158. rk. Pi'iszlop. 1. kg. ág. 1276. 250. gk. 1455. 3. ág. 2. Teles. Szent-József. gk. unit. 8. 18. 11. izr. 51. 2. ref. 685. gk. rk. izr. Szálva. 22. 1170. 2111. 118i. 2. 96. Tóhát. ref. izr. 111. 4. izi*. 1. 11. 16. 1. 41. k. gk. 21. gk. Földra. 515. kg. 4. 2. gk. [Borvölgyt. 1. 32. izr. 3. 989. Magura. 17. gk. ág. JAtjosfalm. gk. 23. 1483. 4. 2913. 20431. 456. kath. gk. gk. kath. 1. 44. 580. izr. 1520. 1357. izr. Ilva (Nagy-). 25. Kirlibaba. 2401. gk. 3. 13. izr. 12. 1. 564. ref. Ilva (Kis-). rk. 2349. Sz?iplái 450. 14. izr. 3. kg. 24. 7. 5. ref. 59. 30. Járási összeg — Gesammtsuimnc des Bezirkes: 22019. rk. rk. 98. rk. 7. Les. 22. 12. . ág. kg. 6. izr. 1246. rk. 563. gk. ref. (i4. Ra(lua(0-). [BáiittVt. gk. 1229. 54. 1. Majer. kg. 445. Járás — Bezirk : O-Radna. örm.] 3634. rk. ág. 2555. ref. 1320. 2. 5. kg. gk. 712. 2078. rk. 1. 40. izr. 10.] 959.

558. ref. 29. Blikderasa t. 4. t.]. 117. ág. 3. ref. gk. 259. 523 rk. Csépáii. kg. JViind (Borgó-). Sajó-Magyaros. 19. 12. gk. Beszterczo (Borgó-). 1847. 9. 2. izr. kg. 04. ág. kg. izr. 940. 494. Mislocseiiy (Borgó-). Kiisma. Jaád. ág. 4. ág. gk. 4. 13. gk. 2.l21. Sajó-Magyaros. rk. izr. gk. 22. 1088. Demeter (Nagy-). kg. izr. 2408. 5. 605. 14. 12. 611. 545. 1. 1.ág. 299. kg. 122. 8. 556. izr. gk. Kajla. 642. Bndak (Román-) 969. unit. 16. 16. izr. ág. rk. 12. 10. 4. 6. 13. 7. Riisz (Borgó-). Aldorf.gk. ág. ref. 11. 7. 3. 2. 17. ág. kgT 1581. Maroseiiy (Bovgó-). 1. 99. Pinták. 807. 181. 613. 5. 30. gk. izr. 5. Járás — Bezirk : Jaád. 51 i. Besztercze. 113.] 1002. 12. 1635. Borgó (Orosz-). 15. 563. izr. gk. 24. 33. ref. rk. 1. gk. 1. 1157. Besztercze. 124. gk. kg. 1. 1485. izr. 853. 10. 20. 2. 10.gk. 303. izr. 8. Szépnyir.21 Sajó-Magyaros. 1. Jád. izr. 2. 131. ág. 824. . 20. izr. ref. Borgó (Maros-). 784. izr. 508. 18. rk. ref. 902. Rágla. kg. 710.rk. 5. 756. gk. ág. Besztercze (Asszu-). kg. kg. Balásfalva (Alsó-). kg. Sólymos.l011. 4. [Kolibitia. Demeter (Kis-). 227. unit. 8. 1426. izr. 35. Balásfalva(Fels-). 9. rk.ág. ref. izr. rk. Borgó-Becztercze. 81. ret. ág. Sajó-Magyaros. 2. 3. 271. [Fanristye t. 1. izr. rk. 567. 1. rk. 5. 48. 2. ág. 3. 8. ref. ref. 1005. gk. Sólymos (Sajó-). kg. 68. kg. kg. 89 III. rk. 5. 4^ 21. egyéb ker. gk. 17. 8. 15. 15. 8. 6. 17. 3. 967. 72. izr. kg. Budák (Román-). ref. 22. 466. gk. ág. 4. gk. 478. 433. rk. Járás — Bezirk • Jaád^ Jáá. ág. 15. 341. kg. /íf/7/flf. 24. gk. izr. Petres. lior^ó (Kö^rp-). izr.86. 11. rk. 62. Besztercze. . 3.izr. gk. 494. 1004. izr. rk. gk.

10232. Budák (Kis-) 812. ik. ág. Borgó (Alsó-). 375. 6. izr.ref. kg. 140. 1. Billák. rk. Hariua. kg. 11. 335. 94. 8. 659. 4^ gk.5. 928.Szász-). 456. Berláíí. 28. ág. Besztercze. 1. 1. Sziiszéiiy (Borí>'ó-). Budák (Kis-). ref. ref. gk. 3. 11. izr. lef.. Törpény. Beseiiy. 5. 1. 7. izr. 864. izr. 1818. 1. unit. 1183. 652. 388. ref. 243. k. 10. rk. Bessengö. ág. gk. 3Í. 16. gk. gk. 39. kg. Vinda. 23. Sófalva. ref. 3. izr. 2067. Bilak. 439. 12. izr. 9. gk. gk. izr. rk. egyéb ker. iCG. 2. ref. 39. 80. Tiha (Bor^iió-). ág 2. izr. 426. ág. 24. 926. 2. kg. ág. 39. 1142.kg. 509. Várhely. 1. 110. gk. izr. izr. 4. 854. 69. 3. 16. 808. 473. 1068.gk. 258. 29. 917. gk. 19. rk. 561. ref. 965. 845. rk. izr. ág. 10. Újfalu (Szász-). rk. 6. (Fels. 567. . gk. 106. Bankó (Szász-) 414. (Szász-). 50. ág. örm. ág. 22. 3. 59. 1. gk. 36. ref. gk. 7. ág. Boiift'árd. gk. rk. 1 . 804. 15. 4. Zsoszenv (Borg-ó-). 25. 102. 86. izr. kg. 364. 2. rk. 1. 2. 5. 27583. Borgó (Fels-). Budák (Szász-). gk. unit. rk. 20. gk. 9. 8. 764. 13. 4. kg. ref. Fehéregyház. 13. izr. ág. 424. ref. ilifalu. 9. Ardáiiy.90 Vármegye — Comitat : Besztercze-Naszód. 27. izr. 38. 444. 47. 194. ág. izr. IV. 18. ág. kg. 5. 886. 16. 1. 17. 749. rk. unit. izr. 85. 21. 9.6. Járási összeg : — (íesammtsvmme des Beirkes . 32. 5. Gledény. rk. 44. rk. gk. 9. gk. izr. rk. Friss. Járás — Bezirk : Beseny. 460. izr. 526. 105. rk. 715. 647. 6í2. 11. 342. 591. Zsolna. 12. rk. Dipse. 20. 8. 441. 9. 26. rk. 5973. 5. 8. ág. kg. izr. 17. gk. ág. 5. gk. 327. Dipse. 12. Galacz. gk. 4. rk. G90. 902. izr. 2. izr. 9928. ref. izr. kg. ref.* kg. 31. gk. ».

ág. gk. 25. Beseny. 5. 12. 6. 22. 687. 26. 13. 1. izr. ág. ág. 11. 523. Szeretfalva. 21. gk. unit. 24. 1. 356. kg. 12. ref. 154. 24. 12960. 908. 30. 250. ág. gk. Szent-György (Szász-). 5. 9. 79. 1186. Nagyfalu. ág. ürml^. izr. 1. 111. 718. 299. 2. rk. 15. 23. 11.797. gk. rk. 17. ref. ref. 20. 4349. ág. 380. gk. 645. kg. 8. 21. ^276. 12. gk. 1115. rk. 1279. 19. ág. 10. Malomárka. izr. 1. 1. 8. 11. unit. 5. ref. kg. gk. 46. kg. Sebes (Fels-. 2. 1 izr. 444. ág. gk. 2. 527. izr.. ref. 27. 1. Simoiitelke. 4. ág. 735. 44. izr. egyéb ker. 2. Vermes. kg. 1250. 10911. rk. 91 14. Sajá- Solymos. izr. 519. reL 2. . 3. 1879. 31. Lekeiicze. 6. 10. ref. 22. Tacs. ref. 314. izr. 22556. 422. 6. 8. 202. Szeiitivány (Sajó-). rk. rk. 491. gk. 46. izr. Járási összeg : — Gesammtsiimme des Bez-irkes : 22973. Teke. izr. rk. gk. izr. 22. 2588. Tacs. 2301. ág. 5. izr. ref.gk. ref. Járás — Bezirk: Beseny. 34. Sajó (Kis-). ref. 3. 4. kir. 5. Soófalva. unit. kg. rk. 3Ioiior. 1141. 4. nem ker. 3. 20. unit. ref. ág. Sebes (Alsó-). 914. gk. 3. 26. 2. izr. Svfalra. 8. izr. kg. ref. 18. 1678. Sajó (Nagv-). 32. kg. kg. gk. unit. 1. gk. ág. kg. 591. 32.Kir. ref. 632. izr. 52. gk. 19. ref. izr. 9. gk. rk. kg. Necz. rk. 87. gk. 476. 53. izr. 2250.-Németi. Í23. Simontelke. 612. rk. 457.359. ?53. 16. ág. unit. 20.5t). gk. 18. 326. 416. 296. izr. ág. örrak. Nagyfalu. izr.* 13. 7. rk. 739. 15. Besztercze. ág. 331. 28. izr. rk. 9109. 57. 58878. Németi (Király-). ág. 7710. . kg. izr. gk. ág. 9. 5. 488. kg. 879. 6. 2. 3337. 7. 2. *965. ág. 55. 763. 1479. 864.* ág. 290. Serliiig. Vármegyei fösszeg: — Glesammtsumme des ('<nuitates: 104737. 29. gk. Zselyk. rk. örmk. 228. 4444. ág. ref. 33. 8. rk. ref. 1. gk 270. izr.

Máesa p. rk. izr. ág. 476. kg. ág. Kig-yik. gk.] 901.] 332. Apáti (Oláh-).gk. 14. 524. 3. 8. rk. 358. ref.l 1. rk. izr. i>0. [Álcsi. 333. 1. Betfia. 5. Palota (Uj-). Bottyán. 24. Haraiift-iiiez. 505. kg. rk. 587. 10. Járás — Beztrk: Központ. 500. 11. izr. 1327. 12. izr. ref. 27. 282. gk. 24. 382. gk. 417. 430. ref. 42. 19. 59. 9.909. HosszuUget. Rontó. Várad-Oiaszi. 684. rk. 583.ág. 13. 4. 128. 5. 11. 7. "gk. ref 69. Kardó. kg. 778. H». 43. 2534. ref. 359. 9.9. 1. kg. ref. 20. izr. 3. Mezö- Telegd. izr. 5. rk. gk. gk. kg. 416. 4. ref. ö. kg. Borostelek. gk. 440. 612. 618. 1.6. Ártánd. 409. 11. ref. 4. rk. 4. 456. IL Hajó. rk. Less. gk. Alpár. 5. Nagyvárad. kg. gk. 44. ág. (Als-He^yesel) [Vadász p. gk. 1. 1. 617. 88. ref. 470. 97. Vármegye — Comitat: Bihar. rk. rk. . 4. 377. Kis-Jenö izr.' 1. Csehi. 662. kg. 5. rk. ref. gk. ref. kg. 15. 3. 20. rk. 66. Jen (Kis-). Fuíi-yi. izr. 7. 1. 417. ref. 472. 27. ok. 2.ref. 21. 10. Bihar. <TVÍres. Pelbárt- kida. 1789. 396. ref. 619. izi'. Erzsébeti. Hcijó. gk. Nvárló. ág. Körös- Tarján. 19. izr. Less.] 1543. kg. Kér (Kis-). Kabala spnf aha. 6. 6.02 11. rk. 448. ág. ág. kg. 15. 4. izr. Mezö-Telegd. izr. 5. rk. kg. izr. 27. rk. 272. 675. 18. 36. 9. ref. 6. izr. I. ref. 139. gk. 315. 646. kg. ref. 8. 516. 16. kg. ref.' 8.kg. [llezfaiva p. Kahahispatak. kg. 22. 8. 3. ref 6. ref. 17. Kovácsi (Hegyköz). 4. kg:. izr. 21. 12. 73. 552. izr. gk. 673. gk. Aluuimez. 43. 2. izr. ág. rk. 16. kg. 20. 27. 3. 433. 205. Kér (Nagy-). izr.58. 12. 1. 10. 710. Fugyi- Vásárliely. 3. kg. kg. 98. 2. 5. 17. izr. izr. rk. kg. 4. 594. 3. 2. 13. 9. izr. izr. rk. Mezö- Telegd. kg.

597. 53. 13. 557. . gk. 34. 36. [Cserepes. 302. 37. 11. gk.ref 20. 9. b. 3. 14. Szabolcs.'^16. kg. kg. izt. gk. 518. rk. Püspöki. 377. 312. 212. 2. ref. 1. Vergye p. 41. 14. 5. 30. rk. GS 23. Rontó. kg.] 657. kg. 516. rk. gk. rk.kg. rk. 18.5. izr. Járás — Bezirk : Központ. ref. kg. 29. kg.] 1755. izr. gk. 532. izr. Pályi (Hegyköz-). 4. rk. gk. 540. 8. 40. gk. 40. 8. 18. 26. ág. 945. 32. 7. 128. izr. 1. 2. 363. Pó. kg.874. Szaraiul. ág. ág. 520. unit. [3Iicske p. 309. 57. 541. 400. 39. 346. izr. 2327. 2. 20. 31. ref. ref. Mezö- Telegd. 10. 716. 14. rk. izr. gk. ág. Telkesd. 7. 61. 42. 4. 746. 1805. ág. 721. gk. rk. 19. l jtaln (Kis-). Ijlak (Hegyköz-). 28. 15. rjlak (Puszta-). 4. 185. 759. 7. izr. 2. unit. 26. izr. Püspöki {Bihar-). kg. 27. gk. 749. 31. izr. kg. 1259. kg. reí. rk. 646. kg. Tarján (Körös-). 535. 19. 1. ref. ref. ref. 31. ág. refl^ 140. 88. 33. 35. . rk. 3. 15. izr. 1. unit. ref. kg. 4. 5. 6. 6. kg. 6. 74. izr. 667. izr. reí. 109. gk. 37. izr. 188. 38. Aa^^yivíröí/. rk. 16. 704. 14. rk.salaka. gk. 38. 42. 28. rk. 1. izr. SzUs (Pecze-). gk. 1. ref. ref. 490. 39. unit. 583.] 2769. 24. ref. rk. Szakadat. [Örvénves p. ik. kg. 8. 6. 256. 1. l'rögd (Kis-). 392. 8. 29. kg. Soinogy-Uzsopa.27. rk. 6. ág. izr. rk. gk. íklezö- Telegd. 25. 64. SzáUlobágy (Hegvköz-). kg. 6. 880. kg. 453. ref 70.5. gk. izr. rk. Kis-Jeno. Szent-Márton (Pecze-). gk. Nagy-Várad. 20. kg. Less. ). 3. ref. 634. 51. 101. izr. ref 856. 9. 1. ref. 10. ízt. rk. ref. kg. Pósa. 646. 1033. Szeiit-Aiidi'ás. 33. ág. 51. izr. Teleg-d (3Iez-).

50. Szalárd. 5. 43. izr. izr.33. Görbesd. ref. 5. Csaiiálos. rk. 24. ref. kg. Nagyvárad. 34866. 8. [Gy^polyi Kozinafalva. kg.]. kg. Szalárd. b. 1112. izr. 6. kg. 55. 415. rk. Ágost p. Alsó- Derna. 869. unit. rk. [Eperjes 969. 63. 21. 142. p. 507. 777. 27. b. ág. 1. ág. izr. Bogdáiiv (Sovárhegy-). 11. 85. ref. rk. 4173. Járási összeg: — Besammtsumme de£ Bezirkes -. a székelyhidi járásban X. izr. Urögíl (Nagy-). 12. gk. Fariiós. 21.] . 35. 518. izr. ref. Pelbárthida. 246. ízr. rk. Diószeg ág. ref. 1. rk. 253. a margittai járásban VIII. 18. Hké. a margittai járásban VIII. 16Ó7. Szent-Jobb. 24. Csohaj. 14. 7.]. 4373. ref. 158. a margittai járásbán VIII. 10. 15. 125. Hagyinádfalva. II. 869. b. rk. gk. Nagy -Várad. gk. gk. 19. 7. 22.94 Vármegye Comitat : Bihai*. Füíektó. 6. kg. 13. kg. Szalárd. Járás — Bezirk : Szalárd. rk. 1. izr. Vásárhely (Fiigvi-). p. 10831. gk. izr. 314. 59. 36. 174. 20. 16. 14. rk. kg. gk. ref 1245. k. Kis-Ürögd ref. 4. 14. ref. 28. izr. kg. 868. gk. 43. 7. gk. 149. 1. rk. ág. 308. 41. kg. 3. gk. GK. gk. c. Csnjafalva. 2. 1. 5. gk. 272. 10. gk. 749. kg. 484. 42. 10. rk. 4. rk. 11. 2. kg. 10. ref. 14. 897. Derua (Alsó-). Csatár. Almás (Kis-). rk. 388. 14^29. Deriia (Fels-). Ilodos (Jákó-). Fegyvernek.26. 1034. izr. 8. Csohaj. 239. 76. rk. kg. izr. 9. 134. 2. 12. ref. Szomrhegt/ (Bogdán-) 699. 102. 3. kg. 242. [Latabár 1400. unit. izr. 16. 705. ref. 15. 3. gk. 646. 43. . izr. 30." 4. 44. 16. 15. ref. 359. kg. 24. Félegvháza (Bihar). gk.' kg. 51. 13. 9. Borzik.' 2.ref.

izr. 25. 33. ág. 6. 79(i. rk. 1953.l. kg. gk. 15. Szeiit-. izr. 191. gk. a margittai járásban VlII. 169. ref. rk. kg. 908. 39. ág. Pelbártliida. 38. Poklostelek. 67. 30. 36. izr. ref. kg. 108. kg. 35.1042. b. izr. 274. 39. 1. izr. 901. ref. 902. Tótfalu (Kis-). gk. izr. gk. kg. 9. 3.49. 23.si. 38. 29. 21. 498. rk. kg. SzaláiMl. Nagy-Szdnló. 544. rk. 4. 26. d. 20. ref. Nadáiitelek. Sástelek. 19. 95. 785. 206. ref. 17. : Járás — Bezirk Szalárd 95 17. ág. kg. gk. 66. ref. a margittai járásban VIII. 7. a margittai járásban VIII. 1088. ref. izr. kg. 20. 29. ref. 1571. gk. 23. 34. 37. 44. a székelyhídi járásban X. ref. Tei'je. Marja (Kis-). Nagy-Tótfalu. 27. Szalárd. 166. 4. izr. 112. 473. 159. 24. 6. 38. ref. 24. gk. kg. Nagy-Tótfalu. gk. Diószeg. Paptamá. . 1. 47. 7. 22. 45. kg. a margittai járásban VIII. 5. 147. 7. 1. egyéb 2. 29. rk. rk. 9. unit. izr. 706. rk. 150. 18. IZR. kg. unit. izr. 32. gk. 878. ref. rk. Sitervölft'v. 103. Siter. Tatarosa228.lobb. 33. izr. vk. gk. Felbdrtkid. Csohaj. 31. izr. 64. 45. c. 2. gk. rk. 76. ref. 30. 381. ref. 36. b. rk. Tóttelek. 2209. Tótfalu (Xaft-y-). 46. gk. 5182. egyéb 2. 406. 13. rk. Szaldrd. 59. gk. Kvá^. 5.' (ícsammfsumme des Bezirhes : 22023. izr. 36. 128.l. ref. 20. 2715. 53. kg. GK. 44. 1. 27. gk. 17. 937. izr. 238. 7. rk. 1846. 1151. 27. 13. 32. gk. 28. 23. Sárszo^'. Poklostelek. Nyüve<l. 26. 469.' 11365. Vajda. ref. kg. Szai'kó. kg. 31. 77. kg. 23. ág. 25. Szaldrd. rk. 5. 15. izr. b. gk. 95. Szent-Imre (Hegyköz-). Görbesd. ref. ág. 758. 1913. ref. izr. 118.kg. 12. 648. Kövesegvháza. izr.rk. 277. kg. 447.659. Járási összeg. 29. 60.

gk. ág. 193. gk. izr. rk. Pallady er«l és Sahleiulei* erd t. 17. ref. 1. 510. Báród (Kis-)? ll. 489. gk. kg. 1. 22. 65. rk. 29. 20. 6. 16. 77. 21. 18. 18. 19! 5. ik. unit. kg. 7. 3. izr. 847. Izsópallaga. kg. rk. 1394. Kis-Báród. 1245. [Sarán. 9. 1947.96 Vármegye — Comitat : Bihar. ref. izr. 6. rk. 4. Duhricso/n/. 9. kg. ref. Brátka. 6. 287. (iéft'éiiy. kg. 25. ik. Biicsa.' 595. 738. ref. izr. ref. rk. 290. 100. . kg. ref. izr. izr. unit. 1. Pubi'icsony. kg. 2103. 250. 252. gk. 4. 14. rk. . rk. 1. 406.] 2089. 12. izr. I. 1177. ref. izr. rk. izr. Gálosliáza. Czéfzke. 19. 148. 17. kg. 104. 213. rk. reí. 15. ág. 457. 2. izr. kg. 54. Birtiin-. Járás — Bezirk : XSlesd. 1. S. 525. ág. gk. izr. Fancsiku. gk. gk. 908. 20. Csariióliáza. 1210. kg. Korniczel. rk." 8. 4. Bánlaka.489. rk. ref 55. 5. 1085. izr. (Bulz) 2149. 12. ág. III. 25.555. gk. 5. Dáiiios. 8. 9. 376. Rév. Bevnye. Élesd. izr. Cséklye. 14. Lokk.3.gk. ág. 592. 2. Czii^-áiiyfalva. 810. 547. rk. 2. 8. kg. ] 6. Feketetó. 9. 17. 445. 4. rk. Rév. 473. gk. 398. izr. 1. gk. 19. izr. 3. gk. 19. Tinód. rk. 7". 348. 23. 447. Báród (Nag:y-).Kis-Báród. 3. izr. 462. 12. 13. izr.kg. 6. izr. 1212. II. izr. Feketepatak. KG. Bezmje. kg. 578.'iu*ics. kg. 2. 12. gk. Élesd. 17. 1667. 3.kg. 17. o. 3Iaí. izr. EskUlló. 31. 2. rk. 'lef. 23. kg. 8. 590. ref. 28. gk. 1739.rk. 545. kg. 3. 10. gk.51. 9.482. 11. 19. Cséklye. 8. ref. kg. kg. 14. ág.j. Faucsika (Váradi-). kg. 27. 8.Élesd. 7. gk. 1.5. ref. rk. 1870. 2.

Jleiiiecz^^Luró. Kakiics (Oláh-). kg. 38. kg. Rév. ref. _22. 842. izr. kg. 356. izr. rk. 632. rk. 29. rk. izr. 112. ref. 23. 3. kg. izr. rk. rk. 620.423. 37. 890. 1306. 35. 17. 818. izr. Ponor. izr. 528. gk. 3. rk. 28. 512. unit. 23. 3. kg. gk. 3. 502. 1. 3. ág. 5. ret. 1. 58. kg. 12. [Karpinp úszta p. 352. rk. Koalh a. 3. izr. 515. Rév. 26. gk. kg.Rév. ref. 1. 24. 6. kg. 5. 3. kg. 8. liir. 48. 785. 5. 26. 1. izr. 4. 1. kg. Járás — Bezirk : Élesd. 8. 18. 4. 2. izr. 468. gk. Kövesd. izr.5. 19. 16. gk. Naí^ypatak (Váradi-). 12. 43. rk. 1. rk. kg. gk. 103. 460. 7. Kalja. Mezö-Telki. Liigos (Alsó-). ret. 380. liikkosd.] 1722. 2605. 50. Lokk. 11. (Wéiid. rk. 6. kg. 788. ref. [(ílimey t] 648. 12. . 721. 269. [Sólyomk gyárt. rk. Luft'os (Fels-). 40—41. 1. gk. 36. rk. 33. gk. 1. Alsó-Lugos. 3. 9. 2327. 20. 36. Kornyiczel. rk. izr. Keszteg-. 3. 93. rk. gk. 9. 30. izr. 25. kg. 199. 27. kg. rk. 366. izr. Rikosd. Össi.j 818. Magyar-Kakucs. 45. kg. 550. ref. 18. izr. 881. 1226. izr. ág. 342. 561. 444 gk. 2. 473. 425. rk.kg. kg. 94. 439. 5. Kakiics (3ragyar-). rk. Patak (Nagy-). Krajnikfalva. 36. ref. ág. kg. 1236. 31. RK. 188. izr. Pestére. 877. Soiikolyos (Vár-). kg. 42. kg. 47. hsópaüaga. . Kalota."yvára(l. 16. örmk. ref. kg. Koriiéczel. izr. 467. 2. rk. 22. ref. izr. gk. 2. 271. 97 22. 1. 2. ssi. 446. ref. Pestes. 7.*^izr. ág. 39. izr. [Telkes p. Lórú-Ponor-RemecZy 2872. ref. ref. 25. 11. kg. ág. 28. unit. 1. gk. Na#. ö. izr. izr. 34. 482. Serges. 741. 44. Omlás méntelep]* 664. 3Iez-Telki. 197. 16. 19. 44. 32.

gk. 11. 31. kg. ref. ref 694. Honiorog (Magvar. ref. 51. Tinód. 2. 91. izr. 6. 3. 14. rk. izr. 513.]. 3. kg. 62. 32. 5. 1106. 1637.35. kg. rk. 807. Szászfalva. rk. 639. gk. izr. Mezö-Telki. Tokaji p. 34. ág. kg. izr. ref 2525. 4. rk. ref 94. Topa (Körös-). izr. ref. 50. 20. izr. 223. Sas (Mez-). 8. izr. Böszörmény (Bereg-). 46. 18. 11. 1119. rk. Kereki (Nagy-). 25. 781. ref 1122. 3. izr. izr. 35. kg. ref 8180. ág. gk. 18. kg.ref.32. kg. rk. ref. unit. rk. 8. kg. 39.]. 30. 28662. 5184. 7. izr. rk. 8. 571. Kis-Apáti. 454. rk. 2.98 Vármegye — Comitat : Bihar. 564. izr.l466 izr. 1. 92. Mezö-Peterd. 607. 54. 319. 15. 709. gk. 520. 38. *gk. 2729. 385. 24. [Evasárja.és Nagj- Tóti p] 1652*! rk. 4. ág. kg. B57. 1. gk. ref 10.). 112. 36. kg. 1. 52. ref 5403. 208. 19. 408. 17. ág. Szurdok. 17. ág. 47. kg. gk. ág. ref. kg. kg. 3. 1. 3. izr. 6. ág. kg. gk. 1104. Böszörmém/ (Berek-). 499. Ürgeteg. rk. 72. 6. 1032. Kornádi. Kékes. 718. 49. 23. 20. Apáti (Körösszeg--). rk. Luvi. ág. Járási összeg" : — Gesammtsutume des fíezirkes : 40905. rk. Ártáiid. Járás — Bezirk: Mez-Keresztes. izr. ref 3006. Sznrduk. rk. Vii'csalog. izr. 104. 14. 6387. 5. izr. [Kót. 9. izr. unit. izr. 1. IV. 178. 6. örmk. 13. Keresztes (3Iez-). 1. izr. kg. 12. rk. Peterd (3Iez-). 8. [Etelka és Gusztáv p. Bcdü. 849. gk. rk. rk. 48. ref 209. 9. Bojt. gk. Dobai. ref 11.] 1227. ref. gk. gk. 474. Tötös. kg. 107. rk. 6. gk. .kg. Szakáll. kg. 7. 86. 11. 173.[Mogvorós Kis. 492. 1325. 6. 137. gk. izr. 2. 24. Pelbárthida. ref 20. 1. Adáinip. 2. 429. 7. 1579. 7. 574. 10. 96. 11. unit. 1558. ref. 145. 3. izr. 7. Bors.21. 46. 2950. 4. kg.] 775. p. gk. 808. rk. ref. 197. 3233. 3. rk. kg. 52. kg. 6. ág.

2.] 1692. 550. izr. 2226. rk. 179. 3. IZR. [Hosszúhát. izr. 6. 986. Mezö-Peterd. izr. 9. gk. 9. Szántó(Kis-). 34. gk. izr. 16. 848. ref. [Nagy. kg. ref. kg. 7. 31. 3626. izr. ref. izr. kg. Zsáka. izr. 96. 867. 32. 17. rk. 532. 79. 9 9 14. Kis-I^Anoin p] 3 587. 38. 3565. 92.. 653. 1. 75. ág. 1. ág. 19. Járás — Bezirk. Berettyó-Ujfalu. 3980. rk. rk. ág. Szerep. Szent-János. ref. rk. 1. rk.1175. 32. 1. Bedö. 1. izr. 11. 2. és 69. : Járás — Bezirk : Torda. gk. 2. Báránd. 702. 1788. ref. rk. egyéb 3. izr. Zsáka. Bajom (Nagy-). rk. kg. [Pálfoka p. Rabé (Nagy-). 74. 2. Mez- Peterd. ág.40. Szántó Nagy-). kg. Zsáka. ref. 5. 42. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 21116. izr. ág. kg. 3829. V. 135. unit. Járás — Bezirk : Torda. 10. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes 27739. gk. 33. Csökin. kg. gk. 16. gk. Torda. 223. 12. egyéb 1. 31. unit. unit. ág. 8. Bakonszeg. Zsáka. 5. 1169. 3135. 769. egyéb 2. izr. 613. 7* . kg. ref. Saáp. rk. ág. 1. 5. ref. 11.] 2159. Dancsháza. izr. 15. 27. 1617. 596. izr. unit. 19. 15. 76. 19U31. áaj. 1385. Nagy-Kaszálló p. kg. kg. 443. gk. 68. 574. 18. 86. 1157. 517. 1. gk. rk. 22. 1311. 7á. 1 Darvas. rk. unit. ref. RiHi p. 149. 5. gk. kg. ref. rk. ref. izr. izr. Told (Puszta-). 28. 3. 3077. kg. rk. *S'á/^.l 3744. ref. Kistanya. [(Junárliát. 135. 457. 90. gk. kg. 1502. ref. ref. gk. rk. 6. 6. 1. 21761. gk. 3. 2. 58. gk. 17. 5. kg. 8. kg. Hosz- szupályi. 19. rk. rk. 4. 3. VI. 82. ref. Kis-Rábé p. Kis-Bucsa. ref. 34. rk.] 2435. 231. 16. 14. Udvari. ág. 21. 3003. [Kis-Ásvány. 485. 1111. 49. izr. ref. 1553.

5. 2. izr. rk. 5607. izr. Kodormány. kg.] 8272. . gk. rk. 10. kg.] 1349! rk. 24. Vekerd. 166. 32.1580. 2077. gk. 18. 12. 7. rk. Zsáka. 1567. ref. rk. izr. izr. 1710. 29. 19. Kigyós p. ág. izr. izr. egyéb 40. Kengyel. 4. Csoniboros. ág. 425. ref. 811. 1579. [Fehértó. ág. Hos. kg. 1453. Pénteklialoni p. 3. 70. 1. izr. 12. ref. 472. 22. rk. 22. 27. 1. 155. 478. 1. Sárrét. gk. 32. 1471. gk. 400. kg.] 1637. izr.] 2826. [Szajhán p. 5. rk. 3. Szent-Pétersze^. 1. rk. [Szik p. 11. ref. ref. 1997. Járás — Bezirk: Derecske. 47. Vn. Hi(lkr>z. 1. ref. 168. kg. rk. 1306. [BUdöstó. Járási összcíí: — Gesammtsumme des Bezirkes: 30056. ref. 7.] 6913. ág. ref. gk.szii-Pályi. 58. rk. 1768. 1628. rk. kg. kg. ág. Zsáka. ref. ág. rk.ÁJomzní?. 710. 2. izr. ág. Bedö. 66. 104. ref. ág. 5. 5. . 23. Szent-Márton (Berettyó-). 1452. ref.] 1621. 13. 1548. *1895. Ujftiln (Berettyó-). 28. ág. Váncsod. 8. 865. kg. ref. 106. Bacsó. gk. 6990. gk. izr. 2237. [Sebestanya p. gk. ref. ág. 33. kg. 93. ref. 2315. FiU'ta. gk. 6. Mezö-Peterd. kg. Gráborjáii. unit. izr. 1. 7. gk. ref. Csere.] 2990. 9. gk. rk. [Viráglapos. Rekettyés. 116. 647. izr. 1. Henczida.] 1584. Ijlak. Ér-Diószeg* ág. 14. 2079. 2. [Kasza és Töviskes p. 11. rk.100 Vármegye — Comitat : Bihar. kg. kg. Derecske. ág. kg. Pocsaj. rk. 9. 7.^ kg. 22998. 292. 241. 14. Kor- háiiy p. Szolnoktó. 5. 1603. ág. gk. 3. 2. 690. 65. 75. 2. 40. izr. Körtvélyes. 6. 3130. [Bocs. izr. 41. Bagos (Hajdú). Csnrg-ó p. 64. 21. 8. izr. 74. 73. gk. 244. 11. 1495. 88. kg. Esztár.

9. 60. Bodonos. gk. gk. 478. 33. kg. izr. ref. izr.'Száídobágy. Bogyoszló. 552. rk. rk. 22. ref. 851. 367. izr. 260. kg. 51. 3. 4. 12. 289. 6. Margita. 8. Déda.1343. kg. Bodonos. Pcstes-Sólqomkö ref. rk. 21. ref. Kon vár. izr. 1567. 189. 24. gk. VIII. . Felsö- Abrány. 39. ref. izr. 10. 14. egyéb 1. Széplak. gL 96. 452. rk. kg. Ábrány (Fels-). 14. 3. izr.i'k. kg. gk. 867. 495. Baromlak. 3. rk. gk. 2566. 21. kg. 586. ref. 9. 3. 23. Bodonos. 34. 5. kg. rk. 2105. gk. 4. ref. 864. kg. rk. Királyi. egyéb 41. 273. ref. 12. 235. 44. 12. 33. 44.] 960. 20. izr. 6. 57. Vértes. ref. 22. ref. Sáránd. Kirali/i. 8. kg. REF. rk. izr. 6. gk. 1. 282. 15. 112. izr. 20. gk. kg. gk. kg. Bdbiok. izr. gk. gk. unit. 4. 10. izr. 2747. rk. 17. 1477. Bátvok. Járás — Bezirk : Margitta. 24. Bodonospataka. 106. 534. 74. izr. 1100. 7. ref. Cséhtelek. 1. 601. 5. 402. 997. kg. Altnaszegkuta. gk. gk. 798. 1060. 5. 1137. ág. 152. 463. Aliiiaszeg. Bártfalva. 506. Er-Diószeg. ref. 1899. 315. 528. 21. Bozsaly. 9. ref. 8. Járási összeg: — Gesammtsnmme des Bezirkes: 22620. Ér-Fan- csika. 145. izr. izr. Albis. rk. ág^ 3. izr. 6. kg. 83. 47. 7. izr. 32. 341. Szunyogd. izr. 7. 15. 793. 3. rk. 954. 123. 9. Aliiuiszefti (Hutta-). 11. 54. 95. ref. unit. 1448. rk. 1. rk. Ér-Fancsika. rk. ág. 285. rk. rk. Almaszeg. 2. Tépe. 8. 31. kg. LEnimaliget t. 30. 1147. 2. Pelbárt- hida. gk. kg. gk. 4. 3. izr. Járás — Bezirk: Margitta. Abrány (Vedres-). 18. izr. gk. 2. 14. 7. Monostov-Pályi. ref. 6. gk. 101 4.^0. Széplak. ref. Abnás. ref. izr. 21. 13. 5. ref. 45. 39. 2221. 10. ág. kg. 7. Tiszántúl. 236. ág. rk. 2.

izr. 458. 18. 5. 4302. Monos-Petri. rk. kg. 31.102 Vármegye — Comitat: Bihar. Sárszeg. 100. kg. 1. 6. rk. Pap falva. 33. 31. Derna (Alsó-). 449. rk. 710. a szalárdi járásból (II. 121. 33. 427. ref. kg. 470. kg. ref. ref. izr 21. 28. 19. 591. 17.ref. Ér. izr. 442. kg. 9). 206. [Sándor t. Micske. d. rk. ref 12. gk. Vámos-Láz. 25. 213. gk. Alma- szfg. ágl8. Dizsér. rk. ref. 23. Középes. 658. 147. Fancsika (Er-). gk. 21. 401. 19. izr. Sástelek. 354. b. 31. 4. izr. ref. ref. 16. Cseriiahora t. 204. 16). 17. 360. izr. 253. 8. Alsó-Derna. a szaláidi járásból (II. 15. 240. 8. gk. gk. 68. 16. 885 rk. kg. 16. 65. rk. 15. 540. 107. 487. i4. 58. gk. 811. 26. 444. 191 rk. 9. kg. 26). izr. 449. c. [Aszfalt^yár t. 17. 529. 13. Margitta. izr. 259. ág. 2.] a szalárdi járásból (II. 33. rk. 36. c. Micske. 93. izr. kg. izr. ág. ref. kg. kg. 402. izr. 20. 2034. 400. kg 3. 186. 202. izr. 33. 16. gk. rk. kg. izr. 25). rk. a szalárdi járásból (II. 3. rk. 25. gk. kg. rk. 8. 44.] 1029. 3. 26. Kécz. 56. 22. Derna (Fels-). 800. Hoke. Micske.Kancsi ka. ref. Koliáuy. izr. 1004. 138. Ér-Faiicsika. 6. 36. 8)^ b. a szalárdi járásból (II. rk. rk. 5. 20.] Margila. gk. 8. gk. 4. ref. 1129. kg. a szalárdi járásból (II. 24. 75. Luki. rk. ref. ref. 7. 23. 2. 7. 12. 311. Vámos- Láz. Láz (Vámos-). ág. 439. gk. kg. 24). izr. lef 19. ref. Alsó Derna. ek. 226. Felsö-Ábrány. gk. 27. 9. 4. 17. 313.^^Középes. rk. 278. 1. 14. izr. 24. 29. 59. 7. gk. kg. izr. kg. gk. 629. ref. gk. 1. 29. 6. 18. Poklostelek. 586. [Feketeerd. gk. 14. gk. ref. gk. 419. 12. izr. kg. 23. b. Vedres-Ábrány. 17. 33. kg. kg. Keresztúr (Apát-). Szmiyogd. 391. Geuyéte. 1112. izr. ref. ref. 34. Királji. 16. ág. 57. izr. 29. 29. Feketeerd t. rk. . 3. 1.

9. Er-Selind. gk. 1634. ref. Ér-Kenéz. izr. 1945. 663. . 31. 422. Er-Keserii. 140. ref. 36.Ér-Diószeg. gk. 355. 59. rk. izr. kg. unit.szeg. 9451. 424. 4. 2509. izr. Ér-Mibálvtalva. 9. 26. ref. 284. Ér- Diószeg. kg. gk. 1496. 457. Szent-Lázár. 498. izr. 475. kg. 219. 16. gk. Ér-Dió- . ref.rk. kg. ref. IX. ref. 3. 35. 30. izr. kg. 1. 2. ref. 35. izr. :0. ref. rk. gk. Széltalló. 85.403. 1. 34). 941. . rk. 2. ref. 38.455. 5. ág. kg. 96. kg. rk. 26. 253. 4.2000. 37. kg. 457. 41. Járási összeg . ref. 1. 8. 14. 229. gk. ref. 2. 36. izr. izr. 50. izr. gk. 447. rk. izr. 1. 3. 761. 11. gk. rk. kg. 258. 9. kg. 1. 744. kg. Bíigouiér. 14. 97. ref. rk. gk. 105. T jfalu (Bisztra-). izr. 1383. Bagamér. ág. 343. izr. ág. 124. ref. Tóti. 95. Szél- t(dl. unit. 232. izr. Térje. 54. 38. ág. 52. rk. Bozsaly. 785. Szuny Oji^d. 32. 80. 1.1100. 39. 5035. ág. 39. gk. rk. gk. 15. ref. ref. Várviz. 19. 2210. izr. 330. 3114. 9. kg. kg. 2. 186. 3. gk. 366. 1046. gk. 28. 6194. Járás — Bezirk : Ér-Mihály falva. kg. 8. gk. 605. 22. Szoldobágy. 19. rk. 13. izr. 61. 1194 rk. ág. 122. 39. 55. gk.szeg. rk. 40. 223. 10. Széplak. Tóti. b. 2. 15. 35. 5. ref. 33. izr. . izr. (lálos-Petri. 7. ref. 682. Ér-Taresa. 3. Verzár. 6. 4. 1. Ér-Senijén. — Gesammtsnmme (les Bezirkes : 30052. ref. ág. rk. rk. ref. gk. 7. rk. 964. gk. 8. . 36. Ér-Dió- . izr. Terebes. kg. 3. 337. 4. 34. 7. a szalárdi járásból (II. gk. 618. 7. ref. 7. izr. 363. 893. 374. rk. 2. Szocset. Szál- dobágy. 103 30. 97. 135. 795. reí. izr. gk. Alsó-Derna. Száldobágy. 12. ref. í». Í:r-Ad(>ny. 298. gk. gk. 4856. rk. 241. 518. izr. rk.lárás — Bezirk: Ér-Mihályfalva. 7374. 143. rk. 13. Ér- Diószeg. 7. izr. 381. 495. kg. rk. 42. 31. 543. Várviz.

104 Vármegye — Comitat : Bihar.

10. Ottomány,1134. rk. 65, gk. 87, ág.2,ref.887,izr. 93.
11. Piskolt, [Zöldrész
p.] 2330. rk. 210, gk. 1033,
kg. 14, Ér-Diószeg, ág. 5, ref. 902, izr. 166.
12. Szíilacs, 3162. rk. 1156, gk. 169, kg. 14, Ér-
Diószeg, ág. 1, ref. 1756, izr. 66.
13. Vasad, [Szent-László t.] 1233. rk. 56, gk. 1078,
ref. 25, Gálos-Petrí, izr. 74.

Járási összeg : —
Gesammtsumme des Bezirkes .-

23401. rk. 2778, gk. 5842, kg. 54, ág. 22, ref.
12952. unit. 1, izr. 1752.

X. Járás — Bezirk : Székelyhíd.
1. Áhíiosd, 1839. rk. 73. gk. 291, kg. 3, Diószeg'
ág. 3, ref. 1310, izr. 159.
2, Asszonyvására, Asszony tásár, 1135.
^ rk. 131,
gk. 6, kg. 1, Ér-Fancsika, ág. 3, i-ef. 951,
egyéb 1, izr. 42.
2. b) Csanálos, a szalárdi járásból, (II. 4,) 454.
rk. 134, gk. 256, kg. 14,ref. 36, izr. 14.
3. Csokuly, Cskály, 1046. rk. 9, gk, 201, ág. 1, ref.
786, izr. 49.
4. Diószcí^, 5681. rk. 378, gk. 212, kg. 344, ág.
,9, ref. 4467, egyéb 26, izr. 245.
5. Ér-Olaszi, 685. rk.57,gk. 31,ág.2,ref. 586,izr. 9.
6. Jaukafalva, 377, rk. 27, gk. 79, Nagy-Léta, kg.
2, Diószeg, ref. 260, izr. 9.
7. Kágya (Kis-), 241. rk. 19. ref. 219, izr. 3.
8. Káí?ya (Nagy)-, 341. rk. 48, gk. 34, kg. 1,
Diószeg, ág. "l, ref. 251, izr. 6.
9. Kakád, 999. rk. 29, gk. 208, ref. 735, izr. 27.
10. Kiskereki, 1032. rk. 28, gk. 20, kg. 2, Dió-
szeg, ág. 3, ref. 960, izr, 19.
11. Köbölkút, 1343. rk. 41, gk. 43, Vedres- Ábrám/,
kg. Ii2, Ér-Fancsika ref. 1202, izr. 45.
12. Kóly, 595. rk. 32, gk. 10, ág. 1, ref. 522. izr. 30.
13. Léta (Nagv-), [Lií?et p.] 5739. rk. 195, gk 1838,
kg. 4, Ér-Diószeg. ág. 7, ref. 3388, izr. 307.
14. Léta (Uj-), 871,rk. 16, gk. 10, Nagy-Léta, REF.
842, Tiszántúl, izr. 3.

Járás — Bezirk : Szalonta. 105

15. Székelyliid, 4507. rk. 1408, gk. 82,'kg. 3, Dió-
szeg, ág. 26, ref. 2582, egyéb 6, izr. 400.
15. b) Szent-Jobb, a szalárdi járásból, (IL 32.)
1425. rk. 902, gk. 31, kg. 29, ág. 3, ref.
381, izr. 79.

16. Szent-Mklós, Szent-Miklós (Hegt/köz-), 958. rk.
41, gk. 38, ref. 862, izr. 17.

Járási összeg" : — Gesammtsmnme des Bezirkes :

29268. rk. 3568, gk. 3390, kg. 415, ág. 59,
ref. 20340, egyéb 33, izr. 1463.

XI. Járás — Bezirk: Szalonta.

1. Ant, 1099. rk. 7, gk. 1, ág. 20, ref. 1046, izr. 9-
2. Árpád, 1511. rk. 35, gk. 13, kg. 56, ág. 2,
reí. 1384, izr. 21.
3. Bíyj, Baj, 1306. rk. 34, gk. 11, kg. 167, ág.
11, ref. 1058, izr. 25.
4. Erd-Gyarak, [Csegd p.] 1300. rk. 58, gk.
2,kg. 182, ág. 21, ref. 1031, izr. 6.
5. Homorog (Oláh-), 1277. rk. 14, kg. 1181, ref. 63,
Nagy-Szalonta izr. 19.
6. Hlye, 1968. rk. 271, kg. 1416, ág. 21, ref. 203,
Baj, izr. 57.

7. Kötegyáii,[Csipkés,(Jsókás, Tarján t.] 2728. rk-
62, kg. 140, Méhkerék, ág. 95, ref 2406, izr. 25-
8. Madarász, 875.rk. 7, kg. 793, ág. 4, ref. 58, izr. 13-
9. Mélikerék, 1521. rk. 29, gk. 2, kg. 1408, ág. 8,
ref. 59, izr. 15
10. Sarkad, pienieteház. Csákisziget t.] 8244.
513. gk. 22, kg. 88, Sarkad-Keresztur, ág.
rk.
250, ref. 7156, uiiít. 2, izr. 213.
11. Szalonta (Nagy-), 12650. rk. 831, gk. 18, kg.
620, ág. 92, Békés-Csaba, ref. 10507, unit. 4,
egyéb 44, izr. 534.
12. Tamásda, 1441. rk. 66. kg. 672, ág. 10, reC-
671, izr 22.
13. Tulka, [(Ksi-Pata, Nagy-Pata, Donibráva, Kis-

:

100 Vármegye — Comitat : Bihar.

Tulka p.] 2737. rk. 15, kg. 2603. ág. 1, ref.
74, Nagy-Szalonta, izr. 44.
Járási ös.szeg - Gesamtsumme des Bezirhes
:

38657. rk. 1942, gk. 69, kg. 9342, ág. 535,
ref. 25716, unit. 6, egyéb 44, izr. 1003.

XII. Járás — Bezírk: Cséffa.
1. Atyás, 553. rk. 5. kg. 528, ref. 13, izr. 7.
2. Barakoiiy, 380. rk. 8,gk.l2.kg. 346, ref. 7, izr. 7.
3. Bikács, Í090. rk. 538, gk. 4, kg. 480, ág. 1,
ref. 35, izr. 32.
4. Cséffa, 1236. rk. 208, gk. 3, Isg. 871, ág. 7,
ref 98, izr. 49.
5. Geszt, [Tisza-Radváiiv és Bo^yoszlóliáza p.]
1583. rk. 62, gk. 1^ kg. 133. ág. 11, ref.
13.4, izr. 32.
6. Gyapjú, 1254. rk. 133, gk, 96 kg. 892, ág, 12,
ref. 106, izr. 15.
7. Harsány, 1372. rk. 7, gk. 17, kg. 83, ref.
1221, izr. 44.
8. Ináud, 502. rk. 27, kg. 417, ág. 2, ret. 46,
Less, unit. 1, izr. 9.
9. Körösszeg, 998. rk. 11, gk. 2, kg. 875, ref.
87, Berek- Böszörmény, izr. 23,
10. Marcziháza, 418. rk. 21, kg. 34(), ref. 46, izr. 5.
11. 3íez-Gyán, 1853. rk. 46, gk. 8, kg. 75, ág. 40,
ref. 1660, izr. 24.
12. Nyársze^::, 750. rk. 9, gk. 6, kg. 695, ág. 5,
ref. 12, izr. 23.
13. Okáiiy, [Xyárfás p.l 2943. rk. 91, kg. 61, Sar-
kad-keresz'tur, ág. 17, ref. 2697, izr. 77.
14. Rojt, 846. rl<. 6, gk. 12, kg. 800, ág, 8,
ref. 1, izr. 19.
15. Sarkad-Keresztur, [Nyék, Varsán vhelv p]
1603, rk. 89, kg. 471, ág. 11. Békés-Ösaba, ref.
1000, izr. 32.
16. íSzent-Miklós (Oláh-), 2004. rk. 23, kg. 1901,
ág. 1. ref 38, izr. 41.
17. Ugra, [Körös-Peterd, Kis-Peterd és Szilas p.

Járás — Bezirk : Beél. 107

Zölílhalom t.] 2022. rk. 45, kg. 190, ág. 1^
ref. 1759, izr. 27.
18. Vizesgyán, 865. rk. 9, gk. 56, kg. 740, ref.

37, Berek-Böszörmény, izr. 23.
19. Zsadáiiy, [Bihar-], Zsaí/awy, 2255. rk. 48, Nagy-
szalonta, gk. 35, kg. 65," Atyás, ág. 4, ref.
2059, izr. 44.

Járási összeg: — Gesammtsmnme des Bezirkes:

24527, rk. 1386, gk. 252. kg. 9969, ág. 12a
ref.12266, unit. 1, izr. 533.

XIII. Járás — Bezirk: Beél, Bél.

1. Ágris, 279. 7, kg. 269, ref. 3.
rk.
2. Árkus, Árkos, 480. gk. 2, kg. 470, izr. 8.
3. Barest, Barzest, 234. gk. 1, kg. 233.
4. Beél, Bél, 1536. rk. 365, gk. 474, kg. 528, ág. 7,
ref. 78, Borossebes, izr. 84.
5. Bél-Örvényes, 233. kg. 233.
6. Bél-Rogoz, 259. gk. 2, kg. 256, izr. 1.
7. Benyesd, 262. gk. 1, kg. 260.. izr. 1.
8. Bogv, 238. kg. 238.
9. Bokkia, 337. rk. 1, kg. 328, izr. 8.
10. Botfej, 373. kg. 373.
11. Csoutaháza, 321. kg. 321.
12. Gross, 992. kg. 982, izr. 10.
13. Hagviiiás, [Klitt p.], 818. kg. 813, izr. 5.
14. Hodísel (Puszta-), 522. kg. 516, izr. 6.
15. Kalácsa, 769. rk. 4, kg. 728, ág. 5, ref 23, izr. 9.
16. Káránd, (Tagadó-), /íí/mwr/ (TopUcza-), 874. rk.
12, kg. 813, ág. 4, ref. 32, Boros-Öebes, izr. 13.
17. Kislaka, 745. kg.. 737, izr. 8.
18. Klitt (Puszta-),'^Hagymás.
19. Koraj, Kóroj, 437, rk. 2, kg. 435.
20. Krajova, 510. kg. 504, ref 1, izr. 5.
21. Kumanvesd, 228, rk. 6, kg. 218, ref. 2, izr. 2.
22. Márka.szék, 486. rk. 3, gk. 11, kg. 459, izr. 1^.
23. 3IaiM>s (Kis-), 263. kg. 257, izr. 6.
24. Mni'os (Nagy-), 462. rk. 22. gk. 1, kg. 424, izr. 5.

108 Vármegye — Comitat : Bihar.

25. Medgyes (Tagadó-)? Medgt/es, 674. rk. 14, gk.
62, kg. 592, ref. 1, izr. 5."
26. Mocsirla, 752. ik. 2, kg. 750.
27. Nvermegv, 293. rk. 1, kg. 289, izr. 3.
28. Oicsa, 629. kg. 616, ref. 4, izr. 9.
29. Ökrös, 1060, rk. 36, kg. 994. ref. 6, izr. 24.
30. Pokluzsa, Pohlusa, 164. kg. 164.
31. Siád, 432. kg. 430, izr. 2.
32. Szakács, 269, kg. 266, izr. 3.
33. Sziiszág(Puszta-),879. kg. 871, ref. l,izr.7.
34. Tabiiács (Puszta), 242. kg. 242.
Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes:
17042. rk. 475, gk. 554, kg. 15609, ág. 16,
ref. 151, izr. 237.
XIV. Járás —
Bezirk Tenke. :

1. Bélfenyér, [Uj-Bátor p.] 1232. rk. 1142, kg.
28, Fekete-Györös, ref. 10, egyéb 38, izr. 14.
2. Fekete-Bátor, [Tóti p.], 1748. rk. 68, gk. 1,
kg. 1523, ág. 3, ref. 114, izr. 39.
3. Fekete-Gyrs, 1270. rk. 35, kg. 1120, ág. 2,
ref. 89, izr. 24.
4. Feketetót, 1498. rk. 31, kg. 1205, ref. 206, izr. 56.
5. Görbed, 1485. rk. 205, kg. 1175, ref. 50, izr. 55.
6. Gvaiita, 2043. rk. 17, gk. 5, Mocsár, kg. 473,
ág. ref 1408, unit. 3, egyéb 82, izr. 50.
5,
7. Gyepes (Oláh-), 661. kg. 651, ref. 2. izr. 8.
8. Hosszúaszó, 1274. rk. 8, kg. 1245, ref. 14, izr. 7.
9. Jánosda, 1516. rk. 10, gk. 5, kg. 1428, ref. 42,
Nagy-Szalonta, izr. 31.
10. Kápolna, 841. rk. l,gk. 15, kg. 8 14, ref. 5, izr. 6.
11. Karaszó,1046.rk.5,gk.2, kg. 1025,ref.2,izr.l2.
12. Kávásd, 723. rk. 2, kg. 692. ref. 12, Fekete-
Tót, izr. 17.
13. Kisháza, 1453.
rk. 21, kg. 1297, ref. 114, izr. 21.
14. Kocsuba,1483.rk.l,kg.l453,ref.8,Gyanta,izr.21.
15. Mocsár, 526. rk, 6, gk. 465, kg. 48, Rippa,
ref. 4, izr. 3.
16. Petegd, 894. kg. 884, ref. 3, izr. 7.
17. Rippa, 896. gk. 4, kg. 883, izr. 9.

Járás — Bezirk : Vaskóh. 10f>

18. Rózsafalva, 498. kg. 490, ref. 2, izr. 6.
19. Sályi, 667. rk. 315, gk. 211, kg. 32, Pósa,
ref. 105, izr. 4.
20. Székelvtelek, [Bobostva, Fllipi p.], 935. rk.
rk. 25, gk. 243, KG. 645, ref. 3, Nagy- Várad, izr. 19.
21. Széplak, 939. rk.4,kg. 829, ág. 4,ref, 91, izr. 11.
22. Teiike, 3257. rk. 742. gk. 14, Mocsár, kg. 345, ág.
8, ref. 1962, unit. 1, egyéb 29, izr. 156.
23. Uj-Bátor^Bélfenyér.
24. Vasand, 858. rk. 8, kg. 830, izr. 20.
Járási összeg : — Gesammlsnmme
des Bezírkes :
27743. rk. 2646, gk. 965, kg. 19115, ág. 22.
ref 4246, unit. 4, egyéb 149, izr. 596.

XV. Járás — Bezirk : Vaskóh.
1. Balaleiiy, 261. gk. 1. kg. 254, izr. 6.
2. Barest,'^379. rk. 42, kg. 302, ág. 3, ref. 18,
unit. 1, izr. 13.
3. Braí»yet, 570. gk. kg. 568, izr. 1.
1,
4. Briliény, 325. rk. kg. 313, izr. 11.
1,
5. Brost, 235. rk. 1, kg. 234, Dombrotdtui.
6. Dombi'ovány, 266. rk. 2. kg. 260, izr. 4."
7. Foiiácza, 47*6. kg. 474, izr. 2.

8. Gyiffyiseny, 815. kg. 809, izr. 6.
9. Határ, 265. kg. 261, izr. 4.
10. Henkeres, 941. kg. 937. ref 1, izr. 3.
11. Herzest, 309. kg. 308, izr. 1.
12. Kakacseny, 125. kg. 125.
13. Kaliiíijer, *933. kg. 929, izr. 4.
14. Kerpenyest, herpenyet, 522. kg. 518, izr. 4.
15. Kijiip, 901. kg. 900," izr. 1.
16. Kiiiipáiiy (Alsó-), 420. gk. 1, kg. 416, i/.i. ;L
17. Kiiiipáiiy (Fels-), 303. kg. 303.
18. Koli(Kis-),831.rk.l,gk.2,kg.817,ref l,izr. 10.
19. Kollest, 441. kg. 437, Kimp, izr. 4.
20. Köszvényes, 744. kg. 734, izr. 10.
21. KristyoKl280.rk.4,gk.3,kg.l269,ref.l,izr.4. •

22. Lázur (Belényes-), 478. kg. 473, ref 1, izr. 4.
23. Leliecseny, 499. kg. 496, izr. 3.

110 Vármegye — Comitat : Bihar.

24- Luiika (llrzest-), Lnnka, 676. rk. 6, gk. 4, kg.
658, ref, l,izr. 7.
25. Magura, 366. kg. 366.
26. Petriléiiy-Zavojen,P(e/r//ew7/-Zafoewy,344,kg, 344.
27. Pojána, 587. gk. 12, Rézbánya Város, kg. 575.
28. Rézbánya- Város, 565. rk. 162, gk. 327, kg. 57,
ref. 11, izr. 8.
29. Rézbánya- Falu, 220, rk. 20, gk. 120, kg. 80.
30. Rieny, 416. kg. 400, ref. 1, izr. 15.
31. Szegyestel, Segyeslel, 312. kg. 312.
32. Segyest, 487. kg. 485, izr. 2.
33. Stej, 361. kg. 359, izr. 2.
£4. Sust, 314. kg. 309, izr. 5.
35. Szelistye (Vaskóh-), 526. kg. 522, izr. 4.
36. Szerbek, 379. kg. 376, izr. 3.
37. Szohodol (Vaskóh-), 891. kg. 889, izr. 2,
38. Valenvágra (Alsó-), 432. kg. 428, izr. 4.
39. ValenVágra (Fels-), 279. kg. 272. izr. 7.
40. Vaskóh, 655. rk. 139, gk. 8, kg. 426, ág. 1, ref.
17, unit. 1, izr. 63.
41. Verzár (Alsó-), 444. kg. 444.
42. Verzár (Fels-), 352. kg. 348. izr. 4.

Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes:
20925. rk. 378, gk. 479, kg. 19787, ág. 4, ref.
52, unit. 2, izr. 223.

XVI. Járás — Bezirk : Belényes.
1. Albest, 374. kg. 364, izr. 10.
2. Belényes (Kis-), 649. kg. 647, izr. 2.

3. Belényes (Város-), BelémjBs, 3033. rk. 591, gk.
642, 'kg. 741, ág, 21, ref! 610, unit. 9, izr. 419.
4. Belezseny, 241. kg. 238, izr. 3.
5. Borz, 328. rk. 1, gk. \2, Beléntjes-Ullak,kg,30Q,
ref. 5, izr. 2.
6. Budurásza, 880. rk. 7, gk. 1, Belényes, 1, kg.
867, ág. 1, ref. 1. izr. 3.
7. Bnntyesd, 521. gk. 1, kg. 513, ref. 3, izr. 4.
8. Burda, 407. kg. 395, izr. 12.

Járás — Bezirk : Belényes. 111

9. Czigaiiyesd (Pokolesd-), Pakalesd-Pantasesd-
Cz'igani/esd. 350. kg. 350.
10. I)ombróvicza(Havas-).1266.kg. 1257,ref. l,izr.8.
11. Dragoiiycsd, 298. rk. 1, kg. 284, reí. 5. Tár-
kány, izr. 8.
12. Dragostyáu, Dragolyán, 5S8. gk. 221, kg. 362.
izr. 5.
13. Dzozsán (FoiTÓ-), Dsoszán (Forró-), 1078. gk.
20, kg. 1050. izr. 8.
14. Dzozsán (Gierbosd-), Dsoszün-Gurbesd. 910. gk,
10, Gyalány, kg. 895, ref. 3, izr. 2.
15. Feiieres, 639. rk. 1, gk. 5, kg. 627, izr. 6.
16. Feiies, 1497. rk. gk. 434, ref. 105'^, izr. 4.
7,
17. Fei'icso, 698. kg. 692, izr. 6.
18. Fiizcí^y, 262. gk. 260, kg. % Pokola.
9. Guráiiy, 946. rk. 25, gk. 1, kg, 914, ref. 3, izr. 3.
20. Gyalány, 352. gk. 342, kg. 7, Belényes-Szent-
Mártoii, izi'. 3.
21. llcí^yes, 402. kg. 389. izr. 13.
22. Jánosfalva, 426. rk. 3, Belényes, gk. 168, kg.
33, ref. 217, izr. 5.
23. Karbunár, 334. gk. 2, kg. 327, izr. 5.
24. Kcbcsd, 1107. rk. 4, gk. 10, kg. 1081, izr. 12.
25. Kocsuba, 323, kg. 323.
26. Kostván, 673. rk. 7, kg. 647, ref. 7, izr. 12.
27. Kreszulya, 557. kg. 557.
28. Knraczel, 576. rk. 4, kg. 569, izr. 3.
29. Lázur (Szohodol-), 1160. kg. 11 54. ref. 1, izr. 5.
30. Lelcsd, 390. kg. 387, izr. 3.
31. Mérág, 303, kg. 303.
32. Mézes, 599. rk. 1, Belényes, gk. 2. kg. 594, izr. 2.
33. Meziád, 1535. kg. 1524, izr. 11.
34. Nyéííerfalva, 390. rk. 2, Belényes, gk. 178, kg.
8, Dragonyesd, ref. 196. izr. 9.
35. Nyinivesd, A///moesí/, 872. gk. 1, kg. 858, izr. 13.
36. Örvényes, (Belényes-), 8á7. rk. 1, gk. 4, kg.
808, ref. 7, izr. 7.
37. Peti'ány,578.GK.569,kg.l,Pokola,ref. 5,izr. 3.
38. Peti'osz, Petrócz, 814. rk. 14, gk. 6, Bélényes,
kg. 779, ref. 1, izr. 14.

.

112 Vármegye — Comitat : Bihar.

39. Pocsavalesd, 440. kg. 436, ref. 1, izr. 3.
40. Poeiiv (Alsó-), 415. kg. 412, izr. 3.
41. Poeny (Fels-), 660. kg. 651, ref. 1, izr. 8.
42. PokoJa, 438. rk. 1, gk. 203, kg. 209, ref. 8, izr. 12.
43. Proszáka, 502. gk. 500, izr. 2.
44. Remete, 999. rk. 2, gk. 13, kg. 343, ref. 624, izr. 17.
45. Robogány, 569. kg. 535, ág. 6, ref. 8, Belé-
nyes, izr. 20.
46. Rossia, 2163. kg. 2151, ref. 3, izr. 9.
47. Sebes, 319. kg. 316, izr. 3.
48. Solvmos-Petrász, 602. gk. 5, Gyalány, kg.
587, izr. 10.
49. Sólyom, 470. )k. 3, gk. 1, Belényes-Ujfalu, kg.
448, ág. 2, ref. 10, izr. 6.
50. Soukolyos, 695. rk. 3, gk. 364. kg. 6, Pokola,
ref. 32*1, izr. 1.
51. Szaka, 313. kg. 313.
52. Szelistye (Papmez-), 189. gk. l,Kostyán,kg.l88
53. Szelistye (Belényes-), 407. gk. 407.
54. Szeiit4lártoii(BeIényes-),347 .gk. 3, kg. 343,izr.l
55. Szent-Miklós (Belényes-), 364. rk. l,gk.l,kg. 350,
ref. 7, izr. 5.

56. Szokánv, 609. gk. 1, kg. 603, izr. 5.
57. Szoótl, ^Szód, 368. kg. 367, izr. 1.
58. Szn(lrics,309.kg.297,/?2e«y,ref.4,Tárkány, izr. 8.
59. Talp, 276. kg. 270, izr. 6.
60. Tai'kaicza, 541. rk. 3, gk. 6, kg. 521, ref. 5,
Tárkány, izr. 6.

61. Tárkán V, 1200. rk. 5, gk. 16, Nyégerfalva, kg.
14, re£ 1165.
62. Tatárfalva, 292. kg. 287, izr. 5.
63. Telek, 215. kg. 215.
64. Urszád, 432. rk. 6, gk. 1. kg. 413, ref. 4,izr.8.
65. Újlak (Belényes-), 1169. rk. 7, gk. 310, kg. 29,
Pokola, ref. 808, izr. 15.
66. Valány (Belényes-), 354. gk. 341, kg. 8, izr. 5
Járási összeg : — iiesammtsnmme des Bezirkes
'

42840. rk. 700, gk. 4660, kg. 31571, ág. 30,
ref.5086, unit. 9, izr. 784.

Járás — Bezirk : Magyar-Cséke. 113

XVII. Járás - Bezirk: Magyar-Cséke.
1. Bikács (Puszta-), 277. kg. 274, izr. 3.
2. Bucsuin, 331. rk. 2, gk. 56, kg. 265, ref. 3,
unit. 1, izr. 4.
3. Bukorvány, 423. KG. 413, Arad, izr. 9.
rk. 1,
4. Cséke (Magyar-), 826. rk. 131, gk. 103, Szom-
batsúg, kg. 498, ág. 1, ref. 41, izr. 52.
5. Cseszora, 581. rk. 4, gk. 11, kg. 562, izr. 4.
6. Dekaiiyesd, 399. rk. 5, gk. 375, kg. 5, izr. 14.
7. Dobrest, 862. rk. 2, Magyar-Cséke, gk. 1, kg.
839, ref. 3, unit. 4, izr. 13.
8. Donibrovicza (Kis-), 328. gk. 312, Venler-
Rogoz, kg. 12, izr. 4.
9. Drág'-Cséke, 602. rk. 26, gk. 540, kg. 24, Sztrá-
kos, ref. 5, unit. 1, izr. 6.

10. Diiscsd, 723. rk. 16, gk. 7, kg. 662, ref 23, izr. 15.
11. Farkaspataka, Farkaspalak, 497. rk. 8, kg.
481, ref. 5, izr. 3.
12. FoiTÓszeg, 371. kg. 368, izr. 3.
13. Gvepes (3Iagyar-), 505. rk. 3, kg. 482, ref. 1 , izr. 19.
14. Hódos (Oláh-), 401. kg. 401.
15. Hogyis, 263. gk. 1, kg. 244, ref. 8, izr. 10.
16. Hollód,508.rk. l,gk.489,kg. 8, Farkaspatak, izr. 10.
17. Hosszuliget, 222. gk. 217, kg. 5.
18. Jaiicsesd. 518. kg. 514, ref. 1, izr. 3.
19. Kap<»csáiiy, 272. rk. 16, gk. 11, kg. 239, Va-
rosüni/, ref. 6.
20. Karáiid (Kis-), Kürúnd {Puszta- Kis-), 182. kg.
170, Oláh-Gyepes, izr. 12.
21. Ka valld (Nagy-), Nagfi-Káránd (Puszta-), 197.
gk. 1, kg. 195, izr. 1.
22. Korpest (Nagy-), 404. gk. 4, kg. 397, izr. 3.
23. Kiiiipáiiv (Papinez-), 562. rk. 3, kg. 545,
ref 8, 'izr. 6.
24. Kopácsol,524. rk. 1, kg. 513, izr. 10.
25. Ktn'best, 545. rk. 7, gk. 7, kg. 527, izr. 4.
26. Kotyiklct, 626. rk. 12, gk. 4, kg. 607, izr. :;.
27. Kva'iicsesil, 467. rk. 1, kg. 451, Nagy-Kerpest,
ref. 7, izr. 8.

;i,Iv...,.„,-.vlHr 8

:

1 14 Vármegye — Comitat : Bihar.

28. Lazur (3Iikl6s-), Lámr (Mikló-) 444. rk. 15,
gk. 2, kg. 419, ref. 3, izr. 5,
29. Liiiikaszprie,754,rk.5,gk.l,kg,727,Tef. 13,izr.8.
30. MilK'U, 407. rk. 2, kg. 402, ref. 1, izr. 2.
31. Naí»yi)íitak, 455. kg. 249, Mihellö, izr. 6.
32. Nánhegycsol, 644. gk. 10, kg. 621, ref. 5, izr. 8.
33. Papiiiezo, 289. rk. 8, gk. 4, kg. 272, ref. 1, izr. 4.
34. Ro^íoz, Venler-Rogoz, 447. rk. 1, gk. 429, kg.
1, Farkaspatak, ref. 3, izr. 13.
35. Rotarest, 260. gk. 34, kg. 221, izr. 5.
36. Spiiius, Szpinns, 361. kg. 355, izr. 5. y\<. 1,
37. Szcli.stye(Szál(lobág'v-), Sz-dldobágt/ {Szelistye-)
897. rk.4, gk. 32. Venter, kg. 842, ref 1, izr. 18.
38. Szent-Elek, 569, kg. 560, izr. 9.
39. Szitáiiv (Turbiirest-), 553. gk. 1, kg. Szilánij,
533, í-ef. 3, izr. 16.
40. Szoiiibatság", 771. rk. 14, gk. 625, kg. 83, ref.
17, izr. 32.
41. Sztrákos, 346. kg. 341, izr. 5.
42. Tasádf, 1094. rk. 12, kg. 1056, ref. 8, Mezö-
Telegd, izr. 18.
43. Teii)e.st (Kis-), 424. rk. 7, gk. 10, Szombatság,
kg. 391, reí. 4, izr. 12.
44. Topa (Alsó-), 354. rk. 2, kg. 347) ref. 1, izr. 4
45. Topa (Fels-), 677. rk. 6, gk. 4, kg. 658,
ref. 2, izr. 7.
46. Tope.st, 215. rk. 2, gk. 17, Dekanyest, kg. 196.
47. Valáiiy (Papmez-), 562. gk. 2, kg. 552, izr. s.
48. Vai'osíiiiv, 579. gk. 3, kg. 568, izr. 8.
49. Venter, ÍÓ49. rk. 10. gk. 1009, ref. 13, izr. 17.
Járási összcft" : — Gesammtsnmme des Bezirkes
24367. rk. 328, gk. 4322, kg. 19095, ág. 1,
ref. 186, unit. 6, izr. 429.
Nagyvárad, [Szálka p] 38557. rk. 12030, gk. 2488,
'
kg. 2237, keleti örm. 1, ág. 679, ref. 10880,
unit. 85, egyéb 42, izr. 10115.
Vármegyei fösszeg: — Gesammtsnmme des
Comitates: 516704. rk. 45864, gk. 45975,
örm. kath. 1, kg. 187444, keleti örm. 1, ág.
1920, ref. 209075, unit. 142, egyéb 314, izr. 25968.

^

115

12. Vármegye — Comitat: Borsod
T. Járás — Bezirk: Csáth, Mezö-Cstíth.
1. Árokt, 1991. rk. 859, gk. 12, ág. 6, Miskolcz,
ref. 1069, izr. 45.
2. Bába (H-), Bába {110-) 794. rk. 425, gk. 22,
Sajó-Szöged, ág. 1, ref. 297, izr. 49.
3. Bábolna (Tisza-), [Szilp.] 776. rk. 721, ág. 1, ref.
Üorogma izr. 21.
.33,

4. Bikk (Nemes), [Paraszt-Bikk p.] 1004. rk.
218, gk. 10, Sajó-Szöged, ág. 2, ref. 710, izr. 64.'
5. Csáth (Mez-), 5215. rk. 726, gk. 24, ág. 13,
Miskolcz, ref. 3901, izr. 551.
6. Csecs (Nagy-), 603. rk 377, gk. 176, ref 20, izr. 30.
7. Doroííina (Tisza-), [Cseíreiig-, Pásztorhaloiii,
Nagy-Vajas, Kis-A'ajas, Gyékényes, Báró-
liáza, Száiitóhaloin, Pengyoiii, Gyolcsiiiges
p.] DorocfTiia, 1205. rk. 2") 7, Tisza- Bábolna
gk. 1, ref. 910, izr. 57.
8. Eiiiöd, 2591. rk. 1393, gk. 214. ág. 4, Miskolcz-,
ref. 881, izr. 99.
9. Gelej, 1359. rk. 122, ref. 1180, izr. 57.
10. IgTiczi, 1083. rk. 123, gk. 2, ág. 3, Miskolcz,
ref 927, izr. 28.

11. Keresztúr (lle-), vagy {H-) 599. rk. 209, gk.
339, ág. 1, ref 16, HBapi, izr. 34.
12. Keszi (Tisza-), 2245. rk. 465, gk. 22, ág. 11,
ref. 1645, unit. 1, izr. 101.
13. Kiirth (Tisza-), 414. rk. 389, gk.4, ref 11, izr. lo.
14. Mihály (Na,i;'V-), 1 86 1 rk. 9 6. ág. 6, ref. 873, izr. 66.
. 1

15. Oszlár (Tisza-), 428. rk. 48, gk. 7, ref. 347, izr. 26.
16. rös (Sajó-), 622. rk. 403, gk. 138, ref. 70, izr. 11.
17. Palkoiiya, Balkonya (Tisza-) 1575. rk. 717, gk.
22, ág*! 2, Miskolcz, ref. 781, izr. 53.
18. Papi, Papi (H-) 995. rk. 121, gk. 7, ág. 2,
ref. 839, izr. 26.
19. Poí^a, 299. rk. 126, gk. 68, ág. 7, ref. 60, izr. %8.
20. Szakáid, 461. rk. 207, gk. 156, á:. 1. ref 75,
Ilö-Í'api, izr. 22.
8*

116 Varmegye — Comltat : Borsod.

21. Szalonta, Szalonta (H-) 440. rk. 172, Ernd,
gk. 18, Hö-Keresztur, kg. 1, ág. 2, Miskolcz,
ref. 228, H-Papi, izr. 19.
22. Szederkény, 1578. rk. 351, gk. 27, kg. 2, ág.
4, ref. 1144, izr. 50.
23. Szöged (Sajó-), 808. rk. 376, gk. 390, ág. 2,
Miskolcz, ref. 26, izr. 14,
24. Tarján, Tarján (Tisza-) [Ders p.] 1437. rk.
344, gk. 10, ág. 5, ref. 1036, izr. 42.
Járási összeg : —
Gesammtsumme des Bezirkes .•

30383. rk. 10045, gk. 1669, kg. 3, ág. 73, ref.
17079, unit. 1, izr. 1513.
II. Járás — Bezirk\ Miskolcz.
1. Aranyos. 1084. rk. 361, gk. 28, ref. 651, izr. 44.
2. Arnóth (Sajó-), 905. rk. 246, gk. 162, ág. 387,
ref. 75, izr. 35.
3. Bábonv, 732. rk. 129. gk. 4, ág. 2, ref. 580, izr. 17.
4. Besseiív, 532. rk. 512, gk. 8, izr. 12.
5. Bocs (Bels-), 1222. rk. 70, gk. 3, ág. 2, ref.
1107, izr. 40.
6. Bocs (Küls-), 642. rk. 11, gk. 2, y^{. 614,
Bels-Bcs, izr. 15.
7. Csaba (H-), Csaba 1808. rk. 663, gk. 164,
ág. 32, ref. 647, izr. 302.
8. Diósgyr, [Gyr (Fels-), Diósgyri tégla,
papir, kszén6537. rk. 4335, gk. 47, kg.
t.]

3, ág. 561, ref. 1364, izr. 227.
9. Ecseg (Sajó-), [Szolga p.] 596. rk. 20, gk. 6,
ág. 3, ref. 557, izr. ÍO.
10. Göröniböly, 1482. rk. 400, gk. 948,- kg. 2, ág.
12, ref. 93, izr. 27.
11. Gyr (Fels-)^Diósgyör.
12. Gvr 1551. rk. 204, gk. 20, ág. 6, Mi.s-
(Ki.s-),
ícolcz, 1283, izr. 38.
ref.
13. Hámor (Alsó- és Fels-), 953. rk. 890, gk. 29,
ág. 11, Diósgi/r, ref. 13, izr. 10.
14. Harsány, 1802. rk 1069. gk. 15, ág. 8, Mis-
kolcz, Vef. 619, izr. 91
15. Huta (Ó-), 50.5. rk. 498, izr. 1

Járás — Bezirk Eger. 117

16. Huta (Répás-) és Gyertyúnvölgy, [Tebe p.]
441. rk. 436, í?k. 1, ág. 2, ref. 2.
17. Huta (Uj-), 689. rk. 673, ág. 1, Diósgyr, ref.
8, Diósgyr, izr. 7,

18. Keresztúr (Sajó-), 799. rk. 105, kg. 2, ág. 2,
ref. 658, izr. 32.
19. Lád (Sajó-), 1133. rk. 1020, gk. 64, ág. 1, Mis-
kolcz, ref. 14, izr. 34.
20. Ládháza, 453. rk. 92, gk. 5, ág. l,ref. 315, izr. 40.
21. Mályi, 562. rk. 259, gk. 95, ág. 5, ref. 163,
unit. 1. izr. 39.
22. Nvék (Borsod-), ^yék, 565. rk. 190, gk. 34,
^ h- Keresztúr, ág. 4, ref. 245, izr. 92.
23. Óuod. 1942. rk. 807, gk. 99, ág. 21, Miskolci,
ref. 842, izr. 173.
24. Pálfalva (Sajó-), Pálfala {Sajó-) 568. rk. 50,
gk. 489, ág. 6, ref. 9, izr. 14.
25. Petri (Sajó-), [Jenke p.] 987. rk. 398, gk. 542,
ref. 13, izr. 34.
26. Seuuye, Semje, 218. rk. 90, gk. 36, kg. 1, ág.
1, ref. 76. izr. 14,
27. Szirma, [Ó-Jenke p.] 1315. rk. 427, gk. 64,
ág. 15, ref. 770, izr. 39.
28. Szirma-Besseny, 1420. rk. 1295, gk. 21, kg.
1, ág. 1,MiskolcZ), ref. 43, izr. 59.
29. Tokaj (Kis-), 648. rk. 67, Mályi, gk. 15, ref.
533, izr. 33.
30. Vámos (Sajó-), [Kkosár és Diós p.] 1502. rk.
453, gk. 284, ág. 13, ref. 724, izr. 28.
31. Zsolcza (Alsó-), LKemely p.] 1393. rk. 420,
gk. 52, áfir. 6, ref. 869, izr. 46.
32. Zsolcza (Felsó-), 1348. rk. 630, gk. 514, ág.
22, ref. 114, izr. 68.
Járási összeg; — Gesammtsumme des Bezirkes:
36334. rk. 16820, gk. 3751, kg. 9, ág. 1125,
ref. 13001, unit. 1, izr. 1627.

tll. Járás —
Bezirk: Eger. •

1. Abrány (Alsó-), 465. rk. 413, ág. 3, ref. 39, izr. 10-
2. Abráuy (Fels-), 66á. rk. 193, gk. 1, ág. 3,
Miskolcz, ref 357, izr. 108.

118 Vármegye — Comital : Borsod.

3. Andornak, 593. rk. 441, ág. 6, ref. 133,izr. 13.
4. Bogács, [Pazsag p.] 1562. rk. 1495, ág. 1
ref. 26. izr. 40.

5. Cserépfalu, 2029. rk. 73, ág. 4, ref. 1899, izr. 53.
6. Cserépváralja, 618. rk. 615, ref. 1, izr. 2.
7. Farmos (Eger-), 877. rk. 855, ref. 3, izr. 19.
8. Geszt, [Puszta-Mocsolyás p.] 807. rk. 46, ág.
1, ref. 730, izr. 30.
9. Ivánka, Ivánka (Borsod-)^ 740. rk. 7C9, gk. 1,
ág. 5 ref. 14, izr. 11.
10. Kacs, 542. rk. 509, ág. 1, Miskolcz, ref. 8, izr. 24.
11. KeresztesOíez-), 4378. rk. 496, gk. 9, ág. 8,
ref. 3661, izr. 204.
12. Kövesd (Mez-), 12674. rk. 12188, gk. 7, kg.
4, ág. 6, Miskolcz, ref. 86, izr. 383.
13 Löv (Eger-), 1221. rk.l23.gk.l, ref. 1055, izr. 42.
14. ís'égyes, 745. rk. 675, ref. 24, izr. 46.
15. Noszvaj, 1444. rk. 209, ref. 1210, izr. 25.
16. Novaj, 962, 935, ref. 1, izr. 26.
rk.
17. Nyarad (Mez-), 796. rk. 710, gk. 1, Hö-Keresz-
tur, ág. 10. Miskolcz, ref. 38, izr. 37.
18. Ostoros, 1313. rk. 1309, ág. 1, izr, 3,
19. Püspöki (Keresztes-), 1106. rk. 1001, ref.
52, izr. 53,
20. Sály, 1691. rk,706,gk. 1, ág. 6, ref. 846, izr. 132.
21. Szemére, 1477. rk. 1435, ref. 7, izr. 35.
22. Szeiit-István, [S{ilamonta,Nyárjas és Batuz p.]
3140. rk. 3046, ref. 13, izr. 81.
23. Szilialom, 2163. rk. 2105, ág. 1, ref. 7, izr. 50.
24. Szomolya, 1531. rk, 1513. gk, 1. ág. 1, ref.

1, izr. 15.
25. Tálva, (Kis-), 956. rk. 937, ág. 2, ref. 2, izr. 2-

26. Tárd, 1959. rk. 1872, gk, 3, ág. 1, Miskolcz,
lef. 30, izr. 53.
27. Tibold Darócz, [Várhegy t.] 1884. rk. 1248.
ífk.kg. 2. ág. 2, Miskolcz, ref. 520. izr. 104.
8,
28. Valk (Tisza-), 595. rk. 47, ref. 534, izr. 15.
29. Vatta, 958. rk. 507, ág. 5, Miskolcz, ref. 384, izr. 62.
30. Zsércz, 1156. rk. 413, gk. 1, ág. 1, ref. 727, izr. 14.

9

Járás — Bezirk : Szent-Péter. 1 1

Járási összeg' : — Gesammtsnmme des Bezirhes :
51045. rk. 36824, gk. 34, kg. 6, ág. 68. ref.
12408, izr. 1705.
IV. Járás — Bezirk : Szent-Péter.
1. Alacska, 589. rk. 19, ág. 3, Sajó-Kaza, ref.
562, izr. 5.

2. Apátfalva (Bovsod-), J/7«//ö/ra, 1399. rk, 1353,
ref. 5.41.izr.

3. Bánfaivá, 676. rk. 153, gk. 3, ág. 4, ref, 484, izr. 32.
4. BáiilHM'vátli, Bán-Hortáík, 723. i'k. 158, ref.
539, izr. 26.
'^. Bárcza (Na^'v-)? Barcza (Nafji/), [Kis-líarcza
p.] 647. rk. 78, gk. 3, ág. 1,. ref. 537, izr. 28.
6. Bárczika (Alsó- és Fels-), [Vicsatal p.J 498.
rk. 126, gk. 10, ág. 5, ref. 320, izr. 37.
7. Bereiite,636.rk.417, gk. 18, ág.4,ref. 176, izr. 21.

8. Dédes, 910. rk. 415. ág. 3, ref. 456, izr. 36.
9. Dubicsáiiv (Sajó-), Dvbicsány, 311. rk. 139,
gk. 4, ág. 32, ref. 122, izr. 14.
10. Galgócz (Sajó-), 390. rk. 339. gk. 9, ág. 3,
ref. 23, izr. 16.

11. Ivánka (Sajó), [Alsó-lváiika és Vaspatak p]
383. rk. 137, gk. 4, ág. 7, ref. 227, izr. 8.
12. Kápolna, 448. rk. 12, ref. 423, izr. 13.
13. Kazincz (Sajó-), 1016. rk. 147, gk. 7, ág. 8.
ref. 781, izr. 73.

14. Kondó, [Ludna p.] 464. rk. 38, lef. 420, izr. 6.

15. Lászlófalva, 355. rk. 12, ref. 318, izr. If).

16. 31álvinka, 623. rk. 51, ág. 6, ref. 554, izr. 12.
17. 3Ioiiosbél,310,rk. 296, ág. 1 , ref. 2, Szilvás, izr. 11.
18. Parasznya, [Baross aknabánya t. i*ereezes

p.]763.rk. 144, ág. 2. Sajó-Kaza, reV. 595, izr. 22.
19. Uadistván,518.rk.27,gk.3,ág.3, ref.475, izr. 10.
20. Szent-5lái'ton, 389, rk. 381, ág. 4, ref. 1, Szilvás,
izr. 3.

21. Szent-Péter (Sajó-), 3377. rk. 760, gk. 68, kj?
2, 1955, izr. 552.
ág. 40, ref.
22. Szilvás, 1085. rk. 227, gk. l,ág. 5,ref. 827,izr. 25.

:

120 Vármegye — Comilal : Borsod.

23. Tíipolcsánv, [Gyár t.] 430. ik. 65, ág. 10, ref. 341,
izr. 14. '

24. Tíirdoiia, 645. rk. 64, ág. 5, ref. 557, izr. 19.
25. Vadna (Sajó-), Vadna, 521. rk. 64, gk. 2, ág
33, ref. 391. izr. 31.
26. Varbó, 680. rk. 26, gk. 1, Saió-Pálf'alca,Ág.l, ref.
644, izr. 8.
27. Alsnyó, [Boroszló, Eskcrcua p.] 975. rk. 60,
ág. 4, Sajó-Kaza, ref. 896, izr. 15.
Járási összeg — Gesammtsumme des Bei-irkes
19761. rk. 5718, gk. 133, kg. 2. ág. 184, ref.
12631, izr. 1093.
V. Járás — Bezirk : Ózd.
1. Arló, [Köszénbáiiya t.], 1458. rk. 1416, ág. 4.
Sajó-Kaza, 12, (hd^ izr. 26.^
ref.
2. Balaton, 770.rk. 711, ref. 14, Ózd, izr. 45.
3. Bolyok, 1003. rk. 916, ág. 6, ref. 26, Ózd, izr. 55.
4. Bóta, 560. rk. 547, á?. 3, izr. 10.
5. Csépány, 690. rk. 644, ág. 1, Sajó-Kaza, ref. 14.
Ózd, izr. 31.
6. Csei'iiely, [Horsó p.], 1033. rk. 1010, ág. 3,
ref. 10^ izr. 10.
7. Csókya, Csokra, [Klsmezó p.], 438. rk. 426, ág.
1, Ózd, 5, izr. 6.
ref.
8. Czeuter, 282. rk. 231, gk. 2, ref. 35, Ózd, izr. 14.
9. Disziiósd, 760. rk. 741, ág. l,ref. 4, izr. 14.
10. Diunaháza, [Répás és Csobaukó p.] 845. rk.
828, ág. 1, ref. 3, izr. 13.
11. Járdáuháza, 614. rk. 569, ág. 20, ref. 3, izr. 22,
12. Kii'áld, 129. rk. 123, ág. 2, ref. 4.
13. Léuárd-Darócz, 318. rk. 305,gk. l,ág. l,izr.ll.
14. Mercse, 475. rk. 456, ág. 1, ref. 6, izr. 12.
15. 3[ogyorosd Mogtjorósd, [Csiga p.] 266. rk. 256,
ág. ], ref. 8, Ozd, izr. l.

16. Xádasd, [Budaberki, ()bikhegy,3[ocsolyás p.],
1758. rk. 1521, gk. 2, ág. 105, ref. 47. Ózd^ izi\ 83.
17. Nekézseny,560.rk. 125,ág.l,ref.416,izr 18.
18. Németi (Sajó-), 609. rk. 588, ág. 2, Sajó-Kaza,
ref, 12, Ózd, izr. 7.

Járás — Bezirk : Szendr. 121

19. Qiiiáiiv, 517. rk. 488, ág. 3, ref. 1, Ózd, izr. 25.
20. Ozd, [Kanibáiiya t.], 2304. rk. 1768, gk. 1, ág.
315, REF, 126^ Tiszáiiiiiiieii, izr. 94.
21. Sáta, [Csörgd báii:^a t.], 841. rk. 806, ág. 5,
Sajó-Kaza, ref. 13, Ózd, izr. 17.
22. Sikátor, 307. rk. 299, gk. 3, ref.,1, izr. 4.
23. Uppoiiy, 486. rk. 472. ref. 3, Ózd, izr. 11.
24. Várkoiiy, ,2202. rk. 2024. gk. 14, kg. 1, ág. 65,
ref. 42* Ózd, izr. 56.
25. Velezd (Sajó-), Velezd, 845. rk. 154, ág. 10,
ref. 651, izr. 30.
Járási összeg : — Gesammtsumme des Beztrkes :
20070. rk. 17424. gk. 23, kg. 1,ág. 551, ref.
1456, izr. 615.
VI. Járás — Bezirk : Szendr*
1. Abód, [Büdöskut p.], 732. rk. 113, gk. 495, ág.
1, 110, izr. 13.
ref.
2. Balajt, 570. rk. 141, gk. 19, ág. 4, ref. 395, izr.ll.
3. Bódva, fío/c/ca, 1464. rk. 499, gk. 97, ág. 25,
reí. 801, izr. 42.
4. Borsod, 465. rk. 80, gk. 4, ág. 2, ref. 358, izr. 21.
5. Damak, 381. rk. 19, kg. 1, ref. 352, izr. 9.
6. Debréte, 222. rk. 84, gk. 90, ref. 44, izr 4.
7. Dövéiiv, 506 rk. 246, gk, 38, ág. 9, ref. 186,
izr. 27.
8. Edcléiiy, 1955. rk. 1210, gk. 162, ág. 68, ref.
377, izr. 138.
9. Fiiiko, 647. rk. 358, gk. 39, ág. 9, ref. 219, unit.
1, izr. 21.
10. (íalvács, 467. rk. 269, gk. 160, ág. 3, Sajó-Kaza,
ref. 20. izr. 15.
11. Haiigás, 1098. rk. 402. gk, 138, ág. 4, ref.
450, izr. 104.
12. Hegyiiieg, 3 16. rk. 21, gk. 33, ref. 243, izr. 19.
13. Horvát (I)isziiós-), 1183. rk 284, gk. 26, ág. 60.
ref. 778, izr. 35.
14. Irota, 350. rk. 58, gk.268. ref. 18, izr. 1. 1

15. Jákt'ala, Jákfalm, [VarcsóésTuko p.J, 242. rk.
99, gk. 22. ág. 78, ref. 29, izr. 14.

122 Vármegye — Comilat : Borsod.

16. Kaza, Kaza {Sajó-), [Orbáiivöl/ay és Csibor p.]
19.32. rk. 857, Sajó-Galgócz, gk. 32, kg. 2, ág.
272, ref. 716izr. 53.
17. Kolecséiiv (Fels-), 366. rk. 90, gk. 3, ág. 17,
i-ef. 253,*' izr. 3.
18. Kiii'ittyaii, Kurittyán, [Ella p.|, 442. rk. 163,
gk. 23, ág. 191. ref. 59, izr. 6.

19. Lád-Besseiivö, Beseny (Leid-), 488. rk. 160, gk.
104. ág. 6.* ref. 203, "izr. 15.
20. Lak, 777. rk. lOo, gk. 32, ref. 597, izr. 48.
21. 3Iai'toiiyi, [Köbölkút p.], 593. rk. 147. gk. 79,
ref. 341, izr. 26.
22. Mo.szes,522.rk. 248.gk.44,ref.201,izr.29.
23. Miicsoiiy, 1325. rk. 122, gk. 1084, ág. 7, Sajó-
Kaza, ref 37. izr. 75.
24. Xyáiart (Fels-), [Tövises p.], 525. rk. 107, gk.
12, ág. 22. ref. 340, izr. 44.
25. Xv(miái',488.rk 143,gk.86,ref.236jzr.23.
26. Kakacza,<)77.rk. 136,gk.471,ref.9.izr.6l.
27. Rakacza (Szeiidr-), Hakacza (Szend-), 626.
rk. 273, gk. 191, ref. 126, izr. 36.
28. Rii(l()báiiva,[Borsotlóbánya, t. SáiTétp.] 1434,
rk. 561,gk. 24, ág. 388,Sajó-Kaza,ref. 420, izr. 41.
29. Szakácsi, 376. rk 148, gk. 67. ref. 132, izr. 29.
30. Szalonna, 881. rk. 296, gk. 84, ág. 5, ref.
43.5, izr. 61.
31. Szendr, [Büdöskut 2628. rk. 1704,gk. 62,
p.],
ág. 20. Sajó-Kaza. ref. 582. izr. 260.
32. Szendr-Lád, [Csákánv p.], 744. rk. 372. gk.
25, ref. 318, izr. 30.
33. Szirák, 607.rk.547,gk.27,ág.],Saió^Kaza,ref.l8,
izr. 14.
34. Szuha-Kálló, 448. rk. 103. gk. 265, ág. 20,
ref. 29, izr. 31.
35. SznliOiS?y,777.rk.359,gk, 36,ág.6, Sajó-Kaza, ref.
35], izr. 25.
36. Telekes (Alsó-), [Czinigés p,], 287.rk.217, gk.
42, ref. 14, izr. 42.
37. Telekes (Fels-), [Telekesi p.) 418. rk. 305,
gk. 38, ág. 19, Sajó-Kaza. ref. 47, izr. 9.

: :

Járás — Bezirk: Alvidék. Felvidék. 125

38. Yiszló, 325. rk. 55, gk. 248, ref. 7, izr. 15.
39. Ziliz, 509. rk. 46, gk. 5, ág. 14, ref. 423, izr, 21.
Járási összeg" : —
Gesammtsumme des Bezirkes
28793. rk. 11136, gk. 4675, kg. 3, ág. 1251,
ref. 10274, unit. 1, izr. 1453.
31iskolcz, 30408. rk. 11445, gk. 701,örm.kath.l, kg. 74,.
ág. 21^21, ref. 10189, unit. 2, egyéb 1, izr. 5874.
Vármegyei fösszeg: — Gesamintsiimme de»
Coiiiitates : 216794. rk. 109412, <ik. 10986,
örm. kath. 1, kg. 98, ág. 5373, ref. 77038, unit. 5,
egyéb 1, izr. 13880.

13. Vármegye — Comitat: Brassó.
I. Járás — Bezirk: Alvidék.
1. Apácza, 1769. rk. 64, gk. 7, kg. 343, ág. 1297^
ref. 34, Bölön, unit. 15, izr. 9.
2. Botfalu, 2232. rk. 75, gk. 3, kg. 787, ág. 1335^
ref. 32, Brassó.
3. Földvár, 2212.rk. 66, gk. 5, KG. 1073, ág. 992,
60, Hidvég, unit. 16. Bölön.
ref.
4. Krizba, 1691. rk. 17, gk. 557, ág. 1106, ref.
9, Bölön, unit. 2.
5. Magyaros (Szász*), 1392. rk. 17, gk. 2, kg.
546, ág. 814. ref. 7, Bölön, unit. 6.

6. Prázsiuár, [Kalniesl>ii(;li, Rohraii és ^fülil-
feld t.] 3531. rk. 122, gk. 5, kg. 1225, ág.
2070, ref 90, unit. 10, izr. 9.
7. Szász-Hermáiiy, 2147, rk. 23, gk. 6, KG. 907,
*^

ág. 1191, ref 19, unit. 1.
8. Szent-lV'ter, 1871. rk. 4, kg. 679, ág. 1 187, ref 1.
9. Veresmart, 866. rk. 1, gk. 4, kg. 423, ág, 431,
ref 3, unit. 4.
Járási összeg: —
Gesammtsumme des Bezirkes
17711. rk. 389, gk. 32, kg. 6540. ág. 10423,
ref 255, unit. 54, izr. 18.
II. Járás — Bezirk: Felvidék.
1. Feketehalom, 4035. rk. 28, Brassó, gk. 2, kg.
1305, ág. 2695. ref 5.

:

124 Vármegye — Cornitat : Brasísó.

2. Höltövéiiy, 2449. rk. 54, §:k. 3, kg. 424, ág.
1947, lef. 13, Brassó, unit. 8
3. Keresztény falu. Keresztényfalra, 2604. rk. 77,
gk. 10, kg. 850, ág. 1623, ref. 31, unit. 13.
4. Rozsnyó, 4409. rk. 149, gk. 11, kg. 2457, ág.
1774. ref. 14, Brassó, izr. 4.
5. Ijfahi (Bárcza), Újfalu (Barcza-), 1012. rk.
3, kg. 190, ág. 797, ref. 2á. Brassó.
6. Vidoiubák. 1448. ik. 19, gk. 2, kg. 476, ág.
948, ref. 2, izr. 1.
7. Volkány, [Concordia köszénbánya t.] 1567. rk
94. kg. 538, ág. 933. ref. 2, Brassó.
Járási összeg : —
Gesammtsumme des Bezirkes
17524. rk. 424, gk. 28, kg. 6240, ág. 10717,
ref. 89, unit. 21, izr. 5.
in. Járás — Bezirk : Hétfalu.
1. Bácsfaln, 1862. rk. 1. kg.
82, gk,
789, ág.
935, ref 44, Hosszúfalu, unit. 11. ^

"1. Csernátfahi, 2628. rk. U)7, gk 113, kg. 757.
ág. 1520. ref., 96, Hosszúfalu, unit. 4, izr. 31
3. Hosszufahi, [Ó-Sáncz t.] 6420 rk. 204, gk. 8'
kg. 3690, ág. 2286, ref. 198, unit, 2, izr. 32.
4. Pürkerecz, 2036. rk. 15, kg. 887, ág. 1111,
ref. 23, Hosszúfalu,
5. Tatrang, 3251, rk. 27, gk, 1, kg. 1133, ág.
2064. ref. 17, Hosszúfalu, unit. 4. izr. 5.
6. Türkös, 3277, rk. 198, kg= 1546, ÁG. 1447,
Ei'délj', ref. 72, Hosszúfalu, unit. 6, izr. 8.
7. Zajzon, 1329. rk. 34, kg. 264, ág. 1003, ref.
21, Hosszúfalu, unit. 7.
Járási összeg : —
Gesamtsumme des Bezirkes :

20803 rk. 667, gk. 123, kg. 9066, ág. 10366,
ref. 471, unit. 34, izr. 76.
Brassó, Szabad királyi város [Predealt.] 30739, rk.
8357, gk. 378, örmény, 4. kg. 9733, ág. 8399,
ref. 2674, unit 412, egyéb 13, izr. 769.
Vármegyei fösszeg: — Ges.inimtsumme des
Coínitates: 86777. rk. 9837, gk. 561, örmény
kat. 4. kg. 31579, ág. 39905, ref. 3489, unit.
521, egyéb 13, izr. 868.

125

14. Vármegye — Comitat: Csanád.
I. Járás — Bezirk : Központ.
1. Alberti, 1028. rk. 3, kg. 1, Hódmezö-Vásárhely^
ág. 1007, ref. 15, Nagy-Majlát, izr. 2.
2. Ambrozfalva, 1006. rk. 11, kg. 8, ág. 954^
ref. 27, izr. 6.
3. Apátfalva, 5158. rk. 4837, gk. 25, kg. 10, ág.
26, ref. 147, izr. 113.
4. Csanád (Magyar-), 3088. rk. 321, gk. 41, Nagy>
Lak, kg.2438, ág. 3, ref. 254, izr. 31.
5. Földeák, 4410. rk. 4082, gk. 20, kg. 4, ág. 24^
ref. 249, egyéb 6, izr. 25.

6. Királyhegyes (Kis-), 945. rk 874, gk. 3, Makó^
kg. 3, ref. 56, izr. 9.

7. Lele, [Teleltet t.] 1639. rk. 1262, gk. 53,
kg. 7, ág. 19, ref. 300, izr. 7.

8. 3Iajláth (Nagy-), 966, rk. 14, gk. 5, kg. 1, ág.
24, Alberti, ref. 902, egyéb 17, izr. 3.
9. Pitvaros, 2645. rk. 79, gk. 8, kg. 13, Hódmez-
vásárhely, ág. Í2486, ref Ki, N.-Majlát,izr. 43.

Járási összeg: —
(ilesammtsumme des Bezirkes:
20885. rk. 11483, gk. 155, kg. 2485, ág. 4534,
ref. 1966, egyéb 23, izr. 239.

II. Járás — Bezirk : Nagylak.
1. Kövegv, 798. rk. 711, gk.8, kg. 8, ref 61, izr. 10.
2. Nagvlak, 12800. rk. 1029, gk. 1095, kg. 3696,
ág.* 6542, ref. 122, egyéb 14. izr. 302.
3. Palota (Csanád-), 5610. rk. 5282, gk. 47, kg.
8, ág. 63, Nagy-Lak, ref. 95, izr. 115.
4. Sajtény, 4968. rk. 177, gk. 1117, kg. 3474, ág.
59, Nagy-Lak, ref. 38, Makó, unit, 1, egyéb i,
izr. 101.

Járási összeg : —
Gesannntstmnne des Bezirkes :
24176. rk. 7199, gk. 2267, kg. 7186, ág. 6664,
ref. 316, unit. 1, egyéb 1 5, izr. 528.

126 Vármegye — Comitat : Csanád.

III. Jár.ls — Bezirk : Battonya.
1. Battonya, [Tompa p.] 12018. rk. 6392, gk. 66,
kg. 4229, ág. 172, ref. 886, unit. 10, egyéb 23,
IZR. 240.
2. Dombegyháza (Marczibányi ), 3225 RK. 2521,
Csanád, gk. 76, kg. 270,' Mácsa, ág. 71, ref.
223, unit. 1, izr. 63.
3. Dombegyháza (3Iattenklói ), Domheg//Itdza
(MaUeneloit), 376. rk. 138. iVarczibdni/i üomb-
egi/ház-a, kg. 227, Kétegf/liáza, ág. 6, ref. 5.
Battonj'a.
4. Dombegyháza (Református-), 450. rk. 42,
Marczibávjii-Dombegfjhdza, kg, 12, ág. 4, ref.
387, izr. 5
5. Iratos (Kis-), 2174. rk. 2069, kg. 39, ág. 3,
ref. 23, izr. 40.
6. Kevermes, 3734. rk. 3274, gk. 34, kg. 173,
Kétegyháza, ág. 36, ref. 17^, izr. 45.
7. 3Iezliegves, [Pereg és Kiimarás t.]5379. rk.
3167, gk. 158, kg. 71, ág. 712, ref. 1206,
Református-Komcsháza. unit. 6, egyéb 3, izr. 56.
8. Tornya, [Varjasház p.] 2368. rk. 1417, gk 1,
Arad. kg. 827, ág. 37, Arad, reí. 29, unit.
1, i/.r. 56.
Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes :

29724. rk. 19020, gk. 335, kg. 5848, ág, 1041,
reí. 2931, unit. 18, egyéb, 26, izr. 505.

IV. Járás — Bezirk: Kovácsháza.
1. Apácza, 3630. rk. 3078, gk. 13, kg. 23, ág.
373, ref 90. unit. 1, izr. 52.
2 Bánhegyes (Magyar-), 2209, RK. 1905, Csanád,
gk. 10, kg. 10, Kélegffhdza, ág. 130, ref 105,
Református- Komicsháza,izr. 49.
3. Bánhegyes (Tót-), 4823. rk. 1753, Magyar-
Bánhegyes, gk. 38, kg. 127, Kétcggháza, ág.
2591, ref. 245, ReformátNS-Iíordcs/KíZ'a, izr, 69.
k Dombiratos, 1131. rk. 1043, gk. 3, kg. 10.' ág.
3, r.f. 60, izr. 12.

:

Járás — Bezirk : C^ik-Szent-Márton. 127

5. Kovácsháza (3íez vagy Nagy-), 4g48. ik.
áo;. 180, unit.
3649, gt. 17. kg. 85, 173, ref.

1, izr. 143.
6. Kovácsliáza (Refoi'iiiátus-), 1111, ik. 160, gk.
12, 73,
ág. a helijbeU
'
ref. aui/aegyhás, ref.
852, izr. 14.
7. Kovácsháza (Tót-), Véghegi/hüza, '^il 6. rk.Q-ÍS,
gk. 71, kg. 2, ág. 23, ref.* 24, izr. 9.
8. Kun-Ágota. Kundgota, 4999. rk. 3638, gk. 46,
vSimánd, kg. 169, ág. 185, a ref. kovácsházai
ref. anyaegyház, ref. 809, egyéb 49, izr, 103.
Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes
23127, ik. 16074, gk. 210, kg. 426, ág. 3551,
ref. 2364, unit. 2, egyéb 49, izr. 451.
Makó, 32663, rk. 12215, gk. 1395, kg. 49, Maoyar-
Csaníd. ág. 508, ref. 17174, unit. 3, egyéb
42, izr. 1277.
VáriiK'gvei fösszeg: — Gesaiuuitsuiiiiiie des
Comitates: 130575. rk. 65991, gk. 4362, kg.
15994, ág. 16298, ref. 24751, unit. 24, egyéb 155,
izr.3000.

15. Vármegye. Comitat: Csik.

:. Jái'ás :
— Bezirk: Csik-Szent-Márton. Kd-
szunalcsili.

1 Altiz, yl//í2 (Aa^zow-), [Fejéi'kói borvizt.], 911.
rk. 812, gk. 86, Kászon-Inipér, örm. kath. 7,
ref. 6, Csik-Szereda.

2. Bálikfalva. Bánkfalca (Csik-). [Kotormánv-
tizes p.J, 1494. rk. 1446, gk. :5s. ref. 9. (A^ik-
Szereda, unit. 1.
3. Csató.szcg (Csik-), 941. rk. 916, gk. 24, ref. l.
Csik-Szereda. .

4. Cseke falva. Csckefalra {Csík-), 1163. rk. 1137,
gk. 6, kg l,ág. 2, ref. 1 1,
<
'sik-Szereda, izr. 3.

128 Vármegye — Comitat: Csik.

5. Feltiz, Feltk'iKászon-),UOS. rk. 1058, gk. 241,
K
ászon- Inipér, ág. 1, ref. 3.
6. Iiiipér, Impér {Kászon-) [Répát boi'viztelepj,
1136. ik. 872, gk. 258, ref. 6, Csik-Szereda.
7. Jakal)falva,Jrt/írt^/'«/cö(/iV/sz.o«-) 1339. rk. 1044,
gk. 287, KásZ'On- Impér, ref. 8.

8. Kozmás, Kozmás (Csík-) 1329. rk. 1288, gk. 33,
ág. 2, ref. 5, Csik-Szereda, egyéb 1.

9. Lázárfalva, Lüzárfalta (Csik-), 804. rk. 506,
ok. 281, kg. 15, izr. 2.

10. 3réiiaság, Ménaság {Csík-), [Pottvaiid és Új-
falu tízesek t.] 2111. rk. 2014, gk!^ 96,ref. 1.

11. 3íiiulszent(Csik-), [Hosszaaszó t.], 996. rk.991,
gk. 2, ref. 2, unit. 1.

12. Szent-György ((\sik-), 1990. rk. 1798, gk. 188,
ref. 4, Csik-Szerecla.
13. Szent Imre (Csik-), 1791. rk. 1765, gk. 22, kg.
1, ref. 2, unit. 1.

14. ^7.it\\t-K\vk\y,SzenlkiráUi{Csik-), 1532. rk. 1466,
gk. 54, ág. 2, ref. 8, iinit. 2.
15. Szent-Lélek, Szentlélek (Csík-), [Fitod tizes t.],

666. ik. 665, ref. 1.

16. SzentOIái'ton (Csík-), [Uzvölgve t.], 903. rk.
884, gk. 4, ág. 2, ref. 13.
17. Szent-Simon (Csik), 1354. 1351, gk. 3. rk.
1 8. Tusnád (Csik Ó- és Vyyfmnád
(Csík-), ICsik-
Tusnád-Ujfalu t.], 2025. rk. 1922. gk. 84, kg.
5, ág. 4, ref. 10, Csik-Szereda.
19. T jfalu (Kászon-), 1847.rk.l641,gk. 195, Kászon-
Inipér, ág. 1, ref. 10, Csik-Szereda.
20. Verebes (Csik-),393. rk. 376, gk. 13, kg. 2, ref. 2.
21. Zsögöd, Zsöfföd (Csík-),, 940. rk. 926, Csik-Sze-
reda, gk. 9. kg. 4. ref. 1.

Járási összeg: — Gesammlsumme des Bezírkes:
26968. rk. 24878, gk. 1924, örm. kath. 7, kg.
28," ág. 14, ref. 106, unit. 5, egyéb 1, izr. 5.

.

Járás — Bezirk : Csik-Szépviz. 129

II. Járás — Bezirk: Gyergyó-Tölgyes.
1. Békás, Békás {(ji/erf/i/ó-), [D()muk,Zse(láiii)atak,
Zsedáii telek], 5429. rk. 285, Gt/ergf/ó-Tökji/es,
gk. 4992, örményl,kg. 10,ref. 6*,unit.3,izr.'Í32.
2. Bélbor, Bélbor {Gyergyó-), 1123. rk. 160, gk. 932,
kg. 2, ág. 2, ref", 3,'izr. 24.
3. Bi)VS7Á'k,Borszék(Gi/ergi/ó-), 1471. rk. 1267. gk.
139, kg. 2, ág.-2, 'reí. 'l3, unit. 1, izr. 47.
4. Domuk, Domuk (6'yer</?yó-),'~- Békás.
5. Holló, Holló (Gyergtjó-)] 1 147. rk. 329,gk. 775, kg
3, izr. 40.
6. T6\}£;yns,Tölgyes (Gyergyó-), 27hS.vk. 1520, gk.
840,"^ örm. kath. 93," kg."3, ág.
6, ref.l5, izr. 279.
nem ker, 2.
7. Zsedánpíitak, Zsedúnpatak {Gyergyó-),'--Bék'ds.
Járási összeg : — Gesammtsumme des Bez-irkes :

11928, rk. 3561, gk. 7678, örm. kath. 94, kg. 20,
ág. 11, ref. 38, unit. 2, izr. 522.

III. Járás — Bezirk: Csik-Szépviz, Felesik.

1. Buláubáiiya, Baldnbáiiya {Csík-), 475. rk. 418, gk.
14, Csik-Szent-Domokos, örm. kath. 2, ág. 41.
2. Borzsova, Borsosa {Csik-\ 516. rk. 516.
3. (Nicsó ((\sik-), 1843. rk. 1815, gk. 24, örm.katli.
2, ág. 1, ref. 1.

4. Csobotfalva, Csobolfalm (Csík-), 362. rk. 339,
gk. 23, Csik-Szépviz.
5. ('Soinortáii (Csik-), 579. rk. 513, gk. 65, ág. 1.
6. Dáiifalva (Csik-), 2253. rk. 2134, gk. 1 16, ref. 3.
7. Delne (Csik-), 590. rk. 584, gk. 4, ref. 2.
8. (íöi'öestalva, Göröcsfalca (Csik-), 439. rk. 438.
gk. 1.
9. (íyiiiiesbükk, Gyimes-Biikk {Csik-)^ [Gyinies,
ÁI(loiiiási)atak,Tarliavaspataka, 15álváiiyos
pafaka, Bartsá^Apataka, Buhapataka, és Hi-
de^-séí;" t] 2789. rk. 1195, gk. 1535, örm. kath.
'>.
kg. 1, ág. 8,ref.8,Csik-Szereda,unit. l,izr. 39.
H.ly--é^névtiir 9

. .
:

130 Vármegye — Coniilal : Csik.

10. ( jyinics-Felslak, Gfiimes-Felsö-Lok(Csik-), [Ré-
czei){tt{ik,Gáborokpataka,Gör])epatak,rgTÓ-
patak, Ráiiapatak, Rajkókpataka, Sánta-
telek és Koiujátpataka t.J, 132. rk. 1483, gk.
43, örm. kath. 1, izr. 5.

11. Gyinie.s-Középlak,6y///?es-Aözép-/.oA'(Cíf/A--),[Hi-
<legség,Ro váspatak,Szal a iiiáspatak,Jávárdi-
patak, Bükkhavaspatak, Xa^ypatak, Aii-
talokpataka, Kápoliiapataka, Setétpatak,
Borospatak, és Baracskospatak t], 1984.
rk. 1953, Csik-Gyimes-Felsö-Lok, gk. 24, kg. 1,
ág. 1, izr. 5, ág. 1, ref. 'i.
12. Jeufalva, .íenöfalm {Csik-), [Háromkiit t.]

1790. rk. 1732, gk. 55.
13. Kai'czfalva, Karczfalca, {Csik-), 905, RK. 899.
Ei'délv, Nagy boldogasszony néven gk. 4, ref. 2.
14. Madaras (Csik-), 1 794. rk. 1751. gk. 37, ág.l,ref.5.
15. 3Iádétalva, Mádéfalra fCsik-J,lb66. rk. 1196. gk.
63, ág. 3, ref. 4.
16. Pálfalva (Csik-), [Pricsketvámt.]502. rk. 43 1^
gk. 67, ref. 3.
17. Rákos (Csik-), [Fehéraszó t.] 1203. rk. 1170,
gk. 28, örm. katli. 1, kg. 2, ref. 2.

18. Szeiit-Domokos, Szent- Domokos {Csik-), 3521.
rk. 3270, gk. 242, ág. 4, ref. 4, Csik-Szereda, unit. 1

19. Szent 3lihály (Csik-), [Ajnád-Lövész t.] 1888.
rk. 1625, gk. 258, örm. kath. 1, ref. 4.
20. Szent-Miklós (Csik-), 1009. rk.978,gk 30, ref. 1.
21 Szent-Tamás ((\sik-), i2381.rk. 2096, gk. 284, ref. 1.
22. Szépviz (Csik- [Biikklok, SnlczH, l»ncsketó
,

ésCsiigés-Cilyepecze t], 2577.rk. 1949, gk. 434,
örm. kath. 150, ág. 7, ref. 30, Csik-Szereda,
unit. 1, egyéb 1, izr. 5.

23. Taplocza, Tapolcza [Erdóalyi t.] 1423.
( Csí/r-),
1415, gk. 3, Csik-Szépviz, ág. í, ref. 4.
rk.
24. Vacsárcsi (Csik-), 684. rk. G84.
25.Vái'dóttalva(Csik-),718.rk.698,gk.8,ág.3,ref.8,izi.l.
Járási öss/í'^: —
Gesammtsumme des Bezirkes
35323. rk. 31583, gk. 3362, örm. kath. 162, kg.
4, ág. 72, ref. 84, unit. 3, egyéb 1, izr. 52.

:

Járás — Bezirk: Gyergyó-Szent-Miklós. 131

IV. Járás — Bezirk : Gyergyó-Szent-Miklós .
1. Alfíilu ((íyergyó-), 5175. rk. 4859, gk. 292,
örm. katli. 1, ág. 5, ref. 17. unit. 1.
2. Csomafalva (Gyergyó-), 2824. rk. 2693, gk.
129, örm. kath. 1, ref. 1.

3. Ditró (Gyei'gyó), [Orotva és Ditró-Hódos t.]
5811. rk. 5347, gk. 436, örm. kath. 1, kg. 1,
ág. 6, ref. 12, izr. 8.
4. Kilyéiifalva (Gyer^yó-), 824. rk. 819, gk. 4,
Gyergyó-Szent-Miklós, izr. 1.
5. Remeto (Gyergyó-), 4584. rk. 4483, gk. 65,
Gyergy ó-Várhegy, örm. kath. 34, ref. 1, izr. 1.
6. Salaiiiás (Gyergyó-),1287.rk.48,gk.l202,izr.37.
7. Szárhegy (Gyergyó-), 3563. rk. 3454, gk. 71,
örm. kath. 18, ref.*9, unit. 1, izr. 10.
8. Szeiit-Miklóís (Gyergy Ó-), 6104. rk. 5428, gk.
123, örm. kath. 410, kg. 1, ág. 2 9. ref. 77, unit.
4, izr. 39.
9. Tekerpatak (Gyergyó-), i^045. rk. 1652, gk.
389, Gyergy ó-Vasláb, "örm. kath. 1, ref 3.
10. Újfalu (Gj'ergyó-),3027. rk. 2910, gk. 112,ref.5.
11. Várliegy (Gyergy ó) [Várliegy-Galoczás, Vár-
hegy -Fiilpe és Ploptyis t.], 2106. rk. 93, gk.
1995, kg. 4, izr. 14.
12. Vash'ib (Gyergyó-), 752. rk 18, gk. 730, izr. 4.

Járá.si összeg : — Gesammlumme des Bezirkes
38102. rk. 31804, gk. 5548, örm. kath. 466. kg.
6, ág. 33, ref. 125, unit. 6, izr. 114.
Csik-Szereda, [Gsütörtökfalva, i. elbb Csik-Tapiczá-
hoz tartozott. 1 1789, rk. 1589, gk. 20, kg. 7, ág.
20, REF. 112, Erdély, unit. 28, izr. 13.

Vármegyei fösszeg: — Gesammtsuiuiue des
Coiuitates: 114110. rk. 93415, gk. 18532, örm.
kath. 729, kg. 65, ág. 150, ref. 465. unit. 44*
egyéb 2, izr. 706, nem ker. 2.

9*

2462. 19. egyéb 1. gk. izr. 15. izr. Fábián-Sebestyén. 22. 81. Vármegye: — Comitat : Csongrád. Szelevéiiy. 7. Hornos. gk. gk. egyéb 37. egyéb 8.] 12325. ref. 45. 7. 7. egyéb 7. rk. ág. Kötörés. ref. ág. ág. 14. 14. izr. 8. ref. rk. 3. izr. Zoltántér. 251. Knksóháza. 5. 1414. 235. 12. 13. 3. Nagy-Major. . ág. rk. Tápé. ref. izr. ref. Csúcs. RK. kg. 2566. 2846. I. 225. [István-Hegves. 12. 31531. kg. Öttömös p. 4. Vácz. 8. 1. 14. [Tóhajlat és Baktó p. ref. kg. rk. ág. 31. ref.] 1910. ref. 4951. 3. Touipahát. 6. 16. 991. 10. 13. Járás: — Bezirk: Tiszántul. gk. rk. Mindszent. rk. 246. [Hosszúhát.-'-^Horgos. Sövényháza. ág.] 3780. Tömörkény. 2. 15. 48. 10. Mágocs. 250. Bmlzsák. 452.132 16. 475. Rózsaniajor. 120. kg. rk. ref.] 5290. László. 21. lu. izr. Sáiidorfalva. Járás : — Bezirk . 12. 35. [Göböljárás és Seregélyes p. 54. [Öttömös p. 1. 2476. Horgos ^KiS") p. izr. 580. gk. rk. ág. 5. II.] 3761. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 32348. 3657. rk. Szent-Péter.. egyéb 5. izr. egyéb 80. kg. egyéb 28. 2. 11625. izr. 2. ág. Újmajor és Baks t. 1. Tiszáninnen. 1. Derckegyháza. 7. 36. rk. ref. [Héthalom. 665. unit. 2884. kg. 11. unit. kg. Csei-e-Szent- Lászl p. Pitri- csoni. Szentes. 4. izr. 11. gk. Algy. Biiz- gáiiy és Kis-Horgos p] 5503. izr. 399. 12033. ref. 4. ág. 52. 52. 12257. Szendrci és Ár|)á<lhaioni t.— Sándorfalva. ág. kg. Dorozsnia. unit. 3. 5358. 4. *^gk.

20802. 470. rk. ^'ilnlaszá lás. ref. Csórva.^Kistelek. Csany [Felgy p. gk. unit. 1 kg. Járás — Bezirk : Csongrád. Mórahahnn. gk. 312. Jái'ási összeg' : — Gesammtsumme des Bezirkes : 31Ü39. 413. 178. 37. 23. Járási összeg' : — Gesammtsumme des Bezirkes : 25918. izr. unit. egyéb 4. 17166. Csáiiy. 46. gk. 51. gk. ref. Sósi>ál- luiloni. 4239. 666. Teés. ág. 11773. 6810.30335. Fehértó. 3. gk. ág. kg. Nagy-Széktós. ref. 379. 24. 77901. 2. 2277. Zákány és Domaszék p. 12. 7. 3. izr. izr. 1574. izr. gk. [Öszeszék. 7. rk. unit. 16. egyéb 282. izr. rk. ág. rk. 362. izr. Járás : — Bezirk : Csongrád. gk. rk. egyéb 4. Fekete- szél. 58. 4. 88. 875. 1303. egyéb 1. ref. Sóshíilom. Szentes. Szkehaloni. kg. 347. 4. 232. rk. 2894. Szeged. 1689. Pósahaloni. 6. egyéb 7. Felgvü p. ág. liárós. 7132. ref. gk. 4731. 30791. izr.] 7459. Szeged. 315. 29. gk. [Fels Pusztaszer p. izr. ág. ref. 36721. . 8510. 589. 5. (íajgonya. 61. Pusztaszer (Fels-) p. Vármegyei fösszeg: — (íesannntsumnie des Coinitates: 161340. ág. gk. ág. 2. 3. 7. [Puszta-Kutas. rk. ref. Kútvölgy. 20309. egyéb 66. izr. ág. 88. Szentes. 26. unit. 114. . 57785. ref. ág. Csoniorkány. UN. kg. egyéb 443. 274. 55. ref. . ref. 13. 1. Csongrád. Kistelek. Tés.] 85569. 22900. 4. 4. 1023. 401. 343. izr. Szentes. kg. 514. 1. rk. 9. rk. kg. ref. 49. 3. Vásárhely (Hód-Mez). 231. Vajhát és Tarjánvég t. 106. 1. 188312. 6618. kg. ág.^Csány. izr.] 2978. unit. kg. Szeg-vár. rk. ág. 13872. kg. III. egyéb 4.] 55475. gk. rk. 133 5. Királylialoni. 1579.

Esztergom. 1. 10. Eszterí2. 1. ág. 10. ref 30. gk. Esztergom. ref 1.oin (Víziváros-). 1240. izr. 3Ioí. 1. 1299.jTll. rk. rk. Leányvár. 9. ág. rk. 14. ág. 2698. [Klastrom p] 1573 ik. 64. 20. 1. Epöl. 1014.Kablás és Hoiitos p] 2348. izr. 1. ág. rk. Vármegye Comitat : Esztergom. rk. 15. 19. . 1377. 697.] 651 rk. 16. 659. ref. 1. 4. 7. izr. 46. rk. 213. 1267. izr. Csolnok. [Körtvélyes p. 3. 2623. 1. [Szekrénylieg'y p. 32. 1363. 8. 1211.Gf/önji/- mezö. izr. Marót (Pilis-). Szent. izr. ref. 559. izr. ref 60. ref. Bajót. Szent-(íyörí^yniez (Esztergom-). Döinös. Komárom. 11. 4. 1243. kg. ág. 690. 4. ág. Csév. 1345.] 1363. Dorogli. 4. 21. 693. ref. ref. izr. 1. izr. ref. 2117. ref 576. 1331. Kesztölcz. Komárom. 20. [Pnszta-Szarkós bánya t. ág. Bajiia. 22. 626.. ref. Esztergom. izr. Csabdi. rk. rk. gk. rk. 5. 2274. Lábatlan. 27. rk. 9. ref. 1330. izr. 1108. 5. rk. Dáíih. 3. 17. Sárisáp. izr. [Körtvélyes és Királykút p. ref." 1041. 5. rk. Csabdi. 6. izr. 19. [Kis-Csév p. 7. 23. 38. [Kis. 20. izr. izr. 38. ref. Vizimros. I. gk. 1. ág. 18. 631. 5.134 17. izr. ref. 2.] 1260. 12. 1541. 1982. izr. rk. 44. 32.'yorós. Kirva. gk. Szent-Lélek. 33. ág.] 1857. izr. 1. Sütt. rk. Csabdi. ref. 1158. 1. 6. 13.'630. rk. 57. 347. 1309. 6. rk. rk. Nagy-Sáp. 9. 340. 18. Lábatlan. 710. 1. Csabdi. 19. Járás — Bezirk : Esztergom. izr. 761.

Gyiva. Farnád. 611. izr. 191. 5. 1468. rk.sztergom. izr. egyéb 1. Csabdi. ág. rk. 385. Libád. izr. 23.355. Bény (Kis-). 245. 1. rk. izr. Cservölgy ésSelczp. 24. ref. 245. 190. Köbidknt. Szeíit-Tamás. 254. 1459. Karva. Eszdergotn. izr. 1089. 1819. izr. 444. 3. rk. gk. Esztergom. 16. ref. rk. 1666. 579. 616. . 10. Kis-Ujfalu. 8. Piiszta-Marót.] 2850. 8. 42. izr. 21. 516. ik. ág. reí. izr. rk. gk. rk. Béla. 31424. ref. 46. 70. 2. Ebed. gk. 10. Tát.'ref. 9. rk. ref. 15. 258. Esztergom. 2544. izr. 249. 7. 624. Kéty. 1701. [Ariás. 3. Bátorkesz. 16. 11. 1298. izr. ref. 1773. rk. 40. rk. 633. 29. rk. ref. 11 Kéniénd. ág. [Sái'oldal p. Eredmény p.. 354. ref. 13. 93. Rifót. 1. Járás — Bezirk : Párkány. ág. ref. rk. 14. 13. 56. 1109. gk. 1. 2936. ág. 17. rk. ref. izr. 10. 2118. izr. rk. Bény (Nagy-). [Kis-Rét. 681. 4. izr. 14. 1. rk. 229. Szent Tajiiás (Esztergom-). 586. 17. 16. 1.] 1827. 2363. 13. 3. 26. rk. [Kishoniok. 10. ág. 25. 39. 1. Komárom. ág. 998. 3. Kicsind. ág. rk. 1818. : Járás — Bezirk : Párkány. ág. Tokod. izr. reí. ág. Bárt. 1. 1. rk. izr. Uny. 7. Jái'ási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes 35558. 6. 17. . 5» Esztergom. II. Peres és Katalin p] 1621. Szent József. 911. 937. 8. 1. 24. izr. Fakó-Vezeicény. izr. 18. ref. 1. rk.] 1884. E. kg. ref. kg. 11. rk. 1. 1075. egyéb 1. 2. [Paris p. ref.s-). izr. izr. rjfalii (Xyei'ge. 314. 1077. Knral. 2. 5. 3. Esztergom. 1369. 1687. 627. ref. [Land t.] 1057. 1169. ág. 135 22. izr. 9. 27. Bncs. rk. ref. ref. izr. Fakó-Vezekény. 12. 71:'. izr. Esztergom. ág. 1335. 19. 2. 423. izr. ref. Khid-Oyarniat. rk. 20. 894. 73. ref. 5.] 2468. ág. 12.

Zsigiuondliáza p. ág. 61. [Kis-Miizsla p. Esztergom. 1141. Esztergom. 25678. reí. 1521 rk. gk. ág.] 1726. 14. ág. izr. gk. 2. 1914. ág. ref.rk. Aba. ref. Sárkány. 4. 86. ref. rk. izr. izr. 18. 1. Várpalota.837. 20. Cssz. II. 11. 24. 1080. Füle. 1. 1057. 21. rk. izr. izr.izr. 3. 32. 691. Járás — Bezirk: Székes-Fehérvár. 8575. 44'2. 2. izr. unit. Esztergom. ref. [Dinnvés p. rk. Ölved (Nagv-)> [Pipiske. 710. Szölí^-yén (Német-). rk. rk. 508. rk. gk.] 2190. 18. rk. Esztergom. 2417. 896.ág. ág. . izr. 1421. ref. 794. Csór. egyéb 1. 976. ref. 3Iocs. Komárom REF.]380. 6. ref. 1576. 3313. I. 24. ref. 685. 1429. 2038. 116. 6. gk. 26. 327. Szölgyén (Magyar-) [Rendcskut p. ág. 45. 155. rk. 75. rk. p. rk. 612. 5. 3. 2. 5. Fakó-Vezekény.13Ö Vármegye — Comilat: Fejér. lef. Falu-Battyán. 18. 1775. izr. 9. ág. 1607. 1637. ref. Székes-Fehérvár. izr. rk. Vái'jiieg\ ei fösszeg : — Gcsammtsumme de. ág. 68. 404. 2643. Miizsla. Esz- tergotn.] 2696. Xáiia. 364.5. ref. l. 1342. ág. 9135. 625. Párkány. rk. 23. izr. 588. ág.] 2000.ref 6044. 1148. 65677. 91. 8. 27. 21. 1. 76. rk. izr. 25. ref.ref.[ 9349. 1. 17. 7. Csoór. izr. ízr.l4. 1. kg. izr. Székesfehérvár. 488. 202.s Coinitates : 78378. rk. Székesfehérvár. 2939. 13. Gárdony. 4. Dnnán- tul. Járási összeg: — Gesammlsiinune des Bezirhes: 33471. [Kenyérmez p. rk. 20. ref. 1002. líjfalu (Kis-). unit. Sár-Aba. izr. 11. . izr. izr. 37. 2. 26. 22.ág. kg. Vármegye — Cowitat: Fejér. [Kaparás p. 276. kg. 5. rk. ref 773. 370. Mocs {Duna-). 6. 19.

rk. ref. 17. 8. kg. izr. rk. rk. ág." 567. izr. ref.). ref. 27. 8. [Ágnes és Stetania forrás t. ág. ág. 567. 1448. 949. 10. 137 7. izr.] 1842. 737. ref 1135. 1355. 611. izr. 9. Szent-Miliált/. 642. ízr. ref. Székesfehérvár. [Belmajor p. Vöröshegy p. Székes- Fehérvár. Pákozd. ref.] 1379. 23. [N'ilágos. 29. 24. Pátka. 653. izr. rk.* ref 638. ref. ág. ág. 19. 67. ág. vk. 1001. izr. rk. 201. 21. 82. (Krakás és Ság p. Szent-Mihály (Sár-). Székesfehérvár. 11. 894. 769. Fels-Csabda. izr. lef 1151. izr. Polgárdi. Székes- Fehérvár. 19. ág. 10. ref. 26. kg. rk. ref. Polgárdi. Táez. 899. Vár-Palota. 25. 1970. 10. Keszi (Kis-). 168. rk. Keresztes. | rk. ref. 17. 9. 6. 399. 25. 2561. 20. Székes-Fehérvár. egyéb 12. 1761.| 4U19. Székesfehérvár. 935. [Tekerés p. ^^/ék (Kápolnds-). Jen. 7. Moha. 20. 1843. 9. 1091. ref. . Kül-Csabd*a. 8.] 967. 21. p. Székes-Fehér- vár. rk. Járás — Bezirk : Székes-Fehérvár. . Lovas -Berény. 543. Székesfehérvár. 19. rk. liiota. p. Láng (Nagy-). 15. izr. 437.] 630. rk. 13. SáiTétiinajor] 1224. Suk(M'ó. rk. 197. 24. ret. 482. 23. ág. izr. [Fels-Somlyó. 21. 16. ág. 62.J 1385. 3. 14. Ladám/ (Nádasd-). ág. Belmajor p. Nádasladánv. rk. 1553. 662. 1. 814. 2121. 666. 15. Seregélyes. Nyék (Pettend. rk.l399. ág. 23. egyéb 1. 325. [Ilona. izr. 1815. 1218. p. 3. [Hajaft-osd. 8. Székesfehérvár. izr. 18. unit. ref. Székesfehérvár. 278 j'ig. 321. ág. 950. 1463. ref. 1. 22. ág. ret. Nadap. 244. rk. Székes-Fehérvár. 733. izr. rk. ref. UN. 11. Öreg- liegy. 9. rk. 3600. 105. Belniajor] 3471. Vár- palota.J 1750. [Vásoiiy p. rk. Szent-(TÍyörgy (Iszka-). izr. 7G8. ref. izr.] 2323. Szabad-Battyán. Keresztes (Sár-). 25. 1596. ref. 8. Székes-Fehérvár. 143. izr. Soponya. 12. rk. izr. ág. izr. 5. 39. 1039. 14. 342.

ik. 486.472. rk. 4. ág. 10. 5. izr. Velencze. 91. izr. izr. 27.] 226Ó. 3Ioór 3Iúr. ág. Trös. 483. ií 1. [Borbála. 848. (l)ültfás. 567. 486. ág. Ondód. 464. ref 5802. ág. 6. egyéb 4. ág. 1285. Járási összeg: — (jlesammhumme des Bezirkes: 30616. 2. 1063.560. Veleg. rk. kg. 717.' ref. gk. ref. 4. 858. 902. 14. 1. izr. Csákberóiiy. ref. Isztiinér. Urliida. 199. 15. rk. Veleg. 1013. 1. 9309. 527. rk. 2022 rk. ref. 1271. izr. rk. 13. rét. rk. Várpalota és Székes- Fehérvár. Omlód. rk. izr.) 1405. (Alsó és Föls p. 2. rk. 1. 2. Sréd. 3. 717. izr. 20. 2438.573. Kis-Csösz. izr. 17. 1008. 770. rk. 29. (Bakony-). 796. ref.3156. 28. 27. 1. 741. ref. Csákvár. Sárkány. 11. ág. 36. izr. 1474. 123. gk. 5. izr. 2. 35. 11. kg. (íáuth. rk. ref. izr. ref. izr. rk. Báliuka. Mór. 987. 507. 8. ág. rk.-. ág. Csákvár. Bodajk. :9. Székes-Feiiér- vár. izr. egyéb 13. 4. 810. ág.) 1060. ref. Gézamajor. ref 2093. 1. 1746. Zámolv. 653. Farkas p. 273. 1381. 15. izr. 1830. izr. egyéb 4. 7. 32. Kozma. 28. 3. Járás — Bezirk: IHIoÓr. rk. 967. 6. 520. 1610. II. 24895. unit. p. 10. 484. ref 85. izr.Csurgó. Járási összoí^" : — Gesammtsnmme des Bezirkes 49917. 8. 19. "^16.48. ág. Csóbah'. ág. Mór. 64. 17. Kúti. ik. Lnszt p. 8. 15.) 8083. izr. (Alsó és Fels J)obos. (Xáiia p) 2130. Csurgó. 12. izr. Vele^. 640. 292. ág. . ág. Székesfehérvár. 826. kg. 16. Almás (Magyar-). ág-. Csóka. ág. ref. 5. Tamási ((inth-). Csákvár. 1. ág. Csákvár. Kuszlicza. 929. ref 22. ág. 804. 825. 16. : 138 Vármegye — Coniitat : Fejér. 14. rk. 1. 5. 17. 695. ref 554. izr. izr. rk. 103. ág. 2420. ref. rk. ref. izr. rk. 881. Möw 1. ref. rk. rk. 3. [Tükrös p. 7. ág. *il. On- dód. 15. 461. 107. 223.] 2249. Csurgó.

15. Tarnócza. ref. 1886. 1894. Székes-Fehérvár és^ Sár-Szent-Miklós. Sár-Szeiit-Miklós. rk. 90. 9. Szent-Ágota. 953. ref. kg. 3. izr. 128. 7091. 46. ref. Koboz- meny d. 2. ref. kg* 1. Galástya t. 792.] 866. 355. izr. ref. 11. á^. 14.és Felsó-). ág. 729. Egres (Paszta-). kg. Kustyán. ág. [Égetthaloni.ref. . ref. Szent-1 mrem ajor* Zichyninjor. Selyemmajor p. Szent-lVIiklós (Sár-). 1829. fPemetes t. 19. [Ödön. Szolgaegyháza (Alsó. 31. 14. ref.] 3156. ág. rk. 194. Czecze. Kokasd. 239. izr. izr. 98. 3. 651. [Lászlótelek. 2573. 1526. 4*3. 7. ref. rk. 1230. 12. 414. rk. ífzékes- Fehérvár. ág. 1454. Sándormajor p. Alap (Alsó-). Szé- kesfejérvár. [Jola t. Sárbogárd. Némedi. ref. 13. 685. \ilsó-Alap. rk. ref.] 807. izr.j 2642. 136. 30. 687. [Határi liáromház t. Sárkeresztur. Swlgaegy-* háza. ág. rk. 733. rk. ág.] 1471. 1. 50. Loók (Nagv-). 1842. Járás — Bezirk : Sárbogárd. 52. 127. 2175. "izr. 15^ ref. 6. 14. 54. Járás — Bezirk Sárbogárd. Hadnagy. 182. rk. rk. Sárosd. 15. rk. 7. [Göncsök p. Ro- bozsziget. Ödön és Bélmajor t. FÖklvárint. Igar [Dád p. 84. Diósnienyöd.] 2612.] 7316. rk. [Scluizdekés Farkas-Sismánd. 6. Lék (Nagi/-). Almajor t. Ozora. rk. ref. Szentiván (Alsó-). 10i9. rk. ág. Homok és Tó- mellék p. Kálóz. 10. Egres (Sár-). Han- gos. Csirip p. 8. izr. rk.] 2177. Bibicz- hegy t. Molnár.] 4165. 10. 215. izr. 622. 1. 1. 46.] 912.] 784. rk. 2. izr. 5. [Sármellék. ág. Rókas. kg. 1. 1627. Aliga és Gyulamajor p. 1774. 445. [Középmajor p. 2. ág. 35. ág. ref. izr. Nekeresd. 103. 150. izr. 20. 192. 139' III. izr. Dögvölgy. [Aranyos.] 2370. izr. izr.. Daruhegy. rk. ág. 4. ág. 295. ref. ág. 5. Herczegfalva.] 4492. [Közép-Hantos és^ Világos p. 1713. izr.

4. Dávid és Paskalin p. IV. Bárok (llj-). 38. 14. 322. 88. ág. 27. 9. rk. Diósd. Gyúró. rk. [Körtvélyes és Tüskés p] lUO. 63. [Csekés t. ref. rk. 11.'rk. örm. 7. ref. izr. 1. 448. 29. ref. ref. 1. 1204. izr. [Tükrös és 3Iesterberek p. Felcsút. 1. Pázmánd. ref. 10335. 2679. 13. ref. izr. 70. Boglár {]érles-) 1177. 2. 2. 6. gk. 43. izr. 471. 439. izr. Csákvár.] 491. kg. Gyúró.] 2587. ág. . izr. 13. 2213. ág. Alcsni. 2317. 539. 188. 25. 10. rk. -. 2999. 19. 243. 192. Boglár. 1. Kiildó. ág. 1136. ref. ág. 307. -6. rk. 17. rk. 7. ág. 13. 18. [Nagvlialom. 1349. 1. 573. 27. ág. 385. izr. 18. ref. Alcsiith. Csákvár. Tordas. ref. Vájta. izr. 231. 89. ref. 2095. ág 25. Kislialom és Gellért- völ^y p. ref. 3. izr. ref. 105. Gyúró. 5. 1194. rk. 854. Bótli. 3. 104. rk. ref. rk. Gyúró.] 1876. ref. ág. [Ödön és Józsefmajor p. ref. 71. rk. 1.] 6035."ll94. 2530. 1488. rk. Martonvásár. IZR. ref. 16. Doboz. ref.és Nagv-)> Máfit/. Felcsút. izr. 16 Máiiv (Kis. 895. Tsabdi. 60. 144. 34. Bodmér. rk. 533. gk. ref. 85. 3. rk. [Nándor p. ág. Ettvek. ref. [Vért p. 25556. ref. 94. izr. 1554. Vál.] 1662. Bodmér. ref. rk. rk. 12. 321. izr. 9. 3.^10 Vármegye — Comitat : Fejér. 3. Gyúró. [7. 1015. izr. Felcsiith. 368. Ácsa. 5. 931. 36. izr. 857. 5. ág. 8. 151. ág. ág. [Klemeiitiii. kath. Járás — Bezirk: Vaál. Gijüró.l 1917. izr. 44. Bikács. 660. rk. rk. ág. ág.] 2748. rk. ik. 3. 1749. 2211. rk. 1. kg.Járási üsszeg: — Gesammtsvmme des Bezirkes: 37757.' Sóskút. izr. 15. 1258. 402. 30. Baracska. 2572. Bot. 1. izr. 1086. izr. 20. 461. Ettyek. 320. Bicske. 17. 657. ág. 1145.

izr.Szedresés Nóvák p. ág. 4118. 356. ref. 21. ref. 2. 46. ref. 952. 1424 rk.sztur (Ríiez-).. ref. ref. kg. Fels-. ág. izr. 28415. örm.]. reí.s. ref. [Sándorháza. 1041. rk. ág. Tordas. ref. 22. kg. Szaár. 17.] 3368. 12. ág.rk.ág. 63. rk. 3 Baracs (Alsó-.ág. Kere. 3087. 331. . 1301. rk. 1. Táborszállás ()rosz. Járás — Bezirk : Adony. Tabajrt. Tordas. IG )U rk.1795. 149.Pogánvvár. 153. Pázmánd. 665. izr. Szár. gk.ág. . ág. 386. Baracska. ref. kg. 27. kath. Vaál. 141 20. lvánc.Kö/. Batta. 5. 8. 1133. 32. Apostag (Kis-). ref. ref. Batta. 9. unit. Tordas. 31. 1. 1357. 92. ref. Zámor (Puszta-). ág. kg. IZR. 1242. 41. ref. 584. rk. l. izr. izr. rk. 12.[ Mária. 4. 66. 24. 24. kg. Ercsi. 8. 1261. 26. Gyúró. ág. rk. Veréb. 184. 4596. ref.sa. 8. 5673. 12971. rk. 527. rk. Járás — Bezirk: Adony. 25. rk. 105. Antal p. 824. izr. izr. Gi/tiró. 2077. Tordas. 1Í4. Diina- füldvári.] 1119. izr. 7.]. 299. [Katalin t] 1529.ág. 772. 59. 11. ref. Tárnok. izr. 3183. 7. 203. 164. ref. ref 76.] 3637. 61. rk. Közép. ág. ág. 1666. Tordas. 472. és Uj-). 1. ág. izr. 764. 4426. 11. Duna-Földvár. [Elvira p. kg. 13. Gtjúró. Adony (Duna-). rk. V. ág. izr. Adony. 1217. izr. 23. Í7. rk. rk. 50. rk. 1. 39.908. 66.Anna. ág. 7. 89. Duna-Föld- mi\ IZR. 239. 35. Érd. 20. [Belmajor t. 6. 146.Tordas. 7. izr. Bodmér. [Sina t. 290. 4.] 3017. izr. Baracs.Dana Föld vár. 1.Gvürüsalja. [Tivadarmajor t. 3. Gyúró. Duna- höldcár. Baracska. 23. Szent-Péter (Kajászó-). gk. 982. 5. 2. Dnna-Pentele. izr. izr. 14. 29.845. rk. 9. 2090. 839. 274. 1351. kg.ref. 2211. Pál t. 49. ág. 5. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 44326.

: 142 Vármegye — Comitat : Fogaras. 3. Perkáta (Xagy-).gk. Duna-Pentele. 13. 1056. izr. 8388. kg. Holbák. 12. [Beliiiajor. kg. 19. Szabolcs. kg. kg. 11. [Doboka. 3228. 893. Györgymajor p. rk. Tohán (Uj-). rk. 148164. Törcsvár (Alsó-): a) Predial. örm. Talián. Seregé- lyes. 1161. 5. 13. 384. 1918. ik. ref. A) Mócs (Fels-). unit. 50. Vármegyei fösszeg: — Gesammtsumme des Coíuitates: 222455. e) Fiindata. ref. izr. 3. 1049. kg. 61. Selymest] 917. ref. 376. 2.rk. Perkáta. unit. Almás-Mez. Seregélyes' \7a\ 84. rk. egyéb 2. 106.Küls-Kis-Perkáta. 6. izr. ág. rk. 15. 58813. 671. kg. kg.kg. 5. 2779. 2115. . I. ref. 1. (Kis-). kg. 1. izr. rk. 1051. 1795. ref. ág. 1. egyéb 19. 41. izr. rk. 19. kg. gk.4. 1. ág. ág. 6. b) Szoliodol. 531. Belsmajor t. 4. ág. Ráczalmás.rk. rk. 11. retSl. lef. 22130. ág. Járási összeg' : — Gesammtsumme des Beürkes 32291. 2. Fejérvár (Székes-). 4. Vastaglialom. Vármegye — Comitat: Fogaras. 146. 898. 135. Tohán (0-). [Mély völgy. 2105. . 1. 2. gk. 7. (3-Tohán. [Stimbav. gk. 2705. kg. 530. DealuOIare t. f) Magura. unit. 1. rk. Törcsvár(Fels-) : c)M6cs (Alsó). 2. 695. 2099. ág. 492. unit. rk. ág. 384. 163.*3440. 5929.l. 8. gk. 27548. 6 — 7.]. 818. 22. 882. Járás — Bezirk: Törcsvár.»S'zw/<?/o^'^s5eA". 27347.rk. Preáeal. izr. 1. 28. 6. 485. ref. kg. ref. 1495. ág. 279. kg. ág. ág.2111. 8. Sziiiivokszék. ág. Székesfehér cár. 2128.Báráiiyjárás p. Almás (Rrícz-). 8. gk. gk. Kis-Halom p. 4. gk. 1.ll53. 1467. rk. 10. ref. l. 1. rk. kath. 40.] 3549. ág. Ó-Tohán. 25. 8. kg. rk.]3599. 1045. 2. 843. 680. gk. 1.

3435. Törcsvár. izr. 6. unit. gk. Ó-TÖhán.l05. 7. Komáiia (Fels-).kg. 1875. ág.gk. izr. 614. 690. 2. 16. kg 1547. 1. 352.]. * 15. ág.6.kg. 3.ág. rk. ref. Lupcsa. 650. rk. ág. l. ref. 1440. kg. 14. unit. izr. 32. 428. kg. rk. kg. Paltiii. 765. ág. Komúiia (Alsó-). Héviz. ág. 12. 5. gk. Persáiiy. 1122. RK. 24.izr. Bras. Predeal p. 10. 25.rk. 9. gk. 1389. gk. 1143.799. ág. ág. kg. 1. gk. Bucsiiiii.4. örmkath.gk.] 1556. 8. 35. 50. ág. 14. örmkatli. gk. kg. 4. Sárkány. 5. 1143. 1464. kg. 533.3. 3. 36. 1. 18312. ág. ref. 7. kg. Ohába. gk. 772. ág. 9. rk.Fogaras. Sirnia. 1578. 5. Járás — Bezirk: Sárkány. ref. Kucsuláta. 7.1132. Grid. 1210. 902. 516. 10. rk. kg. 726. 8. i) Siriiea. 1.gk. 25. gk. gk. 240. 4. [Toanchesu. Siiika (l J-) [Boiiria. 1053. /) Törcsvár. 223. Vle(léiiy. 1. [3Iéiies t. Todoricza. gk. 8. ref. 457. Fogaras.]. rk. 762. 11. 24. 27. l. kg. g) Pestera. 2. 61. ref. gk. kg. ref. 21. 976. izr. 387. rk. IS.unit.rk. 8. 6. 13. rk. rk. 32. 1. 4. Páró. 1.26. 28. izr. rk. 255. 78. 55. 6.Frtí/. 1. izr. Mimdra. 3. izr. rk. gk. kg. kg. 34. Sarkaicza. 1.808. Strimba t. 5. unit. ág. izr. 1017. 1138. 16. ref. 5. 1435. 614. 2. 8. 6. 2854. 485. 984.izr. Erdély. gk. 709. gk. 4. 727. . ág.gk. izr.l. 1. l. Ó-Tohán. 499. Gml. 41.izr. Ó-Sinka. kg. 114-2.5. rk. 14. 143 kg. Zei'iiest. 98. Lupsa. Váád. 3. ref. 3. 15. gk. 2. 12. ág. ref. 11. II. 955. 4. 745. 9. kg. Siiika (Ó-). 56. 7. gk. izr. ág.ág.rk. Héviz. 4. kg.ref. 8. Járás — Bezirk: Sárkány.1461. 18. 1082. 404. 858. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes • 21023. kg. gk. 262. 1. kg. 6. 13. kg. kg.só. Héviz.1165. h) Simon. kg. unit.

6. 1. unit.gk. gk. 28. 14. izr. 847. 1. 2. 345. 228. 4. 21. 283. 1. 235. 631. 1040. 4. gk. 11. ref 2- 22. 36. 7. kg. 22. gk.ref. 7. Ludisor. 18. 20. 1076. 69. Lucza. 678. 4. 294. 2.4. 4. Bethlen. gk. 6. gk. kg. Veilicze (Fels-). 1107. Brááza. ref. 1. kg. rk. 4. 19. izr. gk. unit. kg. 1061.l. 9. kg. ref 4. 588. 41. Margiiien. 339. 1231. Berivoj (Kis-). 978. ref. gk. 224. 509. 447. 2. 520. . 424. 729. ref. 11330. ret. 9. 1185. kg. izr. 622. ág. 705. 11. 5. 1. 412.5861. 2. 12. gk. 661. 305. ág. 11 70. Dézsán. Récse (Teleki-). 10. 4. rk. 778. kg. 1096. izr. kg. 7. izr. 5. 2. 485. gk. kg. Berivoj (Nagy-). Alsó-Ve- nicze. rk. Lissza. ág. Veilicze (Alsó-). 9. ref. Breciza. ref. izr. ni. 1252. 1014. 390. GK. izr. Galacz. Ludisor. 4. 5. 3. 727. lléiiy. 390. 1009. 719. kg. 2. gk. Járás — Bezirk: Fogaras. 665. 3. Héviz. 488. rk. 375. 5. rk. 831. 8. kg. Hiiréz. rk. izr. 3. Netot. gk. ág. . izr. kg. 1. 17. 6. izr.l407. 10. izr. 12. kg. rk. unit. Dridif. gk. rk. gk. rk. gk. kg. 991. kg. izr. izr. gk. 13. 15. rk. 91. rk. 2. rk. 6. 1224. 593. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes 18421. 576. [Fejedeleiuasszoiiykiitjat. unit. 8. 251. 206. rk.gk. gk. 5. 952. gk. 269. 1. 3. rk. 9. 12.rk. ref. kg. kg. Kopacsel. 5595. Héviz. 3. ág. ref. gk. 1. gk. 530. kg. ág. kg. Posorta. kg. 144 Vármegye — Comitat : Fogaras. 795. izr. 4. kg. unit. kg. 8. Héviz. L/«2ö. rk. l. . 671. 7. 5. Héviz. ref. 271. izr. ref. unit. Herszény. 852. 1116. 478. rk. 190. 3. 577. ref. Reusor. Fogai'a. Récse (Vajda-). Riisor. 530. 3. 2. Js.kg.izr. 18. izr. 16. 17.rk. 425. ref. 8. 4.]. 6.s.laas.y/e». unit. rk. 168. 165. 2. 4. 5. 2. 365» ág. gk. gk. 1. kg. izr. 4. 239. 1.

178. 553. 601. ág. gk. 340. 485. 885. Szeszcsor. izr. gk. 12. 15. kg. ág. 23. 1. 357. (Oprea-). 1. 8. ref. Járás — Bezirk: Alsó-Arpás. 33. 4. rk. Dríiíijiiz. rk. rk. 25. izr. Sebes. 3. 147. izr. gk. rk. 387. ból (IV. Voila. kg. rk. 6. 25. 4. izr. 18.b. 768. 424. VajdaMva (Kis-)? 351. ág. 1235. 5. rk. rk. gk. unit. 2. Koluii. 260. 28. 6. unit. gk. izr. 605. 230. 2046. 864. 6. rk. 1272. kg. ref. 561. gk. (Nagv-). unit. <S/íí>mVll83. 4. kg. 15. kg. kg. 27. 7. Korb. kg. 9. 27. ref. 4. 2. 5. 1422. Járás — Bezirk : Alsó-Árpás. kg. 517. Kerczisúra {Streza-}. az alsó árpási járás- 16. 85. gk. 752. 1656. ref.. kg. 522. Voila. 5. 17. gk. Alsó-Pontmb(ils. 7. izr. ref. 675. rk. kg. ref. oB. 22. rk. 9. Vajrtafalva. 612. izr. 889. Szevesztrény. kg. ref. gk. Kei'czesora (Opra-). KtTo. 4. 104. 422. 7. 1. 453. 1. ref. Szoiiibatfalva (Alsó-). 11141. 2. gk. kg. 1570. 2. Fogaras. izr. 36. 904. unit. 489. izr. Kerczisóra. 473. kg. rk. izr. 12. Szeráta. rk. Besimbák. Ludisor. gk. 6. 49. 26. 5. 20. IV. ág. 996. rk.a fogarasijárásbanITI. 7. Árpás (Fels-). kg. 16. 226. 52.ág. 24. gk. 1. gk. 350. rk. 14. kg. ág. 1371. gk. 9. 14. 176. INnMiiiibák (Fels-). 1 6. rk. kg. izr. 621. ág. 417. kg. lOOl. kg. izr. Poniinbák (Alsó-).*^ rk. 13. izr. 11. 938. 553. 8. 10. 36. izr. 5. 514. 11. 18. 1. 1616. ág.^k. 3. kg. Kukkor. 1. izr. ág. 788. 10650. 5. 1111. 357. gk. gk. Földvár. Szarafa. 10. gk. 18. izr. . 28. 11. 820. rk. izr. 491. ret. 10. ref. 547.) 819. b. . gk. 453. kg. 5. Kercz. kg. 145 23. 2. Járási összeg: — Gesammlsnmme des Bezirkes: 26163.25. 6. i-ef. Vojla. 1. 331. 2. 416. 6. 920. Szoinbatfalva(Alsó-). kg. Szkoré. Kei'czesora (Strézsa-). 4. Ái'pás (Alsó-).

6. ref 7. 21. 5. ref 233. ág. 1. kath. kg. 20. 1. 41. rk. Vist (Fels-). ref 36. 240. 2725. 609. rk. rilonhaliiia p. izr. 485. 108. Vigyorgó és Abafíi p. Járás — Beztrk : Tornallya. Agtelek. gk. 1104. Abafala. 1. 163. rk. 6. ref. 19. 3. ág. Ujtalu (O'áh-). 1338. Gainár. kg. 36. (Keleti Fels-). [Szarvas p.i093. 20. v. . Uisa {Fels-). Vármegye: — Comitat: Gömör. 1.J 349. 23142. Szkáros. rk. F- garas. 22. rk. 866. ág. izr. 810. 898. U(sa( Alsó-). 56943. rk. 5. Vármegyei fösszeg: — Gesammtsumme iles Comitates: 88217.Fogaras. unit. 7. izr. 3. Kövecses. gk. izr. ág. ref. 896. gk. 292.] 365. ref. refr 50. 490. rk. ref. Ardó (Pelscz-). Szoiiibatfíilvíi. izr. gk. izr. 22. gk. ág. 1. gk. izr. ág. 8. örm. 2&. ref 51. 4. Ucsa(Alsó-). 1364. rk. 7. 111. rk. ág. 1242. Bánréve. 119. 3. Vist (Alsó-). izr. 2. 4531. 541. Szombatfalva. Voila. rk. izr. gk. rk. kg.] 688. 12. ref 117. 10. 16651. kg. 15. rk. 323. izr. Sajó-Gömör. 264. 780. I. ik. unit. 18. 907. 320. Baracza. rk. kg. Aggtelek. kg. . 1. ág. 24. unit. izr. 826. [Erzsébet. gk. 8. 4. 9^8. 717. [Baraczi p. ref. 12. 417. 11. kg. ág. Tyukos (Oláh. 48. kg. ref 1801.146 Vármegye — Comitat : Gömör. 33. 14. kg.] 495. ág. gk. 300. 710. gk. Pelsücz. ref. ücsa (Fels-). 23.5. Alsófalu. 4. Hosszü- szó. 2466. 55. 2. Grainár-). 15. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 22610. 12. 17. rk. . 145. kg. 234. 4. izr. 5. izr. 7. Tornaija. 6. 373. 17. 11. 1. (Nyugati Fels--). ág. 4.

17. 17. 1. Lekeiiye. 28. 9. ref. ág. 183. 349. Beretke. 20. 430. izr. 327. izr. ág. gk. Sajó-Gömör. Fclfahi. ref. 97. ág. 256. ref. 11. ref. Kövecses. rk. ág. 4. 24. gk. rk. ref. 272. 147 7. [Dapsi és Papharaszti p. ág. ref. Keszi (Sajó-). 21. izr. rk. 371. Hét. 152. 1019. 65. Kalló. 140. ref. 8. ág. izr. rk. [Szanács p. Lenártfala. ág. ág. Imola. 16. rk. 13. Beje. 2. gk. 144. 812. ref. Kecs. 550. Kálosa (Fels-). 1. 748. 534. 12. Csoltó. 16. 50. rk. 491. gk. 1. Saió-Oömör. 6. 44. 145. 301. 18. izr. rk. ref. izr. izr. 18. 29. 177. 31. Lénártfalva. 3. Uergelvfala. 33. izr. 355. izr. 1 1. 35. rk. 11. izr. izr. izr. ref. 2. izr. 34. 2. 22. 354. ág. 58. [Lóuyúzó p. izr. gk. íl. 51. 321. 9. rk. 15. 343. Járás — Bezirk : Tornallya. ág. 95. ág. 30. 6. 11. ref. izr. 28. 5. Királyi. izr. 100. rk. 1.] 261. 50. 26. 1. ref. 2. 9. 210. 25.] 450. 9. ref. 3. 22. ref. Deresk. 87.] 446. 23. 99. ág. rk. 12. ref. ág. 26. 3. rk. 13. 6. 52. izr. ág. Lenke (Sajó). ág. 389. Agg- telek. Fü^^e. izr. 439. ág. 9. 284. 27. Bikkszöft'^Vály (Fels-)- 10. izr. [Alsó. rk. rk. ág. 57. rk. Hiibó. ág. 10. ág. 931. 129. [Sajó -Kész itag t. 523. 21. il. 2. (TÍicze/[Dobra p. ref. ref. rk. 238. 308. ref. 496. rk. ref. rk. ref. rk. Horka. 159. ref. 93. Gömör (Sajó-). 371. 45.477. Harkács. ág. 17. 19. ref.és Csizi tanya]. rk. ág». 83. 26. ág. ág. ref. ref. 14. Tornaija. 13. 915. 989. rk. rk.] 253. 35. rk. izr. 322. rk. 173. 254. 10* . ref. rk. 224. izr. Keleméi'. llossziiszó. 1. 481. 136. ág. 11. 110. 8. 77. 126. 600. 1204. 145. Kálosa (Alsó-). 47. ref. 3. 575. Haiiva. 165. rk. 12. ág. 11. rk. ág. 31. 4. 13. izr. izr. 32. 243. 218. 210. 434. 320. ref.J 556. 150. 44. 115.] 120. 109. 61.ág. [Bikaszög t.

42. ág. 12. 8. LökösházR. ref. 38. ref. izr. 90. izV. 3. ref. Ragály. 41. 3128. 103. 1. 1077. 9. ref. ref. 56. Sánhfalm. 35. 7. 1378. 172. gk. 160. 57. 56. 407. ág. ág. 53. izr.] 485. rk. 50. 406. gk. gk. ág. áff. 55. Panvit (Göiiiör-). 2. Beje. 56. ref. 320. [Loponyi és Abloiiczi p. ág. 23. ref.] 783. 10. ref. 153. izr. rk. Mikolcsány. rk. rk. Rús. izr. 178. 244. 142. 58. 326. 8. rk. ág. izr. Piitiiok. 692. 2. 411. 245. 49 7. 39. 75. 16.] 821. 33. Gicze. izr. ág. 8. 48. 51. rk. 365. 10. izr. ref. 202. 116. izr. izr. ág. 705. 44. rk. Méhi. 12. rk. [Szeles p. 263. rk. 5. vet 11. izr. n. 56. izr. izr. 52. izr. rk. ág. Sánkfala. 80. izr. Runy a. izr. 44. 572. 482. 56. izr. 8. izr. ref. rk. 9. rk. 11. ág. 9. Beje. 132. izr. 8. ref. 15. 2. ág. rk. 77. 356. 47. ág. . ág. 38. Naprágv. ág. ref. 287. 37. 7. izr. 17. ág. Runya. 11. ág. . 43. 776. 17. 4. 3Iad- zag' p. izr. 49. 63. 5. 286. 3. ref. 45. rk. Szuha (Fels-). 572. 6. Poszoba. 406.] 238. refr 87. 457. gk. 163. 97. 140. 191. 11. 31. 46.586. 77. 393 rk. 454. 15. 20. 8. Lecárt. rk. ref. 60. 269. ref. ág. 26. izr. Lévúrt. ref. 227. ág. 4. Melléto. Sztáruya. Raás. Oldalfala. 35. 224. 317. rk. 11. ref. 11. kg. 11. 44. ref.J 502.] 580. [Temetalja. 28. ref. 59. rk. Licze. 147. Kötecses. Mucsony. 3Iihályfalíi. 87. rk. rk. 50. ref. 18. izr. 15. izr. ref. rk. 242. 36. izr. rk. Kecske. 342. rk. 317. [Lódomb és Pást p. 1. ref. rk. 60. 76. Nasztraj. gk. Petyka.148 Vármegye — Comltat : Gömör. 40. [Szarka p. Sajó-kaza. Szkái'os. Mucsony. Sajó-Kaza. 269. [Czifra p. Tiba. rk. Szeles. ág. 62. Szent-Király. ág. 147. 559. ág. Otrokocs. Málé. izr. rk. Szuha (Alsó-). 57. 10 ref. 415. 54. 237. 759. ág. 44.

301. 28. ág. ág. 1. ref. 7. 34. 610. 175. ref. 4. ref. 5. 158. 15. Hárskút. 8. 7. ág. ref. 41. 12. gk. Válv (Alsó-). Járás — Bezirk : Rozsnyó. rk. 406. Feketepatak. rk. 69. Járási összeg' : — Gesammtsnmme des Bez-irkes 33460. 50. kg. rk. izr. Vi. 13. [Koczik. 330. izr. ág. Berdárka. 32. 934. ref. 8. 2. 6. 365. ref. 1. 2. 9. 487. izr. ág. 231. 5. rk. 7. 5. Heuczkó. rk. Fels. Mucsony. 299. ág. Borzova. rk. Heuczlova. 4272. Rozsnyó. 6. izr. 226. 7. ág. Zsór. Betlér. 4. 6. ág. ref. kg. izr. 238. 4. 19. 286. gk. 245. 11. ref. ref. ág. 1.siiyó. 17. 467. ref. Berzéte. rk. 12753. 279. 16.Vály-Bikszög. 13. ref. 99. ág. 10. izr. ág. ref. 1. rk. 2. rk. gk. 508. acczclfalva. Emberhegy p. Gencs. : Járás — Bezirk : Rozsnyó. Zubogy. 4. 8. ág. 853. Ziibony. 389. rk. izr. 12.132. 5. Jabloncza. 139. Trizs. ref. 33. 257. 266. 5. izr. ág. 875. rk. 1017.] 1510. rk. 222. izr. 3. 460. 68. (jenes. 441. izr. 714. ref. Falucska. 2. rk. ág. 166. 632. rk. 1. gk. 7. 1483.rk. rk. 3. ág. ref. . izr. Alsó. izr. rk. ág. 16. 288. 7. Gócs. Barka. rk. 12. ág. Gaesalk. 63. ág. 62. izr. 4. 1. 364. 251. /^rt/«A(f>Mí'-). €4. (leczeUala. ref. 9.ésFels- Szol p. 1. II. 5. 3. 244. ág. gk. izr. ref. Foglalás p.] 339. 14918. 3. 406. 72. Zádorfala. izr. ág. 625. gk. 914. 719. rk. 52. izr. Csúcsom. 396. ág. 554. 184. izr. ág. ág. 149 €1. 1. izr. 65. [Uras. rk. rk. rk. izr. 67. Deriió. izr. 3. Butka. Csetiiek. 266. gk. 3. 1. 1482. 6. 471. 14 Haiikova. Vály (Fels-). 189. 190. 66. 127. 246. rk. rk. 308. ref. 110. 12. ág. 65. rk. 12. [Szirnálla. rk. 10. ref. ref. izr. 8.] 241. 314. 141. 515. 25. Toriiallya Tornaija. 8. Berzéte. 17. 2. 5. 431. 5.

rk. 18. izr. ág. 1. 281. Márkiiska. 898. ág. ref 375. Liicska. ág. 107. rk. 119. Ochtina. ág.' 42. izr. rk. 37. 8. ref. Riidna. 6. 308. izr. 5. 55. rk. 30. 13. rk. 337. 498. 15. 769. 7. 16. 181. 3. 637. izr. rk. izr. 6. Barakony. 34. Pelsiicz. izr. 73.] 546. 17. ref. izr. ág. 1130. 71. rk. Restéi'. ref. 142. [Korotiiok p. 3. 40. 44. ref. gk. rk. 12. 289. kg. 19. Kraszna-Horka-Hosszurét. Jólesz. 351. 1. 356. izr 7. 1. gk. 1. 40. 559. Szalócz. 7. 161. ág. Szlabos (Kis-). Páskaháza. 12. ref. 795. ág. 103. ág. ref. 167. ág. 28. Geczelfalca. 186. gk. 672. 170. Rozlozsiiya. [Gombaszög vasgyár t. izr. ág. izr. izr. 26. ref. rk. 158. ág. 20. rk. 24. 502. 43. 33. 90. izr. 417. izr. 1. ref. 38. 2. Sajó (Alsó-). 21. áir. 713. rk. 6. 5. 25. izr. 3. Hiiyilecz (Nagj--). 25. 22. 9. Falucska. ág. 32.150 Vármegye — Cümilat : Gömör.izr. 8. 4. 19. 5. Jiédora. 386. Oláhpatak. 155. rk. Falucska. gk. 443. izr. 1. rk. ás:. kg. ág. ref 2. Nadabiila. rk. 338. ref. rk. Rochfalta. 281. 41. rk. 1. 166. 31. ág. 722. 430. 858. rk. 5. ref. 329. rk. 146. Rozsnyó. 175. izr. 1235. 11. 81. 1. l. 417. 3. 75. ág. rk. 508. rk. ág. 12. 590. 6. ref. 2. 29. ref. ref. gk. 92. izr. rk. 286. 630. Szilieze. 22. 257. ^. izr. 1. 6. 4. 29. Pácsa Facsa. 39. 4. 5. rk. 3. izr. 248. rk. rk. 313. 31. 103. Restér. rk. Sebespatak. Pelsez. Redova. [Papírgyár t. Rozslozsnya. 20. 3. izr. 1766. 280. izr. . ref. ág. Sajó (Fels-). 35. 274. 211. ág. ág. Szlabos (Nagv-). ág. izr. 27. 421. 604.] 967. Kovácsvágás. 992. rk. 570. ref. 162. 460. 23 Lehota (Fekete-). ág.] 566. rk. 1093. gk. ref. 49. 132. ág. Körös. 36. izr. 9. ág. 357. Hossziiszó. ág. 16. Róhfala. Péteriuáiiy. 3Iarkiiska.

18. 13. 4. 8. 3. 158. 179. rk. Veszverés (Nagy-). 376. rk. 4. 14. ág. 1. rk. rk. Taplócza {Knn-). 46. 2. 590. Chizsiiyó. izr. 18. 15. 711. gk. 50. rk. 15. 1. 8. ág. izr. 1994. ref. 2. ref. 4. 226. 24. 10. 38. rk. 380. Muráiiy-Zdicliava. rk. [Nyirjes. 151 45. Míirány-lluUa.] 314. 10025. kg. 374. ág. ág. gk. 431. 8. 350. Járás — Bezirk: Nagyröcze. 854. 533. rk. 17. Veszverés (Kis-). izr. Gom- bás. 461. izr. ág. ág. ág. 12. ág. 436. [Gyár t. 13. 31iglécz. 505. 292. 6. ág. Végtelke. 350. 207. [Priszlop kedénvgvár]. 407. 178. 2. 2. 4310. 406. Helpa.rk. 7. 48. 177. 3. ág. ág. rk. 609. gk. 4. izr. ág. ág. (lerlicze. rk. 18. 978. 8. rk. 2. rk. 8. ref. 3(». 5. izr. . 285. III. gk. 2. 89. 12. ág. 305. ref. Fillér. 85. kg. 21. 16. izr. gk.] 914. 4. gk. rk. 346. Borosznok. 3. ref. 5. Vigtelke. 566. 5. ág. ref.\ 19. Muráuy- Hosszurét. 1170. Mu- rány-Hossziirét. rk. rk. 9. 50. 415. Kövi. rk. ág. 31iiráiiy-Lehota. 359. rk. 3íiiráiiy. rk." izr. gk. 11. 5. 1. 405. 12. 29. rk. iz. 88. 7. ág. Krokava. 434. Járás — Bezirk : Nagyrcze. ág.' 17. rk. izr. 112. izr. Mnisám/^ 333. 3Iiiizsáiiy. ág. ág. 2047. 31. izr. izr. 25. 14. Miu'áiiy-Hossziirét. izr. 13364. 1. rk. 15. ref. izr. ág. 21. ág. 110. 1Ü65. 4. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 28181. "^gk. Muránijalja. kg. Uhorka Ukoma. 409. 1. 49. 1. 190.] 575. 7. rk. rk. 13. 54. izr. ref. ág. ref. 873. 384. 553. Naiulrás. ág. 48. 50. 925. 2. 47. 1. 535. 4. ág. ref. Lubeiiyik. jSandrázs. 9. 379. 4.142. Kiulorgó t. 98. 7. 27. Ispáninez. 440. ref. izr. Koprás. rk. 12. [Hámerszkó t. lljfalu (Rekeiiye-). 3Iiiráiiy (Huta-). 430. Tapolcza (Kim-). rk. 11. izr. izr. gk. Váralja (Kraszna-Horka-). 4. ref. 12. Rozs- nyó.

38. l. 42. 8. gk. izr. ág. Járási összeg : — Gesanimlsumme des Bezirkes : 29960. Ratkó-Leliota. Sumjácz. ág. [Fülöp t. 3. rk. ik. 223. 1344. 4. 32. 2. 462. rk. ref. ág. rk. Sumjácz. 36. 37. izr. 577. 7. 5. ág. Ujvásár. 2.izr. 76. Róiiapatak. 13. 340. ág. 26. [Vasgyár t. Polonka. 371. 653. [Kereszt bánva t. 11668.] 2897. 34. gk. gk. gk. 20. . 3. Suiujácz. 4. Répás. Rákos. 1. ág. 2. gk.] 2546. 711. 3. 4. 5. i-ef. Murány-Hosszurét. izr. 33. izr. Murány-llosszurét. izr. 152. 14. 2. 19. 21. 1. 2. 180. Surajácz. 39. Ratkó-Szulia. 1. 2. 2. Rcze (Kis-). Vizesrét. izr. 216. 748. 1390. ág. 222. gk. 31.] 1502. izr. gk. Veriiár. gk. 162.] 186. 39.3. Murány-Hösszurét. 234. Murány-Hosszurét.152 Vármegye — Comitat : Gömör. Xándorvölgv gvár t. 356. 1. 31. 24. 3781. Süvete. Polom. 40. izr. ref. Ploszkó. 4. izr. ág. Szásza. 56. ág. ág. 93. 11. 29. 80. ref. 804.] 642.*^ 35. rk. ág. 11. 396. ref. 3. gk. 492. ág. 25. izr. 825. Závodka. 19. izr. rk. [Piisztaiiiez t. [Burda p. 11. 14134. rk. ág. 1. 62. ág. 13. 887. izr. rk. 1. ref. P<n)rocs. rk. 44. 218. rk. 2. 63. 241. 3. ref. 28. 201. 170. 318. 34. ág. 25. 87. ág. rk. 6. rk. Taplcza (Jólsva-). gk. rk. rk. ág. rk. 43. 160. izr. ref. 443. 62. 427. 1358. 164. rk. 239. Murány-Hosszurét. 20. 296. 202. 10. 10. Perlász. ág. 10. 242. 330. izr. Zátadka. ág.izr. 20. 1. izr. ref. 4. ág. 148. 27. 30. rk. Poliorclla. 155. 22. 720. 1644. rk. rk. 5. 3. Szirk. 22. ref. 2406. ág. Turcsok.] 680. Ilinrla-Lehota. gk. [Szlatiiia p. gk. 2. rk. izr. 2. rk. rk. 1. ág. kg. 3. 65. ág. 322. 275. [T j-Massa. gk. rk. ág. ág. ág. rk. 23. 2847. 424. kg. izr. Ratkó-Blsztró.] 2464. 26. 472. izr. Ratkó. 11. 2. ref. ref. 640. rk.] 167. 34. 6. 74. 6. rk. 45. gk. [Liiiza vasgyár t. rk. 13. 41. Telgárt. izr. izr. Ratkó-Zrtichava. ág. 7. izr. 16.

Orlaj-Törék. Lnkovistye. ág. 168. ág. Jpiás — Bezirk: Rimaszombat. 6. TiiiMM'Z. 1. 5.]1097. Kiette. Bakos-Törék. Gynhákó. 192. Kraszkó. ref. 118. [Teplica p. 583 Forgács- falca. Fiirész. rk. ág. 16. ág. 1. Hacsova.ág. 2. 1. 5. ág. rk. rk. 144. rk. 240. izr. izr. 58. 25.] 595. rk. 1. ág. Járás — Bezirk : Rimaszombat. 3. ref. 218. 3. gk. p. 1889. 1. izr. [Lesnicza p. 4. 8. 4050. Gnbak. 12. 15. 801. 351. 459. rk. 2. 17. 18. 5. 131. 443. ág. rk. rk. 364. 8. 8. Forgácsfala. ref. 421. 3. Massa vasgyár t. ág. ref. rk. ág. ref.saliizsáiiy. 618.Babaluska.ikér. izr. ref.] 322. [Kotlistvó t. !216. rk. [Babarik. [Kosova. 7. . rk. ág. 4. Jlacsara. Nynstya. ág. 16. izr. gk. Alsó. 5. ref. ág. 8. 215. Hrusó. 35. izr. 14. 73.^w/aí/a/t*a. Dobrapatak. 259. izr. 23. Fazeka8-Z. izr. izr. ref. 11.' 21. 156. 255. izr. ik. ref. 153 IV. rk.] 3661. ág. 1. 659.és Fels-Baksa 830. 3. rk. ref. ág. 3[agyar-Hegynieg. 5. ág. izr. izr. Eszti'cny. Drabszkó.] 4591. izr. izr. Hnissó. izr. üza^Panyit. ág. izr. rk. 2. Baradna. J. 7. 354. 26. 8. rk. ág. 12.]* 1480. 5. 438. 353.rk. izr. rk. 4. 19. 226. Keczege. 13. izr. 288. Kokova. ref. ref 8. 12. [Staropolo p. ág." 1052. 292. 332. 6.] 10. 3. 23. Cserencséiiy [Világos p. 347. gk!! 2. rk. 1. 243. 24. 350. 3. 992. p. [Rigó p. izr. 4.] 227. 3. gk.(Soltészka). 281. Csiszárszkó t. 42. 4. izr. [Vasgyár t. rk. ág. 22.] 131. ág. 1674. 223. 37. 266. 3. 12. 246. izr.j 267. 64. 7. 316. rk. Aiitalfala. 6. 9. rk.J 688. 28. izr. rk. For(jáchfalta. 10. rk. 11. [Dolina és Ples- kovat. 20. 12.585. 14. 88. izr. l.586. 30. Klcnócz. ág. ág. 7. gk. 23. 3. [Ottilia t. 1.

] 27. rk. 257.rk.5. ág. 5. Szilistye. kg. rk. 2. ^8. ág. 708. 204. Rima- Szombat. 202. 38. rk.rk. 2. Pokoi'ágy (Fels-). 306.] 288. Pendeles. ág 20. 482.ref.gk. 470. ág. rk. Taniásfalva.752. 10. és Fels-Koplaló p] 417. 42. 401. izr. 1. 29. ág. 6. 8.izr. 3. ág. 10. 3. 41. Szti'izs. 275. 11044. 96. izr. ág. 3. 422. 29. Járási Összeg: — Gesammtsunwie des Bezirhes: 31546. izr. izr. 44. ref. Hliiiova p. 42. kg. ág. ág. Tót. rk. 441. izr. 109. Hinia-Leliota. 1. 11. 54. rk. 387. rk.34. 26. ág. 145. 83. IZR. 377. Tiszolcz. izr. Pápocs. 5. 1. 7. 81. 49. ág. izr.gk. ref. gk.[(T!ó(lorzsgyaiióp. 43. rk. 759. 50. gk. 1. 3. 35. 4. 32. gk. rk. Kalló. Bábavölgv. 3. izr. 182. 17. 2. Valykó. izr.52. izr. 3.154 Vármegye — Comitat : Gumör. 5. ág. 15. ág. Urna-Szombat. rk. ág. Szkálnok (Fels-).*^ ág. 1. 235. [Dapsi. 189. 9. ref. 3.Hegynieg. 78. 2384. ref. 2. 1. 30. 84. 160. 1177. rk. rk. Oskó. Dobrostya. izr. izr. Kinia-Bi'czó. ág. SzelczA^ 287. 18980. 34. 24. ág. 323. izr. izr. Világos.70. izr.] 455. 5. 1. ref. izr.l. izr. kg. Téglaház p. izr. rk. Os. Poiigvelok. 40. izr. ik. rk. gk. 9. fíimabárn/a.2:váii [Zíibzó. 26. [Alsó. Zehei'je. Sznha (Xagy-).ág. Varbócz. 367. 33. 7. 20. rk. 365. 2. 47. ref. rk. 22. 846. 279. 6. 115. 251. 36. ág. 28. Biniócza. izr. Osgván. 335. 139. Rima-Bánya. Susánv. rk. [Zapacs p. 90. fljpiiszta. rk. Pi'iboj. p. 4. izr. 200. rk. 128. 337. Szkálnok (Alsó-). 22. unit. 177. 31.4. izr.*^ ref.és Mimik p. 2. rk. 2. ref. ág.]272. 3697. 41. ág. ref.ref. ág. 39. rk.628. ref. 136. 6. 78. ág. ref.izr. 170. 31. 145. izr. 615.] 949. ref. 1. 13. ág.] 421. Balincz és Mol- nárka 1470.ág. rk. Pokosáí^y (Alsó-). 7. 45. rk. 549. ág. unit. /i«/ió.l96. 4. 259. 20. 37. 170. 162. . Kinia-Zsalnzsáy. [3Iajsa. 48. 46. 31.

izr.l. 10.626. 62. 5.l3. rk. 3. 20. 42. Csíz.ág. izr. ref. 10. izr. rk. ág. 3. ág. Csonia. ág. rk. Simonyi. Czakó. 351. 402. Rima- Szombat. ref. izr. 4. ref.2. 2. rk.450. rk. [ITjpuszta p. 84. Détér. 155. 4. Balogfalva. 172. 632. 1. [Vidossza p. 23. [Csenyis. 208.]. ref. rk. 133. 1. (íesztes. rk. Belléiiy. Balog(Alsó-). izr.].485.izr. 18. 80. 3. i 25. 603. Béna.ll. 849. rk. 9. Katalin p. p. 14. rk.rk. Dárnya. Dulbázíi. 57. 146. 25. 199.] 2. 2. V. 347. 240. izr. izr. 753 rk. 37. 46. rk. Bugyikfala. 2. 16. rk. rk.ág. ág. 10. ref.J. 535. 4. 152. 13.rk. 502. 395. 2. rk. 555. izr. ág. 410. 78. 36. izr. rk.]. ág. 2. ág. 16. 655. Darm/a. ág. 383. Járás — Bezirk : Rimaszécs. 348. 702. 10. Bátka (Alsó-). 17.. Dobfenek.]. 3. ref. izr. 483. 19.ref. 222. 18. Rima-Szombat. . ref. 27. izr. 605. [Dobza p. [Csuka p. 26.]. [Szeles. 8. 7. ág. 166. Derencsény. izr. ref 199. ref. 7. izr. Aliuág-y. 499. ág. Já'ás — Bezirk: Rimaszécs. ref. izr. 71. Dobócza. gk. Bátka (Fels-). Feled.6. izr. 1.ref. ág. 12. ref. izr. ág. ág. ref. ág.j. 6. Vízálló és Szalonkás p. 417. Rima-Szombat. 182. 4. 11. rk. 21. 7. ref. izr. 956. Bugyikfaln. 532. 6. ref. 7.]. ág. Balog (Fels). (lortva-Kisfalud. 36. ág. Hangoiiyiszállás és Sas- bikk 670. 8. p.J. 185. izr. 9.412. 4. 11. ret 26. 186. izr. 10. 14. ik. 38. 15. 17. ref. ref 1. rk. 24. [Csákány p. Ajiiácsk. 6. ág. 15. 4.322. izr. Balogfala. 19. 4. ág. 13. rk. ág. izr. 326. 3. 452. [Bái'czíháza]. rk. ág. rk.. 726. ref. 385. izr. 548. . 126. 183. rk. Egybázas-Bást. Gesztete. ref. [Eniberetlen p. izr. 9.ág. rk. ref. 626. 20. 357. ág. 22. 8. Bácska 462. 540. 6. Dúsa.35. [Poszíi. 33. 4. 14. [Szénág. 1. 195. 9.

ág.692. .

K<»zsiivó. rk. 298. 55. 3. 5. rk. Ra<liia vasgy. 61. 643. -J251. 1050.)5562. t. Háinoi'. 355. 73197. 4. izr. izr 272. Uíuiaszombat. ág. 2. l^za-Panvit. izr. 21. 315. rk. izr. ref. 668. 55. unit. izr. Uraj. 1741. izr.Tl' . Rimaszécs. 55. reí. 60. ref. [Kioskova. 54.J 1817. ref.s Comitates: 174810. 63. 20. 34. 5. 2. 4. ref. Tajti. [Ágostai p. 485. izr. (TÍöllniczvölgyi Kohó. 58. Járási összeft*: — Gesammisimime des Bez-irkes : 32410. Fels-. 258.(í öl- niczvölí>yi-Hegyesk()-Spital t. kg. 159. rk. 1. 28. 10. . 910. rk. 1646. ág. 2l. 17. 17502. izr. Nagyrcze. 2742. ág. rk. 7. 479. 489^ gk. 157 53. 38. 2932. ref. 3. 463. 151. 13. rk.Iéí»bai*laiiíi| 4643. izr. IGölniczvölftyi Szikafka- Krcbsseifen. ref. Tamási. izr. 512.] 304. 1. 33. rk. ref. ág. rk. 2828. Vármegyei fösszeg : — Gesammtsumme (b'. 32. ref. ' Járás — Bezirk : Rimaszécs. 35. ref.] 190. 1. ke 55. 29. [Alsó-. 17. ág. gk. 1261. 1511. 1. 248. 2. izr. gk. Rimaszécs. 56. Kr>zépsö-Bakti p. 487. unit. 2G7. ref. Közép Hámor. 20.ág. 33479.2419. 62. ág. 295. Bartová t. izr. Jolzsva. Zabar. 87. rk. rk. 3. i-k. ág. gk./o/sra. gk. Dobsiua. rk. ág. ref. Szutor. ref. gk. ág. izr. 1. rk. 157. Ijfalu. 59486. Srn'mková. 2. 48. 57. 307. ág. Fels' Alsó-Hámor. 8. 751. 1620. Pádá)-. 1046. Láiiyi-hiitta. ág.*' 59. ref. kg. 11220. izr. 10. Gilcze. 5. -I'. [Vilmos p. 4812. Zsip. rk. rk. ág. 4. gk. 506. 28. rk. 14. ág. Velkeiiye. ref. ref. A'árgedo. 4019. 611. 8. Zádorháza. izr. 296. izr. . rk. ref 12. 61. ref.483. izr. 111. 15. 177. ág. Padár. 4.

izr. ág. 15. 12. 11. ág.rk. rk. Míirifzliida (Nagy-). ref. rk. 5. Majortag p. reí. Babot (Kis-). 284. rk. 23. ág.5.rk. izr.izr. 14. 1122. 30. 1 5. [Elhegy t. ref. ref. 90. 10. izr. 761. 1016. rk. 8. izr. 280. 3Ialomsok (Ó-). 1034. izr. 25. Kajár.158 21. 7. 3. rk. 5.ág. 12. p. 21. izr. ág. izr. 3.]. 601. . 7. 13.izr. 870. 439. 801. 21. Kis-Szent-Pál. Pécz (Kis-). Csaiiakfalu. 3. 95. rk. 9. 230. ág. 836.rk. 10. 1413. József- háza. Gyüroldal t. izr. 268.].]. rk. 694. 22. 14. 10. Szeiit-3Iiklós (Rába-). 1031. 9. 1371. 1 7. ág. 29. 1 034. ref. rk. izr. ág. ref 225. 24. 693. 26. 655. Móriczhida (Kis-). 1640. 9 . 1112. 175. rk. ág. rk. 432. 10. 840. 305. 61. 579. izr. 99. 2. 34. ág. ref. 11. ág. 765. izr. 5. 516. 20. 1154. 523. [Parrag t. Csécsény. 35. ref. ág.6. 1035. 1032. Téiiyfalu. izr. 18. 1.]. ág. ' Csikváiid. 14. rk. Gyr.225. Vármegye — Comitat: Gyr. 884. 3Iérges. Bedtag. ref. 584. ág. rk.ref. ref. 1341. izr. 1. [Szent-Pál. Pátka. ág. ág. 4. [Apátniajor. rk. izr. ref. 659. 5. Tényöhegy. izr 39. 12. Csaiiakhegy. 191. rk. T. izr. ref 367. rk. rk. 200. 273. 1492. 4.izr. Szemére. rk. 1. 7.izr. 19. 26. 9. 2.54. Maloiiisok (llj-). ref. ág. izr. 23. [Gáspárliázap. Szent-Mliálv (Rába-). 910. Gyöinör. 16. 922. Koi'onczó. 3Iéiifó. 264. ág. ág. rk. rk. 262. 20. 904. 250. 66. 14. ág. Szerecseiiv. 7. ág. ág.]. kg.70. 2. Járás — Bezirk: Sokoróalja. 326. 23. 257. 991.

15.]. 3. Barátihegy (Nagy-). 532. rk. ref. izr. 2. ref 535. 335. Tét-Szenthut. Nyulhegy (Kis. izr. Écshegi/ (Nagy-). 376. 3. ref.rk. 4. kg. 1. 1508. 4. 8202. Nagy-Barát- falu. 5. rk. 159 26.izr. . Pázmándtalii. ág. ág. ág. 73. ref. izr. 10. 406. Barátihegy (Kis-). 1582. ref. Böny. 1. jzr. Nagy-). 7.446. 6. 11. ág. Asszoiívfa. Ecs-Mesterfa. izr. rk. Ecshegy. izr. Göuyii.izr. 1766. 3265. 512. Böuy. 1362. 6. rk. 820.3. Gyr. Sikátor. ág. 1. izr. ág.ág. ' 885. . Pók. 120. 1428. Nyulfalu (Kis. 1361.'-~^Nyulfalu.961. és Nagy-). Táp. 11. 489. 7. 10. Tótli-Szeiitkút. izr. izr. 47 8. kg. 2. izr. izr. 4. 4. Pázináudfalu. 1411. izr. : ' Járás — Bezirk: Pusztai. ág. 962. ref. ÉcsMesterfa {Nagy-}. izr. rk. 3. 31. 12. Barálhegy {JSagy-). 64. 2138. Baráthe(jji {Kis-). Nagy-Barátfalu.ref. 1. 10. 1320. 18. 550. 4. rk. ref. izr. rk. rk. rk. ág. Barátfalu (Nagy-). 16804. [Káp- talail-Nyul]. 13-14. ref. 171. 24.l365. Barátfalu (Kis-). 18. Nyalka. 5. 1498. rk. 1164. Nt/ulfatu. ref. ref. 7. (h'S (Mez-). ref. 636. 741. 391. rk. 3. rk. 1340. 806. nem keresztény 1. 18. í. rk. . 103. 278. Pázniándhegy. 8.47. és rk. rk. 17. 231. 11. 19. 5. Böny-Bélalap. 1. [Kishegy t.126. 9. Járás — Bezirk : Pusztai. Ijiiiajoi'. Baiijaluka p]. ág. 13. 1082. Józset'liáza. 763. ág. ág.ref. ág. ref. ref. 1231. [Júiiosliáza. rk.44. Gyr. 4. 1773. izr. 75. 15—16.*^18. 555. 265. ág. ág. Écsfalu (Nagy-). 25. Av/w/Ae^'f/. 720. II. Nyúl (Kái>talau-). Járási összeg" : — Gesammlsumme des Bezirkes 26492. . 447. izr. rk. ág. 2.

24672. ref 2. 702. 535. Gyr. 24. [Szitási t. 1736. 160 Vármegye — Comitat : Gyr. ág. .ref. ág. 2. ág.]. ref. gk. rk. izr. 1063. Táp. 3598. 1127. ág. 13. rk. 4. 49. 23. Abda. 34. 147. izr. izr.2877. [Na^ijv.izr. 1710. IZR. Bácsa. Böny. izr. 637. 2. ref.52. Bajcs (Nag:y-).rk. Saágli. 5. ref. Bödoí^e-3íai*k()ta. 11^ ref. Szent-Miklós (Táp-).Vl3.rk. 9. ág.izr. lef. 241.]. Ság. Markota-Bödöge^ 910.ág. III. 14. 28.747. 20. 26. [Zsemlyeniajor p. 9. ref. 5. 21. izr. 2135. Rétalap^ Böny-Rétalap. izr. Fehértó. ref. 4. 21.ág. [Fahisziget és Disznódíii telepek]. 482. rk. 703. 297. 347. 16.l8. 1.Erd- líely t. 43.izr. 691. 335. 647. rk. 715. 10. Pér. 25. [Pilinfíér és Rendek p. Gyorsziíi-et. egyéb 1.l. 26. 10. rk. egyéb 1. ÍOO. 9.]. Ásvánv. izr. ág. rk. Szent-3Iárton (Gyr-). 3144. 2902! rk. 19. 1088. rk. ág. 15. 98. 304. 8. Kapj. Sikátor. 21. 1. Bezi. 55. . Enese. 22. 272.ll. izr. Peér. ág. izr. rk. 3.ág. izr. 1566. ref. ág. 807. Ravazd. 1692. nem keresztény 1. 1. 24. 1533. [Kölost p. Ballony. 536. rk. rk. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 29992. 668. ág. ref.l. 12. 33. ág.847. 1050.^-k.j. 370. 22. kg. ref. 7. 1. 1280. izr. rk. Járás — Bezirk: Tó-Sziget-CsillizköZy Tósz-igelcsiliZ'liöZ' 1. 7. ref 6. 1096. rk. 3059. ref. rk.ref.l. 233. 1486.rk.]. ref. 27. kg.817. izr. 2825. 900. 32. Faluhely p. izr. [Jánosháza p. izr. 12. Táp. 71. 132. 6. Szent-Iván. 699. . 4967. 24. Bajcs (Kis-). izr. rk.ág. 27.és Kis -Karros.

57. 10. ág. ág. Tjfalii. 106. [Parásszeg p. 2. 2. 28. 26. 16. 1. 928. izr. 10. 35. 62. [Lesvár és O. ref. 1286. [Tüzes p.] 5. 99S. Gyr. Kulcsod. 328. 3Iedve. 29. 868. 412. 39. rk. ref. 187. izr. ág. rk. rk. 907. 1006. Gyr. kg. rk. izr. 7. 1. 415. 55. Ikréiiv. Szgve. rk. 10. rk. gk.]. 16. rk. 22. rk. 20 Kiiiiszift'et. rk. Vének. 1943. rk. 31. Patás. Ladáméi*. ref. Patona (Rába-). 1. izr. 13. 384.]. ág. 1. 18. 19. 24. izr. 866. 8. 54. rk. 392. [Argay t. 2.]. 208. Kapi. Gyr. 14. IGl 15. Pinnyéd. 948. 23. 311. 308. (>. rk. gk. 1146. ág. Gyoj-. íHtevény. izr. [Öreges Uj-Puszta p. ref. . izr.!4. Lénia t. Szentpál (I)nna-). [Pásztó p. 17. 4.]. 448. 480. rk. ref. rk. izr. 2259. 22. 1. 1. 1515. 3. Szabadi. rk. izr. Hévfalu-J*ataház. 218. Sövényház. 2. ref. Járás — Bezirk : Tó-Sziget-Cpillizköz. 390. 348. 2 1. Vámos. ref. Páró. 1438. 824. 606. 30. ref.]. 73. 109. 6. 23. 7. rk. 1742. 458. ág. rk. 4. ref. 6. 25. kg. ág. 555. Hédervár. ref. 422. [Honvéd p. rk. Gyr. 35. 24. ref. t. 11. Kulcsod. :'>2. izr. Szap [Dunaparti 749.]. 28. izr. rk. rk. 1313. 353. izr. izr. 56. 7. rk. 298. izr. izr. 692. izr.)8. Lébény. ág. ág. :50. ág. izr. Gyr. 2. 4. rk.izr. 554.!1.]. . 544. ág. ref. 3. 27. 532. Xyáiad. 347. ág. 16. 1. 186. Gfjör. ref. 16. 5. ág. 641. Héti. 1722. ref. 452. rk. izr. . 907. 552. Kadvány (Csiliz-). ref. 4.szliely p. 24. . ág. Kóiiv. ref. 36. 349. ')•'}. 187. ág. 1391. ref.56. 21. 535. ref. 21. rk. ág. rk. 37. 415.

[Nagy-Hát. 6. 429. 7. kg.] 10262. 381. 1. gk. 4151. 237. gk. 28. 274. izr. izr. 129. ág. HojdN-Vámos-Pércs. 1906. 3. rk. 35. [Pallag 7954. KG. 829. 388.izr. [Xagyiiiajor. kg. 53. [Bodóháza \^\ 1878. ág. 869 rk. 8. Debreczen. Buda. 1. 3739. rk. 4400. ref. 225. Csege. 3. kg. 3. 240. ^gk. Jenházji. nem keresztény 1. rk. gk.]. 4. I. 8730. 6. ref. rk. egyéb 2. Gyr. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes 36508.]. ág. 7. 2702. 6. 86732. 1. [Felhalom t. 29457. ág. c. 15166. gk. ág. gk. ref. izr. 3737. izr. kg. Egyek. ref. rk. rk. 3. ág. : 162 Vármegye — Gomitat: Hajdú. gk. 12. 7684. Pércs (3íike. 80. rk. ref. Józsa (Alsó-). 483. Járás — Bezirk'. 7196. 2. elbb rendezett tanácsú város. 15799. Sámson. 34. 58^ gk. p. [István fürd]. gk. Cserepes és Kisinajor t. ag. 1294. 2525. egyéb 1. 1201. Aiidrásliáza t. 22795. kg. 1. 149. ref. kg. 6.6132.l81. Hajdii-Dorog. Baliiiaz-Ujváros. Hajdu-Hadház. izr. elübb rendezett tanácsú város. rk. izr. 4. 2176. 2. Görög- tanya. Ljkort. 1.ref. 2165. 19. 52. ref. ^2-2. ág. . Debreczen. 432. unit. izr. 5. 42. 1307. ág.). 2702. Záiiioly. ref. 1. 397. 3. Józsa (Fels-). izr.284 3. rk. 3211. 7370. 40. gk. Balmaz-Ujváros. rk 1083. kg. 1744. rk' 40.Szent-György-Ábrány. rk. 28. 4346. 4. 4. izr. 15. rércs (Vámos-). 2973. 5. Xagvtaiiva. ref. Debreczen. Sajó-Szöged. b. gk. ref. 8. Vármegye — Comitat: Hajdú. ref. ret. rk. 1374.]. 82. 50. izr. 661. Vármegvei fösszeg: — Ges<iiiiiutsumme des Coíiiitates: 115787. 5. izr. izr. unit. izr. 29. ág. 137. gk. 8699.

kg. 6. 460. [Vid p. rk. 163 9. rjföbl. rk. gk. ág. gk.] 14457. Járási összeg: — Gesamtnísumme des Bezirkes: 34390. 2. 1. 2. gk. [Kis. 1. 1. Hajdu-Böszörmény. 51. 284. 4. gk. 5. 32. j. rk. 550. 6489. 3. 18. 3. Járás — Bezirk : Nádudvar. 115. 13. 5. Ondód és Czuczat. kg. rk. 875. 2178. rk. 53. rk. 6. 5. c. Püspök-Ladány. ág. ág. rk. 127. rk. Zsáka. ref. gk. Majorság. Járási összeg: — Gesamni'siimme des Bezirkes : 49225. Kösélyszeg. izr. [Tedely és Vid p. 3. ág. 214. . izr. ág. 47. 656. 13. ref. a balmazújvárosi járásban I. Kába (Hajdú vagy Nagy-). rk. Zsáka. Hor- tobágy. PaHag. kg.Máta. Karczag. kg. 4. izr. Karczag. Hajdu-Dorog. 3379. ref 6817. 28862. ref. izr. ref. 2380. 3. kg. rk. 31176. Hajdu-llatház. gk. 143. Téglás. 4801. ref. 675. ref. 1725. kg. Nagy-ésKis-Aloiiizug. Záin. Nagy Erd. 13011. ág. izr. Debreczeu. 63. Zsáka.()hat. 4458. 84. 5921. 8062. izr. 3. ref. 18329. 25. 1. 275. 8. 50. 2187. 3619.9. 588. Hosszu-Pályi is. Nagy- Csere p. 23. b. ^louostor. 35. 140. gk. kg. 462. 2. 13555. izr. ág. 41. kg.és Nagy-Elek.263. 21238. Debreczen. rk. 7. kg. 10. Kaba^ 6364. gk. izr. 4. (íyuIai-Hegyes. ref. unit. Szóvát. Földes. 3190. ág. gk.lsteuföblje. 28. unit. Járás — Bezirk : Nádudvar.]. 5. 1. 1527. izr. ág. 1987. Debreczen. kg. izr. eg3^éb 6. ág. ág. 41. Zeloinér. gk.J 11* . I. Debreczen. 3. 5. II. gk. 640. 14728. abalmaznjvárosi járásban. 7835. 19. rk. 537. Hajdu-Szoboszló. 1720. gk. izr. 2335. 85. 9824. ref. izr. Nádudvar. Apafa. kg. 56 ref. Hajdu-Nánás. ref. Tetétlen. l. 7583.

14. 16. Bükszárt. 50. 553. 793. 10. izr. 1. ág. 1. 12. kg. 683. 389. 1889. kg. 6.4. 3.8. ref. rk. Nagy-Ajta és Szepsi- Szent-György. 9749. gk. ref. kg. Tiszai.izr. rk. 7. gk. 1695. 1029. 164 Vármegye — Comitat : Hái'omszék. 109S. rk. ÁG. 24. 3999. ref. rk. egyéb 1. 747. 'l725. Dobolv (Fels-). unit. 8. Doboly (Alsó-). 1259. 559. 32. k^. ref. 16. kg. 227. 4. rk. unit. 21795. gk. 15:22. 56. 90). ág. 1502. l. unit. ref. 56940. [Bácstelek t. 8. Nyén. izr. 2. ' 12:n. 10. 4. 13. '653. 10999. 6. Árkos. : 173. rk. izr. rk. l. Sepsi-Szent-Irdit kg. 1363. ág. 506. izr. 61. Vármegye — Comitat: Háromszék. ref. izr. kg. 34. unit. 7. 12. 46. izr. Beseny. 25. 18.]. unit. 934. 581. rk. 7. Dobolló. ref. Al-Dohohj. 23. izr. Bodola. 75. ref. izr. Borosnyó (Nagy-). 905. 829. 1. 2. 8725. Vármegye fösszeg: — GesniiiiDtsiiinine des Comitates 190978. ref. 1334' unit. Bortzaváni. 84. ág. gk. 14. . ág. 30. Sepsi-Szent-hán. 664. unit. reí. 3. 28. rk. Csik-Lázárfalva. Járás — Bezirk : Sepsi. Fel-Dobolt/. 463. Sepsi-Szent-hán. 1981. 15. gk. rk. izV. Sepsi-Szent- György. I. 978. Angyalos. izr. 55. 396. \ib. 58. rk. rk. hg. 5. egyéb 7. kg. Borosnvó (Kis-).4. ref. 9. Karczag. llOn. 40. gk. gk. unit. Bortzaforduló. 133. 17. Bikfalva. 2. Laborfalca izr. lef. 3*79. 3. 147141. 3. unit. Kis-Borosnyó. rk. 48. ref. 13. rk. kg. ref. 1288. ref. 551. kg. kg. gk.*i-ef. izr. Brtok. kg. 5. rk. 30. 6. 4. 1. unit. 2. unit 3. ág. 7. 11.!. kg. kg. 917. 126G. 46. 10. 42208.

71. Mag(/arós{Sepsi-). izr. 29. 1. Szepsi- Szent-György. gk. ref.]. 450. ref. 604. unit. 303. 127. 388. Ki'öspatak. 6.266. 510. 32. 5. ref. 11. 6. Liszíiyó. . 815. ref. 37.]. 104. izr. Járás — Bezirk : Sepsi.Laborfalva. 7. 3. Káinok. 1. 20. 35. gk. unit. ref. 463. 10. 13. 34. rk. Magyaros. Réty. 283. unit. ref. Martonos (Sepsi-). ref. 6. 165 15. gk. ág. 2. izr. 955. gk. kg. [Lisziiyópatak t. unit. 13. 2. ref. 396. 1. 768. gk. [Bácstelek t. 16. 715. Gidfalva. rk. unit. izr. Kökös. Illyefalva. unit. rk. 22. rk. Kökös. 540. örmény. 8. kg. rk. rk. 2. ref. 23. rk. 3. 263. 16. 454. 4. 111. Étfalva. gk. unit. Szacsva. 246. 3. 1247. Szefil-Irán (Sepsi-). Lisziió. 749. 27. unit.227. kg. 2. izr. rk. 73.2. 1386. 365. 3. ^274:. 7. 39. unit. 19. 424. Lisznyó. 10. gk. Kilyéii. 29. izr. ref. kg. ref. unit. kel. . Oltszem. 7. gk. ág. 4. 25. izr. Eresztevény. 3. 7. ref. 134. rk. 1. rk. unit. Eg'erpatak. Árkos. kg. 1. 95. 200. 290. 1. izr. 3. 37. 27. gk. 1. rk. Sepsi- Szent-György. ref. Markos. 773. 34. 18. 30. gk. 9. 44. 487. 1004. kg. 98. ref 2. 2. unit. Árkos. 641. rk. ág. 1. 240. unit. 32. 356. 24. 11. 4. 1. kg. 393. 914. Komolló. ref. 42. 633. 631. unit. izr. kg. Szent-lvány. rk. 139. 7. 11. 13. kg. 1102. izr. ref. 1284. Nyén. rk. ref. kg. Í25. kg. 29. 33. 638. 400. * kg. izr. izr. rk. rk: 4. ref. 338. 2. rk. 45. 237. 19. kg. 685. ref. rk. Laborfalva. 26. ref. kg. 8. Málnás. kg. ág. 18. 39. kg.. 88. unit. 4. 193. 40. ág. kg. Fótos. 17. 12. 4. gk. 8. unit. ref. kg. 349. ág. 6. rk. unit. 250. 31. 21. unit. 1. un)t. 6. kg. rk. 2355. 15. 6. 661. izr. 4:28. 272. 52. 470. 29. Szent-Király (Sepsi-). izr. kg. gk. ref. ref. 28. 204. 36. 243. AAm-. unit. 183. 8.

ág. ref. 2. gk. unit. Zoltán. 706. 15. 7. 1. rk. 461. Tkafaíva. rk. l. 667. 9. 1. 4. rk. 15. kg. 903. 377. gk. 19. ref. Léczfalva. unit. ág. 1300. 3. 1. 498. gk. Kökös. 176. 33. 2. Albis. 200. . gk. Futásfal m. 33. 3. Kézdi-Vásárhely.] 2929. 230.Vásárhely. 4. 1595. rk.166 Vármegye — Comilal : Három?zék. 147. 22. 24. ref. 5. rk. unit. kg. 18. gk. 1. kg. 2223. 40.rk. 11. 504. 5. ref. kg. 493. rk. Csomoi'tán. 425. [Lóbércz t. 718. Sepsi-Szent- György. 1039. 844. 755. gk. 1282. 11296. 877. ref. 2. Uzoii. 397. Bita. (Kézdi-). nnit.] 1045. Esztelnek (Kézdi-). Albis (Kézdi-). ref. kel.Vásárhely. ref. 10. 19. izr. 4. 14. 5. 2. kg. 259. kg. 2. 98. rk. gk. 1. 900. 438. gk. 1.. Kézdi. rk. 10. ref. ref. kg. 2. 314. unit. 16. gk. Illyefalva. Abnás (Kézdi-). unit. kg. 8. 1. 2.l022. Csernátony (Alsó-). ref. 2. kg. 1271. Futásfalva (Kézdi-). ág. rk. kg. 916. unit. 1. 1. unit. rk. rk. rk. 33. 5. 19. ref. izr. 39. rk. 556. 3. 70. ref. 718. 168. ref. 31. 1279. 8. 1875. 46. 1798. Csernáton (Fels-). Karatna. gk. 41. unit. izr. 1. kg. 4032.izr. 7. 848. ref. ág. kg. 660. rk. 453. ref. gk. 323. izr. 64. gk. Járási összeg: — Gesammlsmmne des Bezirkes: 37618. gk. 12. b) Bereczk. ág. II. 606. gk. 42. 617. kg. Kurtapalak. 226. rk. Kézdi. Zalán. Knrtapatak. 5. 606. l^falli (3Iikó-). gk. rk. 209. 18869. 50. 1. ág. 2496. 13. Alsó-Csernáton. elbb rendezett tanácsú város [Ojtoz t. 237. rk. Bélafalva. ref. ág. 1255. ik. 2. 1. 13. 689. Járás — Bczirk : Kézdi. 1511. rk. ref. ref. 6. Étfalm. Hatolvka. 2. 2. 1. 16. unit. ik. 7ry2. örm. 58. Dalnok. 3. 3. 38. 530. rk. ref. 1412. Szotyor. Észlelnek. unit. 62.

2. gk. 16. Kezdi. 21 Mátisfalva. 772. ref 16. 33. Kézdi-Vásárhely. 2465. 2851.ll32. ref. ref 11.292. 179. Polt/dn (Kezdi-). kg. unit. 31. 171. ref 369. 52. ág. 161. 271. 1941.ref 25. Kézdi-Vásárhely. 2272. Szászfalu. unit. 24. rk. gk. Szárazpatak. 25. 3. gk. ref 25. 1. ref 230. gk. 2778. ref. 3. 305. unit. 2819. 26499. Maksa. Volál. 296. unit. ág. rk. ref 24. kg. Oroszfalu. ref 110. rk. Fel. Al-Torja. 139. 906. rk. rk. 991. 1175. 26. 18. Lemhény. rk. ref 2. 17. rk. ág.Vásárhely. Járás — Bezirk : Kezdi. Szent-Lélek (Kezdi-). Martonos (Kezdi-). 1. ref. rk. Márkosfalva. 1. 2. gk. 1740. ref 86. 654. Leiiihéiiy (Kezdi-). 467. 1070. rk. rk. ^^ Márkosfalva.l. kg. Nyiijtód gk. (Nagy és Kis-). 546. gk. kg. 19. rk. unit. izr. 167 16. kg. Kézdi-Vásárhely. Pólyán. rk. 1052. 8. Szent-Kattdna. kg.Erdély. rk. 2. rk. 49. ref 9658. unit. 541. 546. 1 781. 1Í6. 271. 2367. unit. 25. rk. 39. gk. 1452. 28. ref 10. 6. Sósmez. . 11. 1. [Mátisfalva]. gk. kg. Ozsdola. izr. 942. 32. 36. 2. 1018. 3.Torja. 1. 22. 828. 1. 77 Nagy-Borsonyó. 600. 831. gk. 23. 27. Feselnek. Martoiifalva.RK. 1. Kézdi-Vásárhely. kg. 30. Kézdi-Vásárhely. gk. ref. 18. 1. 1585. Lemhény. 29. 23. 35.799. 1161. ág. 12. ref 233. gk. 16. Voldl. Várhejííy. Torja (Alsó-). ref. 28. 2. rk. Osdola. Sárfalva. Kézcli-Vásárhely. 1. 26. 778. unit. 34. (Alsó és Fels-). 849. 2578. rk. 4. izr. 3. Torja (Fels-). ref 22. rk. gk. 92. rk. 72.kg. unit. 9. gk. 681 rk. 425. . gk. 16. Kézdi-Vásárhely. 360. . Járási összeg' : — Gesammtsumme des Bezirkes r 39908. 20.

632. Pcáva. kg. 3873. 1. kg. 516. Ajta (Száraz-). izr. 77. 12.168 Vármetrve — Comital : Háioraszék. 433. ref. 10. ref. Körös. Iiiiecsfalva. 1143. kg. 410. kg. 1. izr. 52. 16. rk. 357. Zágoii.ref. gk. ág. 11. izr. 30. 15. ág. 18. 82. 1309. ref. 2. 387. 13066. izr.] 2701. 10.665. 7-. gk. ref. ret. 1. 2. 73. III. 2817. 33. 264. kg. Járás : — Bezirh : Orba. 5. Taiiiásfalva. Szörcse. 4. Kovásziia. 893. 27. 628. 842. 313. IV. 1329. 9. 13. 4. 542. 7. Zabola. 671. ref. 509. 1531. 9. 361. 9. unit. ref. ág. kg. 630. 13. izr. 683. 7. Ajta (Nagy-). rk. gk. 25. 65. 6. ref. 648. 3. 15. 101. 1598. izr. 761. 1. 162. YAgon. [Krásziia t. ref 1345. 2. rk. gk. ref.] 1398. unit. rk. 7. rk. 1. 15. ref. ref. Gelencze. Papolcz. unit. 13. rk. Kézdi-Mar- tonos. Szita-Bodza. kg. ref. 37. rk. gk. 3. 17. kg. 4008. kg. unit. 6. Ajta (Közép-). kg. 1475. izr. 7. 1. 481. kg. [Coiuuiaudó é. rk. 23. 1. 807. izr.1586. 9. rk. rk. 12. 38. 176. 414. t. ág. kg. ref. izr. kg. ág. unit. 55. 90. rk. 49. 2. izr. 5. ref. gk. 27. 202. unit. gk. kg. kg. reí. 8. ág. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 24387. rk. ág. 8. unit. 429. . 1. rk. 6. rk. ág. 2325. Járás — Bczirk: Miklósvár. 312. 131. 366. 16. rk. izr. ág. kg. gk. rk. 2205. ref. ref. rk. 93. Gelencze. 505. Barátos. 2623. 2. Páké. ref. 8. 1287. 581. 346. Czofalva. 7. unit. ág. 4. 2506. kg. 43. 770. rk. 592. 4. rk. 14. 10. 496. 198. 6651. Haralv.] 4605. Laborfalva. 1. ref. kg.* ref.s Gyulafáivá. Telek. rk. rk. [Bárkányi t. 7. kg. Hilib/599. gk. 7. 3. 219. 4. Petöfalva. 36. 249. 3. 2. 1. 2. gk. gk. rk. 5.

ág. unit." 4700. 364. 1644. Alsó-Csernáton. 5. 14. 188. ref. unit. izr. gk. 2. 5. 44. Száraz. 37. ref. ref. 4985. ág. 21. 12. rk. [Köszénbánya t. rk. kg. gk. 30. 13. 445. 7. 2. ref. Száraz. . 12. 37. ref. 355. ág. rk. 1546. Vármegyei fösszeg: — Gesaiiimtsumnie des Comitates: 130008. 13. unit. 2. 2. 173. 172. Hidvéí^. 624. 55869. kg. 1285. izr. 6. i-ef.Ajta. Járási összeg*: — Gesammtsumme des Bezirkes: 17730. 8095. 1756. Járás — Bezirk : Miklósvár. 388. ág. 13. 8. 73. REF. kg. b. 2404. 43224. ref. 27. 670. 2460. rk. Bereczk. a kezdi járásban II. kg. ág. ref. 357. ref. unit. [Korlát t. unit. unit. mt. ref. 10. ref 3721. ág. 3. 3.Ajta. egyéb 1. 425. REF. 1. 45. rk. 3. 3Iiklósvár. 2895. 85. 683. 10. 3. Barótli. 3928. 10. 297. 169 4. 28. ág. 63. 2167. gk. unit. ref. Élpatak. 684. rk. 1. [Beiiedekmez t. rk. kg. 12. 2. Zaláiipatak. 369. kg. ág. 3. Hermány. 82. 526. gk. 1. rk. 6. Köpecz. 87. 2193. 22529. unit. 2047. kg. unit. izr. kg. 11. 189. 1003. 2085. izr. 526. gk. 1. kg. Baczon (Xagy-). 52. 851. egyéb 1. 14. unit.' 17. unit. ref. kg. ág. kg. Bölöii. Lüget.] 5665. 75. rk. ág. 42. izr 698. kg.] 1223. 66. 30. gk. 175. 711. 5. 60. izr. rk. egyéb 1. kg. 9. 9. Arapatak [Föltlvárszeg és Lenkert t. 3. rk. 455. rk. 37. 7. 246. 181. rk.* kg. 10. rk. ág. Ersd. kg. 672.] 2265. unit. Sepsi-Szeiit-ííyörgy. unit. rk. keleti örm. 390. 13. izr. izr. Kézdi-Vásárhely. rk. ref. 15. 78. 11. 40. 178. 1062. 209.] 1040. Boílos. Erdély. gk. Sziraz-Ajta. gk.

rk. Járás : — Bezirk . [Erzsébettér t] 1416. ág. unit. izr. JSémel {fel-\ 1537. 13. 1815. 4. izr. 2308. Konipolt. ref. [Dobi p. rk. Szalók (Eí^er-). 3. rk. 1763. 1128. [Haraszti p. izr. 1338. 713. Szólát (Fels-). 7. izr. 47. 150. 5. 16. 10. rk. Eger. [Puszta. ref. Felnémet. 7. ág. Aboiiy (Füzes-)j 4116. I. 4. 1048.] 1184. Debr (A1-). Besenifö. 1338. 1. 1386. 1. 36. izr. Szent-3íária. 1. 26. 1980. rk. 892. izr. 4. izr. ref. gk. Vármegye: — Comitat: Heves. Tófalu. rk. 3917. ref. rk. ág. ág. ág. 11. 6. Vées. 12. izr. 3Iaklár. 77. 428. 1262. 10. 1. ref. 3. 2849. rk. [Kisasszonytér t] 1749. izr. 1618. 21. 1. 1611. 15. rk. ref. 19. Deméiid. rk. rk. ág. Szarvask. izr. 2. 1. 1. rk. izr. 15. ág. 14. 4. 3265. 5. kg. rk. 164. . Hal. 22. izr. 2. 23. ref. miit. ref. 10. rk. 1511. ref. 2. 2. gk. Kaál. "6. ref. 3. 7. rk. 5. ág. 19. Szólát. 1. 14. 6. 338. 308. rk. ref. 17. 15. 16. izr. 40. 1. 1. 24. egj'éb 1. 17.] 447. 1. rk. gk. eg3'éb 7. 1. 2. ref. izr. Besseiiy. ág. 7.* 8 izr. ág. Nana (Fels-). 1974. 8. izr. 15. rk. 9. Kerecseml. gk. 8. 53. gk.Pázinánd t. 345. 1149. Debr (Fel-). 3448. 1176.] 737. 1067. ág.170 24. 817. rk. izr. izr. áof. 2063. 14. 17. izr. izr. Kápolna. ref. Donnáiul. 55. gk. 3. 2791. 1710. 1. ref. 12.

2. 508. 2011. ref. ág. ág. 2901. 14. 869. izr. 19. ág. Ugra. 520. 6. 4. 4. 1. 2009. rk. 1829. Adács. 42. izr. ág. 2. 975. izr. 11. 12. Sár. Fügéd (Nagy-). izr. unit. 14. 32. 1. izr. egyéb 3. 2117. izr. 49. Visonta. 12. gk. ref. rk. izr. 20. 2. rk. 546. 7. ref. rk. 1. Járás: — Bezirk : Gyöngyös. izr. 2362. ref. yarhaz. 4. 421. ref. 4. 4. ág. 1521. 3082. 24. 10. 23. Szcsi. rk. ref. 1926. 6. 2. ref. 553. Vámosgyörk. izr. 420. 5. izr. 1 . 63. 2. gk. rk. 7. kg. izr. 18. 9. Püspöki ((íyönyüs-). 2367. 1985. 2620. ref. ág. 1459. 847. rel. 1239. 15. rk. 5. 17 52. egyéb 8. 22. 3. 2040. ág. 11. Györk (Vámos). 2454. II. ref 3. 20. Halász (Gyöngyös-). 1 4. Sólymos. 875. 1.szi (Gyöngyös-). rk. 2055. [Czinér. izr. 2. 1. Réáe (Nagt/-). 1. 2. izr. Saár. 7. 8.] 1850. 10. 4. 12. izr. rk. Verpelét. Veresniart. rk. 38. ág. 2. 2590. 1519. ág. rk. ref. 4. [Csókás p. 3. 171 23. 1484. ref. 1. 2. Rhédc (Nagy-). rk. 13. rk. Annamajor és Lajos- major p. 2. izr. 1788. 38437. 8. rk. 21. 45. ref. 1. rk. rk. 170. izr. 974. gk. Márkász. rk. izr. ]k. 1060. unit. ref. 1.] 1081. Atkár. izr. 31. ág. 6. ág. Járási összpig : — Gesammlsumme des Bezirkes i 39927. rk. 434. . 2. Oro. Pata (Gyöngyös-). gk. Halmaj. rk. izr. 16. rk. izr. 17. ret. rk. 28. 54. 4. Detk. 1488. 12. 887. ref2. 4. ág. 20. 23. 1. 1944. izr. ág. ref. 940. Karácsond.] 2079. 22.izr. 1568. ág. 880. Ludas. ref. 1227. 21. [Cserepes p. Járás — Bezirk : Gyöngyös. 2136. 11. rk. ]. 2398. 16. izr. rk. 3. ág. Tarján (Gyöngyös). 56. ref. gk. ág. 14. Domoszló. izr. 826. ref. rk.

41. 48. Járás — Bezirk : Tiszafüred. izr. 1. 7. ref. ref. ág. 8. III. gk 2. kg. 34313. Tisza-Nána. Szlls (Tisza-). 47. gk. 609. Járási összeg: — Gesammtsnmme des Bezirkes: 35114. 1. Apcz. 1. Csány. 1355. 1. 109. 64. 666. Örvénj^ (Tisza-). ág. gk. 1. kg.] 651.kg. 2. . [Rákliát. 2409. izr. 1. izr. ref. A. 2408. [Varjas p. [Tag. Sarud. ág. 1. 39. 449. 84. 35. 2666. ág. 3. 2. 2849. reí. rk. 1. rk. 5. nem keresztény. Köre (Kis). 14. izr. Nana (Tisza-). ^. ág. 8. 85. izr. ref. Szls (IVssa-).] 2090. ág. 12.] 336. 3. ág. 15. gk. izr. rk.] ref. 7. Lriiiczfalva.] 3692. ref. 2013. izr. 218.J 5012. 2. IV. Igar (Tisza-). 4463. izr. 121. \'isz-ffch\ 172j. ref. 10. rk. 1861. 39. 71. 23. 17171. 3602. 270. 17. rk. rk. 208. Visznek (Puszta-). 6. %1.] 2804. 5. rk.] 1797. 23. izr. 2414. izr. [Csárda t. 10. Szeleshát. gk. ág. 2. nem keresztény. ág. izr. 13335. [Külsmajor p. 1178.172 Vármegye — Comitat : Hevén. Töviskes. 1. [Árenda p. gk. 1756. rk. izr. Járási összeg: — Gesammtsnmme des Bezirkes: 32073. egyéb 3. gk. 1679. Járás — Bezirk: Hatvan. 2024. ref. 34. ref. [O-Halász és Cserköz p. 2060. rk. [Csapó és Alsó-Magyarád p. rk. 128. ref. rk. 58. 4356. [Mérges p. ág. 589. rk. izr. 1658. 6. rk. 1. 95 izr. ref. rk. ik. izr. ref. gk.] 2570. izr. 51. ref. 1944. Iván (Nagy-). 3. rk. 7. ref. Örs (Tisza-). Füred (Tisza-). t. ág. 122. 7. 3. Rét 8024. miit. ág. 11. 4. 103. reí. 1. 1483. Poroszló. 1. ág. Puszta-Hatliáz t. 3418.

Erdtelek. 843. 1. 34. rk. 151. Átány. 1. izr. ág. Tar. Örs (Tárna-). 22. Járás — Bezirk : Heves. 22. rk. izr. 2604. [Miske p^ i^^^" rk. 2. izr. 2. 1203. ág. Czukor- gyár] 6979. ref. 28il9. unit. 1734. Haraszti p. 17^ 12. 530. Vezekény. 5. 113 3.5. 6. Szent. gk. 1891. gk. rk. kg. 735 Vt-'f. 2280. Pásztó. 3íéra (Tárna-). Hasznos. 561. izr. [Gombos. izr. 4. Fancsal. 132. 8. ref. 3197. rk. ref. Szent-Jakab [Filinies. Erk. ref. 4. 10. egyéb 17. 5. Pély. ref. 1501. 1. unit. 76. 5. 12. 1. 2. 2459. 8. Köml. 876. rk 1144. gk. izr. 2. ág. ref. izr. ki?. unit. 11. ág. 1702. 25. rk. rk. 5. ref. >^ V/V IS .gk. 67. 6188. 21. ref. 26762. izr. 3. ref. 8. 1256. 7. 3.szta-). 9. 98. ág. 25. 761. 140. Szurdok-Püspöki [Szurdok p. ref. 1171. ág. 1770. 1135. Heves. 24. ág. ref. 369. 63. ág. 2974. ág. ág. 1156. 9. izr. izr. : Járás — Bezirk : Heves. rk. izr. 19. ág. Hatvan. Tárna(Körs-). 2. 39. 2993. 11. Í74. 5. rk. 4. rk. rk. 1394. gk. 7271. [Hidegvölgy és Hosszúvölgy p. 1. 1. 9. izr. i. rk. 8. izr. 2. rk. 50. 14 10. 5 5. Hort. rk. ref. ág. ref. Bod (Tárna-). 6. Nagytelek Görbe-Ér és Brizna p. 3. 539.497. Bocz'onád. rk.. 237. rk. Átány. izr. Baj. 1. 55.] 856. ág. V. 1110^ ág. ref. izr. 4. Sashalom. 15. 612. 2621. 1130. 2613.4316. 11. ág. rk. izr. 4. 7. 10. ref.Györgtj (Rózsa-). izr. kg. rk. 7. 1.] 5111. izr. 6382. unit. 32. Vezekény (Pu. Ecséd. 862. Uj-Hatvan t. 4. ág. rk. 1517. Tarna-Szent-Miklós. 3. 2554. 4. 1449. rk. 2478. rk. gk. 27. 2Ó.] 635. ref. ág. Járási összeg : — Gesammtumme des Beúrhes 28879. izr. 33. 6. 3488. izr. ref. izr. 8. 11.

ág. gk. ref. 504. Dorogháza. rk. rk. Zaráiik. 1. 1561. izr. 14. rk. ret. 10. izr. izr. ref. 65".2. unit. 768. 1075. Párád. 4. izr. [Pálháza p. gk. 202. 13. rk. 1054. 34. 19. rk.ref. rk. [Kürti és Lázi p. 28. 20. (Heves-). ág. 7.] 2035. 1143. [Rakottyás p. ref. 4. 6. 5. 293. 17. ág. ág. 5ul. Bodoiiy. rk. 555. 9. Mindszent. izr. Bakta. rk.] 647. Vveghnta és Sas vár (Csevi- czeforrás) t. Zsadáiiy. [Sándorrét. 1526. Füzes. izr. izr.174 Vármegye — Comital: Heves. ág. 1. 291. 22. 2. 9. 1. ref. izr. 5. Bekölcze. gk. 10. Ivád. 980. 778. 1.] 321. 884.] 517. rk. rk. 3. rk. Maczonka. 8.] 1413. kg. 595. rk. 37. 1038. 14. 1. 1134. 19. 18. izr. ág. [Fels és Alsó Tvány p] 601. izr. Bátor. izr. 15. izr. rk. 9. 2. [Szederkény p. 6. 515. 2927. 28. 40. ág. Fedémes. ref. 9. 19. 8. Derecske. 1. 2. 1. 2. Lelesz. rk. rg. 1. 643. 758. 3. 2. 315. 585. 3. 21. 628. izr. izr 8. Csehi. rk. ág. 1. ág. Bátoiiy (Nagy-). 2. 26106. izr. izr. 12. Ballá. 16. 20. ref. 4. 779.J 568. LPap-Pallag p. 13. izr. rk. [Kiitos p. 16. Ercl-Kövesd. 56. 6. 1034. Mindszimf (Mátra). 196. Járás — Bezirk: Pétervásár. ret. izr. 3. 1997. rk. [Görcsvölgy p. 19. Bocs. rk. . ág. 776. 1478.] 905. 20. 3. 41.] 845. 1390. 892. 4. rk. Isten mezeje. rk. rk. 1. izr. 871. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 30196. 40. 43. VI. rk. rk. Arauvos. rk.] 970. ág. 1415. [3I«agoshegy p. izr. izr. izr. 1598. izr. 23. egyéb 17. 20. 952. Nádnjtalu. 16. rk. 1371. 11. izr. izr. 624. Mikófalv-i.

30. Vármegyei fösszeg : — Gesammtsumme des Coinitates: 233785. izr. 12. 1. 56. 293. 1. 38. ref. izr. 3. 203963. ág. Szék. kg. ág. ág. 16. izr. izr. rk. 519. 5. izr. Szent-Erzsébet. [l jmajor. gk. 723. kg.] 714. izr. Fels-Rozsnak. rk. izr. ág. 24. Bakába és Kútvölgy p. 1.Mátrabáiiya t. [drasw. Sirok. izr. 29.l 1687. 778. ág. Szent-Domonkos. 10. Drégel-Palánk. 1357. [Szke p. Pétercásdra. Miskolcz. 25. Eger. 715. kg. 16124. 261. Nagy-Pallag. 266. 2. rk. izr. 2. Rozs- iiakf. 145. kg. unit.] 22427. rk.[Csikójárás. Ipolyság. 5. izr. Gyöngyös. unit. izr. rk. rk. rk. 3. 1. Vára. 59. egyéb 2. ág. Dalia. Járási összeg*': — Gesammtsumme des Bezirkes: 29145. ág.]. 32. rk. izr. Baráti. . 13. 3. Í0873. rk. 906. Szúcs. gk. ág. Járás — Bezirk'. 1. 21. 31. 795. 11.l 522. 1. izr. 616. Recsk. 699. 386. 8. [\agy-Pallag p. nem keresztény 1. 1. 28305. 19381. 69. 27. Pétervásár. rk. Szajla. 3. egyéb 30. 1093. 81. rk. rk. rk.] 2144. 1309. 2. I. ref. rk. ref 28. 5. 1070. 48. 10. ref. Deszkás és gólyagaz p. 166. kg. rk. izr. rk. izr. ref. Misliolcz. 55. 2. 17798. 26. 3. gk. 33. 25. 541. Tiszáninnen. 4. 554. 733.] 1742. [Zsiva p. 20. 20. ref. rk.2396. 1643. 298. 2209. Szuha. 48. 4.szszó. Járás — Bezirk: Ipolyság. 26. Bernecze. izr. izr. 2. izr.] 958. ág. Cser és Szénég-et p. Babát. Kis-Csaloniia. ref. 5. 700. 359. ref. ref. REF. 31. 938. 28. gk. 1615. ág. 2079. 277. [Hosszuver p. 2. ref. [Szllske p. ág. 1. 175 23. 13488. Terpes. rk. izr. 406. 115. 46. Deméml. 15. gk. 30. [Lyukask. rk. kg. Vármegye — Comitat : Hont.

izr. ág. 42. Haugyás. ref. [Szurdokalja. Peröcsény. rk. Terény (Fels-). izr. rk. 68. Fels- Terc m/. 2. [Macskás p. ág. Kemcnczo. Rakoneza^Alsó-). 583. ág. ág. ref. izr. 436. 8. [Czeles. Százd.J. Tésa' 18<^. ref. 143. 3Iere. [Királyháza p. 19. 21. 319. 18. izr. ág.]. ág. 4. 79. [Dobsony t. 3247. 13. 12. ág. ref. 639. [Pusztafalu t. 66. [Szurdok. 746. izr. rk. ág. ref. ág. 5. IZR. ref. ref. ág. 355. 10. Hidvég(Ipoly-). rk. 28. ág. ág. 391.] 814. 372.]. Gyügy. 1.]. 11. ÁG. Horváti. izr. gk. Marótli-Apát. 312. 314. Kirbasz p.351. rk. 9. '•. 10. 712. 5. 527. iMaröt {Eyijlmz-). 231. Apüt-Marúl. 22. 1100. . rk. 774. ref. 281. ref. i/r. kg. 59. 17. 1. 1545. 543. 3Iaj()i'- sá^íi p. izr.52. 25. 4. rk. 2612.] 332 rk. Felsö- Rakoncza. 6. ref. rk. Bánya. 277. 7.szlénv. 18. 3. 12. 37. [Szóvád p. . 1. ref. 2. Szenieréd (Alsó-). 341.]. 514. ág. ág. ág. Pere. 98. 488. ág. (iyerk. 19. rk. 565. rk.176 Vármegye — Comital : Hont. Méznevel. 43. ág. 20. izr. [Xagy-Pallaíi". ág. 3Iaí. 9. 1. 24. 1. 301. izr. 56. 8. izr. gk. Szenieréd (Fels-). 109. rk. 124. 27. izr. 12. 4. 406.]. 128. 1408. 8. 4. ik. izr. izr. 584. ág. 284. 7. rk. 256. Újlak. 178. 612. 167. 11. [Királyíia p. ret". 4. 7. 599. 6. 1118. 1 7. Palást. 179. Terény (Alsó-). Egeg'. 506. izr. 26. rk. 5. Peröcsény. 7. i^s. Kis-Csalomia. 2. ref. Tpolj'ság:.Heszkó p. 23. rk. 65. rk. rk. 10. rk. 7. 16. 8. Százd. 1. rk. 13.. ág. 1 1. 13. 2. izr. rk. 27. izr. rk. ág. 14. izr. izr. 506. 15. 14. 568. izr.]. i-m. 247. 16. 3íaróth (Ggyházas-).". 29. 2. kg.]. Hont. 23. rk. Hidtég. izr.'yarád. 282. izr. ág. 18. Paulina t. rk. Lipócz. Rakoncza (Fels-). Szalatnya. 17. 48. 4.

Lelédi. 36. ág. Perö- csény. 2. 190. 130O. ág. 781. 508. 8. [Dávidréve. izr. Bél. rk. rk. 3.3458. 9. [irtás p. rk. Tesma^. 13. Tur (Közép-). Tur (Kis-). és Fels-Pér. 28. [Újmajor p. izr. 31. rk. rk. rk. rk.5. ág. izr. 2. 331. 6.].izr. 123. izr. MáriaXostra. kg. Leled. 932. ág. izr. [Nyires p. 494. 23. 12. 1. 562. 390. 477.].] 518. 291. iVaria-Noszlra. 871. Helységnévtár. Börz. 777.] 725. ref. 703.izr. 31. 554. Szaklói p. Szob. 3. unit. izr. 37. ág. rk. ág. 29. izr. ref. Esztergom. 1.143. ref. Kövesd. izr.iFels-. ref. izr. 1.ref. 5. 604. 29. 18410. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 23030. áof. reí. izr. 346. 271. 1. 32. 33. ref. 464. Letkés. 26. [Primási p. 9. 4. 825. ref. 827. 3. Bajta. ág. 177 29. ref. gk. ref. ref. 1. 12 . .]552. rk. ref. 8.[íj\icska p. 2. 9. 11. ref. rk. 1 4!í rk. 54. 962.ág. rk. izr. [Alsó.208. kg. 18. 338. izr. 67. Damásd (Ipoly-). 1008. 12. 35. 454. ág. 742.rk. 552.izr. Gyarmat (Kis-). 831. Kóspallaft-. 5. ?Sagf/-Peszek. 22. 27. Keszi (Kis-). rk. 18. 17. Kövesd {Garam-). rk. 296. izr. ég. 4. ref. 452. ref. 2. 1038. rk. 510. Nagy- Maros. 8. 492. Helcmba. II. 10. Vécze (Ipoly-).l4. 2. kg..ág. 30. 36. rk. rk. 2. 3. j Járás — Bezirk : Szobb. rk. 5. 11.] 992. 525. ref. gk. reí. Járás — Bezirk: Szobb. 746. rk. izr. izr. 31. 14. 9. ág. 11. 6. izr. 22. Ipoly-Pásztó.]. Tompa. kg. L(nitó. 9. 1. Tiu. 7.] 1762. 34. ág. ref. ág. 12. 2. ág. 8. 9. ág. 10. [Priinási p. ág. 4. rk.söiiy. Udvaniok. 883. 27. izr.]. 564. ág. Teszér. 38. 1. 84. 7.9. Peleske p. Yisk. 497. 255. rk. ref. 10. 4. rk. 5. Börzsöny. 8. 852. ág. 29. izr. [Osárad t. izr. 3. izr.

895. gk. 770. 7. 372. izr. Sághegyi köszéiib. 7.ref. 25. 3. 7. 17. Börzsöny. 474.rk. rk. 109. 530. ref. 316. 310. Szokolya. 550. . 12. rk. rk. 611.]. 20. ref. 28. kg. 2. 71. 40.Százd. izr. 685. ref. ref. 16. izr. [Fenéki és Nagy völgyi p. rk. 9. 433. Szob. Peszek (Kis-). Peszek (Nagy-). 8. Zalába. rk. 12. Bör- zsöny. 3508. rk. ág.6. izr. ref. 71. Szete. 21849.9. 592. 1051. ág. Tölgyes.] lO. ág. izr.l4. Zebegény. izr. 3. izr. ref. 189. 470. [Haraszt p. ág.[Ráczhegy 1452. ref. . Szobb. 769.178 Vármegye — Comilat : Hont. rk. 18. III. 217. 1. Percsény. Salló (Garani-Kis-).441. Csdnk. Szakállos (Ipoly-). 27. ref. 33. 1. ref. 4.izr. ág. 670. [Harjiszti p. [Zabuska p. Apáti. ág. 167.ág. 474. rk. 1. 21. 24. gk. rk. ref. kg. ág. gk. 13. 1244. izr. 1049. 386. izr. 3. 864. 17. [Bszob p. rk.]. 8. 23.]. Nagy-Peszek. ref. t. 119^ izr. 2. 23.] 2038. ág. ref. 38. 5. 26. ág. izr.]. izr. ág. p. 168. Balog (Ipoly-). ág. 691. 36. izr. rk. izr. Szálka. 22. 3262. ág. 1541. rk. 31. 6. 15. 58. 495. rk. 125. 7. unit. ág.izr. izr. 45. 8. 29. 13.K rk. 28. 88. 510. 7. izr.]. 3. izr. 1. 4. 21. izr. 1664. 95."" izr. 1586. Mikola (Vámos-). rk. Tergenye. Ölved (Kis-). 2.]. 1907. [Morgó. ref. Járás — Bezirk: Nagy-Csalomia. rk. 578. ref. 284. Hideghegy p. 7. rk. rk. 19. 2. ref. Járási összeg: — Gesammtsnmme des Beürkes: 29615. ág. 540. Pásztó (Ipoly-). 133. Börzsöny. 1249. ref. rk. rk. Nagif- Peszek. 598. ág. Apafalca. 14. 951. ref. 82. 14. 1113. 28. rk. 1022. Maros (Nagy-). 89. ág. 5743.30.29. 23. 29. 11. Páld. [Zalába t. ág. 2. 194. Apova.

l)acsó/f esz/. 636. 12. ref. 652. 12. 12* . 10.Szöcze. ág. 6. 21. izr. Bátorfalu.23.]. 503. 490. 15. 425. 19. 8. 877. izr. 26. 3. Nyék (Alsó-). 5. ág. 370. Palojta (Alsó). izr. 168. izr. rk. ref. ' 27. rk. 10. Hrussó. ref. 4. izr.]. ág. izr. 20. 236.ág. 16. 20. izr. 14. Födémes (Ipoly-) [Raj és Kotyinka p. Nt/ék {Felsö-lpoly-). izr. 14. 16. izr. Csáb. rk. 151. izr. 11. Fehérkút fAlsó-). 8. 15. 15. 75. rk. 3. 31. 1. 10. rk. 24. 480. rk. 113. 339. 324. Palojta (Közép-). [Szobok p. 13. 22. 18. ág. Járás — Bezirk : Nagy-Csalomia. 348. 9.ll7. 483. ref 3. 22. izr. ág. 2. rk. 531. 172.]. Csalomia (Nagy-). 179 4. [Pet p. 12. 27. 116. ág. ág. Kvár.rk. Leszeiiye. Ináni. 439. rk. 487. 11. 423. 334. [Háj p]. 34. izr. 1. ág. 331. ág. Palojta (Fels-).952. 4. 508. rk. 468.ág. Keleiiye. 8. izr. [Erdei. 10.ág. 25. 2. 440. rk. izr. 153. 7. 716. egyéb 1. ág.izr. 340. ág.9. ág. ág. &11. 28. 21. rk. 417. rk.]. izr. 397. ref 1. 537. 303. ág. Néuye (Házas-).[Csurgó. 23. 31.] 445. 391. 198. rk. Keszihó ez. 908. rk. Keszi (Ipoly-). 790. rk. 186. 23. izr.]. 17. Csali. [Csalit lazák p. Kis-Csalomia. izr. rk. Kisbikk p. 9. ág. 9. rk. 164. ág.] 604. [Nagy szegi és Bikk p. ág. 19. [Kapasz p. izr. Csalomia (Kis-). 209. 95. izr. rk. 1. ág. Ntjék {Alsó-Ipolt/-J. 11. 172. Gyürki. 5. izr. Kösép- Palojta. rk.]. rk. 5. rk.] 443.590. 6. Haraszti. ág.izr. 38. ref. ág. 13. 25. Kkeszi. 18. [Antalvölgy p]. 343. ág. Pribél (Alsó). Nagi/-KHrtöSy izr. rk. 26. ref 2. 7. Nagyfalu. [Fityka p. Nyék (Fels-). 662. Majtény {Magas-). izr. [Kosztoucza és Leklinezp. 7. 197. 101. rk. 20. Nénye(Luka-]. 1. 299. rk. 599. izr.Felst)-Csehi p.

16. [Messzelátó p. 9. 148. rk. 18. 1. ág. ág. Csákócz. ág. 68. rk. Bd^yon. . rk. izr. 16. Badin (Fels-). Doiiianyik. 512. Fehérkút (Fels-). Szelény (Alsó-).|. 2. s. 2. 4. lít. 31. Alsók (Fels-). 205. íL^. izr. ZiihorA. rk. 7//P6-. rk. ág. 227. 22. 17. ág. izr. 66. Terbeí^ecz.302. 37. egyéb 1. 595. 2. Járás — Bezirk: Korpona. ág. 31. Sirák. rk. 534.]. Szelestyén. 181. 1. 8. 26. 93. 4. rk. 51. 304. Badin (Alsó-). rk.669. rk. 3. Járási összejs. 39.] 408. izr. Bágifon (Alsó-). [Szitnyahegy p. 73.ág. 438. 652. 3. ág. rk.[Pálháza és Illés p. 409. Cseri. Dreno. 561. Dlimekdza. izr. 145. Szénavár. Csánk. 8. izr. izr.438. 93. rk. 8. ág. izr. rk. Bozók. ág. ref. 31. rk. 25. 543. rk. 10. 3.]. rk. ref. 266. 7^ 32. ág. 368. Szécséiiyke (Ipoly-). 7. 16. 454. 35. rk. 14. ág. Ujfalu. gk. 8. Szeléuv (Fels-). 410. ág. 23. rk. 2. 1.Erdmeg. rk. 13. 350. 305. 33. 139. Priklek. 72. 5. 82. 219. 366. 1. ág. Czekócz. 247. 4.' rk. Beluja. 90. rk. 24. 29. izr. izr. Bereklak. 395. 7. ág. 11. PriK4 (Fels-). 516. 55. 220. izr. 4245. 36. izr. Bácsfalu. 54. 7. 13. 212. 12. 10781. 246. 16. ág. 180 Vármegye — Comitat : Hont. ág. ref. (Fels-). 4. 50. IV. 68. 5. izr. 38. 172. Béld. ág. [Plieski és Chizskovka p. 7. Alsók (Alsó-). 33. 34. 14. izr. Darázsi. Dacsólam (Fels-). ág. rk. rk. 165. 6. 381.: — Gesammtsumme (les Bezirkes: 15478. rk. izr. 68. ág. rk. 3. ág. izr. 32. Dacsólam (Alsó-). 373. 30. Dia. izr. izr. 4. izr. 2. izr. Somos (Honi-). ág. rk. ág. 75. 178. 73. rk. 281. 7. Devicse. 15. izr. ág. 369. 540. 170. izr. rk. 7. 405.

4. 91. ág. 5. ág. rk. rk. 242. rk. 877. rk. Tópatak. Unvatin. izr. 1. rk. 15. izr. ág.] 275. 129. 34. 42. 630. SzenoftTíid. 122. Szelencz. 30. 4. izr. 2. 1359. rk. Alsó-Bágyon. [Újmajor. izr. 54. izr. rk. ág.J. 29. ág. Bánya. 35. 341. Királyfalu. 130. Lászlód. izr. 385. 10. ág. 11. Járás — Bezirk : Korpona. Litm. rk. Sipék (Alsó-). 18. 98. 2. rk. Prencsfalu. Koriiiosó. 22. rk. 6. 28.] 558. ÁG. 7. rk. 177. 22. Paphegy. izr. ág. 576. Királytalii. Legénd {Alsó-). 8. Q. Kolpach. rk. 286. rk. ág. 40. rk. rk. 38. 26. Térném/. rk. 309. 8. 123. ág. 6403. 25. 65. 181 17. izr. 211. 92. 273. izr. Zsibritó. 24. 99. izr. 27. rk. 1204. Szénamr. ref. 267. 129. ág. 69. 37. rk. 6. 293. 15. 190. . Lehotka (Szitnya-). izr. 18. rk. Ledéiiv. 474. 167. 6. rk. 9. 646. rk. 123. 576. 28. izr. 3. Varbók (Kecske-). 45. ág. ág. 31. 366. izr. Szilnyatö. rk. Szebeléb. ág. rk. üiti/ad. ág. 241. 14. 24. ág. 484. 3. 9. ref. 30. Berencsfalu. 178. 4. ág. Ledény. 3. izr. 125. 36. 14. izr. izr. 283. 562. 5. Varbók (Csábrák-i. 41. 334. 1419. 1136. izr. 39. Mladoiiya (Alsó-). 37. Sipék (Fels-). 194. 5. 31. 23. 19. 16. rk. 51. rk. Legénd (Fels-). 106. 32. 632. 20. ref. 777. Trpin. Laczkó. Szuliány. 331. 8. 16608. ág. Járási összejs*' : — Gesammtsumme des Bez-irkes . Ki- i'dli/falu. 254. 21. 33. izr. izr. izr. 6. 600. 577. ág. I90. 2. rk. ág. Szent-Antal. 7. izr. Kövérliegy p. Varbók (Nemes-). izr. Stet'iilto (Szitnya-). izr. 9916. 1. ág. 7. 7. 189. izV. gk. 1. [Szedlicsnó p. ág. ág. ik. ág. 852. 343. [Kisiblye p. 325. 3Iladoiiya (Fels ). 3. ág. rk. Németi. Rákócz. Litava. S/elcz.

rk. 100. ág. izr. Klaszita. rk. ref 867. 375. Besenyd (Hont-). ág. 32. Járás — Bezirk: Bát. 6. rk.ref. 9.rk. ág. 114. ág. Kér (Kis-). 7. 16. 21. 5. 485. 61. Borf (Káliia-). 473. 152. Almás (Fels-). 102. ág. 4. 162. Horhi. Bori. izr. izr. 397. Elesfalu. 1. 1355. ref. 14. Bagyaii. V. 150. 6. 13. Varsány. 4. 14. 10." p. 1. 5. 1. 376. rk. 75. izr. 207. 371. Pecsenyicz. Gijehis. ref. 22. izr. 8. kg. izr. rk. ref. 27. 357. rk. 96. 4. izr. 5.ref.] 318. ág. 175. ref. 22. 1713. 560. Pjerg. ref. izr. ref.l5. ág. rk. ref. 2. rk.]. Disziiós. [Kpatak. Csauk. 3. 23. izr. 7. rk. Fegyvernek (Alsó-). 8.75. 18. gk. 416. ág. 346. izr. ág. izr. Almás (Alsó-). 24. ág. ág. söd. 476. 392. 18. Bakabánya. 12. rk. 248. 6. Bát. 49. ág. ref. l. [Jaknbi és Rovnya p. ref. 19. TJliliszka küliitcza t. 36. 77. 26. izr. 399. ág. rk. unit. izr. 15. rk. Nádas. 21. 168. 439. 10. 835. ref. rk. ág. 84. 7. Jlegt/bártya. rk. izr. 12. ref 1. ág. 1. izr. Dalmail. 8. 30. ref. 16. rk. rk. tiyarmat (Füzes-). 472. 335* rk. 347. 3. 356. 107. Kereskénv (Kis-). 10. 6. rk. 177. Csánk. rk. 4. ref. 14. 3.*^ 89. 405. 188. 2. 50. 18. ág. Derzseiiye. 1084. b. Fegyvernek (Fels-). izr. ref. ág. 120. 127.182 Várinegje — Comitat : Hont. 495. 18. 15. egyéb 1. 397. 21. ág.ref. izr. 2. Kalázsi. Borf [Teí2:zes-).6. 185. Kereskény (Nagy-). ref. 61. rk. 11. 52.izr. Bagoiiya. 8. 133.. ág. ág. rk. ág. izr. 192. rk. 2. 344. 204. 166. rk. 19. 2. Lisso. 16. i-k. [Nyulvölgy p. 68. 6. 453.4. izr. ág. 17. 234. 1. 14.259. izr. 32. 10.izr. 15. izr. Lisó. 8. ág. 2. 250. 1628. izr. 69. 11. Gyekes. ref 6. izr. 4. 1. 569. 368. rk. ág. ág. 9. 3186. rk. 1486. elbb rendezett tanácsú város. ág. 344. ág. 60. ág. 3. ref. 6. . ref. 25. rk. 1689. 224. 20. 23. 15. izr.].

292.[Kopaiiicze. kg. ág. 426. 4.4. izr. Bori. Vizközötti és Zabebra- vou 3658. Selmecz. Baka (Alsó-).334. ref. ref 7813.gk. Prandopf (Alsó-). 1. ref.297. Zsember (Fels-). 348. Prandorf (Fels-). gk.unit. 3. izr. 85. 4. 13. 12556. 14. 36. 229.]. kg. rk. rk. rk. K(H'i)<)iiíi. 2. 1357. 29. 84983. Bacsfalva. rk. 267 ág. Járás — Bezirk : Bát. a báti járásban V. 2. 61. izr. Csánk. 610. kg. rk. 4. ág. rk. 1. Viszoka. rk. 1. 89. egyéb 2. kg. 368. rk. 1.Léva.ág. kg. ág.ág. Abiicsa. izr. kg. Almasel. 40. izr. 35. ág. rk. . 183 28. 71. 3199. rk. izr. Bacsófaka. ág. mat. 303.3.és Bélabáiiya. 2.izr. b. 9250. Bakabáiiya. [Berjanka p. 53. 2. 26892. Vármegyei fösszeg : — Gesammtsumme des Comitates: 123023.l. Pocsnvadló. 2. [Rovnya p. Balassa-Gyar- t. 446. 334. 60. Zsember (Alsó-). rk. 1. ref. 2-221. ág. 14. ref. 280. 6. 402. gk. kg. unit. Varsáiiy. ág. ref. I. rk. 513. ág. 6. Járás — Bezirk : Maros-Illye. 1806. 34. ik. egyéb 1. izr.] 656. Vármegye — Comitat: Hunyad. Sziid. 14. rk. 2308. 89. 16. 348. izr. 38. gk. 27. ref.l0. 11. Szántó. izr. 26. ág. 4. 515. 35. ref. 4. rk. 186. 33. 3. 3. 7872.]. Baka (Fels-). 106. 371. [Csuda. Ma- ros-Hlye. unit. 420. ref 6. 153. kg. 614. Bagyan. gk.izr. 15280. Baresd. 58. 420. 32. 390.9. gk. Margita p].izr. 428.'ref. Járási összeír : — Gesammtsumme des Bezirkes : 19354. 14. 32. 11. ág. . 2. izr.7¥a(/asM. 114. 445. 15.ref. 1 1 30. 31.

kg.' 111. 696. 1. Ö9i. Kariiiauziuesd. 611. 722. 7. 182. 4. kg. 32. gk. 605. rk. 7. 1. izr. 53. ág. 17. 523. 3. kg. ref. 365. 1. 170. 15. Godiiiesd. 2. izr. 35. 1. i-k. Maros- Hlye. kg. ág. izr. 390. 332. 6. Guradobra. 17. Bretye (3Iai'os-). rk. 10. 392. kg. 287. ref. 29. rk. 1. rk. ref. Hlye' (Maros-). 390. 772. 8. Brassó. unit. Bóz. Fazaescl. 14. kg 414. kg. 36. kg. 182. kg. izr. 4. 95. 566. 190. 1. 26. Fintóág. Daiiulesd. 642. 605. Boj (Fels-). 2. 38. 202. Biírzsuk. 2. ref. . kg. izr. 426. izr. 9. Gui'aszáda. Gothátya. Cserbia. 21. 320. izr. kg. 17. Füzesd-Bogara. ref. Briziiik. 3. 5. 194. gk. (ilodgilesd. 4. 5. 7. 170. kg. 457. gk. 605. 27. 20. 2. izr. 876. Furksora. 384. 2. Csci'tés (Alsó-). ág. izr. 3. 60. 2. 3. ref. ik. 16. Maros-lllije. 3. 532. 22. kg. rk.184 Vármegye — Comitat : Hiui\ ad. rk. 348. 16. 365. 14. 13. 31. 4. 250. kg. 1. 781. kg. 725. Gvalakuta. 5. 10. 178. 526. gk. Bástya. 868. kg. ref. 59. izr. 30. ik. kg. 650. 'l083. ág. 4. 3. izr. ág. 739. 573. 2. ÍTiira-Dobra. Boj (Alsó-). 6i8. 25. izr. kg. 18. kg. Duiiibravicza. 33. 287. 320. kg. 22. 12. Batriiia. ref. Holgva. 705. ref. 626. 178 8. Braiiyicska. 33. 111. 11. kg. 19. 3. kg. Mihalesd. rk. Bradacsel. ág. rk. 457. izr. 24. 31. 569. Breltye (Maros-). 6. gk. kg. kg. ref. 1054. kg. rk. 625. 202. kg. 598. 15. rk. 2. 570. 7. 34. kg. 4. kg. 740. kg. Boóz. rk. gk. rk. 23. Bradaczel. 579. Kabesd. 2. rk. kg. ])obi'a. 332. Tyej. izr. Dumesd. 1. (iereud. 28. füzes-Bogara. 594. 1202. 2. 6. 196. ág. 5. ref. rk. kg. 586.

411. 1. 72. 141. 407. Lasszó. 285. rk. 1. kg. 290. kg. 141. kg. kg. SzclistVe (Almás-). 430. Roskány. Tyei. Muncsel (Kis-). 2. 3. ref. izr. gk. kg. 9. 63. 1. ág. rk. izr. 66. kg. 60. 517. 283. 68. 1. 283. 425. 'shl. 208. 440. 42. 109. 2. rk. gk. 926. Sztaiicsesd-Ohába. kg. 1. 256. 439. 48. 440. unit. Kiiiipiir. Pog-aiiosd. kg. 340. Tiniáva. rk. Válea-Lunga. 604. izr. 393.407. niyes. 557. 271. 5. 144. rk. 783. Vika. ág. Sztregoiiya. rk. 50. — 52. kg. Ohába. 367. 61. Lapiigy (Fels-). Lapugv (Alsó-). izr. 500. 38. 372. kg. 2. 43. 364. kg. RunksoV. 337. 256. 215. 164. 71. Mihalesd. 622. 70. ág. 51. Járás — Bezirk: Maros-Hlye. 4. 342. 1107. Tataresd. 14. 67. ^"'V 73."). 1. 1. kg. 364. rk. Szelistf/e-fPank-). ne. 49. 439. kg. 54. rk. 535. Luiiksora. izr. 1. 4. 56. 5. 74. 46. Taiiiasesd. Kosesd. Peti'esd. 369. 1. 285. 349. kg. 2. 69. 5.337. 313. 143. 3. izr. 55. 53. kg. Vorcza. kg. izr. 39. kg. 15. kg. izr. izr. gk. kg. 59. 5. 4. ret. Szakaiiiás. 1221. 3Iuiicsel (Nagy-). rk. kg. 57. Pánk. kg. izr. 499. kg. 40. Szelistve. 41. 762. 291 izr. 14. kg. b. rk. Valya-Lunga. kg. gk.sd. 306. kg. rk. Mihalesd. Szíri). 440. rk. 279. rk. 5. i\likaiie. 6. 516. 1. 185 37. 47. 271. kg. 367. 65. . 2. 164. kg. kg. Kozsa. 58. gk. Viszka. 1. 440. 414. 64. kg. 2. kg. 296. kg. 4. 51G. 594. 706. izr. 468. kg. kg. Sztrettve. TiiMiavicza. kg. 933. 311. Radiilest. 456. 62. 3. 75. 535. rk. 1. 622. 215. Kulyes. 279. 1221. kg. kg. rk. 44. Tisza. 212. kg. Lapiisnyak. 391. 290. kg. 45. Tfjej. Kiiiipeiiy-Szurdiik. 7.

567. Fornádia. Dédács-Piskitelep. rk. 4. Báiipataka. 77. 611. 786. Boja-Birz. gk. 4. kg. kg. gk. 11. 2. 544. 8. Piskitelep. 34856. 11. 10. Piskitelep. 2. 639. 53. 53. 4. ág. 1. 144. rk. 256. ág. 9. Piskitelep. Griíjclács. 21. ref. 17. gk. ref. 927. gk. 16. ág. 4. 427. kg. 556. 76. 212. 757. 1765. ág. kg. Záiii. rk. 385. izr. ref 272. kg. 293. 19. 42. gk. 397. kg. 2. 389. rk. Nagy-Barcsa. kg. 451. Barcsa (Kis-). izr. Berekszó. Füzesd. 12. rk. rk. kg. Haró. 576. kg. unit. 424. 1. kg. unit. Boicza. Kersecz. 14. Burjaiifalva. 196. 384 kg. Dém. ág. 7. 15. 4. Boliolt. ref. kg. I 2. H*aró. izr. 147. 1. 6. 301. Bánpatak. II. 1. gk. rk. 34. rk. 5. 410. 10. 3. Bdrbura. gk. 270. 262.Keresztúr. Bácsi. ref. 378. rk. 10. 7. 468. izr. 745. 7. 1069. 219. 16. Bezsáii. rk. Járás — Bezirk : Déva. 3. 14. Nagy-Ág. 18. 11. ref. h. 4. ^8. gk. 228. ig (Nagy-). 5. 1. 634. Bárbura (Füzes-). gk. ref. 544. 101. 17. 436. Cserna-Keresztiir. Járási összeg: — Gesammtsumme des Rezirkes- 35967.*^ 36. 13. 44. 563. Csertés-Hondol. 13. rk. kg. Gyalumare. ref. 4. gk. rk. kg. 8. Bojabirz. kg. 3. izr. (lyalu-Mare. 5. 203. 88. kg. ref. Barcs (Nagy-). ref. kg. 1. 3. 451. 3. 1. kg. 3. ref. 33. Árki. Cserna. izr. rk. 3. 408. 237. 233. 8. 212. 202. 469. . ág. 1C)1. 186 Tármegye — Comitat: Hunyad. rk 4. izr. 82. kg. *30. Piskitelep. 704. 6. rk. gk. kg. 149. kg. ref. 1. Csertés (Fels-). 785. izr. kg. unit. 1. izr. ref. 20. Piskitelep. 39. 3. izr. gk. 503. rk. Dédács. Piskitelep. ág. ref. kg. Brettveliii. 3. izr. izr. 13.

382. 198. ref. 1. izr. 36. Sztoeiiyásza. 2. Piskilelep. Piskitelep. kg. 261. 488. 370. 3. 44. izr. Piskitelep. 469. ref. RK. 34. 43. 388. ref. 7. Sólymos (Maros-). 33. 479. 25. 28. izr. 37. rk. KG. Bezsán. kg. Piski. 366. 75. 24. izr. ]k. kg. 32. izr. kg. 111. 558. Nyavalásfalva. Kajanel (Alsó-). 444. 8. 46. 19. gk. 1. Magura. kg. 4. Kaim.. 6. 344. Erdély. 1. kg. 488. gk. izr. 11. 351. rk. 6. 1027. izr. Hoiidol. rk. 1182^ Erdély. 3. ág. ref. Alpestes. 274. Bácsi. Merisor. gk. izr. izr. gk. unit. 729. 27. kg. 366. 2. 2. 197. 18. 94. 1430. 13. gk. kg. 584. 38. 746. 35. Erdély. 317. kg. 14. rk. ref. Sz^oiendsza. 767. 1315. Maros-Németi. kg. 3. 388. Kéménd. 8. 717. 1. . kg. unit. 41. kg. 24. 45. rk. 529. gk. 357. kg. Kersecz. 24. 1. 275. Száraz-Almás. Nagtj-Barcsa. kg. Kecskedága. ág. gk. 44. 5. kg. 47. REF. 427. ág. gk. gk. unit. 26. Sárfalva. b. 115. rk. gk. Meriszor. 128. 317.lács-PiskiteIep). 6. 165. 1. ág. rk. Pisífiielep. 302. Lesiiyek. 65. 42. 187 22. Járás — Bezirk : Déva. kg. 30. 40. Szent-Amlrás. rk. 418. 1. kg. 1. 1. Nozság. 165. 8. 37. 1129. 488. Pop esd. ref. 23. 474. kg. 1. PoJenicz-a-TomL 35. 471^ ref. kg. Petrény. ág. Maros (Németi-). 39. kg. ág. 29. kg. 12. kg. Piskitelep. 25. 1. kg. 236. 20. 421. 58^ izr. gk. rk. (Xaiuástelke) 678. 12. 9. íDé. 579. 471. 5. 109. Nagy-Barcsa. gk. Nagy-Ág. Herepe. 326. kg. 1. 30. 39. izr. ref. 483. Piskitelep. 366. 375. 2. rk. kg. 2. 421. rk. ref. 11. Pestes (Alsó-). 257. Maros-Hlye. 908. Szelistyora. 31. Száiitóhalma. gk. ref. ref. 4. kg. Kozolya. Kérges. 9. 1. izr. 360. 4.

Járási összeg: — Gesammisumme des Bezirkes 29201. 464. izr. kg. 22. Lii^os. 245. 601. 9. 3. ref. Vormá^^a. 1. kg.245. 5. 6. ref. Tóti (Nagv-). 1. 56. izr. 18. 214. 275. 3. 51. Ribicsora. rk. kg. 275. Vulcsesd. 48. 6. 228. 678. Mi'üsbáiiya. ref. 735. 461. Mesztákon. 146. 878. 375. 13. 178. rk. Dobi'OCZ. 17. 2432. ág.^ Várraegye — Coinitat: Hunyad. kg. 3. ref. íel-Vácz-a. Obersia. kg. rk. Riska. 15. rk. Oberzsia. kg. kg. unit. lef. 2. BáUloviii. 53. 222. 6. Kazaiiesd. 3. 219. ref. 49. 683. Tamástelke ^Alpesttís 50. : 18. 824. 211. 7. kg. Luiika. Ppiliodesíl. 21. Brotuiia. 1362. 549. gk. rk. Tompa.Szúli^-et. 7. ref. KG. 3. izr. kg. 158. 866.]42. Veczel. Groliot. 2. 549. 55. . 6. 1. rk. KG. 'i97. 2. kg. kg. a brádi járásból (IV. 222. 9. rk. 8. 1067. b. Czebe. gk. kg. 268. 1. 359. 4. 16. Baszarabásza. líulzesd (Fels-). gk. 19. izr. kg. 1059. 3. 10. izr. 561. 693. 866. 7. 1. gk. 15. lef. kg. kg. rk. kg. Birtiii. izr. ref. 733. 1. 273. 380. GK. 441. III. 337. ref. 332. 11. 2. Karasztó. i . ág. 416. 337. 664. 12. 1. Prevaleiiy. ref. kg. Valisora. Barest. 16. 52. 348. Karács. — 10. kg. 14. 231. 820. kg. izr. 20. 976. 146. kg. Arad. 2432. 678. Bácsi. 374. 53. 93. 5. 8. izr. izr. 2. 2. rk. 287. 1. Riska. 348.) 605. 4. rei. 362. 1. 447. 484. 409. kg. 341. 994. 7. Barcsa (UJ-). kg. 1. gk. 485. 1. izr. 17. kg. (Crisia). 5. 3. 6. 876. Körösbánya. Járás — Bczirk'. kg. izr. kg. 23738. Körösbánya. 2. ref. unit. Krsbánya. Piskitelep. rk. Lyaucz. Ribicze. 214. unit. 554. Toplicza. PrihodesL 360. rk. kg. 5. Buhesd. 1448. kg. kg. 228. rk. ref. 1. Csuilgáliy.

unit. 1. 3294. gk. 37. izr. 6. 19. 19. gk. 83. ág. Járás — Bezirk: Brád. kg. Kracsunesd. Járási összeg: — Gesammfsumme des Bezirkes: 19650. Diipa-piatra. 446^ izr. 2. kg. 1209. gk. 1543. b8. ref. gk. rk. 230. Valea-Mare. 19009. ref. 27. 9. 848. 4. rk. 7. 669. 230. rk. gk. 2. rk. kg. unit. 51. kg. Tymlesd. 5. Arad. 5. Bukiiresd. ref. Prihodest. 1. 1. 517. 94.3. 10. 2078. 272. 61. 1.l4. 12ü9. 10. 11. 482. Ternáva. 3.kg. Boicza. izr. Kiirety. 1.Ruda. 18» 23. ref. 3006. ág. 60. Brád. 34. 1039*. 2. 44. — 25. izr. kg. KG. 529. 380. 136. 7. Yácza (Fels-). 1. rk. rk. 2. ág. 105. ref. kg. 22. Kristyor. . 367. izr. kg. 31. Ruda. Járás — Bezirk : Brád. 72. kg. 19^ 222. 5. izr. 108. Vácza (Alsó-). gk. 269. 806. 1244. 5. rk. 331. 881. rk. 13. Körösbánya. 2216. rk. 1. 3. Zdrapcz. gk. unit. Tiulesd. 263. Fel-Vtícza. 4. 1031. 656^ izr. 5. kg.286. Czereczel. 33. 618. Körösbánya. 1.kg. kg. 9. 1638. Herczeíi'áiiv. unit. ág. 1295. 1. Zsunk. Lunkój (Alsó-). 4. kg. 4. 612. Tömesd. Bncsesd. IV. 1624. 8. Sztiimba. 1. Riskulicza. 387. 108. 26. unit. Kajanel (Fels(5-). kg. kg. /Í/-Fácza. izr. 2. 478^ ref. izr. 704^ ág. gk. 7. 38. rk. 1. gk. kg. 4. 32. 5. 1244. 4^ ref. kg. 11. 4. 730. 9. 2. 5. 24. unit. gk. kg. Vdlemáre. ]. 331. Hg. izr. 29. kg. unit. 24. ref. 28. 538. ref. 12. Tataresd. izi'.izr. 368. 16. Steja. gk. ág. 122. 67 2^ ág. 1024. kg. 367. rk. 594. 2. 6. 56. kg. 185. k^. 272.rk.816. ref. gk. Körösbánya. 6. 31. Toinnatek. 781. 30. izr. 3299. Dupapiátra. izr. rk. kg. 2078. ág. 458. rk. kg. kg. Blezseiiy. Krecsunesd.

" 3. 24. ág. 1121. 6. 476. 394. a körösbányai járásban III. 195. 857. 6. izr. gk. 4. Drapcz. ref. ref. izr. rk. 25. Roviiia. 2. Abiiás (Közép-). Rmla. 1. kg. unit. 1569. rk. gk. ág. 1. kg. kg.ik. izr. kg. 25. 1. 1699. Lunkoj(Fels-). 1156. 317. Váka. 1. 29. gk. 3. Piskitelep. Bakonya. 488. rk. unit. 28. gk.kg. rk. 398.246. 893. V. 399. ll. 4. ref. rk. Pestvere. 701. 27. 586. 534. unit. Balsa. kg. izr. 31. kg. 3. rk. 8. 21. rk. 1. 14. ág. ZO. 90. izr. 3. ref. Podele. 15. 537. ref. 5. 745. Miheloiiy. 1. 466. gk. 685. 24. ág. izr. 701. 365.Tresztia. 466. KG. 8. 533. 687. rk. Pottiiigáiiy. 18. Bukuresd. 16. 3. 1. kg. 20. kg. rk. -27. 1073. Mesztákony. 4. 18. 23. rk. ref. 6. rk. Valea-Brád. kg. 50. Ormingya. 2. 3. Algyógy-Alfalu. 301. gk. 574. . 7. 5. 474. 1071. 890. 3. ág. 765. 573. 5. 993. 4. ref. kg. kg. 3. ref. 17. 602. Szelistye. izr. 2. 28. kg. izr. rk. 2. Járási összeg : — Gesamtsumme des Bezirkes : 28594. rk. Sészur. 195. Járás — Bezirk : Algyógy. 15.4. Almás (Nagy-). ág. gk. 5. 22. ág. kg. Í8. 2. 1. Körösbánya. kg. 582. Almás (Kis-). 423. kg. rk. 1087. 516. izr. kg. 3. ref. unit. 14. izr. izr. 84. 16. 2. 26. kg. 7. kg. 844. Zdrapcz. izr. 9. 725. 23. 10. izr. kg. gk. 667. 26. kg. 363. 10. ref. 1416. Bábolna. 19. izr. Sztanizsa. 1. 25848. 20. izr. izr. 932. 762. 86. 51. 2. kg. 504. 499.190 Vármegye — Cornitat : Hunyad. 25. ref. 3. 178. gk. 387. 2. Arany. kg. 416. unit. gk. b. 1168. Szkrófa.

kg. izr.izr. 286. 8. 9. 2. rk. 16. gk. 4. izr. Csigmó. .189. 7. ág. 3./'er^cí-%óí/. unit. 1. izr. 21. kg. Kurpény. gk. 1033. 17. 17. 308. 542. Boj-Bim. 32. 1134. 793. kg. izr. Teker. 828. 4. 356. 20. 560. izr. izr. 4. kg. 365. 2. 951. 14. kg. 356. Gyófty (Felfalu-). 583. 66. Bokaj-Felfalu. NviiMiiez. unit.y. izr. 897. ref.l84. Csel). 1. kg. 2. 95. Piskitelep. gk. Algyógy-Felfalu. kg. 25. 536. Járás — Bezirk : Szászváros. 257. 4. 191 9. Csigmó. kg. kg. 504. 760. 496. izr. 808 izr. rk. egyéb 1. 594. gk. 21 GvÓ8-v(FUi*d()-). gk. unit. kg. unit. kg. .6. 13. 847. rk. Járás — Bezirk : Szászváros. izr. 1. 31. 667. 356. 12. 234. 396. 285. 2. 1. kg. 1132. 20. 5. Valea-Máre. Máda.izr. gk. 330. 16. 23. 560. 1. rk. 353. 501. izr. izr. 1. kg. 26. 19. 563. 1. kg. 659. gk. 5. izr. rk. gk. 1. Bullmk. ág. 2. rk. 23. 398. 14. izr. gk. Gyertyános. ág. kg. ref. 20191. 1. 487. rk. 397. 27. 2. Bózes. 760. 1. 22. 28. 358. ref. ref. Nádastia. kg. 175. izr. ág. 63. kg. Bokaj-Alfalu. 45. izr. 6. 622. 29. kg. Renget. 35. gk. 198. 10. 361. 490. 4. ág.8. izr. gk. rk. egyéb 1. 1. Glod. kg. ág. gk. 29. Voja. ref. 36. 17. 281. HomoVód. 52. 180. rk. Rápolt (Xag-y-). 30. 15. ref. kg. 1. izr. 677. rk. 764. gk. 3. Erdtalva. ref. 1291. 356. Porkura. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes- 22367. 848. 235. izr. 4. Alvincz. 7. Al-Kenyér. izr. 11. Pjáiia. 1218. Valea-. 24. izr. 1199. gk. rk. ref. 5.kg. 4. ág. izr. 3. kg.kg. rk. 400. 11. 5. 18. 1188. 1. kg. kg. 33. kg. Folt. 6. 16. 10. 7. rk. Bojbun. izr.Jepi. 48. 301. 308. Rápolt (Kis-). VI. 3. 994. 288. 3. 34. 5. kg.

ág. 910 rk. Roinosz. 352. 19. 8. 9. 29. Martinesd. 4. rk. 26.rer. 8. ref. Grid. 4. ág. kg. Répás. 39. ref. 7. 665. rk. 359. kg. Martinesd. gk. 26. 1081. ref. 5. 23. l. 2. Balomir. Kudzsir. gk. l. 8. Martinesd. 1. 3647. rk. 853. gk. 2. 349. Lozsád. 9. 191. kg. 373. izr. izr. 313.192 Vármegye -^ Comitat : Hunyad. kg. ág. 20. 235. rk. 788. 196. izr. rk. gk. 6. 9. 116. ág. 1026. 362. kg. 303. ág. 3. 119. 504. kg. kg. 589. 2. gk. 6. 4. kg. 263.. 3. Lozsdd-Kis-TóH. kg. Piskitelep. izr. Sebeshely (Uj-). 1042. Magura. 453. ág. kg. 18. ref. kg. Berény. Alvincz. 144. 2. 855. izr. kg. Kasztó. 5. 18. 544. 1. Pád. Ludesd. 5. 28. (()-). ág. 14. 21. 3. rk. ref. 6. Kosztcsd. 27. rk. 880. 2. ref. Denk (Nagy-)? 795. Beréiiy. (Uj-Sebeshely) 1185. Piskincz. rk. Oklos (Kis-). 2. gk. 449. ág. 8. 6. kg. 1837. '-^ (3-Sebeshely. 3. kg. kg. 2. 2845. 3. 10. gk. izr. 523. Romoszliely. 322. 22. 24. 1. unit. 9. 2. Felkenyér. Paad. gk. 1. ág. Magiii'oiiy. Biicsuin. rk. 498. kg. 35. rk. 213. Gvaluiár. 4. kg.1211. Taniáspatak. 2. Szeraka. gk. 687. izr. ref. 45. . kg. ág. 364. 586. . kg. 4. unit. kg. 48. 66. ref. 8. kg. 820. izr.. 6. 16. 2. 17. gk. 523. Benczeiicz. 4. 13. gk. 341. 696. 717. 5. 69. 4. ref. ref. gk. izr. 4. Piskitelep. Sebeslielv. 17. 96. 16. Denk (Kis-). 540. ref. rk. izr. kg. 282. 2. izr. 22 Perkász. Lúgos. kg. gk. 127. 22. 30. izr. 1. 617. gk. 1904. rk. 16. kg. 169. 6. 538. 246. 446. kg. gk. 7. 665. ref. ref. kg. Gredistye. 239. gk. 1. 25. 144. 360. kg. 11. 9. izr. 12. 15. izr. izr. 1. 19.116. rk. 1673. 5. 3. 824. kg. 549.

142. 839. 143. 5. 443. 4. kg. Vajda-Hunyad. ref. 4. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 25301. 299. 8. ref. kg. 124. rk. unit. 1. gk. 359. 3. 22. gk. 116. 1. 1. 16. kg. ref. 3. ref. 604. 33. Cserbei. 119. gk. 535. 206. Erdhát-Rnnk. gk. Feresd. (Csernisora). Járás — Bezirk: Vajda-Hunyad. Groós. ág. 569. Tóti (Kis-). 716. unit. ref. Boldogfalva (K-). 8. gk. I)olM»ka. (Csernisora. rk. Vájdej. kg. kg. 3. 7. rk. 14. kg. 425. izr. 1. 104. 273. 252. 12. 18869. ret. 3. 249. 1251. 13. 6. 154. rk. 441. 5. kg. rk. l. 96. rk. 1. Gyalár. 151. Batiz.267. kg. kg. Piskitelep. kg. 138. 1. Járás — Bezirk : Vajda Hunyad. izr. 3. 2. Helységnévtár. 32. Városviz (Alsó-)? 448. 9. izr. Vajda-Hunyad. izr. Bós. izr. 451. izr. 275. izr. 457. 8. unit. Biiiiyila. rk. 1174. 6. KG. 252. Tormás. 11. kg.rk. 524. 443. 3f. kg. 6. Erdély. 540. ág. 1 •{ . 583. VII. ref. 6. 1. 3. izr. Cserbei. Cserna. 4469. 193 31. rk. 9. (ioles. 9. 13. 201. 4. Erdhát. 36. Floresze.] 300. gk. 16. 154. kg. [Nadráp és Linipertt. gk. ref. ref. kg. 19. ág. 5. rk. Aranyos. 3 76. Boós. Bácsi. kj?. 143. 138. Csolnakos. ág. 21. 10. Bujtur. kg. (ilovasdia. Gyalár. 2. 319. 18. 1078. 134. 351. 1. Hunyad. 8. 124. 15. Cserisor. 54.gk.54. gk. 3. kg. kg. ref. 2. ^ Lözsád Kis-Tóti.kg. Grós. 121. 93. Áluii. gk. 5. 8. 455. Buzdulár. 6. ág. 177. izr. gk. Vajda-Hunyad. 576. kg. gk. 326. 35. 442. 604. kg. 54. kg. 36. 177. kg. Városviz (Fels-).Govasdia. 13. kg. ref. kg. 2. rk. 5. 12. 2. rk. 198. 530. 93. rk. 1. 741. Uosdi). kg. 17. kg. 20. 3. . 1282. 103. Tordos.

1. Piskilelep. kg. Szohodol. ret. 4. kg. Hosílát. gk. kg. 11. Szocset. Ruda. 24. rk. 3. Telek (Alsó-). 3. gk. Tomi (Pojenieza-). ref. 180. 161. 303. 6. 3. 219*! kg. 383. 215. gk. 35.24. 370. 32«. 470. 13. 259. 492. 795 53. rk. rk. 48. 2. kg." kg. 1. 7. 166. rk. 10. rk. 167.ref. 803. 1. 39. 37. kg. lúrált/bdfit/a-Toplicza. 3.l'M Vármegye — Coniilal: líunyaJ. 520. 2. 26. 132. 18. Szenf-Kirdlif. 212. 100. 1. Valár. 627. 206. 41. izr. 1. kg. unit. 75. 233. 2. 184. kg. ág. kg. gk. 244. 45. 50. 328. Oklos (Nagy-). Govasdia. 8. kg. Riiiik (Nagy-). rk. 475. Szocsed. Kaláii (Kis-). 49. 29. ág. 43. Vajda-Hunyad. 532. gk. 195. rk. 2. 209. 806. 7. 3. 14. Vajda-Hunyad. *285. 6. izr. Pisldfelep.rk. 25. gk. 132. Náiidor-Válya. 46.4. kg. 431. kg. 4. izr. 757. 33. kg. izr. ref. b) KeresztéuY-Almáis. 453. 294. izr. 47. 273. 608. izr. 4. 4. kg. kg. kg. 27. Vádu-Dobri. 26. 99. Pestes (Fels-). Rekiczeli (Pojáiia-). kg. 4. 30. gk. ref. rk. 526. gk. Telek (Fels-). 38. 3. 196. Vajda-Ilniu/ad. 32. 8. kg. 23. Plop. 1. 131. 113. rk. 202. 34. rk. gk. 4. IJlm. gk. rk. 434. rk. 6o7. izr. rk. . Rákösd. 1. ág. kg. 28. ref. Hoscló. 1. Nándor. Erdély. kg. Vajda-Hunyad. 7. 229. kg. 819. gk. 44. 25. kg. 9. 277. 51. izr. 184. unit. Kaláii (Pus55ta-). izr. Vajda^Hunyad. 11. MaíJ^varosd. kg. kg. 36. 180. 42. ref. 757. 124. 444. Nádásd (Alsó-). 1. 617. Alsó-Telek. 506. ref. 291. Király bánya-Toplicza. 40. kg. Vojni (Pojenieza-). 1. Lelesz. Szent-Király. izr. izr. 21. ref. kg. kg. J*ár(nia. izr. KG. izr. izr. kg. 1. 2. 488. ref. 245. 3. rk. 78. 394. 219. 50. Nádasd (Fels-). 31. 1. 593. 149.

210. izr. 3866. rk.902. izr. 60. 435. kg. Petroseny. gk. Kiinpuluj-Nyág-. gk. ref. rk. 3. 82. 200.^5. 10. Járás — Bezirk: Petrozsény. rk. 6538. 2. Petroseny. 1404. 54. 5. 62.612.T2^. rk. 14. 63. 7. 591. 394. 644. ^-ef. 12. unit. izr. Borbátyen (Fels-)'613. izr. 53. Petrosz. izr. 7. ref. 95. kg. 894. kg. rk. Petrozséuy-dilsa. 7397. unit. 982.Vidkdn. kg. kg. 11. ág. rk. 4. kg. gk. Zsoszány. 2. kg. rk. 50. 517.k^. 3. Járás — Bezirk: Pelrozsény. 546. Merisor. ref. gk. 2. kg. 26. 6. ág. Borbátyeii (Alsó-). 711. Zalasd. ref. rk. 648.izr. ág. 30. unit. gk. 32. Vajdei-Vulkau-Zsilly. Járási összeg : — Gesammfsumme des Bezirkes : 18701. Petroseuf/. gk.gk. gk. 18. Lupeny. 1. ág. VIII. 510. gk. 3471. ref. ág. kg. ref. 13* . 259. unit. a hátszegi járásban X. 392. 254. Petrosem/. Krivádia. 18. 93. 3717. 313. Banicza. kg. Alsó-Barbatjjen-Iszkrorn/. rk. ÁG. kg. rk. 3774. 21. izr. 10. 9. izr. 17659. unit. 8. 6. 497. 1012. 1Ö5 52. rk. Pdrosemf. 17. 2. kg. 414. 4. 1. 1472. ref. izr. gk. rk. Korojesd (Zsilly-). 1. gk. Livázeiiy. kg. rk.. 7. unit. ^. ág.Vajdej. 1. ref. 284. 3. 5. /Crivadia-Satu) 265. 35. kg. 2640. 1. gk. Petroseni/. 1284. rk. 340. gk. unit. 56. 2089. 12. 5. Zsilfi. 7. 13. izr. 7. Luf)eiifj. 505.' 2. gk. Zevkfalva. 168. REF. 1. Erdély. Petroseny. Hobiczíi-Urikány. 288. 33. Petrosem^. Petroseny. Járási összeg : — Gesammfsumme des Bezirkes : 20356. 89. 4. izr. 64. ref. Maczcsd(Zsily-Píiroseny-). 11. 29. 414. Ktrnpulunfidg. 548. Zetjkfalu. 9. ref. 19. 1332. gk. 18. Pelrosentj-Dilsa. Petrosem/. gk. ág. Petrosent/. 1345. gk. 13. 777. izr. kg.rk. 70. Bánvicza. 713. 66. ref. 235. 3. 3. 1. rk. PetriUa. 579. ' 5. 864.

75. 6. Seréi. gk. Baár (Kis-). 137. 249. gk. 1. 11. 252.izr. 1. Pestere (Páros-). 21. rk. gk. rk. kg. 26. gk. 508. izr. 2. 504. 3. 27. 6. 335- 14. 337. 36. 596. 346. 17. kg.gk. izr. izr. Fegver. Poiior (Oliába-). 372. ref. 419. ref. gk. 2. 304. Feherviz. 220. 2. rk. Bár (Kis-). 1. 348. 19.910. Fiizesd. ret. 24. unit. Bajesd.rk. gk. 1. 73.Borbálmz. 57. gk. 257. 849. 24. 2. 3. 3. Szálláspatak (Alsó-). 491. 430. 6. 5. Malajesd.6.ág. Úrik. 207. kg. ref. 16. ref. 25. unit. ref. 4. 3. izr. kg.45.ll. 11. rk. gk. 499. 1.gk. Járási összeg : — Gesammtsumme ^des Bezirkes: 14622. ref. Maczesd. 650. 304. Galacz. 334. Korojesd 381. 3. izr.654. izr. 31. BovhiiÜw \z. kg. Livádia (Hegyalja-). (Fels-) 1059. 419. rk. 6. Hobicza. 11. 7. 1. 363. 8. 4. 761.izr. ref. 270. 352. 20. . 7. gk. ref.5. 9. rk. ref. 4. 9258. gk. 15. izr. izr. 4. 11. 5. 4781. ref. 21. 19. ref. 6. 28. 22. rk. 162. 4. rk. 9. 392. Baár (Nagy-). 7. 15. kg. 700. ref. 12. Szálláspatak. 5. 870. 24. 748. 260. kg. 1020.gk. unit. 6. 761. 624. kg. 12. 8. Livádia (Mez-). 451. gk. Petrosz. Riisor. 10. kg. 18. 579. gk. 4. 2. izr. 335. izr. Farkaspatak. gk. 13. Borbátviz. 2. rk. izr. 461. 603. 7. Nuksora. kg. Bár (Nagy-l^Ob. kg. 1. rk.ll. izr. kg. 3.196 Vármegye — Comitat: Hunyad. 6. ág. 249. gk. 9. 475. kg. kg. ref. 354. 370. 93. gk. Hátszeg. kg. 7. Vajdej. rk. izr.rk. rk. Puj. izr. 208. 1. 21. Kalja-Ohába. kg. gk. gk. izr. kg. gk. 383. IX.kg. 380. 6. 1028. 521. 980. izr. Járás — Bezirk: Puj. kg. 257. 13. 6. rk. Poiior. gk. ág. gk. izr.252. kg. 507. 256. 2. rk. 4. gk. ref. rk. kg.kg. 5. 7. 3. 23.678. 12. gk. 24.

6. 6. Hátszeg. Bauczár (Alsó-). ág. 5. 851. kg. unit. gk. rk. gk. Csilla (Nagy-). 22. 7. Bauczár (Fels-). Pokolvalcsel. kg. gk. gk. Baresd (Herczeg-). 5. gk. Deuisiis. 10. Kékesfalva. gk. Váralja. (íoiiczága. ref. Boicza. gk. 1. 18. ág. ref. ref. gk. 8. 1278. ref. Kernyesd. gk. 340. 4. Giireiiy. kg. rk. 1. Haczazsel. 799. 19. Qldk-BreUye. 5. 503. 1. ref. izr. 631. Bojcza. lopotiva. 368. ág. ref. rk. 15. 290j^ref. 4. 2. Balomir. izr. unit. 252. 3. izr. 739. ref. 111. ref. Járás — Bezirk : Hátszeg. 1. ág. 6. 9. 1315. rk. gk. Pisküelep. kg. gk. 11. 13. Brettye (Magyar-). unit. t. kg. 707. 1. 6. 7. 9. 1063. 8. 491. Bukova. 8. Jóvalcsel. gk. izr. izr. 5. gk. OláhBrettye. 21. 2. gk. 4. 6. Klopolita. ág. kg. 17. Váralja. 300. rk. 6. izr. 7. 18. rk. Baczalár. 1. 8. 143. Hátszeg. gk. 17. ref. Klopotica. gk. 2. izr. Oláh-Brettye. 9. rk. 1329. izr. 23. 7. 346. 651. 299. 6. 5. 294. 367. ref. ref. 300. 8. 2. 202. rk. 1. 415. 836. Farkadin (Fels-). 260. 17. 1077. Boldogfalva (Öralja-). 368. 16. gk. kg. 16. 299. /ferw7/6'5srf. 12. . 5. kg. Csula (Kis-). rk. 10. 1. izr. 19. rk. 4. Farkadiii (Alsó-). 10. rk. 341. Járás — Bezirk: Hátszeg. kg. 415. rk. 3. 34. kg. 1. 2. 1. izr. gk. 7. ref. rk. izr. 239. rk. 13. 2. 2. 4. rk. 677. 9. Klopotiva. 19. 24. 1. 18. 197 X. 239.'-^Malomviz. Bosoi'od. 5. 14. Hátszeg. gk. Gauricsa. izr. kg. 5. gk.43. Csopea. ref. 220. Brettye (Oláh-). kg. unit. 2. 3. gk. 362. 188. 353. rk. 16. 45. 308. gk. gk. 3. 1304. ref. 22. kg. 4. 240. 9. 3. Brázova. 359. 224. ág. 16.^aresf/. kg. -?27. 20.

s:k. Lindzsina. 704.]. Kraguis. 773. 44. Oláh-Brcfli/e. 31.izr. 259. [ÍTiireny. 701. 214. 743. 1. Lunkány. rk. rk. Pestyén (Kis-). gk. Peskhii/ {Nagt/-). Valea-Dilsi. 8. 708. 1. ref. gk. ret.Totesd. 1657. ref. ág.]. Plop (Sztrigy-). 15. REF. 568. kg. 523. 4. 10. Nyiresfalva (Alsó-). 43. 1. izr. 638. 184. 15.l. 245. 27. 65. Erdély. ág. 36. 5. Kovráí>-v. izr. Riiss. izr. Mácsó.9. 2. 666. 5. 969. 26. kg. 25. ág. 45. [Krivina. 108. kg. gk. 39. 37. Klopotiva. 48. ref. 1. ref. izr. gk. Mesztákon t. ág. Kiirpenj'^. 11. 28. 833. 4. gk. 462. 743. gk. Stej-Vaspatak. izr. 8. *^284. 1587. KG. 42. ref. 184. rk. 1425. gk. rk. 41. 3. rk. 3Ialoniviz. kg. 15. gk. 32.2. Pokol-Val- csel. Lindzsina. Lnnka-Nyegri és Belánu t. 574. Rea. izr. 880. 194. [Csiileiiyt. Reketyefalva. rk. rk. gk. 1. 38. Szacsal. Doszii. 1586. gk. 49. kg. ref. Pestyén (Nagv-). kg. izr. 448. 1.gk.'-vMalomviz. 282. 82. 291. 1. Hátszeg. kg. 3. 16.]. gk. gk. Osztrovel Szuszeny. 16. 1595. 523. 2. Klopotiva.ref. 46. Pesfént/ {Kis-). 38. gk. *800. kg. 21. 40. Piskitelep. kg. gk. 161. Váralja. Váralja. 444. 20. ref. ref. 220. 896.Bnli. 1. 35. Pojenv. 7. izr. 307. 23. 429. Poklisa. kg. 6. kg. 2. gk. 50. izr. 30. Osztró (Kis. 1332. 3. izr.rk. gk. 33. 301. rk. 220. 60. 192. 14. 820. Osztrovel t. 28. kg. 14. 950. kg. 123. izr. kg. rk. 49.ref. 3. Váralja.198 Vármegye — Comitat : Hunyad. izr. izr. 2. kg. 37. 5. izr. Sibisel (Oláh-). 6. 29. 6. 1. 6. réf. 3. 7. 138. 34. . Piskifelep. 895. Erdély. Nyiresfalva (Fels-). kg. 47. rk. rk. gk. 1. gk. rk. 3. 194. 2. gk. Ohába (Sztrigv-). Klopotiva. 450. 300. 13. gk. és Na^^y-). 946. rk. 10. ref. Pancsinesd. Kitid.l2.

rk. 481. 211. 296. 7. Váralja. ref 3. 660. unit. izr. kg. 6. izr.) 320. 132. Szent-György (Sztrigy-). izr. 59. 16. 9. PisMelep. rk. 532. 66. 8. 56. izr. t. Tustya. 55. 536. Válija-Szent-György. Szilvás(FelSü-). 64. 11. rk. 120. 4.9. gk.s/. 9. 1007.l71. gk. 6. kg. 2. KlopoHra. 185. izr. ref. Frt/í/o-D/7r. 520. ref. 552. 63.alimiyadi járásból (VII. gk. kg. ref. gk. izr. 436. Hátszeg. 13. gk. kg. 280. 554. izr. Yalcsel (Jó-). 55. gk. Jralcsel. kg. 8. gk. kg. 253. 70. izr. kg. rk. 4. ref. gk. 519. gk. 493. ik. ref. unit. rk. ref. 6. Szent-György (Valea-). 31. 514. rk. Déia. Pokol. Klo- poiwa. GK. 12433. 261. A'árhely (Hobicza-). 18. Naláczrád. ref 13. Szilvás (Alsó-).5. 20. izr. 494. 54. Liigos.kg. T'ncsukfalva. kg. Vád-Nalácz. 13. l. kg. 58. rk* 5. ág. Valior'a. 286. 1046. kg. 333. ref. 2. 268. 2!. lüopoUm. 52. Járás — Bezirk : Hátszeg. 11.536. ref. 2. rk. izr. 589. 30. 284. 5. 60.]4657. Kolozsvár.^>Malomviz.4. Totesd. 24048. 294. ref. ref 698. gk. Várhely. 6. Zeyktalva. 251. izr. 11. 2. 14. ref.izr. 558. 7. 57. 17.gk. 392. 52. 4. 69. kg. 21. gk. kg. 68. izr. 26. rk. rk. 8. Járási összeg: — (lesammlsumme des Bezirkes: 37940. unit. gk. 4. rk. rk. Szacsal (Sztrigy-). 1575. ref. 22. kg. 270. 883. Oldh- Brettije. kg. 5. 3. ág.l.gk. 601. 581. 1769. 61. [Csángó. 5. izr. Valcsel (Pokol-). 847. .340. egyéb 2. 330. Szuszeny. kg. 547. 1. egyéb 2. gk. 11. 5.Val csel. G2. 501. Szent-Péterfalva. Petrosza és Bezsán t. Valea-Dilsi. gk. 65. PoA'o/t5ö/c6'í'/. Piski- telep. 644. kg. kg. Okik' Brettt/e. 53.ret. 3. 2. 199 51.ref. izr. 605. 308. Zajkáily. Valeora. 25. 67. unit. Hátszeg. 504.

204. gk. 29. 1362. kg. . rk. 150. 44. gk. kg. 5. 3. Dózsa (Jász-). 83. rk. izr. 2426. 2057. 4622. rk. 5. Monostor. 1. 1. rk. 4. 19. ág. I. 3.]. ref. izr. reí. Szent-György (Alsó-). 950. : örm. 824. 13. izr. 5. Fényszaru (Jász-). kg. A jászsági alsó járásban II. c. ág. 62. 2. 42. 3. 88. rk. 961. JsLköhíihuii. kath. Aszód.kath. [Puszta-Mizse p. ref. unit. 3600. ág. 194. rk. IZR. ref. 892. kath. 15121. 3541.200 Vármegje — Comitat : Jász-Nagy-Kun-Szolnok. 7. 44. 1968. 9. izr. 7351. ág. 1852. 206. izr. 5650.[Huuyad-Bujtur. gk. 46. 1. Árokszállás (Jász-)> elbb rendezett tanácsú város. unit. 190018. Hátszeg. egyéb 5. gk.l/owoíf/or(P//53/a-)»1353. 6. 3592. 295. gk. Szászváros. 38. rk. ág. gk. ref. ág. Szent-György (Fels-). rk. izr. ref. izr. izr. unit. egyéb 8. ref. ref. 2149. ág. 62. reí. 1996. 3516. 33731. Alattyáii. 9. Szent-György {Jász- Fels-). Jáiioshida. 1. kg. egyéb 2. 20. unit. 188. 3578. 2470. 1. 816. Fénsmru (Jász-). Itfihálytelek. gk. rk. izr. MiJuilyt elek {Jász-). gk 562. ág. ág. 5.JÁszsÁgy Jászsági-Fels. 2202. 7. 79. 355. Járási összeg : — Gesammlumme des Bezirkes : 34644. rk. 3396. 8. örm. Jdkólialma{Jász-). Vármegyei fösszeg: — Gesammtsumme des Coinitates 267895. 40. 2. ág. 6. 2. 4783. eg}^éb. izr. 3. 39. 1279. rk. rk. örm. 296. Vármegye — Comitat: Jász-Nagy-Kun- Szolnok. 23. 1. ref. 50520. 10974^ ág.] 3037. izr. kg. 16. 422. ref. rk. 1. 201. kg. izr.Alsó-Telek t. 4. ref. 6. izr. 4. 8. 1. 8. 5. 2067. 2388. 27. b. 11189. 662. 1. Vajda-Hunyad. 3. ág. ref. 8. Tápió-Szele. rk. Járás — Bezirk : Fels.

kg. Süly (Tisza-). 5. gk. 3. 11. ág. ref. izr. 67. rk. 29. III. 111. 348. 8. 5. 2240. unit. 2722. Járás — Bezirk : Fels-Tisza. rk. ref. 567. ág. 4.ág. ág. 8. 12154. Dévaványa. 3234. ág. 2142. 113. gk. ref 8357. rk. rk. 10401. izr.ref. 24. Kun- hegyes]. . 5. ref. a jászsági fels járásból (I. 70. izr.ref. ág. 5. ág. gk. c. 1. izr. ág. 7. 25.izr. izr. rk. ref. 26. rk. Tenke és Szent- Iván p. rk. izr. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 43854. 7. 1. gk. rk. 1. gk. Ladány (Jász-). Kenderes. 39. Kis-Ér(Jász-). 391. 2. Ot/oma. 'zr. 9 ref. l. Kör (NajS?y-). 31. ág. ág. 6. gk. 3. 145.]. 8. 57.l484. 22. kg. Abád (Tisza-). 364. 129. [Puszta-Kürt p. 3. [Homorszög'. rk.]. 2219. rk.ref 17.) 4326. 5244. ref. rk. 2832.54. [Puszta-Hosszuliát és Puszta-Kilen- czes t. unit. 3720. 4. Szent. 2. izr. 19. [Kéthaloiii és Borz p. egyéb 4. izr. rk. Madaras. 177. 13. Járás — Bezirk: Alsó. 10197. 57tí. rk. 7673 rk. unit. Apáti (Jász-). 7. 8. Beseiiyszög. Tiszai-Fels. 8000. 14. 3. 7.kg. gk. 4. b. 3274. ág. 102. ág. 17. 5973. 74. ref. gk. 2.András (Jász-). Derzs (Tisza). 2227. 1. 128. ref 7121. kg.Jászság) JásZ'Sdgi'Alsó. 837.]. rk. 3316. gk. 162. 7. izr. 2733. egyéb 4. l. 38504. 8149. Járás — Bezirk Alsó-Jászság. 5. gk. 50. izr. kg. ág. 10. elbb Árokszállás pusztája. izr. 4.l05. 2501. Bánhalma v. 3953. Szent-fíyörgv (Jász-Alsó-). 30. izr. 129. gk. Bánbuloni p. 201 II. kg. 2117. 2. ref.J. ág. ref. 2. 9. 4375. 4203. 84. 8. ref 2022. [Puszta-Derzs-Tomaj p. 2" izr. rk. 2. kg. 2636. 2378.. gk. Ktelek. 3695.

izr. 6. 232. Járás — Bezirk: Közép-Tisza. izr. 1241. rk. gk. Be (Tisza-). rk. 35. rk. Bura (Tisza-). ref. rk. [Puszta. 231. 8. 4894.Kileiiczes p. 1482.*^ ref 461. 2. ág. izr. ág. 7. 7456. Szajol {rísza-). 1748. 2409. gk. 38. Zsiger. ref. kg. rk. 126. ág. ág. gk. 1885. rk. Püspöki (Tisza-). 18. 1. Kis-Köre]. 860. Csépa. 4. tgyéb 6. gk. 1184. 205. 65. ág. ref. ref. 30. rk. gk. 3. 5031. 197. 23. 1. ref. 2772. Fegvveniek. ref. rk. 22542. 1. kg. 17. 2747. 2421. 1605. Járás — Bezirk : Alsó-Tisza. ref.]. 4. 756.Alsó. B {Tisza-). ret. izr. izr.] 3122. 12541. 84. 3. Tiszai. kg. 254. 29. 1381. 1445. rk. izr. Járási összeg: — Gesammtsnmme des Bezirkes: 36891. — Gesammlsumme des Bezirkes: 36863. kg. Jókút. 1059. 7. 24484. ág. [Akolhát p. 25. izr. [Kispuszta p. rk. 6. Tisza-Roff. Szent 3Iiklós (Török-). 16. 49. Toiiiaj p. 200. ág. [Nemes-Oépa]. 1. Járási összeg. gk. 1841. 34. 5636. 13. 4956. izr. 1. Szalók (Tisza-). Szent-Imre (Tisza-). gk. 11. 4428. 5. 2. Kunhalom. RK. 4089. rk.-—^Tisza-Szalók. 7752. ref. gk. Ozénhalom p. Nagyhát. V. gk. 34. kg. Karczag. izr. 190. 763. kg. ág. kg. rk. IV. 2. ref.202 Vármegye — Comital : Jász-Nagy-Kun-Szolnok. 176. Tismi-Köizép. ref. 3820. 1. 3. ág.^ 59. izr. 1811. izr. [Piiszta-Toiiiaj p]. 5. 39. 10707. 1. 3. Karczag. . 3. 2901. 1.]. izr. 18772. ref. 1992. 5. ág. rk. Czibakháza. 2971. kg. 3. Rótt* (Tisza-). ág. 241. 45. 85. ik. izr. [tsorcsán. Héjí. Földvár (Tisza-). 574. ref. 10301. 6. ág. izr. 29. kg. egyéb 6. Szajol. ág. Eger.

unit. IZR. 1052. 22. 5. 902. rk. izr. 26. 49. egyéb 1. Tiszán- tul. ref. 13. gk. 194^ ág. izr. kg. Nagf/-Rét. ág. izr. 6. 4. Vezseny (Tisza-).Bokros. 1177. izr. ref. izr. 1679. 5. gk. 43. 14292. izr. gk. 21.]. Kétegv- háza p.]. rk. 2. 6. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 32552. [Nagy.sz-). 9. izr.] 24331. 26. 46^ ref. 701. ág. gk. 11444. ref 75U8. rk. ág. 1530. Jászberény. rk. 8. 519. Szelevény (Tisza-). 13. 14. 19. ref. Mez-Túr. Várkony (Tisza-). 677. a jászsági fels járásbanl. izr. 6. 12. 3. 974^ ág. 2757. Karczag. rk. 12554.23757. Szent-liiire p. ág.Far«á7!í/ pusztájához tartozó telepitvény. kg. [Keleiisziget p. 4. 2659. 18197. 11335. 843. 226. 1859. 11. unit. 1. izr. (elöbl) Rífkdczyfalva néven Szolnok város i''eZíó'. ref. Tisza-Földvár is. 401. Kiin-8zent-3Iártoii.]. 6. ref. 6. Kunhegyes. ág. 11. 2. izr. 7. Arokszállás(. ág. 621. [Andorháza p]. 2367. rk. 85. 8. rk. rk. izr. izr. unit. 919. rk.lá. 49. [Boldogliáza. [Puszta-Poó és Puszta-Bánréve p. 203 4.) 1927. REF i^70. 18^ ref. 907. [Göbölyjárás p. izr. gk. rk. egyéb 3. 50. 1. rk. 2682. 1548. 28. ref. D. egyéb 1. 143. 7. 16154. 12527. 18. 2. 65. rk. kg. (Tisza-). 472. 22. unit. KakoCZl. rk. 1450. egyéb 21. Járás — Bezirk : Alsó-Tisza. 1. ág. . ág. 1543. 7. ref. 1.. rk. 1. kg. Kisújszállás. 42. 736. ref. 21850. izr. Vg (Tisza). ág. ág. 296^ gk. és Kis. 6. ág. 10. 8465. Sass (Tisza-). ref. kg. ref. gk. 1. ref. Kürt (Tisza-). Szolnok. •. 1697. örm.b. 661. Sz-elevém/. kg. ág. 51. kg. gk. Szarvas. unit. 4. gk. 14602.]. 8. egyéb 7. 1593. 19680. kg. kg. rk. rk. Inoka (Tisza-). egyéb 1. Rév (Nagy-). 915.l. 12. 2312. 33. 32. 2. ret. 260. 5. 9. 811. 2172. izr. 233. 2915. 1618. 41. ág. 26.

Eriiye(Szász-). 331. gk. Harangláb. ref. 242. kg. 38. Gogáii. ág. kg. ág. gk. ág. 727. 180638. 5.gk. Bála vásár. Medgyes. 37. . 686. ág.l83. 196. 6. Egrest. 12.ág. «. 101. 3. 2. ref. 2908. Buii. 198. ref. 8. gk. 7. 2. rk. 1.ref. unit. 6.ref. 3. 627. 28. 17. 11. ág. 15. 9.4. 5. 1607. 729. 6. 9. 11. ág. 90. 591. uuit. 45. 14.53. 537. örm.kg. örmény 1. 54. 20. ág. gk. ksr. 6.ref. ref. Jövedics. 1190. 12. 5. 9. ág. 38. rk. 276. rk. 25. Fületelke.5. 32. 333. 14. izr. izr. 218.384. 18. gk. ref. rk. unit. egyéb 51. 19.683. 6. izr. rk. 786. kg. rk. 273. kg. Gvákos. 581. Szolnok.ág. 26. 172. 266. 332. rk. rk.izr. 59. 1. Hetur. gk. [Tar-Pásztó. izr. kg. 359 ref. 2. ref. izr. 13. 1. rk. 10. 2. 7. Vármegyei fösszeg: — Gesamiutsuiiime des Comitates: 318475. Domáld. 1. 228. 28.Segesvár. izr. 11. 184. 4. 1455. rk. kg. Hundorf. ág. gk. 16. 3. rk. kg. Pahamára p]. rk. gk. 3. gk. Darlacz. Somogt^oni.izr. ág. 355. gk. Czikmáiitor.rk. Almás {Sz-ász-ís-). gk. rk.752. ág. ág. 243. Vármegye: — Comital: KisKüküllö.291. ref. 10005. 124437. gk. 231. 11937. 4. 915. kg. 1.347. 3. 578. 20748. ref. 18097. Fülételke. ref. kg. rk. kg. 601.ág. Túrkeve. l. izr. 1162. 4. Gyoma. 482. 13. Járás — Bezirk: Erzsébetváros. 1763. ref. 205. 936. izr. gk. 90.6. ürmkat. gk. rk. 65. Sárd. Szent-Erzsébet. [Palotás-Szeiit-Iván p]. kg. 2. 1. 2. 571. 55. kg. 13092. 373. 5. izr. 31. kg. ref. unit. 1. Almás (Szász-). 416. 15.ref. unit. izr.424. 780. unit.204 Vármegye — Comital: Kis-Küküll. 541. 247. 1. rk. Kend (Kis-). kg. kath. ^. unit. 797.

733. gk. 35.4.ref. 77.6. ref. ref. izr. 4.tor. gk.305. 138. Sárd. 312. kg. 8. Kend (Nagy-).izr. SzUs(Kis-). 1296. 1051. 683.rk.25. 17. ág. Somogyom. 12. 3. 7. 99. kg.29. 205 16. 56. 27. 57. 3Iagvaros. 253. gk. rk. ág. 26.581. 365. Harangláb. ág.86. 3. 7. kg. unit. ref. 36. unit. Szent-Márton (Kórod-). 637. 30. rk. kg. 622. 11. gk.rk. Harangláb.4. 417. 1198. 21.l.2. ág. 1. gk. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes : 26990. 30. ref. unit.ág. 314. 6.l.kg. 316. ref.. 2. 5. 8. 8^ Czikmántor. 50. 759. Szent-László (Kis). Koroáy Kóród. 19. unit. izr.kg. gk. 42. 408. rk. ág. gk. Kund. 197. Udvarhely (Vámos-). 18. Kórod. 4. 8. 59. ág. kg. J3. ref. gk. Vá-^ mos-Udvarhely. 22. 25. Czikmán- . gk. kg. izr. 7. 7.738. ág. kg. unit.5. 494. gk. ág. 34. 554. kg.unit. 1087. 1. 72. 3977. Zsákod (Oláh-). ág. 21. ^ Járás — Bezirk : Erzsébetváros. Szent-Iván (Szász-). 28. 6. 41. rk. 20. 98. 215. 638. 11. 511.3b6. 5. 811. unit. 6. kg. 525. izr. 14. 56. (íogán-Váralja. 714. 9. .. 4. 2. izr. 27. ref. ref. 29. Nádas (Szász-). rk. rk. 152.unit. rk. 1.ref. 1. ref.Pipe. unit. 614. 9901. Pipe. ág. Hunfalca. 77. 10.536. izr. rk. 731. gk. izr. 84.5. 743. ref. 2. Sólymos (Oláh-). Erzsébetváros^ kg. Magyaros (Szász-). 410. ref. 17. gk. 356.7^gk. Körös. ref. 30. 11. ref. unit. gk. ref. kg. 538. rk. ref. 3. izr.*^ ág. rk. örmkath. 16. unit. 336. kg. 54.izr. 4049. 10. Várallya ((lOgán-). gk. 40. 24. rk. 23. 18. Szent-László (Oláh-). ág. 14. 33. kg. 90. 2. 1. 168. 1. 32. KG.. ág. gk. 1085. 1195. 467. 24. 495. 197. ág. rk. 401. 6.618. ág. Szénaverös. izr.ág. 317.izr. Zágor. rk. 6. ref. 710. 23. izr. 429.kg. rk.ll. Örményes (Szász-).kg.24. rk. 6. kg*. 7270. 636. rk. Erdély.rk. 663. izr. gk. ref. 70. 31.ref. 694. 68. gk.

kg.8. 67. 41. 617. gk. 1. Kápolna (Fels-). 663. Boiívlia. gk. rk. 1000. Ádáinos. Borzas. 588.izr. 5. ág. 23. 801. 1470.unit. kg. ág. 9. gk. Í210.914. egyéb4. 998. Széplak. 43. 126. gk. izr. Abosfalva. . . rk. ref. Harangláb. 18.] 875.48. rk. 71. 167. unit. 7. rk. 556. 947. 25. 6. 3 6. rk.*^ ll. l. 320. 6. Nyir és Heiidér t. 2. izr. ág. 7. 2. 1183. rk.rk. 129. ág. 242. gk. izr. 3. 342. 11. rk. 310. izr. gk. 784. 114. 5. 244. kg. 13. kg.ács. kg. 3. kg. unit. 24. unit. unit. kg. Medgj^es. 697. izr. 13. 23. rk. rk. 245. ref. izr. kg.Szent. unit. 942. izr. Szökefalva. 20. 1435. Dics. 78. 13. kg. Dics-Szent- j\[árton. ref. kg. kg.ref. ref.Márton. [Fels-Csere. ref. ref. unit. 304. unit. unit. 369. 12.9. 39. 731. ref. gk. Bajom (Fels-). 12. ág. kg. rk. kg. 378. 3. 854.KükíUlö- Széidak. gk. 58. II. 11. 5. ref. 2. 99."206 Vármegye — Comilat . 95. 100.Csávás (Szász-). gk.izr 10. 56. ref. rk. 313. 17. izr. Harangláb.4. 372. rk. ág. 3. 12. Fels Kápolna. 1. 270. ik.Mímos. Beriiád. unit. Désfalva. gk. 14. ref. 69. unit. 679. kg. gk. 218. unit. izr. 8. Járás — Bezirk: Dics-Szent-Márton. izr. 36. unit. 19. rk. rk. 1. Héderlaja. Báziia. 258.975. 388. gk. 27. Bajom (Alsó-). 23. kg. 52. Abosfalva. ref. ref. ref. gk. 546. 5. 18. Domb 6. 983. ref. Boft. gk. 5. 2. 3.258. rk. 32. Gálfalva (Vámos-). 38. 7. 169.Magyar-Sáros. Balázstolke. 28. 1730. 35. S. ág. Dics-Szent. gk. 15. Borujha (Szász-). 523. Kis-Küküll. 4. 361. rsüdtelke. Dáiiyáii (Szász-). izr. lO. unit. 7.kg. 1490. ág. 36. izr.izr. 18. 15. 2. 3. ref. 9. 10. 17. 4. 6. gk. örmk. 1306. kg. 170. !27. ref.Márton. unit. 153. izr. 1. 455. 16. 6. 474. izr. 1. 184. ref.

rk. gk. 6. 5. 226. 3. Járás: — Bezirk: Radnót/ 1. izr. gk. izr. gk. Széplak. 3. 390. 325. 143. 468. 10. 484. Vülcz. KüküUvár. 606. 5. ref. 1230. Csapó. gk. 352. ág. 738. unit. ág. 282. kg. izr. : Járái — Bezirk: Kadnól. 14. 52. Miketalva. 345. 6. kg. unit. Járási összpg : — Gesammlsumme des Bemrkes 29102. 35. Vámos-Gál- falra. 5. 470. 32. 1130. izr. 501. ref 38. uuit. 216. Sövéiívfalva. rk. 4. 544. izr. ref.Szent-Márton. k*g. 7. ref. ág. 2421. 335. 520. 18. 28. 4. 30. 544. 1194. gk. kg. 373. kg. unit. gk. rk. 873. gk. izr. 8292. unit. 13. Ádámos.6. 7. izr. 5. 1. 82. gk. 23. kg. 326. rk. 7767. 3312. 21. 256. 1. 326. 32. egyéb 1. ág. 8. Széqlak {Küküllö-). 11. gk. 77. ref. ref 299. 84. 4. 458. rk.izr." ág. rk. 21. rk. Pocsfalva. 186. 12. 151. 457. 3. 2. 1. izr. IZR. kg. 7. Királvfalva. ref. 9. 5093. 876. 108. 118.. 464. gk. ref. ref. unit. 1180. kg. Beseny (Búzás-). ref. ref. . gk. 6. 549. 6. izr. 217. 7. gk. örmk. rk. 26. gk. 1177. ref. 2. unit. unit. rk. 94. 563. Cserged (Nagy-). . 89. rk. 104^2. ref. gk. 707. 28. i'9. 12. kg. 2. 20. izr. kg. kg. 27. gk. III. 9. 3. Csci'ged (Kis-). 470. 6. kg. Szent-3Iártou (Dics-). izr. 14. 689. ág. izr. 3. izr. 19. ág. 10. izr. 1271. 170. 1.390. ref. gk. 840. unit. izr. 207 19. 47. ref. 4. 553. 315. unit. 523. áü. Bortl. Leppoiid. 23. 22. Szkefalva. 3. 895. unit. örményk. 21. 8. Sáros (3Iagyar-). 2897. unit. 651. gk. rk. Dics. Bábahalma. kg. kg. ág. 25. örményk. 62. unit. 2. rk.kg. 1. egyéb 4. 463. ref. 3. rk. 713. 275. 3. unit. rk. Pocstelke. rk. rk. ](). 9. Bernád. 1535. ik. unit. 1. ref. 21. gk. 25. kg. izr. ág. Ádámos. 34. 386. gk. 9. 516. 422. 14.

891. 8. 516. 10. 354. 8644. 22. 23. unit. 8. 192. 571. Kincses. 269. Kocsárd (Oláh-). 5. 741. IV. 588. izr. izr. 458. 670. rk. 14. rk. 21. ref. ref. izr. 254. Teremi-ljfahi. rk. ik. kg. 8. kg. 12. 13. 3406. 1144. gk. 15. izr. 22. izr. rk. izr. izr. 1084. 12. Ugra {jMaros-). kg. 1. 18. 4. 563. 1024. 10. unit. egyéb 2. 19. ref. 1.gk. ret. 1094. unit. 14. 24. unit. gk. izr. gk. 10. rk. 13. Dég. Gyulás. Soiíiostelke. 260. Szent-Pál (Kerell-). izr. 236. 1. gk. 33. 567. unit. Teremi (Kis-). 57. Bénye (3Iagyar-). 11. 5. 7. 155. 212. 17. kg. izr. Laczkod. 45.5. 3. rk. izr. rk. 7. Járás — Bezirk: Hosszaaszó. 493. 70. 7. ref. 5. 78. ret. Vaidaknta. 191. ret. ref. 8. 14. 793. gk. 579. izr. 333. 2. Teremi (Xagy-). 19. 57. gk. izr. unit. 1. rk. 29. unit. gk 716. ref. izr. 4596. 1. ref. rk. kg. 9. 10. kg. örk. gk. Kerellö-Szent-Pál. ág. Kerellö-Szent-Pál. l. unit. 10. kg. kg. 125. gk. 10. 3. 2. 487. 1. ref. kg. örményk. 46. Járási összeg: — Oesammisumme des Bezirkes: 18699. izr. 4. 8. rk. Ugra. 299. ref. 10. 2. kg. 47. kg. Kerell. kg. ref. 706. umt. 20. 38.). izr. 487. 7. 1. 445. 1. rk. 220. gk. 639. 19. 461. rk. gk. izr. 9.208 Vármegye — Comitat: Kis-Küküll. Sálvi (Oláh. gk. 261. kg. 23. Vidi-átszeg. 3. ref. 500. rk. 1662. Szélkút. rk. 530. 16. ref. ág.'^19. 25. 2. 1049. Buzás-Besenyö. gk. i. ref. 19. 2. Erdalja. 432. 56. unit. 420. gk. gk. 1027. ág.izr. 11. 1347. 8. 18. Radnót. 24. 711. 56. ág. izr. 102. 861. unit. 16. 5. 382. unit. 52. 1682. Magyar-Péterfalca. kg. rk. örk. 2. egyéb 1. 114.gk. izr. 6. 8. 11. .529. ref. 96. 42. gk. gk. gk. rk. ref.

gk. 1.699. 17. 597. gk. 4. ref. 7. izr. rk 14. 124. 5. Hosszuaszó. gk.9. Keszlér. kg. 3. ág. unit. izr. 3Iikeszásza. izr. Zsidve. 5. gk. ág. 14. kg. 5. gk. 675. 1414. 499. gk. 1377. 11. 373. 8. Szpin. ág. 7. kg.54. gk. Karácsonfalva (Oláh-). 360. 321. 8. 422. 407. 484. izr. 460. 1733. Szépniezü. ág. 11. izr. 853. Helységnévtár 14 . 1341. 12. 50. gk. rk. 956. gk. (Olíili-). 33. 11. Szent-3Iiklós (Bethlen-).136. 2. 11. 185. 1484. 9. rk. 1103. Liiiika. 2. l. Hosszuaszó. rk. ág. 12. 15. 98. 2. 1025. izr. ref. 1182. 499. 1. 159. 868. 913. 490.gk. ág. Glogovecz. 427. ref. izr. gk. Hosszupatak. unit. Szancsal. ref. ref. gk. izr. iig. 7. 1.s. 6. 125. ref. 339. 9. 25.804. Kápoliia(Alsó-). unit. 24. gk. rk. ref. 542. 18. 362. 86. ref. Pánád. izr. 25. gk. 16. 775. 6:"?. 3. 13. 24. rk. kg. Járás — Bezirk : Hosszuaszó 209 2. 330. gk.gk. 34. gk. 30.Ol(Hi-Karücsom/falva. 6. 13. izr. gk. 485. ref. 10. 8. 887. 830. gk. 3. ág. rk. 354. ág. 464 rk.810. gk. 5. gk. 1645. Ekemez (Nagy-). Iklód (Kis-). Bolkács. rk. 1. Ekemez (Kis-). 497. 7. 866. 21. 19 . 969. ref. gk. 5. 1205. 238. 387. 2. rk. Kü- küllövár. izr. 11. 22. 360. 67.gk. 3. 4.\zrA. 320. 19. 4. rk. ág. kg. 23. 10. izr. 311. 6. rk. 1. rk. Tatárlaka. 162 izr. Bolílo^-talva. 8. 5. Spin. gk. izr. gk. Lodorinán. 14. 502. 5. ref. Faisz. rk. 466. 2. ref. 471. 5. 20. Kü- kiillöi'ár. Ve. izr. 150. unit. Völgy (Szász-). ref. ág. 196. ág. ref. 178.szs (Szász-). unit. 495. gk. kg. mt. kg. Péterfalva. 6. 1003. Féterfalm {Magyar-). 3. Bükkös 499.izr. 3^5. Külíiillmr. 26. 348.

81 5. 204. ág. 494. unit. 325. rk. 498. 1326. 2857. kg. 103. unit. kg. 6. Fenes (Oláh-). 4806. gk. 313. ref. 174. örmk. izr. Gyalu. Szász-Fenes. 524. 312. Gyalu. 22. 2. 4. 794. 296. Szamos (Hideg-). Fenes (Szász-). 1. gk." 11. 750. 2123. unit. kg. rk. örmk. 2156. kg. izr. gk. ref 10. 10. 813. 317. 817. 29. 1418. 11. izr. Ii504. 96. rk. 497. gk. ref. 1. ág. gk. Erzsébetváros. 12. izr. 14.22. Egerbegj^li 609.rk. egyéb 6. izr. KiiküUcdr. rk. 7. 4. 4. 5. kg. izr. izr. "kg. gk. unit. 9. Fenes Qlagyar-). rk. kg. ref. 316. 5. 18. 2. Pányik. izr. 309. gk. 2. izr. 1. ref. 1810. ág. 4. ref. Lapistya. gk. 7. Kapus (Kis-). unit. izr. 4. 5. 8. 1308. Dongó(Báiiffy-). rk. 929. 6. Havas (Hideg-). 18073. 955. izr. 8. 3. 320. gk. 1171. ref. Zsidve. kg. 1. kg. 10. kg. 17. Lóna(Szász-). 524. Vármegyei fösszeg : — Gesammtsumiiie des Comitates: 101045. Magura. 14. ág. 228. 203. 1011. 13. ág. 906. gk. 60. 2795. ref. Dongó(Gyerotty-). 18174. ref. Mariséi. 16. 19. gk. 6. ref. I. 35781. 519. 44. 1. ág. 7. 5. gk. gk. 59. 1079. ref. ref. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 23459. izr.21(1 Vármegye — Comitat: Kolozs. rk. ág. 353. rk. kg. 807. 12. kg. 196. rk. 1540. 718. 5168. 2. 512. izr. 5. 1. unit. kg. kg. 24. . 6. rk. kg. Járás : — Bezirk . kg. (r(/eröfy-Don(fó. 9. unit. rk. Gesztrágy. 157. Szász-Fenes. ref. 1209. Vármegye — Comitat: Kolozs. izr. 1464.] 999. örmkat. rk. 2. unit. [Balkuj t. kg. 18. 27. 52. 17979. Kapus (Nagy-). kg. 321. -rk. 1. 5. ref. ág. 95. 1014. 15. 25. 906. 22.2255. 4483. 600. 253. 787. gk. 1.

Fatra-Makarest. 842. Septér. kg. unit. 20. ág. ref. 1067. gk. 20. lo. 9. rk. izr. 2. unit. Gyula- Feliérvár. 33. kg. 664. Szász- Lóna. Kecsed. ref. 1. gk. 4. rk. 1330. rk. 417. 238. unit. ref 4471. izr. Mezö-Sámsond. Czég (Kis-).gk. 792. 13. rk. rk. ág. 24. unit. 9. gk. Komlód. 8. Szász-Uj-Ö. 25. 1. 1. Köbölkút. Füzkut. 390. izr.gk. izr. . 7. unit.ref. Vásárhely (Gyer-). 50. gk. 51. 4. Dossu diu Lágó. izr. 12. 34. 361. ref. 189. izr. 22. Nyulas (Nagy-). Sólymos (Oláh-). ref 90. 2. gk. ref. 36. 1. rk. ref 51. Kecsed (Mez-). izr. 25. Domb (Mez-). izr. izr. 4. izr. 686. izr. 118. 336. 1021. 28. 3. 24. 32. 8. 320. Járás — Bezirk : Mez-Örményes. 2. gk. 8. 11. unit.] 865. 13. 19. 24. 5. [Fuutina-rjlakuluj. 173. 6. ref. unit. ref 4. Járási összeg: — Gesamtntsumme des Bezirkes: 18718. gk. rk. 38. izr. gk. ág. 7. 42. 458. rk. 7. Czég (Nagy-). kg. Komlód. 16. 501. 211 17. ret. 647. 742. 895. 9050. ref. 14. izr. 2. rk. Sztolim. rk. 644. 610. 426.' 4. 13. örmkath. 3[anas- tiri. Tótfalu. rk. 18.] 786. kg. Szamos (Meleg-). rk. 3. 929. 349. ág.Földvár. Járás — Bezirk: Mez-Örményes. ref. rk. 11. 448. 23.örmkath. [Völgy p. 6. Meleq. 16. 2. ref. 15. Örményes (Mez-). 565. Mezú-Erked. 23. 3.] 435. 2. 6. rk. 7.3572. 469. unit. rk. Királyfalva (Mez-). 191. unit. 8. 29. 16. rk. 41. gk. 863. 3. gk. 538. 602. 2! ref 9. 13. 10. Siutoje p. rk. 523. ág. 11. 480. ref. izr. 22. kg. 362.' 15.izr. gk. gk. II.ref. 16. 690. Szarvadi szénaf. 339. 1. rk. 8. 874. izr. kg. 5. 448. gk. izr. gk. 232. 3. Budatelke. Orosz-Fája. 6.s. ref. GK. 14. 40. kg. ág. Lompérd [Recsa t. 49. izr. gk. rk. 12.

4. 1605. 1. 2. 1. 726. Dj/vV/p. [Livúda és Völgy p. gk. 1.*^870. 1. 166. [Szkrlnd havas rész] 631. 1. 509 5. 488. ág. 87. 858. gk. 6. izr. 686. 76. De- ritte. 113 8. ref. izr. 3. 64. 21. izr. 13. Újlak (3Iez-). 13. 377. izr. izr. gk. 955. ág. 1. 4. 33. 1948. 4. örményk.izr. ref. izr. ref. reí. gk. kg. Szent-Miliálytelke (Mez)-.] 509. 1^ gk. 1. 11. 15. ref. gk. gk. gk. 1231. 7. 302. Közép. izr. 13. 1.gk. izr. 817. Bedecs. gk. Járás : — Beztrk : Bánffy-Hunyad. 10. 2. 606. 2. 5. kg. 6. Bikal (Magyar-). Bocs. kg. rk. 7. 921. 472. rk. ref. 1. 1. izr. 9. 259. 5. kg. 1. . 460. 11. izr. 9. 9. 20. 12. rk. 670. ref. 17. 4. [Roska t. izr. rk. 189. ág. 6. izr. örmkath. 18. gk. Daiiios. izr. kg. 19. 1. ág. 13. gk. 14. 6. unit. 7. Szeiit-Gyöi'gy (Mez-). 666. gk. örményk. 13. Deritte. Bökéiiy. 348. Tuson. GK. 37. 147. 676. 25. 55. rk. ág. 1. kg. 9. Erdfal va. Bikal (Oláh). 282. 23. 22. unit. unit. örmkath. 4. 14010. rk. 6. ref. 477. : 212 Vármegye — Comitat : Kolozs. 208. 28. 3. III. unit. reí. 2. kg. 11. 9. unit. 518. 1168. 1. Bánffy-Hunyad. kg. 44:6. rk. 2580. Fariias. rk. Mez- Erked. Füld (Fels-). 5. Füld (Alsó-).Fidd. 828. ref. rk. ref. ág. Szilvás (Mez-). kg. 168. gk. 5. 63. 16. 1. kg. ref. kg. unit. örményk. 750. izr. 49. Visolya. gk. 5. kg. rk. 10. 1. 107.5. Szent-Pétei' (üzdi-). 1182.] 909. 364. 371. 1. ref. ág. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bez4rkes 16790. 13. 2. Bánfty-Hiiiiyad. gk.izr. 35. 1050. 396. 926.3 11. 1. unit. rk. 3666. rk. 22. 12. kg. 948. Csúcsa. 22. 366. 935. rk. VisZ'Olt/a. ik. izr. izr. izr. izr. ref. 655. 5. kg. rk. 13. ág. ref. l. 3. ref. gk. gk. kg.

12. Füld (Közép-). izr. 15. kg. izr. rk. 8. 813. 465.Jegeristve. Gyei'-3Ioiiostor (Magyar). 835. 1507. 28. ref. Sebesvár. 45. 37. 4. Szeiit-Király (Kalota-). gk. rk. 931. 4. kg. 2.gk. 1029. izr. 34. 8. 455. izr. 556. 6. 213 14. 803. . gk. Székelyó. Malomszeg. 1. gk. Járás — Bezirk : Bánffy-Hunyad. 453.unit. 7. Kalota (Nagy-)» 965.496.4. 118. 3. ref. 28. gk. 919. Gyurkucza. 11. ref. 39. 5. 1054. 4. 985. 22. 1. 4. 5. Sebes (Nagy-). Dcri/te.] 785. ág. 15. kg. 32. izr. 6. 1230. izr.3. 35. rk. izr. ref. 2. 2. ref. 403.kg. 12.^. gk. 5. Jákótelke. gk. 16. 12. 5. Sebescár. rk. 40. 862. izr. ref. 833. /fösé/^-F/zW. kg. unit 1. ref. 7. gk. rk. 4. unit. 4. 10. izr. 949. 34. 6. 1442. Retyizel. ref. 7. gk. izr. gk.Keleczel. GK. 1. kg. 6.rk. 11. 29. ág. Sárvásár.36. gk. izr. 815. 45. gk. izr. izr. 252. 2. kg.34. ref. kg. 161. izr. ref. [Karmazáu. ref. gk. kg. 36. 715. 3. 854 rk. kg. izr. izr.1670. izr.ág. rk. 724. gk. Nádas (Oláh-). Mereg-y. 26. Mag'yíiró-Kereke. ret 359.6. 24. 408. Ketestl. 635. 1624. 751. gk. 45. rk.2. Marótlaka. kg. 18. 3. izr. 2. 3. Iiicsel.izr. kg. [Remete telep. 565. 376. ref. ref. 576. rk. 13. rk. 34. 41. rk. . [Roska t. 8. Hodosfalva. 37. 23. 177. kg. Sebes (Kis-).ref. izr. kg. 158. 5. 33. kg. 13. Ruuk. 1. 456. ref. 283. 093. 61.] 1064. unit. Rogosel. ref. Tráiiyis. 40. 8. 5. 19. ág.gk. 1. 541. 10. gk. 10. ref. 2.gk.gk. 11. rk. gk. 469. Gyer-Moiiostor (Oláh-). 17. Magyar-Yalkó. 2. 1022. izr. izr. izr. 380. 25. 11. 272. 166. unit. Sztáua. 1252. 27. rk. kg. gk. 31. 10.] 740. 3Iagura p. ref. Rogozsel. [Koska t. 1217. 18. kg. 31alomszeg. 6. ref 612. 38. 16. 21.l. 204. 20. egyéb 1. 1. "^216. gk. 2. izr. izr.664. Keleczel {\n\\i-). Köi'ösf. 272. izr. izr. 21. gk. 751. izr. 11. 2. rk. 714.] 1837. 6. Nyárszó. 1. 5. 30. gk.

unit. 9. 620. Oláh Gyéres. rk. izr. 4. 2. 6. gk. Visa. gk. 383. 39. izr. kel. ref. gk. 3. Ma- gyar-Fráta. 294. 600. 43. Újfalu (Kalota-). 327. 6. 247. gk. ág. rk. 5. Járási összeg : — Gesammfsumme des Bezirkes : 37562.ref. ág. 11. 15653. unit. 15. 1417. 44. Erdély. kg. gk. 46. Tóthám. 10577. Kamarás (Vajda-). 207. gk. 126. 510. kg. Viság. Járás — Bezirk: MOCS. 46. 13. Kályán (Magyar-). unit. 3. Fráta (Magyar-). 4. 70. 12. 294. 6. 18.izr. 4. 968. gk.rk. 677.ll. ref.7. rk. izr. ref. rk. 222. 3. 11. 852. 60.661. gk.214 Vármegye — Comitat: Kolozs. Báld. ref. örmkath. izr. gk. ref. 686. unit. 1.570. 78. Gyéres (Oláh-).rk. 15. kg. izr. 252. 147.ref. Kalota-Szent- Király. izr. gk. gk. örmkath. 533. unit. 957. 2049. 3. ik. gk. ág. ter. 9481. ref. ll. l. 404. 1. 34. 14. izr. kg. rk. 40. Araiiykút. 1. kg. 101. 13. Gyulatelke. ág. ref. Bogács. 14. Báré. IV.' ref. rk. REF. izr.106. 1028. 30. 25. 703. 185. 513.6. izr. ref. rk. 742. ]9. 42. 45. 1.gk. Gyeké. . egyéb 1. Berkeiives. ág. 12.436. 8. 11.4. ref. 948. ref. kg. 344.571. Kamarás (Puszta-). 10. kg. Zeiitelke. 709. 458.72. 24. 768. 1. unit. rk. 1001. 813. Zsobok. Zsombok.gk. örményk. 1. 12. 34. ág.öimény. 337. 7. 2. gk. 2. 35. gk. 618. kg. 4. ref. 806.gk.635. 4.ref. 82. 4. ref. 16. gk. unit. unit. 4.50. Ombuz. rk. izr. kg. 805. 6. kg. Csehtelke. rk. izr. 2. 25. 114. ik. rk. 78. izr. 8. 26. 109. 20. 630. ref. 24. 1. 652. izr. kg. izr. 1. ág. 4. rk. 5. 550. 6. Valkó (Magyar-). rk. 2. 30.Visa. Botháza. izr. 1. 2. izr. 15. izr.

unit. 222.l64. 8. 23. rk. 288. unit. Ombucz. 35. izr. gk. gk. Katona. Oláh-Gyéres.41. 341.378. izr. 33. izr. rk. 3. Ptjjon. 13. Mocs. Meleg. Puszta. rk. 272. 19.gk. Szopor (Mez-). Keszü. 5. Visa. gk. rk. 5. 47. Pete. gk. Puszta-Kamarás.rk. 15557.izr. izr. ref. ref. 556. 46.626.izr.3. 297. 799. unit. 706. unit.ág. unit. izr.Kamards. ref. 6. ág. Szovát (Fels-). 23. Száva. 27. 390?i. 3. Visa. izr. 1. 32. Zsnk (Alsó-).Kamarás. gk. 25.gk. izr. 19. ág. 431. gk. 4. 17.1737. . 88. ref. 471. 4. gk. 7. 1. 1. 350. 755. rk. Járás — Bezirk : Mocs. Kötelend. 1. ref.Földvár. Falatka (Magyar-).• 26260. 7. 243.rk. 658. 26. Sárinás(Kis-).gk. Ombuz. 36. Járási összeg : — Gesatumlsumme des Bezirkes . 1.ref. ág. 25. izr. 602. 16. Z!snk(Nemes-). 886. 8.kg. Sárinás (Nagy-). rk. 190.kg. rk. 47. 1081.l. 139.rk. 44. 436. Felsö-Szovát.89.Visa. 7. ref. 17. 725. 352.ref. 1147.ref. izr.655.ae/a. Visa. ref. 21. rk. 712. 19. 44. ref 4490. 22. 102.l. ág.21. ág. izr. gk. ref.örnikath. No vaj. 215 15. izr. kg. rk. gk. 3.l3. 357. 11. 31. rk. 1. 294.5 54. 10. gk. 154. 583. ref.Kdhjdn. rk. 1032. 18. Pete. kg. Felsö-Szovát. 4. Vajda. Felsö-Szovát. izr. 29. 76. unit. izr. 20.l. 729. gk. 23. Zsnk (Fels-). izr. rk. 622. 34. 7. 341. 1. ref.552. Sz(»vát (Alsó-). 31. 574. 85. 4. 25. ref.izr. izr. Tótháza. ref. 17. kg.5. gk. 4. 541. 144.277. kg. 19. 28.&. gk. 2. 6. 435. 30. 24. gk. 485. 23. gk. 6. 576. 1724. ref. 20. 328. 17. gk. 221. 12. 212.ll.gk. ág. 7. izr. kg. unit. unit.ref. unit. kg. ref. 759. kg. rk. 16. 320. izr. izr. 24. Szombattelke (Mez-). kg. örmkath. 17. 12. 22.rk. Visa.6. Marokháza. Magyar. 1. 667. 1289. gk. 163. ref 47. 7.l3. örmkath. unit.izr.gk. 631.Visa. 13. 405. Légen (Magyar-)? 470. rk. 2. 500. 8. 3. ref.gk. ág.ll. rk. unit. iVoüo/í/. unit.

3.6. 11. 8. rk. 16.l6. ref. 2. 4. [Papcsere és Éroldal t.455. 95. Szamos- újvár. Kovácsi. gk. [Fogadók Telekfarka t. örmk. izr. izr. izr. 534.izr. Boós. 2 12. rk. rk. ref. . 150. 6. 440. gk. Bodonhid. gk. 666. kg. rk. Magyar- Macskás. izr. gk. unit. izr. 73. rk. izr. ág. 341. 3. kg. gk. ág. unit. 12. 170. kg. 2. örmk. rk. kg. 10. ref. unit.] 1942. Kara. 3. 209. izr. gk. Bádog. rk. Babucz. 7 65. 193. 104. ref 325. rk. 2. [Csonka t] 1062. Apahida. rk. 17. V. izr. 1. izr. unit. 22. 4. Diós. ik. 248. 61. rdüg-Keresztur.' 1. Kide. 3. Ördög. Bós. ág. 591. 317.767. 417.216 Vármegye — Comitat : Kolozs. kg. Kide. 571. 1.Kide. 2. ref. 54. gk. ág. 372. 1. 5. 32. 47. 2. 531. ref. 32. izr. izr. izr. rk. 7. 759. 325. Boiiczhida. 1762. 384. 500. gk. 19. Magyar-Macskás. izr. 11. 22. kg. 24. 653. 22. 1189. Györgyfalva.gk. rk. 4. 758. 7. Borsa. gk. 15. ref. 873. 1582. Dezmér.izr. 136. 35. Csomafája. 143. 11. 26. 540. Kidé. 5. . kg. 54. gk. 86(). 191. 30. 385. 17. izr. ref. Korpád. 9. 51. gk. 13. 392. ref.ref. 19. ref. 12. ref. Biirjáiiyos (Oláh-Buda-). 15. 21. Macskás (Hosszú-). 18. 1. 2. 14. gk. 43. 1. unit. 617. 11. 9. 16. 624.l346. 2. 1155. 1705.3. izr.izr. 7. ref. izr. 3. 5. 18. Fodorháza(Magvar-). 13. ref. imit. 42.Kereszhír. 12. 4. Ajtón. 15. ref. 7 . 20. rk.unit. Kide. izr. rk. Kide. unit. 175. 3. 664.kg. rk. 83. ref. 23. 463. rk.58. gk. 2. 15.unit. ref. 1. unit. gk. ág. 593. és rk. unit. 5. Bádok.ref. (íyula. 680. [Szála telep] 722. 10. gk. gk.izr. 60. Fejérd. 349. 2018. Kajántó. ref 360. 6. ref. 64. 321. GK. gk.*^ ref.] 2134. unit.635.gk. Járás — Bezirk : Kolozsvár. gk. rk. 19. 8. 2185. rk. Ördög-Keresztur. 2.

ref. 8. 45. 25. 691. izr. 64. izr. 521. ág. 503. 27. kg. ág. rk. rk. Újfalu (Magyar-). 1100. 268. 7. 10. ref. 519. Bérese. 79. 21. 169. 757. gk. 338. rk.ref. 290. gk. 6. 178. unit. izr. Dank.836. gk. Rööd. izr. 7. ref. kg. gk. ág. rk. 10. 9. 2. 2. rk. örmkat. [Sthiacze t. 7. ref 2. kg. 3. 8. 7. 949. 35. ref. ref 81. Szeiit-Márton-Macskás. Válaszút. 11. 745. Adaliii. 752. gk. 3. 25. örmk. ref 59. gk. 31. rk. 52. izr. Ördög- KeresUur. gk. unit. Eskiilh) (Kis-). rk. 585. izr. 2.. Bányik. Járás — Bezirk : Almás. izr. 279. 216. rk. Kidé. 102. 2. Ei'dély. 5. 8. 8. 17. Czold. gk. 4. 65. 609. 7. 79. 31. kg. Yl. gk. izr. l. rk. 277. 53. kg. ref. [Bajkucza t] 35i. 13. 210. 25. 13. kg. 2.8. 10. unit. gk. ref. gk. 13Í6. 473. unit. Drág. 3051. 496. gk. 3. Járás — Bezirk: Almás. 360. . Bánt/ifia. 1434. 13. kg. 5. kg. 13. 37. 261. izr. 17601. Almás (Nagy-). izr. ref. izr. 46. Bábony. 2. rk. izr. 9. gk. 2. 15. 344. ref 53. Röd. 479. 197. 39. Szamosfalva. 11. 1. gk. 217 22. 12. kg. 486.J 1232. 1. 5. 17. unit. 30. 1309. kg. izr. Argyos. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes- 28573. ref 32.unit. 2. 1329. Mez-r. 1627. 12. 510. unit. 18. Pata. kg. Sólyomk. 13. gk. 209. izr. gk 658. Dál. gk. kg. 599. izr. izr. rk. gk. 26. 28. 34. Kidé. 1. reí. 858. 15.926. ref. 41. örmkat. 273. Szeiit-3Iiklós (Puszta-). Ördög-Kereszfur. 735. Macskás (Magyar-). 2. 6. 9. ref. 553. izr. gk. rk. 515. rk. 4. 457. 475. izr. 782. 'izr. 9. ik. 11. 4.ref. gk. 5964. 356. 8. Szamosfalva. Forgácskut. 1. 23. ref 557. REF. gk. Argtjas. 29. izr. 5. izr. 246. 24. unit. 11 3. EsküIl()(Nagy-). rk. gk. 23. gk. 1. izr. rk. 1208. 7. 3. ref.l6. unit.

izr. 2. 16. egyéb 1. izr. 590. ref. 7. kg. 46. Szent-3lihálv (Puszta-). gk. 14. Járás — Bezirk: Teke« 1. 5.kg.gk. 222. izr. 28. 222. kg. 1. kg. Taniásfalva. gk. gk. 618. 2673.l026. 157. 476.izr. 35. 1. izr. 12180. ref. izr. Kom- lód. 1. 395. Középlak. 5. 1^ ref. 10. 567. Járási összeg. 10. 105. ref. 19. 3. lef. 15. 512. izr.] 832. unit. ref. rk. rk. 896. gk. 37. gk. 339. 21. 30. 810.2. 25. kg. 212*^ unit. 7. 9. rk. izr. Szent-Mária. 5. Tóttelke. 507. kg. 391. Ug:rucz. gk. rk. Lapupatak.ref. 2. 47. Banyicza(Szász-).959. Pefri (Nagy-). 17. 82. Hidalinás. 5* . Milván. Nvercze. 53. l. rk. Akna (Szász-). 758. gk. 1. 100. gk. 4547. 33. ' 27. egyéb 1. [Bozolnok t. rk. ref. 56. kg. izr. izr. 4. 1. 20. 430. 278. 6. 5. ág. 269. 1. Petri (Kis-). 8. 26. kg. 18. 178. 34. rk. ref. ref. Lapnpatak. unit. Nvires. 1227. 375. 5. 5. 38. 780. 22. 5. kg. izr. unit.447. izr. 413. Köblös (Oláh-). 2. 23.rk. 2. 8. 231. 3. örmkat. ref. gk. gk. 17. 6. unit. 616.218 Vármegye — Coraitat: Kolozs. ref. izr. 186. 891. 29. 1C83. izr. 14. Zutor. izr. 22. ág. 262. [Bozolnok t. kg 582. örmkat. 26. 4. ref. izr.] 644. 4. 169. Hidalmás. kg. 14. 279. rk. 32. 31. gk. gk. 11. 23. gk. 5. 20. Kökényes. gk. 845. Vásártelke. kg. kg. Szent-Király (Topa-). 535. izr.' 25. 1128. ref. 1. rk. 1. 404. rk. izr. 229. izr. izr. ref. 7. 590. izr. rk. 18. 20. 21. izr. 8. 33. rk. gk. 14. gk. 183. 24. Keresztúr (Ördöí?-)? 443. VII. 5. gk. rk. 833. izr. 1. 1. 1. kg. ref. gk. 19. 859. 32. 11. kg. rk. ág. 3. kg. 378. ref. 227. 46. 318. ág. rk. ref. 7. ág. gk. gk. 290. — Gesamisumme des Bezirkes: 20478. Kendermái. 13. Zsombor (3Iagvar-Xagy-). gk. 1. örmkat. ref. 880. ref. kg. 2. I<i81.4.

ref. 840.ref. Teke. ág. Bogártelke. 330. 11. [Fahíd és t. 13. Péntek (Szász-). gk. 651. 3. gk. 1. 25. 469. kg. Járás — Bezirk: Nádasmenti. kg. 374. Harasztos. 215. 2. 9-. 5. ref 6. 10526. 12. 52^ izr. ref. 17. 1. 17. rk. gk. ág.ref 280. ref 127. lef 369. kg. Ujfaln (Oláh-). 458. 2. Tancs. 707. 660. 21.Ded^ rák-Széplak. 26. 289. ref. 6. 17. gk. 921. 18. nádasmenti járásból. 1056.841. ref 8. 12. 50. izr. 976. Ida (Nagy-). Báes. ref. izr. 687. rk. 53. 267. 8.gk. 130. unit. gk. Járási összeg — Gesammtsumme dcs Bezirkes : . Ludvég (Szász-). 276. 3. Erked (Szász-). 19. 706.20. Yajola.l7. Széplak (Dedrád-).32. 2. unit. izr. 5. 155. 802. 8. ág. 4. 4. 20. 1850. ref 557. ág.rk. izr.. gk. rk. 2. izr. rk. 58. ág. 1517. unit. Teke. 616. 6.47.l. 1054. rk. izr. ág. rk. 39.rk. 44. gk. Járás — Bezirk : Nádasmenli. kg.ref 513. "^3. izr. 13. 1. gk. 6. 8. 3. ág. IK' 4. rk. izr. b) Teke. ± . 8. izr. 2. 557. ref 197. rk. Gvnlafehérvár. 1056. 7. 930.5. . izr. 685. izr. 29. 6086. 402.gk. 2. 20315. 1. izr. 1. kg. 1036.izr. 486.8. 9. Darócz. gk. 638. 13. ref. ág.10.235. 35. 1115. 4. Fülpös (Kis-). 13. 3.] Bácstorok 1126. 2. 394. ág. ág 1^ Dedrád. izr. 13. unit. Szokol. Erked (Mez-J. 2. 5. unit. 201. 5i3. GK. kg.gk. 7.gk. izr. kg.rk. 534. Barátfalva. rk. ág. ref 23o. 8. ref 9. gk.ág. 1968.gk.rk. kg. 3. izr. Szent-András. rk. Faragó. izr. 147. 697. 17. 1. 501. VIII. 22. 14. Bátos. rk.614. 21&' 3.rk. unit. rk. 815.. 455.. gk. 2. rk. 10. Budurló. gk. 516.4. 7. Bereníl. Pasziiios. 3.. i g. (VIII.559. kg. gk. 537. unit. ref. 129.kg. Dedrád. gk. gk. gk. 1.l. 18. unit. ref. 8. ref 6.gk. ág. izr.) 2274^ rk. 11. ref 69. 121.1655. Kozinatelke. 2. rk. 15. gk. 28. rk. 234. 671. 3. 592. 592. ref 2118. ref 16. Kozmatelke. 2. ref. izr. 16. 19. ág.

2. 100. 3592. 10576.l. 16. 12. gk. 2.gk. Felek. 605. Nádas (Magyar-). 1. 14. 496. 1615.izr. 7. 16. 294. 14. Tre. 14. 22. izr. 41. Tarcza. izr.Jakab tere. Inaktelke. kg. Inaktelke. 11. 7. 31akó. ref.l. 8. kg. 1085. 30. Sólyomtelke. Egeres. 1. 19. Asznpatak. Monostor (Kolozs-). Szncság Sztícsdk. 2246. gk. Szent-Pál (Magyar-). Méra. ref. 3. 31. gk. kel. 676. 523. 115. izr. 19.l3. 720. 8. unit. 6. [Balázsdoni b é. ref. rk. örmény. rk. 291. 13. 505. izr. 11. i €. gk. ref. 680. ág.Pö/. 74. 217. Téglanielléke. ref. B. Gorbó (Magyar-). 220. Békáshegy. 19.s Kistelek t]1220. 10. 79. rk. 6. 2. 20. izr. 27.ref. 14. 629. 1240. unit. izr. 1227. rk. ik. gk. 30. 1. Sárd (Magyar-). ref. 6. Borháncs. 4. 778. ef. 1. 470. Vista. 11. 4. 25. 17. izr.3. ág. 3. gk. izr. . rk. Szeiit-Mihálytelke. izr. 4:. izr. unit. gk. ág. 44. gk. [Nagy-tanya] 472. rk. Papfalva. 13. unit. rk. kg. izr. 22. 9. a tekéi járásban VII. ./a/z'a. rk. 61. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes 20155. 1719. izr.8. Sznnmrdok. Topa (Pnszta-). ref. Teke. rk. Fárostója. 18. Jegenye. unit. 501. [Szent. 436. 24. kel. rk. 756. ref. Kolozsvár. 171. 1. gk. ref. ref. gk. izr. unit. gk. TUre. 1. 7.rk. 569. 32. 22. 1. gk. 626.rk. 7. ref. 1009. 455. 19. rk. izr. 13. izr. ág. b. 10. 1 izr. 17. ref. gk. kg. izr. 6. 727. 1719. gk. unit. 6727. Szumurduk. rk. gk. 295. kg. 388. 1132. 17. gk.481. 1. izr. unit. rk. Kolozs. 12. 907. 537. 143. Fe eki ut. 1. ág. 2. izr. 4. 617. örmkat. 52. 36. 618.455. gk. 628. ref. Korod. 230. ref. unit. 21. izr. 20. ref. ik. 3099. 1. Jegenye. ref. 1. Tiire. b. 3. rk. 549. örm. kg. 15. 71. 79. gk.478. 443. ref. 686. 882. 13. gk. 1074. kg. 1.ref. 23. kg. 83. ág.kg. : "220 Vármegje — Comitat: Kolozs. gk. 1065. 380. Nagy-Szopor. 310. rk. 15.

]^ 32756.Kis-Tagyos. ág. 100. 6. 7700^ ref. unit. (íyarinat Puszta-). 14^ Kom. Tata.és- Kis. 494. 16. 798. 1626.irom.izr. Szórnod. 2. izr. rk. 1334. ref. 1406. izr.]. 19972. ref. 5. Bánhida (Alsó. 1321. 5. 683. rk. 468. ág. 2. 1. 840. Orosz^ lány. Oroszlány. ref. 480. ág. 1648. ág. ág. 2. 225. rk. 15. ref. Járás — Bezirk : Tata. gk. izr. ref. 924. Járás — Bezirk : Tata 221 Kajántóvölgj^. 571. 25. 2. ref 955. egyéb 5. I.l6. rk. 33. rk. izr' 9. izr. 2. lu.[Kablás p. 1134. Galia (Alsó-). Kecskéd. Leshegv p. Vármegye: — Comitat: Komárom. rk. 33281. 608. ref. rk. Almás (Duna-). 1679. 3. 15. 1432. izr. kg. kel. ág. ág. . rk. 51213. 361. 933. 1. Csabdi. l!237. ág. ref.yermely. 2414. Komárom. Naszály. [Erd. 7. ág. Elvölgv t. izr. 10. 378. Vármegvei fösszeg: — Gesamnitsiimiiie des Coinitates: 225199. 489^ ág. 5. 1415. ref. rk. rk. unit. Örosz^ lány. 103681. rk. (iesztes. 330. 12. 1872. Brínhida. 6. 17. ref 478^ izr. 30. 1299. 1. örmkat. örm. i2. Köriiye. 35. 13. Oroszlány. ág. 44. 11248. egyéb ker. gk. Szomod. 20. 341. 3279. 1 2. ref. Melegvülgy.Öreg. rk. 8. rk. rk.892. 3. [Szilánvölgy. Tmre t. 20. NeszMiely. 1. gk. rk. 2515.és Fels-). 14. ág. 482. 1814. 5. Galla (Fels-). Oroszlány. Nagv. 1433. izr. ref 19^ ]?okod. 614. Hereg.]. 13. ref. 12. 179.rk. ref. izr. 1211. örmkat.605. izr. Oroszlány. Agostyán. rk. unit. 496. 11. 833. 18. 2. Oroszlány. --Gyermely. 17. 4. 1258. izr. 6727. 5. ref. 18.Patár p. (T. kg.]. ( 9. Szent-3Iiklós (Duna-). Baj. 12621. Szomod.1513. izr.ref. 15. izr. 880. ref. 12. rk. 11.

24. 1.ref. 2199. kg. rk.l3. 677. ág. 1871. 11. izr.refl72. 1542. Zsemlye. 8. Dad. 355. izr. ref. 1.576.izr. 17. 2. izr. ág. 11. rk. ref. ág. [Szabadhegy p. 25. ág. rk. 27. 23.ág. 2518. ág. 911. ref 7776. 4257. gk.526. 712. 9. izr. 5. Tarján. ref. 2347. 27. Tarján. ág. 4495. 579.ref. . 673. rk. izr. 44. 63. 14. rk. 10. 2i6. izr. ág. Szák. [Rongyos p. ref. 28. rk. ág. ref. 459. 9. rk. Szlls. izr. 1. Járási összeg: — Gesammlsumme des Bezirkef: 36885. ág. Ete. 9. Bana. 1. 268. l. 1585. 36. rk. 394. 1037. 2038. 14.ref 1086. 3. rk. izr. 0. ág. 26027.]. ref. 12. 22. izr. rk. 18. Gerencsér. 423. 7. ág. 840. 373.ág. Szomor.]. ref. 1659. 17. izr.24. ref. 3. rk. 1152. 2921. 20. 44.ág. ág. izr. 476.7. 106. 106. 353. 682. Csép. 731.45. rk. [Szent-Györgvvár. 279. Fer/í's-5ow/í>. 538.izr. rk. Ászár.izr. 15. ág. 2. 177. Tardos.932. rk. kg. 401. 37. 1146. ref. 5. izr. izr. 1213. Szend. 314. 99. 3343. 23. 1299. 2601. gk.rk. 16. 4. 3398. 803. 12. rk. gk. 892. 52. 19. 149.2290. rk. 63. Szend. 21. 3633. Tata. ág. gk. rk. izr. Tóváros. 42. Kocs. ág. ref. 11. rk.497. 1754. 1470. 11. 9. rk. 22.rk. 6.'222 Vármegye — Comitat : Komárom. gk. 6. 26. Tolna. unit. rk. ág. izr. rk. 325.rk. ref. izr. izr. 156. 1733. 1200. Szend. izr.izr. 225.ref.344. 13. izr. 6925. 50. Kömld. Tata.932.1828. [Nagy-Bér p!]. ref. ref. 280. ág. Császár. 14. Járás — Bezirk: Gesztes. ref. 96. ref 2541. Ács. Bér (Kis-).517. unit. 37. 280. 2581. Szent- Erzsébet p. 1342. ref. 2. 286.849. 544. Tarján. ref. 3091. izr. rk. Bókod. 809. Kéthely. 8. Mocsa. ref. 1. 1496. ref. Igmánd (Kis-). 47. 1. 18. rk. 17. ref. 1416. ág. 1173.865 izr. 18. 35.] 874. . Igmánd (Nagy-). ág.

Aranyos. 3. izr. 205. 3.] 1618. 17. Komárom. 326. 3^241. Ekecs. [Ólb p. 29. ref. 1344.320. 664.839. 1. 7. izr. ág. 1. 395. rk. 99á. rk. ág. 69. 300. 9. 19. ref. 223 18. Geller (Alsó-). izr.izr. rk. Kaiiiocsa. 1363. 318. 2. 9. Guta. 392. 7. rk. Komárom. rk. 2. 11.l090. 7088. Járás — Beztrk: Csallóköz. ref. 6. ág. [Nagyszeg p. ág. 1187. 1749. ref. izr. ('sicsó. 3. 61. 2. ref. Szakállas(Lak-). 206. Komárom. 274. izr. ref 926. izr. 5. ref.447. Keszi (Nagv-) [Éi'sek-Lél p]. rk. rk. rk. ref. 151. 4. 25. 644. gk. ref. 1. 133. 428. yl%yí'/rs. gk. 8. Keszi (Kis-). kg.552. izr. 62. rk. Sziiy ((')-). 153. izr. 93. Ekei. ág. ref. rk. 1603. ref 337. ref. izr. 835. LFüzit p. 75. 298.izr. 2. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes 38321. 264. gk. rk. izr. Almás p. izr. ág. 1702.696. 1143. ref.] 2700. 4.y>aA'. 1. izr. (')csa(Neiiies-. 6. Keszegfalva. 1247. 627. 2502. unit. ref. 12. III. FUSS. rk. izr. . 28. Izsap. ág. 4. 474. 7. 620.3. rk. 6929. ág. (íellér (Fels-). rk. 4. 20. 10. 1896. 7. 155. 18. Komárom. izr. izr. rk. rk.]. 1398. 1137. Komá- rom. 6. ref. ág. 346. 21.rk. rk. 8. ref. 16. 2701. 37. Bezirk : Csallóköz. 20.rk. 671. izr. 67. 1185. 665. 15921. 140. 15. 5. 24. 7. 18498. ág. 90. 4. 550. 10. 93. ref. 209. 1. [Kis-Füss. ref. ág. Néiiía (Kolos-j.1444. 15. Szakállas (Apácza-). ref. 39. 5. [Nagyiéi p. 342. unit. Tárkáiiy. : Járás . . Szakállas (Túri-). izr. ref. Megver (Nagy-). ág. 510. 24. 4. 6.rk. 25. 168. 17.]. 5. ág. rk. 8. unit. 1800. .izr. 2. rk. ág.49.230. 65. izr. ág. 592. 13. izr. 19.ref. 3. izr. kg. ág. 506. 3. 14. ág. 1. ref. 237^ izr. 19. 522. kg. Bogva. ág. rk. Csicsó. ref. ref.]. 941. 1429. 931.). Sziiy (Vy). ref. 19. rk. rk. izr. 432. Megveres.

276. 368. 24. 2362. 50. 15. ref. Járási összeg: — Gesammisumme des Bezirkes: 31103. ref. rk. Révai.l379. ág. izr. 13. rk. Komárom. 1. 2330. 9. ref. [Bokros p. Komárom. 14. izr. Bagota. 833. 1021. ág. 253. 23. Komá- rom. Szeiit-3Iarja. Komárom. rk. ref.]. l. ref. Marczelliáza. rk. 68. 1. rk.1076.]. 162. 2. Izsa. rk. ref. izr. rk. 2517. 1. gk. Bagotta. izr. 1. Gyalla (IIj-). 926. 2. Komárom. 1042. 14. Kiirtakeszi. ..ág. ág. 296. Piiszta-Hansi. Szilas. 33. 2. 914. 1. 46. 115. ref. ref. ref.és Xagy- Gadócz p. Martos. 75.800. [( scrg és Rókalyuk' p. gk. 1. 14. rk. 4. 290.izr. ref. ág.]. Kamocsa. 11. 6. Imelv. 172. Für. 136. 1108. 1484. 381. gk. 2020. 2. 1777.ref. 744. izr. izr. rk. rk. 674. ref. 18. 20. ref. ref. 22. Álomszeg t. izr. 25. Kis. 1. 1106. [Tokaj. (íyalla (Ó-). 1071. 12. 890. 3605. 1. 1294. Bajcs. 11. rk. izr. 2.l. 47. 989. ág. izr. rk. rk. 5. 91.34. 19. Csehi. ág. rk. l. 858. 17. 20. 900.ref. 22. ág. ref.! 587. 1. 779. 2508. 1364. ref. ág. Komárom. 10440. Hetéiiy. izr. Baromiak. izr. 552. 37.lászfahi. Perbe te. 11. 1799. . IV. 461. 14. 18. 42.Komárom. Madár. 2563. ref 4. Ko- márom. Martos.ág. 3. 305. rk. 143. ág.]. rk. rk. izr.224 Vármegye — Comitat: Komárom. ág. 3679. ref. 507. 688. 9. ref. 10. 1389. 12. 290. 876. izr. Tamás. 1. 2021. Taiiy (Nagy-). 1047. 10. Komárom. 8. izr. Puszta-Szeszélyes és Piiszta-Abbai hegy p. rk. 1534.4. 1698. ág. rk. 41. Kürt. 19517. 71. 24. Komárom. 44. Naszvad. izr. Járás — Bezirk : Udvard. rk. izr. Újfalu (Diiíia-). 3. izr. Zöldállás. 31arczelháza. K<dta. Sziiii. rk. rk! 203. [Vadas. izr. 3 14. Csúz. izr. ág. 213. ret.kg. 3. 16. izr. 14. 12.l73. 60. rk. ág. 88. 1507. ág. ref. izr. unit.rk. izr. 214. ref. 7. 1.

rk. 7. ág. 24. 27 5.-. 7.izr. 602. gk. kg. 926.9. Radvány (Duna-). 5. 2i. gk. izi'. 17. 5. 59. Komárom. izr. 4174. rk. Járás — Bezirk : Béga. (elbb Zsuppányhoz tartozott) 546. 7010. 572. 3.ág. 2. ág. [Puszta-3Iiliályvár p. izr. 897. 46269. 529. 540. ». gk.és Nagy-). 961. 275. 1855. Dobrest. unit. izr. rk.„. ág. rk. 8. 10-11. 2. 22. gk. 889. Debrest. (íruin. 23. 108. ref.-. rk.. 13076. Bálincz. Komá- rom. 4840. 3. izr. ref. kg. :n. 13. 3. 1. 13. 3392. 5. 225 20. 100882. . 744. 1. ág. rk. 10.. u„i. 9. ref. ref. rk. 1. 5.. 419. 1509. egyéb 1. unit. 541. 267. gk. ref. c. 20. ref. 1058.3. 1. 7. 1. rk. 8. unit. 878. 22. unit. 3. 44. ref. Facset. Szapáryfalva. rk. 29. 7.6. Kostélv (Kis. 1109.Komárom. 164. 2. Perbete. 231. rk. 2. 989. ref. 353.531. 180. 5. Leokosesl. Komárom.Facset. 29830. rk. : Járás — Bezirk: Béga. 506. llezeres. kg. 922. Szent-Péter. izr.6. 5. kg.^ Udvard. 643. 4. egyéb 1. b. 9. kg. kg. Nevrincsa. I.izr. 14.6.rk. Vármegye — Comitat: Krassó-Szörény. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes 40119. 23.\\. 7457.. gk. Bárra. Kuttina.]. 2. a lugosi járásban VII. gk. 262. Bellenlláza. 8371.9. Vármegyei fösszeg: — Gesammtsumme des Coínitates: 159504.izr. 9. kg. gk. kg.vttSi-. kg. izr. ref. a lugosi járásban VII..kg. ág. gk.izr. 482. 520. izr. 6.') . ág.rk. Dobrest. 59. 147. 862. 28. kg. rk.944. Kladova. 1. ref. Jersnik. izr. kg.854. 860. izr. izr. Fadinu'ik. 3. izr. Lenkusest. 32. izr. izr. 2. 922.2. gk. 2187. ág. Lapusnik. 751. 1925. 287. 5. c. rk. 21. Szemere. kg. 3. ref. gk. 3763. ref. 3761. 12. kg. 2502.Klicsova.

7. gk. ág. 350. 689. kg. Szapáryfalva. Járás — Bezirk : Bogsán. kg. 3. kg. Nevrincsa. Monostor. kg. 1. 794. 513. Duleo. 16.izr. 366. unit. b. 8. izr. 15. 1212. 9. rk. 1. 25. kg. 15. Valea-Liiiig-a. 52. 3. kg. 10. 27. 652. 28. izr. unit. 23. egyéb 9. izr. Barboza. gk. rk. 20. 24. gk. 1. 30. 4. 1. 1682. ref. 2161. izr. Szudpiás. kg. 16. izr. 855. 2956. 40. 273. Tergovest.723. 1. 12. Dezest. 17. ref. 7. 1828. 782. izr. 733. 5. rk. izr. gk. kg. 5. gk. 14. 19.226 Vármegye — Comital : Krassó-Szörény. 16. 22. 614. gk. KG. 6. ág. Spatta. 401. 482. Sziiszáiiy. 629. 417. 2794. Szapáryfalva. 10. Klopodia. 10. rk. 3491. Doklin. 519. Szilha. rk. 4.síi\\-TiíinYn. ref. gk. kg. Járási összeg" : — Gesammtsiimme des Bezirkes : 17125. gk. kg. izr. 2443. 5. 26. izr. kg. rk. kg. 349. Zsuppáiiy. rk. Biiiis. 4. 2. 10. 7. ref. II. 1308. 1. rk. 5. kg. 38. Rakitta. 1876. izr. ref. 548. Valialunga. 615. 588. Bofjsdu (Nétnet-). 579. gk. 1. ref. ág. izr. kg. kg. ref. kg. Klopodia. ág. 147. 1406. 13247. kg. 1310. izr. 1415. izr. 1. Perui. 21. 25. 1. kg. 18. 818. [Nouwerk és Altwerk t. Lúgos. 24. ág. Klicsova.l.Fiu-lug. 647. 5. izr. 357. 1033. 41. 84. Bogsán (Román-). gk. 65. 1200. rk. Dognácska. Viszág. gk. 8. rk. rk. ref. rk. 1. 1755. izr. kg. rk. Radmaiiyest. 1025. rk. 1. 9. Székás. Dereste. Ohaba-Lunga. 436. ref. Rittberg. 6. (>. 8. Dobrest. ref. 1086. 8. izr. 312. 29. ág.^ 350. 1. 3. 83. gk. 6. 3. . gk. 3. Remete-Lunga. 616. 588. izr. kg. 23. 135. K). 15. izr.']. kg. 6. izr. a lugosi járásban VII. 6. Zsuppámj. 8. Bií}£. 2. 567. egyéb 9. rk. 3. ág. Resiczabánya. kg. Resiczabánya. 62. 393.

13. 1332. rk. Dalbovecz. Klopodia. gk. Resiczabánya. Boi'lovéiiy (Uj-). 378. 9. Neuwerk t. 1.gk. ág.59. Raftna. 19. 11. 5. kg. kg.kg. izr. kg. 189. Boriovéiiv 1030. izr. 8. Vask. 589. Yasziova. ág. 1758. 2456.Ritt- bprg izo'. 1986. 6. izr. 672. 1001. 12. 8. rk. 3708. rk. 17. 45. ref. 1. 204. ág.88. Resiczabánya. ref. 1030. 1020. ág. Járási összeg: — Gesatnmisumme des Bezirkes: 33213. Klopodia. gk. gk. 3.^Bogsán (Német-). Fiirlug. kg. 22169. Mocsáros. 4. 2. 1118. 21. 9. 1741. izr. 38. 2. ág. 14. gk. Füzes. 6313. kg. 401. 10. Mocsens. 4. gk. 407.ref. 1338. 1. 1167. rk. 13. 22. izr. Raffna. á^. gk. 12. 8. kg. ref. kg. ref 48. 160. kg. 1985. 2363. 14. 16. kg. Bánva. izr. ág. 471. 1. 2. 3. Lapu. Vermes. kg. III. unit. 227 9. Patás. Vermes. (Fuiiok).°818. ref. rk. gk. 694. 134. 1123. izr. rk. 605. kg. rk. Klopodia. kg. kg. 3417. 10. 483. Zsidovin. 1122. 1124. kg. 18. 1035. gk. 15* . ág. kg. ref. lleslczabdni/a. 9. kg.ág. 2. 2. izr. Klopodia. 4. 1357.57.l. 15. gk.kg. 2. 15. 4185. 588. kg. 281. rk. Valeamare. gk. 20. ref. Königsgiiad. ág. 3Ior}ivicza. 1741. Járás — Bezirk: Bozovics. rk.J. 2204. 2. rk. 1022. 5. izr. Izgár. Járás — Bezirk : Bozovics. 65. kg. rk. Jerszeg'. 879. Szimlnk (Nagy-). 2. 1386. 2270. 1. 6. 18. izr. 1. i. ref. 1904. gk. 14. gk. izr.60. ref. 195. unit. 20. rk. Valeapaj.siiik. rk. kg. 14. 1. 4. 14. 1512. gk. izr. kg. 2265. 1. 5.Z)a//>osecs. 17. gk. ref. 14. (()-). izr. 1120. rk. 3. rk. Ktrdlt/kegije. 24. Bozovics' [Poiiyászka t.. (ierbovecz. 6. Német-Bogsán. kg. 1560. Klopodia. 22. rk. 2361. 926. 1. 14. izr. 2. 5. Patlús. 3. gk. 7. 1. 591. 227. rk. 22. ref. 2. 252. 1995.269. 248.

Kosovicza. 5. kg. 25. 307. 8. Járási összeg: — Gesammtaumme de» Bezirkes: 26743. 5. 2. 23. Balosest. 684. 1674. 1026. 1026. 542. Gladna (Román-). izr. 5. 1. 308. (íoizest. 418. kg. Bikis. rk. 573. 1121.228 Vármegye — Comitat : Krassó-Szörény. 15. 10. kg. Bi'anyest. 1. 16. Prigor. ág. Putiia. 1719. 590. kg. Facset (Német. rk. kg.izr. 2741. 45.l8. 11. 180. 307. 270. 18. izr. 2726. 14. 17. Bozsor. 5. b. Zsurest. ág. Hamest. 521. 1. 13. 25. Furdia. gk. 593.ág. 579. 22. rk. 533. 10. 747. 106. rk. 1. kg. kg. kg. 15. 161. 343. Botlyinesl. kg. Ravenska. kg. 4. Bii'iia. 507. 1.és Roiiiáu-).izr. 320. 9. izr. ik. izr. 2. 521. 11. Raveiiszka. 386. kg. 21. 14. izr. rk. kg. 8. 20. kg. rk. 18. 1. Pervova.reí.ll. izr. 925. Botinest. Forasest.kg. 8.7. 1413. 9. 2. Homosdia. ref. 11. kg. kg. Botyest. Kritina {Fels-) 343. rk. rk. VII. kg. kg. Baszest. 1. 320. a. 1. 1. 24. 511. 313. 25590. . ág. kg. 1. rk. 738. Suiuicza. 38. Draksziiiyest. 386. ág. Brazova. rk. 15. 937. 12. ref.ll66. ref. 17. 601. 1649. Drinova. rk. 17. Bozsur. 454. 510. Kostéj. 314. 3. Hanzest. 14. izr. 5. 24. ág. a lugosi járásban VII. 1. 16. 1703. 5. 1.gk. a lugosi járásban. gk. 197. 4. b. kg. 16. 211. Kossova. 607. (Ó-). Járás — Bezirk : Facset. Rudaria. rk. 1.Lugos. 9. rk. 418. 759. 5(i7. kg. 58. rk. 314. Bukovecz. 1121. 3. Sopot(l]j-). a lugosi járásban. 155. VII. 13. 2. 19. 768. ref. 1. 180. 1095. kg. Facsef.ll. kg. kg. 452. 12. kg. rk. rk. rk. 686. kg. Ki'ivina. ág. kg. 197. 3. Goyzest. 1912.kg. IV. 753. 6. kg. Batvest. 4. gk. Sopot 1413. 758. izr. 3. Gladna (Német-). rk. rk. Prilipecz. 7.ref. 516. kg. Draxinfjest.

rk. 11. kg. 1231. Kohldorf. rk. 2. 2. kg. rk. 1312. 27. kg. 377. 38. 43. 1199. 368. izr. Fojeii. 3. a lugosi járásban. P<>í>'anvest. Szárazáiiy. 23. 491. 3. Nikoliiicz. izr. Mimtnik (Kis-). gk. rk. Kiirtva. a lugosi járásban VII. rk. 21. 6. Zöld. 1813. 1191. rk. . unit. ág. kg. 698.• 19755. Petrosza. 193. Luiikíhiy. ref. 10. kg. 2.kg. kg. rk. ág.]. 324. 695. kg. 6. izr. gk. 185. rk. 3. izr. 13.l.236. 2. 374. 66.622. 3. Marzsina. 2. izr. rk. kg. 640. 1114. 602. 2230. kg. izr. kg. kg. 1. kg. 9. 32. Berlistye. 30. rk. ref. 16. rk. 711. rk. 1. 8. 555. izr. 603. Leszlwricza. 1. 229 26. kg. 41. kg. 489. 10. 12. kg. izr. Csorda. 3. 9. izr. 732. 8. 892. 592.kg. 1. Járás — Bezirk : Jám. 2. 1810. 15. Riiiniiiiyest. Szécsénv. rk. kg. 315. 998. l. 639. kg. 1210. 1. 11. kg. kg 580.ref. 14. izr. ref. Makovistve. rk. ág. 1193. 2. 42. a lugosi járásban VII. izr. b. unit. 643. ref. 42. 193. 286. 1779. kg. 13. 1.gk. b. izr. 176. ref. 28. 31. 1105. 2. 6. V. 1183."^ 560. gk. Poverzsina. rk. 35. 15. Mana-Seíuiee. 12.kg. rk. 39. 37. izr. 34. izr. izr.[Tomest Üveghuta t. 3Iivkovácz. 396. Szimliik (Kis-). ^levcsiiia. 32. 5. 2. Zsiipaiiyest. 587. 7. kg.skovicza. 40. * 14. gk.386. 1313. Zsiirest. 2610. 318. kg. 1830. rk. Tomest. gk. rk. 1422. 33. 10. Csukics. 315. 327. ág. Bogodíiicz. 553. kg. 11. kg. kg. 29. Nemesest. 894. 1166.rk. kg. ik. 1300. 723. 1315. 26. Illadia. Le. 15. Jáiu. 353. Járás — Bezirk: Jám. kg. 285. 7. rk. 7. 5. Csukics. 7. 36. l. 715. 161. 4. rk. VII. 2602. Najdás. gk. 3. 5. 2. 1070. 18402. 4. rk. 7. 9. kg. 3. Heyei'dorf. lleucrdorf. 179. rk. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes . Zsupunyest. 2. izr. 10. 1. ág. Zorány. 1. 650. 3. 4.

ág. 491. ág. 2. Jáz. 1592. 5.]. 571. 748.2941. 13. kg. Szászka (Román-). 5. 17. Szlatina. izr. 11. Csukics. 1. 11. izr. izr. Rakazs(lia. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 36906. 2003. 419. 2. 545. 1448. Bilkiii. 14.. ág. ág. 4. 195. 719.rk. rk. 386. 1448. 16. 21. rk. Lúgos. 1740. gk. 6. Pótok. k'^. kg.ll. 12. 1907. 1. kg. izr. Borlova. 232. ág. 789. ik. ref. 475. Udvarszállás [Sclianacz. 32. 1610. gk. Járás — Bezirk: Karánsebes. Bnkosiiicza. 195. Ruszota. 598. kg. kg. kg. Korpa. 378. rk. 945. izr. kg. 18. izr. rk. izr. izr. kg. 4. gk. Petrilova. 1767. 23. ág. Golecz. 1. 442. 1777. 48. 22. 908. izr. 737. Ruszota {Ó-). rk. 9.ízr. Bolvasnicza. izr. 16. kg. 1. 442. rk. Szokolár. 631. (Uj-). Jász. 13. 3. Dálcs. 690. 7.2720. 1. 1889. rk. 5 izr. 584. 4. 10. rk. rk. Szuboticza. 18.Szörény. izr. l. kg. 20. 1450. 15. 8. 17. ref. rk. 709. kg. kg. 26. kg. 17. 9. 12. 1364. 1. gk. kg. kg.230 Vármegye — Comitat : Krassó. 582. ág. Márga. 1467. Szuhaj és Ujpuszta p. Csukics./lfl^ascím. gk. ref. 4. rk. 3. 1763. 8. 2. izr. Maál. Kröcsnia. Pottok. 27. 464. rk. gk. 34439. Csukics. 1. 2. 22. kg. kg. 2. izr. Lideiifeld. kg. 4. rk. 7. 9. kg.izr. 10. 5. rk. 501. 1608. 1378.2829. rk. 14. 5. 564. 2. izr. 569. izr. kg. 513. kg. 1369. 1. 1. 800. 10. kg. Glimboka. izr. kg. 18. VI. kg. 6. gk. JM. kg. 700. Szászkabáiiya. 495. Russova' (Uj-). Csiklény. 6. 1466. 934. ref. Ora- viczabánya. rk. Vrány. 1. Karánsebes (Uj-).kg. 2. 6.l01. 28. 750. 12. 4. 517. Russova (Ó-). rk. 1. 6. . 6. ág. Vranyiicz. gk. 427. 232. kg.rk. kg. 11. rk. izr. 2. izr. Csutta. 2. kg. 26. izr. Csirésa. 4. rk. 1459. 2. Lindenfeld. 19.' 451. 22. 898. 26. 24. 11. 1351. 706. 99.

86. 6. rk.430. ret. ref. 3666. Jái'ási összeg: — Gesammtsumme des Beúrkes: 30631. Lozna-Plesch. 10. 19. ág. rk. izr. 4. 638. ág. kg. ág. — 31. 13. 4. 392. 203. 1. 29. Dragomirest. 5. 24. kg. 23. ^^a/mmr/re. a facseti járásból (IV. 1. 37. ág. izr.). rk. izr. 32. rk. 33. 5. 3. 15. Voiszlova.a facseti járásból (IV. izr. kg. 2. Riiszkíibáiiya. 1. Zavoj. 22. kg. 846. 5. izr. gk. 1393. izr. kg. Alsó-Bauczár. 1. 5. 2. kg. kg. kg. 547. kg. Vár. 607. rk. gk. 26640. 503. 21. izr. és Kbánya t. gk. gk. Tótfalu. 1084. Valisora. 1312. 13. 980. Szlagna. 2992. kg.^Ruszkabánj'a. 1. 25. rk. gk. 1791. 1360. ág. 27. izr. Pojáiia. 1214. 126. izr. Járás — Bezirk: laUgos. gk. 628. 31. 295. [Ru. Petrosiiicza. Birna. rk. 359. izr. 1. izr. Boldur. b. kg. 955. 134. 515. 561.* 869. .szkicza. Vercserova. 1808. Alsó-Bauczár. ref. 395. gk. 231 18. 420. 63. a. 10. 343. 34. reí. rk. 1537. (iruiu. 4. Daruvár. 989. Vamaniargíi. kg. 5.]. Vaár. Obrézsa. c.ref. 857. izr. 35. kg. l. Drinova.430. 12. Ohaba-Bisztra. b. rk. 231. Botyest. 1090. gk. Valemare. kg. 14. 1224. 118. Járás — Bezirk : Lúgos.kg.3. [Nándorhegy gyárt. Rujen. Nándorhegy. 5. 29. 1. 358. izr. 607. 1. Prisziáii. kg. 5. ág. 3.340. 2.Turnul.).43Ó. 13. 4. 2. Mörul [Pojaiia-3[(>rul t]. a facseti járásból (IV.430. Szervestye. rk. kg. 5. Pades-Riiszka. 915. 3. kg. 28.]. kg. 23. 203. 36. izr. kg. ág. kg. kg. 397. kg. 709. kg. 910. 2. 1. 7. 1638. kg. gk. gk. 1. rk. 21. rk. 1. rk. 1231.) 295. 983. Darlivár. a bégai járásból (I. 13. 1. 30. 67. izr. 2. 1. Szervest. ref. ref. kg. rk. 79. kg. 26. VII. 1383. 1. izr. c. 940. 7. 17. 983. 10. izr. 2. Ruszkicza t. 140. rk.) 878. 20. 2.

13. 9. rk.izr. 590. rk. 5. 360.s. 10. 957. 33. 12. izr. 672. b. rk. 3. 1. 842. Zsábár. 1. ág. 904. 10. 15. 8. kg. gk. izr. izr. 174. 2. 1480. 8. 2. 10.3. i-ende- zett tanácsú város. 6. 10. kg. 7. Szkeus. kg. ref 1. Bunya-Özegázárd. 14. a bégai járásból (1. izr. 1203.987. 4. 9. 8.11. 2910. Szatnmik. 1464. 43. 5. 725. kg. 5. kg. kg. rk. ref." 12. kg. 1418. kg. rk. rk. Herendjest.rk.478.kg. 14. . ág. kg. ref. 564. izr. VIII. ref. 477.616. 958. kg. 11.kg. Daruvár. 2. Maros. izr. ref. gk. ág. kg. 6G7. [Aiitalmajor p. ref. 627.) 459. b. Viszág. 5. 115. izr. 4. a bégai járásból (I. 68. kg. izr. ág. a bégai járásból (1.)? 1189. Zsiirost. kg. 499. Kostély(X{igy-). Vecseháza. 1723. a facseti járásból (IV. (IV. 15. 4.l. izr. Lúgos. ág. b. rk. 5. 1 0. 758.Pogaiiycst. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirhes 58104. Islvdnfalca. Bakamez. Kostély (Kis-). kg.Lugos. Szilha. 4. ág. 1. izr.) 263. Birkis. kg. . 1. kg.) 406. 37.l78. 2. 4. 257. rk. rk. Pogaiiis. Lúgos. 24. 946. Szárazáuy. c. kg. gk. izr. Poqanesl. Poganest {Remeié-). rk. 5. gk. 4. izr.) 296. rk. Hodo. 3 54. rk. 883. rk. b. 11877. rk. 8.30. 1. 728.) 1223.13. 6. 5.1550. 1. 26.gk. rk. rk. 36. izr.881. Bunya-szegszárdi ref egyli. 7. ág. 507. 3. 4. kg. 6—7. 1524. rk. 1. 2. 3. 8. Daruvár. 99. 3088. 599. gk. 456. Batta. gk. rk. 8.ref.24. 9. 17.]. izr. 5. a facseti járásból (IV. ref. 12. 12. gk. 2. gk. gk. 1. Ollóság. gk. 32. 635. lloiioris. 1. Járás — Bezirk'. 3. 9. 2. 19. 102. ref 2. 3. 355. 8. 40Ó. a facseti járásból. ref. izr. ref. és Román-). Lúgos (Német. 438. ref.232 Vármegye — Comitat : Krassó-Szörény. Ilrendjest. gk. rk. 15' ref. kg. izr.

215. 21. rk. 2. Kozla. kg. ág. egyh. izr. 953. izr. Soborsin. 444-. Bunya-szegszárdi ref. 9. 295. kg. kg. kg. ref. rk. 1376. rk. 396. ik. rk. izr. kg. Bi'uziiik. 408. Járás — Bezirk: Moldova. 9. ref. IX. rk. 8. Coroiiiiii. 38. 19139. 385. izr. gk. 4. kg. Bulcs. Soborsin. 863. kg. Bum/a (Román-). Dobest.l. kg. 947. 1. 3. gk. 1234. 1. . 1360. 234. 816. kg. Gross. 970. Ohaba-Szerbdszka. 4. 21. amjaeqijház. ref. 3. rk. ág. kg. Kápolnás. gk. 1415. 10. 11. Soborsiti. kg. kg. ref. 5. 453. vk. kg. 4. kg. 1. 18. 796. 980.ska. kg . 644. 1. 29. 13. 10. 12. izr. izr. 6. 1. Poztsoga. 1848. izr. izr.l4. Teinercst. 788. kg. Baziáis t. 20. 805. 730. 7. ref.r^Szokolovácz. rk. \ allemdre. Osztrov. izr. Pozsega. 7. 201. 1484. kg. 397. Bulza. Biinya-szegszárdi ref. ref. 125. 4. izr. 565. rk. Járás — Bezirk : Moldova. 663. 2. 233 4.ref. kg. 12. 2<t5. 8. 3. Soborsm. 152. 2. 16. 969. Czolla. 808. 17. 1. 21. rk. 817. ref. Padurány. kg. 2.l. Topla. Zábólcz. Bolohi'o. gk. kg. rk. 4. izr. Dubest. 12. 12. izr. Szirinya t]. 25. 12. ág. 1518. 49. 1. ág. A'aleiiiare. 2. Zabalcz. rk. rk. 1259. 4. a helybeli ref. 14. G74. 701. 11. 6. 20. rk.szeg": — (iesammlsitmnie des Bezirkes: 20200. Bunya-Szegszárd. gk. 5. 19. 865. ref. rk. kg. ref. izr. izr. 2. 15. 3. gk. 453. 189. ref. ág. 24. 639. [Dreiikova. Í9.698.izr. 23. rk. Koronini. izr. 42. rk. 44. egyh. 17. 2. 653. 2. 18. 844. kg. 11. 653. 2. 870. Bunya- Szegszárd.4. Oliaba-Szcrbaska. 22. 19. kg. Vörösiuart. Szelcsova. 963. Járási ös. Soborsm.2. 8. 9. 872. 9. 689. rk. 2. izr. kg. 734. Biiiiya. 821. kg. 657. kg. Szintyest. Bcrzászka. rk. Kapriora. ref. 21. 4. Bunya-Szeg'szárd. Lalasincz. izr.

1. 667. Csiklova-Bánya. ág. 728. ref. ] 382. rk. 1. Versecz. rk.^Forotik. 3. 11. ljyn^\íOYa. 1.. LjupkovaGoriija. 788. 14. rk. 76. Siiska. izr. 15. Agadics. rk. 284. Csiklova (Román-). izr. Csudanovecz. 57. izr. 13. kg. rk. 736. gk. 52. Szent-Heleiia. 577. [Lyuborasdia t. 12. 12B1. ref.lS98. Lyupkova (Gornya-). 9. ref. 553. 1. izr.gk. rk. kg. Langenfeld. X. 405. 9. 614. Padina-3Iatei. Járási összeg: — (iesammtsumme des Bezirkes: 25685. Radimna. rk. 6. Macsevics.ág. kg. izr. 313. 1. KG.].Ljupkor a. 110. 9. 6. 4. 1. kg. 1. Sz'Okolocácz. kg. .2013. 552. ág. 379. rk. 604. rk. 1141. ág. izr. 5. 3086. 2160. 449. Breszoiifalva. 2089. rk. 7. 3431. 275.9. 615. 2. 1. 962. 17. 2. 940. rk.ref. gk. 166. 1029. 14.4. kg. kg. 1801. 17.234 Vármegye — Comital: Krassó-Szörény. rk. izr. t. 2890. 2147. rk. izr. 5. Schiiellersriihe. 281. 377. Pozsezsena (Szerb-). izr.kg. Zlaticza. Versecz. kg. Weitzenried. 1402. 5. 7. 2760. 22. 11. rk. 579. 8. 13. 484. Sztinkza. izr. gk. Brostváii. 1. kg. kg. 8. Szikeiicza. kg.GK. 282. 9. kg. kg. Pozsezseiia (Román). 3. 615. 1925. ref. KG. kg. ref. rk. 1020. 21653. 13. kg. 577. 8. 12. 122.Lugos. 1455. Moldova (UJO. gk. 5. Szikovicza.8. Brezon falta. 3389. 573. Szviiiyicza. Járás — Bezirk: Oravicza. 800. 1413. 19. 24. Klopodia.Dolnja. kg. Szerb- PoZ'Sezsena. 21. 613. 23. 18. 17. Karlsdorf. kg. Kdrolyfalra. kg. 1158. 604.rk.rk. 1. ref. rk. 16. ág 12. 1994. Weiizenried. 20. kg. 6. 1236!^ ág. rk. 10. vk. MoWova (O-). 7. 1812. 1. rk.25. 77. 757.668. Dhits. egyéb 2. ág. 9. rk. 1. 10. 3. rk. Veitzeiiried. kg. ref. Szokolvácz. 1238. Weitzeiiried. kg. 20.{l>oln\ !i-). 3. rk.

978. kg. Kákova. ág. 668. 7.]619. rk. 413.. 37. örmkath. 281. 235. 11. ág. ref. kg.].. 470. 374. 1206.kg.]. 17. 15122. l. izr. 235. 416. 1035. kg. 321. 1. 104. 15. 1472. ref. rk. rk. 213. egyéb 2. 1. rk. 735. rk. 3. kg. 391.2. [Predett kfejt t. rk. 6. kg. Lug-os. 32. 10. 1688. 1842. 117. Jablanicza. Kernyécsa. 9. 7. 14. Böi'za. ág. Zsni'zsova. Majdan. Eibenthal. kg. 63. 1545. Járás — Bezirk : Orsova. 707. ref.l31O. ág. 6. 369. Járási összeg : — Gesammlsiimme des Bezirkes: 44036. Rakilom. 1035. 2. 16. 4. gk. 51. 18.[Brezonfalva t. 37. ág. Oraviczabánya. 5. 68. ref. Járás — Bezirk : Orsova. 2. ág. orsovai ág. 1. 7. 1143. izr. 1. kg. 2. 1. ref. 8. kg. gk. rk. 31. gk. ág. 3. kg. unit. Forotik. 1834. izr. ref. izr. KG. 20. 12. 1. Orsova. 20. 11. Stí^yerlak-Anina. 14. izr. 20. 7. rk. Globnren. 2237. XI. izr. kg. Székás. 5. 11240. izr. ág. 22976. 668.. 14-. 1489. 68. rk. 34. 21. ág. 18. kg. ref. 56. 12. 1. rk. 5345. 13. 1060^ ág. ref. egyh. 6. Tikvány (Kis-). [ITjbánya t. 802. 1478. rk.221. rk. ref. kg. 3. rk. gk. 1099. 2500. 10. 582. rk. rk. 296. Lúgos. kg. rk. 3. gk. 12. GK.]. izr. ref. 2. 4115. 798. izr. 71. kg. 22. kg. rk. 4. izr. kg. Oraviczabánya. izr. 7. 597. Komoristye. ág. 1. gk. 641. kg. Dubova. gk. ág. 33. Zsittin. unit. 19. 12144. 1. Greovácz. kg. Kaliiia. Tikvány (Nagy-). gk. kg. 1871. 1. izr. unit.izr. 1247. 1. 9. örménykath. kg. 572.. 511. 1783. unit. 1372. 333. Oravicza (Román-). 342. 742.. kg. 594. 1. 1. ref. 1822. . 234. 129. 2. Székás. rk. 1696. HerkulesfüiMl. gk. 1. 5. gk. 680. 4. Rakittova. 300. 236. 28. rk. izr. 31. gk. 2. gk. gk.

2. 44. 3878. rk. Doiiiáii. gk. Ferenczfaka. izr. 13.izr. gk. 6. ÁG. kg. 127. izr. 224. Bánya. rk. 12. Fraiiczdorf. rk. 6. egyh. 1121. rk. rk. OgTadnia (0-). 1. Ogradena (Uj-). Ogradena (Ó-). 1948. 5. 1.é. kg. rk. 8. 9. 9. 16. 5. 43. nem ker. ág. 4. a lielybeli ág. kg. Zsupaiiek (Ó. 3. 20. 11. Pliigova. 26i% gk. gk. Koramiiik. 5. 3. Orsova. Orsqva. 1194. 17. 301. Deliiiyest. 3. izr. kg. Apadia. ág. ág. 1418. jelentése szerint lélekszám 323. 1. 1. Tuffier. 727. Lúgos. 893. gk. ref. izr. 243. 1057. 23. 7. 15. 27. 25. 13. 1634. izr. 885. kg. 4. 3564. 13. 4. kg. 19. Já. Pecseneska. 751. 18. Német-Bogsán. 76. 10. 977. anyaegyh. kg. gk. kg. kg. 1661. 5. 2. 6. 1051. gk. . 17. [Krivevi t. 17. gk." kg. 1581. unit. izr. rk.2. 158. 1477. Tiszovicza. 8. Járási összeg : — Gesammtstimme des Bez-irkes : 20390. l. 3. 2. 4. rk. izr. 3. ref. kg. kg. 13.236 Vármegye — Comitat : Krassó-Szörény. rk. Orsova. 149. gk. izr. 1. unit. ref.^gk. ref. 15. 1. az orsovaí ág. Resiczabánya. 905. izr. 1. 2. 7. 504. rk. izr. ref. 21. 60. 79. izr. €. 4. gk. Püspöki hiv. ref. 7. 1055. 231. 2383. anyaegyh.]. 747. ág. 145. Petiiik. 560. 31. rk. Toplecz. izr. 2167. 5. 231. 18. 1. rk. ág. Xll. 1. kg. Pecsenyeska. Apadia. kg. Ogradnia (Uj-). ref. 1. 376. 14. 1. 1176. ref. 1130. és Uj-). 14. 591. kg. Tufier. izr. gk. kg. 100. 13. gk. 785. ág. 432. 751. az orsovai ág. 382.YÍ(S -^ Beztrk : Resicza. 2480. kg. 3. Placisenaa. Mehádia. Jeseliiicza. nem ker. rk. GK. 189. Valea-Bolcasnicza. kg. 608. 5.ág. 249. Orsova. kg. Czerova. rk. kg. kg. 1027. rk. 930. Lúgos. 191. Vályabolvasicza. 215. 861. Plavisevicza. gk. izr. rk. 15706. rk. rk. 1. izr. kg. ág. 55L rk. 7. Lúgos. 3. 1. Ezeres. 1087. 1059. izr.

kg. 21. Gerlistve. 1601. 11. unit. 2. 1162. 971. ref. 5. rk. 946. 2208. 2oT 7. Kuptore-Szekul. Resicza (Román-). 2. rk. 3335. 235. Resiczabánya. kg. rk. ref. izr. Kíilnik.kg. gk.].kg.kg. Resiczabánya. 314. izr.izr. 2. 1318. gk. . 702. 1982.rk. izr. Krassova. rk. 7. rk. Nermet. 15. 20. 12. 25. Jabalcsa. 1. ág. gk. rk. Gornja. 17. 27. 21617. izr. Goriija. 19539. izr. 4. rel. Gerli. Valeadén. KG. Prebul. gk. ág. kg. 5. k^. Szocsány. Resiczabánya.l. kg. rk. rk. 3. ref. 18. 462.stye^ kg.l067. 813. 333.rk. 2. 4. Ger- listye. kg. 677. 13. rk. 46. 1. Monio. gk. XIII. ref. 461. kg.kg. 250. ág. 2. kg. kg. Cserestenies. rk. kg. REF. 2. 1. rk. Kuptore. izr. 2.9. 397. izr. 629. 8012^ gk. ág. rk. Neriíietli. 1. 1976. ág. 517.*S'30C5e«y. kg. Resiczabánya. izr. 10.]. rk. a 19. 2. 695. egyéb 1. 1592. 861. izr. 23. Resiczabánya. Lupák. 715..ref. 24. 8. ág. 18.[Czigány falva t. 46. 13. kg. 976. 2. Járás — Bezirk : Teme?. 11.. 10164. 65. kg. kg. ref. 497. 13.620. 5. ág. izr. Luí?os. [Kbeudorf és Osztereich p. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 44090. Tiszántúl. 1024. 16. Apadia. 4. 18. 3íonvó. 847. 927. Ebendorf.ll.l081. 6. 22. 8. ref. 544. 1013.'^ll. 2.5. 80. 308. 5. kg. 9. 510. Zorloncz (Nagy-). 965. 1959. ág. Szekul^Kuptore. 12. 198. 25. 55. egyéb 1. 2. [Stavila t. izr. Rafnik. ZÍé'/wí/^s/^ izr. 506. 4. 1328. 2655. kg. rk. ref. rk. 2.gk. izr. 53. 3262.1098. Ohábicza. izr. 26. A'aleadóny. 685. 22.. unit. 5. 1110. 213. 1842. 3. izr. 14.5. kg. 328. 25. ág. rk. ref. Tirnova. gk. rk.l05. 98. Román-Resicza. Voduik. kg. 2678.j. 171. 1084. 36. 7. GK. Bezirk: Temes* 1. 2972. rk. Klokotics. 393. gk. Járás . 11. rk. gk. 2. rk. 26. ág. 61. 11.

-6. kg. [Valea radu t. rk. rk. kg. Lúgos. ref. í2. izr. Valeaboul. 378. ág. 10. 6. Lúgos. izr. rk. ref. 8. kg. 807. gk. 19. 7. 1. 29. 33. ág. 26. kg. kg. 12. Rnszmos. kg. gk. 671. gk. 1035. rk. 1. izr. Hariiiadia. 1313. 24.^Gavosdia. kg. 9. kg. Lúgos. 587. rk. izr. 1.]. 513. 54. Mutuik (Nagy-). 22. gk. izr. 1258. Lúgos. Istváiihegy. kg. 324.ref. Gavosdia. 1. 4. ág. izr. 4. Lúgos. 6. rk. Lúgos. egyéb 1. gk. rk. 1. kg. 2.30. Kricsova.kg. 841. 6. . Priszaka. izr. 580. 928. 4. 2. 827. 428. 2. kg. 1. rk. izr. 113. ref. gk. Szakul. rk. 2.kg. 80.!238 Vármegye — Comitat : Krassó-Szörény. Kriviiia. ref. rk. ág. Kavaráii. Zgribest. 11. kg. kg. 6. gk. 3. kg. 203. Tapia. 231. 41.rk. kg. unit. izr. kg.]. rk. 59. ref. 445. izr.]. ág. Fülöp háza. 3. gk. 23. 586. izr.]. 7. 1. p. 17. [Fülöpháza t. ref. ref. ág. 12. Lúgos. gk. 4. 15. 877. Macsova. Ruzsinosz. 1726. 5. izr. 7. 5. 686. 9. 553. izr. 6. 86. 631. 21. 18. Szoiidelak. ref. 651. Lúgos. 4. Lugoshcly. 1. 2. 9. Zorlencz (Kis-)j 567. 3. 567. 4. 442. rk. 1244. 2. 6. 901. Magur. 19. 27. 584. kg.]. 898. 1.izr. 47. rk. ref. [Dombrava. 56. 28. gk. Lúgos. kg. 14. rk. 70. 20. Zaguzscii. Pestyere. 3. 870. 535.Lugos. rk. rk. kg. 909. 2.ref. rk. rk. Gravosdia. kg. 17. 13. 3. 16. Nadrág. 720. Mutiiik (Ohaba-). 20. 496. 26. ág. 391. Riizs. 924. 23. 6. 3. ref. Zgribest. Voleboul. 14. ág. 1. Tinkova. 8. kg. Lúgos. kg. ág. 1. izr. Lugos. 10. gk. rk. t. 549. 950. 213. rk. [Csárda t. 1. Zséiia. 606. 13. rk. 213. 451. 8.24. 381. 11. 7. ág. 4.7. ref. kg. 9. 665. ág. Szilváshelv. 13. 13. gk. 324. 1313. 22. [Ürméiiy p. 33. 1. izr. T). 1050. 17. 1.ág. kg. 25.581 rk. 1. gk. 1070.

51. 13. gk. izr. 16. 1. 4. ICO. Koniya. Kuploria. ref. kg. unit. rk. gk. Domasiiia. 1586. 11. Zsidóvár. 17. rk. 1. 2029. kg. 5. 753.238. ref. Rnszka. ág. 2966. rk. 2032. 14. 22. 39. rk. rk. 11. 15. 752. 551. ret. gk. 7. kg. ág. 739.5. kg.' 18. kg. ref. izr. Kanizsa. kg. 3. 6. AVoÜsberg. 11. 644. ref 4. 12. 126. kg. 23. 20. lllova. 13. ref. ág. 1780. Lapusniczel. 847. 2. kg. 843. gk. 18. 1. 5. 551. 4386. 4. 820. Kornyaréva. 684. 12. 739. 9. 13. 1101. Szlatina (Temes-). Kanicsa. kg. kg. ref 2. ág. rk. Járás . 31. 239 30. \±V^.9. 515. rk. 1. rk. 2. 10. 485. 881. Verendin 1780. 515. 48. 2043. 5464. Lnnkavicza. Mehadika. kg. rk. kg. kg. 1. unit. 5. izr. 2794. 1. rk. 6. rk. Karánsebes. 8. kg. 924. rk. 4. kg. ág. kg. rk. izr. Teregova. 31399. 2033. 62. izr. Weidenthal. 4. kg. kg. 2980. ág. kg. 157. ág. Karánsebes. 3430. 2. 1. Globiikrajove. 1. kg. . 124. rk. ret. Szadova (Uj).4365. izr. Lúgos. kg. 1. 2343. 1206. 2028. ág. BoA-oltin. gk.! Porta orientális vasútállomás]. 1. 2. 4. 27861. 16. rk. izr. izr. 3. Krusovecz. izr. Járási összeg — (íesammtsumme des Bezirkes -. Llj-Szfidoca. 19. Járás — Bezirk : Teregova. izr. 67. 23. XIV. 1. 1867. Járási összeg : — Gesammfsumme des Bezirkes : 21405. 1791. Zsuppa. 15. Bezirk : Teregova. 821. Önnénves. 684. ág. kg. rk. 21. 1133. 1. rk. 453. unit. 2. 1. 1562.izr. kg. 4. 10. 1193. 846. Vj-Szadota. 2. 370. ág. 4. kg. izr. Kuptore. ret. 1864. 122. . 5. 2998. rk. kg. Lúgos. 1146. izr. gk. kg. rk. 1567. 6. 2. l. 1550. 3. 1101. Fényes. 17149. 448. Lapusnicsel. Lúgos. 17. unit. 440. egyéb 1. 1. LugoSj izr. Szadova (Ó-). 2272. ref. 1. KG. ref. 42.

9. ref. Kokava. Járási összeg: — Gesammlsumme des Bezírkes: 19976.] 1894. Vármegyei fösszeg: — Gesamiiitsumiiie des Comitates : 407635. rk.izr. 5038. 403. gk. 11. 65. gk. 8. 9. unit. ág. Bocza ( Szent. rk.l63. 206. 1441. 2. izr.426.) 12489. 441. 14. . 1409. ág. 1006. egyéb 78.2768. gk. izr.J 1430. 4. ág.ref. 3. ág. 10. ág. Pottoniva. Vychodiiá Vichodna [Szvarin t. 6. ref. 6. 17. ág. 32. 1.gk.2421. izr.1497.ág. 1605. egyéb 1. Maliizsiiia. mán-Lugos a lugosi járásban (VII. 28. Király-Bocza.//</6^e. 18. Losoncz.372. Bocza (Király vagy Közép-). ág.ág. 22. rk. 5. ref 2. izr. Poriiba(Kis-). 5. ág. 296. [Zakaiiieiiyiszta t. 280. 41. ág. [Zsdjar és Benkovo t. ág. 4560. Vármegye — Comitat Liptó. izr. rk. ág.rk. 15. 10. 18949. 743.ref 2. 15462. izr. izr. Teplicska. 1297. 3917. 6. 73817. Liigos. 2. Vázsecs.37. 380. ág. Csorba. ref. izr. 425. izr. rk. 60. 531. 25. 1.l4l.ág. 3713. 7. ág. 204. 4. ref 15. rk. 3. 304. 16. 1403. rk. kg. 3. 22. unit. 1. 691. 15. 12. egyéb 58. egyéb 7. 640. 804. Bocza (Alsó és Fels-).240 Vármegye — Comitat : Liptó. 4. 14.233. 1153.268.ref. rk. 38. Lehota (Király-).rk. Jamiiik. rendezett tanácsú város. rk. izr.] 1490. kg. 51. kg. rk. ág. nem ker. 556. 6 7. \ 'ar. 714. 3053. Hibbe.l. 306023. 2. [Pod-Banszko p.rk. 697. izr. 930. izr. 13. ág. egyéb 14. 77. rk. 1303. Dovalló.l292. Szent-Péter. Járás — Bezirk : Liptó-UJvár. — rk. 481. 804. 3. Pribiliitá. rk. 27. izr.hán-).egyéb 5. Liptó-lljvár. ág. izr. Vavrisó.izr. 2. rk. kg. 1757. 72.*547. izr. ág. 168. : I. 13.] 1060. egyéb 7. 497. rk. örmk. izr. 659. 4. rk. 17. izr.ífec2. ág. 157. 2051.82. elbb Német ésRo- 2. gk. rk. 5. 8. egyéb 1. 72. 2040. izr.

ág. 15. rk. ág. izr. 57. 320. Gálfalu^Nagy Palugya. Helységnévtúr. 3. 5.]369. 316. 11. 111. ág. 231. 484. ref. llásztók (Alsó.András. rk. ág. 317. rk. 16.106. 11. 76. ág. Benicz.[Baliiióp. 84. 51. ref. Laziszkó. Ma^yarfalii. rk. 4. 1. Demónfalii. 316. 249. 3. 410. izr. Poruba (Német-). Jakabfalii. izr. 56. 259. ág. Beiieaekfalu. Jalócz. 268.és Fels-). izr. rk. 28. ág. 1" . 7. 10. Cseiniczc. 565. 356. Beliárfalii és Beiiyiki. 8. 1. 29. 4. 118. 7. 6. izr. rk. 229. 250. 22. izr. 6. 506. 37. 868. 8. 1. 13. 335. ág. 23. 350. rk. 1564. 241. 31. Behárfalu. 1597. ik. 25. Paliií?ya (Kis-). 187. 45. 4. ág. 4. Szent. rk. rk.rk. 146. Bodafahi. 40. Nádas. ág. ág. 1.l03. riosfijin. 44. rk. 857. ref. rk. 271. 256. rk. 189. ág. izr. izr. izr. 3. ág. 345. 508. 192.ág. 302. 11. 88. 272. Csemicz. ág. 3. 4. Rdsztók. 133. Poruba(Szél-). Andicze. izr. 91. gk. rk. 1. rk. 2. 296. izr. 199. 921. 32. rk. 19. 19. 65. Beiiiisliáza. izr. Illanó. 4. izr. rk. Benijfislidza. 353. 9. izr. Alidra sfalii. 266. rk. ág. 1. ág. 1. izr.37. Bobrócz (Kis-). 163. Hóra. Okolicsiió és Sztosliáza. 67. 342. 18. izr. 408. 15. Leliotta-Baiicsiiia. ref. ág. 21. Bobrócz (Nagy-). Koiiczka. 12. 2. 42. 611.izr. ág. 4. 28. Pálfalu. izr. ág. rk. 27. 166. rk. 16. ág. 257. Paucslna-Lehota. 22. izr. ág. Andahúza. Losoncz.— 30. rk. rk. ág. 831. 3. 74. 77. (Naí. 250.25. rk. 13. 172. izr. 44. 5. Járás: — Bezirk: laiptó-Szent-Miklós. izr. Palugya Nagf/-Pahtgi/a és Gdlfalu. 648. ág. 101. Járás — Bezirk : Liptó-Szent-Miklós. 24. 56. 189. Plostin. ág. ág. ág. ág. rk. 912. 310. rk. 80. 241 II. 45. rk. 6. ág. 20. 11. Szent-Iván. izr. rk. 255. rk. ág. 128. 22. 26. 14.'y-). 46. 63. rk. 9. 31. 17.

3.] 1185. 1.] 6879. 45. ág. 431. 276. 1. 4. gk. rk.4. Losoncz. Vitálisfalii. 1. 760.Szent-Kereszt. ref. 24. 17. t. egyéb 1. e^yéb 2. 1630. 1439. 78. Járás — Bczirk: Rózsahegy. izr. ág. 348. Agr. kg. [Sztudiiicsna és Maga t.] 800. 42. 44. izr. ág. rk. kg. 336. izr. 27. Szent-Mkló. rk. Hrboltó. izr. ág. rk. Koiiijátiia. 478. 7. 43. Ludrova- Villa. 5. 547. 41. 11. Oszada. III. 212.s-Husták. 1.l74. 46. rk. 511. Szinrecsáii. egyéb 3. Szent. 21. 679. Fehérpatak. Szent-3[iklós(Liptó-). 4. 6. 6045.rk. 138. .l664. 7. gk. ref. 40. 2. 4. 6. izr. Gombás. [Hlavács t. 74. ág. rk. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 19075. '-^ Okolicsnó. Zsár. Cseruova. 203. 2. ág. (Criiiiió-. 1. izr. 112. Ludrova (Nemes-). 1854. rk. Tariiócz. 20. Sztosházíi. RK. Liszková. izr. 2110. 2. rk. ref. izr. izr. rk. izr.] 1872. 5. ág. [Lubochiia és Csiernavi t. rk. Motkó-Sztranján-). Bisztró és Podszucha.izr. 10. 5. Koinjatna. 11. ág. 545. 65. ág. Luzsna. 520. rk- 1219.kg. 17. ág. rk. unit. 2. 1405. 2. 14.egyébl. rk.Kereszt. 5268. 770. 791. 6. Rózsaliegy. rk. 1148. 9. izr. 20. 33 — 37. 7.ág. ref.242 Vármeg)e — Comitat: Liptó. Király-. Rózsahegy. rk. 39. rk. ^-^ Gombás. 316. izr.1867. 1. 13. 159. ág. 34. Cziii-. izr. 413. izr.] 1258. Lykaiika. 461. ref. 16. 10. ref.ág. 2. Liszkófalu. 8. 19. 81. 869. ág. [Tepló t. Likarka.] 1978. Lubochua. Német-Lipcse. 1834. 131. izr. ág.l. 539. 98. 19. Verbicz-Hiisták. 4. rk. 200. Rózsahegf/. ref. rk. 15. ág. izr. Verbicz. ág. Losoncz. 38. ref. 136. izr. ág. gk. 2089. 1963. [VikoHnccz. 12338. [Protiveii és Sóház t. 429. Három-Revucza.

6. 3. rk. izr. 4. Olaszi. 19. izr. 94. Kellecsény. rk. 3. rk. 1. izr. 542. Sósó. 2. rk. 539.] 1079. 82. 29. 6. izr. 206. Dechtdr. izr. 206. [Nezsitháza t] 210. Guotfalu. 293. 150. 1. 95. rk. 23. 1077. 2.ág. Járás — Bezirk . ág. 15. izr. Lipcse (Német-). 343. izr. rk. 9. I. 9. IV. á<r. ág. rk. tiuothfalu. 3. izr. Bernicz. 51.229. izr. izr. 9. 1. rk. rk. ág. 19887. Líkarka. rk. gk. ág. izr. 3. 901. 8.735. rk. izr. 9. [Szent-Mihá!y-utcza és Cser- piátorp] 2234. rk. 3. Szent-Márton. rk.'l00. 360. hsépfaln. Hároiii-Szlécs. 355. 271. rk. . ág. 72. 28. 3. 1668. 7. 453. 6. rk. 917. Három-Malatin. ág. rk. 354. 363. 51. rk 13. 82. 13. Borove (Nagy-). 18. 15. 22. Körmös. 749. Járás — Bezirk: Olaszi. 295. Besenyfalu.izr. Selmecz (Kis-). 601.rk. 263. Kellemenfalu. 541./íe/ecsí%<y. 169.izr. rk. ág. 15. 4. 39. 5. rk. 656. 40. 14. 10. Soosó. 144. Kvacsan. 14. 19. Kelemimfalu. rk. rk. izr. 4. 16. 243. Dubrova. ág. izr. Hutty. ág. 12. 194. 324. Sztankován. Dechtár (Bertalanfalu-). izr. ref. 334. kg. . 16. ág. 6. rk. 22. 21 . 21. 4. Selmecz (Nagy -). rk. Jáiíosháza. 10. ág. ág. Szjeliiicz. izr. 9. izr. 14. izr. 12. 26. ág. 185. 119. 217. 1 9. lö* . ág. izr. 529. Ivacimófalu. 8. 72. rk. 13 20. ág. ág. 2. 8. 1025. ág. izr. 38. Hlinik. 25. Izsiptalu. 152. 17. 10. rk. 1.ll9. ág. 243 12. 92.595. 11. [Lázi p] 288. 205.Fiacsicz. 4. [Fedoró és Podsip t. 1115. 2. Bessenófalu. ág. 503. izr. 6. rk. 145. 8. 22. Hosszúrét. Járási összeg — Gesammtsumme des Bezirkes : 21311. Borove (Kis-). 13. 1. 57. 73. Bukovina. izr. egyéb 1. unit. ref. ág. Bobrovnik. 104.rk. 507. ág. 15. 1681. 32.ág. ág. Í01. ág. rk. kg.

Szent-Mthály. Tepla (Liptó-). 5. 16. 74.] 169. Lubella (Király-). 228. 32. 8. rk. gk. 117. 35. Máramar OS I. rk. 27. 68. 46. izr. 1213. 43. IZR. 42. Fnnténa strimtura. 35. ág. rk. rk. Olaszt (Nagy-). 8. Szelntcz. ág. Mattyasócz (Fels-). 16. Nagy-Pa- lugya. 4. 82. rk. ref. 145. Bii'cz. 3. Izvoru. gk. 30. 44. izr. Verbó. Szokolcs. 12. ref.Vissó. rk. 2. ág. Mattyasócz(Alsó-). 382. ref. 40. 6^219. rk. 14. Valea-Tytszepegye. '^ Bobrovnik. gk. izr. 6. 166. 368. rk. izr. 1. 53. Német- Lipcse. [Víileahatáruhíj. Szent. 81. Ltwski. rk. 25. rk. 1432. ág. Vármegyét fösszeg: — Gesammtsunune des Comttates: 76850. 4. 16. 703. 1. izr. gk. rk. Yisö. Tepla. 16. ref. 136. 92. 14. ág. rk. Pártzsháza. 18. Lucsky. ág. Pdríshám. 24. 524. izr. 3137. Madacsán. Madocsdn. rk. 48. réf. 3. rk. Szielnicz vagy Szjelnicz [Jarkovtcza t. 143. 111. izr. Petrosz. Járást összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 16488.Lubella (Nemes-). ág. rk. 31. izr. 479. egyéb 82. rk. [Demcséii p. unit.] 825. ág. 666.Anna. 288. 29. Csizla fatacsinvi t. 26. 40. Trik. 33. 34. 38. 3 5. izr. 99. Tvarozsna. Tliurik. 47. izr. 115. 11. 253. 11. 1 1077. 39.]. kg. 110. 1. 314. 33408. 41. Vármegye: — Comitat'. 4307. izr. 4952. ág. izr. 251. 295. 5. 37. 500. ág. 94. izr. 1. izr. 21. ág. 223. 405. 452. rk. 172. 6.244 Vármegye — Comitat : Máramaros. 35. ág. 4. Lubella (Német-). 1172. rk. 4. 5. Borsa. izr. izr. ág. izr. 4. 152. 1. ág. izr. . ág. ág. ág. Olaszt (Kis). rk. ág. 36. 34.Szihozka. rk. ág. 79. ág. 89. 595. Szent-Mária. 28. ág. rk. rk. izr. 40149. ág. 158. Nyegnjeszkn. 33. 148. 25. Proszék. izr. 6. 100. 18. Nezsitháza p. Járás — Bezirk : Fels. 241. 62. 52. rk. kg. 140. 3. 121. Patak.

47. 5. rk. Nagy-Bánya. izr. 293. 2154. gk. 662. Kvasz- iiicza. 20. Joód. 806. ref. 215. Konyha. Nánfalu. Visó (Folsó-). 8. rk. rk. 663. ref 1. 10. gk. 2743. 26.] 2903. ref 1. rk. 11. [Iszvora iiyegrii t.1333. ág. 8. 59. 1089. rk. gk.'izr. rk. 176. izr. 2307.] 1468. 245 2. gk. 1096. izr. Miszika. gk. 8. 11. 12. 5. 179. ág. 1. izr. 7. [Leszpegve és Mklósi t. Dupe- Gyeliicz. 4. 2. rk.Gyalu- mori. Riiszkirva. izr.rk. 20. 5.Visó(Küzép-). 1827. gk. Disziiópatak. rk. rk.Visó. 7. 1264. 695. 135. 3.] 4150. Barczdn falca. 24. izr. 36. 313. ref. 3325. 1163. gk. 47. 1. rk. 12.2. 10. rk. ref. izr.] 3061. 11. izr. [Vocsi és Za Obláz t. . 1. 565. 457. gk. gk.izr. Tokárnya. 425. ref. rk. Mojszéii. 13. 1. 1. izr. Petro\ a. 757. gk. Subt-Kicsere. 3036 rk. 742. 843. 115. gk. 1361. 906. izr. izr. rk. ^rikolapatak. 1862. Riiszpolyána. izr. 67. Járási összeg': — Gesammisumme des Bezirkes: 31827. 1.278. gk. izr. izr. Rozávlva. ág. 441. 818. Visó (Alsó-). 2115. 1042. 411. izr. 941. 2633. 732. 2198. gk. izr. Leordiua. 2448. 6. 7486. 461. 2056. 432. 9. Sajó-Polyána.] 6385. 6. örmkath. Riiszkova. gk. gk. rk. 33. ref 6. rk. 1233. ág.'^1284. 21447. gk. Járás — Bezirk: Izavölgyi. Sajó. 7. ref. 1042. 120. Járás — Bezirk : Izavölgyi. 6. 2. 1875. 82. 1. Hajiiszki t. 8. 408. gk.I)iibrucs. 58. Bocskó (Kis-). izr. rk. [Régyiásza t. izr. [Válye-Nyaíí:re. 1. 2. Fels. 16. örmkath. 1381. 2167. gk. 3. 3. 604. Jód. 12. gk. kg. Szolotyiii. 1231. Dragoiiiérfalu. ref. Barczáufahi. 1230. [Peutája. ref.Hrihorécz. 6. Oloha t. izr. izr. 33. 1534. 9. izr. gk. Tíatiza. gk'. gk.] 2008. ref. ref. Szvinéj. örmkath. rk. 3. 972. Vaiicsiku. gk. Glód. 4. 21. 9. 2567.

2072. 21. ág. Gyulafalu. rk. 260. ref. Akna-Suqatag. izr. rk. Potoczi. Váncsafalii. rk. 302.izr. izr. Körtvélyes.2700. [Olga forrás és Lunkueza t ] 1382.] 1958. 1643. 15. izr. 7. 884.l460. izr. 313. ref. Bréb. rk. Proczkó. 166.Visó. Szelistye (Fels-). rk. 1423. 1334. gk. 2394. 180. Hernécs. 3. ág.1576. 1.] 1305. Járási összeg: — Gesammtsmnme des Bezirkes: 26719. 335. izr. rk. 2. Sziget. Kabolapatak. 1207. rk. 1. gk.gk. 308. Apsa (Közép-). gk.rk. rk. [Csityere. 1. Farkasrév. 3. izr. Hodoro\ a. 6.6. 1466. 13. 1. Váncsfalm. rk. ref. 3. Hosszumez. 1. 17. 1. 6. 907. gk. 172. Kálinfaiu(Fels-). Bárdfalu. 12. Trestyie t. Fejéregyháza. izr. rk. gk. ref. Szurdok. 2381. izr. 3436. Szacsal. 542. 18.] 1501. 22. 2012. izr. rk. 1023. izr. izr. 9. Fejérfalu. izr. 14. Válya t. ág.izr. III. 6.] 1307. 616. ref. 1587. rk. rk. 1. 387. rk. 2. 2516. gk.246 Vármegye — Comitat: Máramaros. Desze. Hotiuka. gk. 434. Bárdfalva.gk.2. 1. 22. Opcsiiia. 14. ref. 298. 1313. 3998. gk.7. 1. Kékes.'^162. 2. 1864. Be- reznik t. Budfalu. izr. 297. 22321. rk. 1 238. 22. izr. ref. gk. 621. Gyalu. Szlatinka. 18. 376. Cseresiiyi. 85. 109. rk. 12. 1261. 636. [Gvula-Monostor t. 2242. 11.ref. izr. izr. gk. 270.rk. unit. 17. 324. 78. [Iinlazur. izr. 184. 730. rk. gk. 1. Fels-Apsa-Apsicza. 543. 10. izr.3. rk. Kusira. 16. 1695. Apsa (Fels-). ref. 9. [Dubiua. 1199. 390. 1024. 14. gk. 16. 2209. 10. Biiocz. [Tótosbányat. gk. gk. gk. gk. 1. ág.l08. 9. 1885. 5. 1. 5. 1148. 706. 2663. Apsa(Alsó-). 30. 18. örmkath.^ izr. Leiu'da. 15. gk. .rk.gk. 4. rk. 89. 1. 8. gk. izr. gk.]. Járás — Bezirk : Máramaros-Sziget. Fels. gk.87. izr. 4202. 12.

2. gk. 2175. 1224. rk. 1. rk. izr. ág. 391. 23. 83i^ rk. Szlatina (Falu-). kg rk. kg. 20. izr. rk. Szlatiiia (Akna-). [Berendaj. rk.Hosszu- niezö. 13. Somfaivá. 173. zr. Mármaros-Sziget. Krácsfalu. 32. 20. 8. izr. ref. Bogdán. 22. 611.kg. 596. Mármarossziget. ág. 1249. IV. Mármaros-Sziget. Láz. 120. 12. 15. 4. 26. gk. 1406. 12. 92. 1522. 181. Járás — Bezirk : Tiszavölgyi. rk. 67. 759. rk. 2. gk. [Bánszki t. 2825. izr. 845. 1. Szaploiicza. gk. gk. 682.ref. 2. 24. rk. gk. Sugatag (Akna. Zipserei. 15. 1. 14. gk. ref 28.) 1690. Szarvaszó.ág. 786. 28. 1. 3350. Ralió (Akna-ésBocskó-). 119. 1193. ref 1.1200. 5. gk. 5504. 4538 1107.4438. Kaszó-Polyána. 6.4.^}l. gk. 25. Lonka (Kis-). 4. 7. 9. kg. 1351. gk. 16. [Ivazescsina t.5. 1140. 30320. 849.ref 10. 396. rk. gk. unit.l. ref 16. 987. [Kvaszni t. gk. 25. ref *5. Krösmez. unit. 778. izr. izr. ág. 545. gk. izr. ág. 168. 344. 1701. ref 9. rk.] 7620. 908. 2052. kg. 1541. 790. 998. 1815. ref. ág. 10. 11. rk. izr. Fojérpatak ^ Trebusa. Járás — Bezirk : Tiszavölgyi. Bocskó (Nagy-). rk. Róna (Alsó-). 78. gk. 330. rk. izr. izr. ág.] 5767. 12. Mármaros-Sziget. izr. izr. ág. 6058. rk. 47. 2682. gk. izr. 1. 22. [Erdészvölgv és Bánszki t. gk. 4. 941. Som falu. 244. Kosztok t. 990. rk. 1709. 798.] 2596. 4. ref. 2522. 753. 21. unit. izr.Hosszu- mezö. ág. 3. ref. Siigatag (Falu-). 9. gk. gk. ret. llakö. . 4. rk. Járási összeg : — Gesammisumme des Bezirkes : 40740. 1. 19. Szerfalii. izr. ryf IZR. 234. izr. 32.] 1588. 1121. 1.] 1945. 1068. 71. Karácsonfalu. 4. gk. gk. Borkút. rk. 11. izr. 247 18. 936. Kabola-Polyána.

rk. Trebusa Fejérpalak.219. 1.l. ref. izr. Chmeli. 608.] 2270. 747. I07u. Járási összeg : — (jícsaiintilsdiKnie dc\s Bezirkes : 36341. ág. 35. 4. ág. 2. Kraszua- Bisztra. 1208. 4. |izr. 78. Kökényes. 468. rk. 179. 90. Nyágova. Veresniart. 226.ref. rk. 12. 2630. 2275. V. 19. rk. Kirva (Kis-). 395. 152. rk. 534. [Róna-Polyána t. 5388. izr. ág. 19. 555. 355. gk. 1703. 1751. rk. izr.j 2011. 123. 347. 456. gk. 25540. 17. 10. 243. 1. 738.rk. 3. 432.izr. 478. Neresznicze (Alsó-). 14. izr. Rónaszék.210. 13. 149. 14. 663. 787. 306. izr. Márma- ros-Sziget. Pudplesa. gk.rk. izr. ág. gk. 4. 38. 8.248 Vármegye — Comitat: Máramaros. izr. Gánva. Krásznis<»ra. gk. [Rónapolvána "^ t. gk. 1799. 13. rk. Brnsztura. ref. ág. 1.l. Bcdó. ág. 11. rk. 1294.izr. Roszucska. gk. 1881. rk. 310. gk. 71. 802. Járás — Bezirk: Taraczviz.702. 975. ref. Kerekhegy. izr. 333. ret. Donihó. 386. 4. 5. 2263. 661. 16. ref. Kálinfalu (Alsó-). i-k.J 1552. izr. izr.kg. 10.GK. 3.izr. 16. gk. . gk. 15. ág. 1201. 16. izr. Mármaros-Sziget. izr. 3. 70. Ii'holcz.. 6. 6. 511. 3. 686. gk. izr. 1. ref.1557.i>8. 40. rk. 17. 12. rk. 10. gk. 9. gk. gk. izr. 3. pionostor p. Neresznicze (Fels-). [Krulili. rk. Técsö.J. ik. 5148. 2. 547. 2766. gk. rk. Mükra (Orosz-). izr. 912. boy.2. izr. Trebusa. 10. Rosznska.gk. kg. 45. rk. gk. 959. 7. gk. gk. unit. izr. Butin. Lonka (Széles-). ref. 1070. 904. 1345. 623. 18. 1. izr. 118. Mokra(Néniet-). 15. 162. gk. Técs. gk. 23. 11. 1608. 48. Polyánka t. Taraczköz. 42. Tecsö. ref. ref. 249. 176. Királymez.2. rk. 20.izr. 587. 2104. 12. ág. kg. gk. rk. ]. ref. 892. 9. 62. 501.1139.ref. gk. 6. Róna (Fels-). gk. rk. 59. 573. izr. 1Í2. Kirva (Nagv-). 447.izr. 87. 39. 15. 24. gk. 1. Ii292. 7.

izr. 36. 1222. 20.izr.2719. ref. ref. 4. gk. kg. 1065. Sófalra. Visk. gk. 1.izr. Falu-Busljiahdza. izr. izr.rk. 161 9. 1135. gk. gk. izr. Técs. rk. ág. 616. 363. 73. 1623. gk. 14. 9.izr. ág. 4. rk. 22. 4135.gk. 17. gk. ref. Száhlobos. izr. rk. gk. 9. 361. Kricsíalva. Sándorfalca. 19263. 1009. ág. 481. 146. 255. Técs. Csománfalva. 2. 1806. Kövesliget. gk. 319.ref. izr. 9. 508. 1599. 1657. rk. ref. Ujhdrdy 833. 640. 1114. gk. 4. rk.] 2497. 1. gk. 2Ü519. rk. 2. Bustyaliáza (Ilandal-). 18. 132. Sándorfalii. ref. kg. 5. gk. 6. 15. 40. CsománfcUn. gk.'4U. izr. rk. [Szenes p. gk. : Járás — Bezirk : Técs 249 21. 4. 135. Hosszu- mezö. izr. 15. ref. 986. 104.] 1299. gk. gk. 117. 208. 1126. [Záberes t. izr. ág. 10. 876. 3. "2. izr. 902. 60. izr.3183. 132. ref. 17. gk.36. 1609. 16. rk. 38. izr. Visk. ref 4. 20. 11. ref 10. 12. Darva. izr. rk. 13. rk. VI. Bustyaliáza (Falu-). gk. 4023. 2099. 1247. 615. 19. 299. 1120. ref. 375. ág.TécsÖ. 929. Visk. izr. rk. 4. Járási Összeg*: — Gesammtsumme des Bezirkes: 27605. 7. ref. 20. 3. 11. izr. 2062. izr. Remete. 1784. izr. 46. 33. 1131.566.'y rgolvka. gk. I. Tereseipatak. 108. ref 1. 1005. Dulfalva. 8. 4. rk. 7. 388. 1958. gk. ITj-Kái'il. ref. 4. Talaborfalra. rk. 223. Fereiiczvölgy. Járás : — Bezirh : Técs. lj»'lva. rk. . 8. 885.kg. 490. 124. 731. 4. 175. ref. 1079. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes 25149. gk.rk. rk. Mihálka. ág. 3733. rk. rk. izr. izr.430.ref2. Sófalii. 13. 159. 10. rk. Uniiez. 18. 692. Visk. 674. TalalKH'falu. |Kis és Xaí.l. Iluszkova t. gk. Técs. 1.] 710. 5. izr. 585. 12. (Hvösfalva. gk. 34. Víijiiág.31.

224. 152. izr. gk. 2090.474. 1867. 3. izr. 62. 1930. izr. Herincse. Huszt. rk. gk. 1363. izr. gk. 4333. 3. 480. 2228. 976. rk.l5. izr. izr.ág. Szekleucze. 185 10.l. gk. 11. gk. 2. gk.l33. gk. 1210. Dolha. 17. 5283. rk. 361. 1051.1888.gk. Herincse. rk. 14.l83. 659.250 Vármegye — Comitat : Máraraaros. 7461.28.l729. 1553. gk. Inisád (KalocStV).rk. 646.5. Járás — Bezirk: Huszt.289. ref.rk. 12. 20. ref. 16. izr. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 41147. I765. gk. 1959. ref 2298. 7. Huszt. 658. gk. 746. 1186. rk. rk. Herincse- Monoslor. 7. egyéb 1. Ku. 5. 1339. gk. 2342. 30892. 15. rk. 2. 697. 18.6. [Kii'vavecz 518. 36. 9. 951.] 2.Hideg patak. 6. gk. 6.l416. ref. 101. Zádnya. 1. izr./íws«/cza.rk. 145. 66. GK. 16. 1. Bukócz. gk. Rókamoz. rk. 12. 945. 106. 3. Kereczko. izr. ág.ág. ág. a. izr. Szolistye (Alsó-)< 1338. 77. Visk. 43. 1020. 1210. 1170. 5. 94. HidciLfpatak (Fels-). 2127. 1185. 4. izr. 19.két községre oszlott. Holvátiii (Ó-). [Polyáiiat. Keselviiioz. izr. izr. 117. Lipcse-Polyána. ref.izr. 149. 15. izr. VII. rk.ref. 70. 8. Bereznik.33. 1060. 17.369. 1058.izr. 807. izr. 2.1894. 545. izr.ág. 5.4054. 892. 841.gk. gk. Német-Mokra. Goriiyes. lu73. 2811. izr. 1.ref. 1094. gk. rk. Járás — Bezirk : Ökörmez. 1293. 6.ref. VIII. Bereziia. 463. 1732. Bisztra. ÍJ.l. 386. gk. 1. 382. Herincse. 146. 1177. ref. izr. 1109. Iza. gk. ág.rk.gk. egyéb 1. gk. rk. 1406.1221. 101. 12. gk.izr. izr. Hi(leí::patak (Alsó-). 1443.422.gk. rk. 153. 13. 3. 9. Lipcse.izr. 1732.ág. 1205. 283. 18. t.5. rk.gk. izr. 124. izr. (Alsó-). 8. Szuha-Brouvka. 4. Mun- kács. 1352. izr. gk.snyicza. b. 135. 1560. Hoi'b (Kalocsa-). gk. Holyátiu (Uj-). 461.rk. Husztkiiz.izr. Als. 1360. 140. izr.izr. 38. gk. gk. .]1304.

Kelecsén. 194040. IZR 404. izr. 6. ág. 4242. 21.rk. izr. Márinaros-Sziget. Toroiiya.ref. gk. 1874. rk. izr. 23. Láz (Kalocsa). 960. 286. 43. 11. 2. 19. Ökörmez.gk. I. 27. 299.3. ág.] 1562^ rk. 617. izr. 901. izr. Járási összeg : — Gesammisumme des Bezirkes : 23995. Vármegyei fösszeg: — Gesammtsumme des Comitates: 268281. 458. ref. gk. 3. 14758. rk.] 2333. Szinevér-Polyáiia. izr. 9. 276. rk.kg. gk. egyéb 1. Lvaliovecz.izr. Sziiievér.egyéb2.7763. 4.ref.izr. 2143. izr. 923. [Titkovecz t.Nagybánya. 39. 519. 25.ref. 8. 6. 1. gk. Csornorika. 1. Lozánszka. 23. örmkat. 106. 426.l65. gk.izr. 695. izr. [Vágás. 853. 571. gk. rk. 224.l832. 3. ág. rk. 616. 232. [Mercsor és Ófalii. izr. 10.204. 2003^ ág. izr. rk. gk. gk. Ricska.ág. rk. ref. izr. 19. Iszka. rk. 1416. 496.l51.4.45073. gk. 365. gk.20879. 14. .izr. Bercin. 12. 724.unit. gk.unit. gk. Rosztoka. 79. [Volovecz és Dezs t. 28. 1447. 26. 81. 25.341. gk. 2^. 498. 665. Csascsovati t.392. Majdánka. 1107. 13.. 354. gk. ág.] 23ál. 1. 251 8. Tyiiska. 525. izr.l0. 9. Rekita. ref.gk. gk. 86. 17. 24. izr. 742. gk. 297. 33. 432. 37. rk.l. 89.3538. 15. 319. 18. izr. izr. 66. 20200.60. Priszlop. rk. 131. 184. 85. 29.] 1057.ref. 607. Podobócz. 13. izr. 3538^ kg. ref. 22. 286. 703. 4.izr.]401. 378. t. 15. 605. [Diiiész és Kiisbij t. Szolyiiia. gk. Ripiiiye. Kelecsény. ref. gk. izr. Pilipecz. 13. Nyegrovecz (Kalocsa-). 20. 435.l24. 16. 432.Markuszovecz. Járás — Bezirk : ökörmez. gk. gk. Vucskómez. gk. 1015. gk. rk.

kg. 232. 37. 1. unit.izr. . 168.3. 421. 6. ref. izr. 7. 2. ref.29. Bordos. 5. 3. 234. 8. ref. ág. 4. 3. gk. izr. Fiiitaháza. 5. I. ref.]. gk. ág 1. rk.ref.kg. 50. 1. rk. Göcs. Kelemeiitelke. Báliiitfalva. izr. izr. 4. Folvfalva. rk. ref. 7. izr. 3. 18. unit.281. 100. unit.gk. unit. örmk. Harczó. kg. rk. rk. ref. Görg-éiiy (Kis-). 192. 3017. 557. Kakasd. gk. rk. gk. 382. unit. mt 12.47. 1. Bálinffalra {Nf/á rád-). 58 i-. 17. rk. f3. izr. 19. 4 :252 34. 37.kg. kg. Széplak. 635.rk. ref. 9.rk. 58. ref. ref. 9. gk. 906. 18. 18. unit. kg. 730. Hidvég-. ref. Szent-Háromság. Csiba.439. unit. izr.l3.464. 30. Maros -Vásárhely. 24. 555. gk. 14. 8. Járás — Bezirk : Alsó-Marosi. 8.5. izr. 6. Vármegye: — Cumitat : Maros-Torda. 4. 863. i-k. 88.rk.unit. ref. rk. 23. unit. 21. 20. 11. 2. Ilenczfalva. gk. 2. ref. 1. 2. Bedé. 20. 363. 791. Bodoii (Hagymás-). 159. ref. 5. 3. unit. Harasztkei'ék. 5 13.3. 2. izr. ref 398. kg. unit. Csóka. rk. 325. 11. 65. rk. 22. 11.45.458. ref. i/r. 416. 513. kg. 48. gk.erszeí?. 16.8 10. 14. gk.l3. 22. unit. 2. 16. gk. ref. 144. kg. 4. izr. 328. 401. 25. 1644.gk. 236. izr.rk. unit. 11. 1 (ivalakuta. 8 12. gk. 217. 412. N/jdrdd- Kardcsonfalva. 890.l. 442. kg. 220. vktí. 23. kg. 20. kg. Berg-eiiye (Mez-).un. unit. Marosi. ^J65. gk. E«». 267. 208. 388 unit. 245. 6. 24. 12. Bánd Olez-). 1. 8. 5.179. Ákosfalva. 54. unit.78. 549. 485. rk. izr 5. Cserefíilii.izr.37. 610. 655. Kan'icsoiifalva (Xyárád-). ág. 3 3. 447. 9. Havadt. ref.rk. 22. ref. 156. 7. 4. 23. 13 11. rk. 7. [Veiidégtelep t. ref. Cserefalca.9. gk. 5. 36. 1. gk. 1. 349. izr.l.gk. izr. rk. rk. ref. 2. 663. gk. 300. gk. 4. gk. 12. 248.Alsó. rk.ref. izr. 17. izr. 3. rk. l. ág.ll.

unit. Sóspatak. 29. unit. 2.. 11. Kisfaliul. 97.izr. unit. 8.397. 36. 112. rk. 844. 512. 5. 132.33.5. rk. 7.616. ref. Lriiiczfalva. ref. kg. Megyesfalva. 40. 164. 181. 70. gk.5. izr. rk. Lukafalva. 9. 30. 1605. gk. Názminfalva. 546. 1092.kg. ref. 5. kg. rk. kg. Keresztúr (3Iaros-). unit. 31. Székely (Uraly-). unit. 639. Kövesd (Mez-). unit. kg. rk. . 147. 1418. rk. unit. 7. 1. ref 524. ref. rk. 304. 291. 1. ref. ág. . rk. 41. 12. Szent-Glerlicze. 17. ref. 7. Nyárádt. 1777. 255" 24.ll. izr. 212. unit. 24. MezöBdnd. rk. ref.946. 13. 35. gk.Vásár- hely. gk.gk. 37. Szenl-Gericze. rk. 5. 6. 616. Tekenyöl. 219. Madaras (Baczkó-). ref. ág. kg. [Fekete p. ág. 2a. rk. gk. 5. 43. 9. 297. gk. 127. gk. 7.lO. 383. 3Iadaras (Mez-). unit. ág. izr.411. 24^ Maros •Szent-Kirdli/. rk. 290. 9. 1046. 454. Járás — Bezirk Alsó-Marosi. 44. izr. izr. gk. 886.34. izr.4. ref. . izr. ref. unit. 20. 919.]. 28. egyél) 3. 7. 410. Taiiorok. 2. 14.izr. 18. 207. 33. 27. kg. gk. 6. 2. kg. kg. Kétcsupor. izr. 4. rk. 24. 4. Csitl- Szent'hán. gk. 12. gk. 20. Malomfalva.ref.. 1 . gk. 3.unit. 405. 68. izr. kg. 2. 417. 32.izr. 30. 475. 646. Szent-Benedek (Ny arád-). 2760. 26. rk. 185.21. 319. 8. Pánit (Mez-). 3. kg. gk. 42. gk. Kövesd. unit. kg. 148. kg.ref. ref. izr. UN. 25. rk. gk. ref. Vásárostet. ref. 39. 32. Somosd. Bálintfalva. gk. 416. Sós-Patak {Székeli/-). Malom- oldal és Hidegvölgy t. 1. ref. ág. ref. kjr. 32. rk. 157. unit. Külpény (Mez-). 762. 129. gk. 2. 766. 34. . 4. 38. 306. Remeteszeg. . 9. gk. . 1. 533. Maros. 20.5. 649.3.5. 18. Száltelek. 3. ref. 658.5. 454. 1. 16. 11. izr. Madaras (Baczka-).4. kg. gk. 15. 34. unit..

6. 6. 215. Marosi. kg. unit. 56. 57. Tófalva. 87. 18. 8. 50. 455. Csávás (Mez-). ref. 3. Szent-Háromság. Fele. kg. ref. 2. gk. rk. rk. 20. 31. 19. 2. 73. izr. ág. gk. 490. 46. Járás — Bezirk : Fels-Marosi. Adorján (Kis-). 46. 41. 689. Boós. 1977. 937. Vadasd. rk. unit. 459. ág. ág. Szent-Király (Maros-). 52. 4. Csejd. 11. 659. 508. 453. izr. gk. 272. ref. 15. 17. rk.254 Vármegye — Comitat : Maros-Torda. unit. izr. rk. 523. gk. rk. Gálfalva (Nvárád-). 968. rk. izr. izr. Ernye (Nagy-). 131. gk. unit. ref. unit. 5. rk. 442. 44. Bazéd. ref. 5. rk. 1434. 332. 3. 17. 15. 233.kg. 18. rk. 4. gk. 189. 97. kg. gk. 738. örmkat. unit. 14. 5. ref. unit. egyéb 3. unit. Vaja. Szent-Miklós (Káposztás-). 4. izr. 3. 45. 22. ref. 21250. 636. Bárdos. 719. 589. 6. gk. rk. ref. 575. ág. 50. 6. 17. ref. rk. izr. ref. 2. ref. 206. ref. 24. 2. ref. gk. 14. 1. 187. rk. rk. Mezo-Köl- pény. ref. 48. 30. unit. II. 4. gk. gk. izr. 513. izr. 407. 6. 202. 181. 5. izr. 21. 3. 3. b. 278. 307.461.Fels. 1. 3. 12. gk. kg. 331. Szent-Háromság. . 126. 10. Fele (Mez-). 7. 483. Kebele-Szent-hámjf unit. Kebele-Szent-Ivány. 37. izr. 10. 653. 170. gk. izr. izr. 4. rk. unit. Csejd. 277. gk. ref. 17. 51. 9. 1087. 7. Almás (Pnszta-). 100. 18. 1073. gk. 5. 49. 47. 166. gk. rk. 13. izr. 9.gk. 2. 5318. 7. 87. Szeut-Iváii (Csitt-). unit. kg. Járási összeg : — Gesamlsumme des Bezirkes : 33691. 3321. unit. 533. gk. ref. unit. Szovérd. ref. 10. 10. 2. izr. 1. 1248. gk. 10. Adorján (Nagy-). 20. Bs. rk. Agárd. 9. izr. 398. izr. rk. 167. 46. gk. 1. ref. rk. 371. Ayárád'Karácsonyfalva. 849. 586. Bála. 8. izr. 1. 793. ref. 1287. ref. unit.

unit.Szent. Pagocsa (Mez-). Járás — Bezirk : Fels-Marosi. 33. 24. kg. 4U. 1. gk. izr. gk.ref. rk.5. 6. rk.gk. 14. Pagocsa. ref.817. 6. 695. ref. 234. Nyomát. 1. ág. 28. ref. 1. 10. 9. 404. ref. 5. izr. 49. unit. izr. 4. 35. 79. rk. ág. 168. 84. . Ikland. 220. Ménes (Mez-). 20. 107. izr. Majos. 65. Koronka. 5.izr. 701. izr.Ivánt/. 29. 8. ref. 764. 1353. 11. Galambod. 25. 125. unit. izr. Kaál. ref. 155. 1038. 976. gk.l2.izr.unít. ref. 87. unit. 1. ág. 4. 322. 32. Mosón. Szabéd. 5. rk. Bö. 23. gk. 17. 307.2008. ref. 5. 9. izr. gk. 27. 1018. rk. 8. gk. 2.279. kg. rk. Szabad (Mez-).Szent-Ivány. unit. rk. gk. rk. 60. 37. gk. kg. 125. 5. ref. 15. 653. 967. 31. 34. kg. 29. unit.ref. 4. unit. gk. 31. 28. gk. Sárpatak. /iá/. 109. 8. 564. 53. Póka.U. 198. rk. unit. rk. 4. izr. 8. 407. 15. 25. 547. 18. ref. kg. Galombod. 833. izr. gk. 10. kg. 24. 1106. 3. 22. gk. 1731. 705. unit. ref. rk. ref. 5. 581. unit. 16. ref. gk 497. 21. 108. ág. llücs (3Iez()-). 12. 33. izr. ref. kg. izr. 1. 353. unit. gk. 6aro/M/)í'r^í'. 440. 295. 1318. ág. 10. 37. Sái'ombereke. 4. unit. rk. 4. gk. 507. 19. 1. 22. 34. unit. örm- kat. 118. Kebele. 4. izr. Bálintfalva. izr. 352. rk. unit. 213. ref. 3. izr. Xyiilas (Kis-). 105. 3. 561. ref. 1196. 34. 15. 20. rk. 30. 39. 8. kg. Ölyves (Xaí^y-). 6. 10. 12. 26. 21. 968. 9. gk. Mezö-Csávás. 2. 6. rk. izr. Kebele. kg. 8. gk. gk. izr. 76. rk. ref. Jedd. izr. 217. 14. 1019. unit. unit. 5.66. Szabaíla (Mez-). Sámsoml (31ez(>-). 3. gk. rk. 742. 814. 481. gk. 121. 188. Szent-Márton (Mez-). unit. 17. 230. 831. 134. ref. 436. ág.9. Kebele. unit. ref. 1. izr. rk. ref. 255 14. rk. Mezö-Cs vás. 11. Póka-Keresztur. 2. Lekeiicze (Kis-). kg. 35. gk. 1442.

ref. 114. rk. 8. rk. 10. 48. ref. 634. 12. Disznajó. ág. 285. 452. gk. 169. 5. ág. gk. rk. 50. 305. REF. Gödé. 19. örmkat. rk. 8.01áh- Toplicza. 2. 19. (iöde-Meslerháza. izr. 32. izr. 69. 1732 » 82. rk. Déda. 282. 918. ref. Holt (3Iaros-). J'kY'ás — Beztr^ : Fels-Régeni. Szent-György (Maros-). gk. 287. ref. Udvarfalva. 13. 22. 284. rk. izr. 1. Szent. kg. 6. Felfalu. 10. ref. 41. ref. kg. 40. kg. 2000. 504.2. 1. 21. kg. unit. kg. 1. ref. izr. kg. Tdecs (Alsó-). . 3. 42. unit. unit. Kövesd (Maros-). 864. Szászrégen. 6. 155. rk. 578. unit 3. 38. 126. 1460. unit. gk. gk. 6. kg. 1119. gk. unit. 1. 781. izr. rk. 4. 542. rk. 317. gk. 2. 14. 526. 1475. gk. 715. 10. 43. gk. 774. ref. 8. izr. Ideespatak. 2. 2. 119. gk. 79. 76. 27. kg. 4. uuit.Anna (3Iaros-). 534. ref.lO. 14. 595. rk. izr. 363. 43. kg. 36. 252. 7. ág. ref. izr. 589. 2. 1174. gk. 1495. 11124. 12709. 5. 155. gk. 33. Erdély. 5. izr. ref. 490. 34. 10. gk.kg. 1317. 50. Lövér. 27. kg. Liget. . 920. Hollmaros. ref. gk. ref. gk. 26. 1184. 9. 33. 2. 256 Vármegye — Comitat : Maros-Torda. Kál. gk. izr. ág. ref. ref. 7. 21. izr. 1050. 103.'i. 320. ág. 66. 1. 744. izr. ref. Szent-Tvány (Kebele-). 1. 47 l. 4. rk. 28. izr. kg. 418. 413. 8. 4. unit. Mosón.58. 12. 3. Mosod. 1. 39.gk. 4. izr. Szent-László (Xyárátl-). 968. rk. 6. 1965. Füleháza. ref. ág. izr. 464. 358. 8. 59. 218. gk. izr. kg. kg. izr. 16. 44. 284. izr. 1. III. 2904. 2. Székes. 16. rk. izr. 11. kg. rk. 536.Csejd. 37. kg. izr. Hodák (3Iaros-). Idecs (Gels-). Várhegy. kg. 921. Járási összeg*: — Gesammisumme des Bezirkes : 29864. Régeni-Felsö 1. Idecs (Orosz-). unit. 14. Magyaró. kg. Tófalva. 5. 1578. 4. 1. 5. ref.

rk. 6. 1096.\m\í. l. 450. 47. 31esterháza -— Gödé. 9. 7. Járási összeg: — Gesammlsumme des Bezirkes 28685. Gyula- fehérvár. 364. ág. G gk. 479. 1. 4. 44. Palota. 638.öriiik l. ág. rk. 24. 188. Adorján {(iönjémi'). 474. 1131. ág. ref. 23. 7.izr. mt. Idecspatak. kg. 453. ^ 17. 21. IV. 492. 483. kg. Erese (Nagy-). 49. 405. kg.2845. Szakái (Ei'tl(5-). ref. Régenni. yergyó-Toplicza. 1. 3920. izr. 8. 464. 614.ág. gk. Járás — Bezirk : Alsó-Régeni. 5. (Felsö-Ripa). 1864. ref. örmk. ág. 834. rk. 502. Helységnévtár. kg. 13. 810. 6. 3. unit. ref. 22. 15. ág. 318. 377. rk. 3. kg. rk. 3. ref. unit. kg. 1061. 3. rk. 1. Vécs (Maros-). Csanád (Erd-). gk. 9. kg. izr. 4. 15439. Ratosnya. 5. 2. 1. kg. izr.rk. gk. 25. rk. 71. ág. Vécs. izr. gk. 52. rk. 256. 5073. izr. ág. 5. izr. rk. 14. izr. 35. Felsö-Répa. 8. kg. 10. ref. ág 10. kg. 502. Abafíija. 29. izr. 985 izr. 6. 1609. izr. 284. unit. rk. Rölkéiiy(Oláh-). 257 15. gk.ref. 754. 19. Oi'oszfalii Olaros-). kg. 1 208. unit. 118 26. 1048. 10. 33. rk. Éhed. 786. GK. 32. 45. 583. Palota (II va). 147. 47. gk. gk. ret. 1243. 156. Régen (Magyar-). rk. ref. 1. kg. izr. 1001. 11. 9. Répa (Alsó-). 1024. gk. Bölkéiiy (3Iagyar-). lloltrnaros. 5. ág. ref. 44. 280. Toplicza (Oláh-). gk.831. 2. 25. 4929. 4. gk. gk. 64. l. 20. 708. izr. 3. unit. rk. ref. 4.694. izr. 94. 4. ref. ref. 359. Járás — Bezirk : Alsó-Régeni. ág. izr. 16. gk. 18. 17 . unit. ref. izr. 1.Alsó. 2. fzr. gk. 281. rk. 10. gk.kg. 12. 664. 7. Répa (Fels-). 324.\. 10. izr. unit. gk. 21. 1.2. 2. 1.kg.l9. ref. 20. 1313. 1291. ref. 1946. Beresztelke. ág. 27. rk. X({i)V]i\\\. 1. [Ilva t] 768. 5 25. Monosfalii. 16. 19. 3Iagyaró. 421. izr. rk. 1051. Csindd {Erd-).98.gk. 279.

kg. gk. 7. Oroszt (Alsó-).l5. gk. Görgény-Szent-Imre. 58. 1. 10.rk. ref. 55.4.] 1335. Nádas (Oláb-). ág. gk. 165. 19.Faiicsal. 3. 526. rk. 846. unit. kg. 882. 991. 390. 5. kg. 931. 41. 6. gk. Hódos. 9. 847. rk.258 Várraegje — Comitat : Maros-Torda. 6. 807. izr. "gk. Ihibistva t] 22i>0. 58. kg. 1. izr. ref864. Jobbáín-ytelke. 583.] 1079.ref. 29. 14. [Bengut és Déll t. Jára (Maros-). ref. izr. rk. ref. 1. Hétbükk. 17. gk. 2. 1231. 18. rk.ref. rk. 24. Maros- Jára. 5. izr. [Dobroii t] 784. 36. izr. 60. 546. 9. 25. 6. 14. kg. Libán falra ((i()rgény-)\ljn\u)a\\yíi. gk. 3. 24. Fülpös (Nagy-). 56. rk. Fülpös(3Iagt/ar-). ág. ref.] 817. 801. 779. 350.izr. Körtefája. 32. ref. Köbér (Fels-). 12.Csikfalva. unit. 1.l957. 71. 25. ág. 6. 10. 390. ág. 786. rk. Körtvefája. 87. rk. Ilye (Kis-). '934. Kincses. piocsár p. 13. 11. 11. izr. 491.6.31. 409. 412. gk. . 167. izr.ág. gk. Köbér (Alsó-). ref. 260.izr. Tvii'ió és Tviszió't. gk. 691. rk. gk. 424. Kíu'tekapii.unit.26. l.569. 31. kg.] 2559. unit. 12b. kg. izr. ref. 559. ref. kg. rk. 278. 17. Kásva. 4.483.44. Péterlaka (Magyar-). 16. gk. 3. 1003. gk. gk. ref. 4. ref. 15.'l7. 40. Kakucs. izr.Fels.ref. 26. 544. unit. 628. 7. rk. 4. Petele. izr. 254.izr. izr. 30. 27. rk. gk. 31.gk. 11. rk. rk. 25. gk. kg. 23. kg. 546.525. Geruyeszeg. Oroszi (Fels-).ref 36. 22. unit. 664. 5. rk.kg. Oroszfalu (Görgéiiy-). 2. 12. izr. Libánfalva. Alsó.] 809.l29. Hodák (Cíörgéiiy-). ág. unit. 2. 172G.ref. 27. 4. [Iszticsó. kg. 546. 1. 28. 2. 24.ág. gk. 9. 5. gk. 777.319.izr. unit.l63. gk. unit. ref. 3. 2. rk. gk. 4. 5. 8. ref 4. [Mártíidomb t. izr. ref.izr. gk. 3. 5. 8.gk. 9. Alsú-Oroszi.l056. 367. 35. Iszló. 57. rk. 33. Orsova (Görgéiiy-). rk. 31. i'ef 1. 9.20. 20. 746. 15. [Dosz t. izr. 5. 21.gk. 551.

rk. 184. 44. 5. ref. 654. 6. Szeiit-Mihálytelke. kg. gk. 1. 3. Soropliáza. 106. gk. 2. 90. Szent-István. 27. unit. kg. 17* . 490. rk. ág. unit. 416. Bére. Toldalag. 2. gk. gk. kg. ref. rk. 2. ág. 146. 2. kg. Vadad. Szeiit-Ivány (Vajda-). 2. unit. gk. gk. 3 Atósfalva. gk. 263. 3. 17. kg. gk. 34. gk. izr. Bözöd-Ujfalu. rk. ág. . ref. 394. 1. ref. 212. 2. 3.224. 1. 374. ág. 47. 1. ' Járás — Bezirk Nyárád-Szereda. Unoka. 1. 4.207. ág. 88. rk. 13. unit. gk. 2. rk. 1. 4383. 8484. 4. 18. 259 33.rk. 428. 465. Radiiódfája Radnótfdja. V. izr. 221.izr. 434. Járás — Bezirk : Nyárád-Szereda. rk. 80. 5874. kg. 7. 1699. rk. 1. n2. 519. Sóakiia (Görg-ény-). 1. rk. 3. rk. 1. 40. 2. izr. 660. kg. 42. ág. rk. gk. 4.l98. 1. Páka.izr. 1. ref. 9. unit. Üvegesül' (Gögény-). ref 485. 17. Abod. Szederjes (Nagy-). Szenével (fird-). unit. Szent-Imre (Görgény-). 3. kg. kg. 3. 1066. izr.248. 5. 43. [Herbus t] 822. 415. 20. 7. 1. ref. 39. 547. 17. rk. rk. 198.5. 4. gk. Andrásfalva (Nyárád-). 352. izr. Szederjes (Kis-).gk. 257. 46. ág. kg. 38. Biizaház^a. 15006. 5. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 35919. 8. izr. 195. 70.izr. ref. unit. unit. izr.34. rk. 333. 41. 535. kg. izr. unit. 184. 552. 515. 19 ref. Telek (Oláh-). 47. 419.40.Szent-Márton] 858. 6. ref. 515. ref. 1. unit. gk. gk. rk. Szent-Mihdltj. [Sós. 3. 122. 4. izr. unit. 2. unit. gk.l. 93. 516. ref. 45. izr. gk. 144. izr. ref. 583. 36. izr. 4. gk.unit. 301. 35. 4. 405. 297. ref. 1152. 566. Bö. Bnraháza. ref. 841. 9. unit. ref. 13. kg. rk. 59. 607. 121. 1. 37. Bü. 1732. 407. rk. ág. 668. Szeiit-^rártoii (Sós-) -^ Sóakna (Görgény-). 34. 34. 7.ref. gk. rk.3.

20. izr. 6.19.ref. unit. Sdrd. rk. 457. 7. 131. gk. ref 566. 23. unit. gk. 14. 2340. 1. gk. 120. 26. Nf/ürüd-András. ref. izr. 10. ref 117. 24. 310. 4. 28. unit. 388. 6. ref. 9. 1. Magyaros. 3Iikháza. 10. 962. 1. rk. 2402. 429. ref. 401. kg. 1. Demeterfalva. 420. gk. 3. 906. 2. rk.unit. izr. kg. unit.260 Vármegye — Conútal : Maros-Torda. rk. Keresztül* (Bére-). 386. unit. 33. unit. 4. Nyárád-András- 35. 4. 4. 2. Erd. 126. gk. ref.* 263. gk. " falca. 363. 57. 18. Nyárád- Andrásfalva. ref. ref 1796. 212. 3. rk. 17. unit. gk. 3. unit. gk. ref 757. gk. 16. 14. 22. Csikfalva. ág. 583. 2. Felsö-Köhér. 6. 11. rk. 8. Köszvényes-Reniete. gk.] 401. 20. 1. 81. Havad. 35. 954. gk. gk. . 15. ref. h á^. 1. ref. kg. Csikfalva. 373. izr. 13. izr. ref 104. 635.4. rk. 30. ref. kg. kg. gk. rk. I\ijárdd. Márkod. 6. 23. 52. 3. 207.Andrásj'aka. 28. kg. izr. rk. 55. ref. falva. rk. 19. Bö. 20. rk.l070. 7. izr. 21. 120. Nyárád-Szereda. Mosón. unit. izr. unit. Szent-Lörincz. rk. Geges. 23.565. 5. 30.2. Seprd. 567. 1239.rk. unit. gk. Deményháza. izr. 140. Kend. 516. gk. 7. 5. [Oláh liáhini t. 2. 29. rk. 7. ref. rk. Kibéd. 22. unit. 47. izr. ref. ref. Rigmány. 16. 8. 1857. 4. ref 25. 33. Szent-Háromság. 1. 11. 7. 1. 614. gk. Jobbágyfalu. 61. 1820. 7. izr.197. rk. 98. 17. 36. rk. 25. 72. ref. ref. 1653. 27. unit. unit. gk. izr. ref 77. 504. 29. 499. 221. unit. 79. 6. izr. izr. 1. unit. rk. Köszvényes. gk. ref. 16. unit. ref. izr. unit. 1. gk. 449. Mája. kg. Selye. Illyésmeztí. gk. Csikíalva. Bz-öd-ljfalu. kg. 4. 10. 8. 4. 1. ízr. 16. 962. 7. 658. 23. 3. 919. rk. ág. 248. Jobbdgi/falra. izr. 14. 35. 235. 482. 12. 51. Csókfalva. 4. Makfalva. rk. 18. unit. 12. izr. 318. 628. 15. rk. 7. rk. rk.Szent-György. 395. ág. 15. Saárd.

61. kg. Nyárád. unit. izr. 3735. gk. Szováta. 6636.'en. Terboszló.Andrásfalca.2. 1686. kg. Szent 3Iái'toii (Nyárád-). rk. 6057. ref. 33.rk. Tompa. 31. unit. 41. ág. 19. Idecspatak. 26787. 2. rk. unit. izr. 40235. unit.rk. 17545. 37. 8. ref. 1. gk. 16. unit.ref. 505. 394.46. 56. örmk. 2163. rk. 11. 42. 8. gk. gk. 834. 35. Szent-Ainia (Nyárád-). ref. gk. 2. unit.236. 572. gk. ref 71840. Szeiit-István. ág. ref. 9. 33. 7212. ref.' rk. gk. gk. Vecze. 5826. izr. 199. ág. Maros-Vásárhely. 65. Szász-Réí. ref. 393. 378. unit. kg. Bzöd-Vjfalu. kg. örmk.l. 204. 46.izr. 8. 5. izr. 6. 38. 6. izr. 16. 9. rk. 14. izr. ref 1304. 1. gk. 174. 681.gk. Torboszló. 100. 238. Sóvárad. unit. ret. izr. 4.izr. 2. 18. 43. 22. izr. 5. unit. Szent-Iirii'e. ref. 1563. rk. 15. rk. 1172. 144. 7530. kg. izr. 39. izr. gk. 1694. . rk. 14212. ref. 1115. 3. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 29432. unit. 9. 64. unit. 4. 164. ref. Bözöd-Ujfalu reí. 6. gk. izr. 199. 6. 9. Mosón.74. Járás — Bezirk : Nyárád-Szereda 261 31. izr. 15. 1263. 3. unit.l. 533. 1. Vármegyei fösszeg: — Gesammtsumme des Comitates 177860. 32. 5. Süketfalva. 16. kg. 346. 448. rk. 346. gk. 71. ref. 20. Szent-Lriiicz. 855. Szent-Gvörgv (Erd-).Job- bágíjfalu. : 15. ref. rk. 1024. 19. ref 5. 40. 321. 267. 1 72.unit. 230. 328. egyéb ker. 37.kg. gk. 741. 234. unit. 34. 36. gk. 2627. 391. unit. rk.lO. gk. Szent-Imre {Ni/drád-). Jobbágy- falca. ág. 1732. 430. 4002. rk. Széiit-Siiuoii. 543. kg. rk. 22207. unit. ág. 1955. izr. 395.

izr. Arak. izr. rk. rk. rk. ref. 4. 98?. 19. 72. 7. 30. izr. 19. 992. 753. 83. 543. 16. 406. \zr. rk. 4. ref. \7a\ 5. ág. ág. Lei'él. 509. 3. Le r él. rk. 37. 24. Káinok. rk. 6. 1952. 9. 46. 2. 736. 11. 2698. izr. rk. rk. 262. izr. 1987. rk. [Bokros p. rk.rk. 10. 2.] 2761. 15. Moson. ág. 20. ref. Soniorja (Pnszta-). 1779. ág. 1. [Sarídtamajor] 981. 4. izr. 5. 297. [V7Ai\ior- gyár t. 15. 52. 726. Óvár (3Iaj:yar-). Levél. 3302. ref. 4. Lebeny. rk. Szent-Miklós (Lébénj-). Püski. Levél. izr. 7.íános. 5. 4. 17. 22. 8. 2021. unit.'l47'9. ág. Szent-Péter. ág. 7. izr. ref. Darnó. 2. ág. Lucsoiiy. Kiiiile (Magvar-). Lébény. Járás: — Bezirk : Magyar-Óvár. 6. 8. 418. 24. 953.ref3. 16. 840. 1189. 2. rk. izr. 539. 1851. rk. ág. izr. 566.ÁG. 5. Fekete-Erd. 4212.] 4815. rk. Remete. Lipót. rk. Kinile (Horvát-). 69. 1990. . 395. Lébéni/.] 930. 16. ref. rk. ág. 157. 1729.] ref. ref 1. kg. izr. 2969. ág. ág. 18. Vármegye — Comitat: Moson. 1. 4. 1. 66. 1. Levél.] 1940. gk. rk. Lebeny. 3Iecsér. 32628. 3. 21. Gyr. 748. rk. unit. 5. 1. . ref. egyéb 1. rk. izr. Téténv. Szent-. 25. izr. ág. 2. rk. 20. 13. Letel. Zse////. izr. 403. ág. Szolnok. 33. 23. Levél. Lebeny. 949. ág. 2081. ág. izr. 12. izr. 1. 959. 258. Gyr. I. 14. [Torfstich p.ág.855Diinántnl. Tárcsa. [Jesseliof és Farkasiit p. ág. ág. 913. ág. 23. 18. 14. 1073. 12. 2214. kg. izr. 2461. izr. 17. 17. 18. gk. 312. 48. 8. 2. ág. 24. ref. ág. 505. Bodak (Kis-).Györ. 8. 1. izr. rk. 538. izr. Szent -M/klós. Halászi. Járási összeg : — Gesammisumme dcs Bezirkes : 35899. 10. rk. izr.262 35.611. 13. [Ferenczmajor és Gunther p.izr. izr. izr. 6. 482. kg.4. 749. rk. egyéb 1. 42. 979. 5. 2497. . rk. Zsili. rk. 3058.] 786.

8.l. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 29474. Hegyeshalom. Csúny. 20. izr. rk. Válla. 1005.ref l. 1755. Bezenye. ág. izr. 9. rk. 5. 8.rk. rk. 2223. 3. ág. rk. Nyulas. ág. 2357. izr.. 20. izr. 589. Csun. rk. 484. 1918. ág.ág. rk. Lajtafalu.] 1089. . rk. Járás — Bezirk: Nezsider^ 1.] 2424.izr. ref. 1239. ref. izr.ág. 11. rk. 1. 623. 7. ág. 1. Zurány.390.rk. rk.35. Sáson(Wiudten-). 108.l9 2. Kbánya. 1201. 5. 1238. Bruck-üjfahi. . 1.izr. 59. 14. rk. 770. 1004. izr. ref. Illinicz (Alsó-). 1160. 1529. Gálos. unit. rk. J. 18. 2328. 11. 101. III.ref. 17. rk. 1. 17. Yédeny. 1024. 2. Boldogasszoiiy. 18. rk. [Westhofp. Király udvar. 2899. izr. 862. rk. [Nádliget p. Pomog^y.l719. ág. ág. 10. 12.ág. 7. Járás — Bezirk: Rajka. 940. 1235. 484. rk. izr. 1532. Kiüti. 3. 5. 6. Kbánya {Császár-). 450. 3. rk. ág.imit.] 2196. 3. izr. 263 11. 13. izr. [Saida t. 46. izr. izr. rk. 6. 417. izr.*^ 1277. ág.ik. 15. Barátfalu. 8. ref. 2. 21. gk. Szent-András. izr. izr. Járás — Bezirk: Rajka. 5. 1409. I. ref. 6. 12(i9. . 406. 1. 14. (iáta.lárfalu (Horvát-). Bánfalii. gk. 1301. 1745. rk. 1242. ág. 619. 33. 16. ág.6. 6. 2244. 2. 6. 1428. 3.]2263. 7. izr. gk. 4. rk. 1.22. rk. 1. gk.ref. gk.lárfalu (Német-). 2.rk.izr. Féltorony [Osthofp. 623.S'«sow?/. ref. Pátfalu. ág. ág. izr. rk. 428.gk. rk. ág. 19. Némel-Jár- falu. 991. ág. 3. 8. 26759. 1. 7. Újfalu. 8. 1222. 55. izr. [Köniíísberg t. ref. 7. ág. 547. ág. ág. 4. 23. 3. rk. 1812. ág. 1129. 425. 1083. 34. 108.Ágfalva. 31. 2332. 6. 3. rk. 2821. 16. 1301. C. 5. izr. Nezsider.] 1143. Parndorf. ág. 1245. 1778. 4. Köpcsény.rk.l.2237.502. 1161. rk. 596. 637.2769. 10. llliiiicz (Fels-). 1. 9.

izr. 3.61. 13. Bogát (Olt-). 1782. 5. 870. ág. 437. rk. 12. 1227. ág. 446. izr. 18. kg. 7. 73843. 53. 12.l028. kg. izr. izr. 155. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes 19677. rk. Nemesvölgy.izr.352.izv. 27. 630. 684. 109. rk. 593. Ágostonfalva. 910.893. 336. 6. 604.5. ág. 232. kg. 6. rk. ág. 836. ref. ref. 853. 2. gk. 4. 7. 12. 4.22. 3. 558. 504. rk. 1213. 631. 28. 1116. izr. ág. 14. kg. 6. 437. izr. rk. unit. 523. 10. 569. 3. 4.ág. 4. Garat. Homoród. 2320. I. Felmér. Halmágy. rk. ref. ref. gk. 939. 9. 10.7. 1. 3. kg. l. 11. Kölialom. gk. 84. Ugra. 1. 34. unit. Rajka. Datk. 494. Kóbor.]1668.]1931. rk.[3Iéiit. ref. 6. 74. ág. 7. ref.902. 8.rk. izr. 9. : 264 Vármegye — Comitat: Nagy-Küküll. rk. 9. 97. kg. 4.izr. 52. 1. 3. ref.31. 1097. 3. rk. ref.izr. unit. iFehéregyháza (Szász-)» 737. 2. izr. ág. Héviz. 12. 28.867. unit.gk. Buda (Szász-). 247. izr. rk. kg. rk. . rk. Kóbor. 1. Héviz. Király halma. Járás — Bezirk : Khalom. 36. 4. 5. 2. 9. ág. Hidegkút.ref. kg. egyéb 1. Héviz. rk. Körtvélyes. 13. 8770. 210.rk. gk. 4638. 683.rk. 617. 5. ág. izr. ág. Vármegyei fösszeg : — Gesammtsiiíiime des Coiiiitates: 85050. kg. 563. 355. 17. 14. 490. Lemnek. unit. ref. unit. 10. rk. kg. ág.l254. ref. ref. ág. ág. 1. Vármegye — Comitat: Nagy-Küküllö. kg. kg. 7. 623. Zuráiiy[Gyái't. 11. 3. ref. unit. 5. 828.l. 938. 56. 1128. Fels-Rákos.ág. kg. 740. 458. izr. 1. 8. 1304. Néinet-Jdrfalu. 1303. unit. 1197. unit. Kacza. 2575. rk. Garat. 426. 46.rk. ref.ref. Miklósfiilu. 11. 679. 27. 914. 14456. unit.3. Oroszvár. 16. kg. 13. kg.ág. izr. ág. Ugra. Garat. Kö- pecz. Kóbor. ref.

Báránykut. 1117. 20. KG. 669. 24. 2775. ág. 16. 1292. ág. 840.rk.izr. 143. 602. 29. gk. 316. 23. ág. 946. 127. 1545. Erdély. 21. ref. 606. ref. 764. 691. 5. 4. \3d. 933. kg. 1. Apáthfalva. gk. Rádos. Tyukos(Oláh-).433. 1052. 2. 659. unit. rk. gk. 5. 414. gk. 2089. rk. 137.yuk(»s (Szász-). 9544. Lemnek. 416. Sövéiiyséí?. gk. kg. 12. kg. izr.ref. ref. 2. kg. Járás — Bezirk: Szent-Agotha. 17. 11. ref. 750. 2. 1. 2.Alsó-Rákos. 883. kg. kg. ref. gk. ref. Magáré. 659. 3. kg. ág. rk. rk.7. unit. kg. 506. 512. 428. unit. 119. KG. egyéb l. unit. 1. 1.l. 421. Jánosfalva. 869.izr. 863. 172. 235. 146. kg. T. 2. izr. unit. ref. 694. Héviz. 544. 218. kg. örmkat. izr. 1. G. 1177. ref. 1. 22. rk. 26. gk. 13219. kg.kg. rk. unit. rk. ág. rk.3. Báránykut. Sona. 2261. ref. 71. 449. örmkat. ref.\7A\6. Járás — Bezirk : Szent-Ágotha. 27. 1. . ref. 11. kg. gk. 3. izr. 777.kg. izr. Kacza. 25. ág. kg. 502. 8. 35. Moha. izr. 514. ref. 31.l. 5. ág. kg. ág. unit. 56.1316. izr. 615. imit. 322. 53. gk. rk. unit. 5. Báránykut. ág. ág. 1.kg. 28. rk. 137. Khalom.2. unit. kg. rk. 10. 3.949. 15. 345. Erdély. rk. 257. kg. 13. . 2. unit. 956. 11. kg. 522. Longodár. ref. 6. 14. 3. 79. 3. l. ref. gk. 634. gk. 3. rk. 686. Khalom. Boh(»lcz. 32. Ugra. 18. 2. ág. 3636. 19. 2. 1206. 4. II. rk. 449. 3. izr. 347. 265 15. Mirkvásár. ürmös. 296. l^rw///«. 873. 6. 484. gk. l. Woldorf. 723. 765. 3. rk. gk.lO. 30. izr. 4. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 31553. rk. 1287.l. 16. 25. 10. Voldorf. izr.sn^'dg.izr. 464. Boldogváros. gk. 617. 2. 25. kg.ref. Mátéfalva. 459. Zsiberk. ág. 795. Óláh-Tyukos. Pálos. 283. 1336. 15. 1. egyéb 1. Rákos (Alsó-). unit. 6. Brullya. 11. izr. rk.unit. ág.ág.

13. Pi'ázsiiiár. 687. 6. 1. Bürkös. izr. Gezés (Fels-). gk. ág. gk. ág. rk. 29. 3íárt<nilieííjy. gk. Bürkös. 5. 27. 17. kg. 73.gk. gk. kg.770. Bürkös. 9. Bürkös. Bürkös. 2274. unit. Kálbov. ág. Bürkös. Pi'épostfalva. 6. Nádimtíik. l. 3. ág. 17. 5. 10. 221. izr. 910. 1291. izr. 1035. Gerdály. 572. kg. 258. 14. 2. rk. 709. Sink (Xagv-). 2. 13.ág. Sáros (Aagfj-). 916. 29. 12. 6. 9. 628. 842. 932. 2544. 599. 1.gk. ág. 4.7. 5. ref. 455. gk. 4.8. gk. Szent- Ágota. örmkat. 7. izr.gk. izr. 1142. ág. rk. Szent-Áíí:ota. ref. izr. 8. 6.unit. Ivánfalva (Oláh-). rk. 140. 64i>. 20. kg. izr. 347.ág. Jakabfalva. 23. 1. 6. . rk. gk. rk. 7. 24. kg. ref. rk. 4. Bürkös. ág. 619. ref 6. 597. kg. 664. ág. 372. Moi'goiMla/ll63. kg. unit. 13216. 181. 254. kg. 118. 12. 30. 529. Szászhaloiii.rk. izr. 2. Vesszd. 204. ág. 15. kg. 60. 397. 25. ág. 1. 4. 15. 397. Siiik(Kis-). 4. Maft-aré. kg. kg. 22. 531. ág. 572.290. 18. 940.2C6 Vármegye — Comitat : Nagy-KüküU. 255. ág. 239. 920.kg. 14. kg. kg.815. ref. izr. kg.izr. 1. unit. 460. ref. kg.G40. 9.Boho]cz. gk. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes . 629. 710. 15.l. 106. 315. 575. ref. l. 3. Újváros. izr. 988.izi\ 5. 512.10á9 .• 29311. 715. rk. rk. 9. Kövesd. kg. 9.3. ág. Zalatiia (Szász-).Ágota. 12853. izr.342. ref.450. izr. 317. 1021.3. 24.kg. rk. örmkat. 447. 1. Bürkös.kg. 290. ág. gk. 307.rk 48. ág. 190. 117.ág. 46. Gezés (Alsó-). ág. ref. kg.rk. 2.rk. 660. 183. 11. ág. Szent. :^ 19. 9. örmkat. rk. rk. 195. ág. ref. ág. 26. 1. 378. gk. 12.gk. 16. gk. 607. kg. 31. kg. rk. 2603. rk. 6. 1158. 28. 549. 465. 1. 404. 10. "ref. ref. kg. 5. 32i0. 21. ág. 295. 713. Vecsérd. gk.izi'. 5. ág. Sáros. rk. 405. 2. 3. kg. Veszd.kg. lef 18. 3. l. unit. 2. 326. kg. 9. 442. ájr.867. ref. 67. gk. Rozsoiida. 1. 415. gk. Lesses. 503. 20. Verd. 4.

Egerbe^y. 228. ág. 1. izr.1803. 2. 1154. Há. 13. 2. ág. 352.rk.4- 12. 429. 193. 650. ág. 10. 9. ref 5. 987. 11. 401. izr. ág. Pétorfalva. 355. Járás — B Z''rk: Bólya-Berethalom. 6. 516. 863^' ref 5. ág. Mihákffaka. 782. ref. 1285. kg. Baronilaka. 120.izr. rk.343.l34. 328. Mardos. 74. 17. 513. 24. 19. unit. Mihályfalva. izr. 1507. 863.sság. 1176. izr. Miliályfalva. 5. 50.Erdély. 264.. 9.rk. kg. 5.161. 26. 425. rk. 1200. 6. 22. 2. ág. 18. '23. gk. 109. ref. 1181. kg. ág. unit. 13. 26T III. Búzd. kg. Berethalom. izr. 4.ref. 94. Neiuos. 261. ág. 11. 7. Baráthely.3. 665. kír. Mihályfalva. Hidoííviz. 3Iártonfalva.rk. 1. Ingodálv.571. 810. Miliályfalva. Iváiifalva (Szász-). 1355. 272. 9. 545.569gl^-226. 1032. 6. 6. 20. 630. 476. 14. 19.2.izr. rk. 24. 828. gk. Mártoutelke. 15. 16. 21. ref 1. 281. rk. 406. ref 11. 306. 1. ref. . RK.4. 638. ref.615. kg. gk. 2. 22. Isztiiia. gk. ág. 275. 344. 1.ág.l94. IH. unit. ág. 2. (Bólyavölgyi körlelkészség)* izr. 108. 716. 2. gk. 33. 447. 512. REF. kg. gk. 2. 9. 1. gk. gk. gk. 258. 1159. 536.izr.gk. Erzsébetváros. kg. kg. rk. 123. örmkat. Eczel. 353. 537. 139. 12. izr. Miliályfalvn. Erdély. 1049. izr. 375.269. rk.^/mr/í/(»S'Sfí?z-). 23. 3Iuzsna. 1. gk. 8. gk. ág. KG. 8. ág. 289. kg. kg. 7. 4. KG.4. ág. kg. gk. 188. 24.kg.kg.ref 5.6. gk. rk. 2. ág. 1.. 1 137. 3. 13. 5. ág. 5. rei 11. Uiouifalva. 1. Kapus (Kis-). rk. Járás — Bezirk : Bólya-Berelhalom. ág. kg. rk. Erdély. 1384.ág. Barátliely. ág.^ 439. rk. rk. ref. gk. ág. gk. 8. Sáldorf. 121. 486. Asszonyfalva. Bolya. 26. 2. izr. gk. ág. 656. 210.gk. ref. 3.kg. ref. Erdély. gk.ág. ref. rk. 600. 406. 2245. gk. unit. MdHontelke. 103. AIraás(Szász-). 477. 740. Bol^a. 147. 163. rk. 7. 10. gk. izr. ref. Kapus (Xagv-).

Keresd. gk. Sáldorf. ág. ref. gk. 2. izr. kg. 9. 555. 10. 2. 326. 28. ág. gk. rk. Vesszd (Szász-). gk. 1804. 39. 599. 2. gk. Holdvilág. ág. ref. kg. l. kg. 27. 1534. Erzsébetváros. ág. ref. Selvk (Kis-). 26. gk. gk. 1315. Héjjasfalva. gk. 8. ág. rk. 127. 234. 1604. 563. Fehéregyház a. rk. rk. kg. izr. Erzsébetváros. 4. 2. örmkat. 959. 338. 213. 160. 292. 34. 491. 20. rk. 5690. 21. 26. kg. 6. ref. 847. ref. 524. 961. gk. kg. 16. 42. kg. izr. 128. Selvk (Nagv-). 594. 6. 526. unit. egyéb 2. 13. 3. ref. 1251.lU. örmkat. ág. 1152. 280. 85. kg. ref. ág. 7. 4. 387. 9. ág. 62. Míhályfaka. ág. Rovás. 538. 10. 5. 416. 33. 518. 436. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bez4rkes : 31495. kg. rk. 21. izr. unit. 669. 18. Czeliiia. ág. rk. 7. 33. Mtháliffalca. kg. rk. 3. 1. unit. 17. FöUlsziii. ág. gk. Erzsébet mros. 32. 32. 727. ref. rk. 57. 185. 2. 2. 54. ref. ág. 42. unit. kg.6. unit. 486. egyéb 2. 12. 445. Dálya (Szász-).713. 1164.35. 1241. 228. 546. 8. izr. 1. izr. kg. gk.^kg. 4. rk. 553. 1. 11. 25. izr. 15895. 1448. unit. gk. 4.^68 Vármegye — Comitat: Nagy-Küküll. ág. 1187. rk. 806. 7. 1. 9. kg. rk. 35. 89. 3. rk. 509. kg. rk. Dános. 4. 16. 611. 8693. ref. 344. 3. Sálya. rk. 5. ref. ref. Hegen. 11. 1467. kg. Bese. 30. 1287. ref. 960.l7. unit. 3. Sáros (Szász-). 7. 11. 622. 286. kg. ág. ág. ref. 10. Almakerék. Salkó.ref. ág. 9. rk. rk. Táblás. 34. 29.ízr. Ápold. ág. 31. 416. izr. 3. ref. izr. 286. 13. kg. ref. rk. 12. 6. 33. 435. gk. kg. 310. ág. 2. 6. Járás — Bezirk: Keresd. rk. 14. 2. 1. kg. ref. kg. 3. 674. unit. 422. 377. Segesvár." 741. 8. 5. izr. ág. gk. ref. . IV. 1. 1. rk. izr. 145. Czelina {Puszta-). gk. gk.*^ ág. 494. 2. 88. 202. ág. kg. 1275. 6.

4. 1. 15582. örm. 699. ref. ág 637. 1. ág. 80. 483. 359. 6796. 3. rk. gk. örm- : kat. unit. Replocli. 593. 24.. izr. izr. 26. 25. 6766.MUhlliam. 803. kg. 9618. Ungefiig. 94. rk. 2. Segesvár. 113. izr. 23. Réten. 59501. 17. kg. 1. ref. 8. >ya/í/yiwi. unit. rk. kg. ref. 10. 17. 1049. . ref. kel. 248. t. Várniegvei fösszeg: — tíesainmtsiimme des Coinitates 135312. kg 794. ref.l. 241. Siecíienberg t. 14. gk. Miklóstelke. gk. 2702. 1. unit. 1. ág. 8. ág.l.662. ref. 19. 5.. 365. kg. 22. 28. unit. ref.gk. kel. Segesd. 24. 211. ág. rk. 5Í23.303. gk. . 205. 30. 1. kg. 26&=' 13. kg. ág. Kezd (Szász-). ág. Volkány. 509. Zoltán. kg. rk. 240. Medgyes. Santesfeld. 15. kg. 26. Szlls (Nagy-). rk. 8. Valthid. izr. Klosel. Er- zsébetváros. v. 69. unit. rk. rk. kg. Segesvár. rk.unít. 2546. ág. Szent-László (Szász-). gk. unit. izr. kg. 45. 15. rk. 192. ág. ág. 1051. 227.978. unit. 905.l0. 319. 123. Volkánv. 21. 526. 520. gk. 101. 210. Rndálv. 2042. 128. 54. 12705. unit. kg. 1677. Bajendorf. kg. Hegen. gk. 369. rk. 948. 3856. ág.l20. 4. REF. 6.ág. ref. örm. 487. 1305. 5. 18. kg.3íiisler. Khalom.l5. 9. 230. rk. 11. 3. 21. rk. 16. 46209. ág. ág. Mese. 27.\Venseh. Keresztúr (Szász-)? 933. ref. (íelbes-Land. 1366.3. Uj- ág. 27.733. 250. Pród. ref. 4881.izr.5. 3.]. kg. ref. gk. ref. 25. 5. ref. rk. 101. kg.rk. lljfahi (Szász-). IZR." 574.unit. [(írnnd. izr. ág. 10. 1109. gk. rk. kg. 117.3. Járás — Bezirk : Keresd. 3260. 1125.kg. 489. 5.ref. 2. 1189. 56. 2^ Erzsébetváros. rk. ref. 20. gk. 40. 798. Szász- Ivánfalva. 135. 642. 501. ág. gk. Kreisch- grund. Kis-Sáros. Járási összeg : — Gesammtsnmme des Bezirkes : 26569. 234. Erdély. egyéb 3. 420. Nethus. ág. kg. ref. 1338. 10800. Sárpatak. 2. 1. unit. 142. ág. r. 499. 629. Székely. 118. 190.

izr. Diós-Jenö. 96. rk. rk. Kis-Ujfalu. 19. 405. rk. JSagif-Lam. Bakó. 25. rk. rk. 18. 36. Farkas és3Iesa t. [Görbegy. izr. 1*238. 99. rk.7. rk. 5. ág. 26. 270. 237. 304. 972. ág. 287. rk. ág. rk. ref. 1192. 3. 1. 16. izr. izr. 24. izr. 689. 15. kg. ref. 19. 4. 38. ág. Veres t. 5.izr. 34. Vármegye — Coniitat: Nógrád. 10. 608.2. 21. 315. Balassagyarmat. 3. [Baglyas. 556. 14.11. ^. I. 33. Bit- tera. 7. ág. 1536. Ó-Vár (Leszkó-). Csesztve. Czabanv. Brezó (Száraz-). 3. 9. izr.ref. ág. 20.] 953. 19. 4. 27. 17. Dejtár. 13. Szálások. [Miklósvölgy t] 124. Haláp. Járás — Bezirk : Balassa-Gyarmat. 69. rk. 51. Lest. 610. 13. 6. 655. rk. [Cseri-Lehota p]. 1633. 4. Kürtös (Nagv-). 1545. izr. 4. Csitár. 3928. 355. 1. 200. 1189. 342. 1.rk. gk. [Gáliba és Káptalan t. [Berk p. 1125. Cseréuy. ág. 248. ág. 10. ág. ág. rk. 16. 466. 09. izr. t] 513.] 494. 688. rk. ág. 107*6. izr. 27. izr. ref. 118. 22. 318. ág. Kürtös (Kis-).()cár. ág. 4. izr. ág. Patvarcz. izr. ref. 129. 1. 23. 2120. 502. 12. Hiigyag. 60. ág. ág. 29. 7738. 2. izr. 16. 745. 44. 105.ág. 24. ág. ág. rk. ág. Nándor. Gyarmat \Balassa-).] . rk. Marczall. ág. ref. rk. 15. izr.]455. Prsdoliiia p. 112. [Páltelke. 15. Ebeczk. lUiiiy. 4. ref. 693. 428. 273. 8. . 34. 3. ref. Nagyk oldal. 8. 612. 3. Patak. ik. Kovácsi (Szécsény-). 38. izr. Kis- Zellö. [Búros t. 186. 376. ref. [Marakodi és Cseres p. izr. 11. 572. 257. 10. ág.]797. i.rk. 889. 4. izr. 3Iohora. 43.Kis- Haláp és Lazaiiya p. izr. rk. 6.izr. 2.] 800. Fajcsik. rk. ág. 165. ág. rk. . 807. 913. 547. 191. Lam (Nagy-). 488. Kér (Kis 4s Nagy-). izr. 20. ág 484. ág. 68. izr. Herencsény. izr. rk. 18. 371. ref. 169.izr. 316. 75.270 37. 5. Esztergály (Alsó-). 26. Kékk. 46. 57. ref. izr. rk. Esztergál V (Fels-). rk. rk. 22. izr.rk. izr.513.

lO. 5. 18. 656. 526. gk. 1. izr. 249. 19. ág. 587. rk. Szügy. 127. 2. Tui'(>polya.Kosd. Trázs.39. rk.rk. 36. Zsihlava. ref.[Biikoczp. rk.40. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 35216. Zs% [Ortás t. 5. 460. [Kis- p. rk. Berkenye. 2317. 29. izr. Suráiiy. ág.Szalajka. ref. 223.ref. rk. 40. 34. Szelez.4.862. rk. izr.ág. 4. 87. 37. 2. ág. Járás — Bezirk : Nógrád. ág. ág. ág. izr. 41. 1. 3. 6.j 2470. rk. 30. ág. [Szilvágy. ág. ág.225. 2. 426. Za Kruzsia p. izr. ág. ik. 662. 529. rk. 126.ág. 8. 233. izr. ág.ref. Vadkert. 4. kg. 34. Dolina. 13. 132. 2. 1^. ág. 1. izr.ág. rk. 63. Diós-Jen. 26.]569. 57. ág. 43. kg. rk. 2. 39. 31. 102. 5. 13. 1085. gk. 35. patak 36. rk. ref. 84. 33. 4. 9. 9. izr. 240. 5. 311.»S's£'/c3.[Bikamáj p. ág.ref. rk.Szügy. ref. ág. 24. Bodóvölgy. 7. rk. 146. 38. Xagypatak p. 186. Járás — Bezirk : Nógrád.30. ref. 128. Agárd. 768. rk. izr. Szügy.rk. 125. [Haraszt alatt. ref. rk.izr. ág. 2. 1827. 21. Kösd. 907. Borsos-Berinke. 676. rk.[NaSznozsi. Bánk. izr. izr.lll0. izr. 1. 32.] 698. 7. 6. 860. 43. 6. Szklaboiiya. 183. 11. 526. 1. ág. izr. 5. 22367. Sztracsin (Kis-).izr. izr. 785.ref. 2. Zobor. gk. ref. DebeiKísény. izr. Sztracsin (Nagy-)? Sztraczin (Nagy-). 315. 1. 429. Varbó.ref. 586. Sztraczin (Kis-}. 458.ág. 188. Pet. Riba. 271 28. 202. unit. ág.izr. ref.l. 32.8. 1. 106.Heberszkuo. 343. rk. 42. 711. . 319. 86. ref. Berki (Pnszta-). Göröcz p. 7. 593.46. 1. izr. ág. 10. 309. 9763. 213. rk. Szent-Péter. 145. 5. 2866. 43. l.ref. ref. 165.]ii40. izr. Polvák t. Zély. ág. 1. Na Drahi.izr.]175. 15.Lehota Csertyáz t.] 808. rk. rk. Ulivinová major. unit. Bodony (Fels vagy Pnszta-). 2. Bodonv (Alsó-). 13. rk. rk.] 349. kg. 12.5. rk. II. 2. ág. 29. 6. izr. 467.

13.ref. 11. 256. 29. 15. izr. 27. izr. 2. rk.392.] 396. 32. 33./a-). 34. 10. Tereske. rk.l5. 436. izr. ref. 207. 13. ág.272 Vármegye — Comitat: Nógrád. 33. izr. 499. Szendehely. ág. ref? 11. 25. 8. 2. Nógrád. . 10. 447. 960. rk. rk.716. izr. 2. ref. Tolmács. Katalin. 1879. ref.ág.44. 35.ág. 24. kg. 4. 593. 35. izr. 12. [Szllalj és Etelka p. ág. izr.583. 19452. izr.219. 333. 2. 6.izr. 179. 21. rk. rk.] 1054. Nézsa. 15. ág. ref. 966. ág. *Szaw/d(Pwsz. 478.ll. 14. 1198. Pencz. 607. Legénd. ág. izr. ref. 795. 253. 4. 650.64. 31. 302. Diós- Jen ö. 1749. ref. ref. Szántó. izr. ág. 688. 332. 4. 25. Szenté. Rád. gk. rk. 14. 108. 15. ref. ret. ág. izr.l8. 842. rk. Kosd. ág. 1662. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 25812. ág. 19. 33. 20. izr. ág. [Dennek p. 46. ág.ref. 2. rk. 1106. 49. 483. Vercze. Ecset (Kis-). rk. izr. ret. 761. 19. Ronihány. 37. 308. 19. 6. 250. 28. 12. 265. Katalin (Paszta-). 455. ág. ág. rk.izr. izr.6. [Alsó-Patak]. izr. 683. 7.2001. ref. Oroszi(Nagy-). ref. 22. 1. 17. 21. ref. 517. ref. Szécsénke (Alsó-). 1604. ág. 677. Sáp (Alsó-). 654. unit. 8. Petény (Alsó-). rk. Ntincs. rk. 24. rk. 16. 2. 774. 329. 116. 23. Rétság. 323. izr.] 518. 11. 26. rk. 102. izr. 186.l5. 86. Pencz (Fels*^-). 1. ág. 38. 10. 9. rk. ág. rk. 1507.rk. rk. 2369. Horpács. 8. 19. rk. 557. ág.izr. rk. ref. rk. unit. ág. [Mészéget t. rk. 2. izr. 10. ág. Maros (Kis-). 452. 1626. 476. ág.rk. izr. Szátok (Fels-). 12. ág. 116.rk. 1. 527. Sáp (Fels-). rk. 3323. Szécsénke (Fels-). izr. rk. 258. 4. 656. 30. 234. 26.l. Petény (Fels-). ref. 16. 104. Keszeg. 20. 2.43. 22.ref.237. 887. kg. izr. ref. izr. rk. 981. 18. 58. rk. 5. 15. 36. 21. ág. 19. 9. 8. gk. izr. 907. 1.

18. rk. 14. 1023. rk. izr. Gerge (Mihály-).j. Felfahi. 707. 273 III. 10. ág. Nvirjes ésNagy- Erilp. Szénéget. ág. Nyirjes- Berke. 19. 11. izr. Galábocs. Ettes. Endreíalva.306. ág. 57. 643. 15.]. Lnczin. izr. 24. 18. rk. 8. Csalár. 442. 364.1136. 14. 462. 851. ág. ref. 201. 21. [Nagy völgy t.]. 23. 1407. Halászi. ref. ref. 2. 1106. [Apáczasor p. 71. izr. Doláiiy. ág. izr. 803. Gécz (Nagy-). 561. 925. 30. 6. ág.Ru(lasalja. ref. ág. 3. rk. 16. 14.ág. ág. ág. 638.rk. rk. ág. izr. Gerge (Kis-). 8. 6. Hollók. Hartván (Sós-). 40. 524. 563. ág. 591. 1222. 123. ref. ref. rk. 13. 539. ág. rk. 1345. 3. rk. 21. izr. 7. Megver. 12. ()58. 5. rk.l091 ág. ág. Pilinv. Pöstény. 134. 381. ág. 7. 1. 9. 8. 5. 412. 9. -^"). ág. 44. 2. Litke. rk. rk. 89. Karaucs-Ság. 665. ág.446. Járás — Bezirk : Szécsény. rk. 1. Liulány (Fels)-. ág. 692. [Verebliegy t. izr. ág. 4. 449.]. ret. ág. izr. 7.]. [Gyurkavölgye p. Hclysópiióvliir 18 . Hártyán (Kis-). 6.[Világos ésTelekp. 76. 7. 36. Bánya. 4. rk. 4. 431. 2. 1277. 787. 2. 7. 10. . 445. 807. 9. 20. izr. 27. Gerge (Lipta-). 3. Járás — Bezirk: Szécsény. 473. 17. Eies^ [Katinka p.[Hajagos. ref. [Pnszta-Keszi p. rk. 6. 153. 24. rk. 55. 7. 315. ref. 17. rk. 23. 22. rk. rk. izr. 952. 8. 5. 767. [Ipolykürt és Reiuló p]. 6. Szllknt. 29. Másisteni bérez és Hol- lós' p.]. 13. izr. rk. 253.ízr. 13. 749. 15. 155. 471. 4. 508. 13. izr. ref. Karancs-Keszi. Losoncz. ág. 27.]. Lászlóvölgy. Bussa. 16. 13. ág.]. 28. 23. izr. izr. 842. izr. izr. ág. ref. Ludány (Alsó-).]. rk. rk. izr. Betekincs. rk. 834. 23. izr. Biuíöskut. [Tekencsi. 13. izr. 3. Bánya t. rk. Lyuk- völgy t. rk. 26. izr. izr. Lócz. 293. izr. ág. 8. 37. 292.

7. 5. 680. rk. 351^. Ság-Ujfalu. ág. 11. izr. 481. Bágijon. ref. 7. 1. 10. 106. izr. ág.]. 304. Járási összeg: — Gesammtsíimme des Bezirkes: 26048. 713. rk. rk. izr. ág. 11. 166. [Almavölgy p. 486. ág. ref. rk. 32. 9. 350. ref. Járás — Bezirk: Szirák. 10. 61. 447. ág. ág. 738. 866. ág. 87. Berezel. ág. Ecseg. [Fehérvölgy t]. Varsánv. 32. Becske. 46. 5. 26. ág. izr. ág. 31. ág. és Kis-). 647. 102. rk. 91. 355. 13. 1. izr. gk. 14. Bágyaii. izr. . 99. 626. izr.l647. 1027. 28. Bokor. 941. 1. 695. 33. ref. izr. 6. Erd-Tarcsa. Sajgó p.ref. 215. ref. 2794. 2. 20. 29. Fereiikárt p. 785. 51. 6. izr. Szalmatercs.[Ersp. izr. 51. [Világos. Sipek. izr. 435. rk. rk. izr. 120. 1760. 26. 17. 14. [Tijaiika és Placliy p. 25. 30.774 Vármegye — Comitat: Nógrád. rk. izr. izr. 689. 8. 4. ref. 154. ref. 972. rk.rk. ág. ág. 29. Guta. IV. 1. 17. Gede (Szarvas-). 15. Kösd. 1721. ág. 34. rk. Zell (Kis-). Feljáró. 86. Zell (Nagy-). Deiigeleg. 3. ref. 26. Almás. Riinócz. rk. ret. 32. ref. 12. Buják.]. 1875. 526.]. Berezel (Nagy. gk.]. izr. ág. 9.rk. rk. ág. 1227. 10. Erd-KUrt.]. rk. 4. ág. egj^éb 3. ág. gk. Biigaras p. rk. 9.l501. 947. 592. 5. kg. 14. izr. 157. 506. gk. 3. rk. Szécsény. 80. 123. 4. 78. izr. 6. 3. 389. 372. 1121. 1043. [Hosszúvölgy. 4 4. 2. Szécsény. 2.] 741. 27. rk. [Lécsényi és Lázaki major p. [Harmos.izr. rk. 5. rk. rk. Csecse. kg. [Hellyel p. 1. rk. 250. rk. Balassa- Gyarmat. Bér. 7. . 34.] 844. ref. Garáb. ref.1776. ág. 9. 329. 299.]. 3.580. Szakái Szakai. 2. 896. 23. 625. ik. 22990.ág. izr. 10. ág. ág. izr. ág. 7. izr. 195. izr. izr. 1. 1978. 1. 694. izr. 26. 12. 1184.

Heréd. 2. 3. [Kis-ésNagy-l zsap. 57. Berzencze. 62. 23321. Kutassó. 243. 236. V. 32. 29. 1002. 5. gk. 28. ág. 3. rk. 25. 24. gk. ág. Szent-Iván.1286. rk. Járás — Bezirk : Losoncz. Apátfalva. izr. 3. Told (Alsó-). Kazárd. 380. 739. 771. 275 15. ref. Szántó (Zagyva-). Told (Fels-). ref. Kozárd. 2. 3. Cservölgy. rk. 775. rk.'l020. ref. 602. 1251. 1. 30. 15.lzr. Terény. 490. ág. rk. [Pajta p. izr. 197. 132. Darócz (Nagy-). 7. rk. gk. ág. ág. 3.774. 2609. 28. Járási összeg: — Gesammlsumme des Bezirkes. rk. 89 1-. 15. Palotás. 7. Vanyarcz. 1. 18. 1514. kg. 3. Járás — Bezirk : laOSOncz. Hélialom. Diós- Jenö. rk. izr. rk. 23. ref. 17. Bisztricska. 12. ág. ág. ág. 21. 81. 41. rk. egyéb 1. 2437. 31. [Gyuri p. 34.]. ref. izr. 6. ref. rk.] 825. 45. unit. [Várallya (Szaiida-) p. 366. 1. ref. 6. 53. ág. 32. 18. 30.]. izr. 846. izr. rk. 33. ág. Vilet p. ág. 812.. 2.] 1321. 20. 4. ág. izr. ág. 6. 1577. 209. ref. 2. Z?/es'i (6'se/í-). 950. 50. izr. 306. 90. izr. 88. Osgyán. Kúlló. izr.366. 19. rk. Lrinczi. 252. Jobbágyi. ^25. 2. izr. 15. 53. 877. 1119. 20. rk. 34. 473. 796. 3. 961. ág. ág. 1196. ref. rk. 2. Kövesd. rk. 14. 882. 16. Csehbrez. 37. ref. 46. rk. ág. 23. 1. Szanda. [Pronay t. rk. 1044. 27. á. ág. 226. 291. izr. rk. 35. --^Szanda. izr. 505.]. ág. 131. 29. ág. 714. 26. izr. 5636. 251. 18* . 357. izr. ág. izr. p. 38. 24. rk. izr.ref. unit. 31.[Poltariczat. Szii'ák. 33. rk. izr. rk. 568. izr. ref. 23. 33. 35. 1947. rk. 18. 204. 479. 30226. ág. 134. 3. izr. 1888. izr. (Losoncz-). ág. izr. 378.. 4. 8. 1438. 22. Várallya (Szanda-). 10. 4.]. kg. egyéb 4. 3. ref.]. [Fecske p. rk. Tógát ésSzlloalja t. 413. Kökényes. ág. ref. izr. gk.

l4. ág. 580. 489. 128. 6. ág. 26. Sziiióbánya. 437. ésGIarás p. izr. Mnlyadka.] 312.rk. 8. 320. 739. Miksi. [Rózsás. izr. Linia p. 27. Losoncz. 45. Ipoly-Bolyk. 13. Néiiiet-Bércz és Szlanó p.] 415. 264. 967. 142. [Kisbikk p. 3. 762. [Újvilág t. ág. 28. 25. 1. 21. 679. 8.]. Mlágya. Tariiócz. 9. 377. ág. izr. 620 rk. Kálnó-Garáb. rk. 160. 8. 3Iaeskalyuk. 19. izr. izr. Csevicze. ág. [Perenna p. izr. Kálnó. 447.] 467. rk. ág.] 490. Terbeléd. 362. Keresztúr (Kis és Naí»:y-). izr. 5. 505. rk. rk. 475. 17. izr. . 302. 23. Károly. ág. rk. 1. rk.] 334.izr. 6. rk. 9. 112. 295. Piiicz.276 Vármegye — Coraitat : Nógrád. 250.p. Zsa- luzsány.és Fels-Veselény. 12.] 479. 69. izr. [Szlhegy és Szélhegy t. [Fels-Bábi p. rk. rk. 4. Rónya. Bagó.Csertyáz üveggyár t. Podszkalieza t. Kis-Keresztur. [Kohári. ág. 447. 16. ref. Mlági/ó. 3. 472. 29.5. 15.ág.Alsó. 390. Sós-Lehota. 3Iálnai)atak. 217. izr. Farkasvölgy. rk. Gyug- del. [Levélszög. izr. 231. [Jenke p. ref. 132.[Sutovajama t. ág. Koma. . 6. 3. rk. 20. 1549. izr. ref. rk. 243. rk. ref. rk. izr. 764. 3710. ág. rk. ág. 53. Oz(lin. rk. ág. Osgyán. Pilis. ág. [Alsó és Fels. rk. 16. Gellémnajor és Macskalyuk p.567. 3.4. ág. 12. 5. 5. 942. [Telki p. 11.]409. [Dechtanik. 289. ág.rk.] 5319. 13.55. izr. 16.] 805. ág. ref. 15. unit. 26. 136. izr.)631. ref. ág. Jelscz. Rapp. 8. 18.l0. 28.] 350. izr. ág. 30. ref.] 513. Nagyfalu [Peres p.] 514.* rk.] 473. 21. 16. 567. 4. 18.Tópatak. 5. [Csevicze. 28. 3Iaku. Zabrod. 44. izr. 5. 52. izr. 15.izr. Darócz (Panyi-). 145. 17.[Alsó és Fels-Petri. 24. 1729. rk. 25. ág. 511. ref.ág. Kaloiula. ág. rk. ág. 22.9. 81.]. izr.'810. Lo- soncz. 23. ref 6. Ujaty. ref 3. 4. Bolyom. 3. 10. 9.Vég* p. rk. Poltár. Hradistya. ág. 7. 242. ág.izr. 14. 7. izr. rk. 3. Mucsiny. és Koplaló t.

3.] 767. izr. 3. 47. 19. p. 266. Ii)(dy-Nyitra. 4. 37.gk. |Bikóbikk t. l. 5. izr. ref. rk.izr. 136.l. 3. Járás — Bezirk : Fülek. 2. 104. Járás — Bezirk : Fülek.] 1222. Körtevölgv. 3. 28. [Czerina p. ref. ág. ág. rk. (. rk. rk. 5. Losoncz. Draveczpotok t. Verebes. ref. Rárkáiiy (Kis-).[Bázsán t. 45. BárkánV (Nagy-).ág. izr. . 1. 3. 87.rk. ág. 175.kg. ref. izr. rk. ref. 13. ág. . izr. Homok-Terenne. izr. Czcrcd. Czered. 593. ág. 277 31. 3. gk. 1. 3. [Sári p. 11. izr. * 12. rk. 5. 605. rk. [Pétervölgy. 33. 17. ág. izr. Balassa- Gyarmat. gk. unit. Tiigár (Losoncz-). ág. Járási összeg: — Gcsammisumme ács Rezirkes: 24609. 784. Aiulrásfalva. Fülek-Püspöki. 4. 585. 47. rk. 1. izr. 4. Fülek-Kovácsi. 4.ág. 869. l. Videfalva. Hidegkút. 11. Losoncz. Baglyasaljai és Kvári bánya *t. 674.ág. 35. 433. ref. rk. ág. 76. 419. Karancsallja. 75. Fülek. ref. 1.629.]. 1. 6. 1145.izr. ref. 7.rk. ág. rk. [Szurdokalja. izr. Barna. 1. Bást (0-). izr. izr. Turicska. 759. ág. izi-. 488.sákányliáza. Galsa. 8. Baglyásallv a.]. 492. 22.277. 365. kg. 497.ág. rk. izr. 620. ág. 624. 9. izr. izr. 510. [Tószeg t. 1589. 14210. Száraz völgy.] 910.ll^r. 15.Zelena. ág. 12. 34. rk.]. Bolgárom. 402. 300. 318. 3. Dolina. 18. [Podháj t. 15. 14. 1. [Veresip]. 8. 12. 1 10. 2. rk. rk. 165. 12. izr. 5. 14. kg. 20. rk. gk. 3. 374. 1. rk. ág*. Sós- lápa p. Triiics. 155. 16. 232.gk. 5. rk. Fülek-Kelecsény. 13. ág. rk. izr. 3. gk. rk. 7. 370./--vLosoncz. 36. 339.8. 31. izr. 9. 17. izr. 9917. 730. ág.]. 268. 496. 7. Uliorszka. VI. 143. 2. Vilke. 832. 32. 6. 9. rk. 1904. 18.] 1731. 205. ág. 87. 334. 388. rk. ág. rk. [Boloiidtó p. izr. 5. 3. 312.]634. Mizserfabánva t. 5. 23.62 .9. izr. rk. 530. Baíjltiasalja. izr. ág.

Királytárna. 7. 8. Tót-Marokháza. 424. 300. 1002. 23. 39. rk. ág. Losoncz. rk.Apátfalva. 89. ág. 8. 20. 270. rk. 33. 31. ág. 9. 3. Losoncz. Salgó-Tarján. 32.i>. ág. 3Iátra. 280. Salgó-Tarján. Soinos-Ujfaln. 2. 7. gk. t.lózsefakna. rk. ág. ág. 25. 40. 'rk. Kis- Terenne. ref. 203 38. ág. rk. 769. 23. 21. 8. 2. [Gedócs t. 170.Arany p. 652. Soniosk. Ragyolcz. 2. 676. 55. ág.) 961. ref 1. [l jlak p.Nóvák. 1.] 673. 15. izr. 331. 940. . 1. ág. ág. 1. izr. 547. izr. izr. gk. ref. 22. izr. izr. 25. ref. ág. 1016. Karancs-Berény [Nagy. 5. izr. 20. 8. [Szörösi p. rk. 809. rk. 8. . rk. 10. ág. rk. izr. Forgácsakna. For-p. 941. 328. ref 4. 41. 5. 236. rk. 16. Mátra-Szele. Vizslás. 23. ág. 141. Vecsekló. 7642. 55. Nemti. 12.] 1353. rk. izr. izr. 1. 9. Karancs. unit. 23.278 Vármegye — Comital : Nógrád. 7. rk. 4. 52. 36. Pálfalva (Alsó és Fels-). 314. Emniaakna t. 29. ref 27. Székvölgy bíiiiyal] 1035. 13. 19. 360. ág. ref. izr. Losoncz. 19. rk. rk. ref. Sznpatak. [Neiiiti bánva p. 19.] 476. izr. izr. Losonoz. Verebély (Mátra-). Losoncz iinit. 922. Í0. 4. izr. [Pecskó Köszénbánya. 8. 1. rk. 14. 1.] 9478. gk. izr. 2. 44. 22. 576. 1008. 1125. izr. 136.] 772. 33. gk. rk. 5. Perse. 2485. 401. rk. ref. 30. 43. Sámson- háza. kg. gkT 35. Korlát. ág. 27. 664. Pogony. rk. 93. izr. ref.izr. ág. 757. 800. ág. 374. izr. 24. rk. Szllós. 2. rk. ág. 595. ág. 35. 26. Sávoly. (Csengerháza j). rk. Terenne (Kis-). 16. 540. ref 18. izr. izr.l 37. 34. Szölls {iMdtra-). 30. 1271. ref. Kazár. kg. ág. 23. rk. ág. 283. 42. 15. Losoncz. gács rakodó. rk. 2698. ág. 716. Lapujt. unit. Sámsonliáza. 469. 4. Luczin. gk. Kazár. 28. ref. [Potyporos. 5. ref 111. 6. 22. Zsákfa 1170. 1. rk. kg. ág. 445. 1122. 331.

rk. 4. 1040. Gácsfaln. Kothnan-Leliota. 13. 617. izr. izr. Buda-Lehota. izr.] 244. ág.ref. 7.] 817.ág.^ TiszovDyik(Felsö-). ág. [Tiszovnik. 48. 14. 20. ág. rk. Lónvabánva. rk.Balás-Huta V. 8. rk. 371. rk. 22. Stef'anovka.266. 5.l. 2. 519. 16. rk. ref. ret. rk. 302. 1. 3Iadacska. Abelova. Kisfalu {Tót-}. rk. Fürész. Huta(Ó-). ág. rk. 12. ág. Hártyán (Tót-). 1208. 202.l57. [Hartyánka p. 1. Gergelyfalva. VII. 74. izr. rk. [Psz(>ta p. 1094. 18. 737. 608. rk. ref. 17. 135. 65. ref. izr. 7. Dolina t.Losoiicz. kg. 20. 419. Kisfalu. 569.] 614. izr. Bzova. Kelecsény (Tót-). 10. 17. rk.rk. gk.] 1162. ref. 2. Hrablovka t. 53. ág. 28. izr. 2862. 196. 204. 10. 6. ág. 15. Paprcska t. rk. Zagvva-Róiia. rk. rk. izr. 15. Libercse(Nagy-). [Liicseiicsik t. Losoncz. Dobrocs. 3.3. gk. 2. Járás : — Bezirk : Gács. 21. 588. ág. Járás — Bezirk : Gács. gk. rk. [Csrhrla. 344. Divéiiy. 279 43. ág. ág. 18. 311. 15. 659. izr. ág. 893. 32. ág. 978.] 247. [Rezs bánvat].[Stálikep. izr. 316. 41. 518.ll. 36745. 223. 19. Podsz- kala. 21. 1. 4.rk. 307.] 280. 22. 114. [Antalmajor p. 2. Lnpocs. rk.{ rk. rk. izr. 5. rk. ág. ág. . Szoliszkó t. 208. 538. Losoncz.] 683. ág. 3. 3. izr. ág. izr.Balázs Hutta p.] 782. 593. 5. 470. Lehota (Gács-). [Fofok.] 1294. 23. 2. rk. ág.228. 1523. rk. Maskova.ág. 675. izr. 18. 368. 119. 9. 49. ref. unit. 268. és Fels-). 7. 5. 23. 122. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 41534. ág. 6. 49. izr. 11. Liipacs. ág. izr. Szilila.izr. 4.l3. ^. 4. izr. ]. 1024. 588. 5. Vajanka. 356. 282. 96. 3. Gács. 206. Kotman-Lehota. izr. Libercse (Kis-). 24.izr. [Halics p. Bzova (Alsó. 2814. 12. 3035. ref. izr. ág. Lentvora. ág. Hosszu-übocs és Polán t. 29. 6.ág. Borosziiok.kg.

2. 34. Tamási. 4. 4. Priboj. 61.]1186.499. 27. Parócza. ág. ref. ág. kg. 45. ág. izr. 37. 47. 233."^ 1171. 145. 3. gk.] 461. Udoriiya. 365. 2008. Süli ve. 4. ág. 1. 30. 7. 167. rk. gk. ág. 570. rk. 41. 12. izr. 10. izr. 147. Závada. Vármegyei fösszeg: — Gesammtsumiiie des Comitates: 214444. 36. rk. ág. [Kiioskap. 558. Di- vény. 7. 7. 321. 325. ág. 9. izr. g. rk. izr. 43. 831. 328. Váiiiosfalva.izr. 275.] 224 ág. 213. 4. ref. 368. 25. 3. [Dubrava és Bukócz p. 128. 309. Szeiíua. 942.280 Vármegye — Comitat : Nó^nád. 31.szota p. 215. 28. rk. Podrecsáiiy. 7. 12. 8. izr. ág. [Losoiicz-Tiigái*. Tiszóviiik (Alsó-). 241. 33. ref.] 1194. 10. rk. 205. Sztregova (Alsó). 1. rk. ref. 474. uuit. 39. izr. Policlma. 7.j 7460. ág. 7. kg. izr. rk. Siihie.ág. rk. 472.] 179. 9439. rk. gk. 323. ág. 21. 11. 5. 3669. 3. 346. 9063. izr. 38. Maskova. 2. Sztregova (Fels-). Kisfalu. ág. 151541. 463. 306. izr. rk. 49590. rk. Neaelistye. ág. izr. ág. Veres. rk. 5. ref. Fábiaiika. 346. Berzencze. ág. gk. 33.izr. 382. 8. 4. l. 312. 10. 30. 23. izr. [Alsó-Kriváii p. izr. 1578. 3. 32. Polichnó. [Pallag p. rk. .izr. 108. izr. 34.]431. rk. Práft-a.ág. 309. 106. Oroszi (Divéiiv-). 3393. 21. ág. i Já. rk. 26. izr. Tiszovmjik (Alsó-). ág. kg. 17. rk. Tosoiicza. [Imredomb p. rk. Rozsa-Lehota. ág. Balassa-Gyarmat.] 402. 514. kg. J6. izr. rk. [Berczova t. ág. 12. rk. Ráros-Mulvad. egyéb 4. Tiszo vilik (Fels-) Tiszornf/ik (Fels-). 306. rk.ik. 2. 3. Tiigár (Kis-).rási összeg: — Gesammisumme des Bezirkes : 23539. rk. ref. ref. 86. [Ba- lázs-Hutta p. Losoiicz. 221. 40. 46. ág. 29. rk. izr. Messzelátó p. rk. izr. ág. 528. ág. [P.:5. 35.' 7. 407. 216. 1. 305. 42. 232. 36. 44. 24. 383. 792. 5. 14103.] 684. izr. izr.

15. 1. Dicske. 16. 306. 19. Assakürth. 16.]. 586. Bereiics. 4. izr. izr. 396. 4. 1. 369. izr. 107. 10. Czétény (\agy-). 25. RK. Bodok (Nyitra-). 22. 23. 321. 853. izr. 728. Gerencsér. 974. rk. 18. 323. 407. ág. Czétéiiy (Kis-). 4. 313. Ghinies Glujmes. 308. 690. rk. Nagy- Szelezsény. 67. 13. rk. ref. rk. 1. Csekej. 1030. 13. p. 17. Elefánt (Alsó-). ág. rk. 352. 985.]. izr. 275. Bús. Darázsi. [Xa^y. rk. 9. 800. rk. 5. Pcskodál. 397. 3. [Czerovina. Nyitra. 144. ref 1. Alsó-Fels() Pörös p. izr. 8. ik. Vármegye: — Comitat: Nyitra- I.és Kis Völgy. izr. 81. rk. 338. 16. rk. [Pográiiyszáiitás p. izr. 50. 358. [ZoborI zái'da p. 966. 943. ág. izr. 606. 21. 614. rk. Csitár. 3. [Körtvélyes p. 88. 1587. /ír/íTsze// {Nt/ifra-\ [Pusztapéi'ki p. izr. Baííái'. 511. 12. 17. Elefánt (FeLs-). 16. 9. Babindal. Nyiti-a-Szer- (laliely. 561. ág. Kotrbál és Podlaksa- Apáti p. Család. 25. 2. 6. 389.]. 344. 16. izr. Efferszeg. 2öl 38. ref. rk. rk. Darázs. ág. ik. 10. 1172. Salgó. izr. . 380. 375. 1. 724. 21. izr. 3. 8. rk. 712. ág. izr. izr. rk.21. 24.]. 14. 49. 1506.].[Véresfogadó p.922. rk. 49"-. . 13. Aiidacs. [iMogvoróska 1081. Aba-Lehota. 263. 856. Csehi. izr. 532. 678. 1. (ieszte.izr. 598. 20. rk. Emke (Nagy-). rk. izr. ág. izr. ág. 1 059. izr. rk. izr. 3. rk. 14. ág. izr. 10.] 1320. 7. Csápol". rk.]. rk. Csabi). Béd. Gergelyfalu (iergelt/falra {IMi-). rk. izr. 1. Járás — Bezirk -. 1. Nagij-lUnd. 5. 20. 112. izr 26. ref. 611. Fü- zes.]. 988. 1037. ág.]. izr. 8. izr. rk. 26. Czabaj. 325. 93. [Ágostonhaliiia p. ág. 384. 11. 53. 12. Boáok.

ref l. izr. 50. 2. 457. ág. 9. Betleheniniajor p. izr. 824. 11. 33. 18. 17. izr. 23. rk. izr. 455. izr. 285. 49. 27. 815.4l3. 29. 39. 40. Pográny. 4. 41. 104. [Kis-Emke. Tormos. 791. 34. rk. Nagyfalu. 30. 46. Kolon. Kalász. 1. izr.]. 182. 1. 2. 529. 1.33. ág. 1. rk. 28. rk. 806. izr. 37. 144. 261. izr. IC 8.939. ref. 12. izr. p. ág. 91. 488. izr. 64. Hind (Nagy-). 3. Ghiiiies (Kosztolány-)> Kositolány [Ghymes-)^ [Fenyves t. ág. 413. rk. 2. 42. rk. 1. rk. rk. rk. 32. rk. 29.]. rl<. rk. 223. 39. 43.izr. 31. 479. rk. Pann (Nemes-). 548. Ujlacska. 51. 422. ref. rk. 34. Sarluska. ág. 278. 9. Lapás (Nagy-). ref. 855. 52. Könyök.és Dicske- völgy p. rk.rk. 33. 19*. izr. 395. [Vasárut p. izr. 1.]. 3Iiklósudvar p. Ny itra-Párutcza.282 "Vármegye — Comitat: Nyitra. 14. 805. 524. ág. 730. 170. Salgó. Lajosfalu. 792. 394. Nyaras-Peres. 363. . hánka (Nyitra). 358. rk. 45. ref. ág. Szili. Ivánka. izr. 299. izr. 75. Lapás (Kis-). rk. 38. 32. izr. 918. Kajsza. ág. ág. izr.]. rk. izr. izr. Lüki.].]. Salgó. izr. ág. izr. ág. ^Nyitra. ref. 1. 541. 2. p. [Alsó-Malom. rk.-^Gergelyíalva (Luki-). [Zsigárd és Sósvölgy p. [Vörösniajor. 23. ref. Menvlie. rk.217. 338.]. Salgó [Pörösp. rk. 249. izr. 546. 858. Molnos.].[Roggéliáz t. 834. rk. Szalakusz. rk. Perk (Nemes-).]. 394.7.825. 852. 4. 65. ág. 467. 27. KülaZ'. 102.]. 1. 18. izr. [Tekenys 224. 39. 47. 53. rk. Lapás-Gyarniat.]. Saigó. Hiiiil (Kis-). izr. Köröskény (Fels-). 1. 113. 391. 21. 892. rk. [Mogvorós. Köröskény (Alsó-)? [Szelenczpatak t. 178. 48. 6. izr. 292. izr. ági. Tó.1002.127. 35. [Panesova]. 36. 2. 13. 1010. 25. Suránka. 17. 44. ág. ref. izr. 744. 27. rk.

ref 2353. Vicsáp-Apáti. izr. ág.ref 27. Járás — Bezirk: Vág-Sellye.ág. rk. 59. 56. izr. 4a. [Ernd p. 8. rk. 4819. rk. 563. 215. rk. Csikósiuajor p. 962. kg. Esztergom. 12. 38. 1709. 33. 4. 3848.ág. rk. 15.' 3.]. izr. Járási összeg : — Gesammlsumme des Bezirkes t 41312. ág. 60. 1493. Negyed. 1032. kg. kg. 6334^ unit. Vajk. ref. ág. 115. 5.izr.84. Újlak. Járás — Bezirk : Vág-Sellye.]. 21. 7. ág. Mocsonok. 1029. 1323. 8. Király fa (Vág-)? 1514. Szelcze. izr. rk. 39. Salgó. 58. izr. ref 144. Királyi. 1109. ref. 7. 9. rk. izr. 3139^ izr. izr. gk. Sók (Magvar-). 1538. 2. gk. ág. 10. Üreg. ág.5.ref 676.[Hunya(ly-Pörös. rk. 7. 1. 2145. 1. ref 4. izr. 2075. 79. 966. izr. 1127. 61. Köpösd. 898. ág. izr. Tornócz. Farkasd.3299. 28S. 19. II. ág. Járási összeg : — Gesammlsumme des Bezirkes : 32835. 13. rk. unit. izr. 1. 38283. 133. 8. ref. izr. 1. gk. ref. 31. ág. rk. 2. rk. 3213. 894. 2. 1669. 1748. RK. kg. Bo- ronkay-PörÖs. l. 2297. Újlak (NyÜra-). 2246. 272. 2955. rk. ág. Sellye (Vág-). 1. 1069. Üzbég. l. 11. ág. 2812. rk. 2. 56. rk. rk.. izr. 25038. 57. Sempte. 116. gk. 1671.l481. 113. 1080. 875. 2. 5. 25. rk.rk. izr. 20^ ref 8. izr. 159. 62. ref. izr. . rk. 14. ág. 1. Szaiidtner-Völgy Kakas- major. 924. 91. 20. gk. 29. 2652. 1395. 1.izr. rk. 2935. 11^ ref 9. rk.kg. 1001. 10. 1412. 2999. izr. izr. IZR. Hos. 23. [Latka t. Pattá. 1109. 1. 237. Sop(»riiva'Í 2989. rk.5. Új- major és Józsefmajor t. izr. 6. 1772. 23.ref l. ág. Szandtner-Pörös. Ürmény. Vecse.]. Alsó-SzUös. 2.szufaln. Zsére. izr. 1345. 1382. 66. rk. Deáki.N926. Vecse (Vág-). 970. 4. 533. 1114. rk. Fels-Taráiiy. 1.

izr. 368. rk. rk. 1. 10. 1062. izr. 6. 457. ág. ref. 105. 4. ág. 25. ág. 1. 320. 1103. ág. rk. rk. rk. 5. izr. 32. 21. izr. rk. Lehota (Ij-). 169. izr. 27. 1. rk. 20. 31. 1. Korituó. 1847. izr. 28. 2. rk. ref 12. 11. izr. izr. Szent-Kereszt. 21047. 835. 6. 188. izr. 29. 23. 703. ág. 23. 9. 287. Strázsa. 269. Verbó. 24. ref 1. 339. rk. Hradek. Luhiua. Túra (()-). 582. i/r. 5. 1. 21. Hi'ussó. Pobedim. 491. 69. 554. 494. rk. 697. rk. izr. rk. Bassócz. ág. 15. Modró (Kis-). 11952. 29. ref 10. rk. ref. Huorka. Járási (isszeg*: — Gesannnisumme des Bezirkes: 36690. 558. rk. izr. 2. ág. 378. ág. 1975. 19. rk. rk. 1134.izr. ág. izr. 6. Szerdahely (Vág-). 406. ág. izr. izr. 30. 26. 616. rk. izr. 3657. ág. 14. 8. 17. ág. rk. 730. ág. 20. 9. 353. Szírmsa. izr. Ocskó. rk. 166. III Járás — Bezirk : Vág-Ujhely. 12. rk. 7. izr. 341. 1. ág. iz'-. 22. rk. 2. 737. 12.284 Vármegye — Comitat : Nyitra. 1534. 480. Patvarócz. ág. 3. 15. 17. izr. rk. ág. Verbó. 6. ág. 29. 1. ág. Oszti'ó. 67. izr. Trebet^. 155. rk. 34. ik. 19. Podola. ág. ref. 1. Alsó-Szöllös. Modró (Na^y-). 514. 703. ág. 239. 146. 494. 13. 156. 1. izr. izr. 890. Verbó. rk. Lehota (Ó-). 15. ref 32. 1909. 65. ág. 8. 610. 779. 166. rk. 33. ág. izr.(Császkócz). izr. Csejte. 16. 5075. 8. rk. 146. 12. 4.izr. 97. 2907. 5. 738. 1619. gk. ág. izr. 6. 380. 61 20. 33. 304. Zsolnafalu. 4645. 526. 981. izr. 775. Császtkócz. ág. 149. 11.l7. 462. 11. ág. rk. rk. 1135. 3. 8. 540. Krakován. 18. 9. 765. ág. 264. 6. 25. rk. 250. 1. rk. unit. izr. 14. 392. 16. Luka.izr. 169. 135. 3. ág. Botfalu (Alsó-).l25. 526. ág. 2694. 12. rk. 30L rk. 2603. 1. 27. unit. ág. Koniárnó. 3I0SÓCZ. 23. Botfalu (Fels-). 13. ág. 260. rk. rk. 155. Bruuócz. ág. Sipkó. 37. Ujhely (Vág-). izr. gk.l7. izr. . izr. 4142. Vieszka. ág.1762. 4. Poí/o?a. 540. 31. 1191. 288. 817. 15. 1090. 335.

izr. 28-S IV. 529. 769. Bajmócska.8. ik. 53. rk. 339. [Újmajor p]. ág. (Alsó. 56. izr. 645. izr. 15. 114. Kürt (Puszta-). izr. 17. 18. ág. 589.33. 21. ág. 4. 486. 20. 1. és Fels-). Gelléiiyfahi. 27. 705. izr. 18. 5. 11. ág. 21. 213. 5. ág. rk. ág. 481. Lakácsi. 81. 255.Maniga. izr. Lakács. 8. ág. 9. Attrak (Fels). rk. 2. Diós (Tót-). izr. 21. ág. ref. izr. 397. 31.547. 1542. 2. Elecske. 23. [Göiiy p]. izr. 484. 1351. izr. 20. 30. 14. 582. Jalsó. ág. Deákig 1266. Beregszeg. Biicsány (Nag-y-). 20. 19. izr. izr. rk. 6. ref. . 5.996. izr. rk. 30. 31. 10. ág. 86. 1. 1445. izr. Felsö-Zelle. 478. Járás — Bezirk : GalgÓCZ. Foriiószeg. 492. 220.l5. 215. 5832. 27. 5. iíerasícs. rk. rk. 18. rk. Récséuy (Alsó-). 495. 943. Kaplat. 13. 69. izr. 6. ág. rk. Assakürt. izr. ág. 2. 1.208^ ág. 7216. Báb (Kis-). Fels- Zelle. Karkócz. 447. 25—26. ág. 7. rk. Felsö-Zelle. Ardanócz. 28.]. rk. Assa- kürt. izr. rk. 112. rk. rk. 15-16. 44. rk. és Fels-). 252. Récsény (Fels-). 618. 2. ág. 11. izr. Káp. . 9. 39. rk. 3. 248. 12. 16. Kürt (Nemes-). rk. 1. 6. Báb (Nagy-). 570. 224. 19. 24. ref. ág. Baáb (Na|?y-). izr. GalgÓCZ. ág. 682.. . 21. [Lelieny p. rk. 38. Assakürt. 21. 228. 248^ rk. izr. P(»szátka. rk. izr. 728. 21. 504. 41. 5. 2. 850. 335. 718. izr. izr. 10. Járás — Bezirk : Galgócz. ág. ág. ^/W/ew/a/í^ 134.5. 14.izr. 1477. 322. 88. 3. 3. 2. Ratkócz. 311. 233. 17. 888. rk. 222. 22. 748. 120.ág. Assakürt^ izr. Kelecséiiy. 15. 63. izr. izr. Attrak (Alsó-). rk.rk. rk. Felsci- Zelle. 3Ia(luiiicz. 279. Kaáp (Alsó. 245. Bucsány. izr. 3Ierasicz. 29.]. rk. Kapláth. 313. [Dvorecz p. Pásztó. izr. rk. gk. 1. Baáb (Kis-). 665. 140. rk. 3. ág.rk. 768. ág.434. ref.

108. 14. izr. 1539. 743. kg. 261.és Nagy-). ág. 9. izr. 5. rk.1117. 37. 553. 146. 45. rk. izr. izr. 1.1271. rk. 18. 3. Bodok. Romáiifalu. gk. 115. 149. ág. 40. 420. ref. 6. 17. 335. 198.í5. 715. 690. 193. 126. ág. izr. Soók (Tóth-). 106. 62. 16. ág. Felsö-ZelIe. 3. 121. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes : 32441. 173. 54. ág. 396. rk. ág. rk. Bódog (Nagy-J. 1832. 553. izr. rk. 1394. izr. 360. 34. Bellincz. 156. 29. 6. 18.5a/wa^A(y27ra-). Behincz (Fels-). [Kis-Ság és Vöröserd p. 10. 284. rk. 776. Zelle (Alsó-). 30. 10. rk.^86 Vármegye — Comitat : Nyitra. ág. rk. Swrbicz. 677. Zselkócz. 1. 284. ág. 3. ág. 172.ref. 2124.8. ág.izr. izr. 2512. 21. Családka. 577.izr. Tököld.| 2. 46. ág. rk. Szvrbicz. 51. 9. izr. 36. 59. 25. 15. Járás — Bezirk: Nagy-Tapolcsány. izr. Zelle (Felsó-).]. 16. rk.]. 1. rk. izr. rk. 547. rk. ág. izr. Fels-Zelle. 221. izr. 5. 16. Tót-Sók. 144. Szilád. Vásárd (Alsó-). Bölgyén (Nagy-). rk. 167. gk. rk. . 546. rk. izr. izr. 298.rk.ág. 248. 180. 3. 28226. ref. 7. Vásárd (Fels-). 168. 751. Bölgvén (Kis-). rk. 319. rk. rk. izr. 228. 9. 7. Salgócska. 33. 1. 528. 7. 35. 530. 4. 3. izr. ág. 464. egyéb 1. izr. rk. Bellesz. ref. izr. 1-2. kg. Felsö-Zelle. 19. Ujvároska. ág. (Cseladinecz). 13. 12. [Podlaksa p. 3. Bajna. ref. 38. 206. rk. ág. 8. Chrábor. 203. ref. rk. Vörösvár. gk. 1. 20. ág. 6. rk. 353. 382. izr. 1287. 47. 92. izr. ág. 13. 44. 163. 692. ág. 171. rk. rk. ref. Behincz (Alsó-). 176. rk. 36. V. 528. 19. 183. 685. 38. 11. 3.l8. Appoiiy (Kis. izr. Ság. 9. Szent-Péter. ref. Zslkcz. Bzincz. 17. 41. 410. rk. izr. 641.izr. 9. 32. Udvai'iiok. 141. izr. ref. 8. izr. 20. 345. 1. ág. Appoiiy. 11. ág. 15. 43. izr. 42.8. 1.

30. 943. rk. 233. 862. 3. izr. 435.ref. 977. 298. izr. 33—34. 123. izr. LKároIyiuajor t. 79. 1001. ref. ref. gk. ág. 20.rk. 245. . 41. 14. 2. izr. ref. 5. Ki'tócz. 40. 1007. Ludáiiy(Alsó és Fels-). 36. [Béla-Bukovina p. 205. ág. izr. 18. izr.20. izr. Körtvélyes. 21. Kuziiiícz. Helbéiiy (Fels(>-). rk. Nezsete. 12.réf. rk. izr. 284. 156. rk. 887. ág. ref.izr. izr. izr.l4. 262. 6. Pereszléiiy (Nyitra-).izr. rk. 17. 248. ' Járás — Bezirk Nagy-Tapolcsány. 2. Koros. rk. 337. izr. Lovászi. 6. 1. izr. 6. 406. izr. izr. 104. rk. Püspíikfalu. 7. 21. 37. Paczídaj. ág. rk. 287 14. rk. rk.egyébl. 81. 1. 235. 303. 27. ág. 277. 488. ág. rk. 6.27. [Hirova t. 1079. 22. Dovoráii (Falkas-). 11. Nyitra- Szerdahely. 262. 44. 16. 124.izr.62. 39. 26.l6. izr.jl72. [Alajosinajor p.rk. ág.vk. izr. 496.671. 182. ág. 48. Jácz (Nemes-). Podhragy. rk. 43.]. [Homolicski t. Jácz (Kis-). 515. izr. 31. 8. izr. rk. rk. 8. 555. 158. 286.625. 2. 301. 11. 324.ref. rk. ág. Helbéiiy (Alsó-). Nemcsicz. 15. 6i. ág. 28. l. 20. 455. 455. Nemecske.]. 2.] 183.ág. Nyitra-Szerda- hely. Dovorán (Nagy-). 241. 18. 151. izr. rk. rk. 317. . Prasicz. 2. Csitár. 800. ág.] 256. Kovarcz. rk. rk. 247. ág. Ni/iira-Szerda- hely.212. [Oszikovi pótok * t. ref 7. 4 2. ref. 1. 10. 9. rk.izr. 27.rk. Csermeiid. ág. 167. Radosna. 81. Onor.3. 12. 23. rk. 21. 4. 972. 26. 275. 7. rk. 32. Nyitra-Szerdahely. 157. 35. 38.]. izr. Lipoviiok. 132. 29. 7. 28. Nezsette. 8. izr. 19. rk 415. 354. izr. 1086. 24. rk. 56. Dovorán (Kis-). Kaniáiiíalu. izr. 10.] 319. 5. 1. Jácz (Nagy-). izr. Luddm/ {Atjitra-). 25.[OIichovp. Kakasfalu. rk 266.2. 13. rk. ág. 9. 432.

59. 21. izr. izr. 264. 53. rk. 141. rk. 36. 11. rk. 4. 327. izr.14. 2. 1201. 16. izr. 305. izr. Tavaniok. 483. rk. Sarliiska.288 Vármegye — Comitat: Nyitra 45. rk. 854. 66 Vitkócz. VI. ref. izr. Sziilánv (Kis-). [Kis-Vieszka p]. ref. 338.2. izr. 2842. 3. ik. Rippény (Na^y-). ág. 47. 811. 15. ág. rk. 1. 4. rk. 267.]. izr. gk. 52. izr. Ürmincz. 65. Váiiios-Ujfalli. 1. 512. ref 82.270. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 30920. 791. 4. 264. rk. Sürfö (Ni/itra-). rk. Rippény (Kis-). 813. Sárf. . [Ujmalom t. 250. 706 ág. 327. 63. ág. izr. ref. Szomorfalu. izr. 170. rk.lO. Tapolcsány (Nagy-).233. izr. 111. 4. ág. ág. [Za- bává p. [Zalirada p. Nyitra- Szerdahely. rk. Nyitra-Szerdo hely. 118. 120. 2. Velusócz.]. 2. 295. 1. 81. Alsó-Szöllös. 67. egyéb 2. ág. 2. 137. ref. 4. Szepteiicz-üjfahi. ág. Tordameszticz. 6. 162. izr. 326. 275. 58. izr. \i/Hra- SzerdaheUj. Zuinorfalii. 55. 1. 24. 243. rk. [Potlliizsánv p. Vieszka^-vTapolcsány (Nagy-). íjrmiiiecz. 857. 3.]. Zerdahely (Nyitra-). 1. Szerdahely (Nyitra-). rk. 95. 7. 105. 27128. 8. 29. 4244.izr. Szolcsáiika. 926. 37. ref 9. izr. 815. 4.ág. ág. Járás — Bezirk: Miava. 86. Sziiláiiy (Nagv-). 62. 50. 24. 6. izr. 5689. rk. izr. 305. Brezova. 287. 46. izr. [Vieszka]. ág. 441. ág. 691. Vezekéiiy. 4. rk. 122. Sziilócz. 98. 303. izr. izr. ág. 60. ág. izr. 430. 102 rk. 48. rk. 53. 68. 1133. 275. rk. ág. 782. ág.ref 10. izr. Teszér. 19. ág. 61. 5159. Szolcsáii.]. 64. 54. ág. 252. 2849. 57. 10. 51. rk. 75. 1369. 527. NyUra-Szer- (laheli/f izr. rk. 933. Závada. ref 1. Vicsáp (Kis-). rk. 12. rk. rk. 10. iSyilra-Szerdahehi. 2. 265. Biikóez. 49. izr. 6. rk. 56. rk.

rk. 22.ág.egyéb27. rk. 627. Czah. . rk. 2603. 6. 32. 3. ág. Dubnicza. VII. 858. Hrachovistye. rk. 8. Vagyócz. rk. Tiiróluka. izr. 847. 34i. 52. izr. izr. izr. ICA. rk. Csávoj. Járás — Bezirk : Piivigye. 7. rk. 1183. 6.621.izr. 1089. rk. Di-vk-Jesköfalti. 9082. 882. Banka. izr. 13. 2. 4. Helyséf. ág. izr. Kosztolna. izr. izr. Csansa {Nagt/-}. 227. izr.ref. Csaucsa (Kis-). 7. izr. 1.izr. 1. 6. . 250. rk. 3506. 20. 18. ág. egyéb 21. ág. Dizsén. rk. 318. izi'. 373. 210. 893. 11. 300. 3495. rk. Dhsm. Divék-Ujtalu és Szomorfaln. 9997. Dobi'oc.izr.jcskófaln. 13. 199. izr. rk. 102.5. 3. 8. 578. 1822. 322. Chvojnicza. izr. 16. 69. Dlvek (Ayilra-). ág. 5. 555. 36. 10. 2. rk. 17. ág. 7. 65. 378. izr. rk. ág. G. 225. Tnroluka. 128. 1975. IT). ág. 871. 289 3. 353.] 864. izr. 1. 2615. >Iiava. CzUjel. rk. 10. 260. 1. Czigoll. izr. rk. Deáki. 304. 1. izr. izr. 546. rk. 106. rk. 603. ref. 277. 335. ' 21. 4. 66. 3. izr. tiajdell. 1. 392. rk. 2259. rk. gk. izr. 199. 10. 10. 975.lalovocz. 2. Chrenócz. 575."*''v! 19 . Haudlova.l. ref. izr. rk. ág. 8. ág. Brezán. 9. Podkilava. 12. "^2063.526. 550. ág. [Chornova p. rk. 9. 22. 1. izr. 5. dajílel. 30:í. izr. egyéb 6. 387. rk. Visnyó. ág. 2736. 16. rk. 257. Csansa (/í'/s-). rk. rk. 6. 2. ág. 622. 10. 304. Csaucsa (Nagy-). 155. izr. 876.4. 109. rk. rk.Í952. 257. 8.24239. 5. 1144. Járás — Privigye.(Funclstolen). 589. 11. Járási összeg' — Gesammlsnmme des Bezirkes : 27081. 14. 887. rk. 405 rk. Bajiii()cz. Hi'adoez.sna. ág. 3. 4. Brusznó. ref. Apáti-Baj luócz. • 5. 22. 611. 19. 9. 1833. Divék. rk. Krajua. 461.

izr. ág. izr. 2645. 37. Nemes- Kosztoláiiy. Lehota (Riidíió-). 664. 43. Privi. 50. Lehotka (Kis-). 33. 180. Riuhii). 764. rk. 7. 8. 6. 5. 1. Szebedrázs. Lipnik. 2. izr. izr. 4. 4. 624. 6. Neczpál. 1. Lippiiik. 678. rk. ^19. rk. rk. izr. 399. 627. Lehotka (Nagy-). 45. 49. izr. izr. ág. 7.290 Vármegye — Comital: Nyitra. Laczkár. rk. . 9. 756. 186. 'l08. 683. 39. 629. 57 7. izr. 55. 41. 241. ref. izr. 2486. 27. 179. izr. Rásztocsiió. 257. 2445. 63. 394. rk.527. 228. rk. 185. ref. rk. rk. rk. 118. 1. 275. Lomnicz. Sutócz (Fels-). Keselökö-Podhrúgy. rk. rk. 581. Majzel. 22. izr. 23. ref. izr. gk. Ri(dnó{Ni/üra-). izr. 29. 106. 1. rk. rk. 53. 29. 400. 31. 180. 327. rk. '272. Kocziir. ref. 44. Mácsó. 36. rk. izr. 362. 4. 142. 214. 211. 25. izr. 51. rk. 35. izr. Lehota (Kis-). 421. Próna (Német-). 34. S16. 3. rk. izr. Kaiiyánka. 219. 3. 183. rk. ág. 358. 7. 9. izr. 46. 3. Kosztoliiafalii. 1. izr. 4. 12. Próna (Kis-). rk. Poriiba. Moroviio. rk. 57. rk. 339. 48. rk. rk. 24. 26. Krstyánfalii. 183. 1. 9. izr. rk. 12. Podhrág'y-Keselekó. AÍsó-Szöllös unit. Lestyéii. 110. 269. rk. Nevidzéii. 257. 130. 520.2^ye. 17. 38. 212. Sutócz (Alsó-). 56. Polliisz. rk. 219. Lehota (\agy-). izr. Lelócz (Fels-). 12. 42. 189. ik. Lelócz (Alsó-). 189. 6. 3. izr. 32. ág. rk. rk. Nedozser. 2988. izr. izr. 22. 266. 23. 450. 52. izr. 308. izr. izr. 255. 4. Lomuicza. 832. 40. rk. 30. 239. 317. 54. 2. 28. izr. 850. 399. 316. 274. Novak ISovák (Nf/iíra-). izr. rk. 327. ref. 1. 534. rk. 19. izr. 261. rk. Koós Kós. 844. 33. 336. 511. rk. 47. 210. Lazán.

izr. ref. rk. 16. rk. Méliestelep]. 2. 966. 39. 219. 2229. izr. 485. Xagy-Osike.izr. rk. [Szentgyörgy-Lajoshalina. 151. 14. izr. 2789. 1423. [Alsó-Tarány p. 2. 31. rk.ref. 773. Szolka. rk. ref.izr. unit. 62. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 38528. 1 Járás — Bezirk : Érsekújvár. Malomszeg. 13. 434.l3. 3076. 1. ág. 251. 9. 164. rk. 2. 252. Keszi (Kis-). 67. IMkó p. ref. 3936. rk. ág. rk. 3206. 4571. 5.*S"zecs. 763. l\e- resztnr. Csomók. 243. Andód.l41. 5.[Jattóp. rk. 38. 2242. rk. 4.ref. Xádaskut. Özdög. Tiizsina. 14. rk. gk. ág. unit. 6. 213. unit. 614. rk. 10. izr. Mái'tonfalu. 11. 3. izr. 130. 60. rk.ág. Márialiáz pj 4613. rk. ref. 8. 61. izr. 441. 12. Egyház-Xníí. ref.rk. Kéi'(Naí»y-). rk. 3. 4. 105. 2. 1.]1699. 759. rk. Mánya (Kis-). 1. 748. rk. 63. izr. ág. unit. 10.282.Salgó. 9. 42. Konyát. izr. 724. 1591. Tótniegver. ág.. 4. Valaszka-Bella. izr.ág. 12.48. 9. ág. rk. [Kis-Csoruok t. 2. VIII. 544. MmlWgli.ág. 37489. 1. ref. ág. 645. 275. 442. izr. Járás — Bezirk: Érsekújvár. 19. '2. izr. Tol- niacz. Verbéiiy. 2. Bánkeszi. Szent-Miliálviii*. 59. 178. 5. ág. Szlls (Fels-). 3135. 15. izr. 4439. 7. 11.] 1490.] 3367. izr. ág. rk. 4. l.l. 759. Szülls(Alsó-). Tardoskedd.ref. 5. 1. 14. 251. 35. rk. Szécs. 3.255. rk. 203. izr. rk. 58. 19* . 13. izr. Snrány (Xagy-). [Jánosháza p. ref. Salgó. izr. gk. ág. 643. 29 08.'ysze|!. izr. izr. Farkasd. Temes. Kis-László telep. izr. 18.7. ág. rk. 262.447. 59. 2.50. izr. Bercli- tod-Osike. 2. 105. 601. Gyárak. ág. 624.] 2919. 16.20. ref. Fali-Vezekém/. 7. 2. ref. 2. rk. 3. 758. [Disziiósfogadó p. Kér (Kis-). 17. [Kaparás. 736. izr. 3. 259. 12. 774. izr. rk. izr.] 807. 207.

Ribék. Szmrdák. IX. Császtkó. 49. Császtkó. 255. rk. ffluboka. ág. rk. 301. 738. [Alsó. 1230. Hradist. izr. 870. rk. Jablonicz. gk. . izr. [U-3Ielisa t. gk. 11. Lieszkó -^ Korlátkö.963. 8. Lieszkó) 1023. ág.Zsitva-Födémes. 300.és Fels Sznkoviii. ág. ág. 10. 267. ág. 32. 3. 1561. Horni inliii és Navrskoch 1184. rk. Stepaiio. izr. Járási összeg : — Gesamtsumme des Bezirkes : 28119. 904.] 825. 25. 2. [U-Hrichii.íí. 3. Szobotist. ág. 952. 10. ág. Csári. 1. 13. rk. 23. Sándorf. ág. 9. b.ág. 6. 29. izr. 868. 693. izr. 23. 21. 1960. 315. 41. 22. 18. 463. rk. izr. rk. 6. Kuiió. gk. (Czerova. 1514. 7. 3. 2. izr. Szottina. 2. izr. izr. ág. ág.] 2922. unit. 29. 12. [Szokold. 5. ág. izr. Dojcs. 9. rk. 16. 232. rk. 117. 23. 837. izr. izr. Rohó. Csácsó. 1052. 1872. 501. rk. izr. ág. rk. ág. t. Szeilicz. 4. [Agacsp. Szinoliiiszkó. 1. 15. 21. Priterzsd (Nagy-). 303. 20. 14. 89. IZR./íoca/ó {Nagy-). 315. rk. 185. izr. 2664. izr. ág. 9. ág.] 1540. rk. 6. rk. 2. 1039. 213. izr. 68. rk. rk. 504. rk. Osziiszkó. á. Járás — Bezirk: Szcniez.sztova p. 34. 6. izr. 281. 5. Bre. 1231. ág. 1506. Várad (Kis-). izr. 1378.rk. 12. rk. 262. 4. izr. rk. Czerova -^ Korlátkö. 74. Korlátkö. 26031. ág. rk. 22. 332. 17. 15. 90. rk. 799. r-Horiiicli t. 1011. 363. 374. 20.] 978. 997. 29.481. 26. 25. 4. Rovenszkó. ref. 1256. 898. 24. 14.ref. izr. 925. 24. ág. Priirzsd (Nagi/-). 8. Dolui mliii. Alsó- Szöliös. 91. 90. ág. Kovai ló(Nagy-). Rozbehi. 250. 209. rk. rk.470. rk. ág. rk. Sasvár. ág. 1092. 1019. izr.] 19. izr. rk. 768. izr. 12. 965. 194. 1011.292 Vármegye — Comitat: Nyitra 20. 5. 1. izr. Ü-Bozskn. izr. 1611. 21. 2296. 534. izr. 9. 1314. ág. 1172. 16.

8. izr. 379. ág. 6. 1023. rk. 95. 7. 24. 467. rk. rk.• 26608. rk. izr. 2. izr. Verbócz.365. 15. rk. rk. izr. 2883.&e/<<-/s/z'aw/«/2/. izr. 415. 1.izr. Lettiiicz. 338.l3. egyéb 2. 33. 869. gk. 1242. Radimó. 13. ref. ref. rk. Holics. 6. Lopas('). 2091. 24. 85. 1119. gk. 11. 1914. 278rk. ref. 1. Kató. 11.22. ref. G78. 2. 2. ág. izr. 8. 5. ág. 4. gk. izr. 1. ág. 15. 1683. 696. 20. 12. 2. 7. izr. rk. izr. 6. 265. ág. Vicskováu. 91. 6. Vészka. [Horvát p. ág.]. rk. Ra<lo. ág. 23. 3079. izr. . 804.l9. 11697. Járás — Bezirk : HoliCS. egyéb 2. Váralja (Berencs-). 1548. Vidováii. 22. 14. 471.sócz.]. 9.Jzr. 714. 1970. 13.izr. 22. 12. 461. Kovaló (Kis-). Járási összeg*: — Gesammtsumme (les Bezirkes: 32956. 9. izr. 27.izr. Czoborfalu. Klltti. rk. 4. 2919. rk. 19.rk. izr. 1698. 567. 2798. X. izr. 438. rk. rk. 1409. izr. ág. 5747. 2. 217. izr. rk. 1. ág. 1328. 516. 6. Mokriháj. 708. 141. 21. 1259. 561. 457. 1369. Kopcsáiiy. 83. 361. 210. izr. Lopassó. 356. 478. 11. 9. 16. 274. izr. 3472. ref 14.ág. 19.l9164. 227. [Rezsudvar p. 4064. 218. 5. 387. Cliropó. 1. 3. ág. Poi)ii(liii. 539. rk. 23335. 36. izr. ref. Broczkó. Oroszkó. 2076. ág. rk. ág. 392. ág. izr.324. 84. á7. izr. Szti'ázsa. 282. rk. izr. 5. 703. Vlcsh'omii. 88. 151. rk. ág. 4. 272. rk. 56. Tövisfalii. 17. 293 26. Pi'iterzsd (Kis-). Wirallya. 14. PrUrzsd {Kis-). ág. ik. 1013. Holics. 377. 154. 1. 3. 64. rk. Eg'bell. rk. izr. 15. ág. ág.]. kg. 3917.rk. rk. 3Iocsl(lláii. Péterfalu. 8. ref. rk. izr. izr. kg. 18. 16. izr. ág. 1086. 4. rniii. Járás — Bezirk : Holics. 12. rk. ág. 1061. Járási összeg : — Gesammtstmime des Bezirkes . 401. Vrádist. ág. rk. 10. 28.

317. 22. 2. 1. 525. 1243. 1922. 139. 161. kg. rk. rk. 406. rk. rk. 8. 322. 5. rk. 662. izr. 517. 20. 5. rk. 1. 25. unit. 6. 8. Zákosztolán. ág. 111. rk. Hubina. 372. 12. ág. ág. 610. 1. 16. rk. 1.410. 386. izr. 677. 1480. 359. 109. Ralnócz. 20. 3. ág. ref. 453. 1. rk.294 Vármegye — Comital: Nyitra. rk. 38. ág. 17. rk. Rattnócz. 2. ref 1. 6. ág.izr. 874. 1157. rk. izr. ref 4. kg. rk. 437. 855. 21. Dubován (Alsó-). rk. izr. izr. izr. Pöstyén. 19. 1563. izr. 28. Eörvistye (Kis-). Nizsna. 590. 395. rk. Szokolócz. 26. . 13.] 1992. 637. 1. l. Drahócz. 45. ág. 65. 2. kg. izr. XI.45. ág. rk. Radossócz. Koczuricz. Vittencz. 27. 136. 278. Banka. ág. 19366. Járás — Bezirk : PStyén. Dubován (Fels-). Jóke. 5. rk. izr. 3. izr. 1204. 41. 135. izr. izr. 9. 14. Lopasó. 432. Sterusz [Vesz p. 1. 11. izr. Tyapkó. Járási összeg : — Gesamnüsmnme des Bezirkes : 21012. ág. 17. Moraván. 18. 283. izr. 4069. Kosztolán (Nagy-). gk. 6. 26. rk. Pecse«?/tV/. 805. 201. 436. rk.ref./?af/osóc8. rk. 9. 293. izr. 1349. 7. ág. izr. 7. Duczó. 4.izr. rk.lÖ. 7. Verbó. 21. Örvistye (Nagy-). rk. 4. izr. 29. 1. l. 447. 14. 2. ág. unit. 16. 304. izr. Eörvistve (Nagy-). 26. izr. izr. 1. izr. rk. ág. 28. 1. 25. 704. rk. ág. izr. kg. [Józsefmajor t. 1. ref 12. Bori. 182. ref 25.ág. rk. izr. 180. Örvisliie (Kis-). 211.397. izr. 4. 107. ág. 10. 178. 419. 25. ág. 4643. Veszele.l. 7. izr. Pecsenéd. 11. ref. ág. 15. 366.Jókö. 3. ág. Lancsár. 23. 3. 636. rk.ref 2. 129. Kocsin. izr. 24. 2.] 530. 2. 5. 199.Verbó. rk.rk. 15. ág. 5. 297. Rakovicz. 823. ág. izr. ág. Lopassó. 1. Petfalu. rk. Verbó. 561. 4. 295. izr. 1. 3. 1631. 16. 140. gk. ág. rk. 345. 7.

izr. 295.]. ref.505. Járás — Bezirk : ZsámbokréU 295 XII. ág. i29. 4. 42. rk. 16. Szádok. 7. 205.^ 14. ág. ág.l3. 9. rk. 358. 26. 17. 1201. 681. 58. (Cliiidó-). rk. 4. 105.8. 89. rk. izr. rk. rk. Nyitra-Szer- dahely. ág. Cliyiiorán. rk. 154. rk. izr. IX. Nedaiiócz. 19. Nyitra- Szerdaliely. izr. 43. Nedassócz. 643. rk. 507. izr. 1627. 172. 351. 472. 158. 1. 268. Bácskalalii. 343. ^^ Trencsén. 13. izr. rk. ág. 1627. 22. Práznócz. [Hornyán p. Nyitra- Szerdahely. izr. Ki'asziió. 205. 27. izr. 1091. izr. Hradistye. Racsi('z. 21. 13. 395. 112. 21. 482. Lehota 107. rk. 187. ág. Hradistyc (Kolchs-). 49. 8. 513. 10. 165. rk. 486. izr. 9. 20. Rédok(Fids-). 2. 7. Szépiák. izr. izr. 384. JanóMu. rk. rk. 1. 320. Bossáiiy (Nag-y-). rk. 6. Nedasócz. 9. izr. 175. 34. Apáti-Livina. 341. 279. 1. 1. Bélicz (Kis-). 14. 7. Krencs.30. 16. 4.izr. Rédok (Alsó-). ág. izr. 247. 28. 407. 24. rk. 96. ág. rk. Sissó. Járás : — Bezirk : Zsámbokréty Nyilrazsám' bokrát.[Racsi(!Z-Zábava p. 8. 523. 89. HradisUje {Szkacsány-). Szkacsánv. 305. rk. 31. izr. 145. 13. izr. 10.]. 1. Rajcsdni/.ref. 487. 54. 18. 8. 107. 327. Nadlány. rk. izr. Jeskótalu (Kolos-). 3. 9. Chinorán. 25. rk. izr. rk. izr. rk. rk. 32. 218. 12. 512. 5. 5. rk. ág. 421. 54. 15. 20. izr. Pocliabáii. rk. 23. 24. Kolos. izr. 5. Liviiia. rk. Bossány (Kis-). izr. 315 rk. 20. 22. rk. izr. 8. 287. 3. 30. izr. 1074. 595. izr. Bélicz (Xagy-). 6. 469. 5. Návojócz. 106. 212. gk. 4. 5. Dvoriiik. Rajcsán. Szádok. rk. 32. 477 ág. 17. Borcsány. Libichava. 435.rk. izr. 11. 1153. rk. 219. 7. . ág. 30. 552. 11.

3. Ér.] 6. rk. 440. 5. 4. rk. 264. rk. 14. Irsa. 1. 9. [Breszte p. ág. 1538. 426. Nyitra-Szer- dahely. : ág. Vesztenicz (Fels-). 40. 875. ág. 787. 310. [Harezvölgy t. 27224. 1. ik!^ 34. 13538. izr. Tasnak p. . 39. Berezel. 52. rk. 39. 659.9701. 144.izr. 34. ág. 937. gk. 311.ref. rk. I. Turcsánka. 6. 856. 15. ref. Zsámbokrét. Nyitra. gk. 633. Alberti.]. izr. Zlatnik. 875.ref. izr. 1015.kg. 66. ág. izr.]. 7. 3. 329. 11299. 1852.38 41. rk. ág. rk. izr. 307113. 3757. rk. 2. ág. Ecser. 1. 39. 36. izr. Ó-Gyalla. 6. rk. egyéb 31. izr. 2680. ref. Szakolcza. 2586. gk. 27. 16865. 8. Gomba.' 3950.7339. ref. ág. 709. 14.59. [Vizkelet. 1426. 67. 38. 104. 33. izr. rk. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : . 40. kg. 2. rk. rk. 17. izr. 894. 331. ág. unit. Gyömr. izr. 221. izr. 1009. 82. ref. 67. ág. ref. 2. 5. rk.izr. Járás — Bezirk : Pesti Fels. 36. 3. ág. 2.296 Vármegye — Comitat: Pesl-Pilis-Solt-Ki=-Kun. rk. Vármegyei fösszeg: — Gesainmtsumnie des Coíuitates 396482. 10.seknjvár. rk. ref. Sziicsíiny. 54701. 4926. 18. 12. 3. gk. ref. unit. gk. 1127. Nyitra- Szerdahely. Vármegye — Comitat: Pest-Pilis-Solt- Kis-Kun. 150. izr. izr. Zsdmboltrét (A'/y/íra-). ref. Vesztenicz (Alsó-). 58. izr. Bénye. ág. 9538. 1. izr. rk. 916. 24. rk. ág. 1. 255. 998. 22. Tkés-Ujfalii. ref. 857. 166. 449.l6. 2445. 2. kg. 6.] 2340. 7. izr. 3. izr. 319. gk. rk.909. ág. 15.]. 9. Vendég' (Nagy-). 619. Berezel (Czegléd-). rk. ág. 37. izr. 4182. kg. 35. Sziicsány (Nyílra-). Vendég (Kis-).18217. [Dános p. [Stara Hóra p. kg. 1471. 44. 342.

1.rk. ref. 7027. 1330. 65. unit.izr. rk. 4028. 50. izr.ág. 7561. 3767. 9.l30. Gyón. ref. rk. 273. 388. 4429. kg.1930. 18. ág. 105. Káva. 63. 3033. 1. 125. 16. ref.53. 1156. ág. 3."309. ref. gk. 1. Maglód.l. izr. ref. 17. 289. ref. izr. Adacs (Peszér-)i 1254.l568. 4913. ref. 517. ág. 9. ref. Móriczszállás p.izr. ref.[Sáiulorszállás. 12. 606. 9. 11. 725. 6. gk. izr.ref.ref. izr. gk. Süly (Tápió-).l847. 1. 20. Dabas (Alsó-). ág. Dabas (Felsó-). Gyón. (j'yömrö. ref.ág. 82. egyéb 17. 6849. 1061. 4219. ref. kg. 2441. unit. 1. 56. ág. rk. ref.ág. ref. 5. AV/rtre^y/idzQí. 102. 25. Moiior. kg 1. rk. ref. ág. Kakiics. Vasad. unit. Xváregyháza(Alsó-ésFels-). Sái)(Tápió-).gk. Irsa. 8. rk. . 248. 3271.l. 909. 4. 10. 87. 215. rk. izr.ref. 2011. 26906.izr. ref. egyéb 17. ág. 806. 41.izr.ízr. [Babád p. gk. izr. gk. 1 2—13. 9Jl. 19.] 1686. 466. l. rk. 1617. ág. 3044. Meiide. ret. izr. 1. 82. ik. 660. kg. ág. G14. izr.kg. 11. Gyömrö. Járási összeft" : — Gesammtsumme des Bez4rkes 51605. rk. gk. 38.] 1946. llri. rk. Lajos-Miz. izr.51. izr. ág.se.llll. 30. 1.49. Járás — Bezirk : Pesti Közép. 1999. gk. izr. 32. 1667. Pest (Kis-). BiiftTÍ. ág. 7. 1. gk. rk. 1274.32. rk. 731. 57. 38. 324. unit. ág. 220. Kecskemét. 7. 273. 10048. 23. rk. 406.Gomba.971. l. 650. 942. 1713. 2358. 6. rk. 79. 986. 1153. 44. Vecsés. Pilis. 14. 49. 12.73. 5. izr. 15. 25.27. rk. 430.1581. 32. 2. kg.rk. ág. izr. 30. 14.ág. kg. rk. izr. 734. 6. 22. 88.334. ág. : Járás — Bezirk : Pesti-Közép. 1804. ik.81. rk. ág. ref. 297 7.ref.Péteri. 375. 17. 408. 222. 23. Gyömrö. gk. ízr. 94. 2. 2196. 2. 2194. izr. 47.2857. ref.rk. 2.egyéb3. unit. ág. 12764.ág. 3607. 11. 574.ág. Gyömrö. 7. 1012. 259. Üll. rk. ref.l00. izr. rk. ág. 21.

unit. 774. 178. ág. rk.Gyón. ref. 8. Pereg.] 2156. 10. ref. 236. rk. 9. 31. izr. 33. 57. 2. 1212. Csép (Sziget-). izr. gk. Örkény. rk.] 5861. 3. 51. 1. 18. Vácz. 75. 2246. 156. 2. Makód.]. izr. 20. 13. izr. 15. 129. 1. Járás — Bezirk: Pesti Alsó.20. rk. ág. reí. 3. 11. rk. 1. RK. 13. 1998. izr. 1081.] 3247. Néiiiedi (Alsó-). 17. 27. 3. Sziget- Szent-Miklós. 1641. 862. [Czibak p. 1931. gk. 23.] 3211. 1030. (Erzsébetfalva KosutfalvávalRK. kg. ág. 2075. [Bálványos p. 147. [Szeléczki p. 9. gk. kg. ref. Lóré. 32. ref. 868. 12. 1.rk. 26. izr. izr. 6. 9. 1580. izr. rk.298 Vármegye — Coraitat : Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun. Kis-Kun-Laczháza. ág. 3539. egyéb 10. Uj-Hartyán. 2. 1. ág. 5. 435. 53. Haraszti. 13. 112.izr.ág. egyéb 7. 1845. 8. ág. kg. 1. 163. izr. rk. 662. Ráczkeve. 1565. ág. 5. 74. 1822. Csép. rk. 2200. Székes- major p. 3250. 2175. izr. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bez4rke8- 35993. izr. 21. 12.ref. Laczliáza. Vácz) . 11. (Kis-Knn-). ref. ág. 8020. 576. [Bokros és Gyála p. kg. izr. ref. rk. ref. kg. 7. Vacs. izr. 2337. 1. iVaA-ílí/. 785. Kis-Krösalja. ref. 2216. ág. Szent-György (Tatár-). rk. 128. MajosliázH. gk. 1921. ref. 1978. [Csiirgai és Vendel t. 33. 1544. piádeiiczia. gk. 748. ág. 66. 41. ág. ref. 5. rk. ág. 23. rk. 4. 29.] 2328. egyéb 11. 14. 1491. ref. 1. 465. rk. 54. ref. 62. 10. gk. rk. 619. gk. 8. 53. ág. izr. 7. 26. [Fels-Ráda p. 8. ref. ref. izr. 2049. rk. ref. 70. 2445. gk. Ócsc>. 1. ref. rk. Puspökniajor . gk. rk.t. 79.] 1725. 318. izr. 104. Sári. reí. IZR. Csepel. 9. ág. Soroksár. 4053. 171. III. Becse (Sziget-). 48. 6. Aporka. ág. 25520.

ref. 2.lO. ret. 8. unit. Járási összeg: — Gesammísumme des Bezirkes--^ 42964. ref. 1355. gk.549. 1.l. rk. 1501. rk. 6^ ref. 248.2. rk. 28210.izr. unit. Solymár. 350^ ref.rk. ág. 666. unit. 2.l324. 23. 5. Járás — Bezirk: Pilisi Fels.ág. 2. 48. *7. Szántó (Pilis-). 38. ág. ref. Szent-Márton (Sziget-). gk. [Lakihegy p.]l 803. 1650. 191. 9. ref. izr. 3. 24.ref. 15. 29» 12146. ág. IV. izr. izr. izr. rk. 38.2.lK 3.izr. 2217. rk. kg.ref. Pomáz. [Mária-Remete búcsújáró lielvj 1393. 12.5. izr. rk. ág. gk.2. izr. 3.2. 2367. 14.4. rk. Hidegkút. 13. egyéb 31.rk. . 1874.ref. rk. 7.4. rk. 3. ág. 1.izr. kg. izr. 12. ik. Kaláz.438. Kovácsi (Nagy-). 11. gk. ág. rk. 12147. 949. 8. gk. 696. kg. 2. 49. 770. 3. 2. 339. 6. 11. 1135. kg. ág. 10. 2. 644. 5. 1291. izr. íSziget-Szent-Miklós. ág. ág. 1347.izr. 2017.lll7. rk. gk.ref. kg. izr. 513. 1. 2. izr. 49. 1768. 3473. 12. ág. rk. l. 1. K(ddsz {Buda-). 16. Bogdány.ref. [Nenacker p. kg. 5. 1766. 19. ref.5. ref. ág. ref. 3. kg. 206. Megyer (Pócs-). Taksony. 4. 1329. 1. 86. gk.ág. 4. 5.gk. 17. 321. 11.rk. 13. Újfalu (Sziget-).ág. 3Ionostor (Sziget-). kg.l9. 785. Boros-Jen. Tököl. 1002. ág. egyéb 1. 13. Megyer (Békás-). 1452. 10624. 1356. ref. 1. 1. gk. izr.ág. ref. egyébl0. rk.gk. 18. 15. "153. 14. 14. Biidapest. ref. kg. 3.izr. 11.Miklós. 1182. Szent-3Iiklós-(Sziget-).] 2738. ref. 471. 88^ Sziget-Szent. 674. rk.1340. egyéb 10. 1. Oroszi (Kis-). 19.580. izr. 1820. ág.izr.kg. unit. ág.izr. 1627. Csobánka. 4.24. 205. 13. gk.31. rk. 2470. ^k. 3. rk. 2625^ gk. 2802.2. Bogdáni/ (Duna-). Sziget-Sz-ent-Mlklós. 14. 9. 1384.ref. izr. 1119. 2119. 6. gk. 63. ref. 1068. Járás — Bezirk: Pilisi-Fels. Csaba (Pilis-). 43. rk. 72. 1227. ág.

Telki. ág. Csabdi. 03. kg.2. 21. Bia. Járás — Bezirk : Pilisi Alsó. 4971. izr. ref. 3048. rk. Torbágy. ág. 5. Albertfalva. ref. 3. 9. 8.] 3635. 10.1595. Budapest. egyéb 3. 2. 657. 792. Tök. 1. 4. 592.l412. egyéb 5. 7. 942. gk. 5237. 2. 17.] 591. 15. 13.2375. 435. 673. ref. Török-Bálint. 2350. 2. 311. Budafok. 17.46. 19. 1655. 3.ref. ág. 7. Csabdi. [Mária-3Iakk t.kg.8. ág. ág.3. ág. gk. rk. [Anyácsap.izr. izr.rk. ref. izr. 12. 1. Szent-Iván. izr. 6. izr. 6. 3. 10. rk. ref. 1. ref. kg.4. Yiseft-rád. 4. 2-5. 845. Szent-Kereszt (Pilis-). 1550.lO. 1. izr.Bí/íMíss. gk. Promontor. 1. izr. 5243. Tétény (Nagy-). 2346. izr.l220.rk. ref. 718. 19. 15. 22. 1. rk. 246. ág. 952. ág. 2. 1446. Járási összeg: — Gesammtsumme des iBezirkes: 33130. 1. ág. ref 1109.2.2744. rk. Tótfalu. 16. Csabdi. egyéb 3. Buda-Örs. ág. izr. 1.125. 142. ref. 14. 2. 9. 11. Budakeszi. ref. ref. izr. 2. 5281. ?888. 25. izr. 23. rk. 2250.rk. gk. gk. Tétény (Kis-). ik. 2. ref. 1000. Üröm. izr. 22. 3.] 2401. 178. kg. Jen.60 7. 36. ág. Tinnye. 1244.rk. 6. 26543. rk. rk. 5.l.ág.rei. rk. egyéb 4. V. 5.izr. ref. 3. izr. kg. Vörösvár. rk. 18. 993. ág. 39. rk. 526. izr.22. rk. 10.ref. 28. 1538. Budapest. 808. 258. ág. 4148. rk. raf. izr. ág. ág.49.Csabdi. 80. 2. 13. ik. 9. 871. ^. 133. Páty. 13. 20. ág. ik.ág. 34. 21. 31. 3598.rk. [Idlhof p. [Sikáros p. Budaörs. Szent-László (Pilis-). 1329. Perbál. 16. ref.] 1531. ág. rk. 155. 1969. Csabdi. . kg. 5K». unit.Csabdi. ág. rk.l839. unit.473. egyébl.SOO Vármegye — Comitat : Pest-Pilis-Solt-Kis-Kuu. 1521.Sziget-Szeut-Miklós. ref. izr. Budapest. 91. . ref. 752.ág. izr. 541. unit' 2. 11. 1250. ref.

975. Bogyiszló.ref. 2875. 13. 1. 10. ág. vet 5097. Bdd-Bakod és Örjeg p. gk. 2. Bátya. rk. VI. 37. ág. 2109.[Feketehaloni. unit. Natka és Sord p.Miklós. 1. 1453. 496. kg. 842. 10.. ref 8. ref 5179. 15. egyéb 7. egyéb ker. 500 izr. Ordas. unit. 901. rk. izr. kg. rk. egyéb ker 18. 140. 155^. Zsámbék. ág. 656. 88. rk. 4142. 9. rk.286. 2. 72. ág. 150. izr. ág. Vecse (l)iina-). 5. izr. 10. 51. [Boro. rk. 4174. 465. 4382. 1.73. ref. 1. : Járás — Bezirk: SoIii. izr. rk. 72. 28. 3408. 29. 6502 RK. Dusnok. 751. 11.egyébker 38. Medina. ág.] 3382. 6. 1191. Vácz. kg. 183. unit. 205. Apostag.] 5892. 1318. rk. gk. 2. kg. gk. Víl. 2636. egyéb ker.5. izr. ref. ret. gk. Pataj (Duna-). ág. ág.ág. 660. 2633. izr. 1. 12. izr. 1. 1. unit.22. 25. 48. egyéb 10. Tass. 405. izr. rk. 3063. ref. Duna-Egyháza. 3044. 117. rk. Járási összeg: — Gesammísumme des Bezirkes: 37915. 95. ' ref. rk. Szelid. egyéb ker. Járási összeg : — Gcsammfsunmie des Bezirkes 36488. izr. ág. Lugos. 29997. 10.l.Fe'sö 301 16. 3. ág. Dab. 9. 431. Solt. kg. 827. 9. 2118. 3. ref. Kfdi-Szenl. rk. Csabdi^ ref. gk.Szalkp. egyéb ker. 18. gk. 4. izr. izr. 5. 4069. kg. 153. 27. 860. ref. Járás — Bezirk: Solti Fels. 1972.rk. 124.531. kg. 47. 7. izr. Bogf/isz!(K^ fio-vt^l> kt^r. 8. Döiiisöd. 254. 6. 9. reí. 2176.shát. Járás — Bezirk : Solti Közép. 3. 1. ref. 33. 57. 175. ág. 1. 1. izr. 6493. gk. 6206. izr. izr. ref. ref. Pataji Bojáiv Szent-Király. kg. 1. ág. 4402. 1. rk.. [Pataji 3Iikla.ág.^ és Pávin t. ág. 180. Vojte. 4. 3730. 3367^ egyéb ker.' kg. rk. 2292. Harta (Kis-). ref. Szent-Márton(Szalk-).izr. 7. 959. 2. gk. 23664. rk. unit. . 3524.518. 3470.]^ 3640. 4. 3.

10.ág. ág. unit. ref. 2.963. ág. izr. 3. 4162. Hajós. ág. ref. 1. 1867.20. 760.] 3846. 47. 1670.ref. Akasztó. ág. Szent-István. 1. rk. 75.egyéb2. ref. 6. izr.ref. izr. 84.3á. 67. kg. rk. [Alsó. 2. [Geniencz. Miske. 1332. 7878. Disznós. ág. ref. izr. Manyik. ref. ág.]. gk. 658. ref. 2405. ref. 15. 44. 1642. 2113. SzentBenedek izr. Körös(Kis-). Ludas-. rk. ág. 1681. 7. ág. [aieszes t] 3535.] 3703. 74. 6. 17.5. 2391. 387. 116. Nád-Udvar. [Berke. 6. Pécsi- és Szalontaiszállás t. 130.28. 3. kg.sanád. [Puszta-Lak p. 2. Aiidrás-Bolvái'i-. Töse- niöge. 806. 2. izr. rk. 5. 11. 2. 9.5801.68. izr. [Cserta p. Iszód. 2.]3682. ref. és Fels-Ács p.3.] 2774. Túrmöge. kg. unit. 18. rk. [Sebeserd p. Féked.gk. ref. Géder-Lak. [Érseklialouí és Szent-György p. Bátyai-Xána. 18.i'2. 6. egyéb 1.302 Vármegye — Comítat : Peí^t-Pilis-Solt-Kis-Kun. Járás — Bez'irk: Solti Alsó. 7. 17121. Kákoiiyi-. 9.rk. izr. 23.-k. 35389. 2906. izr. 53. 5. 48. 3541.gk. rk. egyéb 71. izr. Szerenile. ref. 4.rk. [Pandúr sziget p. izr.] 1*8176. 344. 1. kg. 2419. izr. kg.440. 6205. rk. 6. rk. ref. 76. Kalocsa. rk. [PálíTdde. 6606. \%. VIII. 3.unit. 8. l. . 8. ref. 1.ref. 8. 1. 3. Kis-Harta. Sükösd.] 3068. kg. 3741. [Polgárdi p. 10.0-Sükösd.] 4227. ref. 43. izr. 6. rk. kg. ág.izr. Papszállás p Vörösszállás. Fájsz. (. 1564. izr.. [Becsali. izr.kg. 47. Keczel. egyéb 274. rk. 11. rk. 1265. ág.2. 41.2023. 1. 1508.] 2464.685. 3581.ág. 60. Fokt. ág. 5984. 110. rk.] 2267. ref.ág.l65. ág. ( sá. 5. izr. 2. rk. 8.szártöltés. . Szent-Benedek.egyéb50. 25. Ijniajor \\] 2280. Józseftelek p. rk. 4. 33. 10. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 43304. ref. Daruhefty p. 2687.izr. kg.

[Orgovány p. Kecske (Ó-). rk. 3. Szánk. 29693.] 7161. ref. 73. ref. rk.2. Járási összeg: — Gesammtsumme des' Bezirkes: 45447. Í7a\ 11. izr. ref 15736. Fülöpszállás. 94. 17. [Kurjantó. kg. . 2985. 70. 5. [Fels-Alpár p. ik. 39. 3. 161. 4873. ág. 18. 1037. Jakabszállás p. Kécíske (Uj-). 4U9. 54. ujabban: ?í) Alsó. 1. izr. izr. Izsák. REF. Péteri. ág. rk. 2607.] 3151. gk.USS.]. ág. ref. 2021. ref. ref. 1414. 4285.Péteri. 6. Kerekegyháza (Jász-). 1567. 49. ág. kg. izr. izr. Dunaniellek.- Kis-Kun Fels. Majsa (Kis-Kun-).l 1790. Izsák. 17. 142. 1788. a helybeli ref. kg. X. Kerekegyháza p. 3509. ref 4879. 2. 11. 1364. rk. gk. 986. 5.kg. ref. 5568. Járás — Bezirk . 483. kg. egyház. Kerekegyháza p. miit. 2. ret. ref. Tázlár. ág. 258. izr. rk. 12047. ág. 1. izr. 2. 86. rk. Járás — Bezirk : Kis-Kim-Fels. 317. 10. IX. Páhi. izr. 1. rk. gk. 938. \'ácz. 1102. 5. RK. 3. ref. rk. 3. 300. [Aranyegyház. 14.] 4861. rk. 744. 2. izr. 11. kg. ág. ág. [Csebe és Csengd p. Szent-Miklós (Kun-). rk. 1217. Szabadszállás.Puszta. 5. 303 11. h) Felsö-PNSzla-Pt'teri. 5424. 14. [Móriczgát p. gk. ref. izr. 231. rk. Vadkert. 12. 6723. 3. kg. 2. 3095.] 1541. egyéb 122. rk. 5. ág. 3. ref. 9642. [Zöldhalom p. 1. ref 40. ág. 737. Járás — Bezirk : Kis-Kun Alsó. 1. izr. ret. 2960. rk. gk. 142. ág. ág. 4. 2969. Jász-Kerekegyháza] 8239. 2482. rk. 2595. 3. rk. rk. kg. 11466. rk. 6230. 661. izr. 2470. 9. 197. izr. ág. 57. 6. Járási összeg: — Gesammhiimme des Bezirkes: 29056. 1470. 126. 4. 122. 1. ág. . izr. ág.l539. ág. Szánk. 95. izr.. 337. 951. 12221. ref 7. Alpár.

7.] 5571. 4079. 17. 4829. 1479. 9. 3. ág. kg. ref. 1. 1.rk. ág. 44. izr. 1200. 8. gk. 9119. 2. Kecskemét. Kata (Szent-Lrinez-). Kocsér. ref. rk. ref. 1499. 239. ág.49. ref. ág. Járási összeg: — Gesamnüsumiue des Bezirkes: 43882.rk. 79. 3. ref. ref. 1. 63. Újfalu. 3831. 1185.48. Bicske(Tápió-).2971. TüpióSzele. Györgye (Tápió). 3. b) Szeiit-Lrincz.Jász-). IZR.3468. 373.ág. izr. rk. 2. Törtel.]. ref. 3312. 122. 1. 1331. 45. gk. ág. rk. rk. [Pokoltanya. ág.] 4267. ág. 1. 3901. ref. ág. rk. izr. 2773.ref. kg.J. ref. 19. ág. 778. 3. 1585. 25. 5. Xagy-Me- gyer. ág. 3. 5. 4. unit. gk. izr. 3. 2970 rk. Szele (Tápió) [Ábi-ahánitelekt. 102. 1214. ref. rk. 1. 86. gk. rk. 2028. 213. 38.kg. 247. [Szépasszony völgye t. 2. Rékas. ref. 9. izr. 75. rk. 2. 740. 3. 29.5. 10. 4. Xlí. :íkv'k^ — Bezirk : Kecskeméti Fels. 2620. ág. Tápió- Szele. 458. Alpár. 5613. II. 17. 5. ref. 1994. Szent-László (Jász-). T jmajor t. 17. 203. 7. izr.] 12012. ág. izr. ág. rk.4. 1225. 1 j-Szász.izr. ref. 13. Almás (Tó-). rk.30290. Tószeg.]3535. 1. izr. rk. 6. elbb Alpárhoz tartozott. 2980. 433^ ref. 12. ág. Rekettyés t.Kis-Rozsás. 2192. gk. 5. kg. 992. [Sashalom t. 17.397. rk. 6028. unit. 104. 26. 13. rk. 212. 7. izr. kg. izr. 255. ref. 1. 2112. Járás — Bezirk : Kecskeméti Alsó. i. ref. lAnnalialom. ág. rk.gk. izr. 54. Czegléd.[Brnni. 2733. 5333.Nagy- Göliölyjárásp. kg. Abony. 164. . 18. izr. 7. 2195. 8. izr. gk.804 Vármegye — Comitat : Pest-Pilis-Soll-Kis-Kun. izr.rk. ref. unit. Farmos. 4352. 294. 221. 9. 2. ref. kg. gk. 2. Kara-Jen (. 2793. 3279. gk. Kata (Nagv-).Xagykert t. 4462. Járási összeg : — Gesammisumme des Bezirkes : 34203. 37635. 2. rk. 3.

unit.gk. 2107. [Cservölgy t. 1446.2551. izr. 63. ref. 305 6. rk. 1957. 4. 2. [MátyástVdd t.29.167. 42. 48. Kerepes.rk. 697.ref 14. izr. izr. Kóka. gk. rk. 1707.Yef. egyéb 3. ref. gk. 1. 10. Pánd. 1003. 569.]. 1279. 123. ref. 33. 7. Csaba (Rák<>s-). (Gödöll [Haraszt 4844. 6. Izr. ág. ág. 647. 687. ág. B(>ldog. gk.2194. ág.kg. ref. jNagyniajor t. Héviz. izr.izr. 30. 1. 988.4.].34. 14. 12. 7. 60. 2.] 2435. Járás — Bezirk : Váczi-Alsó. 7. [Doniony völgy p. kg. 22. gk. 23539. 1721. 1394. gk.2. 19. egyéb 1. unit. 15. izr. ág. gk. 66. ref. egyéb 1. 3465. Ság (Tápió-). 254. 23.977.l093. ág. 1939. 477. 2341.]. izr. ág. izr. 7.fídkos-KeresZ'tnr. Héviz-Györk. 1700.80.32. 712. ág. izr.]. 9. 8. rk. KAta (Szent-Márton-). 838. ref. rk.l. gk. 21. rk. Járás — Bezirk: Váczi AlsÓ. izr. 28. 21. 9. Q4:. 36. 1. ref. ref. kg. 1876. 6. ref. rk. 708. 975. 2. ref. ág. 1627. Doníouy. 2170. 2. 1. Czinkota. kg. Bertalan t. 2130. rk. 10. 3. 1056. Járási összeg — (lesammtsumme des Bezirkes: 29472. gk. 2651.37. 12. ág. rk. rk. kg.46. 1. 2052. Kartal. Bag. rk. 1471. 2.* 193. 6. ref.rk.1995. 101. [Puszta SzentMihály. unit. 2955. ág. 48. 3750. 'kg. ref. Dány. 3. 55. 16.]. izr. Helysv'ín'jvtár 20 . rk. Héviz-Györk. rk. [Erzsébet. ref. ág. izr. 978. 28. egyéh 18. 24. Csömör. 27. rk. 37. 2638. rk. ág. gk. ág. 1297. rk. 11. 5. 13. 1. rk. izr. izr.ág. 262. 153. 4. 68. Aszó(l. XIJI. 1515. ref. rk. izr. 8. ág. 1.Aszód. ág. 1955. kg. 1587. Isaszeg. Szent-3Iárton (Tápió-). 203. 926. izr. Szent-Márton-Káta. gk. ref 23. ág. 4. 3924. rk. Aszód.l. 1805.ref. Szecs (Tápió-). ref. 1. 743. ref. 10.ág. 1. 5. 2. rk. ág. IZR. izr.l4. 3296. 77. 1448.433. 11. 9. izr. izr. ág. ujabban önálló község lett.ref. t. rk. kg. Iklad.izr. 11. 1749. 1766. 36. 8. 41. ág. egyéb 1. 40. ref.l2. 1427.j.

4. rk. 242.ág. 823. 1210. 8. izr. 1468. 440. 20.868. 2. Kösd.ref. Csoiiiád. 40. ág. Ácsa. 12. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bez-irkes: 52549. 108. a-. ág. 667. ik. ág.ll40. 1. ref. [Kifúrt és Klokacs telepek]. I)una-Keszi. 19. unit. izr. 22.l311. 2L 21. ref.l7. izr.rk.ref.]. 4209. izr. 5290. 144.ésXagy- Alag p. 120. 2. ág. Hatvan (Püspök-). ág. rk. [Liget p. rk. Péczel. ág. ])uka.2021. 2151. gk. 1929.ref. 155. ág. 1808. 33. 103. 2. Tárcsa (Csik-). 4. 72. 9g. 47. ref.490. ref.jíg. 634. Zsáiiibok. 18. 81. izr. G. 49. ^^Q•. ref. 3330. i/r. 26. rk. 11.ürmkat. 6. Mácsa. gk.izr. ref. ág. 6. A'ácz. 17. 1114.34. 11. rk. Valkó. rk. Istvántelek föld- niüvesiskola Budapesti I. 47. Mogyoród. izr. unit. izr. ág.ref.2. 127. izr.rk. 1501.rk. [Galambos p. 230. ref. Héviz-Györk. 37. 8.306 Vármegye — Comilat : Pesl-Pilis-Solt-Kis-Kim.í Iiureliáza. ref. 2. 1. unit.izi'. rk.].]. izr.ik 475. 17. rk. rk. ref. Járás — Bezi/k : Váczi Fels. 16. 35. 24. ág. 12. 669. 313. 68o.scíi. 698.Vácz-HHityán. rk. ürmkar. 15. Ft. 3. 1151. 2. Tárcsa (Kis-). rk. izr. Bottyán. [Fekete p. 1561. kg. 1344. ág.egyéb54. rt-t. ref. ág. 26. Xénieti (Kis-).gk. ref. . 1647.2. izr. gk.2752.15. 58. [Kis-Haraszt t. 1771. rk. J*alota (Rákos).l4. 14. kg.6264. rk. 7. 8. 2786. 4. 474. izi-. izr.ref. 1435. ref. 135. 1572. 9. 761. 35.172. 665. 18. rk. 8. 943. Csvár.Kis. 1431. 1330. 3901. irk.l7.7. 1544. [Irén p. rk. ág. gyernieknienhelv t. 842. ág. 358.".]. 3. 13. 8. 21. 1551. ref. 1.. kg.2. 734. izr. 17.62. 746.ág. 39. izr.-i-. Csománd. ref.l3 54.43. Sz{ida. rk.].]. 1389. Ver. 58. 1884.2114. egyéb 76. 4378. Szent-László.izr. XIV. gk.ll. Fólh. ref.ág. izr. rk. 7.Aszó(l.izr. RK. 172. 13. 17. izr. ref. 7883. 33. ref. 37472. 1. 3. izr. 1 1. 23. ág. Sz-etil-Ldszló (VácZ'). Túra. 25. --. ág. 5. 7. 10. 2.Z}////rt/*Y'í>'3. Kci'osztur (Rákos-. kg. 1.

Uj-Pest. ref.]. 1905. izr. rk. Alsó-ésFelsó-Kistelek. 582. ág. Hévíz-Györk. 53.rk. 3. Pirtó. unit. 1554. 3915. 2. 4. 29235. 21. ref. 4260. 1. kg. ág. 21. izr. 27. I. egyéb 5. Inoka.758.]. 14450. ág. 482. ref. 713. Szent-Endre. Szilágy.ref. gk. rk. 28. izr. 21. ág. ág. 16. 196.9. ág. 16401. 23. 13. 14145.8./.5. Tajó. 842. [Felsószállás. kg. Újfalu (Kis-). 24584. 5777. Üj- plébánia Szent-Istvánhoz. Vadkert. Vácz-Hartyán.234.335.izr. 935. ref.egyéb 131.ág. 1953. Füzes. 46. 1609. ' Ere. 10832.izr. 1. 8926. 15. rk. izr. ág. kg. 829. 128. 27549. 1. 4. rk. unit. Nagy-Cseres p. gk.]. rk. 6. kg. Szout-Mikló. 1106. 39. 537. 11489. rk. 14.l66. 732. Vácz-Hartyán. 6. reí. 8. Oöhölyjárás. 18. Nagy-Kóri>s. uj neve: Gdfcr 30326. ref. izr.ág. izr. 5. ref. 3219.] 17138. 790. izr. izr. 595. Halota. Szd. rk.egyébl2. 259. 2119. 6443. zk. 7. ág. [Nagy -Lénia. 97. 19. Járás — Bezirk : Váczi-Felsü. 6. 63.ref.210. Zsidó. 13. 98. Kis-Kim- szállás p.9. ref. 1. 782. 5. 6. rk.izr. /v(('cs/íí?mí. gk. izr. Zsaua-Kókut. unit.Hevik-Györk. 31. 75. kg.495. 7.szt. Csólyos p. Czegléd. unit. egyéb 34. Bodog- lár. 78. rk. Tót-Gvörk. 18. izr. ág. Kecskemét. '-2. ref. gk. REF.IZR. rk. unit. Alsószállás. 307 U. kg. 17. 32844. izr. 20. gk. 20* .rk.ref. rk. 32.rk.22. Vere-Egyháza. 1135. 138. ág. [Mogyorós p. 129. Rekettye-De- beák p. 15. 6. 10. 12. P06. 767. 17280. 461. 431. Váez.ref. gk. gk. 47. 6371.izr.366. Kis-Kun-llalas. [Klarisseháza t. 23521. ref. umt. egyéb Í6. rk. unit. 3. gk. ref. 881. Fehértó. ág. eg/éb 2.ág. kg. rk. 16. 865. Dimamellék.s (Kis-). egyéb 76. kg. ág. Kis-Kuu-Félegyháza.46Ö6.izr. gk. 7537. rk. 943. ág. 15. ref. 150. Járási összeg: — Gesammtsumme des Rezirkes'- 49978. Rátót. 186. 4. 604. 294. ág. 176. 3.

5. 28018. izr. unit. 1. Vármegye — Comitat : Pozsony. 10. 1. ág. 16. 37895. 322. rk. gk. Hidegkút. 13. 939. 40. rk. Borsa (Kis. 36. Kecskemét. izr> 22. 8. 784. 78163.izr. egyéb 2067. 19*. ref. izr. izr. 1789. [Feketeviziniajor p. egyéb 4. 2. és Nagy-). 947. ref 7. izr. Frév. ág. unit. 2329. 18. 10. Dévény. 180. Járás: — Bezirk : Pozsony. rk. 48493.3. 1539. 155. rk. Egyházfa.Matkóp. 784. 751. Budapest f. rk. ref 1. ág. Vármegvei fösszeg:: — Gesammtsumiue des Comitates: 799968.308 Vármegye — Comitat : Pozsony. 2. Iványi. 705. 27. 15. 103317. 4. izr. 1505. 559. 1. izr. 2. 316057. Grinád. ref 205812. örmkat. 7. 5. egyéb 1198. izr. Cseklész. rk. 11. izr. 752. unit. egyéb 1. 2218. kg. ág. ref. ág. 14. ref 2. rk. 8. 1224724. Gnrab (Horvát-). 298. nem ker. izr. rk. ref. 17. 330. 2. Bél (Ma. I. Hochstettnó.2:var ). ág.]. rk. 946. 58. 5929. rk. 128898. rk. 9. és székváros. gk. 337. 6.22. 32. 948. 994. rk. rk. ref. Királyfa. ref.ref. rk. 8. 12727. izr. kg.39. 7.5. ág. [Kisf}'ija. Magasfalu. rk. [Laiidschütz]. izr. 5. [Maholány p. ág. Jánosliáza. . Borsa.Halesz. gk. 7.]. Lamacs. nem ker. izr. 1. 150. 654. 460. ág. gk. 3. Körmösd (Pap-). 176. 1058. 12. 52. rk. 3337. 12. 30. 11. 2110. ág. 2752. 2367. [Károlyfalu és Kbánya t. 1835. rk. 976. 712.l3. 8. ág. 491938. kg. ág. 868. 388. rk. 13.]. Besztercze. 1. 2085. 4. 13. rk. 1867. 1. 359. 309. 3. 23. izr. örmkat. 12. Bél (Néiuet-). rk. ág. Borostyánk. ág.] 973. 33231.

32. gk. Dubova. Káp<dna. 44. Vájnod. rk. 1281. ref 1. 788.498. 7. 2. 306. rk. 71. rk. 683. 502. ref. ág. 904. rk. ág. Csataj. 2025. ref. rk. izr. 9. izr. Grinád. 159. [Sóvet p. 161. 753. 3. Zohor. 2189. 29. 838. 2368. 13. 1788. 3.]. Sáp. 2. ág. 466. 18. Czajla. 1.ÁG. 309 18. izr. 1. 24. izr. rk. ág. izr. izr. izr. 10.Dunáninnen. ref. ázr. 535. 8. rk. ág. ág. 872. 29. 19. Linibach. 1641. 3. rk. 100. 13. 2. [Gerardin major p. izr. (íurab (Német-). 6. 1281. 20. rk. 344. [Tárnok p. rk. 3. 31. 22. izr. 30.]. 2852. 217. Mdszt. 158. ág. Járás — Bezirk: Szempcz. rk. 4. Torony. izr. ref.rk. Szlls. 100. 816. 2392. rk. 577. 385. 30571. izr. 599. [Sóvet p. 897. 143.]. izr. izr. 8. Papfa.]. 638. rk. l. 756. 98. 7. 2.]. rk. 1. Maászt. 27. 14. ág. 2848. 347. II. 1522. Récse. ref.]. 1. 321. ág. ref. Báhony. rk. egyéb 5. 4. 26. Gural) (Tót-).]. 5. izr. izr. 666. kg. 4. 64. 3. ág. 11. egyéb 1. rk. Újfalu (Dévény-). Járás — Bezirk : Szempcz. rk. 25. 2. 277. 221. 8. 248.]. 874. 30. 1. 24.648. kg. izr. 1587. Cseszte. rk. rk. ág. izr. izr. 336.l6. 2: 18. 4. 21. Stomfa.rk 520. 1. 4. gk. Igráni. ref. 810. ág. Ligetfalu. [Vöröskvár p. 15. 3. 18. ág. 864. Síu* (Hegy-). 54. 312. 1147. rk. izr. [Csandal p. rk. 706. 278. rk. Súr (Péntek-). 7. 602. ág. ref. 2. kg. 9. 7. 4. izr. ág. ág. rk. 353.Zoncz. 34. ág. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 33057. 385. 3271. 28.351. 326. ág. ág. 140. gk. ref. 6. izr. [Pocsfalva p. 18. ref. 104. 4. BoMogfa. 11. izr. 20. rk. izr. ág. Csukárd. 65. 22. [Erdske p. rk. Újfalu (Duna-). . Modor. 1544. 473. 319. ág. 26.1034. 32. 23. 214.izr. rk. Saáp. ' 12. rk. Máriavölgy.

izr. 23. 2. 142.].897. rk. 22. 3. Terlig. 151.]. rk. 3. 7. 110. Csölöszt. [Szent Gyürgyur p. 847. 2. ref. 1026. 1. 3460. 10.].rk. izr.310 Vármegye — Comital: Pozsony. 16.56i^. ref. ág. l'r'-}.ref. 6. izr. 2.5. 4. 9. Na(/t/-Ma(/(/(tr. 285. ág. 276.309.].l 119.51. ág. 2. 85. rk. 284. rk. ág. rk. 23. [Sziget p. ref. ág. 18. ág. 269. 49. 2. 394. Osenke* 330. ref. Dénesd. 4. 43. izr.Szent. 247. 3. rk. 11. 5. 13. . izr. 7. 4.677. (Tomba. izr. Hidegliét. 14. ág. 17. rk. 2. 153. rk. 382. Somorja. izr. rk. izr. Csölle (Alsó-). rk.32. 64. 745. 5. 21. ág. 294. Csütörtök. rk. ref. izr. Neustift.8. ref. izr. ref. Bácsfa. 15554. 12. ág.ág. [Doborgazi sziget]. 299. 292.]. [Csztelek p.32. 2. rk.Szenf-Gi/örgy. 16. [Alsó. 1. 15. ref. 302. 2. 4. ág. 5. 6. Banmholz^ p. Fél. Béke [Kis-Béke p. izr. 1096. 11. Csákány. 2. 118. 1011. 872. 247. [Majorháza1093. rk. Modor. Szempcz. 9. 447. III. Búcsuliáza. 1 1 .izr. 13. 492. és Fels-Tkés. Járás — Bezirk Fels-Csallóköz. rk. Pila. 331. rk. 2. ág. 996. rk. 317. Gutor. 16. rk. rk.]. 353.ág. Csütörtök. ref.34-í). Rété. 4. 7. Vistiik. Somorja. 2808. ág. rk. 806. 83. Biístelek. [Szilárd és Fajdal p. ref. 5. izr. 667. Réthe. 253. Somorja. 241. ág. 19. izr. 16. rk. 7. Csölle (Fels-). izr. rk. Sárf. Éberhard. 1. 676. 2. rk. rk. 17. 283. ág.Péter p. 44. 3. 326. izr.izr. 728 . rk. 20. izr. rk. ág. ref. ref. Járási összeg : — Gesammtsmnme des Bezirkes : 20581. [Fertályfóld: Csölle.]. izr. :\-. 54. 10. SchAveinsbach. 248. : 1.312. ág. 8. Somorja. 1. r^f. 11. 14. izr. Somorja.]. 1050.l.]. 1. Senkvicz (Nagy-). [Amsterdam t. ág.izr. Senkvicz (Kis-). 462. 9. rk.ág. Doborgaz. 14. 18. p. 487. 15. rk. 1027. 7. 289. 753. 31. 6.

izr. 194. ref. ágVl. . . 270. Keszölczés. rk. 1764. 30. 29. 207. Magyar (Nag. ref. 4. 24. ref. rk. ref. 467. rk. p.l. 38. rk. Somoria. Pi'iikk. izr.refl3.[Ménesakol p. ref. ref.]. Szarva(Nagy-). izr. 28. 7.e87.5. ág. 23. 24.y-). 20.380. 151.].rk. izr. Sárosfa. ág. 1. izr. izr. Páka (Csukái* ). rk. ág. 45. 429. rkr407. 43.é. 55.387. Járás — Bezirk : Fels-Csallóköz. 1. rk. rk. á^. 7.izr.6. 25.]. 3. ref.81. izr. Királvlia.l2. 475. 6. rk. Belssziget p. 1789. Olgya.ref 1. Tojfalii. 36. rk. Jóka (Ijliely-). 199. 250. Píika (Nagy-). 359. 194. Maczháza.359. 19. 505. KH7. ág. 2433. rk. 1. Somorja. 311 18. 460.3.3. rk.]. 316. izr. 412. 9. ág. 316. 4. ág. 1. ág. 35. izr. Alsó. 46. 3( 3. [Sérfeiiysziget. rk. rk. 2. 3.-i. 5. ref. ág. 71.izr. 21. 4. 4.izr. 35. Páka (Kis-). 39. 1. 1. 155. 591. 11. Alisérd. Jóka. 1027. Tonkháza. 396. 577. Tárnok.sér(l. rk. 41.]. 196. 31. ref.s Fels-Uj- vásár Í212. izr. 462. rk. ref. ref. 367. Patoiiy (K1-).]. [Kötélszer és Mogyorós p. ElöpafoTif/. 10. izr. [Hidasi sziget p. 324. Püspöki. 7. 271. 34. 212. 583.]. 228. 9.].7. 33.]. Madarász. 42. 832. 3Ii. [Sárrét p. 1772. ág. 1.ág. 105. ref. rk. ág. Szniiyogdi. 206. izr. rk. Szász.ág. rk. 11.izr. rk. ág.^ 27. ref. Jányok (Fels-). 40. rk. [Sziget p. 347. 420. 5. 37. 1. 8. rk. izr. 312. 17.rk. 20. 32.58l. So- morja. ág. rk. 44.219. izr. IJidas. 114. [Csuiia. 1. ág. izr. rk. Illésháza. 25 26 Hetiiiáii p. 22. 211. rk. 19. [Mérges p. ág. 10. Szemet. ág. 17. izr. 471. 304. 3Iagyar (Kis-). 1. Jányok (Alsó-). 7. rk. 265. 17. ref.ref. 8. ág. 277. 1. 364. 71. Paszta-Fö- démes.

10. 8. rk. 506. Alistál. Vajka. ág. 1109. ref. 20.rk. ág. Nyá- rossziget. 8. 2. 41. 96. Beketfa. ág. 987. izr. rk. rk. Nagysziget p. 2643. izr. [Telke.66. Dercsika. 242.Somorja. 49.4.reí. 1079. izr. rk. Budafa (Kis-). ág. 2. rk. 193. ref. izr. 17. Misérd. 83. 983. Ete (Hegvbene-). Felbár. 2532. ág. ref. Vk.ref. 5Í4. 31. 146. 10. 3. 259. 534. rk. 721. 203. 15. Cséfa. izr. 4. 21. [Pálffy major. ág.34. 3. rk. Baka (Al.353.Porsony.].210. izr. izr.izr. Járás — Bezirk: Alsó-Csallóköz. gk. izr.rk. 596. 240. ág. 52. rk. BS.20. izr. ref. 156. 8.ág. 2.312 Vármegye — Comilat : Pozsony. 95.ref. 53. ág. rk.606. izr. 3. 51. 11.24. Balázsfa. 667. Bár (Al és Kis-). 11. 3. [Fakó p. 4. 96. ref. izr. ág. 566.ref. rk. [Czikollasziget. 14. izr. 13. 614.]. 15. 19. ág. 109.739. ref. 1122. 150. ág.gk. 3. 291.]. 38.3. rk. Gelle (Egyház-). izr. 214. 4. Vatta (Bél-). ref. 7. rk.2. Verekiiye.22303. 62. 21. 146. . 3Iajorhof p. Bögcll.4. 102. Eperjes.izr. 523.izr. 2. 53 16. 235.rk. 155. 50. 117.4. ref.75.]. [Rény p. 53. 150. 189. Felistál. izr. 47. 76. 334. 62. 93. 177.ág. 9. Feketeerd p. rk. 22. Járási összeg : — Gesammtsmnme des Bezirkes : 24652. rk. 8. Ete (Töbfir-). rk. 2. 152. ág. 5. izr. ág. 198. 684.35. 7. Abony (Sik-). 12.2. ág. izr.J/6rt>. 830.]. 121. 203. 168. 3.rk.2. Baka.. izr. Aboiiy (Nagy-). ref. IJszor. 95.1140. ref. rk. 166. 6.izr.3.és Fel). Budafa (Nagy-). rk. rk. Torcs. izr. 2. rk.44b. Cseiikeszfa. 232. izr.rk.9. Galamb ossziget. 1032. Csentfa. 48. 535. ref. 47.izr. ág. 12. rk. Tödöréte.786. 1. 88.ref. 1. 539. rk. Hi<lvámliáz. 2. ág. ág. 51. rk. Bodak(Nagy-). ág.ág. 1. 8. 711. IV. Varjas. 415. 1. rk. 2. 124. Sikabomj. 5. rk. 7. ik. 18.izr. 144. 10. Vatta (Vajas-).20.

]. 3.]. 5. 52. izr. 35. 12.izr. 399. 326.]. izr. [Béllé és Jánostelek p. [Zöldfa t. rk. Lucs (Nagy-). 143. izr.izr. rk. 228. Karcsa (Mórocz-). ág. ref. ref. rk. ret. 31. ág. 40. Süly.ref 2. Pódata. izr. 483. 11. 199. 605. 38. izr. ref. 31. Lucs (Kis-). 229. 226. 51. 4. 54.izr. rk. Padány. Karcsa (Erdöliál-Damazér-)^ [Dobor p.] 501.]. Patony (Bögöly-). 34. 11. ág. rk. 111.rk. izr. 128. 224.rk. 126. Karcsa (Kulcsár-). 219. izr.2. 120. rk. 102.rk. 56. ref 101. Karcsa (Pinke-). 442. 603. 331.36. Karcsa(Erdohát-). 125. 30. rk. 285. rk. rk. Karcsa (Etre-). Karcsa (Királyfia-). izr. 5. izr. Járás — Bezirk: Alsó-Csallóköz. 46. Kisfalud. 16.l92.l. Nyék. Patony (Diós-Förge-).4. 203. 465. 4. 17. 3.izr. izr. izr. 29. 83. 26. 8. 69. 306. 5. rk. 362. izr. 184. rk. 241.[Soniogyi szeglet t. 1. izr. rk.29. Fenesár p. ref. [Nagysó. rk. 88. rk. 196. 3. rk. 739. 2. 17.ref. 313 23. 20. 301. ref. Kai'csa (Egyház-). 137. rk. Kürt. 310. ág. ref. 190. 2.ág. 165. 3. Tejed (OUé-). ref. izr. 120. 47. Nádasd. 16. Nyárasd (Fels-).ág. rk. Tejed (Lider-). [Jató p. 275. Tkés. . rk. ref.ref. Karcsa (Göiiczöl-). 25. 45. 177. 2. 6. Mad. ág. [Tajlog p. Szerdahely '(I)una-). 48. rk. 242. 27.l. 183. 620. 183. Nyárasd (Alsó-). 2048. 1. l»atony (Lögér-). 50. izr. 490. 6. rk. Patony (Csécseny-). ág.rk. Patony (Berke-). izr. 23. ref. [Sárrét p. 143. 171. 69. 33.ref60. Karcsa (Sipos-Ainadé-). 368. 6. 555. ref. Gelle (Ó-). ág. 36.] 166. ref. izr. 2. 15. [Körtvélyes p. 418. izr. 2151. rk. rk. rk. izr. 222. 102. izr.] 200. rk.l. rk. 356.rk. Hódos. rk. 24. 168. 17.ág. [Pósfa és Banán p. 160.6. 2.222. ág. 351. 53.8. izr. rk. 64. izr. 740. Pósfa. 162. izr. 32.] 1437. Szent-Mihályfa. rk. 1359. 294. 43. 87. 3. ág. 42. 721. 49. 37. 39. 320.] 4453. 5. 44. 33. 997. 120. 52. 57. 28. 55.]. 241.543. Karcsa (Sólymos-). izr. rk.l6. 41. rk.

6.• 32099. Hódi. [Alsó határ t.]. 19. izr. 1631. rk. ref. ág. 14. 8. 7. 227. 120. Hegy. rk.ref. 1627. 171. ág. rk. 2. 2630. rk.rk. 1218. 1386. 681. 20. 25. Váinosfalii.izr. izr.]347. 1388. 1502.'K. 3Iácséd (Kis-). Yárkonv.rk. 316. 1.rk. 90. 13. 1. 18.J. 16. V. ág. 8. 14. 3074. [Ujhely p. 240.[Beiid p. rk. izr. 56. rk. izr. 1. [Pai)Szigett.39. ref. Kosul.4. 1487. 25074. kg. 101.27.izi"ll.3. 174. rk. 2. 'izr.61. 575. Nebojsza.Pnszta-Födéines. rk. 2.209.4. ág. 6. 8. 15. 2. [Buslak p] 330. izr. 1318. Udvariiok (Kis-). ref. rk. 753. 4.ref. 1358. ág. 77. 21.ref. 20. rk. 10. 3. izr. Királyrév. 8.]. 1182. rk. izr. Gány. ref. Szeli (Alsó-).izr. ref. ref 28. Alsó-Szeli. rk. ik. Tönve. Pered. ág. ág. 71.314 Vármegye — Comitat : Pozsony. 751. ág. 3. 1652. ref. Vámárut. izr. 5. 61. Máeséd (Nagy-).izr. 2247. 185.26.[Verseiidt. 560. 662. Járás — Bízi'rk .izr. 1755. 58. 437. ág. 17. Alsó-Szeli. 106.ref. 3. 3143. 28. (íarasd- inajor t. [Göbölinez p] 680. Diószeg (Magyar). . rk. Födéines (Puszta-). 137. 854. 323. izr. rk. Barakoiiy.]636.] 2549. 8. 62. 4.]. 562. 1589. rk. 15. Diószeg (Német-)? 678. 7. izr. [Korószeg. 2. rk. 1253. 333. 1. 16. Kossiit. 2372. Alsóréti t. 63. 3. ág. izr. 5. ref. 5. izr.Kci'ékcsárda t.ref. ág. rk.474. 1.25. 273. 12. izr. Deáki. 425. ref. ág. izr. 15.2132. 6. 3. 2471. Galáiita. 45. 275. 94. 1. 123. izr.437. izr. ág. [Feliériiiajor.]. Réti t. rk. TJdvarnok (Nagy-).' Járási összeg: — Gesammtsnmme des Bezirkes . izr. 2465. 1615. 59. ik. 3. ág. rk. izr.ref. [Sorjákos. Terézmajor. Zugói t. 9. 1. rk.Deáki. 3284. Nádszeg. ág. ref.Vdsy Gakinta. 18.]. Kajál. 34. 3676. izr. ág. [Keréiiy p. 11.izr. Nvék. izr. 813. ág. Hidaskürt. Fdémes (Nagy-). ág.78ö.Mád. ág. izr.]. 185. rk. ref.2015. 5.ll3. rk. rk.l6. 60.ág. 2342. 61. 22. ref. unit. 595. 298. 652. ág. 2.

Nagy-Szombat. Zsigái'd. 5. ág. ág. izr. 1232. ref. Csöpöiiy (Fels-). Doinbó (Alsó-). 504. 2. 293.l4. 12.3^28. . ref. 19. . 1. Tós-Nyárasd. Csöpöny (Alsó-). 841.3. U. Járás : — Bezirk : Nagy-Szombat. 2866. Csöpöny (Közép-). Apaj. 15. 18. 615. rk. 29.ref. ág.. rk. Borova. 338. 2051. 26. 1087. izr. 1628. 1. Bolei'áz. Bresztováiiy(Kis-). 1371. 47. Nagy- szombat. 393. 11. 1. ref. ág. Nagy- Szombat. izr. 29. ág.l040. rk. Bélahdz. 71. 30. 305. 52. 1148.izr. 1644. izr. 830. 1. 3. 966. 239. 1. rk. Czilfer. rk. 54. ág. 3. 23. izr. 20. 9. Járás — Bezirk : Nagy-Szombat. 6. rk. izr. 491. 861. 1469.ág. reí.l. Sl-S 22. izr. 1104. ref. 1018.izr. ág. 25. 1. Vága. 3253. Szeli (Fels-). -izr. izr. 4. rk. 17. rk. ág.ref.25. 18. 33. rk.5.4.1077. rk. rk. 2. 2023. 295. Fentjces. ág. 566. izr. Binócz. [Diigösés Sziget t. 14. 28. 1625. 7. Begdíiiiócz. ág. Bresztovány (Nagy-). Bogdánt/. izr. [Halastó és Szmntna p. 249. rk. 8. 427. ág.ág. 21. 1568.]. izr. [Nyítra-Dejthe]1117. 868. 27. 2. 1448.. izr. Jái'ási összeg : — Gesammfsumme des Bez-irkes Í. rk. Diós (Alsó-).rk. [VáiTét p. rk. izr. 1014. 40. 6.]. 547. Ábraliáiii. Bolmnicz. rk. 13. 350. B. . Szerdahely (Vág-). 27. ág. Vizkelet. rk.egyéb2. 40.izr. 2010. ág. 7. 1. ref. 544. ág. 24. 1. ág. reí. 5. 413. 33. [Nixbrod t. 551. 12. 1278. rk. rk. izr. 1(:45.].7.ág. ág. izr. rk.] 1480. 537. izr. 127. 34G. 1613. Doiubó (Felsó-). izr. izr. rk. rk. 3798. 7. izr. VI. rk. rk. 14. 161. 5. izr. 1. 138. 36. Dejthe (Nvitra-). rk. ref. Diós (Fels). rk. [Koyaiiicza p ] 986. Bikszárd. 1520.4838. izr. izr. Német- (iiirah. izr. 20. 27. 10. Dejte. 400. Taksony. 20. Vezekéiiy. 80. 1. 648. izr. Tallós. rk. 4. ág. 438. 31. gk. izr. 36501. 1432. 13. 13. 628. 4. 1. kg. -Dejte. 28. 16. 2527. rk. unit. 2. 317. 10. rk. 18. 606.

ref. rk. Pudniericz. 46. rk. [Paulintanya p. ^3. 42. 29. Modenlorf. Nagy-Súr. 393. 1419. Jánosfelek. 561. rk. ág. 304. 10. 347. 27. 15. Nahács. rk. 4. 12. 52. 1302. 3775. Nagy-Szom- bat. iModorfaka. 822. izr. Selpicz. 38. izr. izr. 31. 389. izr. Rózsavölgy. 4. 4. Fehéregyház. 531. Spáeza. 256. 2. 24. Klcsován. rk. rk. rk. ág. 503 rk. 55. 943. 30. 14. -53. ág. 6. kg. 7. 509. 16. ág. [Üveghutát] 1019. 530. Körtvélves. 511. rk. izr. 1173. izr. 811. ág. 45. Lócz (Alsó-). ref 3. Onipitál. 41.0/tórö%. 33. rk. 8.ág. 12. izr. izr. ág.1 zr. izr. Halmas. izr. Goczilód. 822. Páltí. 267. 430. Isfmnlak. rk. izr. 401. 22. Istvánfalu. 1148. 35. rk. Keresztúr. izr. 7. izr. rk. ág. 129. 40. 39. 47. rk. 828. 461. 1. 44. 25. 183. ág. izr. ág. 519. 1403.l2. ^7l(las. 36. 1230. rk. 1181. 34. rk. Koronipa (Alsó-). rk. 2. izr. izr.ll61. Geszt. Majténv. Jászlócz. 51. 814. [Szered-Újváros. 1467. 785. ^1. ág. izr. 37.316 Vármegye — Comitat : Pozsony. 533. 543. rk. 32. Selpöcz. ág. 16. ref 2. 34. 78. izr. rk. 45. 1004. 35. 15. Lócz (Fels-). Losoncz. 909. 396.[Raszochovt. izr. 54. 1317. rk. Farkashida. ág. 1. 9. Nestich. 28. rk. Gerencsér.]1279. 359. 1. rk. rk. rk. Herczeg- udvar p. 1336. . izr. Hosszúfalu. 49. 304.izr.rk. 32. 432. rk. 26. ág. 43. 1320. Szered. 11. Halmos. 424. 18. 60. 6. izr.l06. Pagverócz. izr. 1136. izr. 850. rk. rk. ref 2. 183. 50. rk. 15. 571. Nemes-Sur. 20. 777. Kátlócz. 517. 28. Rosindol. rk. 36. 1. 1235. 252. 135. 443. 39. izr.] 363. 2. 14. Korompa (Fels-). 491.] 5227. 9. 487. 359. rk. rk. izr. Pusztapát.4. 2. 377. [Czerova p. ág. 31. Kosolna. 409. izr. 549 rk. 30. izr. izr. rk. 47. Kiserd. 5. ág. 413. 192. ref. 5. 16. 425. 48. rk.] 448. izr.

. izr. 81. 1091. fíarangfalca. 3.] 1032. Újfalu (Tót-). izr. [Viii()liradek. ág. Szomolány. Miklóstelek. izr. 5. Varra-Súr. 364. gk. Dimbiirí?. 534. 102'. rk. 921.26r). 57. i013. 15. 2. Szárazpatak. izr. 4. rk. 18. 2. ág. izr. 1514. Lévárd (Kis-). rk. 65. Zvoncsin. 4. ág. 3 IT 56. unit. 3. 59. 1552. 20. rk. izr. izr. rk. Puszta-Födémé s„ ref. 3778. izr. 4211. Majc: varfalva. 1. 1165. 978. rk. Karoliiieii- hof. 955. ág. 6. rk.Nagy-Szombat. 1. 17. 912. 957. Járás — Bezirk: Hegyentul. Gajár. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 48480.34. 8. ág. Zavar. 1528. rk. Fáczányos és Vöröskereszt t. ág. 205. izr. 71. 57.351. izr. Marff/arfalii. ág. rk. 13. 1265. 2977. 1020.]. rk.[Triiyip. 21. 11 A\. rk. 416. 17. 61. 45277.[Csertoret. 1553. Járás — Bezirk : Hegyentul. 1785. Kozáiiek Vulchoviia. izr. í-ef 2. 4.870. Somorja.izr.ref. 1247.]. 11.Rakárna. izr. VII. ág. rk.l2. 2.izr. rk. Malaczka. 12. izr.ág. izr. Laáb. ÍAib. 2961. 1. 8. 37.]. 158.1585. 9.]. rk. izr. Szilincs. 32. rk. Csütörtök (Detrek-). rk. 422. 4. egyéb 2. 38. Kiripolcz.2. 14. 12. 15. Haszprimka. 67. Plaiik és Uhliszka p. Lozoriió. 1049. 60. 5.izr. 12. 391. 16. 5£0. 1247. rk. 999. 1776. Kiikló. 3Ialaczka. [0-Lincs p. rk. rk. 63. 1702.]. 2458. 1839. 1668. gk.5. Vedrd. 58. ág. Szulia. ref 1. 402.l. 1503. izr.829. 42. ref. ref. rk. [Kopcsa. Valta-Súr. 27. 6. 1436. 1534. izr. 62. Szent-István^ 1845. izr. Szered-Újváros '^ Szered. Almás. ág. izr. 1149.rk. rk. [Szentkút t. 10. 5. rk. ág. izr. 117. rk. Laksár-Ujfalu. Jakabfalii. izr. 1. 7.6. Lévárd (Xaí^v-). ág. 325. 363. 341. 64. 1752. 58. 16. rk. 3943. Taiicsibok. 2. 1326. 892. kg. Német-Gurab^ izr. 30. K()iiyha. rk. rk. ág. 7. 3893. 38. izr. izr. 13.

ág.]. Modor. \'ármegvei fösszeg: — (íesamnitsnmme des Coinitates :331370. 522. izr. '2h. ref. 46193. izr. ág. ág. 'Rété.]. 1085. Székelylahi.j. ik. ref. ref. 629. 2.]. Szent-Péter (Detrek-).l23. 2372. 258. rk. 2. ág. Keresztes. ref.l. 1352. Nagy-Lévárd. egyéb 32. ág. 3. izr. 18.izr. 41. 1119. gk. egzház. rk. kg. rk. 17. [Bilka-Hnnienecz és Szokoiatelepek]. 525.izr. 9324. 2. ref. 277921. ág. 39020. Nagyszombat. 220. izr 58. ág. 1. kg. ref. 56. 53. [Óbora p. ág. . unit. rk. 2383. gk. ref. 1848. 18. gk. 24360. izr. rk. izr. 1. 1558. 29. 1270. gk. 1. 3. 2014. 1 1^6. Bazin. izr. izr. Pozsony [Dj^namitgyár és Emiháza t.]. Szent-György (Búr-). helybeli ág. Nagy-Lévárd. 115. kg. 11500. unit. rk. [(^ancsháza p. 21304. l.]. 20. Pernek.693. 2. kg. [Híirmonia és Föveny t. 5. 28.7 14. 5396. ág. 27.2671. [Sajtlikhnmenecz p.318 Vármegye — Comitat : Pozsony. izr. 161. 1295. 37. Szent-János. 171. ref. 23. 671. 5. izr. ág. rk. 1. 1373. 804. Rohi'bach.]. 3048. 1653.izr. izr. Szent-3Iiklós (Detrek-). 21. Somorja. 1795. ág. rk. 4507. gk. ág. 4. 95. ág. 1. ág. rk. Szent Péter (Búr-). 5. 5. 1759. rk. rk. 39. 54. Bolnint. 19. 593. 2014. gk. Krdköz. 1. egyéb 1. 1984. egyéb 24. unit. izr. unit. rk. Somorja. ág. [Baráttold. 113. 2643. 2. Járási összeg*: — Gesammisumme des Bezirkes: 48563. 42. rk. ág. 24. 2795.47. 2797. 52411. 20. 4991. 1734. 7619. 58. 18. egyéb 1. 22. 1210. 21. Yáralja(Detrek-). Závoil. 1. 3. Szent-Miklós (Bíir-). 1066. 7347. 7. izr. örm- kat. Széleskút.rk. 1717. 326. [Kiszovabáiiya t. 28. 41. örmkat. 3. 1701. rk. Komá- rom. kg. 1898. 501. 1. 2271. rk. izr. örmkat. 7. unit. 9. 1. 2. rk. izr. rk. rk.21. izr. Nagy-Lévárd.ág. 1312. Kocsistold p. izr. Szent-tivörgy.Réte.

143. 273. 410. 5. 1. 42. izr. 269. Vajkócz. 18. 105. Kaka. 24. ág. gk. Boroszló. 13. 3. 341. gk. Keczer-Lipócz. 50. 2. 1. 5. 366. 9. gk. rk.spatak. ág. 15. Licsért. 504. ág. gk. 264. 12. Budamér. 728. izr. ág.'u. gk. Vármegye: — Comitat: Sáros. izr. 38. Szent-István. rk. izr. 9. 275. 5. 37 ág. 22. ág. 193. Abráiiy. 44. 16. 126. Kszí^íí. 28. 389. Lapi. 6. 914. 12. rk. ref. rk.lO. rk. 1. ág. 25. 2. rk. I. 321. (inlyvész. gk. 81. Vajkócz. gk. 188. gk. gk. Abos. 27. 21. 306. ág. gk. 173. rk. izr. 219. 359. izr. 4 26. Járás — Z?^2í>/^ : Alsó-Tarcza. 5. izr. 99. VHJkócz. 1. 64. 584. izr. Keczt'i'-Kosztolán. rk. 484. Abos. rk. izr. rk. izr. ref. 4. 8. rk. 23. Lenií's. 327. ág. izr. gk. izr. 11. izr. 4. ág. 6. 455. 426. ág. 577. Bogdáiiy. Keczer-Peklén. 107. Aranybánya. ág. rk. 10. 55. 241. 45. 6. 270. 17. gk. 4. 317. 1. rk. 683. ág. izr. 87. Erdikske. 166. Buiiyida. 411. izr. 463. rk. ág. 25. Szent-István. izr. 1. ág. rk. 61. 101. izr. ág. Vajkócz. 37. 84. 373.. gk. rk. Bi/ni/ita. 28. 610. 86. ág. gk. 1. rk. 120. Vajkócz.sfalu. 439. 21. 46. ág. 46. ref. Ladna (Naí»y-). rk. 10. izr. ref. gk. 23. 156. ref. gk. Ladua (Kis-). 384. rk. rk. gk. ág. ref. 11. Kiísfalu. 43. 20. Keczer-Pokléii. 4. 19. izr. gk. 283. 14. 19. ág. 287. 23. rk. 16. ref. . 462. gk. ref. 2. 244. 332. 9. 414. rk. Böki. 149. 3. izr. ^82. 23. 13. ág. 18. Kassa. 9. 21. 5. Hiivész. gk. 7. 253. 8. izr. 26. rk. 60. 85. Alsó-Tárcza. 217. izr. Knidc. 7. 53. rk. 213. 5. 319 41. 16. ág. izr. 7 II. 1. gk.Jánocska. 2u. 79. Hai'sáíí. izr. 164. rk. 6. 477. 2. ág. 3. 23. izr. 919. gk. ág. 66. 27. 3. gk. 17. ref. . 54. rk. 7. gk. 2. Bolyár. 254. izr. ref 1. izr. 219. Berett. 3. izr. 1. gk. Kavccsán. 4. rk. gk. 460. rk. gk. 616. 314. ág. 213.

489. [Decsk p. gk.3. ág. 8. 187. rk. 30. Csipkés-Tohnecses. 59. ref. 12.2063. gk. 9. II. 426. ág. 990. 6. izr. Csircs. izr. ág. gk. Q-Falii. izr. 32.ref. 222. 310. 466. Bodanlaka. 50. ág. izr. 2. 38. [Budzin p. ]361. 14.320 Vármegye — Comitat: Sáros. 979.2. 1. Vörösvág-ás. izr. rk. 34.672. Kis- Szeben. Szent-István. 1018. 463. 15. Bajorvágás. 42. 36. ref. 431. gk. 9. Feketeknt. gk. izr. 18. ág.l. rk.3718.gk. Szent-Péter. gk. Várgony. 1048.ág. 35. rk. izr. 44. ref. rk. rk. 16.. 24. 3. 20. 7. 80. 379. 260. 4. rk. 217. I^Iudrócz. 701. 11. izr. ág. izr. Tizsite. 5. rk. gk. gk. Balázsvágás. Mocsármáuy. 12. 121. rk. 3. 45. gk. ág.gk. gk.Kassa. 3. 7. 685. 62. 29. 744. ág. 72. 282. 299. 235. 156. 17. Dobó. 5. 14. 1.. 368. 45. Járás— Bezirk: Tels-TsLrcx^j Felsö-Tdrcza. 716. 1.izr. 266.]. 3Iérk (Alsó-). ág. 1. 3. 16.gk. 7. rk. Décs.24. 27.gk.453. 137. 3. 210. 131. rk. gk. rk. 174. izr. 821. 119. 149. 23. Patacsk. 11. 11. gk. Ki. 181. ág. izr. gk. ág. 9. 141. rk. 1188. Szokoly.izr. [Lovagháza p. izr. Somos-Ujfalii. gk. 238. Tereb. izr. 18. rk. 48. 0-Ruzsin. 176. . Csipkés. 4. 2. 242. 1.ll6. 437. ág. ág. 52. 6. 250. Senyék. 5.izr. izr. gk. rk. 12. Mérk (Fels-). 323. Gombosfalu. rk. 37. rk. 94. 728. izr. gk. 47. ág.ág. Tlmrina. rk. 74. rk. rk. 2. 495. izr. 10. rk. 31. 43. rk.ág. Berzevicze. 159. 169. 41. 203. 29. 183. gk. izr. 1498. 5. gk. Tapolcsán. 46. 10. 1405. 15. 783. gk. izr. IZR. 84. 203. 49. 34. gk.31. 5. 155. rk. 33. izr. izr. rk. izr. 40. rk. izr. Darócz. 66. 8. 27. 32. ág. gk.s- Szeben. 20. rk. izr. ág. Zsegnye. gk. 1058. izr. 18. ág. 444. rk. 7. gk^ 50. 33. 18. izr. 39. 233. rk. 1108. 19.] 239. 197.ll. 34. 18. rk. 13088. 39. 6. Somos. gk. gk. 1. ág. 5. izr. 408. rk. ág. 2. 98. ág. rk. 738. 8. 76. 116.rk. Járási összeg : — Gesammlsumme des Bezirkes : 19565. Királynep.) 31.

izr. |Ainbrusl'alu pj. 207. 453. 16. izr. 138. Roskováiiy.rk.72. ref. rk. 6. 392. izr. izr. 19. rk. rk. 605. 488.49.gk. gk. gk. izr. 957.4. gk. Kijó. 26. 649. 40.ág. 76.310.Újfalu. gk. 22.5. 14. izr. Héthárs. gk. Pécs-Vjfaln. rk. 20. izr. gk. gk. 23.8. Hajtuvka. 19. 31. 472. rk. 201. 583. 995. 7ar/f(5. rk. 231. 346. 405. Obriicsiió. 864.rk. Pécs-üjfalu. rk. 24. 27. 1181. 12. 236. 26.296.gk. 500. 44. gk.gk. 28.izr. 34. rk. 157. Hamborg. 791. Jcsztreb. 14. izr. gk. 39. gk. rk. 1.rk. 220. 2. Orló. Lipnik(Kis-). 77. 36. ág. 994. Pécs. izr. ág. rk. 1. ág. gk. rk. 25. 1396. izr. gk. 682. 29.l0. 1029. 898. rk. izr. -Olysó. izr. Honig. 19. 25. 9. 32. gk. 33. Olejnok. 37. Pécs- Vjfalu. 22. Reiicsicsó. Krivány. Orosz-Volya. . Polyoiii. izr. 22. ág. Polom. /lí'wcsm(i. 59. gk. rk. 21.izr. gk. 464. rk. 236.43. rk. rk.343. gk. 7. 1381. Piisztaiuez. 329. 5. 29. 70. 58. izr. gk.3. 46.jakoris. Helységnévtár. Lagiió. 563. 786. ág. 1078. gk. gk. ág. 15. 21. 41. 210. ág. Ratvaj. 34. 5. 281. ref. 86. 226. 14. 5. 11. 13. 208. rk. Pécs. 36. gk. 86. 29.434. 489. 1294. izr. izr.izr. Jakab-Volya.ref l. izr. Járás — Bezirk: Fels-Tárcza. izr. 503. gk.Litinye. 249. 199.].ll2. 38. rk. 1. Harcsár-Liicska. 1109. 32. 42. rk. 22. 644. 927.ág. 1083.ref. Plaviiicza. 2. izr. rk. Litiiiye. gk. 624. Péchiíjfalu. 594. 110. 21. Orkiita. Jakabfalu (Magyar-). gk. 27. 43.3. 235. rk. gk. 6. 21. 16. Nyárs-Ardó. gk.* izr.]. izr. izr. 1. izr.l5. P^ijói árok p. gk. 34. izr. 193. rk.j. [Piisztamez p. 321 12. 1091. rk. 652. 4. rk. 665. 35. ref. 489. 37.l. 13. Matiszova.Újfalu. rk. Lenártó. 229. 21 . Groiuos. Palocsa.4. ág. Liibotiii. 498.izr. 176. 2.l 23. 34. 15. izr. 17. [Brodki p. ág. rk. gk. 18. ret. 23. 522. 7. 10. 8.l0.ízYA7. 628. 9.b20.ízr. 30. gk. 22^. 221.

Buják.gk. 7. 9.gk. VLszoka. 325. izr. ref. Fiuta. 516. 5. 55. 26.l. Som. 46. 15. 318. rk. 10. Újfalu. 61. izr. ág. 357. Hedi'i. rk. 56. 19. rk. Deléthe. 735. 129. 17.I. 625. 131. izr. 6. rk. 13. rk. 11. 369.izr. 6.41 2. Berki. 169. Sziiliii. 13. 192. 6. gk. 7. 14.izr. rk. 59. 14. 3. rk. 157. rk. 43. Tárcza. 458. rk. Bei'czeiike. 8. rk.rk. izr. 14830. 11' ág. 48. Gerg'elaka. Bei'thót. 125.ll70. ág. 6.3. Heruiény. rk.199. 4. rk. 1. ág. 1. 502. 2.gk.ág. 2. 14.ág. 50. gk. izr.izr.rk. 10. ág. 5. 39.68. Gergelíjlaka. 47. 19. izr. . izr. rk. 8.28. unit.rk. Szíilók (Alsó-). izr. Ujak. 259. ág. 840. gk. 227. 52. 258. rk. 10. Tark. 312. Alsó-Sebes. 1. 359. 447. 39. 18. 5.rk. 11. rk. gk. 475. 7. 6. gk. izr. 8. 9. rk. 749. ref. 26. 156. 223. Uszfalu. 51. izr.395. Euyiczke. 655. 59. gk. izr.22 Yái megye — Comital : Sáros. rk. 465. 93. Tai'ke. Beriól.gk. rk. elbb Csipkés-Tolcsemes. 29. 409. izr. 7.l6. ág. 4. rk. 53. 268. 1. [Pomikalecz p. ág.l4. 12. 268. 78. ref. 6. Sztíiriiia. gk. izr. rk. 15. '2. 52. gk. ág. 651. 3. Járás — Bezirk'. Kis-Szeben. 4. 21. 17630. Aiulrásvágás. ref. 485. 58. Usz-Peklcii. Rk. Stelbach. 199. rk. 1. 38. rk. izr. 14. 108. 11. 45. gk. ág. gk. gk. 8. 1. 3. ág. 914. gk. Fels-Sebes. Szent-György. gk. 38. 136. Jlenndnf/ (Szfanka-). ág. 21. 18. ág. izr. 5. 57. ág. 4. Tolcsemes.. izr. izr. 6. 240. 44. izr. 30. izr. 5. rk. 61. 325. III. gk. 1857. 360.izr. 4. 689. 15. ág. rk. gk. gk. 684. izr. 454. 538.ref. gk. 250. ref. 441. 722. 28. Siroka. ref. rk. Járási összeg: — Gcsammtsumme des Beztrkes: 34798. 23. 20. izr. 820. Frics. rk. 31. Bajor. Usz-Salí^-ó.28. Schöiiviz. 1200. 18. 685. rk. izr.755. 1. Vöi'ösalma. 242. ág. 12. gk. izr. 81. 16. l. izr. 30. 205. gk.].l. gk. 67. Dcléíe. 245. 170. 54.izr. b.gk. rk. ág. izr. gk. 2. gk. 20. 536. 49. izr.

rk. gk. 135. 83. ág. 26. Izséy. 20. 24. 5. [DolyiuaésCsariie p. rk. Kleml)érk. izr. 56. 3. 333. izr. Osztropataka. 31.ág.[Pccskaj p. [ZabiaiiaésVidiimanyeczp. 231. rk.rk. ág. 2. igr. 48. 41. Kis-Sáros.rk. 32. rk. 167. gk. izr. 27. 24. 1. ág. Salgó. 649. ág. Janó. 631. 21. rk. 61.ll. ág. 163. rk. izr. Radács. gk. 181. gk. 392. 2. Kajátha. 12. Lacsiló.gk. 29. 341.' 1. 12. rk. izr. 47. 954. 45. Sebes. ág. 2. 33. 458. Siroka. 27.gk. 176. izr. 119. 2675. rk. 589. 28. gk. 42. ág. Hi'íibkó. 108. 1. izr. 459. 22. 1. 2394. Mocliuya. 6.22. izr. 105. gk. gk. 143. gk. 29. rk.Eperjes. Piller-Pekléii.izr. 18. Nagy-Vitéz. 126. izr. 19. 6.]437. 6. Istváiivágás. Oszlrúpatak. 31. 1. 41. 306. 43. 244.rk. 78.] 767. 2. ág. 40. 441. ág. Járás — Bezirk : Siroka. rk. izr. 38. 21* . 108. izr. gk. 83. 29. gk. rk.[Biszti«ap. 44. Néiuet-Jakabvágás. izr. gk. Kis-Vitéz. 18. ref.izr. 192. 31. Eperjes. rk. 6. 120. 717. izr. 274. ág.396. Nagy-Sáros. rk. gk. izr. 2.Váralja. ref. 353.33.]459. ág. ág. rk. 167. gk. ág. rk. rk. Mocsolya. 88. 463. Liibocz. izr.rk.382. 536. 2. 10. ág. 176. Mkl()svágás.] 639. rk. 30. 37 L. rk. ág. 45. ág. rk. 39. 212. 116. 6. 248. 356. izr. izr. gk. rk. 23. 5.ág. 12. rk. 35. Kvacsáii. Némef-Súcdr. 27. izr. rk. 25. 17. Sobes-KoUemesi-Rétek. ág. Német-Soóvár. reí. Kellemes. gk. 388. ág. 1. rk. [Dolyina p. Phöiiixhiitta.568.414. 46. 335. izr. 105. 186. 2. 4. izr. 67. 7. 600. 505. 698. gk. 4. 6. 37. 1038. izr. Mog've. 7. 11. 16. 44. izr. 216. 78. 27. ág. 14. 5. 6. izr. 323 16. Lászka. 20. 357. 376. 243. Jeniye. rk. rk. 116. Liizsáiika.25.] 278. gk. Siiiglér. gk. 64.496. ág. 34. 7. 9. Kajata. 159. 638. izr. 188. 197. 99. 120.gk. 43. 7.39. gk. 4.izr.l6. 17. rk. 54. 6. izr. rk. gk. rk. 36.

190. 81. rk. 315.] 484. 637. 11. 287. 462. 49. izr. 27. Benedikdcz. 43. 95. Járási összeg? : — Gesammtsumme des Bezirkes : 28099.286. 9. 26. 12. gk. ref. ág. izr. rk.l.l9. 11. 720. gk. 12. gk. gk. ág. rk. 4. izr. 339.[Alsó-Tarbajp. izr. U. 515. 229. 44. izr.]171. ág. Fulyán. Girált. Terjékfaln. 57. ref. 4. Járás — Bezirk : Tapoly. 15. 4. [Salvator ásvány víz t. gk. 1632. gk. 59. 252. gk. rk. 7. 421. rk. Györgyös. ág. 52. 116. izr. 50. 10. 54. 26. 291. Bisztra (Tapli-Sáros-) Bisztra (Tapoly-). 47. 2. 9.] 569. Bisztra (Tapoly-Zemplén-). rk. ág. 39. 12. 403. 16. ág. 49. rk. izr. ág.] 612. 12. 510. ref.izr. 296. Soósnjfalu. 9. rk. izr. 39. 217. 4. Szent-Imre. . 547. 14. gk.l30. 12. Bábafalu 146. Sós-Ujfalu. ág. izr. Cselfalu. izr. Dubincz. 51.[Fenyvesháza p. Szent-Mihály.9. ^ 5. 58. rk. Szárazvölgv. 646. 128. 3.rk. Tót-Soóvár. 79. 69. ref. rk. 4. 5. 50. 113. rk. Tó/-Sócar. ref. gk. Dukafalu. 269. 167. 80. 139. 23. Fias. Szent-Kereszt. 2. rk. gk. 76. gk.] 887. izr 9. 273. gk. 2. 33.l. rk. 7. Zsebfalu. rk. izr. 56. gr. 9. 1141.228. 1420. 8. 399. 98 gk. 2. 14. 3374. Szedlicze. 1. gk. rk.) Ásgúí (Fels-). izr. Asgnt. Eperjes. izr. 10. rk. ág. ág. 5. rk. rk. 21522. 133. 162. 115. 5. a) Ásqül (J&ó-). IV. izr. rk. 1. 22. rk. 90i. izr. ág. izr. ág. 433. izr. 32. 16. izr. 501. rk. 4. izr. ref. rk. ág. gk. 78. 60.gk. Brezufka. izr. ref. Soóbánya.Eper- 12. 4. 108. izr. Dubine. ág. 12. 16. 126. izr. 59. gk. Szinye-Ujfalu. 6. 6. gk. gk. 335. ág.32. gk. 13. Szinye. gk. unit. izr. 1. rk.512. 1543. Bisztra {Tapoly-) [Amerika p. ág. gk.rk.324 Vármegye — Comitat: Sáros. jes. 3. ág. 2. gk. gk. 172. 48. 1. 1. Szinye-Iilpócz. 19. 7. 13. Sóbánya. b. gk. 24. 90. [Ferenczvágás p. 55. 95. ág. ref.gk. 948. ág. 34. 54. 53. 3. izr. rk. rk. 28. 73.ll. 174. Eperjes.ág.35. 87.

Káliiás. ref. 172. 1. Keczcr-Pálvágás. 3. rk.l8. 457. rk. 4. 27. gk. 103. rk. 56. 116. 39. ref. 17. 235. gk. ág. izr. 55. 16. 4. 26. gk. 28. 9. Agyagos. gk. 167. 101. 50. 7. 22. . rk. gk. Knrima. izr. 4. 14. 35. 21. 28. 40. 108. gk. izr. 330. 10. gk. 15. ág. Körösfö. 761. 116. Haimsfalu. Haiikócz. 14. 39. 815. 217. 2. 12. izr. 4. gk. 20. 5. 363. Komlós. 32. 436. ág. rk. 30. 211. izr. ág. Kozsáii. ág. 733. rk. 35. rk. Kökény. gk. gk. 20. 25. gk. ág. gr. 127. ág. gk. 100. 251. 36. 8.] 236. 9. izr. 43. rk.] 159. 25. 245. izr. ág. 45. gk. 116. rk. rk. izr. rk. rk. gr. Karácsoimiez. rk. 31. 54. Lapos. izr. 203. 41. ág. 42. rk. Krucsó. 23. ág. [Podlirabiiii p] 423. 250. Hrabócz. 60. 8. 350. 13. Hermány (Tapoly-Zemplén-). 31. Hanusfalú. 180. 11. 17. rk. 248. 85. 42.ág. izr. ág. 15. 'izr. rk. 325 14. Kiikemez. 15. 214. izr. 7. 138. 16. rk. 93. 172. gk. izr. izr. Kerekrét. 359. 90. izr. 134. ág. 65. gk. 9. 38. 1. gk. 159. 2. ág. 50. 38. 94. gk. 34. [Translipiiik p. 18. Láda. Kapi-Pálvágás. 151. 257. 22. 140. 124. Kucsin. 611. 241. ág. 19. 156. gk. Krösf. ág. izr. 21. 14. gk. 326. 7. 24. Hei'hej. 1016. 37. ref. 1157. rk. 381. 263. izr. Kapi-Vágás. rk. 43. 156. rk. ág. . 11. 37. 503. ref. ág. izr. Hermány (Tapoly-). ág. Koháiiv. 16. izr. ág. 27.[Lipnikp.390. izr. 288. izr. 78. 231. 72. 10.izr. Hazsliii. Hermány {Ta- polij-). Kapi. izr. 24. 23. 11. rk. 807. ág. 77. izr. 2. Komlós-Keresztes. rk. Hermány ^ (Tapli-Sáros-).'283. 29. 286. 337. 21. izr. Lászczó. gk. ref. izr. p. gk. gk. 113. 95. 112. ág. ág. 22. 12. rk.83. 199. rk. 1. rk. gk. rk. rk. rk. Járás — Bezirk : Tapoly. 16. 18. Kapi'oncza. gk. 52. gk.l00. ág. 14. 20. ág. gk. 33. 74. izr8. 33. gk. [Translipiiik. Kobulnicza.gk. 8. 13. Kapi-Néiuetfalu. rk. 18. 19.].

ág. gk. Mátévágás. 58. 114. 184. gk. izr. 138. ág. rk. rk. 9.326 Vármegye — Comitat: Sáros. Scsaviiyik. rk. 122. Prócs. [Tarbaj p. 24. rk. 76. gk. gk 147. 73. 9. 190. rk. ág. 190. 14. 251 rk. rk. Pétervágás. 180. Varjufalu. 7. rk. ref 1. 158. izr. rk. 59. 3. 167. 72. rk. 233. rk. 276. ref. 108. 2. izr. 207. 14. gk. 202. 20. 267. 5- 75. 63. 24. 138. 8. 8. 173. 70. ág. Pósfalu. 1. 12. gk. Vaspataka. rk. gk. 8. 31. 5. Lipova. Proszács. Ortutó. gk. ág. 3. 45. Németfalu (TapU-). 7. izr. gk. Margoiiya. rk. gk. gk. 132. ág. 37. izr. 5. ág. Komlós. 34. rk. 735. gk. ág. gk. 9. Vavrinyecz. 12. 15. Töltszék. 221. 96. gk. 362. gk. 49. rk. Stefiiró. gk. izr. 39. Hanusfalu. ág. Oi'sócz. 406. 131. izr. 158. gk. 56. Radoma. 225. 1. rk. gk. gk. rk. 6. rk. 11. 64. 7. Lucska-Tapli. izr. 138. 16. 12. izr. 6. 186. 7. 13. 61. izr. 24. 4. 46. gk. 69. 7. 1. 48. 1. 52. Valykóez. gk. 62. ág. 11.rk. izr. 234. 7. Szobos. 140. 51. izr. izr. Porubka (Tapoíy vagy Tapli-). Benienye. 301. . izr. rk. 265. 5. ág. 7. 60. rk. 22. izr. 131. izr. 2. 50. gk. 117. 33. 10. gk. 169. 47. ág. izr. 122. gk. gk. 5. izr. gk. gk. 161. gk. izr. rk. 67. 76. 44. 13. 21. gk.171. ág. 26. 95. izr. 22. Nádf. 76. Micsák. 1. 54. ág. rk. Mátyáska. 39. 57. 157. 134. «g. Loiig'. 7. rk. 8. 3. Vlacsa. ág. 15. ik. 104. Radváuy. Vo\yimk{)CZ. 314. izr. ág. 61. ág. Sapiiiyecz. 198. 103. gk. 47. 150. 11. 8. 165. 93.rk. Radoma. 110. gk. 57. 799. ág. Nyirjes. 66. ref. izr. Margoiiya. Megyés. 11. 9. rk. 7. 153. 108. izr. rk. 20. . 54. 5. 44.Poli/akócz. Vavrincz. 230. 68. 7. 51. 1. 81. izr. gk. 7. Ag. izr.izr. 52. 126. izr. izr. rk. rk. rk. ág. 53. 9. gk. 74. Sassova. 13. 32. 203. 117. 55. Poniblm. rk. 9. 113. 105.] 77. 2. f275. 71. 257. 65. 1. Reménye.

168. 12.539. izr. 323. KWyussi}. Adámfölde. 171. 8. gk. lli'abszko.rk. 660. ref. 908. gk. ág. 12. ág. 11. 455. ág. Aiidrojova. rk. 11. 42. 458. 389. 1. 17. izr. 484. Belovezsa. 16. Fricska. izr. 116. 370. gk. ük. áff. izr. Zboró. 1. gk. 501. Bártta-rji'alu. gk. 158. Béi'czalja. 253. 30'. 237. rk. izr. [Setczó p. 9. rk. ág. izr. 11. 10. 4. 6.40. 22. 16.gk. 195. 25. gk. 3. 13. rk. Kaproncza. 273. 1514. rk. rk. ág. izr. Borvartó. Járás — Bezirk : Szekcs. 8. 23. 2. 5. 138. Bossziirót. 7. gk. izr. 538. 21. rk. Bradiszkó. 5. Ki'ivo. 7. 426. Koiiiarócz. Bertnek. 4. 19. izr. 4336. 1. 100. gk. 6. 10149. 14. [Lisskovecz p. 412. 78. 1. 212. 42. rk. 22. izr. 860. 40. 550. ág. 159. 4. 13. Járási összeg : — Gesammfsiimme des Bezirkes 20778. rk. 5. 2. 266. gk. 244. gk. izr. 38. rk. 474. izr. 1. 16. ág. 3. 481. 5. 146. 4. 22. ág. 19. ág. 1. 355. Demétlie. 443. 9. Bártfa. izr. Fricske. rk. rk. Czigelka. Bártfa. 344. : Járás — Bezirk : Szék cs. gk. 18. Hazslin. rk. 3. rk. 37. Volya (Orosz-)) 109. 327 77. [Pod-Hi-adiszkó p. 5. izr. 159. 269.] 247. izr. 10. ág.[I)iijava p. . rk. 18. gk. 123. 465. izr. gk. rk. ág. rk. gk 109. ref. gk. gk.] 324. Ai'aiiypataka. rk. 55. 20. 4750. gk. rk. izr. izr. izr. rk. 4. 10. Boglyárka. 10. gk. rk. 29. Bártfa.] 390. 2. 6. V.izr. 3. izr.rk. 487. gk. Gáboltó. ág. 22. 16. 25. izr. 444. gk. 252. Biiczló. Bartosfalii. ág. 637. 8.] 455. gk. gk. ág. 21. izr. 24. rk. 33. 378. 132. Gci'ált. ág. rk. 694. Deméte. 9. ÁbraLáinfalu. 17. 5. Zsáliuáiiy. ret. izr. 2. 1. 14. izr. 276. Fricsko. gk. izr. 6. 22. 17. 3. 434. 283. 5. rk. gk. 4. gk. gk. '21. 3. rk. 185. rk. izr. 26. (ioi'laclió. 26. 202. 547. 4. Balpataka. 8. 42. 1. izr. Kh/ifssü.

327. izr. Zsettek. 11. 290. 1. gk. Livó. rk. Lukavicza. 277. 487. ref. 32. 7. izr. izr. 241. gk. gk. 356. 2. rk. 2. gk. Rokitó. 96. 4. ág. 446. Livóhiita. izr.Krizse. gk. Svei'ZSÓ. kg. 57. 201. 768. 21. Sárpatak. ret. 14. gk. 14. 4. izr. 27. 35. 7. 25. 225. Ressó. 309.] 631. 502. Teniyc. ág. Tvaroszcz (Fels-). gk. gk. 487. 24. 12007. 1. 58. 1. gk. 21. 1. ág. izr. Tvaroszcz (Alsó-). izr. ág. 76. 217. rk. 5. 115. izr. 93. izr. gk. 35. rk. 511. 279. ág. 412. 3.328 Vármegye — Gomitat : Sáros. 467. 23. 11. izr. Lüfalii. 30. 36. gk. 308. 532. rk. 11. 34. gk. rk. 14. gk. 14. rk. 408. 334. Raszlavicz a( Tót-). 59. 3. 1. ág. 1282. gk. 2. 44. gk. 39. gk. [Halas }>.izr. Szilva (Nagv-). Richwald. 1. 3. 2. ág. 56. 72. izr. 216. ág. 433. Trocsán. rk. 485. Zsetek. 52. 25. gk. 59. 502. gk. ref. 370. Vaiiyiskócz. Pitrova. 51. 31. 28. izr. ág. gk. gk.izr. 251. Szedikert. Szilva (Kis-). ág. 691. 491. Volya (Fels-). 41. 180. 16. 318. Knizslyó. 33. gk. rk. rk. gk. 406. ág. 2. 29. 4. ág. 7. 239. 298. 18. Kuró. rk. izr. 416. izr. 169. b. rk. ll. rk. gk. 75. Volya (Alsó-). kg. Tanió. 65. rk. Raszlavicz (Tót). Veiieczia. 33. 403. rk. izr. ág. rk. 5. rk. gk. rk. Lwóhutta. Livó. 14. 157. rk. 98. izr. 139. rk. 286. 9. Malczó. izr. Lenartó. 3. 2. izr. gk. 49. 42. 39. izr. Raszlacicza (Magyar-). 50. ref. ág. Ossikó. rk. 15. gk. 562. 5. 3. 46. 517'. ág. 60. izr. 219. ág. izr. izr. 1. rk. 271. 76. gk. rk. 112.459. 9. 137. 218. 11. 23 ág. 263. 250. Mülyczo. 67. 16. izr. 2. 193. 1. 1. izr. 39. gk. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 24455. 57. 823. 2. ág. 32. 186. Raszlavicz (Magyar-). 555. 304. 6. 99. rk. rk. 7. 43. Lukó. 55. 8. rk. Zavadka. 23. 201. ág. ik. 2. 429. 26. 2041. 21. 362. 573. izr. 53. gk. 489. 38. 41. 174. izr. 272. izv. 1". 258. 9. izr. Siba. rk. rk. 668. gk. 254. rk. 4. izr. 54. 443. ág. 441. 9113. 45. gk. 29. rk. 33. . 48. 24. 40. gk. 37. izr. 12. 24. 379. gk. rk.Richwald ^k. 515. 47. ág. izr. Sziiakó. 12. 20.rk. 95. izr. rk. izr.

3. izr. izr. 3. izr. 74. gk. gk. 149. 2. Joíllova (Alsó-). izr. gk. 677. izr. 41. 168. 411. izr. 7. . 4. 31. 14. . ' 18. Kui'iiika. 88. Kruzslyova. rk.' 11. 148. 329 VI. Gavranecz. 2. 161. gk. izr. Bdnfjm'ölgy. 216. 36. Korejócz. 3. rk. 348. (iavram/ecz. 106. gk. izr. Kccskócz. GK. 11. 26. gk. 7. 318. 11. rk. 2. 24. 88. 189. 88. gk. Dupliii. 16. 131. Diibova. 140. 148. rk. Jedlinka. rk. 145. 25. izr. 72. gk. izr. gk. 15. 24. Bodruzsal. rk. Belejócz. 1. 12. 25. 286. gk. 9. gk. 1. 30. 22. 32. 39. 422. 4. izr. 207. 16. 1. 1. izr. 179. 293. 137. '28. 4. . Dobroszlava. gk. izr. rk. gk. izr. rk. 8. 8. 293. izr. 5. 8. rk. gk. 11. 527. 85. gk. izr. 9. izr. 6. izr. 1. 29. Jái-ás — Bezirk : Makovicza. 152. 6. Komlósa. 652. gk. 86. 669. 1. Krajnó-Poi'ubka. 247. 10. izr. gk. gk. 717. gk. rk. gk. gk. 134. 1. 7. 19. 7. rk. Czeriiiiia. Dolhoiiy. Komarnik {Alsó-). 160. Komarnik (Fels-). Dolhom/a. gk.110. 111 rk. 11. 435. 322. izr. 83. izr. Jurkó-Voli/a. gk. 12. 97. 126. izr. 14. 5. gk. 8. rk. 19. gk. 152. 8. 17. 27. ág. 210. izr. Csariió. izr. 199.lurkovolya. 17. Hrabovcsik. 20. 350. izr. rk. . Becheró. gk. izr. 319. 11. 15. 13. 546. 8. gk. izr. Hutka. izr. Krajnó-Bisztra. 185. 194. 10. gk. Krajuó-Csarnó. Krusiuyecz. rk. 41. 33. 11.Jedlova (Fels-). gk. rk. 120. 5P>3. rk. gk. izr. 202. gk. 268. Járás — Bezirk: Makovicza. 21. izr.' 209. 376. rk. Czigla. 202. Koináriiyik (Alsó-). Beheró. 6. 157. 23. 278. 19. Kapisó. 11. Kapissó. rk. 132. 103. 15. 465. Krajiió-Polyaiia. Hunkócz. 9. 53. Kozsuhócz. Gribó. rk. 13. izr. 116. 241. izr. 8. 544. gk. 51. Komárnyik (Fels-). izr. 1. 96.

gk. 10. izr. 232. 61. gk. 511. izr. Niklova. Orlich (Alsó-). rk. rk. 99. 18. 135. Szvidiiik (Fels-). rk. 311. 61. izr. Szvidiiicska. gk. 62. izr. 263. 675. izr. gk. izr. 126. rk. Sziiha. rk. Mesztiszkó. 53. Ladomér. 2. 497. 18. 4. 42. 46. ref. ág. gk. izr. 331. 122. 45. 3Iliiiai'ócz. 8. gk. 267. 37. 6. 23. 10. 148. 123. izr. 2.830 . Reg-ett. izr. 56. gk. 50. 431. 90. 114. gk. 37. ág. 195. 49. 2. 62. 129. 398. 13. 123. 375. gk. 4. 220. 6. 5. 2. Olvsavka. 7. 254. gk. rk. 63. izr. 31. 229. 142. 64. 24. izr. rk. Szorocsin. rk. 9. izr. 4. Bártfa. izr. 389. 111. 401. izr. Sztelmik. 1. Medvedze. 68. ref. 151. Orlich (Fels-). gk. Prikra. 156. 11. 182. 354. 370. 39. Miroso (Alsó-). izr. gk. rk. rk. 20. Pisznua (Fels-). 420. 16. izr. Vármegye — Comital : Sáros. Rákócz. 4.-371. 5. izr. rk. 196. rk. 36. gk. gk. 44. 3. 110. 613. gk. 454. rk. 5. Seinetkócz. 53. 191. izr. 343. 52. izr. 56. 126. 60. 47. Sztropko. gk. gk. gk. 58. Polváuka (Alsó-). 38. izr. ág. 269. gk. 55. rk. 11. 66. 176. 317. 13. izr. rk. Mirolva. 43. izr. 449. 134. 57. gk. 115. izr. gk. 163. 4. rk. 7. 280. 51. 408. 422. 12. 44. rk. 34. gk. Psztriiia. 168. izr. 69. rk. Szvidiiik (Alsó-). izr. izr. 7. 12. 1. 93. Tisinyecz. 159. izr. 338. gk. 258. 5. Sarbó. izr. rk. 751. 119. 377. £6. 8. gk. Mergeska. gk. rk. rk. Rosztoka. 7. 3. 195. gk. 48. izr. gk. 33. izr. 19. 20. Roviió. gk. 211. 372. 128. 40. gk. gk. 65. 149. 54. gk. Ondavka. izr. 35. 357. gk. Potoka. 59. 338. 23. 31. 67. gk. 49. 145. . 442. 19. 589. 18. Mii'osó (Fels-). 65. izr. gk. 16. Polváiika (Fels-). ág. gk. 41. izr. Piszana (Alsó-). rk. 97. izr. Sztebnik-Hiita. rk. Siniliió. gk. Vagriiiecz. 157. 20. 3. izr. 227. 17. 54.

14267. 618. Járás — Bezirk: Kaposvár. Vapeiiik. 12. 1. ág. 6. 5. rk. Zboró. 4658. 148. izr.ref. 3749. 1. 1. izr.365. Csikós- Töttüs. 15. 1125. 2. 16. izr. 259. rk. 42. rk. 1429. 751. rk. 14. ref. 35. Kis-Szeben. Viskócz. 4. [Földliid. izr. 1829. izr. Bártfa. rk. ág. dg. 12. 9. 74. rk. 121. 380. kg. Vármegye — Comilat : Somogy. Járás — Bezirk : Kaposvár. 497. 2. 6. Vóta és Közép-Gyota p. gk. 9. 25. Ecsény. 18. 3. gk. unit.J 1144. ref. 155. Szent-Benedek). 72. 9. 5. [Lázok. ref. Viszlava. 983. gk. Magányos. 6756. 5. 332. Cserén vfa. 7. 21. Zselicz-Kistalud. 320. ág. izr. 260. 487. izr. 4. 2. Bei'ki (Nagy-). gk. Visi p.izr. 2. ref. 3075. Báté. rk. 16159. 51855. Vármegyei fösszeg: — Gesainmtsuniiiie des Coniitates: 168021. izr. 1. 3. 142. 1.]. ref. Bárd-Szerászló. rk. ág.2149. 7. Berki (Kis-). 322. izr. rk. izr. rk. 1285. 25.. 6.] 884. 854. izr. 2. kg. 128. 8. gk. Cziikorvölgy és Kókama- lom p. 2161. rk. 3ot 70. ref. ág. Bodrog. izr.« 852. 353. 684. 167. 2817.] 5061. 13. ref. Eperjes.ref. Böszéiifa. Váradka. (Bárd: rk. rk. 6. ik. 430. ág. ref. izr. izr. 1. 621. Mihályit. ág. 1063. 1462. Vapemjik. 990. 2711. 128. 71. 173. 11822. izr. unit. 351. rk. 352. ág. gk. 5. gk. ref. 73. [Zabava p. izr. 407. 89805. 3. rk. gk. 1026. 7. izr. ág. . ref. 403. rk. 38. Ecsény. ref. ág. I. Bödczök. 12. 10371. Or- czi. gk. Kaposvár. 76. 6. Kaposvár. [Flóra. 1583. Járási összeg — Gesammfsumme des Bczirkes : 22069. Csoknya. 632. Bajom (Nagy-). ág. gk. izr. Ecsény.

1. 18. Ecsény. ág. 990. Mosdós. 2. 341. 12. Gyula p. 148. 3. 17. ref 177. [Pörös. Lók^. 1. 1189. izr. ref.]. ág. rk. ág. 58. 26. 12. 700. 3. [Jajgató p. ref. 208. 488. [Körtvélyes t. ref. Kercseliget. Hajmás.]. izr. [Alsó-Fols-Tapazrt. 23. Kaposvár. 3. ág. 24. 17. 1160. Kaposvár. 14. 10. izr. 5. Csikós-Tttös. 1023. [Kardosfa p. ref. ág. rk. 1116. izr.]. ág. izr. izr. Csombái'd. 403. Jákó. ref. 494. [Vörösaliiia p. ref. rk. 13. rk. Kislak (Zselicz). 467. ág. izr. izr. p. 2. 1111. 397. 176. 4. 302. ref 285. Ecsény és Csikós-Töttös. Hcncse. 2. 20. ref. ref. 9. ág. ref 929. 585. 29. 3. 337. izr. 389. 954. rk. 945. 601. 735. 326. Keresztúr (Kapós-). Szuclieitl. 544. 21. 19. 639. izr. izr. Kisfalud (Zselicz). rk. izr. 211. 2. [Ivánka p]. rk. [Sarolta és Böczör p] 1285. 569.]. 233. 2. 39. 594. ág. 2. [Kis-Malom p] 602. 488. rk.]. Juta. rk. 5. Kapos-Mér. 32. ref. rk. izr. [Csoportos. 1796. Homok. 31. ref. ref. ref. 651. 10. 216. 679. 1. 74. Kadarkút. 4. ref. 802. 59. 1 ref. rk. 2. [Józsefmajor p. 13. Hermán és Auszter- licz p. -926. 3. 22. ág. izr. rk. rk. 466. ág. rk. Eg-res (Magyar-). cág. gk. 477. ref. Gyarmat. izr. Kaposvár. ág. Herteleudi. 1271. rk. izr. Keresztúr (Kis-) 213. 598. izr. Gálosfa. 574.rk. 10. 26. izr. 1. 316. 10. Diós. 1223. Kisasszond. 4. rk. . rk. 13. 30. 11. rk. 16. 8. 28. Vadaskert. rk. 11. izr. 27. 81.]. izr. 16. 1056. 2. Füred (Kapós-). 4. ág. Korpád (Kis). H(Mlrahely. Hetes.332 Vármegye — Comitat : Somogy. 6. 10. 55. 15. ág. 3Iozs(lós. 755.]. 18. gk. 2. rk. izr. ref. Kkút. rk. 1258.]. 16.

Ecséuy és Csikós-Töttös/ref. 10. izr. 4. ref. 81. izr. izr. Töröcske. 39. 11. 679. Ka- posvár. 805. 5. 3. Szent-Jakab. 4. ág. izr. rk. 40. 50. 1346. rk. 6. Sántos. rk. 848. 47. ref. rk. ref 333. 13. izr. l. Szent-Marton (Szilvás-). 517. 8. 1607. Patcza. 3. a helyb. 3. izr. rk. Ecsény. ref. rk. 1. 157. 33.]. 26. 36. 49. 295. SSíí 32. 1. ref. [UrhejE?y p] 707. ág. 512. 434. ág. Szenna. 341. 35.]. izr.] 646. 580. 521. izr. 44. 46. izr. 549.p. 3. [Ropol p. 554. izr. 3. ref. [3Iikló. izr. 3. ág. 561. Szent: Balázs. [Gajdósék p. unit. 1. 558. ág. 2. ref. ág. ref. 1924. 38. 306. 498. Kispuszta p. 340. 10. 1057. 33. 11. 13. 500. izr. ref. 5. ág. 214. 16. ref. 4. Járás — Bezirk: Kaposvár. ág. 2097. Taszár. 2^ ref. rk. 1820. 43. rk. 48.] 213. . 38. Kaposvár. izr. Vrácsik. 45. 195. Szentbalázs. ref. ref. 5. 27. Váralja. Ecsény. rk. Hedraliely. izr. rk. Szent-Pál (Zselicz-). Kaposvár. 49. Járási összeg : — Gesammtswnme des Bezirkes 43627. 1. ág. rk.izr. ref. 181. 359. rk 30950. ág. rk. 1129. ref. izr.]. 1768. Várda. rk. izr. egyház. 10. ág. 8. rk. Sdrd. 5. Ecsény. 510. 111. 3ö7. ref. 42. Szent-Benedek. Saárd. ág. 1. ref 146. 356. [Csárda.] 583. 5. Hedraliely. 7. izr. 6. rk. 54. Ecsény. . 11. rk. 320. 271. Szomajom. ág. rk. Rózsa- major p. Kaposvár. 811.461. gk. [Pacsér p. Toponár. [Jégfa t. ág. 5.s. Orczi. 4 83.] 571. ág. Szoniajom (31agyar-Német-). ret. 37. 41. 6. Ecsény. izr. ref. 78. ref. [Páprág. 7. izr. Szarkavár. rk. Ecsény. rk. 1133 0. Újlak (Kapós-). Simonfa. unit. 2. 34. Visnye.

105. Libicz-Kozraa. 1096. 763. [Kis-Nagy-Fels-Alsó-Köl- ked. 13. 21. [Fels-Közép-Alsó-Gajcs p.]. 5. 2. rk. 1. 24. rk. Cserfat p. 3. 836. Vése. Csoknya. [Fehérakol és Gurdiliáuy p. Horvátkút 771.350.] 656. izr. izr. izr. rk. 5. rk. 18. 16. 4. 19. ^. 1249. Kisfalud (Nemes-). Keresztúr (Balatou-). ref. Vé. 3. 861. 25.].Lenczip. rk. 2. egyéb. 6. rk. 8. izr. ref. 710. izr. Böhöiiye. rk. ág. ref. 7. 5. 16. 18. 1. 12. 3704. 853. 100. 1672. 57. Gsömend. ref. 16. ág. Csoknya. ref. rk. izr. 1286.230. 1. ref. 7. 6. Hollád. 22. ág. rk. 4. II. 3Iai'czali. ref. rk. Fiiyed.] 1245. Nikla. izr. ref 18. 14. izr. 2. 4. izr. 1.ref. ág. 1. . rk. Gomba. ref.]. 247. 5. 1154. 17. rk. 11. rk. izr. izr. ág. 370. ág. 3177. ág. 634. 1. Déd (Nemes-). ref. 4. 1166. 8. 3319. 1. izr.ref.] 644. 382. ág. 21. 1447. tzr. rk. 1. ág. ág. Sámson. 21. ref. 624. Hosszúvíz (Meszteg'iiy-). 16. [Koszod p. 671. 867. izr. rk.255. 2210. 4. rk. 15. Fájsz. 23. Prósza. 9. ref. 907. ref. ref. [Baratelei). 10. 3294. 3. Boi'onka. 1. 647. 421. ref. 813. 691. 1535. gk. Deiics (Szke-). Bize. izr. 62. Lajpczig p. rk. 790. izr. 334. rk. ág. 5. 1228. 609. Gadáiiy. 350. 381. 8. 12. 92. Feliéregyliáz. 2. 11. 11. 14. Csoknya. izr. 2.352.534: Vármegye — Gomilat : Somogy. [Korenika. 15. rk. izr. 17. 430. 359. Keleviz. 1072. 11. 1. izr. ág. Nemes- Kisfalud. 246. 826. gk. ág. rk. Járás — Bezirk: Marczali. ref. 3. 20.]. 4. izr. Csákáíiy [Faiss és Lehiie p]. [Tátika p. ág. ág. 3. 19. 1638. ág. izr. rk. Kovácsi (Puszta-). 1177. 19. izr. 1. 17. Berény (Balaton-). 111. 3Iesz>fegny. 23. 2. 861. 647. 37. gk. ág. rk. [Bugerház t. rk.izr. 11. rk.]. ref 3. 16. ref. ref. Kéthely. ág. 1232.se. rk. 11.

38. Beleg. Újlak (Balaton-). 1377. [Margit-.] 3192. 2443. [Farkas p. 4. ref. 24. 1. 15. 1162. 6. 4. Jánosmajor. ref. izr. 1. ág. 79. ág.] 1210 rk. 1122. 28. 419. ref. 20. ág. izr. 1. 21. izr. [Bánom pj. izr. ág. rk. Sávoly t. kg. ref.] . Csermajor p. 12. 725. 499. 27. izr. 6. Vese. rk. rk. 290.] 1793. 1212. ref. 2. izr. Beseny. 31. 23. 1111. 776. Aracs. i-ef. ág. [Diós p. 2. rk. 986. rk. izr. 998. Bajom (Kis-). 766. 218. izr. rk. [Perebezd p. Vése. Járási összeg : — Gesammísumme des Bezirkes : 41664. 1786. 1752. 30. 750. ref. ref. 29. Vrászló [Újváros t. Balhás.]. izr. rk. ref. kg. egyéb 1. rk. izr. 455. Babócsa. 7. izr. 1026. 1739. 2517. . 35. 33. ref. ág. 46. Szenyér. 450.565. 108. ref. Bélavár. 7. izr. 28. rk. 37115. ref. Szakácsi. 904. Vése. 79. izr. 211. gk. 2. 3. 1. gk. ág. izr. 1. ág. 1. 1001. Vese. kg. 1. 1602. Bodvicza. 4. Vid (Nemes-). 1034. Gordonfa p. rk. [Nagyállás. Bollids. 1.' 11. Bolh. 13. Tóttelep t./ 2. 1598. 5. ref. Tikos. ág. 1953. Sávoly.' izr. ref. rk. 329. Nemes-Déd. 6. 2. 20. 20.» 1725. 67. 4. rk. 44. 633. rk. 1627. ág. Sinionyi 412. Atád (Nagy-). 34. 33. 425. 602. Szí^iit-György (Balaton). 526. 335 26. 37. 22. izr. 277. 10. 440.]. izr. ág. III. rk. rk. [Binajor. 4. 6. rk. rk. rk. 197. Zsitm (Fels-). rk. 21. ref. 8. rk. 4. Járás — Bezirk : Nagyatád. ág. ág. rk.]. rk. 1102. 2283.]. 36. Tapsony. 32. 11. ág. ág. Járás — Bezirk : Nagyatád. 783. 63. ref. izr. 1. ref. 677. p. ^809. 271. ref. [Erdslak és Gyóta p. Zsitfa. 3. Nemes-Déd. 4. izr. 3. rk. 611. izr. ref. izr. Udvarhely. 403. Nemes-Déd. 10. ref. Yörs. 947. 3. 923. 18. 9. ref. 1471. izr. 8. 18. 5. 120.

2364. 686.ág. izr. 842. 16. 380. 7. 24.]. 1183. ág. Heresznye. izr. 32. [Lepled és László major p. 690. 42. ág. 670. rk. 94. 24. 44-. ág. ág. 11. ref. 1247. 374. ref. 27. ref. rk. izr. [Dénesháza. 36. izr. 1878. 1289. ref. kg. ref. 21. 33. 20. 1074. ik. Csokonya. 303. rk. ág. rk. ág. 28. 329. ^7. Szent-György (Homok-). Gige. 12. ág. Segesd (Alsó-). Szabás. izr. 6. ág. 26. Dénesfld. 16. Vese. Jánosháza p. Görgeteg. 15. Hosszúfalu. 2. Háromfa. 19. ref. 2. 8. 57.]. ref.] 893. 3. ref.]. rk. rk. Miké. 1. Irtás.960. 716. 18.]. Kovácsi (Kis-). 873. Komlósd. izr. 10. 67. 478. rk. ref. 30. ref. izr. 685. 428. rk. izr. 66. izr. 3. ref. 31. 723. ág. Szent-Király (Rinya-). KopLaló p. ref. izr. rk. ref. ág. Vese. rk. 765. 80. 292. 627. 512. rk. 1096. izr. ref. Korpád (Nagy-). 325. 178. Hoiiész. 12. rk. 1116. Péterhida.336 "Vármegye — Comitat : Somogy. 41. izr. [Balokáiiy és Gyóta p.48l. Csököly. 162. 1466. 1. 326. 14. 355. izr 57.] 693. Szent-Király. rk. ref. 1. [3Iarietta. 7.. izr. Kivadár. [Alsóhegy t. ág. 3. rk.La- pány t. izr. [Fajankó p. 25. Ötvös. ref. rk. izr. 12. . 15. ág. 4. 2217. izr. ref. Lábod. 22. 2.]. 28. 19. 11. 378. 1. 256. 692. ág. 8. Kojiilósd.]. 537. rk. 554. 409. izr. 3. Porrog- rk. 395. rk. 29.]. ref. [Pille p] 1877. 1201. 1784. [Szömörcsök. 13. 54. ref. 6. 17. [Fülecs és Cserény p. Köblös p. 739. 438. 1218. izr. izr. 341. 46. ref. rk. 945. Kónvi. 97. 12. izr. rk. rk. ref. ág. 106. 23. 511. 671. 3. 83. 1696. 9. 1033. ref. ág. Segesd (Fels-). ág. 417. 17. Kutas. Háromfa-Agaréc. 619. 33. Vese. 14.rk. [Fels-Györgyös p] 1905. ref. [Nagy-Kerék p.

rk.Kis-Lóka. 24. 4. 1. 1154. 37. rk. 325. izr. 963. Vadas.] 2277. izr.]. rk. ref 802. 958. ref 8. 9. Atád. Kcsény. Újlak (Rinya-). 14. 13. 1170. ref 253. Járás — Beztrk: Igal. Járás — Bezirk: Igal. Ujnép. 44. Attala [Csöke p. 99. Kapaszkodó. 1409. 8. 1471. 598. 382. 1180. ref 8. izr. 11. Döröcske. ág. 6. izr. Ecsény ref. 680. ref. 2172. 2. Kalila. rk. ág. 12.]. rk. Csorna 573. izr. Ponó. U'izvár [(íizella. Nágocs. 264. 7. 10. izr. ref. 1627. izr. 1. kg. Jania. 22 . ref 11. 615. izr. (Kis). rk. 13. kg. 2. Udvarhely izr. 46528. ág. 913. ág. rk. izr. Szob. ág. izr. Visonta. Döröcske. Csikos-Töttös. 430. 1182. 15551. 760. 11. 509. 228. [Búvár t. 10. Taraiiy [Rigó p. ref. Bár. 54. ág. 309. 49. 11. 585. 17.]. 31. 27. IV. 7. ág. 2. ág. ref. Andocs. 1419. Szentes. 1. 6.* 6. izr. 14. 132. 844. ág. 951. 40. Ácsa 1215. ág. Ecsény. 782. 39. 3. 9. rk. 5. 1195. 1. izr. 335. 5. 140. rk. Csi- ks-Töttüs. izr. ref. rk. rk. 2. Helyíéiiicvtái-.]. izr. ág. rk. ref 705. rk. ref 1. ref. 41. (Magyar-). rk. 35. kg. rk. rk. rk. ref 24. 38. rk. 1163. izr. rk. 666. 41. 16. 3. ág. 4. 408. Aszaló. rk. 586. Ka- násztanya p. Büssü (Hársos és Birkamajor p. 1. 1627. 604. 301. 1133. 2. 24. 2. ág. Fonód. Bonnya. 18. izr. ref. 6.). 1. Kis-Búr. 344. ref. Járási összeg : — Gesammísumme des Bezirkes -. 15. 130. 13. Fiad. 1197. Cseresnyés. ág. izr. 39. 1068. izr. ág. 10. 1074. 20. ág. Tarnócza. 6. Antal. 4. 138. ág. Spincz p. 1650. rk. [Abrincsos p. 29229. ref. 567. rk.]. gk. izr. Udvarhely. 39. [Cser. ref. Döröcske. 322. izr. 181. Közép -Rigócz. ág. 337 34. 36. ág.

rk. 71. 555. 22. 2. 2. Ráksi. 144. 16. Szi- lánics p. ág. ág. 12. ref. ref. 764. 765. 238.]. 30. 18. ref. 5. 231. 37. [Sándor p. 675. ref. GadácS. rk. . 17. 941. 31. ág. 56. 467. 1702. 91. [Szeiit. ref. 26. 1333. Pula. 20. ág. 2076. 1. ref. 14. ág. rk. Kertésztíinya.-Péter. 908. ref. Meriiye. ref. : 1)38 Yániiegye — Coniitat : Somogy. 1321. rk. 1. izr. ref. 1923. 243. izr. izr. 1. ág. ref. 394. Csöke. 48. 19. 11. 35O00. Mocsolád. 2. Kazsok. 759. izr. Szent-Gáloskér. 24. rk. 30. rk. Barcs. 429. 13. 394. ág. 1491 rk. ref. 34. izr. Nágocs. 25176.]. rk. [Barcstelep. 4. 21. Igal. ref. De. 9. ág. Bérleti tag. 20. Almamellék. 337. ref. 466. 31. ref. 2569. 113.]. Polány. Újmajor p. izr. 4427.3. rk. 397. 474. 27. 23. rk. ref. rk. ág. ág.]. 3700. Ecsény. 3. ág. 470. 1184.]. ág. 1023. Lápaf. izr. Magj'ar- Egres. rk. Kazsok [Rózsamajor. rk. ref. 21. 4. Somodor. 12. ág. rk. rk. 536. 33. ^ Járási összeg : — Gesammlsnmme des Bezirkes 33816. ág. izr. 2653. 15. Koi)i)áiiv (Török-). rk. [Terecseny. 705. i^8. ref. 1078. 182. izr. 1. rk. izr. Nágocs. 6. ág. 60. 31iklósi.*^ 1390. Járás — BezirU: Szigetvár. 130S. 22. 122. V. i'5. :. 2. izr. ág. izr. Apátig 463. 24. 29. izr. egyébb. Gvalán. 2672. Mersi p. izr. 703. ág.' 301. 149. 996. 32. 707. [Kis-Koppáiiy. izr. 15. 4228. 3. izr. izr. rk. 74. 3. ref. rk. 15. Ecsény. Ecsény. rk. 280. izr. 695. Geszti. 311. ág. 21. 1. Szabadi. 49. 37. kg. rk.] 674. 19. 4. ref. Szorosad. Dö- röcske. 23. Zimánv. Kára. IZR. Göllo. [Paulina p.]. rk. 2. ág. ág. Szili. reth. Patalom. rk. ág. 117. 294. 102.p. 485. ref. 193. 2. 26. 16. izr. 18. Sáncz. 15. 1426. 701. 72. ref. 2.szkametszö p. 59. 21. ref. 558. rk. 24. 912. 611.

77. ág. ref. 19. kg. 195. Hatvan. 13 Drávafok. 1327. p. 27.. ág. 720. e>i.Bécz.). Járás — Bezirk : Szigetvár. 3.J. 248. 200. Gyöiigvösmellék. Daráiiv. Büi'üs. ág. lül. Keresztúr (Dráva-). ref. ^276. Füllebb 54. rk.*^ ref. 356. 12. Basal. ref. Szent-3Iihály. 19. 11. 28. ág. 2. 541. 8. rk. 289. rk. izr. rk. izr. -Ki- rály. 516.). rk. izr.ág. ref. 1191. reí. 970. 3. rk. 1283.]1216. 1020. izr. rk. 12. 41. Lukafa (Magyar-).Tit- vánv p. 246. rk. rk. 5. 996. izr. rk. 328. kg. rk 31. izr. Hobol. 23. 2. Kálmáncsa.izr. 1328. 14. [Puíkova p. 78. 123. ref. 571. ref . Kisfok t. 18. [Koiiti p. 81. 33. ref. 13.) 291. rk. rk. (Autíil. rk. 373. (Gyöngyös.]. rk. rk.' izr. Gárdony. [Alsó-Fels puszta p. ref. [Kis-Loiika 361. Magyar-Újfalu. 1. 1032. 21. rk. izr. Hárságy. 16. 4:S1. 339 4. 1. izr. [Babos. 413. 216. Kis-Homok p. ref. 258. 97. Dombó (Kaslélyos-). 794. unit. 1. 3. 5. Bécz. Istváiidi. Hdrságt/ {Nagy). 231. 7. 9. 571.]. ref. rk. 228. 7. 19. 14. 1. 4. izr. 7. 9. gk. ref. 624. Markóez. Dobsza (Kis-). 446. Dombó. 895. 420. 16. 47. 18. 39. 3. Dobsza (Nagy-). rk. izr. 193. Lad (Németh-). rk. 552. ág. 5. ág. 25. 12. 1282. Endrcz. 2. ref. Porrog-Szent- Királv. ref. 148. Lad (Magyar-. 121. 537. Keresztúr (Tót). 24. ág. 11. 664. izr. ref. 153. 498. 1. [Hagyó pl. ref. rk. 1. Porrog-Szt. 92. 16. 449.J. ref. [Betlehem p. 22. izr. 1443. LakóVsa. "ref. Csert. izr. 1091. rk. 10. 334. 570. [Koplaló t. 446. nnit. 1185. 16. 15. rk. ref. ref. 732. 4. 6. ref. 724. 8. 504. ág. ref. ref. 8. 22» . 10. 20. izr.. rk. 261. 332.]. izr. 17. 346. izr. izr. ref. 17. Bolilogasszoufa. 911. Hitiiies p.. 26. Bogdüsa. izr.] 379. rk.

gk. 917. ref. [Belcsa p. 56. 605. Szoiit-Borbás. 700. ref. 755. 4. rk. Nemecske. 38. 167. Erzsébet p. Szulimán. 252. 90. Szulok. Czretek t. ref. 279. 421. rk. izr. Mozsgó. izr. 30. izr. ref. ref. Újfalu (Tót-). 26. kg. 49. ref. 278. 131. ref. 59. rk. izr. egyébb 2.9. 632. 7. Darány. ref. Újfalu (Német-) 916. 1. 306. izr.] 458. rk. Pálfalu. 36. 1003. ref. 7. 31. izr. 41. izr. ref. ref. 68. 453. ref. izr.]. Poklosi. ref. 1. 5078. ret. 295. ref. rk. 94. 13. 362.]. Molváiiy. 965. 24. 481. 9. 322. 56. 89. 1. 4. 37. Szörény. 477. rk. [Flóra p. ik. 437. Domló. 50. 1. 15. 34. 609. 10. 33. [Tóti p. 910. ref. ág. Zddor. Révfalu. ág. 9. 51. 131. izr. rk. izr. 220. 897. rk. 879. rk. 53. rk. 599.]. 18. ág. rk. ág. 13. rk. 44. ref. ref.2. 39. 6. ág. Újfalu (Magyar-) 367. ref. 54.kg. Viszló. Szent-György. rk. 114. 255. 52. izr. 20. Potoiiy. 10. 747. 24. ref. 606. [Magyar Ujfalusi telkes p. rk. rk. rk. rk.] 814. 47. ág. ref. 14. Pettend. 1. 46. izr. rk. rk. 4242. 3. 805. 14. 66B. rk. 383. 1. Pécs. 2. [Kraiicsevicza p. 5. izr. 927.]. [Lajostanya. ág. Szigetvár. izr. ág. izr. . 7. 279. 261. Teklafaln. ref. 924. 256. 2. rk. 7. ref. 193. rk. 24. 188. 43. Szent-Márton (Dráva-) [Tábor és Verbóka p. 10. 494. izr. Nemeske. rk. 62. 12. rk. 1735. izr. 434. 286. 1914. kg. ref. gk. ág. 375. izr. Sztára. rk. Porrog-Szent-Király. 55. ref.]. 358. 29. ág. Patosfa. izr. 35. izr. 48. 23. Szent-László. ref. 1785. 1. 165. (Tót-). ref 344. 456. ág. 13. 90. 677. 31. 19. ref. Tamási (Kis-). 11. 45. 1996. 23. Mereiiye. 192. 1. izr. 40. rk. gk.940. 76.340 Vármegye — Comitat : Somogy. 330. izr. Várad. 32. ág. 42. 6. 2. 43. Pata. 3. 6. 2. 32. 2. izr. Tamási (Dráva-). rk.

1829. 2. ág. 32. rk. ág. 5. ref. 1031. 1075. izr. 3. 18. 1045. Orda. VI. izr. rk. IZR. 48. 1197.]. 49. ref. Gaiiiás. ág. Ecsény. 4. Bezirk : Lengyeltóti. 714. ref. ref. ág. szöd. ref. 4. Köttse. Lát- rány. 21. 22.]. 1445. Osztopán. izr. rk. 220. 469. 39. 275. 14. ref. 9. 465. 21. 3174. 53. 242. rk. Gyrök (Szlls-). rk. 1085. rk. 16. Ecsény. rk. ref 33. rk. 225. 16. 16. [Lipa p. 69. rk. ref. 9. 6. izr. 23. rk. 341 57. Lak (Szólls-Kis-). 377. . izr. rk. rk. rk. 4. 12.]. 484. 2. ref. 423. Jád. Köttse. ág. 2271. 17. ág. 951. 13. Ecsény. 64. ref. 2190. ref 253. 127. Ecsény. ref. izr. 57. 964. 463. 951. Edde. izr. rk.]. [Hegyesd p. 75. ref.J. 32374. (Kis-). ref. 19. rk. izr. 1. 709. ág. 10. 1. 1304. 1224. Járás — Bezirk: laeugyeltóti. gk. Pamuk. [Bagó p. 5. ref. [Böröndzse p. 10. 12. ág. Lelle. 1. izr. rk. 366. ág. 10. Ecsény. 58. izr. 1.]. 8. Zsibóth. 70 egyéb. ref. 847. 4. 483. 1295. 12. 618. Ecsény. 7. rk. 588. rk.]. izr. 464. Csiszta p. 18. 14644. izr. Tur. 633. 521. 1. 726. Zsibót. Köttse. 2380. Kislak {Szlls-). Ecsény. 2575. 2. 45. kg. izr. ág. 22. Boglár. Jáá. Járás -. ref. Csehi (Balaton-). Lengyeltóti-Hács. 2. izr. 553. 552. 135. ág. 2. ág. izr. rk. egyéb. 8. 3. ZíUlor. izr. ág. [Belmajor t. 14. 11. 85. rk. 141. 1. 240. 26. [Lipócz p. Lak (Öreg-). 549. Somogyvár. unit. ág. 285. ref. izr. ref. izr. Buzsák. 15. 12. 18. unit. 5. 282. gk. Öreglak. 1627. ág. Látrány. Oyíigy (Tót-). rk.* ág. 12. ref. 1950. [Bels-Küls-Fonyód p. 2. 418. ref. izr. 16. Jaád. 1276. Járási összeg : — Gesammtsumme des Bezirkes : 48964. Látrány. rk. Berény. 9. 22. 3654.

1. 1. 31. ref 29." ág. 8. 1069. Csicsó. 801. 64. 7. Tur. 1. ref. 26. Csurg-ó. 766. ref 2. .76. 27. 314. 50. Szent-Pál (Tót-). 821. ág. izr.]. 9. ág. 302. ág. ref 11. Táska. kg-. 620. 1923. 3094. ref 12. 1. Keresztfa. 782. 834. izr. izr. 634. 711. rk. rk. Köttse. 863 ág. Szemesfalu. izr. ág. 23. 25191. 904. Bag'ola (Sáiicz-). rk. 116. 861. 1089. izr. 7. 456. 13. izr. [Csermajor t. 26.1240. rk. rk. Alsók. 21.] 366. ref. Inke. ág. Jád. ág.342 Vármegye — Comiiat: Somogy. izr. 353. 88. 1057. 6. rk. Vadaskert. ref. Beleziia. ref. 2205. 11. 3594. 1055. 4. 28. Bükkösd. rk.]. rk. rk. 314. 4. izr. 2. 3. VIÍ. ref 733. [Csalláiiyos p]. unit. 10. gk. 1. izr. 10. [Katalin p. 37. gk. 1. Köttse. izr. 709. Biikviiiap. 12. rk. Járási összeg — Gesammtsumme des Bezirkes: 30229. Iharos. 1242. 4. 1395. 987. Vámos. gk. ág. Visz. izr. 775. 98. 5. ref 140. rk. Gyékényes. izr. 9. 9. rk. 1337. Varjaskér. ref. rk. 3. unit. 27. 351. 8. [Pál p. [Garics. 3407. 5. ág. 11. 1. 1047. rk. 424. 223. 2. izr. ref 85. ág. rk. Járás — Bezirk: CsurgÓ. ág. Beréiiy (Iharos-). ág. rk. ág. 24. rk. 53. 759. 24. 1. izr. 5. 3. 22. ref. 1358. ref. 11. egyéb 1. 835. izr. Antalíalii. 1286. Sar- hmU izr. [Tikok-Berke és Lajosniíijor p]. ref. Falu-Szemes. rk. 23. Berzeiicze. izr. gk. 2066. 75. 55. 1695. 3672. 25. ág. 798. 1137. ref. ág. 19. 20.]. 20. 449. rk. 714. 22. izr. ág. ref 19. 5. rk. ref. ág. unit. 531. Köttse. [Hamuliáza p].

izr. 1024. 17. Sarkad. 762. ág. 3. 45. Járás — Beztrk : Tab. ág. 'íl 3.]. rk. Miháld. rk. 27. [Csege. Páti'ó (Nemes-). rk. 148. 2. 7. 664.] 1772. 22100. ref. 8. rk. Alsó ésFels-Fiitye. izr. 742. rk. 823. egyéb. 15. rk. izr. . . 14. 157. 19. Pat. 1596. 1388. ág. 23» 4. Liszó. 29.yéb. ref. 1735. 1129. 7. 743. 12. izr. . ág. rk. 16. Berény (Nagy-). 5. izr. ág. 22. rk. 896. 827. 329. 22. kg. rk. 235. Ortilos. 28. 5. rk. 911. 387. rk. 709. 42. 47. Szent-Király (Porrog-). Bábonv. rk. izr. ref. 217. Surd. ág. gk. 1008. unit. 1. izr. rk. iíg. [Móricz- liely és Szaplányos p. 122. 216. izr. Örfilos. 4. Szent-Miklós (Horvát-). ref. ág.]. ref. 6. izr. ág. 1. Zákány. 375. ref. 4. 429. 48. 343 13. 8. Udvarhely. Bálványos. izr. ág. ref. ág. 26. 3.]. izr. 1059. [Ság p. [Perecseny p. 3. ág. 890. 12. 28. 28. 818. ref. 21. 1116. 590. 975. 628. Szent-Péter (Pogány-). rk. 693. ág. 5. [Bükk p. 6860. ref. rk. izr. rk. 233. 576. 567. ref.]. ref. Kará- csony^p. Járási összeg : — Gesammtsmiime Bezirkes des : 34386. 4. 21. gk. 96. 671. 497. rk.499. rk. izr. ref. 646. ref. izr. rk. eg. 4Í4. 16. 25. Szent-Pal (Porrog-). ág. 795. [Cserhát és Világos p. 19. 18. VIII. 271. Marton (Nagy-). ref. ág. 138. Szentniiklós.izr. 397. 6. Siírd. 1488. 2. 257. ref. ref. 1. 324. 20. izr. 2. ág. Szeuta. ág. 744. ref. 23. 337. 23. 18. Inke. Járás — Bezirk: Tab. 4741. 1754. Saiid. rk. 137. 24. izr. 388. 11. 1. rk. 7. izr. ág. 653. 10. ág. rk. P^í^^'ó. gk. 5. 1. 1. ref. 7. PoiTog. ref. Ádánd. unit.] 1124. izr. ág. 2. ág. 110. ref. 526. 15. 31. 338. 6." ág.

9. 22. 890. ref. 21. 619.5. ref. rk. [Dolenka p. 885. reí.]. 588.rk. rk. 7. Egres (Német-). Som. izr. 503. ref. rk. 28. Torvaj. Lajos-Komárom.]. ref. 336. 9. 30. rk. 959. 32. ág. izr. ref. 552. 1. rk. 1762. Kis-Csaba p. 30. rk. izr. 78. 28. Tab. rk. 12. 24. izr. 8. 13. 304. 5. 3353. 11. 16. 121 izr. Tab. 1360. t] 1847. izr. izr.[Bótap. ref. 422. Endréd. rk. 1540. 18. Hidvég (Falu-). 2152. izr. 410. rk. ref. 323. 39. 3Iegyer. rk. ág. 518. rk.]. ág. 12. 10. ref. 13. 2474. ref. 9. 57. 19. ref. 3. [Kokas. ág. Tab. 714. 864. ág. 22. 329. izr. 993. 1145. 23. Hidvég (Város-). izr. ref. 18. [Tekenvs p. 559. ág. 6. ref. 25. rk. rk. 659. ref. 1082. 698. Ságvár. 12. 12. 1730. Szárszó.]. [Zsigmondul aj or. izr. 27. 52. 388. 933. 459. izr. [(Jámi p. 2. 558. 16. Szemes (Puszta-). 7. 419. Nágocs. [Amália p. 5. Karád.]. ref. 296. 199. 339. ág. 21. 144. 34. izr. 364. 15. ág.344 Vármegye — Comitat : Somogy. rk. 17G. izr. 22. 898. 888. ág. 1194. izr. 223. 4. izr. 344. 110. 2. 546. 800. ref. 627. 11. 33. Köttse.Zala. Lajos- Ksmárom.]. 73. Csepely. 29. 21. ref. rk. ref. ág. ág. Kröshegy.]. Tab.860. Jut. 908. Kiliti. rk. Szóhid. ref. 655. 41. ág. 565. 18. ref. 362. 3615. izr. ág. Zamárdi. 185. rk. 7. 84. 37. ref. izr. rk. 17. 301.]. 11. 28. rk. ág. 744. ág. 26. ág. [Tómé p. 291. Nyim. ág. izr. ág. 15. ref. izr. Kereki. 1. Köttse. 17. ref. Tab. 764. izr.rk. ág. [Lijpuszta. 5. rk. 190. rk. 272. 8. izr. 216. 74. 20. Tab. 791. 798. ág. izr. . 26. izr. ág. Papkuta p. reí. 6.'^27. Kapoly. ág. 666. 513. Lajos- Komárom. 58. 14. ref. rk. Tótokilap. 22. 1018. 24. 246. 140. Tab. 55. rk. 60. rk. ref. Szabadhegy. izr. 1010. 559. ág. Teleki. 245.

3 343. KüH. Kelénfalca. 48. 880. 196. Zics. 5. Kabold. rk. 14. rk. 21. gk. 3. izr. 5. ref. . 792. rk. Kalkgruben. kg. PetÖ- falva. rk. Hidegség. 13. Ágfalva. Kövesd. 533. 345 31. 961. 8. Keresztúr (Német-). Haracsony. rk. 891. rk. ref. rk. Hasfalu. 66835. izr. 9. rk. Vármegye — Comüat: Sopron. 16. Balf. ág. Czenk (Kis-). rk. 252.601. rk. 256. 12. [Tuskos. 13. rk. 3149. izr. izr. 43. 3' ág. 4.Harka. 22. 754. izr. 15. rk. I. ág. 2180. Doborján. 20. 2636. 950. 11. 1735. izr. 1684. rk. 5. 1072. 367. rk. unit. 18. 540. Sziget- vár.783. 16754. rk. 906. izr. Bóz. 3. 6. 1. 12544. 2. izr. izr. 764. Balt ref. Harka. 10. ág. 43. Csoromfalca.]. 5. Czenk (Nagy-). 12002. ág. 540. Czenk (Nagy-). 1730. 210. 10. 6. 2. rk. Czundi'a. izr. ág. Járás — Bezirk : Sopron. gk. gk. ref. kg. izr.410. ág. izr. 1126. 519. Bánfalva. 253. 16. Tsok. 868. izr. 1150. ág. 1560. izr. ág. rk. 40. 833. 5. 1613. Járási összeg : — Gesammtsumme (les Bezirkes : 35077. Harka. ág. 9. rk. ág. 19. l. Járás — Bezirk: Sopron. 1. 18. Vármegyei fösszeg: — Gesammtsumme des Comitates 326. 196. 505. 1364. rk. 496. 19451. 6.izr. ref. 21. izr.2532. 1283. 496. Balf. 7.rk. 349. Nemes-Kér. Homok. 1. Kaposvár.ág. 497. 11430. 16.ág.081. 3. izr. rk. izr. 1140. ág. 524. 2. rk. unit. 1820. izr. ^ 6. 5. izr. 12. 24. 86. 9. Hegyk. ág. Kertes. izr. 1855. ág. (Mészgödör). rk. 1342. 139. 9495. Klimpa. 9. rk. : 31. 8. ág. 3. 1. 201. ref. Mészvierem. 3.835. 684. 592. 17. Vargyakp. kg. 231. Kopháza. 1. rk. ref. 493. 1140. egyéb 6.

ág. 17. 9. 7. izr. Petöfal- va. 1179. ref. ref. rk. rk. 8. 31. 630. izr. 5. 1717. 640. 2041. Nemes-Kér. Péterfa (Alsó-). 2 36. Lakfalva. 801.'m\ 8. rk. 35. izr. 3. 42.* izr. izr. izr. 332. 14. 2. Lózs. Dai'ufaiva. ág. 1146. ág. JLí}5. ág. 33. 4. 11. 1930. Balf. 34. 629. ref. 6. Ritzing'. Xatfv-Mai'toii. 9. 32. Ág- falva. 1.*1002. Kabold. Riczino. rk. izr. Lépesfaka. Rákos. 527. ág. Lakompak. izr. 3. Somfaivá.\zY. Piinive. ág. 975. 752. 20. rk. 3Iedgyes. 34. rk. ág. 8. Járás — Bezirk: Nagy -Marton. izr. izr. izr. 6. 1114. Félszerfalu. ág.340 Vármegye — Comitat : Sopron. Peresztcí? (Német-). 1198. izr. Ágfalva. rk. 7710. rk. rk. ág. 7. 29. ág. ág.! 186. izr. Nagj/. ág. 7. 578. 250. 1. 2. ág. 23. 2729. ág. 614. 4. izr. 4. ref. Nai/// Marfon (Keresztény-). rk. 1. ág. rk. unit. 1610. 161. 9. xMedgyes. 16. rk. 8. 887. 34. 334. 26. 11. gk. rk. izr. Kabold. 1. 1603. Besent/öd. 1063. rk. 8. 5. 20. rk. 105. 4. 1669. 27. 1. 1405. Borbolva. Nádasd. izr. 24. 8. 10. Morócz-. 98. izr. Ka- bold. 704. Petöfalta. ág. 8. Pecsenyéd. 327. 3Iárczfalva. Petfahi. 566.1442. rk. 4. 30. 1. rk. ág. 11. 1579. 881. két községre oszlott a. 392. 71. ág. Szécséiiv. 1572. izr. 647. Ottova. 1427. II. 27. rk. rk. 1. gk. 400. ág. izr. 531. rk. 1096.4. : Marton (Izrael). 2461. Haracsonij. rk. izr. rk. 37. Agfalra.izr. 4. 382. Petö- frtlva. 2. 6. 654. rk. 29361. 2869. 28. Nvék. ág. izr. 6. 590. 2093.rk. 53. 9. 58G. 1509. Vepei'd. 25. 534. 2491. ág. unit. 10. 325. Harka. 5. 677. rk. 1527. rk. ág. 25. ág. ág. Szántó. Péterfa (Fels-). 7. kg. Járási összeg: — Gesammisumme des Bezirhcs- 39022. izr.. b.Petö- falva. rk. izr. 3. . izr. 903. Frakiió. 1. 1734. 644. Lépesfahi.

unit. 16. Ruszt. 17. Kismartollhegy (Fels-). Stocziug. «. 1264. 4. rk. Bütlöskút. ref. 14. izr. 1. 18. izr. 16. izr. rk. ág. 44. izr. 26. 1431. 9. ág. Petöfalva. Tormafalii. 668. izr. ik. izr. ág. 849. 1282. G. 1026. rk. izr. ZcV/. 1586. ág. 1. 14. izr. Ruszt. 11. izr. izr. 1784. 100. 1. 662. 4. izr. Siklós. 1874. ág. izr. ág. izr. izr. 829. rk. ref 3.l799. ref. ág. Szikra. 13. 12. 862. rk. izr. Pordáiiy (Lajta-). 1315. 1. izr. 1778. 919. rk. 3. Cziiifalva. Kanizsafalva {Kis-).rk. ág. Ruszt. llöfláiiy (Kis-). 925. 486. 1335. 1630. 4. izr. 792. 14. Kanizsafalra {Nagf/-). 914. 315. 9. 176. Lorettom. rk. 3. rk. 2C0. 1234. 5. 10. 534. rk. 13. 6. 17. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 22817. gk. 4. Petöfalva. Zemenye. 10.]. Darmsfalu. 929. rk. 12. izr. 16. 16. Lorreltó. Szeiit-3Iiklós (Lajta-). 1. izr. 14. 3. 783. 1045. Hüflány (Kagy-). Fehéregyház. rk. 1591. 1. Oszlop. 1255. 17. izr. ág. 1559. 1.rk. izr. 2. rk. Rétfalu. ref. rk. 2. 2. PordáiiV (Viilka-). rk. 5. 11. izr. izr. 11. 14. III. 1. 11. 1617. 1.S'í%. Darázsfalva. 1873.ág. 12. [Ibeniiass p. 1456. 1799. 908. 3. Feketeváros.938. ref. ág. . Újtelek. 5. 317. 1221. 7. rk. rk. izr. 15. 818. ág.. Ki^iiiartoiihegy (AI&ó-).Sto(lra. 1. rk. 127. 1580. Czinfalu. 1. gk. 2.]. 1214. ág. 1.4. 13. rk. [Köszénbánya t. 3. Járás — Bezirk: Kis-Marton. 4. 1497. ref. 1198. 347 11. ág. 3. 15. rk. 17. 1512. Járás — Bezirk: Kis-Máiton. rk. ág. Sércz. 8. 1. ág. 957. 11. izr. izr. Kismarton-Váralja. ág. rk. ág. K^. 14. 1859. 1527. 37. 1986. ref. rk. unit.920. 20934. Oka. 5. rk. ág. 5.

10. 11. rk. 15. ág. 1041. rk. Nemestelek. ref. 2. Csáva. 1372. ref. Újfalu {iMJta-). ág. izr. 10. 1500. 593. rk. ág. izr. 3. Bajta-Csege. 1043. Füles. izr. 455. Rusit. 7. izr. Sorod. 1511. rk. «. 21. Hársfalva. 849. László (Alsó-). 2197. rk. 3. 599. 4. 26. h. izr. 1128. 12. rk. 23. 1. 1702. Kabold. izr. 1752. Császárfalu. 828. 23. 7. 452. 334.rk. Locs- mánd. izr. izr. Szarvk. 18. [ölgyfalu. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 32666. 257. izr. izr. . Dörfól. 829. 21. 9. 1169. 7. 52. rk. 2246. ág. Bánya. [Tábor p. 16. 6. ág. 134.gk. 5. 20. 1. rk. Kéthely. rk. Újfalu. rk. 1127. Csáva. 2165. 1. 720. 1. IV. 1.8S6. 608. 5. 1. Vinipácz. 28. 14. Csáva. ág. ág. ág. 1. 1035. ág. ág. 9. 1169. Klastrom. Gvirót. rk. ág. 2. ág. 19. 8. 18. 19. izr. izr. Ruszt. 8. 148. 7. Völgy falva. 852. 565. Ligvánd és Langató. Bónya. Barom. 3. 1781. Zárány. 739. izr. 4. 844. izr. 724. László (Fels^-). izr. 609. rk. Csáva. Borosmonostor ^ 726. 5. Szent-György. rk. Lándzsér. 912. 5. 877. Karló.'348 Vármegye — Comital : Sopron. 57. ág.]. rk. Drfalu. 22. 849. 71. 1. 20. Ligvánd. ág. 1164. 4. 713. ág. rk. Kszeg. 1059. izr. 3.ág. 768. Locsmánd. 11. 1173. 1346. 804. 30. Barom (Nagy-) Szabadtölgy. 17. rk. ág. 11. 339. 1. 878. rk. 2211. [Burgau t. 1. Járás — Bezirk : Pulya. 840.]. rk. rk. izr. Dercske. Kukerics. 25. rk. ref. 13. 25. 870. gk. 15. 334. ág. izr. izr. rk. Lindgraben. izr. rk. 135. Károlgfalu. 1007. Szárazvám. rk. Locsmánd. 1423. 743. izr. 17. 801. 1071. 7. rk. Khalom. Széleskut. i?óm/fl/ca. rk. Kis-). rk. Kszeg. rk. 16. 137. rk. 1742. ág. Felsö-Ptdya. 716. 31599. rk. 2. izr. Szent-Margit. Frankó. 2. 24.

izr. 55. rk. 25. ág. izr. 30. rk. 575. Weingraben. Bükk (Fels-). ág. izr. izr. 26. 18. Kabold.Ág.Nagy-Geresd. 25.ág. 286. 480. 472. 1058. Csáva. ág. 5. 155. izr. Közép-Bükk. Csér. rk. Család (Puszta •). 28. 13. 299. izr. 7. 10.Újlak. izr. 8. Egyházas- Rádócz. rk. ág. 20. rk.rk. izr. Rámócz (Alsó-). izr. 291. 346. rk. Nyiijtal. 3. 272. rk. ág. 1. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bez4rkes: 27869. 33. 7. 3843.Berekalja-Tompaháza. Járás — Bezirk : Csepreg. Berény-Iklan. 220.rk. rk. 6.152. l. 7. 15. 2 . izr. rk. 316. Pulya (Alsó-). rk. 700. 23. 591. 851. rk. ág. 230.412. 4. 1Ó40. 35. Ostoros. Bleigi'aben. rk. 6. 118. rk. rk. 246. Bük (Közép-). 1. 8. 109. Eiujed^ 272. 901. 134. rk. Borsod. 3. izr. rk. 2. izr. rk. izr. 151. 576. rk. 10. rk. 532. 22. 3. 1044. 742. 1051. 5. Pulya (Közép-). 500. 4. 32. Répczef. 31. Rámócz (Fels-). ág. 810. 1. 500. 1251. 259. 1. 5. 11. ' 12. V. Beö. 11. B6. 911. 403. ág. 346. 879. 495. 108. izr. ág. rk. 821. 10. 36.93. rk. 13. 1055. 29. Szent-Márton. izr. ág. 25644. 20. ref. izr. 515. 22. Lók. rk. ág. 130. Chernelháza. 491. 408. Pulya (Fels-). 24. izr. ág. 477. 152. 6. 485. ág. 251. üdvard. 5. 3. Csepreff. 132. Újfalu (Kis-). 4. 36. 34& 21. 27. izr. 3. ág. rk. rk. Bükk (Alsó-). izr. 3669. rk. Csáford. 4. Locsmánd. 7. ág. izr. 569. izr. ref. 1935. 6. Locsmánd. 301. Alsó-Bükk izr. 529. ág. 37. rk. 573^ ref. 3. rk. Malomháza. izr. 1080. 843. 11. rk. Járás — Bezirk: Csepreg. Egy- liázas-Radócz. Locsmáml. 230. Micske.6. Pei'vány. Look. 2. ref. 851. rk. Ul. 390. izr. 9. 3i6.Közép-BiiH'. Dam<»nya. izr. ág. 34. 756. Nemes- Kér. 2.

Und. 24. 47. 19. 23. 45. izr. 468. ret. 1043.. rk. 311. 2Q. Mesterháza. ág. rk. 88. Dunán- túl. 288. 4. 85. rk. 455. 21. 279. rk. ág. 3. 7. 37. ág. izr. 672. 22. 19. ág. ág. izr. rk. ág. ág. 41. rk. 10. rk. 1325. ág. 744. Ne- mes-Kér. 310. rk. 23. 542. 461. ref. rk. rk. ág. izr. 14. 10. 56. Nemes-Kér. Szakonv (Alsó-). 31. 108. 628. Ládony (Pór-). izr. 3. 4. 14. 20. ág. 360. izr. Peresznye. 1. Geresd (Kis-). ág. Nemes-Kér. izr. 44. 635. ág. rk. izr. 26. ág. 11. 319. 32. 20. . 39. Nemes-Kér. 25. 5. i. rk. izr. rk. 244. 36. rk. 448. 8. Geresd (Nagy-). ág. izr. ág. izr. 131. 30. 206. izr. 8. rk. 33. 536. 9. Szemere (Répcze-). Gógánfa. ág. 1. 39. rk. rk. 207. 243. izr. izr. 157. 453. 83. 3. rk. 523. 306. 12. Sajtoskdl. izr. 5. egyéb 1. Nemes-Kér. Szopor (Fels-). rk. 891. 557. 18. Iván. 201. 1. 5. 20. 132. 306. ág. Felsö-Szakony. Szakony (Fels-). 32. 226 rk. 211. 1. 293. 347. 429. 225. 636. ág. ref. 385. rk. 42. Hetye (Makkos-). rk. ág. 135. Dasztifalu. Horpács. 244. Szopor TAlsó-). Felsö-Szakony. 257. rk. . ág 6. rk. 1042. 193. Lédecz. ág. rk. Löv (Német-). 449. Yölcsej. 8. 46. izr. ág. ág. 469. ág. Salamonfa. 249. 35. Ság. 5. 243. rk. rk. Keresztény. 516. 12. 194. izr. Gyüleviz. 7. 27. Ládony (Nemes-). izr. Nemes-Kér. 43. izr. ág. Lócs. ág. 6. izr. 429. 25. 40. rk. 1 5 15. 318. [Viszta t. Gyalóka. rk. 16. 34. rk. 350 Vármegye — Comilal : Sopron. 622. 227. izr. 39. 864. Kál (Sajtos-). 13. rk. Vis (Káptalan-). 6. 108. 12. 221. 475. 188. 42. Felso-Sza- koiiy.]. 100. izr. 1. 29. 206. 199. 41. 602. ref 1. AG. ág. 12. Simaháza 81. 28. ág. 8. 719. izr. Viss (Nemes-). Kér (Nemes-). 723. 431.jkér. 1495. 180. 1285. 564. Egyházasfalu. 1. rk. 17. 200. rk. 403. 1534. ág. izr. rk. 277.. 19. izr. izr. Jánosfa.

15. Ebergöcz. 1414. ág. 2. 2. ág. Sari'ód. ág. rk. Szent-Miklós (Fert-). 3. Csabod. rk. 50. 12. 20. 13. rk. 7. ág. izr. 9. 5. ág. ág. 1170. 18. 522. 667. izr. rk. izr. 4. 22. Edve. 588. 7. izr. izr. rk. 48. izr. . rk. Oi'dód (Babot-). ág. Beled. Keresztúr (Tót-). rk. 925. ág. 636. rk. 9. Balf. 979. 2888. 2. Farad. izr. 17. 602. Járás — Beziik : Kapuvár. 644. 8. izr. 655. Endréd. 23. Nemes-Kér. Vadosía. 3035. rk. Osli. 4554. 1399. ref. 60. ág. 223. izr. gk. 2. izr. 1148. izr. rk. 17. 629. 1114. ág. 5. Czii'ák. rk. 2. rk. rk. rk. Mihályi. Höjtök. egyébb 1. 28. 1235. íM.' ref. 3. 658. rk. 165. 617. izr. 20. 1163. 1059. rk. 136. 139. Ne- mes-Kér. rk. 1464. izr. Beled. SUtöi'. rk. rk. izr. 655. 1023. 27. Páli. 16. 915. 23865. 7. 7. Gai'ta. 26. 909. rk. ref. 1027. 3. 49. ág. 560. 918. 5. 25. Beled. 580. 554. 316. 430. 806. Kapuval'. ^. 2437. izr. rk. izr. Zsira. 821. 1417. VI. 3. rk. 1. 1145. 15. izr. 238. 175.sidíiny (Német-). 351 48. 13. 21. ág. ág. Himód. Szártrdd. ref. 4. Agyagos. 7. izr.' 246. 2. 1007. 11. 71. rk. 13. Eszterház 393. 41. rk. 5. 1. izr. 533. izr. 765. rk. 634. 17. 1279. 1435. Járási összeg : — Gesammtsumme des Beürkés : 28955. izr. 1690. 21. Beled. ág. 9. ág. Va- dosfa. ág. 2. 5 20. 10. 1257. izr. 1261. 1. 32. 6. rk. 1. 15. 660. Keczöl. 113. 414. ág. ág. Felsö-Görzsöny. Csapod. 1. 1848. Balf. ág. Járás — Bezirk : Kapuvár. 6078. rk. izr 16. Hvej. izr. Petoház. ág. 12. 1141. 5535. izr. rk. ág. ág. ref. 26. 528. ág. izr. 14. izr. 7. izr.SV///ö/\ 1272. 827. izr. 9. Pályi. Kisfalud. 412. rk. Balf. 4. rk. Déiiesía. 241. 6. ág. 18. Muzsaj. izr. 3. (jlyoró. 1527. 125. . 8. izr. 19. Zsidáiiy (Horváth-). Z. Balf. ág. 30. 641. 1472. rk. 1870. 364. rk. izr.

1. Vadosfa. 1. izr. 1066. Széplak. Pordány (Rába-). 16. 7. Csanak (Rába-). 863. 11. Járás — Bezirk: Csorna. 26. 935. 29. 11. 392. 35. VII. Sárkány (Szil-). rk. ág. 627. ág. 13. Jobballáz. 711. ág. ref. 16. 7. Felsö- Görzsöny izr. ág. rk. rk. 302. ág. 227. rk. rk. 8. 14. izr. Farad. 1189. 6090. Farad izr. izr. ref. rk. IZR. 23- 18. Árpás. ref. 746. izr. Maglócza. 19. rk. rk. 5. 718. 67. Vadosfa. 589. ref. 4. rk. rk. 1. ág. rk. 1399. 37. ág. rk. ág. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes: 42299.]. rk. Egyed. rk. 1101. 2. 30. ág. 602. 2. Bodoiihely. rk. 2. 478. izr. Farad. 320. 1209. ág. 655. 512. 5. 4. Acsalag. Bágyog. ág. ref. 423. rk. 27. rk. Fa- rad. 1933. 86. izr. 17.•-'52 Vármegye — Comital : Sopron. izr. 17. gk. 94. rk. ref. 1296. 2.8. 598. 10. ág. 291. 822. 1. Németi. 6. Pásztori (Alsó-). 1289. 34. 4. 311. rk. Zsebeház. 20. 11.1322. izr. Dr. 7. Vicza. Szergéiiy. 909. 352. izr. 288. 449. 982. Pottyond. gk. Farad. 271. 598. 4109. 8. izr. 9. 8. ág. 10. izr. rk. Barbacs. 36816. . izr. 11. Vadasfa. ág. 361. Vásárosfalu. rk. ág. 2. 428. 34. ág. Balf. 390. 293. 505. ág. izr. 10. 25. Vittnyéd. rk. 1. 9. 123. 6. 4. izr. 1. izr. rk. 1. izr. izr. 1323. 1. Sebes. 272. 2. Pásztori (Fels-) ^ Pásztori (Alsó és Fels-). 487. izr. 33. izr. 3. 13. 36. 21. 875. [Petién t] 1441. Bogyoszló. ág.ág. 1477. 6. 322. Szili- Sárkány. 24. Kapi. 8. rk. rk. 9. Veszkény. 1085. 305. 17. ág. 12. rk. ref. izr. 603. 1498. ág. Ah és Felsö-Pdszlorí. 160. 924. izr. 53. izr. 117. 7. ref. 1074. ág. izr. Sárkány (B-). Beled.1 484. 32. '8.rk. izr. 1351. 93. 143. 960. 632. Farad. ág. 15. 5376. rk. Csorna. rk. 7. Szil-Sárkány. 105. izr. 22. Pottyond. ág. 1044. 31.[Belsmajort.

izr. 562. DiUic. 218415. ref. 1. izr. 16. 24. 1421. Szobor. 224. gk. rk. 128. REF. 9043. 10. rk. 48. 8289. 9. rk. 69. 1115. 597. 250. Sopron. 1. 136. Kis-Babót. 783. ág. ref. izr. 1518. 62. kg.].. rk. 114. Gyulaháza [Kis-Gyulaliáza t. izr. 12. 12. 575. Szül. rk. gk. 6. 685. izr. 187. Anarcs. 6. 3. ág. 271. 1015. ref. 187. 2. *S'o6or. Tiszántúl. rk. 4. izr. izr. rk. izr. 65. rk. 35. gk. 818. unit. 20. gk. 9.léke. Vág. 3. vk. 28. 2972. ág. ref. 3393. 27. Szovát. !i IN-. gk. 3. Várniegvei fösszeg : — Gesaninitsnmuie des Coínitates. 35. ág. egyébb. Ajak [Darnsziget p.13. 997. 1503 rk. 11.' 791. 5. 31. Szany. izr. 26. 21. 45. ref. gk.439. 259602. izr. 1273. gk. 219. ág. 28. 296. 1. 6. [í eberjnass és Kopház p. Tamási. 122. 3046. ref. gk. 1183. ág. 207. izr. 234. Tata (Kis-). 2813. Jái-ás — Bozirk : Kis-Várda. rk. 6. 353 22. 2. 15. izr. Járási összeg — Gesammtsiimme des Bezirkes : : 34241. 17082. 28. 1225. 595. I. gk. 2451. ref. rk. rk. rk. ág. ref. rk. ref. ref. kg. 1446. unit. 3.izr. Vármegye — CornUat : Szabolcs. gk. 2809.. izr. Sopron. gk. 366. Kis-Marton. izr. 61. 1548. 49. 227. 805.. [Óntelek] 3913. 1571. ág. Farad. 2566. IZR. 925. Berencs. 23 .ág. 826. Kanvár. izr.'. rk. izr. 132. rk. 2. Döglie. ág. 18. 4. 5. gk. . Járás: — Bezírk : Kis-Várda. 29376. "88. ág. 233. 3119. ref. 44. 1344. 14.]. 1501. Szent-András. 1. . ref. 384. ref. Gyr. 77. izr. ág. rk. 25. 11. ref. 135. Ruszt. 12. 198. 288. izr. ág. kg. ref. 23.]. izr. 1(* 8. 3. 2. 576. rk. DíMubrád. l. ág. 74. Szil-Sárkány. 1. gk. 971. ág. 27213. 254. ág. rk. 31715. 29. ág. rk. 591. 7. 5. ág.

844. 8. 89. 4066. izr. 11. 28. 384. rk. izr. 1597. . 5.354 Vármegye — Comitat: Szabolcs. izr. rk. l. 78. izr. . 174.2145. 1948. Petneháza. 760. gk. rk. ág. ref. ref. ág. 46. ág. rk. 200. rk. ág. 515. 1. 353. 18. 30. ref. rk. gk. ref. 18. 50. 66. 800. rk. gk. 43. rk. 45. izr. 487. 349. 748. 95. 1371. -^ 9. 2. unit. ApáÜ {Kopács-). Agtelek. Baka (Kis-). izr. 91. 891. 88. Várda (Kis-). 32. gk. ref. 1. 744. ref. izr. ág. 6. ref. Karász. gk. 52. 913. rk. 6. izr. 115. 178. 862. 14. 210. ref. izr. Apáthi (Kopcícs-). rk.ske. 7. 355. ref. 129. 3. 175. [Danisziget p. 18. 384. ref. 580. ref. gk. 144. 495. 17. 199. izr. gk. 845. rk. 53. 6458. 240. 13. Páti'oha. ág. 3. 406. 112. Laskod. 5. rk. gk. 58. gk. gk. Litke (Fényes-). 48. ref. 12. 565.301. 8124. izr.ág. ref. 504. 61. gk. 1. 138. 1. 574. 184. Eperje. izr. gk. kg. 204. 457. Aranyos (Bács-). gk. 25. 7. Tass. rk. 61. Kékese. unit. izr. izr. 827. Veresuiai't. 245. izr. gk. II. KomoW). 2. 10. 39. 94. izr. 1085. 1260. Nyíregyháza. Bezdéd. Járási összeg: — Gesamtnlsumme des Bezirkes: 31820. 16. izr. 4. gk. ág. ág. rk. izr. 20. 15485. 3. 551. gk. 1.]. gk. 2149. 138. 12. 939. 343.ref. Járás — Bezirk: Tisza. ág. ref. 14. rk. kg. ref. gk. rk. ág. 2110. 22. 75. 624. rk. rk. Óiitelek. 58. kg. ref. r^ Dombrád. 447. Benk. 388. 707. 5. gk. 2. 146. 756. 4. 2023. rk. 15. ref. ref. 58. Pap. 19. 546. 2091. izr. Baka (Nagy-). ág. 1. gk. izr. rk. 1634. 211. ref. 4060. 443. 111. 6. 669. ág.

gk. gk. 2326. 42. 2. Mogyorós. Járás — Bezirk : Dadai-Alsó. 114.]. Szent-Márton (Tisza-). ág. ref. 47. 866.obaj. 427. 19. 6. gk. Petri (Löv-). 16. 2. 774. [Dankó. Báj [Szarka p. 67. izr. rk. ref. gk. ref. 456. 23* . Járás: — Bezirk: Dadái. ág. 3. 170. Varsány (Kis-). Járási összeg: — Gesammlsumme des Bezirkes: 21895. 4. 100. 550. gk. BUd (Tisza-). gk. 129. Borzikhát. 13. ref. III. 16. gk. izr. 17. izr. 21. 380. rk. 73. Mándok. 16. izr. 780. 12. 56. 4. 2815. Zsurk. C. 84. rk. 197. ref. izr. 1857. 534. 6. 260. 309. Gyüre. 282. rk. 1184. gk. rk. Pálcza (Tornyos-). 632. 49. rk. gk. gk. gk. rk. gr. 1421. ref. 39. 29. 840. 724. rk. 14.5. ref. izr. 104. 355 9. 20. gk. 82. rk. 1. 39. 2534. 29. gk. 33. 107. ref. 512. rk. REF. gk. rk. gk. izr. 14777.]. 2. 704. 391. 726. 855. 560. 8. 47. rk. izr. 336. izr. Tiszántúl. 1626. 65. rek 585. 47. 597. Í5. 1. rk. 322. 94. 55. 22. ág. 35. Szalóka. gk. 15. 594. ág. ág. Varsány (Nagy-). izr. 26. 1120. rk. lef. 3. 1. ág. ág. Tlmzsér. ref. 84. ref. ref. rk. izr. 70. Kenéz (Cserepes-). 17. 709. 39. 189. rk. ref. 688. 297. rk. 862. gk. Ladány (Ör-). 76. 450. 18. ág. 50. izr. Lapos- hát p. 855. ág. Löv. 767.Alsó. 22. [Endes p]. 18. 1611. 260. ref. 42. 12. izr. 1. 303. gk. 21. ref. 1814. 6. Tímér. 145. 146. Gemzse. ref. izr. 770. izr. gk. 896. ref. 829. 1955. 142. 13.]. rk. 20. 23. izr. izr. 471. 255. Eszeiiy [Kis-Eszeny t. rk. gk. rmez. ref. 10. rk. izr. ref. 24. 24. 43. 122. rk. izr. izr. 11. 1. izr.

]. Függ. Eszlár (Tisza-). 887. 106. gk. Nagy-Bagota p. Beje. izr. ref. ref. 5085. . 387. [Xagy-C'senger. Erdpiiszta. ref. 37. gk. 72.Tózsefháza. Zol- tán. [Hangács. Dob (Tiszca-). 39. 146. gk. 845. rk. 508. rk. 632.]. 18. Basa. 6. 8254. gk. 12. és Rév- Csomóka p. ref.] 9387. 17. 86. 3Iik- lósmüve. 25. ág.]. 1. Paulaliget. Tardos. gk. 3954. 23. 602. (j-rvényszög. 1162. 44. rk. 2126. ág. 952. ref. 23. Lajostornya. gk. Sárgapuszta. Takaros. 791. [Katahcalom. A'erebeshát. Polgár (Tiszt-). Fo- lyás. ret. Képlmloni. kg. kg. Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes . [Elhát.]. 423. 350. rk. Nfigyfástornya. 358. 9. izr. 2691. ág. [Tuka. 8. izr. 10. 2473 rk. Kocsordos. rk. 6903. Hathi. Lóraháza. 6. 2741. 165. kg. . 2664. gk. Ladány (Tisza-). ág. 436. Kék. izr. Kashalnia. Szur- kos. p. ref. 221. gk. ág.356 Vármegye — Comilat : Szabolcs. Csegeszeg. ref. 516. Jeges p. 151. Baslialom. Nagy-Kerecse. ág. 5. 17. Pthrügy. 13. Kenéz (Takta-) [Szabó-Honioka. rk. 3160.- 13. Bödönhát. [Hajnalos. Dada (Tisza-). 279. ág. Rá- zom p. 1048. ág. IZR. 12. izr. gk. izr. rk. gk. Bekéiiy p].• 35547. izr. ref 16821. 15. Lök (Tisza-). Altér. Szent-Mihály. 674. 7.]. izr. Sóstó. 242. ág. Kis-Bagota. izr. 534. Liget. rk. Polgár. Lipcsehát. 217. 230. 83. 30. Szorgalmas p. [Collegiiini. 92. Farkasliát. Potozahát és SzÓilósmajllát p. izr. Kincses. 2077. 205. Szelep. ürrét. 13681. gk. ref. Föve- nyeshát. 5. 4.]. ref 165. 2. 1203. SzüUslapos. 11. 48. rk. Forgács- hát. Kisl)ágylialoni. 1142. ág. ref. 8. Szilhát. Kasziba. 1652. rk.

337.' izr. Vencsell. 213. gk. 4. izr. Buj. izr. 567. 10311. izr. izr. kg. 146. ref.]. 3341. ág. gk. ref. gk. 1341. 31. ref. 9. 633. 20. 771. 6. 1. kg. 706. 1167. ref. gk. gk. rk. 10. 199. ág. ág. Járás — Bezirk : Dadai-Fels. Járás — Bezirk : Bogdány. Járás — Bezirk: Dadai-Fels. rk. rk. 48. ág. 8. rk. 121. 114. 225. gk. 271. 402. Ibráiiy. 2534.]. 179. 83. 264. ág. rk. 2. Kaszaritka p. 363. 13. izr. rk. ág. Bogdány. Besztereez. 11. gk. 533. 991. ref. gk. izr. 13. 2. ref. rk. 5. rk. líogdánv (Szolnok-). ág. 67. 285. rk. Hogdáini (Nt/ir-). Berezel. Paszab. Zalkod. 127. 15. 179. 905. ízr. sk. Deineeser. 1343. 484. gk. rk. 3005. 13. 166. 145. 1C37. rk 363. Veiicsell (Ó és Uj-). 209. 5. Gáva. 1057. 2021. 275. izr. 708. izr. ref. 42. ág. 834. 3. gk. 15. 6. 4. kg. ÍÖ9. ág. 125.106. ret. 1572. ref% 403. 69. 2514. gk. ág. ref. kg. 711. ref. ág. 179. ref. Nagyfalu. 333. 33. 1. rk. Viss. Szabolcs. 1441. 7469. gk. izr. 3. V. 524. rk. 25. 36. 3473. rk. 318. 78. 222. izr. ág. 66. 14. izr. ref. 4. gk. 222. 634. 4. izr. 304. izr. Berkesz. 1039. 3. 11. gk. 1850. 85. ág. gk. rk. 357 IV. rk. 7. ref. gk. 16. 596. 526. 9. 2. 13. ág. 1666. reí. 24. gk. Í788. 920. 19i>. ref. 49. ág. 1. izr. 771. 721. 92. izr. rk. 413. ág. ref. ref. 6. 587. Rakamaz. Balsa. Tiiiiár. 911. Járási összeg*: — Gesammfsumme des Bezirkes: 24083. Gégéiiv [Tölgyes. 1. 1. gk. 28. 91. . 2565. 987. kg. 4. 206. ref. 4803. 1057. 100. izr. 12-13. 9. 7. ág. rk. Kenézl. rk. ref. 30. [Rózsás és Paszabcsiics p. izr. izr. 322. rk. 171. 685. gk. 691.

810. 125. 1. rk. 2143. 7. 331. 757. 20. 140. 15.£48. 10. 3. ág. izr.973. Tiszántúl. 68. 1055. 249. 88. 103. ref. izr. 873. 370. 4043. 632. 99. ág. gk. Fazonja 1189.2944. gk.. rk. rk. rk. gk. 1245. rk. 122. 723. rk. ref. gk. 644. izr. 104. 12. gk. rk. 646. 1011. izr. 520. 592. 371. Megyei'. ref. kg. ref. 5. 238. 221. 282. 16. izr. izr. 282. 255. 150. ref.gk.ág. 19. 12. gk. kg. Kék. 16. 13288.rk. ág^. gk. 317. izr. 1307. ref. 883. 1011. ág. 6. ref. 60. rk. 146. ág. 1537.gk. 2. 6. REF.gk. ref. gk. 20. 29. 3690. 659. 62. ref. 412. izr. 447. izr. 373. ref. 225. 8. Dobos (Pnszta-). rk. gk. 443. 481. 140. 2601. rk. ref. 92. 79. Bogát". 226 izr. 104. 9. 4. gk. rk. gk. ref. gk. 11.rk. 85. 1. Megt/er (Vas). 460. 57. ref. Sény. izr. izr. 601. 70.358 Vármegye — Comitat : Szabolcs. izr. 36. 270. 401. 2. Tét. izr. 747. 56. 189. ref. Járás — Bezirk : Nyir-Bátor. Raniocsaháza. 212. gk. ref. 3. 4. 11. ág. IZR. 159.izr. 3. 10. 114. 284. Halász (Nagy-). kg. ág. 1133. gk. rk. 103. 1. 470. Raátl. Beitek (Nyir-). 14. ág. 75. rk. Encsencs. 7506. 2818. 198. 843. Székely. ág. gk. 293. Ibroiiy. 117. izr. . rk. gk. 8. 5. 18. gk. 2. 163.rk. Ág^. 1851. 1098.779. izr. 46. izr. Rád.ref. [Harangod és Xyirjes p]. 160. Bakta (Nyir-). Nyir- egyliáza. 17. 47* 20. ág. 988. ág. 221. rk. 309. izr. 206. 7. 13. ág. 129. 3237. izr. rk. rk. Besenvüd. Kemecse. ref. 22. 531. rk. 2093. ref. 1. 29. Nyiregyháza. ref. gk. ág. rk. Oross. 4. 2189. 204. Kotaj. ág. izr. gk. 32. ref. ág. ref. 651. Kércs. Járási összeg : — Gesammísumme des Rezirkes : 27744. 1005. 163. 95. 925. ág. VI. 447. Tura. 7.

6. gk. 860. gk. 129. rk. ref. 187. 351. ref. 219. 144. 98.1532. 588. 881. 823. 1004. 3. Mária-Pocs. rk. Acsád. 161. 357. ^2. [Dalári rész és Per- g p. 890. 357. 5. ág.5. izr. kg. Fejértó (Ó-). 516. 488. 165. 3880. 612. 1357. Nyir-Bátor. izr. Petri (INk-s-). 43. 493. izr. 82. [Csonkás p. Piricse. 648. 58. 764. 1630. gk. 1056. 94. Lúgos CNyir-)^ 2030. Pdlis. gk. 12. és Nagy-Tivorán. 151. Kohód. 136. Fehértó {Ó-). ág. 432. 4. 65. 110. izr. 12746. rk. gk. 936. 499. 1841. ref. 2. ág. Gvulaj. izr. Ábráiiy (Biula-). izr. 285. Lorántháza. Eör. 16. 249. ref. ref. gk. izr. 77. Papos. Járás — Bezirk: Nagy-Kálló. Léta (Kis-). 1363. ág. ref. gk. 22. 36. 483. 1348. [Kis. 426. 34. kg. 11. 14. izr. Pilis. rk. ref. ref. gk.727. izr. ref.]. 2698. 330. gk. yicsdd (i\y/r-). 185. rl^. ref. 12. 96. 3Lada. 359 7. ref. Abráiiv (Szeiit-(ilyörgv-). 1. ref. ág. 1. izr. 117. 868. 9. gk. 482. 4. 10. izr. 15. 20. 518. 332. izr. rk. 1263. ref. kg. rk. 811. 97. 1. [Boni szeszgyár t]. 74.l042. 13. 344. ref. 3. ref. ref. ág. 17. ág. Levelek. rk. i.83. rk. izr. 1914. '1. 164. rk. 8. 1281. 1. 2. 466. gk. 23. rk. Jakó. 2364. 18. izr. 148. ^rk. Vaja. 657. iZR. 7310. 1411. gk. rk. 1. izr. 19. gk. 161. gk. 138. 473. ik.271.J. 41. 1217. 21.rk. 195. 23. rk. Nyir-Acsdd. 136. 90. gk. ág. 11. VIL Járás: —Bezirk: Nagy-Kálló. Ör. 51. 569. Adony (Nyir-). Mada (Nijir-). rk. 79. izr. gk. ref. gk. ág. rk. Magy. 23. rk. izr. 14. 247. gk. 9512. 140. 2416. gk. gk. rk. gk. ref. Járási összeg: — Gesnmmisumme des Bezirkes: 33494. kg. rk. 39. 970. . 5061. 36 izr. 24. izr. ág. 475. 43. ág. ref. ref. izr. 126. 19. 181. ref.

926.rk. rk. ref. 600. rk. ág. 9. 1251. Szakoly. Ké- terdköz. rk. Biri. 361. 310. izr. 61 ref. 526. 498. 2862. 239. Puszta-Tamási. rk. [p]rcszkod t. 30. 12.. 18. 1. 185.. ág. 735. 2166. 14. 769. ág. ág. 76. gk. 248. rk. 11. Balkány. izr. [Boí^árház. izr. 10. ág. 5.1685. 798. 1702. [Forrás. rk. l jsor t. gk. ret. ág. Bököiiy. 2003. Szakolyakert p]. 1259. ág. 1549. 388. Fejértó (llj-). gk. 506. ág. 3181. 2148. 1523. 222. gk. Boót. Puk- kantó t. 121. 77. Giiih p. izr. gk. Szárhoft-y p.].]. Zsiiulclyes p. Mártoiifalva. Szirond p. [Gömiy p. Foldhcim-. ref. Bucsujárás t]. 7898. izr. 115. 251. 72. 1898. 212. 753. ref. ref. 'izr. Mihálydi. 61. Nyiregyháza. kg. 732. 21 . Semjéii (Kalló-). ref.]. ág. 720.235. 15. 1219. 761. 126. 8. 998.] 5632.'Í60 Vármegye — Comítat : Szabolcs. 19. 23. kg. 331. gk. ág. 380. 330. ág. gk. ref. rk. 267. rk. 12. 7. gk. Császárszállás. 1566. [Hartsleiii-. 109. Szalmád p. 1 3. 163. rk. 7. 547. Kis-Butyka. 15. Gelse. gk. 17. 856. 2547. 93.]. gk. ref. ret. 3. 74.]. izr. Gesztcréd. és Czu- koi'taiiya p. 1202. . ág. ref. Nyiregyliáza. 1076. Kapitáiiytanya.rk. gk. izr. 3 ref 731. 16. Fehértó (Vj). 216. »i. 1382. rk. "izr. *2. 2253. ág. 132. izr. 983. Semjén-Kálló. 4399. Kalló (Na/n^y). rk. rk. [Bagos.]. izr. gk. 425. 108. gk. izr. 61. 162. Ilona-. ág.36. 129. gk. 237.l. 115. izr. rk. Napkor. izr. rk. 200. [Ujtanya t. 667. 1881. 0-Telek. Kalló (Kis. ág. [Na^j^y-Butyka. izr. 115. 17. llngyaj. izr. ref. 22. 477. gk. 2. 485. ref. 925. ref. Apagy. ref.

rk. izr. rk. izr. gk. ref. 1. 333. izr. Csaiiáls. 52. 453. 108. rk. Körlcéli/es (Ér-). 17. rk. rk. ág. 3564. 561. 21178. 1160.ll9. ref. 421. Fény. ref. Esztró. 119. Mérk. rk. 219. izr. gk. Börvelv. gk. ág. ref. izr. Gilvács. gk. 2. 1818. rk. izr. 2504. 1425. Innv. rk. 54. ret. 1286. rk. 33. 20. 215. rk. 13345. izr. 10. ág. 855. rk. Vármegvei fösszeg: — Gesamiiitsumme des Comitates:244945. 27014. ref. 6. 6. Gencs. 591. ref. gk. [Ó-Kis-Majtény " t. izr. gk. 11. 588. . 8. [Vadaskert es íSzeut-Márton p. 1. 13. 13.rk. 123.].gk. (hiiböly p. ref 25. gk. 4. kg. 16.ijtény (Kis-). 59. Kálínánd. 16100. 1286. ref. 15. 2039. ref. p. ref 12. 30. 14. . ref. 738. ref. 9. 5. gk. Nyíregyháza. 1. Endréd (Ér-). 505. 25. 46. egyéb. izr. 5. 102. 1256. reí. 12. I. 1218. 9. 6. 9672. Kaplonv. izr. izr. 15490. 9. 7. 34. 7. 14.]. 254. rk. 1. Gelse. gk.46597. kg. 1493. Bére. 233* izr. ág. 1679. 791. 96435. 21. gk. 1201. gk. ref. 1. Járás — Bezirk : Nagy-Károly. 2159. ref. 39. [Ponyvás. 82. gk. 253. ág. gk. izr. 1. izV 23. 16. Járás — Beziik: Nagv-Károly. ág. 45. gk. 1057. 1. 313. 5700. 18. izr. 1377.65119. egyéb. 43.]. gk. gk. rk. 1296. 312. 13. 277. gk. 18. 3006. 689. 66. 1330. unit. ág. Vármegye — Comitat: Szatmár. 37. 13637.kg. Szalmád. 241. 440. 2. rk. unit. gk. 1731! rk.rk. gk. ág. Köi'tvélyes. 158. ref. 441. gk. Csomaköz. 536. ref. Majténv (Xagv-\ 17on ik. 97. 76. rk. re*f. 33. izr. M'. ref. Deiigeleg. 361 20. 15. 194. 38. 649. 673. 54. 892. izr. 856. 772. 1336. 639. rk. 1158. ref 8. Domahida. 402. 3. rk. ^ Járási összeg: — Gesammtsumme des Bezirkes': 43348.

Fülemez. izr. ref. kg. 4. 346. 49. 841. izr. 58. lik. 128. 27.Fábiánliáza. 11. gk. rk. 6. 54. 3. 1. izr. rk. 1122. ref. 20. 322. rk. 188.].]. 736. 2. ref. gk. 1283. 5. 33. ág. p.gk. 523. Nyir-Bakta. gk. 169. 19. rk. 26. izr. Kis-Ecsed p. 37. gk. Csaholy (\vir-). Penészlek. 209. gk. 796. 42. 1514. gk. 1454. 27. h9. ref. ág. izr. 458. 10. 53. ref. izr. 1. rk. II. izr.4. 820. Mez-Peti'i. 24. 54. ref.'3133. 1198. 1350.l78. rk. 32. 839. rk. gk. 2023. izr. Derzs. rk. izr.862 Vármegye — Comilat : Szalmár. 1822. kg. rk. ref. [Puszta-Terem p. ág. 556. 1960. 25. 1165. [Mácsa. 635. 1880. [Kigve p]. rk. izr. 170. 288. izr. egyéb. 136. 8486. 56. 1725. 12.kg. irz. [Eltelek. ref. 55. ref. 14015. izr. rk. Szaiiiszló. 5. 1022. 99. 1315. 614. 39. gk. Gyrtelek. 720. ref 624. gk. ref. 3. 8. 100. izr. 10. 16. Ecsecl (Nagy-). Fábiáiiháza. Császári (Nvir-). rk. ág. 3Iéiiesakol. 14. 622. Logota 4252. 414. 1332.525. Pórtelek. ref. 5. ik. gk. gk. rk. 9. 4. 2. 515. ref. 109. 22. 121. ref 2684. Vállaj. 244 ref. ref. 735. [Alsó-Tag t]. Hodász. gk. 48. izr. 25. Apáti (Olcsva-). ref. izr. rk. 109. gk. gk. 618. Járás — Bezirk : Máté-Szalka. " 613. ref.rk. 422. gk. 1. gk. (íebe. 11458. 256. 877. 25. 28. unit. rk. 756. 1132. 592. 6. rk. 4. 11. 23. 155. gk. 39. 1. 58. 723. 65. izr. Iklód.]. 258. ref. ref. gk. 1838. 7. 392. Részege. izr.77. ág. ref. ref. 4. Vezeiul. izr. 198. rk. rk. . 789. 176. 24. rk. rk. 49. gk. Dobos (Nagy-).izr. 262. 21. Járási összeg: — Gesammisumme des Bezirkes: 35119. ág. gk. Szent-3Iiklós 947. 15. gk. izr. izr. 194. Mezü-Tercin. 58. 1. 20. 404. 19. 29.

53. 430. 104. Kulin. rk. ref. 55. izr. 771. 4. 1683. 2. Járás — Bezirk: Fehér-Gyarmata 1. 170. unit. 4589. 26. rk. 49. 23. Vitka. 4. 6. izr. 252. 5. 24. 64. ref. kg. gk. gk. gk. 4. 6791. 5. 17. 905. Ntjir. izr. 26. Olcsva. 72. 1824. egyéb. unit. 143. 283. 53. 1370. rk. 342. gk. 4. 21. 1714. Keér. 8. 421. kg. 352. 37. 16. 291. rk. gk. ág. izr. 650. 93. rk. 237. Járási összeg : — Gesammfsumme des Bezirkes : 35840. ref. rk. rk. 2. 997. 16.22. ref. gk. izr. 6. gk. 25. 43. unit. 1. 24. 19. izr. III. 15. gk. 18. 109. Ar {K'S-). 3.rk. 93. 14. ref. 59. rk.Bátor.]. izr. ik. ref. 80. Szaniosszeg. Parasznya. 276. rk. 76. 69.634. Csecse. gk. Jánosi (Kántor-). 1268. 988. kg." izr. gk. 141. 49. Ar {JSagij-). Aar (Nagy-). izr. 441. Cseke. ág. ref. Pályi (Ó-). ág. 62. 204. 721. 1767. 828. 4. izr. Papos. izr. 358. 156. 112. 3. 197. 7^ ref. 3981. izr. 22. ág. 24. Borzova. rk. 3. rk. 59. ref. 838. 21715. ref. ref. rk. 2. gk.2025. 397. 9. rk. ref. 12. 295. Máté-Szalka. ág. 474. 960. gk. 126. 863 13. 11. izr. 829.ref. gk. 48. 932. ág. Csaholcz. 301. izr. . rk. rk. 29.izr. 1161. Yá- góhidtanya p. ref. 860.gk. Bökény. 40. Tunyog. gk.]. 2. 939. ref. ref. 20 2.izr. ref. 768. Jármi. ág. 1. Kocsord. rk. kg. izr. izr. Kér. Sárgaliáz. 5. reT. 103. 2. 40. 81. 14. ref. 395. [Sándor. gk. Czégény. izr. gk.62. 14. 20. 682. 4. gk. ág. rk. 12. 1. [Boglya és Flóra t. rk. 407. 1534. ref. izr. ik. 451. 17. izr. 34. 16. 15. Dányá<Í (Czégény-). 84. gk. 1658. izr. izr. rk. 1. gk. Aar (Kis-). 1. ret. 183. 13. gk. rk. gk. ref. 2. 899.2213. Megyés (Nyír-). ág. 575. ref. 101. Vasvári (Nyir-). 2908. 1. 3311. 7. Járás — Bezirk : Fehér-Gyarmat. gk. 1056.

33. rk. 1154. 732. ref. ág. rk. 34. 11. 1. gk. rk. rk. izr.stváiidi. ref. 26. kg. 11. 678 rk. 167. izr. gk. rk. 32. 796. 41."ííöt Vármegye — Comilat : Szatmár. rk. 29. 42. 834. 726. ág. 19. gk. 90. gk. 3612. 66. 2. 1. izr. ref. 338. rk. 1182. 27. rk. SO. ág. Tisza-Becs. 463. Tisza-Vjlok. Gébé •jéii. 256. 12. gk. izr. ref. 1284. gk 18. 7. 1219. ref. 457. rk. 307. Xábrád. 413. 10. ág. gk. 45. ref. izr. ág. 42. Máiid. 137. 14. 36. kg. Kölese^ 1259. izr. ref. 682. izr. ref. gk. 270. gk. 376. ref. izr. 2. rk. 10. ref. 22. izr. 9. 126. 22. 3. izr. 2. 42. 1. 20. 361. rk. 599. 13.649.Ricse. 16. 261. gk. 19. I. izr.ref. 17. gk. 22. . Szekeres (Nagy-). 32. 1387. 11. ág. 19. 10. 417. rk. 3. 291. Milota. 71. gk. 22. Kölese. ref. 37. Fülpös. Sonkád. izr. 16. 99. ág. 3. 34. 1091. rk. izr. 18. 4. 22.29. á<. izr. 249. 209. ág. izr. 35. 558. 461. izr. rk. 381. 527. 63. 561. 68. 392. 27. izr. 39. Kömör. 13. 7. Semjéii (Keéi*-). 3. 20. Semjén {Kér-). 10. 24. ref. 58. 24. kg. ref. rk. Fülesd. gk. 379. rk. gk. ref. 15. 618. gk. ref. 546. gk. 508. Jánk. 2901. izr. rk. 699. 420. 12. Gvügye. 28. 505. Szekeres (Kis-). 42. ref. 301. gk. 4. Peiiyig'e. 9. 21. ref. 14. rk. ref. 50. 11. ref. gk. 25. . 596. rk. gk. 23. 2. 512. izr. 36. 32. 358. 25. £0. rk. 249. 3Iatolcs. 14. 31. 70. 15. Majtis. 25. 10. ref. gk. izr. Paiiyola. gk. Fülpös-Darócz. 25. rk. 559. gk. gk. kg. 76. 3. 12. 11. gk. 66. ref. Namény (Kis-). 1. 171. izr. ref. 12. 14. gk. 18. rk. rk. izr. ref. 33. 16. 7. 98. ref. izr. gk. Darnú. 327. 231. ág. rk. 175. izr. Fehér-Gyarmat. Oroszi (Vámos-). 325. 12. izr. 551. 1007. 15. rk. izr. 805. 57. ref.

izr. rk. 296. 10. Zsarolyáii. rk. 407. gk. izr. 309. 27. 2. 662. gk. 20. Fiiz- kert t. 413. 6. 53. izr. 609. ref. 5. gk.rk. 1. ág. gk. rk. l. 1593. 13. 513. Jirás — Bezirk : Erdd. 25. . 1. 5. 338. gk. 3. 94. Homoród (Alsó-). gk. 509. 3. 441. ref. Iváeska. 38. 10. [Lickovap. 13. izr. rk. 1. 534. 9. gk.]. 5. gk.. 54. 36. izr. 61. rk. ref. 1227. 293. 1. Szatmár-Németi. ref 7. rk. 12. gk. ref. 10. ref. 384. 54. gk. 19. 11. 16. 1. Nagy-Károly. 499. 807. 1629. kg. ref. 384. 1029. ref. 22. gk. izr. 7. ág. rk. t. rk. Dobra. 645. ref 283. Hirip. 37. RK. 14. gk. 69. Beitek (Kraszna-). ref. 6. 27. 1. rk. rk. Homoród (Fels-). kg. 3. 505. 4. rk. Oyöiií^'v. 619. 1728. izr. 14. rk. izr. 476. 4. rk. 17. ref. izr. [Flóri és (iyarmat p]. 925. 2015. 17. ref. ág. 33. 534. Homoród (Közép-).]. 7. 8. izr. Boldád (Alsó-). izr. gk. [Aiiyata és Árpádi p. IZR. ág. gk. rk. kg. 54. ág. 1070. 634. 763. 10. 277* Szatmár. 461. Lopháíiy. ref. 17. . 375. 5. ref.izr. ág. gk. 39. 259. Ivdcskó. 9. 12.ref. 589. 1658. izr. gk. 17. IV.]. 14. 1136. 23. gk. 394. 12. 79. Járás — Bezirk : Erdd. izr. 291. Járási összeg: — Gesammlsumme des Bezirkes: 28501. 12. ág. 12. ref. 21. izr.. 1041. rk. ref. Darócz (Király-). Tisza-Kóród. 1050. 1723. rk. 18. izr. gk. Erdd. izr. 418. Tisza-Berek. 497.ref. Gyiirlls (Oláh-). izr. rk. ref. izr. 22886. gk. 2348. 43. gk. 3Iadarász. 15. 2. 56. Hódos (Oláh-). 922. ref. [Újmajor p. Boldád (Fels-). Erdhegy 2671. o65» 35. Uszka. Tiszta-Berek. 365. 105. Újlak (Szamos). 1^ ref. 112. gk. izr. 27. Géres. 2. 36. izr. 28. 355. rk. 349. gk. 30. 325. 10. izr 154. gk. 16. 1277. 841. 68. 29.

22. 102. 36. gk. ref. rk.]. gk. Szi- nyér-Váralja. 2478. 1. ág. 1. Iloba. 399. gk. 2. ág. izr. ref. gk. ref. ref. Náiit. 27. 698. 673. izr. rk. 64 h. izr. 20. izr. 772. ref. ref. Felsfalu (Avas-). izr. 1714. gk. 21. izr. 712. 27. 14. 17. 733. Szokond (Nagv-). 32. gk. Borhid. Bujáiiháza. gk. izr. Járás — Bezirk: Szinyér-Váralja. 23. 80. rk. 2689. 27. 2. rk. 1436. gk. 7863. 10. 1075. 1. 963. 624. 2. 170. 222. 35£6. rk. izr. rk. 18. gk. 19. rk. 46. gk. kg. ref.]. Oroszfalu. 4. 735. 69. Páczafalii. izr. izr. gk. 9. Huta (Ó-). kg. rk. 11. 33. izr. ág. V. Barlafalu. ág. Huta íUj-). 44. rk. Szokoiid (Kis-). Czifra.366 Vármegye — Comitat: Szalmár. 437. kg. 517. Szoidobá|?y. 8. 4. 1487. rk. gk. 3. gk. 1068. 24. izr. 3. 21. Szakasz. izr. 28. 26. rk. 45. 1281. 13. rk. 38G. ref. 44. gk. 6. ág. 31. gk. ág. rk. Piskárkos. izr. rk. 461. 703. rk. ref. 6. 472. 574. 7. 42. ref. 23. Terebes (Tke). izr. 1172. rk. . 7. rk. Szinyér- Váralja. 18. 18. rk. 142. ref. izr. 589. 6. gk. 313. 37. 2. izr. 911. 437. 485. 785. 874. 6. 8. ref. 3. 284. 6. 1. Apa. 10. 147. ref. 3. 14. 8. izr. ref. rk. izr. gk. 28. 38. Selymes p. 1498. 659. BUzid. 229. 140. 13. Amacz. 15. ref. gk. Sándorfalu. 16. 30. ref. 844. 26. Bikszárd. 6. ref. rk. rk. 18. Járási összeg: — Gesammlsumme des Bczlrkes: 26519. Sziiifalu. gk. 527. 13943. ref. 389. gk. gk. izr. 593. 905. Oldh-Mogijorós. [Vadas. 1. 646. rk. 440. 66. 25. 413. 171. 29. gk. 10. 950. 4. izr. gk. 1068. izr. Meddes (Oláh). 401. 1. 1. 509. 20. 405. 8. ref. 188. izr. 393. Terebes (Rákos-). Résztelek [Tyrákp. 2084. gk. ref. 3.

Balotafalu. 242. 882. 564. 1. 21. 2. 4. rk. 23. ref. ref. ref. 8. 430. Sziiiyér. 28. gk. 890. gk. 508. Mogyorós. izr. 31. VI. 981. gk. 4. izr. ^^ Iloba. ág. gk. 25. 429. 22. 26. gk. 2. 18. ref. 28. izr. izr. 1541. izr. 521. 1. 949. 162. 6. ref. kg. 524. gk. gk. ref. 1 744. izr.szeg-). ref. 1. 3. rk. gk. gk. 320. 803. rk. Szaiiiostelek. gk. izr. 498. kg. gk. Veresmart. 5. 435. izr. 1323. 2. izr. 6. ág. 1450. 20. 192. 11. 29. 4008. Misztótfalu. Mózcsfalu. 16. 22. Mogf/orós. 1. Ráksa. gk. izr. 464. 20. gk. rk. 1114. 9. 5. ref. 688. 208. gk. Sebespatak. rk. rk. gk. 2. 321. izr. ref. 63. ág. 18. 14. izr. Tartolcz. Balatafalu. Dombrovicza. 27. 71. 1555. 30. 1962. 13. ref. 6. 541. 35. 164. 2538. ref. 415. ref. ref. 497. Komorzán. 648. gk. 2. rk. 1034. 519. 1. izr. Turvékonya. 3. Járási összeg: — Gesammtsnmme des Beürkes: 35172. 6. 17.]. Járás — Bezirk : Nagy-Bánya* 1. 1722. rk. 46. rk. ref. rk. 19. Szinyér-Váralja. 148. 10. Rózsapallag-. 1566 gk. Iloba (Handal-). Reiiietemez. 12. Busák. 27. 2. gk. 601. izr. 400. gk. 138. Újváros (Avas-). 3. Jlobabánya. Válaszút. unit. 311. 29. 17. izr. 17. gk. 415. ref. unit. 1418. 15. Remete (K. rk. 639. 116. izr. izr. 1314. 15. Dombó (Szakállas-). 2. 560. 29. izr. 1712. 1. Lekeiicze. [Lajosvölgy t. 1. 12. ref. izr. rk. gk. gk. 1328. Bajfalu. Újfalu (Avas). izr. 8. 601. gk. 3. 5. 1. 16. 13. 457. rk.Váralja. 6. 39. Káiiyaháza. ref. 19. rk. ' Járás — Bezirk : Nagy-Bánya 367 10. 851. 8. ref. 5. ref. 7. 16. 12. . izr. 7. 23. rk. izr. izr. 782. ág. Vámfalu. 221. 2052. 1853. 331. 22. 2. 27. kg. 26864. rk. ref. 5. izr. 26. rk. 389. 747. gk. rk. Aranyos (Mez-). Tar- lolcz. Terep. 100. 24. 635. gk. izr. 502. gk. rk. rk. Biisdg. 3790. 125. izr. gk. Papbikó.

ág. gk. rk. 3. Kékes (3Iagyar-). gk. kg. izr. Sikárló (Kis-). 242. gk. 385. 1. 11. 11. 26. 14.] 1626. 339. gk. 12. 1234. Dióshalom. 11. ref. 132. 1. 726. 13. 529. izr. Kékes (Oláh:). 28. rk. 13. kg. 6. Orosz-falu {Kékes-). rk. 870. 394. izr. rk. izr. 29. 330. . 42. izr. 424. izr.izr. izr. ág. 10. 3. Mogyorós (Miszt-). gk. 1290. 10. ág. 631. 7. 118.SzaMH)siijvár. 1046. 29. Sikárló (Nagy-). 17. 844. 24. 3. 866. izr. ág. 8. gk. rk. Fels-Búm/u. 4. gk. b. 780. Nagy-Bánya. izr. Misztbáiiva. 883. Láposbárya. 30. Oroszfahi. 17. 410. I. Misztótfahi. 70. rk. 10. elbb Nagybányához tartozott. 498. 1. rk. Léiiárdfahi. 765. 1474. ref. 16. izr. Kkbdnya. 2. 28. Erdszáda.* 733. 255. izr. Kapuik (Alsó-). 28. 724. 1016. 243. 271. gk. ret 6. 1121. 3. izr. izr. 1. ág. gk. Pnsztatelek. 320. 5. Feketefalu. gk. Györkefalw. 1. 3. 323. 1. Sándorfalu {Fels-). rk. 22. 16 b. Kizbáuya. 2. izr. 10. 19. 248. rk. 3. gk. 350. Farkasaszó. gk. Felsö-Bánya. |Fels-Haiidal p. 27. izr. izr. 542. 9. 1. 266. rk. 8. 1146. 7. gk. Süi"gyefalu. rk. 2. 18. 8. gk. 2881. gk. 105. gk. 20. gk. ref. 10. izr. 27. 741. izr. 453. 7. 1. 1288. 17. 1173. 240. gk. 1024. ref. ref. ref. gk. ref. 14. rk. ref. 580. 21. 30. 10. Laczfalil. 5. Fernezely (Alsó-). gk. 753. izr. 310. rk. izr. 425. Kapiiikbáiiya. Monostor. 759. rk. rk. 23. 507. rk. 839. rk. ref. 25. GK. 9. izr. 55.368 Vármegye — Comitat : Szatmár. izr. kg. 959. 3. 53. 8. 3. izr. 19. 7. 730. 21. gk. izr. 34. ref. ref. 951. 218. 9. 8. Fernezely (Fels-). gk. Sándorfaln. 2. 15. 159. ág. gk. 277. rk. gk. 4. rk. 16. 12. ref. rk. Hidegkiit. gk. rk. Nyegrefaln.

325. 199. Fents (Kis-). 5. Árauyos (Erd-). izr. ref. Berkesz (Sáros-Magyar-). 2. 283. 8. izr. izr. Nagn-Somlíut. 3. 592. rk. rk. izr. 452. 2. 576. 1. 38. 860. 3. 879. izr. 2. 112. izr. 386. Fels-Bánya. gk. 146. Fericse. gk. 23. 2. 491. 685. 584. 36. 650. izr. 1. izr. rk. Járás — Bezirk: Nagy-Öomkut. 335. 94. 13. Diirusa. 33. 9. 3. Misztót- falii. 2. izr.] 713. 369. ág. 369 31. 1.) 401 gk. ref. lü. Ddniídu. gk. rk. 1. kg. gk. rk. 4. izr. Hidegkút (Puszta-). rk. 3. örmk. 873. kg. izr. 469. 438. 10. 18. Dáufalva. 6. 11. 58. 559. 20. 628. Jóhdza. Bozinta (ííis-). 677. 10. ref. izr. ref. 564. 566. Szaszar. 8. . Újfalu (Oláh-. ref. Fehérszék. 2. 202. gk. izr. 1. 15. Gaura. Fents (Puszta-). Helységiii-vtiir. gk. 679. rk. gk. 18. gk. 1. 40. 6. rk. 604. gk. izr. Újfalu (Alsó-). izr. 437. Tótfalu (Giród-). gk. gk. 283. Járás — Bezirk: Nagy-Somkut* Jegyzet: Az egész járás rk. 36. 4. 11. 22. gk. 41. \zv. gk. 495. 596. gk. gk. kg. izr. 38. — Der ganze Bezirk: rk. [Valea luori t. (íyökeres. gk. 8. gk. 571. gk. 1 . 701.5. izr. izr. kg. izr. Nagy-Fentös. 176. 11. 712. 690. 580. 2. 8. gk. 5. izr. izr. Toiiiánva. gk. 472. 632. Járási összeg : — Gesammfsumme des Bezirkes : 27951. 96. 3. Bozinta (0-). 714. 378. gk. 7. 488. 11. Nagy-Somkut. gk. gk. Hosszúfalu. 24. 603. 37. Zazár. 478. Fents (Nagy-). 199. 13. gk. rk. 7. rk. 36. izr. ref. 1. 18. Butyásza. rk. ii3957. izr. 655. 20. rk. 16. 3. 19. 1. VII. 15. rk. 1. gk. 1. 6. 13. izr. Tótfalu (Oláh-). 536. rk. kg. 24 . izr. Tkés. 2. 8. 496. 17. kg. 32. 10. 2895. 6. 2. rk. Buny (Kis-). ref. 6. kg. 1. rk. 286. 25. 428. Berkeszpataka. rk. 850. ref. kg. gk. 12. Csit. 14. kg. 464. Újfalu (Fels-). izr. rk. 1. 340. ií-i. 20. ref 318. kg. 34. izr. 610. gk.

ref. gk. 29. izr. 690. 795. Lukáesfalva.] 1095. Remete (Kvár-). 689. ref. rk. izr. 11. 452. Lápos (Hagymás-). 35. 6. Jeder. gk. kg. gk. 1. kg. ref. 3. 12. GK. 7. Szappaiipataka. gk. 12. 4. 5. ág. 151. 28. rk. 24. 3. örmk. 20454. [Ruiik t. ref. 34. 529. Katalin (Koltó-). izr. Somkutpataka. 147. 319. 1110. izr. 54. 105. gk. gk. 41. rk. 1301. ref. Tölgves. 21. 20. rk. 4. rk. gk. 69. 8. 2. Atya. rk. 31. 1112. 400. izr. Törökfíilva. 3. 25. Kölese. Körtvélyes (Nagy-). 263. 616. Törökfalu. 721. Kis-Buny. izr.370 Vármegye — Comitat: Szatmár. 45. ref. 350. 846. kg. izr. Törökíalu. izr. Kolczér. ref. ág. 274. 418. RK. : — 1. Jávorfalu. 1536. 48. 32. 26. kg. l. . ref. izr.52. kg. ref. 122. izr. 1. rk. 6. 36. Sza- mosujvár. Nyires (Nagy-). 1593. 26. 71. gk. gk. rk. kg. izr. izr. rk. gk. unit. 1038. 48. 4. 2. gk. kg. izr. gk. 28. örmk. Stezsüv. [Ruiik t. 855. 2. 518. 5. Magosfalu. rk. rk. 147. Angyalos. 712. 2315. 1043. ref. Járás Bezirk : Csenger. 30. 812. gk. 33. 6. izr. gk. izr. Remete. rk. 722. 114. 442. 825. 1. ref. 1164. Pribékfalva. Kölese {Kvár-). 11. Szakállasfaíu. Kovács. ref. Karulya. 290. 39. 858. 11. kg. 5. 2. 47. izr. Szakállasfalva. Magosfalva. izr. 13. 1835. 797. ref. ref. VIII. izr. Soiiikut (Nagy-). rk. kg. 3. gk. 27. 3. 29. 318. gk. 56. 1. 729. 325. 620. 334. gk. Szatmár. gk. 6. Hovrilla. rk. 38. ref. 1. 22. kg. 2. izr. 1286. 2. 563. ág. rk. ref. gk. izi-. gk. unit. 1043. 26. gk. 29. 37. ág. izr. 86. 704. 51. 1. 51. Varalyii. 533. 487. 1. 8. 13. izr. 995.gk. 497. 12.]. 20. 28. 122. izr. 1. 40. 50. 9. Járási összeg: — Gesammlsiimme des Bezirkes: 25909.gk. 409. 24. 734. 16. 23. 3. gk. 7. ref 9. 6. Lukdcsfalu. 189. ref. rk.

1414. ref. ref. 12. ág.]. 1205. 4. 23. 1910. 296. 18. gk. Bagos (Csenger-). ref. 666. rk. 2. 149. rk. 1099. 9. izr. rk. 59. (Csenger-). 82. Óvári. gk. 1438. 70. izr. gk. 310. Dob (Szamos-). Becs (Szamos-). Ököritó. 46. 809. gk. 1065. 249. gk. Csenger. izr. rk. 103. 11. 358. 350. rk. 371 3. kg. Ura. ref. 233. 16. ref. 186. 4. 44. 2. 335. rk. ref.618. 459. 2. 24. Dara. 7. izr. izr. rk. 418. Járási összeg — Gesammlsnmme des Bezirkes : 23775. ág. REF. rk. 19. 45. 392. 892. 18. 274. 22. 26. 2. 145. 109. 14. 249. rk. 28. 573. 439. kg. 106. 6. Újfalu. 4. 26. rk. gk. 59. Rozsály. 3111. Vetés. gk. gk. 100. Pátyod. Sályi. rk. 66. 1. 18.ref. Hermánszeg. 23. 338. unit. 13. izr. 1616. 15. 638. 16.[Uj-Sályit. 24» . 1625. izr.l6. 401.gk. 55. rk. gk. kg. 1. kg. ág.rk. Ti- szántúl. gk. ref. 33. ref. 27. 2. 11. ref. 5. 10. 87. 22. 5.38. 546. izr. 24. 12. rk. 1002. ref 147. 957. 750. 297. ref 325. gk. izr. Császló. 795. ref. 579. gk. ref. izr. 1708. ref. 25. Porcsabna. 62. ref. gk. ref.ág. ref 310. 83. 48. 25. ref. 4. izr. gk. izr. gk. 1. 21. 1. 41. 7. gk. kg. Tatárfalu. Csegöld. 2. gk. Tatárfalca. 8. 17. gk. 307.757. 10. 1. 407. 547. izr. gk. unit. 1612. rk. izr. 38. [Jánosi p. 2. Rápolt. 67.izr. Sima. 46. 356. 583. ref. 67. 24. ág. 68. 6391. 260. izr. izr. 14. 58. 204. 15. izr. 328. rk. rk. izr. rk. 39. izr. rk. 1783. rk. gk. 85. 62. 9. 28. 500. rk.ref. 19. ref. 9. Járás — Bezirk: Csenger. rk. 285. 5. 12. izr. Pete. 185. rk. 10. izr. rk. 391. 39. 1. ág. izr. 791. izr. gk. gk. ref. rk. ág. 18. Gacsály. izr. gk. 292. 20. 1321. 91. ref. 673. 873. ág. rk. rk. izr. 90. Gécz (Nagy-). gk. 15. 572. Tótfalu (Komlód-). 378. Tyúkod.]. 926. ág. gk. kg. 13859. 32. 7. ref.

rk. 532. 17. rk. 177M. 294. 15.732. 8. 54. 16. IX. 552. Lázári. 5. 250. 16. Kolcs (Nagv-). izr. Kórod (Szamos-). 16. 730. 19. rk.gk. Apáti (Dobrács-). Magos-Liget. 607. 161. Méhtelek. 324. 285. 9. ref. gk. rk. 1. 44. 54^. gk. 8. 351. 419. 7. ref. 11. Mikola. l. gk. izr. ref. Görbed. 5. 1. 13. Kaák. 15. izr. 763. 192. 1. 33. 1. 404. gk. Berencze. 1579. rk. 158. 10. 330. ref. 38. 231. ref. ref. 14. ref. 144. kg. izr. 460. izr. 3. 161. 331. izr. izr. izr. 955. [Ó-Bereiicze t. gk. izr. 19. Homok. rk. kg. 495. gk. gk. gk. 844.317. gk. Kúk. ret. izr. 94. gk. ág. Kolcs (Kis-). gk. Hódos (Nagy-). 22. 1416. rk. rk. izr. 1412. Adorján. 300. ref. gk. izr. ág. 207. 755. ref. Lippó. Józsefliáza. rk. 552.8. 1. rk. rk. izr. 15. 318. izr. 429rk. 86. 26. 24. izr. 131. Batiz. 13. 6.372 Vármegye — Comitat : Szatmár. 533. 1100.gk. 15. 97. rk. gk. Garbolcz.ref. 332. . 256. 102. rk. 6. 26. 749. ref. rk. 583. 340. gk. 1. 2462. 11. 222. 18. ref. 11. Krassó. 6. 9. 20. izr.izr. 353. 31. 121. izr. Aiímcz. izr. 64. izr. gk. gk. 889. ref. 293. 258. 2. 337. 1001. Járás — Bezirk : Szatmár. ref. izr. Ag. Ombod. Ó-Rét p. 2(». rk. 485. 468. ref. 2. 23. Erdráta. Hódos (Kis-). rk. 38. 1. 15. 1. ág. 442. izr. 425. 21. [Gémes. Egri. rk. 6. rk.ref. 134. gk. 186. Kák- Szent-Márton.316. 38. gk. 83. 46. 176. ág.l3 12.]. ág. Izsákszeg. rk. 1345. 19. rk. 669. Meggyes (Aranyos-)