You are on page 1of 2

"Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah

dan beramal dengan anggota"

1. Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian:


A. Islam C. Ihsan
B. Iman D. Nifaq

2. Berikut adalah keterangan keperluan iman dalam kehidupan kecuali;


A. Membentuk insan muslim sejati
B. Bertanggungjawab dan amanah
C. Berani mengalahkan kebenaran
D. Istiqamah dalam ibadah ketika berkesempatan

# Khurafat # Kufur
# Nifaq # Riddah

3. Pernyataan di atas merujuk kepada;


A. Perkara-perkara yang mengurangkan iman
B. Perkara-perkara yang membatalkan iman
C. Perkara-perkara yang meningkatkan iman
D. Perkara-perkara yang menjejaskan iman

Syirik

Khafi X

4. Pernyataan di atas adalah mengenai bahagian-bahagian syirik. X ialah:


A. Ma'ani C. 'Ali
C. Jali D. Nafi

"Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadah."

5. Pernyataan di atas merujuk kepada:


A. Syirik 'Ali
B. Syirik Jali
C. Syirik Khafi
D. Syirik Ma'ani

 Bersifat menunjuk-nunjuk kehebatan diri


 Merangkumi kelebihan diri sendiri
 Bangga diri

6. Pernyataan di atas merujuk kepada;


A. Syirik Khafi
B. Syirik 'Ali
C. Syirik Jali
D. Syirik Ma'ani

7. Orang yang melakukan amalan syirik digelar;


A. Kafir
B. Musyrik
C. Munafik
D. Murtad

8. Bagaimanakah cara membendung perbuatan syirik dalam masyarakat?

I. memulaukan / menghindari golongan yang melakukan syirik


II. menghapuskan tempat-tempat punca berlaku perbuatan syirik
III. mempelajari ilmu agama dengan sempurna
IV. penerapan nilai-nilai murni

A. I, II dan III C. I, III dan IV


B. II, III dan IV D. II dan IV

9. Berikut adalah contoh-contoh perbuatan syirik kecuali;


A. menyembah kubur keramat
B. percaya pada kuasa lain boleh menyembuhkan penyakit
C. mengadakan upacara mandi tolak bala
D. percaya pada tangkal azimat yang boleh menyembuhkan penyakit

"Tdak percaya sepenuhnya terhadap hukum Allah S.W.T. dan menolak ajaran
Nabi Muhammad S.A.W."

10. Pernyataan di atas merujuk kepada:


A. Syirik
B. Riddah
C. Khurafat
D. Kufur

 Enggan mengeluarkan zakat


 Kedekut dan tidak bersedekah
 Menggunakan nikmat ke jalan maksiat

11. Pernyataan di atas menerangkan salah satu bahagian kufur.


Apakah bahagian tersebut?
A. Kufur akhlak
B. Kufur hakikat
C. Kufur nikmat
D. Kufur syariat

12. Berikut adalah contoh perbuatan kufur hakikat:

I. mempersendakan hukum Islam


II. enggan bersedekah
III. tidak percaya balasan di akhirat
IV. menggunakan nikmat ke jalan maksiat

A. I dan II C. II dan IV