You are on page 1of 11

1.

Nuwun,

Dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala SMA Negeri 3 Jatiwangi ingkang kula urmati. Bapak ibu
guru miwah staf karyawan-karyawati SMA Negeri 3 Jatiwangi ingkang kula urmati. Boten katalumpen
kadang-kadang kula siswa-siswi SMA Negeri 3 Jatiwangi ingkang winantu ing karaharjan.

Minangka murwakani atur kula, mangga sami ngaturaken puji dalasan syukur dhumateng
ngarsanipun Allah SWT, awit saking rahmat lan hidayahipun kula lan panjenengan kaparingan wekdal
ngrawuhi pengetan dinten Kartini, kanthi kawilujengan, kasarasan, miwah kabahagyan.

Pratelan ing nginggil peranganipun tanggap wacana ingkang dipunwastani …

a. purwaka basa d. salam pambuka

b. surasa basa e. pambagya harja

c. wasana basa

2. Ningali saking kawontenan ingkang kados mekaten, para wnita mliginipun remaja putri kedah
cancut taliwanda tumut menggalihaken drajating wanita, sampun ngantos dipunanggep lelemeran.
Wanita kedah nggadhahi kagunan ingkang nedhahaken bilih wanita inggih saged damel aruming
bangsa.

Gempilan sesorah ing nginggil saged kalebetaken dhateng perangan …

a. purwaka basa d. salam pambuka

b. surasa basa e. pambagya harja

c. wasana basa

3. Bapak ibu lan tamu undhangan ingkang kula urmati, kula kinten cekap semanten atur kula,
kirang prayogi menawi kula kathah-kathah matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Sakathahing
atur, kula nglenggana kathah kekirangan, pramila sedaya kekirangan kala wau nyuwun pangapunten
sakageng-agengipun. Nuwun.

Perangane tanggap wacana ing ndhuwur kang diarani …

a. purwaka basa d. salam pambuka

b. surasa basa e. pambagya harja

c. wasana basa

4. Wawancara kang ditindakake wartawan (nanging saka sawijining media) kanthi khusus karo
interviewee, kang jumbuh karo prekara tinamtu ing papan kang wis karembug bebarengan antarane
wartawan lan kang diwawancarai, diarani …

a. Wawancara Berita d. Wawancara sambil lalu

b. Wawancara Pribadi e. Wawancara kliling


c. Wawancara Eksklusif

5. Wawancara kang ditindakake kanthi ora khusus, mung kepeneran wae, ora ana jan-janan luwih
dhisik karo interviewee. Umpamane wawancara marang pejabat kang lagi lumaku tumuju ana ing
montore arep bali, diarani …

a. Wawancara Berita d. Wawancara sambil lalu

b. Wawancara Pribadi e. Wawancara kliling

c. Wawancara Eksklusif

6. Wawancara kang ditindakake kanggo nggoleki katrangan, konfirmasi, utawa


panemuinterviewee babagan sawijing masalah utawa prastawa, diarani …

a. Wawancara Berita d. Wawancara sambil lalu

b. Wawancara Pribadi e. Wawancara kliling

c. Wawancara Eksklusif

7. Wawancara kanggo nggoleki data gegandhengan karo dhiri pribadi lan panemuinterviewee.
Pawarta kang diasilake awujud profil interviewee, ing antarane identitas diri, lelakon uripe, lan
panemu-panemune kang ana kaitane karo prekara aktual utawa prekara kang cundhuk karo
profesine, diarani …

a. Wawancara Berita d. Wawancara sambil lalu

b. Wawancara Pribadi e. Wawancara kliling

c. Wawancara Eksklusif

8. Wawancara kang ditindakake wartawan ngubungi sadhengah interviewee kang mapane pisah,
kang antarane siji lan sijine ana gegandhengane karo pawarta kang bakale ditulis, diarani …

a. Wawancara Berita d. Wawancara sambil lalu

b. Wawancara Pribadi e. Wawancara kliling

c. Wawancara Eksklusif

9. Setitekna geguritan iki

9. Setitekna geguritan iki

Lintang Wengi

Dening : Wiwiek Panca Widyaningsih


Ludira kadya kandheg, kapireng kekidunganmu endah rinasa

Agawe pangungun sadawane gili

Wasana …..

Den semu

Geneya …..?

Panjeriting lintang wengi

Dicelathu sajroning kalbu

Smara jati kang kasiput mendhung

…… miris ……… jebul datan anyandhak

Wos surasane geguritan ing dhuwur yaiku …

a. lintang kang njerit d. langit kang kebak mendhung

b. swasana kang peteng e. ora katon srengenge

c. lintang kang abyor

10. Tegese tembung ludira ing ukara ludira kadya kandheg, kapireng kekidunganmu endah rinasa
yaiku …

a. kringet d. angin

b. getih e. geni

c. sirah

11. Wos surasane paragraf kapisan yaiku ….

a. Rasa seneng d. rasa miris

b. Rasa kangen e. rasa tresna

c. Rasa kaget

12. Wos surasane paragraf kapindho yaiku ….

a. Rasa seneng d. rasa miris

b. Rasa kangen e. rasa tresna

c. Rasa kaget

13. Kang dadi tema geguritan ing dhuwur yaiku …


a. kluwarga d. pitutur kang becik

b. lingkungan e. panguripan

c. kabudayan

14. Medharake utawa mahyakake utawa ngandharake utawa njlentrehake sabda utawa surasa
utawa isi utawa kawigaten (amanat) marang wong liya yaiku diarani ….

a. Tanggap wacana d. wara-wara

b. Kampanye e. sayembara

c. Atur-atur

15. Cengkorongan panulise tanggap wacana kang surasane sawijining amanat utawa pesen kang
dijlentrehake dening pamaos tanggap wacana yaiku ….

a. Sesirah (judul) d. Surasane wedharan

b. Tema e. Basa

c. Subtema

16. Cengkorongan panulise tanggap wacana kang surasane purwaka, bab-bab kang wigati
karembug, undheraning rembug, kesimpulan, panemu pamedhar sabda, wasana rembugan kang bisa
urut, imbang, gembleng, nalar, nyata, sarta migunani yaiku ….

a. Sesirah (judul) d. Surasane wedharan

b. Tema e. Basa

c. Subtema

17. Dene wose medhar sabda kang surasane njumbuhake karo kahanan yaiku …

a. sapa kang medhar sabda

b. sepira bayarane

c. apa kang kawedhar

d. kepiye swasanane

e. kepiye tujuwane medhar sabda

18. Dene perangane teks tanggap wacana kang isine mbagekake lan ngucapake syukur yaiku

a. Pambuka

b. Panutup

c. Salam panutup
d. Surasa basa

e. Satata basa

19. Paragraf ingkang titikanipun ukara baku mapan wonten perangan kawitan paragraf lan
kawiwitan saking ukara ingkang asipat umum dhateng mligi inggih punika paragraf ………….

a. Deduktif d. Intensif

b. Induktif e. Ekspositoris

c. Deduktif-Induktif

20. Sinta ing taun iki kapilih minangka siswa teladhan ing sekolahku. Dheweke bisa kapilih dadi
siswa teladhan amarga pancen prestasine ajeg mundhak, disiplin, tertib, lan ora tau nglanggar aturan
sekolah. Pratelan kasebut diarani paragraf …

a. Deduktif d. Intensif

b. Induktif e. Ekspositoris

c. Deduktif-Induktif

21. Ora bisa dipercaya, ora bisa nyimpen wewadi, lan ora bisa diwenehi pangapura iku tumindake
manungsa kang ora bener tumraping kekancan, apamaneh ing ngarsaning Gusti. Pratelan punika
kalebet paragraf …

a. Deduktif d. Intensif

b. Induktif e. Ekspositoris

c. Deduktif-Induktif

22. Pathokan panuise tembang macapat kang ngemot cacahe wanda (suku kata) saben sagatra
yaiku ….

a. Guru wilangan d. purwakanthi

b. Guru lagu e. dong-ding

c. Guru gatra

23. Pathokan panuise tembang macapat kang ngemot cacahe larik (baris) saben sapada yaiku ….

Pratelan kasebut minangka sawijining tuladhane ….

a. Guru wilangan d. purwakanthi

b. Guru lagu e. dong-ding

c. Guru gatra

24. Ing ngisor iki diarani tembang macapat …


Yen wong anom puniku

kakehan panggunggung dadi kumprung

pengung bingung wekasane pan angoling

yen digunggung muncu-muncu

kaya wudun meh mecothot

a. Sinom d. Gambuh

b. Dhandhaggula e. Pangkur

c. Megatruh

25. Ing ngisor iki diarani tembang macapat …

mingkar-mingkuring angkara

akarana karênan mardi siwi

sinawung rêsmining kidung

sinuba sinukarta

mrih krêtarta pakartining ngèlmu luhung

kang tumrap nèng tanah Jawa

agama agêming aji

a. Sinom d. Gambuh

b. Dhandhaggula e. Pangkur

c. Megatruh

26. Sesarengan serat kula punika kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula sakluwarga ing ngriki
pinaringan kabagaswarasan lan kawilujengan. Pratelan kasebut kalebu perangane layang kang diarani

a. Satata basa d. Titi mangsa

b. Adangiyah e. Peprenahan

c. Purwaka

27. Perangane layang kang nerangake kang ngirim layang diarani …

a. Satata basa d. Titi mangsa

b. Adangiyah e. Peprenahan
c. Purwaka

28. Iket menika nganggenipun wonten …. boten wonten … kados kalung mawon. yaiku …

a. jaja, mustaka d. jangga, palarapan

b. mustaka, netra e. rikma, asta

c. palarapan, jangga

29. Basa kang kanggo bocah-karo bocah utawa sapadha-padha yaiku ….

a. krama d. Ngoko alus

b. Krama inggil e. Krama andhap

c. Ngoko lugu

30. Mas, menawi kondur mbakyu sampeyan betakaken menika nggih. Basa kang digunakake yaiku

a. krama d. Ngoko alus

b. Krama inggil e. Krama andhap

c. Ngoko lugu

31. Sasampunipun ngrahapi menapa ingkang sampun sumadya, kasuwun para tamu tumuju papan
parepatan awit tata upacara badhe kalajengaken. Basa kang digunakake yaiku …

a. krama d. Ngoko alus

b. Krama inggil e. Krama andhap

c. Ngoko lug

32. Bapak saiki duwe pimpinan anyar, dene pimpinane iku biyen kancane saklas nalika ana ing SMA.
Basa kang trep digunakake bapak marang pimpinane kuwi yaiku ….

a. krama d. Ngoko alus

b. Krama inggil e. Krama andhap

c. Ngoko lugu

33. Pak dhokter mau dhawuh karo simbah, menawa bubar ngunjuk obat diaturi sare. Basa kang
digunakake yaiku …

a. krama d. Ngoko alus

b. Krama inggil e. Krama andhap

c. Ngoko lugu
34. Yen tindak daleme Pakdhe, aja lali welingane Bapak diaturke Pakdhe ya, Le! Basa kang
digunakake yaiku …

a. krama d. Ngoko alus

b. Krama inggil e. Krama andhap

c. Ngoko lugu

35. Nyuwun tulung sampeyan tumbasaken kabetahan kangge kegiyatan dangunipun tigang dinten.
Basa kang digunakake yaiku ……

a. krama d. Ngoko alus

b. Krama inggil e. Krama andhap

c. Ngoko lug

36. Tumrape wong Jawa. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?tum][pP[w=ojw.

b. ?tum][p[w=ojw.

c. ?tumR[pP[w=ojw.

d. ?tumR[p[w=ojw.

e. ?tumr[p[w=ojw.

37. Ing jaman sewu. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?ai=jmnSewu.

b. ?ai=jm[nSwu.

c. ?ai=jmnsewu.

d. ?ai=jmn[swu.

e. ? ai=jmvSewu.

38. Luwes lan bisa nampa ilining jaman. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?luweSlNbisnMpailini=jmN.

b. ?luwesLnBisnmPailinNi=jmn\,

c. ?luwesLnBisnmPailini=jmn\,

d. ?lu[wsLnBisnmPailinNi=jmn\,

e. ?lu[wsLnBisnmPailini=jmn\,
39. Obahe mangsa lan wektu. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?[aobh[am=slnWekÒ|.

b. ?[aobaem=slnWekÒ|.

c. ?[aobhaem=slnWekÒ|.

d. ?[aob[am=slnWekÒ|.

e. ?[aobh[am=sl[nWkÒ|.

40. Bab iku manawa kebacuten ya ora apik. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?bbHikumnwkebcutenY[aorapik\,

b. ?bbHikumnwkebcutTenY[aorapik\,

c. ?bbHikumnw[kbcu[tTnY[aorapik\,

d. ?bbHikumnw[kbcu[tnY[aorapik\,

e. ?bbHikumnwkebcu[tTnY[aorapik\,

41. Tatag ngadhepi kanyatan. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?ttg¿nGdepikvtn¿,

b. ?ttg¿zdepikvtn¿,

c. ?ttgZdepikvtn¿,

d. ?ttgZdepPikvtn¿,

e. ?ttgZdepikvtTn¿,

42. Hastha brata ngemot wulangan ngenani etika. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?asTb]tze[motW|l=znZenni[atik.

b. ?asDb]tze[motW|l=znZenni[atik.

c. ?asQbRtze[motW|l=znZenni[atik.

d. ?asQb]tze[motW|l=zvZenni[atik.

e. ?asQb]tze[motW|l=znZenni[atik.

43. Saiki pancen jaman wesi. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?saikip[vCnJmnWesi.

b. ?saikip[vCnJmvWesi.
c. ?saikip[vCnJm[nWsi.

d. ?saikip[nCnJmneWsi.

e. ?saikipnCenJmnWesi.

44. Swarane sendhok ing meja. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?sWr[n[s[nDokKi=[mj.

b. ?sWr[n[s[vDokHi=[mj.

c. ?suwr[n[s[nDokHi=[mj.

d. ?sWr[n[s[nDokHi=[mj.

e. ?sWrnese[nDokHi=mej.

45. Ana rapat utawa pasamuan resmi. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …

a. ?anrptautwpsmuanresMi.

b. ?anrptautwpsmuanResMi.

c. ? anrptHutwpsmua[nRsMi.

d. ?anrptHutwpsmuanResMi.

e. ?anrptHutwpsmuan>sMi
KUNCI SOAL BAHASA JAWA KELAS XI

I.

1. A 11. C 21. B 31. B 41. D

2. B 12. D 22. A 32. B 42. E

3. C 13. E 23. C 33. D 43. A

4. C 14. A 24. D 34. D 44. D

5. D 15. B 25. E 35. A 45. E

6. A 16. D 26. A 36. A

7. B 17. D 27. E 37. B

8. E 18. A 28. C 38. C

9. B 19. A 29. C 39. A

10. B 20. A 30. A 40. B