You are on page 1of 2

Όνομα:__________________________________________________________________________

1. Τι ονομάηουμε κερμότθτα και τι κερμοκραςία;

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_..........................................................................................

2. Σχεδίαςε με ζνα βζλοσ τθ ροι τθσ κερμότθτασ και ςυμπλιρωςε το ςυμπζραςμα

 Η θερμότητα ρέει από τα _______________ ςτα __________________

3. Να κάνετε τθν αντιςτοίχιςθ

Τήξη Η μετατροπή τησ φυςικήσ κατάςταςησ ενόσ ςώματοσ από
αέρια ςε υγρή

Πήξη Η μετατροπή τησ φυςικήσ κατάςταςησ ενόσ ςώματοσ από
υγρή ςε ςτερεή

Συμπφκνωςη Η μετατροπή τησ φυςικήσ κατάςταςησ ενόσ ςώματοσ από
ςτερεή ςε υγρή

Θερμική ενέργεια Η κινητική ενέργεια των μορίων ενόσ ςώματοσ λόγω ςυνεχών
και τυχαίων κινήςεων

.... ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5.. πιξθσ και ςυμπφκνωςθσ ΤΗΞΗ:___________________________________________________________________________ ΠΗΞΗ:___________________________________________________________________________ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ:____________________________________________________________________ 6. Πότε τα ςφρματα τθσ ΔΕΗ είναι τεντωμζνα. Να αναφζρεισ από ζνα παράδειγμα ςτα φαινόμενα τθσ τιξθσ . Γράψε κάτω από κάκε εικόνα το φαινόμενο που παρατθρείσ. 4.. το χειμϊνα ι το καλοκαίρι και γιατί. .... Ποια είναι θ διαφορά τουσ. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _______..