You are on page 1of 4

február 2018

„„ DIVADLO hrajú aj Peter Trník, Juraj Rašla, Milan Ba- teda a cappella, skupina interpretuje zná- „„ NEDAJTE SI UJSŤ
húl a ďalší. me rock/pop/jazzové hity svetových umel-
3. 2. | 18.00 | Tímbilding cov. 3. 2. | 16.00 | Dominikáni
14. 2. | 18.30 | Neil Simon: Druhá a Námestie sv. Anny
(Strašná komédia) 7. 2. | 18.00 | Balalajka Tour
kapitola
KINO HVIEZDA | Členovia jedného neme- KINO HVIEZDA | Oslávte Deň sv. Valentína
novaného amatérskeho divadla prepadli brilantnou konverzačnou komédiou o hľa-
závislosti. A to bez výnimky. Jeden po dru- daní partnera, ktorá má dušu. Tlieskali jej
hom postupne prestali vnímať reálny svet na Broadway a rovnomenný film je oven-
okolo seba a ponorili sa do sveta temných čený Oscarmi. V predstavení Mestského di-
kybernetických síl. Čas plynul a stav sa ne- vadla Trenčín účinkujú aj Štefan Richtárech
ustále zhoršoval, ríša zla už takmer nená- a  Jakub Ružička z  Ďurovčíkovho Na  skle
vratne pohltila všetky zmysly závislosťou maľované.
postihnutých zúfalcov. Našťastie však zo
samého stredu súboru povstala bojovníč- 15. 2. | 19.00 | Europeana –
ka a  s  vypätím posledných síl podstúpila Stručné dejiny 20. storočia KINO HVIEZDA | Sólisti Donského kozácke-
terapiu. A úspešne! PK DIVADELNÁ SCÉNA |Dramatizáciu sve- ho chóru VOLNIJ DON prinášajú z rodného
4. 2. | 17.00 | La Pasión toznámej knihy Patrika Ouředníka uvádza Rostova na Done v Rusku svoje piesne o ži-
trenčianske divadlo Dogma (ex Kolomaž). vote, láske, práci, piesne o vojne, oddychu,
Flamenca
15. 2. | 19.00 | Letná noc pití vodky a zábave.
KINO HVIEZDA | Originálna komédia o  ge- 8. 2. | 19.00 | Pink Horse Trio
nerácii štyridsiatnikov, ktorí sa uprostred COFFEE SHEEP | Koncert žilinskej nu-jazzo-
jednej noci, ale aj uprostred svojich živo- vej formácie.
tov a vzťahov vzájomne spoznávajú a strá- KIC | Ďalšia prechádzka z  cyklu Pre-
cajú a míňajú a nachádzajú. Hrajú Kristína 11. 2. | 18.00 | Monika Csibová
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Klub priateľov vážnej chádzky mestom so sprievodcom.
Farkašová a Marcel Ochránek. Námestie sv. Anny vzniklo na  mies-
hudby pozýva na klavírny recitál.
20. 2. | 19.00 | Také zo života te troch ramien Váhu pri ceste, ktorá
15. 2. | 19.00 | Anton Jaro Trio spájala mesto s  južnými predmestia-
COFFEE SHEEP | Koncert slovenskej jazzovej mi. Stalo sa centrom dolného mesta
KINO HVIEZDA | Umelecký program taneč- legendy. a  nachádzali sa na  ňom viaceré hos-
ného súboru Andalucia reprezentuje tem- tince. Kaplnku sv. Anny počas 2. sveto-
peramentné tance južného Španielska. 15. 2. | 19.00 | Gladiator
– akustické turné vej vojny spravovali dominikáni, ktorí
Zaznie rumba, tango, alegrias, garotin, boli známi svojimi kázňami, aktívnou
solea, verdiales, bulerias, sevillanos, hra prácou s  mládežou a  vlastným vyda-
na kastanety, potlesky a mnoho ďalších. vateľstvom s  duchovným časopisom.
8. 2. | 18.30 | Agatha Christie: Čo malo byť dominantou parčíku pred
A tak nezostal žiaden krajským súdom? Kde sa mal nachá-
dzať dominikánsky kostol?
3. 3. | 16.00 | Trenčín za čias
Márie Terézie

PIANO KLUB |
23. 2. | 19.00 | Zuzana
Smatanová
PIANO KLUB | Zuzana je jedna z historicky
najúspešnejších slovenských interpretov.
KINO HVIEZDA | Zábavná talkshow Mária Získala 6 zlatých slávikov a  mnoho iných
Šmýkala. Hostia: Matej Sajfa Cifra (mo- cien a ocenení.
derátor, vloger), Pavol Seriš (mím, herec), 2. 3. | 19.00 | Kapely starnú KIC | Marcová Prechádzka mestom so
Anand Lalan Gupta (projektový manažér), PIANO KLUB | Happening trenčianskych ka- sprievodcom bude venovaná osvie-
kapela Kreins. piel. tenskej panovníčke Márii Terézii, ktorá
23. 2. | 19.00 | Silné reči sa premyslenými reformami usilova-
KINO HVIEZDA | Stad-up show. Účinkujú:
Simona, Matej Makovický, Martin Hatala,
„„ PRE DETI la o  zlepšenie situácie monarchie, jej
obyvateľstva a celkový hospodársky aj
Docent. 4. 2. | 17.00 | Korčuľovanie spoločenský rozvoj. Pri reformách jej
rodín z deťmi asistovali odborne aj politicky zdatní
KINO HVIEZDA | Druhá premiéra majstrov-
ského diela kráľovnej detektívky v naštu- „„ KONCERTY ZŠ P. DEMITRU | Organizuje Centrum pre ro-
dinu Trenčín.
radcovia. Zároveň sa okrem štátnych
povinností venovala výchove svojich
dovaní Mestského divadla Trenčín. Desať 1. 2. | 19.00 | Fragile 16 detí. Na ktorej budove v Trenčíne je
ľudí a  jeden rafinovaný vrah na  ostrove, 8., 22. 2. | 9.30 – 11.30 | uvedené meno Márie Terézie? V akom
PIANO KLUB | Koncert slovenskej vokálnej
z ktorého niet úniku. Figúrky desiatich ma- Galerkovo príbuzenskom vzťahu bol trenčiansky
skupiny zloženej z  populárnych osobnos- | Veselé tvorivé a  hravé stretnutie
lých černoškov postupne miznú. Vždy, keď tí, známych z rôznych televíznych seriálov, GMAB župan Ján Baptista Ilešházi a Mária Te-
je niektorý z  nedobrovoľných obyvateľov divadelných, muzikálových produkcií či TV pre malé deti do 6 r. a ich rodičov. rézia? Prečo Mária Terézia súhlasila so
ostrova zavraždený. Okrem hercov MDTn šou. Bez použitia hudobných nástrojov, zrušením jezuitov?
2 | KAM kam v trenčíne číslo 2 | ročník XX

10. 2. | 10.00 – 17.00 | Máme pondelok, utorok, štvrtok | 1. – 28. 2. | Pjongčang a jeho
„„ FILM narodeniny! 16.30 – 18.00 | Karate klub olympijský duch
CINEMAX GMAB | Program pri príležitosti 49. výročia Ekonóm VKMR JASELSKÁ | Z fondu trenčianskej kniž-
vzniku Galérie M. A. Bazovského v Trenčí- KC AKTIVITY | Info 0911 603 068. nice.
od 1. 2. | Zmenšovanie
ne. Hravé úlohy s  dielami pre deti i  rodi- 1. – 28. 2. | Krása čipky
utorok | 15.00 – 16.30 | Klub
čov, komentované prehliadky výstav a ex- CENTRUM SENIOROV | Vystavujú Júlia Pav-
pozícií, o 15.00 sladké prekvapenie. Voľný keramikárov
látková a Jarmila Fabiánová.
vstup. KC AKTIVITY Keramický krúžok pre deti
|
a mládež od 5 r. s výučbou základnej prá- 7. – 21. 2. | Európa v nás
12. 2. | 10.00 | Hľadáme ce s hlinou, glazúrou a inými netradičný- POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava výtvarných prác
stratenú rozprávku mi materiálmi. Možné je prihlásiť sa aj detí a mládeže z trenčianskeho okresu, za-
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč- počas školského roka. Info 0918 561 320, pojených do  súťaže, ktorú vyhlásilo CVČ
ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v poboč- mirka@kcaktivity.sk. v Trenčíne.
ke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 2. – 26. 2. | Eleonóra Žůrková:
Matt Damon hrá v originálnej komédii Kubrá. Variácie
Korzo dance
Alexandera Paynea (Bokovka) chlapí- 18. 2. | 10.00 | Dedko Mirko KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
ka, ktorý sa nechá za  vidinou bohat- a babka Zuzka tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež (3 –
stva dobrovoľne zmenšiť. Paradoxne až KATOV DOM | Čítanie pre deti od 4 – 10 r. 20 r.). Info 0903 793 557.
ako desaťcentimetrový začne konečne
poriadne žiť. 19. – 23. 2. | 8.00 – 16.00 | Jarný utorok, streda | 10.00 – 11.00 |
tábor v CVČ | Keramické patlámo
od 1. 2. | Niť z prízrakov
CVČ | Prihlášky do  19. 2.  na KC AKTIVITY| Pre deti od  2 r. v  sprievo-
www.cvctn.edupage.org, 0911  886  007, de jedného z rodičov. Info 0918 561 320,
032/743 35 02. mirka@kcaktivity.sk.
19. 2. – 23. 2. | 10.30 – 12.00 | štvrtok | 16.30 – 17.30 | DFS
Prázdninové superkluby Kubranček
VEREJNÁ KNIŽNICA | Tvorivé dielne počas KC KUBRÁ | Nácvik detského folklórneho
jarných prázdnin s  dôrazom na  zážitko- súboru.
MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a  autorka
vé poznávanie literatúry, kreslenie, stri- piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
hanie, lepenie s  patričnou dávkou zá- pozývajú na výstavu fotografií. Vernisáž 2.
na Juhu 2. o 17.00 hod.
Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day- bavy. Info a  prihlásenie: 032/746 07  15, | Schôdzky 32. skautské-
KC AKTIVITY
-Lewis hrá v dráme Niť z prízrakov ču- deti@vkmr.sk; 032/652 33 14, juh@vkmr.sk; 22. 2. – 18. 3. | Milada Ždrnja –
ho zboru. Info R. Kopecká 0908  683  393
dáckeho módneho návrhára, ktorému 032/652 20  86, dlhehony@vkmr.sk; Textilná tvorba
romcako@gmail.com.
do života vstúpila láska a skoro ho zni- 032/743 73 68, kubra@vkmr.sk. GALÉRIA VÁŽKA | Vernisáž 22. 2. o 17.00.
čila. 21. 2. | 14.30 – 16.00 | 1. – 28. 3. | Prvý československý
od 1. 2. | Daj mi tvoje meno Fašiangový karneval v CVČ |
„„ VÝSTAVY zbor v bojoch za oslobodenie
CVČ | Všetkým deťom, malým, veľkým, 25. 1. – 4. 3. | Marián Súčanský – Československa (1944 – 1945)
na známosť sa dáva, že sa chystá veľká slá- Nepokoj v duši POSÁDKOVÝ KLUB | Vernisáž 28. 2. o 14.00.
va. Nech si na tú oslavu, krásavci aj krás- GMAB |Pripomenutie nedožitej osemde- 2. – 4. 3. | Fishing show Carp &
ky, prichystajú dopredu fašiangové masky. siatky talentovaného trenčianskeho ma- Spinning 2018
Vstupné 0,50 €. liara. EXPO CENTER | 13. ročník medzinárodnej
24. 2. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 25. 1. – 4. 3. |
Ľudovít Bránsky výstavy rybárskych potrieb.
dielničky pre deti – Metamorfózy Trenčína
OC LAUGARICIO | Zaujímavé tvorivé aktivity a krajiny „„ PRE SENIOROV
v zimnom duchu. GMAB | Výber z  tvorby pri príležitosti ne-
Milostná dráma odohrávajúca sa počas streda | 15.00 | DIA mapa
27. 2. | 16.30 | Máme radi dožitého 100. výročia narodenia autora. CENTRUM SENIOROV |
horúceho leta na  talianskom vidieku Patril v  prvej polovici 20. storočia medzi
nominovaná na  tri Zlaté glóbusy. Prí- umenie
významných predstaviteľov kultúry. Ak- streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli
beh tínedžera Elia, ktorý sa zamilu- VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia umeleckej
činnosti žiakov Súkromnej ZUŠ Trenčín. tívne rozvíjal výtvarné umenie v  Trenčí- mi to mejlom
je do  staršieho amerického študenta VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
Olivera, si po premietaní na New York ne, pomáhal formovať mladú, významnú
3. 3. | 16.00 | H. Ch. Andersen – generačnú vlnu trenčianskych výtvarných na zvládnutie základov PC a komunikácie
Film Festival vyslúžil najdlhší potlesk Šimon Spišák: Škaredé káčatko prostredníctvom e-mailu. Účasť treba vo-
v  55-ročnej histórii festivalu. Vhodný umelcov.
KINO HVIEZDA | Pouličná inscenácia pre pred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.
od 15 r. do 6. 2. | Prezentačná výstava
deti od  5 rokov. Aké je to byť „iný“? Akú 2. 3. | 15.00 | Oslava MDŽ
od 15. 2. | Čierny panter váhu majú slová? Môžeme svojím kona- SOŠ stavebnej Emila Belluša KC STRED | Spoločenské posedenie. Organi-
ním ovplyvniť život ľudí okolo nás? Ako? POSÁDKOVÝ KLUB | zuje JDS ZO č. 30
To vám prezradí pouličná inscenácia plná do 19. 2. | Jozef Švikruha, Viktor 6., 20. 2. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
hravosti i  humoru, na  motívy slávneho Motus – „Z vŕšku do doliny“ pre seniorov
dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena GALÉRIA VÁŽKA | GMAB |
a jeho svetoznámej rozprávky o škaredom
káčatku, z  ktorého sa jedného dňa stala 1. – 18. 2. | História zimných 7. 2. | 13.30 | Akadémia tretieho
krásna labuť... športov veku
ZOC MAX | KC STRED | Seminár XXXI. ročníka
denne | Brick by Brick – zábava ATV. Program: Sociálna politika štátu
s Legom 1. – 28. 2. | Krojované bábätká
SAVANNA CAFÉ | Výstava obrazov Mgr. Mo-
(doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., UCM Tr-
KREATIVO |Kurzy pre deti (4 – 11 nava), CO – najdôležitejšie rady pri mimo-
r.), voľné hodiny na  hru s  kocka- niky Klučiarovej. riadnej udalosti (Ing. Ľubica Držková, refe-
mi Lego pre deti s  rodičmi i  bez rodi- 1. – 28. 2. | Pestrosť a krása rent krízového riadenia, TSK Trenčín), HČS
čov. Viac na  www.kreativotn.sk alebo motýľov – Petra Michalcová – Zhodnotenie činnosti ZO 02 JDS a  ATV
0918 883 505. POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. Trenčín za rok 2017.
pondelok, streda a piatok | 1. – 28. 2. | Hrôzostrašná 12. 2. | 14.00 | Fašiangové
Tanečná škola Aura dance história posedenie s dôchodcami
KC AKTIVITY | Moderný tanec (5 – 15 r.). VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh KC KUBRÁ |
Info 0908 731 125. s  podtitulom Deti, zoznámte sa s  niečím 15. 2. | 15.00 | Fašiangové
Akčný sci-fi film štúdia Marvel je dob- novým!
rodružstvom bojovníka T´Challa, ktorý pondelok | 16.00 – 17.00 | streda spoločenské stretnutie
sa po smrti svojho otca vracia do tech- | 16.00 – 18.00 | Tanečná škola 1. – 28. 2. | Fašiangy: čas seniorov
nologicky vyspelej africkej krajiny, aby goonies radosti, hojnosti a veselosti
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
sa stal novým právoplatným kráľom. ských veteránov.
KC AKTIVITY | Moderný tanec (od 3 r.). Info VKMR JASELSKÁ | Dokumenty z fondu tren-
0915 101 051. čianskej knižnice.
30. január 2018 kam v trenčíne KAM | 3

22. 2. | 15.00 | Skleróza štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik 14. 2. | 15.30 | Stavba
multiplex pre ženy historického lietadla CAPRONI „„ FILM
CENTRUM SENIOROV | Klub. KC STRED | POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub letcov od 8. 2. | Päťdesiat odtieňov
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates
a parašutistov SLZ. slobody
„„ CVIČENIE začiatočníci a mierne pokročilí 15. 2. | 16.00 | Ako zvládnuť
KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie Marcela pôrod a popôrodné obdobie?
pondelok | 17.00 – 20.00 | VKMR HASIČSKÁ | Diskusia s  odborníkmi
Holodová 0905 705 431.
Tai-chi na podporu duševného zdravia. Diskutuje:
KC STRED | piatok | 14.00 – 15.00 | Pilates
MUDr. V. Jakešová. Podujatie organizované
a Fitlopty v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
CVČ |
system 15. 2. | 16.00 | Prevencia
KC AKTIVITY Cvičenie na  regeneráciu
| piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba a tlmenie chorôb včiel
chrbtice. Komplexný cvičebný systém za- KC STRED | POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje sekcia včelá-
meraný na  odstránenie bolestí a  prob- 1. – 28. 2. | Centrum pohybu rov KVV. Erotický thriller. Fenomén Päťdesiat
lémov s  pohybovým aparátom. Info: odtieňov vstupuje do tretej, záverečnej
a tanca 15. 2. | 16.00 | Z minulosti
0905 705 431. | Deti: TK Bambula fázy. Anastasia Steele a Christian Grey
MS ŠPORTOVÁ HALA vlastivedy v Trenčíne
pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba od  1 do  5 r., cvičenie na  Fit loptách pre sa dobrovoľne zriekli svojej slobody
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numiz- a pred svadobnými svedkami povedali
KC KUBRÁ | deti od 5 mesiacov, balet s profesionálnou matikov a DVaT. rozhodné “Áno”. Žiť šťastne až do smrti
pondelok | 18.30 – 19.30 | lektorkou (4 – 9 r.). Ženy: skupinové cviče- im ale dopriate nebude.
nia step, Tabata, body work, Port de Bras. 17. 2. | 15.00 | Čítanie:
Aerobik
Kontakt: 0903 449 732. sesternice Havierové
KC KUBRÁ |
KATOV DOM | Poviedky jazzového veku Areál SAD
pondelok | 18.15 – 19.30 | 7., 21., 27. 2. | 18.30 – 19.30 | 14. 2. od Fitzgeralda.
| 19.15 – 20.15 | Zumba 12. 2. | 18.00 | HoryZonty
Kruhový tréning 20. 1. | 9.30 – 16.30 | Škola – Festivalové reprízy N° 3.
Súbor cvikov odcvičených je-
KC AKTIVITY | KC AKTIVITY | Prihlasovanie potrebné
na 0903 949 966. intuície
den po druhom s využitím fitness náčinia. | Nový koncept alternatív-
KC AKTIVITY
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda neho vzdelávania detí a  teenagerov
| 19.30– 20.30 | piatok | 19.00– „„ PREDNÁŠKY v  oblasti rozvoja pravej hemisféry, in-
20.00 | Cvičenie pre ženy tuície a  vedomej tvorby života. Info:
1. 2. | 16.00 | Literárny klub pelachova@3balance.sk, 0915 850 251.
KC AKTIVITY Vysoký energetický výdaj,
|
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi- Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pre všetkých priaznivcov 20. 2. | 16.30 | Největší
nácie. Info 0903 793 557. tajemství Třetí říše: Případ
literatúry. Diskusia a  prezentácia vlastnej
utorok | 16.30 – 17.30 | Aerobic tvorby. Zlatého vlaku
CVČ | VKMR HASIČSKÁ | Beseda s bádateľom, zá- Premietanie úspešných adrenalíno-
1. 2. | 19.00 | Divotvorba vých filmov vybraných z  hlavného
utorok | 16.45 – 17.45 | hadológom, autorom literatúry faktu, dr-
COFFEE SHEEP | Literárny večer tvorby mla- programu festivalu HoryZonty.
Zdravotný pilates žiteľom ceny E. E. Kischa – Milanom Za-
dých spisovateľov z  trenčianskeho regió- chom Kučerom, spojená s  prezentáciou
KC AKTIVITY Vhodný pre začiatočníkov
|
nu.
a ľudí s bolesťami chrbta. jeho novej knihy.
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
2. 2. | 9.00 – 16.30 | Ľudový
liečiteľ
24. 2. | 15.00 | Niektoré „„ ŠPORT
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates zabudnuté a významné liečivé
KC STRED | Stretnutie s liečiteľom. 3. 2. | 8.30 – 16.00 | Turnaj
pokročilí rastliny
5. 2. | 19.00 | Večerné KATOV DOM | Prednáška Antona Blahuša – OBFZ Trenčín
KC AKTIVITY |
predsedu OZ Veronica – klubu zberateľov ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Futbal prí-
zamyslenia
utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 | REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA Spo-
| a  pestovateľov liečivých rastlín spojená pravka.
Capoeira – nábor nových jené s diskusiou s rektorom kostola piaris- s ochutnávkou bylinkového čaju. 4. 2. | 9.00 – 16.00 | Turnaj AS
záujemcov tov Petrom Franekom. Téma diskusie bude Trenčín
3. 3. | 15.00 | Prednáška o Etiopii
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo- zameraná na aktuálne otázky a problémy ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. Futbal prí-
KATOV DOM |
jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Tré- veriaceho človeka. Otázky môžete posielať pravka.
ningy u Abadá Capoeira sú náročné po fy- na diskusia@cprtrencin.sk.
zickej aj psychickej stránke, študentom
6. 2. | 16.00 |
Národný program
„„ KURZY 9. 2. | 16.30 | COP Trenčín
– Košice
sa venujú kvalifikovaní inštruktori, škole-
ní v anatómii ľudského tela a moderných eradikácie moru včelieho pondelok | 17.30 – 19.00 | ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga
učebných postupoch. Tréner Tomáš Šev- plodu Francúzsky jazyk pokročilí muži.
čík. Info a  prihlasovanie: Michal Jančár POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje sekcia včelá- KC AKTIVITY | 10. 2. | 8.00 – 18.00 |
0911 087 631. rov KVV. pondelok | 18.00 – 20.00 | Slovenský pohár detí
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga 6. 2. | 16.00 | Trenčiansky hrad streda | 17.00 – 19.00 | Klub a žiakov, 1.kolo
KC AKTIVITY Vhodné aj pre začiatoční- ŠPORTOVÁ HALA | Karate.
|
ako inšpirácia pre umelcov keramikárov dospelí
kov. Info a  prihlasovanie: Alena Spurná GMAB | Beseda s  historikom Trenčianske- KC AKTIVITY | Vedie Zuzana Jargašová. Info: 10. 2. | 11.00 | COP Trenčín
0903 271 444. ho múzea Vladimírom Pinďákom o  hrade info@kcaktivity.sk. „B“ – Komjatice
utorok | 19.00 – 20.00 | Dance a jeho histórii. ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.
utorok | 17.30 – 19.00 |
aerobik 6. 2. | 16.30 | Zo zákutí Francúzsky jazyk mierne 10. 2. | 13.00 | COP Trenčín
KC STRED |
trenčianskej vlastivedy pokročilí „B“ – Komjatice
utorok, štvrtok | 16.30 – 17.30 | VKMR HASIČSKÁ | Prednáška Vojtecha Bra- KC AKTIVITY | ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.
Gymnastika benca o najpútavejších kapitolách z dejín utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 11. 2. | 7.30 – 12.45 | Hádzaná
CVČ | trenčianskej vlastivedy s  podtitulom „Za- ateliér pre dospelých ŠPORTOVÁ HALA | Mini turnaj prípravka.
streda | 18.00 – 19.00 | budnutí autori, stratené diela“. Podujatie OC LAUGARICIO | 6. a 13. 2. Maľba na textil, 11. 2. | 10.45 | ŠK 1. FBC
organizované v  spolupráci s  Klubom sta- 20. a 27. 2. Kresba ceruzkou – tieňovanie. Trenčín – AS Trenčín čierni
Bodywork
KC AKTIVITY | Hodina s  prvkami dan-
rých Trenčanov. Prihlásenie: 0918  561  320, mirka@ ŠPORTOVÁ HALA | Florbal regionálne
ce aerobiku s  posilňovaním a  strečin- 12. 2. | 16.00 | Používanie hnojív kcaktivity.sk. kolo staršia prípravka.
gom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157, v jednotlivých obdobiach utorok | 18.15 – 19.15 | Párové 11. 2. | 14.05 | ŠK 1. FBC
0907 673 887. vegetácie tance Trenčín – FBC Skalica zelení
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje sekcia zá- KINO HVIEZDA | Základné kroky: valčík, pol- ŠPORTOVÁ HALA | Florbal regionálne

a bodywork hradkárov KVV. ka a mazurka po novom. kolo staršia prípravka.
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: 13. 2. | 16.30 | Jozef Banáš: utorok | 19.00 – 20.00 |
0948 855 870. Somár je Švajčiar Francúzsky jazyk začiatočníci
streda | 19.00 – 20.00 | Joga VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľom KC AKTIVITY | Info a  prihlášky smejkal@
KC STRED | spojená s prezentáciou jeho novej knihy. mail.t-com.sk.
4 | KAM kam v trenčíne číslo 2 | ročník XX

utorok – štvrtok | 15.00 – 16.00 | Laugaricio pozýva na 2. ročník benefičné- 20. 2. | 19.00 | Shaolin tour 2018
„„ ŠPORT Malý konštruktér ho maškarného plesu. Predpredaj vstupe-
11. 2. | 17.25 | ŠK 1. FBC KREATIVO | Kurzy stavania z  lega pre deti niek na 0903 778 321 (možnosť zakúpenia
Trenčín – FBC Skalica bieli od 4 – 5 r. sponzorských vstupeniek bez účasti).
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal regionálne utorok – štvrtok | 15.00 – 16.00 | 10. 2. | 7.00 – 12.00 | Burza
kolo staršia prípravka. Veľký inžinier starožitností a gazdovské trhy
KREATIVO | Kurzy stavania z  lega pre deti
od 6 – 11 r.
streda | 15.00 | Klavírna škola
KC AKTIVITY | Hudobný záujmový klub.
Info: 0908 210 940, info@kcaktivity.sk.
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre | Jedno z  najstarších,
MS ŠPORTOVÁ HALA
radosť najväčších a najznámejších bojových ume-
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  kruhové tance ní, šaolinské kung fu, sa vracia na Sloven-
sveta (FR, GB, Izrael, Macedónsko, Gréc- sko. Dych vyrážajúce cvičenia v najvyššom
ko, SK). majstrovstve predvedie skupina mníchov
štvrtok | 14.00 – 20.00 | Škola a majstrov pod vedením 75-ročného staré-
11. 2. | 13.30 | ŠK 1. FBC hry na gitaru a klavír ho majstra kláštora. Je vôbec možné rozdr-
EXPO CENTER |
Trenčín – Zvolen KC AKTIVITY | Vedú Dušan Dobiaš a  Irena viť dlažobnú kocku na tele? Tlačiť oštepom
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga Buchtíková. 10. 2. | 19.00 | Swingový ples ťažké bremená? Či hodiť cez sklo ihlu?
KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | Hrá kapela Erbetes
juniori. 5., 12., 19., 26. 2. | 17.30 – 19.30 | 23. 2. | 18.00 – 21.00 | Hudobný
Quartet, Vox. Čakajú vás aj rôzne tanečné
11. 2. | 16.00 | ŠK 1. FBC Kurz patchworku animácie a kúzelník. Predpredaj v KIC. večer
Trenčín – Záhorská Bystrica KC AKTIVITY | 8-týždňový kurz vedie Hanka LETISKO TRENČÍN | Klavírna hudba Mirosla-
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga Nekorancová. Viac na www.kcaktivity.sk. 11. 2. | 9.00 – 12.00 | Výmenné va Krátkeho v SKY Restaurant.
muži. stretnutie zberateľov pivných 23. 2. | Vibe Fest
6., 20. 2. | 16.00 – 18.30 |
kuriozít EXPO CENTER | Hudobné podujatie.
17. 2. | 8.00 – 17.00 | Turnaj Večerný ateliér pre dospelých POSÁDKOVÝ KLUB |
ObFZ Trenčín mládež GMAB | Tvorivé stretnutia pre všetkých 4. 3. | 16.30 | Rodinný
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal. priaznivcov výtvarného umenia. 13. 2. | 19.00 | Pochovávanie teambuilding
basy CENTRUM PRE RODINU | Séria hier a aktivít,
17. 2. | 19.00 | COP Trenčín 14. 2. | 17.30 – 20.30 | Klub
KC KUBRÁ | pri ktorej sa zabavíte i preveríte súdržnosť
– Zvolen Patchwork
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga Stretnutie členov a milovní-
KC AKTIVITY | 14. 2. | 8.00 – 13.00 | a šikovnosť vašej rodiny. Je potrebné pri-
muži. kov patchworku. Vedie Hanka Nekoranco- Valentínska kvapka krvi hlásiť sa vopred na  www.cprtrencin.sk.
vá. ZOC MAX | Odbery krvi priamo v  obchod- Vhodné pre rodiny s  deťmi staršími ako
18. 2. | 10.00 | ŠK 1. FBC nom centre. 12 rokov.
Trenčín – AS Trenčín 16. 2. | 17.00 | Manželské večery
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga CENTRUM PRE RODINU | Prvé z  8 stretnutí
kurzu. Prihlásenie na www.cprtrencin.sk. KONTAKTY
juniori.
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
18. 2. | 13.00 | ŠK 1. FBC 18. 2. | 16.00 | Tvorivé dielne
CENTRUM PRE RODINU | Téma „Šperkovo“. OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
Trenčín – Lido Bratislava CINEMAX
Budeme robiť rôzne typy náušničiek a prí- www.cine-max.sk
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
veskov, skúsime vyrobiť malý darček k blí- Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
24. 2. | 18.00 | ŠK 1. FBC žiacemu sa dňu žien pre mamu či pre seba, GALÉRIA VÁŽKA
microinvent.com
Trenčín len tak pre potešenie. Vhodné pre rodičov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
s menšími i väčšími deťmi. GMAB Galéria M. A. Bazovského
juniori play off 1. zápas. 032/650 61 11
25. 2. | 15.30 | Kurz prirodzených HOTEL ELIZABETH Gen. M. R. Štefánika 2
24. 2. | 18.00 | TJ Štadión metód plánovaného
Trenčín – Nitra Katov dom Matúšova
rodičovstva
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal žiaci. CENTRUM PRE RODINU | Prvé z  3 stretnutí. KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
25. 2. | 9.00 – 15.00 | Turnaj Obsahom kurzu je predstavenie prízna- KC Kubrá Kubranská 94, kckubra@gmail.com, 0907 516 720
TFK Záblatie U13 kov ženskej plodnosti, ich vyhodnotenie KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal. pre predchádzanie tehotenstva, ale aj KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
túžbu tehotenstvo dosiahnuť. Prihlásenie
25. 2. | 16.00 | ŠK 1. FBC na www.cprtrencin.sk. KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10
Trenčín KIC Kultúrno-informačné Mierové námestie 9, 032/6504 709, 6504 711,
| Florbal extraliga 4. 3. | 14.00 | Veľkonočné
ŠPORTOVÁ HALA centrum 6504 712 
juniori play off 2. zápas. dekorácie s Mirkou
KATOV DOM | Workshop. Počet účastníkov Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk,
3. 3. | 11.00 | COP Trenčín „B“ KINO HVIEZDA
obmedzený na  15, prihlásiť sa môžete 0902 911 480
– Banská Bystrica do 1. 3. na 0948 035 225. Veková hranica KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži. od 8 r. KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0905 319 861
3. 3. | 13.00 | COP Trenčín „B“ Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsr-
– Banská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.
„„ INÉ MC SRDIEČKO
diecko.sk
sobota, nedeľa | 10.00 – 12.00, Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
3. 3. | 15.00 | HK AS Trenčín MC SRDIEČKO
14.00 – 16.00 | Letecké múzeum 032/743 04 32
– Most
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná. Hangar X MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36
LETISKO TRENČÍN | OC LAUGARICIO Belá
3. 3. | 18.00 | ŠK 1. FBC
piatok | 19.00 – 21.00 | FS OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín – Hurikán Bratislava
Kubran PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
„B“
KC KUBRÁ | Nácvik folklórnej skupiny. PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
1. – 28. 2. | Burza kníh POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
4. 3. | 9.00 – 15.00 | ŠK 1. FBC
VKMR JASELSKÁ |
Trenčín SAD Zlatovská
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal regionálne 3. 2. | 11.00 – 15.00 | Fašiangová SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1
kolo starší žiaci. zabíjačka SOKOLOVŃA Mládežnícka
KC KUBRÁ |
4. 3. | 16.00 | COP Trenčín TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/655 53 23
play off 3. 2. | 19.00 | 2. benefičný Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Ja-
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga maškarný ples VKMR
Rotary Club Trenčín
selská a Hasičská 1
muži. HOTEL BREZINA |
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk