You are on page 1of 60

KALENDARI

ORTHODHOKS
2018

KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPËRISË
TIRANË, 2017

1
“Perëndia u kundërvihet kryelartëve, por të
përulurve u jep hir”.
Ritmet e sotme të shoqërisë miklojnë forma të
shumëllojshme të arrogancës dhe janë në kundër-
shtim me frymën e përulësisë, që transmeton e
kremtja e Krishtlindjes. Ky mesazh humbet brenda
zhurmës shurdhuese të dukjes dhe luksit, brenda
shkëlqimit të rremë dhe fantazmagorisë. Përulësia
dhe thjeshtësia në epokën tonë, e cila rend pas
kënaqësisë, duken si gjëra jashtë vendi dhe kohe.
Antidotin e efektshëm ndaj egocentrizmit kan-
cerogjen na e ofron Jisu Krishti - i Cili lindi në mënyrë
të përulur dhe e përfundoi misionin e Tij me përulë-
sinë e skajshme të Kryqit.
Krishti, Perëndia ynë i vërtetë, që lindi në shpe-
llë dhe u shtri në grazhd”, le të na çlirojë nga çdo
formë e dukshme apo e fshehtë e arrogancës dhe
nga çdo lloj robërie ndaj egocentrizmit dhe va-
rianteve të tij të shumëllojta. Dhe le të na bëjë të
denjë të jetojmë me përulësi e thjeshtësi shpirti,
duke ndjekur gjurmët e Tij.
† Anastasi
Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë

2
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë
† Anastasi

3
“Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim,
mbetet tek unë, edhe unë tek ai.”
(Jn. 6:56)

4
FTESA MË E RËNDËSISHME

E Diela e 11-të e Llukait
(Llk. 14:16-24)

Paravolia e darkës së madhe

Tha Jisui: Një njeri bëri një darkë të madhe
dhe ftoi shumë. Edhe në kohën e darkës dërgoi
shërbëtorin e tij që t’u thoshte të ftuarve: Ejani, se
tani të gjitha janë gati. Edhe të gjithë, si të ishin
në një mendje, nisën të hiqeshin mënjanë. I pari i
tha: Bleva një arë dhe kam nevojë të dal e ta shoh;
të lutem të më ndjesh. Edhe një tjetër tha: Bleva
pesë pendë qe dhe po shkoj t’i provoj; të lutem, të
më ndjesh. Edhe një tjetër tha: Mora grua dhe
prandaj nuk mund të vij. Edhe ai shërbëtori erdhi

5
dhe ia tregoi të zotit këto. Atëherë i zoti i shtëpisë
u zemërua, e i tha shërbëtorit të tij: Dil shpejt
nëpër rrugët e nëpër udhët e qytetit, edhe fut këtu
brenda të varfrit e të gjymtuarit, edhe të çalët e të
verbrit. Edhe shërbëtori tha: Zot, u bë siç urdhë-
rove, po ende ka vend. Edhe i zoti i tha shërbëtorit:
Dil nëpër udhët e nëpër gardhet dhe shtrëngoji
të hyjnë, që të mbushet shtëpia ime. Sepse po ju
them juve, se asnjë nga ata njerëz që qenë ftuar
nuk do të shijojë darkën time.

Ejani, se tani të gjitha janë gati.

Gjatë një darke, pasi një nga të ftu-
arit tha me zë të lartë se “lum ai që do
të hajë bukë në mbretërinë e Perë-
ndisë”, Zoti rrëfeu këtë paravoli, për
të hedhur dritë mbi disa anë të kësaj
teme të rëndësishme. Me ikonën e
“darkës së madhe” që përdor, Zoti na

6
zbulon se ftesa për në “mbretërinë e
Perëndisë” është:

Ftesë në një të kremte të gëzueshme
Këtë gëzim nuk mund ta shijojnë
ata që përbuzin ftesën. Në kohën kur
Krishti jetonte në tokë, simboli më i
gjallë i gëzimit ishin gostitë. Për këtë
arsye, Zoti nxjerr në pah “darkën”, si
simbol të “Mbretërisë” së Tij.
Një gëzim i ngjashëm, por me
përmasa më të gjera, në nivel më të
thellë, është bërë gati për këdo që
pranon ftesën e Krishtit dhe bëhet
anëtar i ndërgjegjshëm i Kishës së Tij,
që është ikona dhe simboli i Mbre-
tërisë së Tij. Ky ngazëllim arrin kul-
min dhe tërë plotësinë e tij në “darkën
e madhe”, në perëndimin e historisë
(vijon në faqen 20)

7
JANAR 2018
1 H † Rrethprerja e Zotit Jisu Krisht. Vasili i Madh. Dësh. Telemaku.
2 M Silvestri i Romës. Osh. Nili në Orikum. Osh. Serafimi në Sarov.
3 M Pr. Malakia. Dësh. Gordi. Oshg. Gjenovefa në Paris. (Hahen të gjitha)
4 E Mbledhja për 70 Apostujt. Oshg. Apolinaria, senatore. Osh. Theoktisti.
5 P † Vigjilja e Theofanisë. Dësh. Theonai. (Kreshmë) (Sh. e Orëve, Bekimi i ujit)
6 SH † Pagëzimi i Zotit tonë Jisu Krisht (Theofania) (Bekimi i ujit)

7 D † MBLEDHJA PËR JOAN PAGËZORIN. Dësh. i ri Athanasi në Izmir.
8 H Osh. Gjergj Hozeviti, Agathoni. Oshg. Domnika. Alberti i Kashelit.
9 M Dësh. Poliefkti. Osh. Efstrati, çudibërës. Dëshg. Andonina.
10 M Grigori i Nisës. Dometiani i Melitinës. Theosevia, dhjakone.
11 E Osh. Theodhos Kinovjarku. Osh. Vitali në Gaza. Oshg. Etenia.
12 P Dësh. Tatjana, Efthasia, Mertiu. Osh. Ilia, çudibërës. Provi i Veronës.
13 SH † Dësh. Ermili, Stratoniku. Osh. Maksim Kafsokaliviti. Jakovi i Nisivës.

14 D † PAS THEOFANISË. Oshd. në Sina e Raitho. Oshg. Nina. Osh. Sava.
15 H Osh. Pavli i Tebës. Osh. Joan Kaliviti. Osh. Mauri. Dësh. Pansofi.
16 M Nderimi i zinxhirëve të Ap. Petros. Dësh. Danaksi nga Vlora.
17 M † * Osh. Andoni i Madh. Dëshg. Junila. Dësh. i ri Gjergji në Janinë.
18 E † Athanasi e Kirili të Aleksandrisë. Dëshg. Theodhuli, Kilikia etj.
19 P Osh. Makar Egjiptiani. Mark Evgjeniku i Efesit. Dëshg. Mesalina.
20 SH † Osh. Efthimi i Madh. Petro Doganieri. Dësh. Inai, Rimai etj.

21 D † 15 LLK. (Zakheu). Maksim Omologjeti. Dësh. Patrokli, Neofiti, Agnia.
22 H † Ap. Timotheu nga të 70-t. Oshd. Anastas Persiani.
23 M Hierod. Klimi i Angirës, dësh. Agathangjeli. Osh. Dionisi në Olimp.
24 M Oshg. Kseni. Hierod. Vavila. Osh. Zosimai. Oshg. Kseni Rusja.
25 E † Grigor Theologu i Kon/pojës. Osh. Marisi. Dëshg. Margarita.
26 P Osh. Ksenofoni e familja. Ava Amonai. Mbreti David në Gjeorgji.
27 SH † Transf. i lips. të Joan Gojartit. Mbr/sha Markiana. Osh. Klimi.

28 D † E DOGANIERIT, FARISEUT. Osh. Efrem e Isaak Siriani. (Fillon Triodi)
29 H Transf. i lips. të Ignat Hyjmbajtësit. Osh. Afrahati, Akepsimai.
30 M † Tre Hierarkët: Vasili i Madh, Grigor Theologu, Joan Gojarti.
31 M Anargj. Kiri e Joani. Dëshg. Nikita i Novgorodit. (Hahen të gjitha)

8
J A N A R 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 H Kol. 2:8-12 Llk. 2:20-21, 40-52
2 M Kol. 1:18-23 Jn. 3:1-15
3 M 1 Tim. 3:13-4:5 Mt. 3:1-6
4 E Fil. 3:1-8 Jn. 1:18-28
5 P Lexo në fq. 56
6 SH Tit. 2:11-14, 3:4-7 Mt. 3:13-17
7 D Vep. 19:1-8 Jn. 1:29-34 T.II IX
8 H Vep. 16:16-34 Jn. 3:22-23
9 M Heb.12:25-27,13:22-25[J.31]Mk. 1:9-15
10 M Jak. 1:1-18 Llk. 3:19-22
11 E 2 Kor. 4:6-15 Mt. 11:27-30
12 P Jak. 2:1-13 Jn. 10:39-42
13 SH Efes. 6:10-17 Mt. 4:1-11
14 D Efes. 4:7-13 Mt. 4:12-17 R. X
15 H Vep. 5:12-20 Mt. 22:35-46
16 M Vep. 12:1-11 Mk. 7:5-16
17 M Heb. 13:17-21 Llk. 6:17-23
18 E Heb. 13:7-16 Mt. 5:14-19
19 P Rom. 12:6-14 Mt. 9:1-8
20 SH 2 Kor. 4:6-15 Llk. 6:17-23
21 D 1 Tim. 4:9-15 [J.32] Llk. 19:1-10 T.IV XI
22 H 2 Tim. 1:3-9 Mt.10:32-33,37-38,19:27-30
23 M 1 Kor. 3:9-17 Mt. 14:22-34
24 M 2 Kor. 1:21-2:4 Mt. 22:2-14
25 E Heb. 7:26-8:2 Jn. 10:9-16
26 P Rom. 6:18-23 Mk. 13:1-9
27 SH Heb. 7:26-8:2 Jn. 10:9-16
28 D 2 Tim. 3:10-15 [J.33] Llk. 18:10-14 I I
29 H 2 Kor. 11:31-12:9 Llk. 13:9-13
30 M Heb. 13:7-16 Mt. 5:14-19
31 M Efes. 2:4-10 Mk. 13:24-31

9
SHKURT 2018
1 E Dësh. Trifoni. Dëshg. Perpetua, Felicitati etj. Oshg. Brixhida në Irlandë.
2 P † Paraqitja e Zotit Jisu Krisht në Tempull. (Ipapandia) (Hahen të gjitha)
3 SH † Simeon Hyjpritësi. Pr/sha Ana. Nikolla i Japonisë. Dësh. Vlashi, bariu.

4 D † E PLANGPRISHËSIT. Osh. Isidor Pilusioti. Osh. Jasimi.
5 H Dëshg. Agathia. Poliefkti i Kon/pojës. Osh. Sava i ri në Sicili.
6 M Osh. Bukoli i Smirnit. Foti i Madh i Kon/pojës. Oshm. Varsanufi.
7 M Partheni i Lampsakës. Osh. Llukai në Stiri. Oshg. Mastridia.
8 E Pr. Zaharia. Dëshm.Theodhor Stratilati. Dësh. Likarioni, Marta etj.
9 P Mbyllja e Ipapandisë. Dësh. Niqifori. Hierod. Markeli i Sicilisë.
10 SH † E Shpirtrave. Hierod. Harallambi etj. Osh. Zinoni. Ana Suedezja.

11 D † TË LIDHURIT E MISHIT (Gjykimi i Fundit). Hierod. Vlashi.
12 H # Meleti i Antiokisë. Dësh. i ri Kristo Kopshtari, shqiptar.
13 M # Ap. Akila e Priskila nga 70-t. Osh. Martiniani. Evlogji i Aleksandrisë.
14 M # Osh. Afksenti në Bitini. Osh. Maroni. Avramiu i Karës.
15 E # Ap. Onisimi nga 70-t. Osh. Eusebi në Siri. Dësh. Majori në Gaza.
16 P # Dësh. Pamfili etj. Flaviani i Kon/pojës. Ep. Maruthai në Persi.
17 SH † # Dëshm. Theodhor Tironi. Mbretërit, Markiani e Pulkeria.

18 D † # TË LIDHURIT E DJATHIT (Falja e Kreshmimi). Leoni i Romës.
19 H E bardhë. Ap. Arkipi nga 70-t. Dëshg. e re Filothea. (Fillon kreshma)
20 M E bardhë. Leoni i Katanias. Visarioni, çudibërës. Agathoni i Romës.
21 M † Osh. Timotheu. Efstathi i Antiokisë. Maksimiani i Ravenës.
22 E Gjetja e lips. dësh. në Evgjeni. Osh. Thalasi, Limneu. Dësh. Sineti.
23 P † Hierod. Polikarpi. Shën Gorgonia. Dësh. Sereni. (I e Akathistit)
24 SH † Mrekullia e grurit nga Sh. Theodhori. Gjetja I & II e kokës J. Pagëzorit.

25 D † I KRESHMËS (E Orthodhoksisë). Tarasi i Kon/pojës. Hierod. Rigjini.
26 H Dëshg. Fotinia Samaritane, Anatolia. Porfiri i Gazës. Dësh. Theokliti.
27 M Omol. Prokop Dekapoliti. Dësh. Gjelas Aktori. Dësh. Nisi. Osh. Asklipi.
28 M † Ap. Evuli, Nimfai nga të 70-t. Omol. Vasili. (Osh. Kasiani, 29 shkurt).

10
S H K U R T 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 E Rom. 8:28-39 Mk. 13:31-14:2
2 P Heb. 7:7-17 Llk. 2:22-40
3 SH 1 Tim. 6:11-16 [J.34] Llk. 2:25-38

4 D 1 Kor. 6:12-20 Llk. 15:11-32 II II
5 H 1 Jn. 2:18-3:8 [J.35] Mk. 11:1-11
6 M 1 Jn. 3:9-22 Mk. 14:10-42
7 M 1 Jn. 3:21-4:11 Mk. 14:43-15:1
8 E 1 Jn. 4:20-5:20 Mk. 15:1-15
9 P 2 Tim. 2:1-10 Jn. 15:17-16:2
10 SH 1 Thes. 4:13-17 Llk. 21:8-9, 25-27, 35-36

11 D 1 Kor. 8:8-9:2 Mt. 25:31-46 III III
12 H 3 Jn. 1-15 Llk. 19:29-40, 22:7-39
13 M Jud. 1-10 Llk. 22:39-42, 45-23:1
14 M Joel 2:12-36
15 E Jud. 11-25 Llk. 23:1-31, 33, 44-56
16 P Zaharia 8:7-17
17 SH Gal. 5:22-6:2 Mt. 6:1-13

18 D Rom.13:11-14:4 Mt. 6:14-21 IV IV
19 H Isa. 1:1-20 Gjen. 1:1-13 Fja. Urt. 1:1-20 Llk. 21:8-36
20 M Isa. 1:19-2:3 Gjen. 1:14-23 Fja. Urt. 1:20-33 Mt. 6:1-13
21 M Isa. 2:3-11 Gjen. 1:24-2:3 Fja. Urt. 2:1-22 Mk. 11:22-26, Mt 7:7-8
22 E Isa. 2:11-21 Gjen. 2:4-19 Fja. Urt. 3:1-19 Mt. 7:7-11
23 P Isa. 3:1-14 Gjen. 2:20-3:20 Fja. Urt. 3:19-34 Jn. 15:1-7
24 SH 2 Tim. 2:1-10 Mt. 11:2-15

25 D Heb. 11:24-26, 32-40 Jn.1:44-52 T.I V
26 H Isa. 4:2-6, 5:1-7 Gjen. 3:21-4:7 Fja. Urt. 3:34-4:22
27 M Isa. 5:7-16 Gjen. 4:8-15 Fja. Urt. 5:1-15
28 M Isa. 5:16-25 Gjen. 4:16-26 Fja. Urt. 5:15-6:3

11
MARS 2018
1 E Oshdg. Evdhokia. Dësh. Markeli e Andonina. Albini i Anzherit.
2 P † Dësh. Isihi, senator, dhe Eftalia. Osh. Nikolla Plana. (II e Akathistit)
3 SH † Dësh. Eftropi, Kleoniku, Vasilisku. Hierod. Theodhoriti.

4 D † II KRESHMËS (Grigor Pallamai). Osh. Gjerasimi. Dësh. Pavli e Juliana.
5 H Oshd. Kononi. Konon Kopshtari. Dësh. Arkelau, Onisi. Dëshg. Iraida.
6 M Gjetja e Kryqit nga Sh. Elena. 42 dësh. e Amorit (Kalisti, Melisini etj.).
7 M † Hierod. Efremi, Vasileu, Evgjeni etj. Pavli i Thjeshtë. Arkadi i Qipros.
8 E Ap. Ermia nga të 70-t. Osh. Theofilakti i Nikomedisë. Dësh. Dioni.
9 P † * 40 dësh. e Sebastisë (Melitoni, Flavio, Valeri, Sisini). (III e Akathistit)
10 SH † Dësh. Kodrati, Anekti etj. Anastasia, patrice. Dësh. Markiani.

11 D † III KRESHMËS (Falja e Kryqit). Sofroni i Jerusalemit. Sh. Theodhora.
12 H Omol. Theofani. Grigor Dialogu, i Romës. Simeoni, Theologu i Ri.
13 M Transf. lips. të Niqiforit të Kon/pojës. Hierod. Mario. Osh. Geraldi.
14 M † Osh. Benedikti. Bonifati i Skocisë. Mbretëresha Matilda.
15 E Ap. Aristovuli nga të 70-t , i Britanisë. Dësh. Romili, Timolau etj.
16 P † Dësh. Savini, Juliani. Osh. Kristodhuli dhe Anini. (IV e Akathistit)
17 SH † Osh. Aleksi, njeriu i Perëndisë. Ep. Patriku, ndriçuesi i Irlandës.

18 D † IV KRESHMËS (Joani i Shkallës). Kirili i Jerusalemit. Dësh. Eduardi.
19 H Dësh. Krisanthi e Daria. Dësh. Klaudi tribuni, Ilaria, Jasoni e Mauri.
20 M Oshd. në Manastirin e Sh. Savës. Dëshg. Aleksandria, Klaudia, Efrasia.
21 M † Omol. Jakovi. Dësh. Filimoni, Domnini. Osh. Serapioni në Egjipt.
22 E Hierod. Vasili i Angirës. Dëshg. Kalinika, Dhrosidha. Dësh. Oktaviani.
23 P † Dësh. Nikoni e 199 nxënësit e tij. Dësh. i ri Lluka. (Akathisti i plotë)
24 SH † Hierod. Artemoni. Hierod. i ri Partheni i Kon/pojës. Osh. Zaharia.

25 D † # V KRESHMËS (Maria Egjiptiane). UNGJILLËZIMI I HYJLINDËSES .
26 H Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil. Dësh. Montani etj. në Sirmium.
27 M Dëshg. Matrona. Dësh. Filiti, Lidia. Roberti, ndriç. i Bavarisë, Austrisë.
28 M † Ap. Herodioni nga 70-t. Osh. Ilarioni i Ri. Osh. Stefan Çudibërësi.
29 E Hierod. Marku i Arethusës. Dësh. dhjak Kirili, Varahisi etj. në Persi.
30 P † Pr. Joad. Osh. Joani i Shkallës. Osh. Joani në pus. Shën Evula.
31 SH † Ngjallja e Llazarit. Ipati i Gangrës. Inocenti i Moskës, ndriç. i Alaskës.

12
M A R S 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 E Isa. 6:1-12 Gjen. 5:1-24 Fja. Urt. 6:3-20
2 P Isa. 7:1-14 Gjen. 5:32-6:8 Fja. Urt. 6:20-7:1
3 SH Heb. 3:12-16 Mk. 1:35-44
4 D Heb. 1:10-2:3 Mk. 2:1-12 T.II VI
5 H Isa. 8:13-9:7 Gjen. 6:9-22 Fja. Urt. 8:1-21
6 M Isa. 9:8-10:4 Gjen. 7:1-5 Fja. Urt. 8:32-9:11
7 M Isa. 10:12-20 Gjen. 7:6-9 Fja. Urt. 9:12-18
8 E Isa. 11:10-12:2 Gjen. 7:11-8:3 Fja. Urt. 10:1-22
9 P Lexo në fq. 56
10 SH Heb. 10:32-38 Mk. 2:14-17
11 D Heb. 4:14-5:6 Mk. 8:34-9:1 R. VII
12 H Isa. 14:24-32 Gjen. 8:21-9:7 Fja. Urt. 11:19-12:6
13 M Isa. 25:1-9 Gjen. 9:8-17 Fja. Urt. 12:8-22
14 M Isa. 26:21-27:9 Gjen. 9:18-10:1 Fja. Urt. 12:23-13:9
15 E Isa. 28:14-22 Gjen. 10:32-11:9 Fja. Urt. 13:19-14:6
16 P Isa. 29:13-23 Gjen. 12:1-7 Fja. Urt. 14:15-26
17 SH Heb. 6:9-12 Mk. 7:31-37
18 D Heb. 6:13-20 Mk. 9:17-31 T.IV VIII
19 H Isa. 37:33-38:6 Gjen. 13:12-18 Fja. Urt. 14:27-15:4
20 M Isa. 40:18-31 Gjen. 15:1-15 Fja. Urt. 15:7-19
21 M Isa. 41:4-14 Gjen. 17:1-9 Fja. Urt. 15:20-16:9
22 E Isa. 42:5-16 Gjen. 18:20-33 Fja. Urt. 16:17-17:17
23 P Isa. 45:11-17 Gjen. 22:1-18 Fja. Urt. 17:17-18:5
24 SH Heb. 9:1-7 Llk.1:39-49,56
25 D Heb. 2:11-18 Llk.1:24-38 I IX
26 H Isa. 48:17-49:4 Gjen. 27:1-41 Fja. Urt. 19:16-25
27 M Isa. 49:6-10 Gjen. 31:3-16 Fja. Urt. 21:3-21
28 M Isa. 58:1-11 Gjen. 43:25-30, 45:1-16 Fja. Urt. 21:23-22:4
29 E Isa. 65:8-16 Gjen. 46:1-7 Fja. Urt. 23:15-24:5
30 P Isa. 66:10-24 Gjen. 49:33-50:26 Fja. Urt. 31:8-31
31 SH Heb. 12:28-13:8 Jn. 11:1-45

13
PRILL 2018
1 D † # E DAFINAVE (Palmave). Hyrja e Krishtit në Jerusalem. (Sh. Dhëndrit)
2 H † E MADHE. Josifi i Dhiatës së Vjetër. (Shërbesa e Dhëndrit)
3 M † E MADHE. (Paravolia e 10 virgjëreshave.) (Shërbesa e Dhëndrit)
4 M † E MADHE. Lyerja e këmbëve të Zotit Krisht. (Efqeli - Bekimi i vajit)
5 E † E MADHE. Darka Mistike. (Lexohen 12 Ungjijtë)
6 P E MADHE. Pësimet dhe Varrimi i Zotit Krisht. (Shërbesa e Orëve & Epitafi)
7 SH † E MADHE. Zbritja e Zotit Krisht në Hadh. (Shërbesa e Ngjalljes)

8 D † PASHKA E MADHE, NGJALLJA E ZOTIT JISU KRISHT.
9 H † E Ndritshme. Dësh. Efpsiki. Oshd. Vadimi, Audisi etj. në Persi.
10 M E Ndritshme. Pr/sha Olda. Dësh. Perikliu, Sofokliu, Miltiadhi.
11 M E Ndritshme. Hierod. Antipa. Dësh. Prokesi. (Hahen të gjitha)
12 E E Ndritshme. Omol. Vasili i Paros. Osh. Neofiti i Mbyllur. Osh. Akaki.
13 P † E Ndritshme. Burimi Jetëdhës. Omol. Martini i Romës. (Hahen të gjitha)
14 SH † E Ndritshme. Ap. Aristarku, Pudi, Trofimi nga të 70-t.

15 D † E THOMAIT. Dësh. Kriski. Leonidhi i Athinës. Dëshg. Vasilisa etj.
16 H Dëshg. Agapi, Irini, Hjonia. Dëshg. Galinia, Harisa, Kalia, Niki, Nunehia.
17 M Hierod. Simeoni i Persisë, Abdela, Fusik, me 1150 dësh. Dësh. Adriani.
18 M Osh. Joani. Efthimi, ndriçues i Finlandës. Dësh. i ri Tunomi, emir.
19 E Hierod. Pafnuti i Jerusalemit. Dësh. Filipa, Theodhori, Dioskori.
20 P Ap. Zakheu nga të 70-t. Theodhor Trihini. Osh. Athanasi e Joasafi.
21 SH † Hierod. Januari. Mbr/sha Aleksandra, e shoqja e Dioklecianit.

22 D †E MIROPRURËSEVE. Ap. Nathanaili. Osh. Theodhor Sikeoti.
23 H † Dëshm. Gjergj Trofeprurësi. Dësh. Donati e Therini në Butrint.
24 M Oshg. Elisabeta Çudibërëse. Hierod. Valentioni. Osh. Ksenofoni.
25 M † * Apostull e Ungjillor Marku. Aniani i Aleksandrisë. Dëshg. Niki.
26 E Hierod. Vasili i Amasisë. Dëshg. Glafira. Oshg. Justa. Osh. Kalandi.
27 P Ap. Simeoni i Jerusalemit, nga 70-t. Osh. Evlogj Mikpritësi. Dësh. Popli.
28 SH † 9 dëshmorët në Kizikë (Theogni etj.) Osh. Memnoni, çudibërës.

29 D † E TË PARALIZUARIT. Ap. Jasoni, Sosipatri nga 70-t. Vasili në Ostrog.
30 H Ap. Jakovi, vëllai i Joan Ungjillorit. Osh. Donati i Evrisë (Sarandë).

14
P R I L L 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 D Lexo në fq. 56 - KR.
2 H Lexo në fq. 56
3 M Lexo në fq. 57
4 M Lexo në fq. 57
5 E Lexo në fq. 57
6 P Lexo në fq. 57-58
7 SH Lexo në fq. 58

8 D Lexo në fq. 58 - KR.
9 H Vep. 1:12-17, 21-26 Jn. 1:18-28 II
10 M Vep. 2:14-21 Llk. 24:12-35 III
11 M Vep. 2:22-38 Jn. 1:35-52 IV
12 E Vep. 2:38-43 Jn. 3:1-15 T.I
13 P Vep. 3:1-8 Jn. 2:12-22 T.II
14 SH Vep. 3:11-16 Jn. 3:22-33 T.IV

15 D Vep. 5:12-20 Jn. 20:19-31 - I
16 H Vep. 3:19-26 [J.P.2] Jn. 2:1-11
17 M Vep. 4:1-10 Jn. 3:16-21
18 M Vep. 4:13-22 Jn. 5:17-24
19 E Vep. 4:23-31 Jn. 5:24-30
20 P Vep. 5:1-11 Jn. 5:30-6:2
21 SH Vep. 5:21-32 Jn. 6:14-27

22 D Vep. 6:1-7 [J.P.3] Mk. 15:43-16:8 II IV
23 H Vep. 12:1-11 Jn. 15:17-16:2
24 M Vep. 8:5-17 Jn. 6:27-33
25 M 1 Pet. 5:6-14 Mk. 6:7-13
26 E Vep. 8:26-39 Jn. 6:40-44
27 P Vep. 8:40-9:18 Jn. 6:48-54
28 SH Vep. 9:19-31 Jn. 15:17-16:2

29 D Vep. 9:32-42 [J.P.4] Jn. 5:1-15 III V
30 H Vep. 12:1-11 Mt. 4:18-23

15
MAJ 2018
1 M Pr. Jeremia. Panareti i Pafos. Oshg. Isidora. Mbr/sha Tamara në Gjeorgji.
2 M † # Gjysmëpentikostia. Transf. i lips. të sh. Athanasit të Madh.
3 E Dësh. Timoteu e Maura. Dësh. Diodori, Rodopiani. Dësh. i ri Ahmeti.
4 P Dëshg. Pelagjia. Osh. Ilariu, çudibërës. Dësh. Floriani. Sh. Monika.
5 SH † Dëshmg. Irini. Efthimi i Madhitës. Oshd. i ri Efremi, çudibërës.
6 D † E SAMARITANES. Jovi i Drejtë. Dësh. Danaksi, Mesiri, Therini.
7 H Kryqi që u shfaq në qiell. Dësh. Akaki. Nil Mirovliti. Hierod. Flavio.
8 M † Ap. e Ungjillor Joan Theologu. Osh. Arseni i Madh. Osh. Mili.
9 M Pr. Isaia. Dësh. Kristofori, Akilina, Kalinika. Dësh. Gordiani, Epimaku.
10 E Ap. Simeon Zelloti. Osh. Laurenti. Dësh. Filadelfi, Alfiu, Kiprini.
11 P † Kirili e Metodi, ndriçues të sllavëve. Hierod. Mokiu. Dësh. i ri Argjiri.
12 SH † Epifani i Qipros. Gjermani i Kon/pojës. Dëshg. Domitila në Romë.
13 D † E TË VERBRIT. Dëshg. Gliqeria. Omol. Sergji. Osh. Efthimi i Ri.
14 H Dësh. Isidori në Hios. Theraponi i Qipros. Dësh. Aristoteli, Leandri.
15 M Osh. Pahomi i Madh. Akili i Larisës, çudibërës. Osh. Barbar Mirovliti.
16 M † # Mbyllja e Pashkës. Osh. Theodhori i Shenjtëruar. Hierod. Avdijisu.
17 E † Ngjitja e Zotit Krisht në Qiej. Ap. Androniku, Junia nga të 70-t.
18 P Dësh. Petro, Dionisi, Kristina, Andrea, Irakliu, Pavlini, Benedimi.
19 SH † Hierod. Patriku i Prusës etj. Hierod. Polieni. Dësh. i ri Joan Shqiptari.
20 D † E ETËRVE TË SIN. I EKUM. Transf. lips. sh. Nikollës. Lidia në Filipi.
21 H † Konstandini dhe Elena, mbretër. Konstandin Rusi e të bijtë.
22 M † Etërit e Sinodit II Ekum. Dësh. Joan Vladimiri. (Në Elbasan, 4 qershor)
23 M Miroprurëse Maria e Kleopës. Mihaili i Sinadhës. Dësh. Donatiani etj.
24 E Osh. Simeoni e Nikita. Dësh. Meleti, Festi, Markiana, Suzana, Kristiani.
25 P † * Mbyllja e Ngjitjes. Gjetja III e kokës së Joan Pagëzorit. Osh. Olviani.
26 SH † E Shpirtrave. Ap. Karpi, Alfeu nga të 70-t. Dësh. Averki, Elena.
27 D † PENTIKOSTIA (Rrëshajët). Hierod. Heladhi, Theraponi. Joan Rusi.
28 H † E Shpirtit të Shenjtë. Hierod. Eftihi. Dëshg. Elikonida. Sofron Bullgari.
29 M Aleksandri i Aleksandrisë. Oshdg. Theodhosia. Hierod. Olviani i Aneon.
30 M Osh. Isaaku i Manastirit të Dalmatëve. Oshg. Emelia. (Hahen të gjitha)
31 E Petronila, bija e Ap. Petros. Dësh. Ermia, Kriski. 5 dësh. në Askalon.

16
M A J 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M Vep. 10:21-33 Jn. 7:1-13
2 M Heb. 13:7-16 Jn. 7:14-30
3 E Vep. 10:34-43 Jn. 8:12-20
4 P Vep. 10:44-11:10 Jn. 8:21-30
5 SH Vep. 12:1-11 Jn. 8:31-42
6 D Vep. 11:19-30 [J.P.5] Jn. 4:5-42 IV VII
7 H Vep. 12:12-17 Jn. 8:42-52
8 M 1 Jn. 1:1-7 Jn. 19:25-27, 21:24-35
9 M Vep. 13:13-24 Jn. 6:5-14
10 E 1 Kor. 4:9-16 Llk. 6:12-19
11 P Vep. 15:5-12 Jn. 10:17-28
12 SH Vep. 15:35-41 Jn. 10:27-38
13 D Vep. 16:16-34 [J.P.6] Jn. 9:1-38 T.I VIII
14 H Vep. 17:1-9 Jn. 11:47-54
15 M Vep. 17:19-28 Jn. 12:19-36
16 M Vep. 18:22-28 Jn. 12:36-47
17 E Vep. 1:1-12 Llk. 24:36-53
18 P Vep. 19:1-8 Jn. 14:1-11
19 SH Vep. 20:7-12 Jn. 14:10-21
20 D Vep. 20:16-18, 28-36 [J.P.7] Jn. 17:1-13 T.II X
21 H Vep. 26:1, 12-20 Jn. 10:1-9
22 M Vep. 21:26-32 Jn. 16:2-12
23 M Vep. 23:1-11 Jn. 16:15-23
24 E Vep. 25:13-19 Jn. 16:22-33
25 P 2 Kor. 4:6-15 Mt. 11:2-15
26 SH 1 Thes. 4:13-17 Jn. 21:14-25
27 D Vep. 2:1-11 Jn. 7:37-52, 8:12 - KR.
28 H Efes. 5:8-19 Mt. 18:10-20
29 M Rom. 1:1-7, 13-17 [J.1] Mt. 4:23-5:13
30 M Rom. 1:18-27 Mt. 5:20-26
31 E Rom. 1:28-2:9 Mt. 5:27-32

17
QERSHOR 2018
1 P † Dësh. Justini. Shenjtërimi i Kat. “Ngjallja”, Tiranë. (Hahen të gjitha)
2 SH † Mbyllja e Pentikostisë. Niqifori i Kon/pojës. Erazmi. Dësh. Leandri.

3 D † E GJITHË SHENJTORËVE. Dësh. Lukiliani, Pavla etj. Mbr/sha Klotilda.
4 H # Marta e Maria, motrat e Llazarit. (J. Vladimiri, në Elbasan) (Fillon Kreshma)
5 M # Hierod. Dhorotheu i Tirës. Igori, mbret i Kievit. Plutarku i Qipros.
6 M Osh. Ilarioni i Ri. Osh. Atali, Anuvi, çudibërës. Dësh. Gjelasi.
7 E # Hierod. Theodhoti. Dëshg. Zinaida, Suzana, Esia, Valeria. Osh. Anatoli.
8 P * Transf. lips. të sh. Theodhorit. Dëshg. Kaliopi. Dësh. Nikandri.
9 SH † # Kirili i Aleksandrisë. Dëshg. Enatha. Maksimiani i Sirakuzës.

10 D † # 2 MT. (Thirrja e nxënësve të parë). Dësh. Aleksandri e Andonina.
11 H # Ap. Vartholomeu e Varnava. Dëshmorët në Kinë. Llukai i Krimesë.
12 M # Osh. Onufër Egjiptiani. Osh. Petro Athoniti. Oshd. e rinj Sinesi, Pavli.
13 M Dëshg. Akilina në Liban. Ep. Antipatri. Evlogji i Aleksandrisë.
14 E # Pr. Elisé. Metodi i Kon/pojës. Osh. Nifon Athoniti nga Lukova (SR).
15 P Pr. Amos. Ap. Stefanai, Furtunati nga 70-t. Osh. Jeronimi, Agustini.
16 SH † # Tihoni i Amathundës. Dëshg. Neonila, Gresina. Dësh. Tigni.

17 D † # 3 MT. (Drita e trupit). Dësh. Isavri, Ermia, Feliksi, në Apolloni (FR).
18 H # Dësh. Leonti, Ipati, Theodhuli, Eteri. Osh. Erazmi. Amandi i Bordos.
19 M # Ap. Juda, fis i Krishtit. Osh. Paisi i Madh. Joani i Shangait.
20 M Hierod. Metodi i Patarës. Nikolla Kavasila. Kalisti i Kon/pojës.
21 E # Dësh. Juliani. Hierod. Terenti i Ikonisë. Dësh. i ri Nikita.
22 P Hierod. Eusebi. Dësh. Zinoni, Zinai. Dësh. Albani në Britani.
23 SH † # Dëshg. Agripina. Dësh. Aristokliu, etj. Dësh. Gai, Liola.

24 D † # LINDJA E J. PAGËZORIT. Mbledhja për prind. Zaharia e Elisabeta.
25 H # Oshdg. Fevronia, Livia. Dësh. Orenti, Firmi. Osh. Dionisi në Athos.
26 M # Osh. Davidi në Selanik. Joani i Gotisë. Hierod. Vigjili i Trentos.
27 M Joana Miroprurëse. Osh. Samson Mikpritësi. Dësh. Marki e Markia.
28 E # Transf. i lips. të Anargj. Kiri e Joani. Osh. Sergji e Gjermani.
29 P † # Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli.
30 SH † Mbledhja për 12 Apostujt. Ap. Figeli nga 70-t. Martiali i Limozhit.

18
Q E R S H O R 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 P Rom. 2:14-28 Mt. 5:33-41
2 SH Rom. 1:7-13 Mt. 5:42-48
3 D Heb. 11:33-12:2 Mt.10:32-33,37-38,19:27-30 T.IV I
4 H Heb. 7:26-8:2 Jn. 10:1-9
5 M Rom. 4:4-12 [J.2] Mt. 7:15-21
6 M Rom. 4:13-25 Mt. 7:21-23
7 E Rom. 5:10-16 Mt. 8:23-27
8 P Rom. 5:17-6:2 Mt. 9:14-17
9 SH Rom. 3:19-26 Mt. 7:1-8
10 D Rom. 2:10-16 Mt. 4:18-23 I II
11 H Vep. 11:19-30 Llk. 10:16-21
12 M Rom. 7:14-8:2 [J.3] Mt. 10:9-15
13 M Rom. 8:8-14 Mt. 10:16-22
14 E Rom. 8:22-27 Llk. 4:22-30
15 P Rom. 9:6-19 Mt. 10:32-36
16 SH Rom. 3:28-4:4 Mt. 7:24-8:4
17 D Rom. 5:1-10 Mt. 6:22-33 II III
18 H Rom. 9:18-33 [J.4] Mt. 11:2-15
19 M Jud. 1-25 Jn. 14:21-24
20 M Rom. 11:2-12 Mt. 11:20-26
21 E Rom. 11:13-24 Mt. 11:27-30
22 P Rom. 11:25-36 Mt. 12:1-8
23 SH Rom. 6:11-17 Mt. 8:14-23
24 D Rom. 13:11-14:4 Llk. 1:1-25, 57-68, 76, 80 III IV
25 H Rom. 12:4-5,15-21 [J.5] Mt. 12:9-13
26 M Rom. 14:9-19 Mt. 12:14-17,22-30
27 M Rom. 15:7-16 Mt. 12:38-45
28 E Rom. 15:17-29 Mt. 12:46-13:3
29 P 2 Kor. 11:21-12:9 Mt. 16:13-19
30 SH 1 Kor. 4:9-16 Mt.9:36,10:1-8

19
së botës, pas fundit të jetës sonë mbi
tokë; atëherë kur ne do të ulemi tok
dhe do të bashkëbisedojmë “ballë për
ballë” me Zotin e gjithësisë.
Perëndia nuk na dërgon të kryej-
më ndonjë “detyrë të mundimshme”,
nuk na kërkon angari apo skllavërim.
Ai na fton në një gosti të gëzueshme,
sepse nuk ka gëzim më të madh sesa
të ndodhesh pranë Tij, sesa të jetosh
plotësinë e dashurisë - Ai është Dashu-
ria, - të shijosh bukurinë e Tij - Ai është
bukuria absolute, - të shndritësh ba-
shkë me Të në dritën që nuk perë-
ndon. Sigurisht, për shumë njerëz, që
nuk bëjnë jetë të tillë shpirtërore, këto
mesazhe duken të pakuptueshme.
Nevojitet parapërgatitje, ndryshim i
mendjes, njohuri, asketizëm, që të

20
mund të marrim frymë në atmosferën
e dashurisë së Tij, të jetojmë paqen e
Tij, të një cilësie tjetër.
Brenda kësaj gjuhe simbolike me-
sazhi është gjithmonë i qartë: Nuk
duhet ta shikojmë ftesën për në
“mbretërinë e Perëndisë” si diçka që,
nëse nuk e pranojmë, do të ndëshko-
hemi, por si diçka shumë të vyer, që,
nëse tregohemi indiferentë, do ta
humbasim.
Rastin për t’iu afruar diçkaje që ka
lidhje me këtë gëzim të madh e kemi
edhe në kohën e tanishme mbi tokë, sep-
se edhe këtu kryhet, që nga epoka e
Darkës së Madhe, një “darkë hyj-
nore”, “derisa të vijë” përsëri Biri, në
Ardhjen e Tij të dytë: Misteri i Euka-
ristisë Hyjnore në të cilin Krishti i fton

21
të gjithë të Tijtë, që të parashijojnë
bashkimin me Të, që të ecin në rit-
min e jetës së Dashurisë së pafund të
Trinisë së Shenjtë. Kjo pjesëmarrje e
ndërgjegjshme në misterin e sakrifi-
cës dhe të Ngjalljes së Tij përbën
parashijim të jetës së përjetshme, si
edhe parakusht për pjesëmarrjen në
Darkën e përjetshme të Mbretërisë së
Tij. “Me të vërtetë, me të vërtetë po ju
them juve, nëse nuk hani mishin e
Birit të njeriut, edhe nëse nuk pini
gjakun e tij, s’keni jetë në veten tuaj.
Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim,
ka jetë të përjetshme, edhe unë do ta
ngjall në ditën e fundit. Sepse mishi
im është me të vërtetë ngrënie, edhe
gjaku im është me të vërtetë të pirë.
Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim,

22
mbetet tek unë, edhe unë tek ai”
(Jn. 6:53-56).
Por ka edhe një lidhje të brend-
shme mes darkës përfundimtare në
mbretërinë e qiejve dhe tjetrës, Euka-
ristisë Hyjnore, që Kisha mori nga
çasti i parë dhe vazhdon ta kryejë deri
më sot. E para, është diçka që e shpre-
sojmë. E dyta, tashmë realizohet pa-
ra nesh, është konkrete. Zoti na fton
vazhdimisht në të. Ftesa e Tij bëhet
shumë këmbëngulëse në periudhat
e të kremteve të mëdha, siç është
Krishtlindja që po afron.

Mohimi i ftesës
Të ftuarit e paravolisë i përgjigjen
ftohtë ftesës fisnike që u drejtohet pa-
pritur. Nuk thonë as “faleminderit”.

23
“Bleva një arë dhe kam nevojë të dal e
ta shoh”. Nevojë “e ngutshme”! Ka
frikë se mos lëviz ara nga vendi! Një-
lloj sikur darka të zgjaste për muaj të
tërë dhe të mbjellat të shkonin dëm.
“Bleva pesë pendë qe dhe po shkoj t’i
provoj”. Në rregull, mund të shkosh
në darkë dhe t’i provosh, përse me
kaq ngut? Këta të dy, e ndiejnë ndo-
shta sjelljen e tyre jo të mirë dhe shtoj-
në pas shfajësimit: “të lutem, më hiq
nga darka”. I treti i thotë prerë: “Mora
grua dhe prandaj nuk mund të vij”.
Me sjelljen e këtyre “të ftuarve”
përshkruhet jo vetëm qëndrimi i ju-
denjve, të cilët ishin të parët që nuk
iu përgjigjën nderit dhe besimit që
Perëndia tregoi ndaj tyre, por, në për-
gjithësi, ikonizohen edhe të gjithë ata

24
popuj dhe njerëz të veçantë, që imi-
tuan shembullin e tyre; të gjithë ata
që u nderuan nga Zoti i gjithësisë dhe
në fund e përbuzën ftesën e Tij të
veçantë.
Sa shumë justifikime të ngjashme
të kohës sonë reflektohen brenda ju-
stifikimeve sipërfaqësore që nxjerrin
personat në këtë paravoli! Edhe sot
vazhdon e njëjta taktikë; ndryshoj-
në fjalët, por ekziston ftohtësi dhe
arrogancë ndaj Zotit të botës. Shumë
veta nxjerrin si shkak punët e shumta,
që të mos e studiojnë Shkrimin e
Shenjtë, të mos luten, të mos shkojnë
në kishë, të mos kungohen. Shumë
të tjerë justifikohen me detyrimet e
ngutshme personale apo familjare kur
duan ta shmangin ftesën e Perëndisë.
(vijon në faqen 38)

25
KORRIK 2018
1 D † 5 MT. (Shërimi i dy të demonizuarve). Anargj. Kozma e Damian.
2 H Rroba e Hyjlindëses në Vllahernë. Juvenali i Jerusalemit.
3 M Dësh. Jakinthi. Anatoli i Kon/pojës. Dësh. Asklipiadhi, Dolinduhu.
4 M Andrea i Kretës, himnograf. Mihail Honiati i Athinës. Dëshg. Kiprila.
5 E Osh. Athanas Athoniti. Osh. Lambadhi. Oshd. i ri Qipriani.
6 P † * Hierod. Asti i Durrësit. Osh. Sisoi. Dëshg. Luçia, Riksi, Oroni. etj.
7 SH † Dëshg. Kiriakia (E Diela). 7 dësh. në Durrës: Peregrini, Lukiani etj.

8 D † 6 MT. (Shërimi i të paralizuarit). Dëshm. Prokopi, Theodhosia, e ëma.
9 H Hierod. Pangrati i Tavromenisë. Dësh. Andrea dhe Provi.
10 M † Dësh. i ri Nikodhimi në Berat. 45 dësh. në Armeni. Dësh. Vianori etj.
11 M † Dëshmg. Efimia. Mbr/sha Ollga. Dësh. Martirokliu. Hierod. Kindeu.
12 E Veronika, gjakrrjedhësja. Dësh. Prokli e Ilariu. Osh. Pais Agjioriti.
13 P Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil. Osh. Stefan Savaiti. Oshg. Sara.
14 SH † Ap. Akila nga 70-t. Nikodhim Ajoriti. Trifoni në Sheqishte (Fier).

15 D † E ETËRVE TË SIN. IV EK. Dësh. Julita, Kiriku. Vladimiri i Madh.
16 H Hierod. Athinogjeni, Rigjini, Kleoniku, Antioku etj. Dësh. Fausti.
17 M † Dëshmg. Marina. Dësh. Sperati, Veronika. Oshg. Marcelina në Milano.
18 M Dësh. Emiliani, Pavli, Thea, Valentina, Markeli. Osh. Pamvoi.
19 E Oshg. Makrina. Osh. Diosi, Dioklisi, çudibërës. Osh. Paisi në Kiev.
20 P † * Pr. Ilia Thesviti. Osh. Avrami në Radonezh. Aureli i Kartagjenës.
21 SH † Osh. Joani, Simeoni, i marrë më Krishtin. Prakseda, romake.

22 D † 8 MT. (Shumimi i 5 bukëve). Maria Magdalena. Markela në Hios.
23 H Pr. Jezekiel. Hierod. Apolinari, Vitali të Ravenës. Pelagjia në Tinos.
24 M † Dëshmg. Kristina. Omol. Athinagora. Dësh. Borisi, Gljebi.
25 M † * Fjetja e shën Anës. Oshg. Olimbia. Etërit e Sinodit V Ekumenik.
26 E † Oshdg. Parashqevia (E Premtja). Hierod. Hermolau, Hermipi.
27 P † * Dëshm. Pandeleimoni. Osh. Angjelari, Gorazdi, Sava, Klimi etj.
28 SH † Ap. e dhjak. Prohori, Nikanori, Timoni, Parmenai nga të 70-t.

29 D † 9 MT. (Jisui ecën mbi ujë). Dësh. Kaliniku. Dëshg. Beatris. (Efqeli)
30 H † Ap. Sila, Silvani, Epeneti, Kriski nga 70-t. Oshg. Angjelina, shqiptare.
31 M Evdhokimi i Drejtë. Josif Arimatheasi. 12 dëshmorët në Romë.

26
K O R R I K 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 D 1 Kor. 12:27-13:8 Mt. 8:28-9:1 IV V
2 H Heb. 9:1-7 Llk. 1:39-49, 56
3 M 1 Kor. 1:1-9 [J.6] Mt. 13:24-30
4 M 1 Kor. 2:9-3:8 Mt. 13:31-36
5 E Gal. 5:22-6:2 Mt. 11:27-30
6 P 1 Kor. 4:5-9 Mt. 13:44-54
7 SH Rom. 9:1-6 Mt. 9:18-26
8 D Rom. 12:6-14 Mt. 9:1-8 T.I VI
9 H 1 Kor.5:9-6:11 [J.7] Mt. 13:54-58
10 M 1 Kor. 6:20-7:1-12 Mt. 14:1-13
11 M 2 Kor. 6:1-10 Llk. 7:36-50
12 E 1 Kor. 7:24-35 Mt. 15:12-21
13 P Heb. 2:2-10 Llk. 10:16-21
14 SH Rom. 12:1-3 Mt. 10:37-11:1
15 D Tit. 3:8-15 Mt. 5:14-19 T.II VII
16 H 1 Kor. 9:13-18 [J.8] Mt. 16:1-6
17 M Gal. 3:23-4:5 Mk. 5:24-34
18 M 1 Kor.10:12-23 Mt. 16:20-24
19 E 1 Kor. 10:28-11:8 Mt. 16:24-28
20 P Jak. 5:10-20 Llk. 4:22-30
21 SH Rom. 13:1-10 Mt. 12:30-37
22 D 1 Kor. 1:10-17 Mt. 14:14-22 R. VIII
23 H 1 Kor. 11:31-12:6 [J.9] Mt. 18:1-11
24 M 1 Kor. 12:12-26 Mt. 18:18-22,19:1-2,13-15
25 M Gal. 4:22-27 Llk. 8:16-21
26 E Gal. 3:23-4:5 Mk. 5:24-34
27 P 2 Tim. 2:1-10 Jn. 15:17-16:2
28 SH Vep. 6:1-7 Mt. 15:32-39
29 D 1 Kor. 3:9-17 Mt. 14:22-34 T.IV IX
30 H Vep. 15:35-41 Mt. 21:18-22
31 M 1 Kor. 15:29-38 [J.10] Mt. 21:23-27

27
GUSHT 2018
1 M Dalja e Kryqit. 7 Makabejtë, Solomona. Oshdg. Elesa. (Fillon Kreshma)
2 E † Transf. lips. të Stefanit, dësh. i I-rë, kryedhjak. Dësh. i ri Theodhori.
3 P Saloma Miroprurëse. Osh. Isaaku, Dalmati, Fausti.
4 SH † 7 Djemtë e Efesit. Transf. lips. të oshg. Evdhokia. 9000 dësh. në Persi.
5 D † 10 MT. (Shërimi i djalit epileptik). Dësh. Efsigni. Hierod. Fabiani.
6 H † # Metamorfoza e Zotit tonë dhe Shpëtimtarit Krisht (Sotirit).
7 M Oshd. Domet Persiani e Asteri, çudibërës. Osh. Nikanori, çudibërës.
8 M Omol. Emiliani i Kizikës. Mironi i Kretës. Dësh. i ri Triandafili.
9 E Ap. Matia. 10 dësh. në Portën e Bronztë. Dëshg. Patricia. Osh. Psoi.
10 P Dësh. Laurenti kryedhjak, Ksisti i Romës, Ipoliti, Iron Filozofi.
11 SH † Dësh. Efpli, Gai, Gajani. Patriark Nifoni, vllami i Skënderbeut.
12 D † 11 MT. (Shërbëtori i pamëshirshëm). Dësh. Foti, Anikiti.
13 H Mbyllja e Metamorfozës. Transf. i lips. të Maksim Omologjetit.
14 M Pr. Mikea. Kthimi i Kryqit. Hierod. Markeli i Apamisë. Dësh. Ursiki.
15 M † # Fjetja e Hyjlindëses Mari. Dësh. Tarsizi në Romë.
16 E † Transf. i peshqirit të Zotit Krisht. Dësh. Diomedi, Alkiviadhi.
17 P Dësh. Mironi, Patrokli, Stratoni, Filipi etj. Dësh. Pavli e Juliana.
18 SH † Dësh. Flori e Lauri në Dardani. Arseni në Paros. Dësh. Polieni.
19 D † 12 MT. (I riu i pasur). Dësh. Andrea Stratilati dhe 2593 dëshmorët.
20 H Pr. Samuel. 37 dësh. në Vizi. Dësh. Iliodori etj. Dësh. i ri Theohari.
21 M Ap. Tadeu. Dëshg. Vasa me fëmijët e saj: Theogni, Agapiu, Pisti.
22 M Dësh. Agathoniku etj. Mbr/sha Ariadhni. Dëshg. Jona. Dëshg. Eulalia.
23 E Mbyllja e Fjetjes. Hierod. Irineu i Lionit, Irineu i Sirmiumit. Dësh. Lupi.
24 P † * Hierod. Kozmai nga Etolia, në Kolkondas (Fier). Hierod. Eftihi.
25 SH † Ap. Titi i Gortinës nga të 70-t. Transf. i lips. të Ap. Vartholomeut.
26 D † 13 MT. (Vreshtarët e këqij). Dësh. Adriani, Natalia. Osh. Joasafi, princ.
27 H Osh. Pimeni. Dësh. Fanuri. Anthusa e re. Omol. Osios i Kordovës.
28 M Ezekia i Drejtë, mbret. Osh. Moisi Etiopiani. Dësh. Diomidi e Laurenti.
29 M † Prerja e kokës së Joan Pagëzorit. Ep. Arkadi i Arsinoit. (Kreshmë)
30 E Aleksandri, Pavli e Joani, të Kon/pojës. Osh. Fantini. Oshg. Vriena.
31 P * Vendosja e brezit të Hyjlindëses. Aidani i Lindisfernit. Dësh. Fileorti.

28
G U S H T 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M Heb. 11:33-12:2 Mt. 10:16-22
2 E Vep. 6:8-7:5,47-60 Mt. 21:43-46
3 P 2 Kor. 1:12-20 Mt. 22:23-33
4 SH Rom. 15:30-33 Mt. 17:24-18:4
5 D 1 Kor.4:9-16 Mt. 17:14-23 I X
6 H 2 Pet. 1:10-19 Mt. 17:1-9
7 M 2 Kor. 2:14-3:3 [J.11] Mk. 9:2-9
8 M 2 Kor. 3:4-11 Mt. 23:29-39
9 E Vep. 1:12-17, 21-26 Mt. 24:13-28
10 P 2 Kor. 4:13-18 Mt. 24:27-33, 42-51
11 SH 1 Kor.1:3-9 Mt. 19:3-12
12 D 1 Kor. 9:2-12 Mt. 18:23-35 II XI
13 H 2 Kor. 5:10-15 [J.12] Mk. 1:9-15
14 M 2 Kor. 5:15-21 Mk. 1:16-22
15 M Filip. 2:5-11 Llk. 10:38-42, 11:27-28
16 E 1 Tim. 3:13-4:5 Llk. 9:51-57,10:22-24,13:22
17 P 2 Kor. 7:10-16 Mk. 2:18-22
18 SH 1 Kor. 1:26-2:5 Mt. 20:29-34
19 D 1 Kor. 15:1-11 Mt. 19:16-24 III I
20 H 2 Kor. 8:7-15 [J.13] Mk. 3:6-12
21 M 2 Kor. 8:16-9:5 Mk. 3:13-21
22 M 2 Kor. 9:5-10:7 Mk. 3:20-27
23 E Filip. 2:5-11 Llk. 10:38-42, 11:27-28
24 P 2 Kor. 11:5-21 Mk. 4:1-9
25 SH Tit. 1:1-5,2:15-3:2,12-15 Mt. 5:14-19
26 D 1 Kor. 16:13-24 Mt. 21:33-43 IV II
27 H 2 Kor. 12:10-19 [J.14] Mk. 4:10-23
28 M 2 Kor. 12:20-13:2 Mk. 4:24-34
29 M Vep. 13:25-32 Mk. 6:14-30
30 E Gal. 1:1-3,20-2:5 Mk. 5:1-20
31 P Heb. 9:1-7 Llk. 10:38-42, 11:27-28

29
SHTATOR 2018
1 SH † Fillimi i Vitit Kishtar. Simeon Stiliti. 40 oshdg. (Elpiniqi, Penelopi etj.).
2 D † 14 MT. (Shëmbëlltyra e dasmës). Dësh. Mamai. Osh. Joan Kreshmuesi.
3 H Hierod. Anthimi i Nikomedisë. Fivia, dhjakone. Osh. Theoktisti.
4 M Pr. Moisi. Hermiona, bija e Ap. Filipit. Shën Petroni. Hierod. Vavila.
5 M † Zaharia, i ati i Joan Pagëzorit. Hierod. Abdai në Persi. Dësh. Medimni.
6 E Çudia e Kryeengjëllit Mihail. Dëshg. Kalodhota. Dësh. Romuli.
7 P Ap. Evodi, Onisifori nga 70-t. Dësh. Sozoni. Kasiania, himnografe.
8 SH † Lindja e Hyjlindëses Mari. Dësh. Seviri, Artemidori.
9 D † PARA LARTËSIMIT. Hyjprindërit Joakim e Ana. Etërit Sin. III Ekum.
10 H Ap. Apeli, Klimi, Luka nga 70-t. Dëshg. Minodhora, Mitrodhora etj.
11 M Oshg. Theodhora në Aleksandri. Efrosin Kuzhinieri. Dëshg. Evanthia.
12 M Mbyllja e Lindjes. Hierod. Autonomi, Kornati. Dësh. Juliani, Tatjani.
13 E Shenjtërimi i Kish. “Ngjallja”, Jerusalem. Kornil kr/qind. Dësh. Aristidhi.
14 P † Lartësimi i Kryqit të Nderuar (Stavros). Sinodi VI Ekum. (Kreshmë)
15 SH † Dësh. Nikita Goti. Visarioni i Larisës. Josifi i Timishoarës.
16 D † PAS LARTËSIMIT. Dëshmg. Efimia. Dëshg. Melitina. Ludmilla në Çeki.
17 H † Sofia e vajzat dësh.: Besa, Shpresa, Dashuria. Dëshg. Agathoklia.
18 M Evmeni i Kretës. Dëshg. Ariadhni. Osh. Romili në Ravanicë.
19 M Dësh. Trofimi, Sabati e Dorimedi. Dësh. Feliksi e Konstantia në Napoli.
20 E Dëshm. Efstathi e familja e tij. Efstathi i Selanikut. Oshd. i ri Ilarioni.
21 P Mbyllja e Lartësimit. Pr. Jona. Ap. Kodrati nga të 70-t. Dësh. Eusebi.
22 SH † Hierod. Fokai. Dësh. Foka Kopshtari. Dësh. Isaak, Martini etj.
23 D † 1 LLK. (Mrekullia e peshkimit, Nxënësit e parë). Ngjizja e J. Pagëzorit.
24 H Thekla, dëshmorja e parë. Osh. Siluan Athoniti. Shën Persida.
25 M Oshg. Efrosina e Pafnuti, ati i saj. Osh. Sergji në Radonezh, çudibërës.
26 M † * Jetëndërrimi i Ap. e Ungj. Joan Theologut. Gedeoni i Drejtë. Osh. Nili.
27 E Ap. Aristarku, Zinoni, Marku nga të 70-t. Dësh. Kalistrati.
28 P Pr. Varuk. Omol. Haritoni. Alkisoni i Nikopojës. Viaçeslavi në Çeki.
29 SH † Osh. Qirjako. Dësh. Petronia, Dadi, Kasdou, Kasdoa, Godbdalahai.
30 D † 2 LLK. (Duajini armiqtë). Hierod. Grigori, ndriçues i Armenisë.

30
S H TAT O R 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 SH 1 Tim. 2:1-7 Llk. 4:16-22
2 D 2 Kor. 1:21-2:4 Mt. 22:2-14 T.I III
3 H Gal. 2:11-16 [J.15] Mk. 5:24-34
4 M Gal. 2:21-3:7 Mk. 6:1-7
5 M Gal. 3:15-22 Mk. 6:7-13
6 E Heb. 2:2-10 Llk. 10:16-21
7 P Gal. 4:8-21 Mk. 6:45-53
8 SH Filip. 2:5-11 Llk. 10:38-42, 11:27-28
9 D Gal. 6:11-18 Jn. 3:13-17 T.II IV
10 H Gal. 4:28-5:10 [J.16] Jn. 3:16-21
11 M Gal. 5:11-21 Jn. 12:19-36
12 M Gal. 6:2-10 Jn. 11:47-54
13 E Heb. 3:1-4 Mt. 16:13-19
14 P 1 Kor. 1:18-24 Jn. 19:6-11,13-20,25-28,30-35
15 SH 1 Kor. 1:26-2:5 Jn. 8:21-30
16 D Gal. 2:16-20 Mk. 8:34-9:1 R. V
17 H Efes. 1:22-2:3 [J.17] Llk. 3:19-22
18 M Efes. 2:19-3:7 Llk. 3:23-4:1
19 M Efes. 3:8-21 Llk. 4:1-15
20 E Efes. 4:14-17 Llk. 4:16-22
21 P Efes. 4:17-25 Llk. 4:22-30
22 SH 1 Kor. 14:20-25 Llk. 4:31-36
23 D Gal. 4:22-27 Llk. 5:1-11 T.IV VI
24 H 2 Tim. 3:10-15 Llk. 4:38-44
25 M Efes. 5:20-25 [J.18] Llk. 5:12-16
26 M 1 Jn. 4:12-19 Jn. 19:25-27,21:24-25
27 E Efes. 5:33-6:9 Llk. 6:12-19
28 P Efes. 6:18-24 Llk. 6:17-23
29 SH 1 Kor. 15:39-45 Llk. 5:17-26
30 D 2 Kor. 9:6-11 Llk. 6:31-36 I VII

31
TETOR 2018
1 H † Mbrojtja e Hyjlind. Ap. Anania. Roman Melod. J. Kukuzeli nga Durrësi.
2 M Hierod. Qipriani i Kartagjenës dhe dëshg. Justina. Omol. Theofili.
3 M † Hierod. Dionis Areopagjiti e sh. Damara. Dësh. Elefteri, Rustiku.
4 E Jerotheu i Athinës. Dëshg. Domnina. Osh. Amun Egjiptiani. Osh. Piori.
5 P Dëshg. Haritina, Mamelkta. Oshg. Metodia. Osh. Evdhokimi.
6 SH † Ap. Thomai. Dëshg. Erotida, Leptina. Oshd. i ri Makari në Bitini.
7 D † 3 LLK. (Ngjallja e djalit të vejushës). Dësh. Sergji e Baku. Polikroni.
8 H Dëshg. Pelagjia. Oshg. Pelagjia. Oshg. Taisia. Oshd. i ri Ignati.
9 M Abrahami e Loti, të Drejtë. Ap. Jakovi, bir i Alfeut. Oshg. Poplia.
10 M Dësh. Eulambi dhe Eulambia. Omol. Theofili, Vasiani e 200 shokët.
11 E Ap. Filipi nga 7 dhjakonët. Omol. Theofani, i shkruari. Sh. Filonila.
12 P Dësh. Provi, Androniku, Andromaku etj. Simeoni, Theologu i Ri.
13 SH † Dësh. Karpi, Agathonika etj. Dësh. Florenti. Dësh. Beniamini.
14 D † 4 LLK. (Mbjellësi dhe fara). E ETËRVE SIN. VII EK. Dësh. Nazari, Kelsi.
15 H Hierod. Lukiani. Omol. Varsi. Osh. Savini. Osh. Efthimi i Ri.
16 M Dësh.Longin kr/qindëshi e 2 ushtarët. Osh. Mali. Shën Gali në Zvicër.
17 M Pr. Osia. Oshd. Andrea në Krisi. Anargj. Kozma e Damian, arabë.
18 E † Ap. e Ungjillor Llukai. Dësh. Marini nga Tarsi. Oshg. Efrosina.
19 P Pr. Joel. Mnason Qiprioti. Dësh. Uari. Oshg. Kleopatra. Osh. Joani në Rila.
20 SH † Dëshm. Artemi. Osh. Gjerasimi në Kefaloni. Oshg. Matrona në Hios.
21 D † 6 LLK. (Shërimi i të demonizuarit). Oshm. Ilarioni. Dësh. Sokrati.
22 H Averki i Jerapojës. Evlali i Lapitit. Osh. Loti, Rufi. 7 Djemtë e Efesit.
23 M Ap. Jakovi i Jerusalemit, vëllai i Zotit, nga të 70-t. Ignati i Kon/pojës.
24 M Dësh. Arethai. Dëshg. Sebastiana. Dësh. Valentini, Nerdoni. Osh. Senohu.
25 E Tavithaja e Jopës. Dësh. Markiani, Martiri, noterë. Dësh. Krisafi, Valeri.
26 P † * Dëshm. Dhimitër Mirovliti. Dësh. Lupi. Dësh. Glikoni.
27 SH † Dësh. Nestori. Prokla, e shoqja e Pont Pilatit. Dëshg. Erotisa.
28 D † 7 LLK. (Ngjallja e bijës së Jairit, Shërimi i gjakrrjedhëses). Osh. Stefani.
29 H Oshdg. Anastasia në Romë. Oshg. Ermelinda. Osh. Abrami, Maria.
30 M Ap. Kleopa, Justi, Terti, Marku, Artemai nga 70-t. Dësh. Zinovi, Zinovia.
31 M Ap. Stahi, Apeli, Amplia, Narcisi, Urbani, Aristovuli nga të 70-t.

32
T E T O R 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 H Vep. 9:10-18 Llk. 6:24-30
2 M 1 Tim. 1:12-17 Llk. 6:37-45
3 M Vep. 17:16-34 Llk. 6:46-7:1
4 E Filip. 1:20-27 [J.19] Llk. 7:17-30
5 P Filip. 1:27-2:4 Llk. 7:31-35
6 SH 1 Kor. 4:9-16 Jn. 20:19-31
7 D 2 Kor. 11:31-12:9 Llk. 7:11-16 II VIII
8 H Filip. 2:12-16 [J.20] Llk. 7:36-50
9 M 1 Kor. 4:9-16 Mt. 9:36-10:8
10 M Filip. 2:24-30 Llk. 8:22-25
11 E Vep. 8:26-39 Llk. 9:7-11
12 P Filip. 3:8-19 Llk. 9:12-18
13 SH 2 Kor. 1:8-11 Llk. 6:1-10
14 D Tit. 3:8-15 Llk. 8:5-15 III IX
15 H Filip. 4:10-23 [J.21] Llk. 9:18-22
16 M Kol. 1:1-3, 6-11 Mt. 27:33-54
17 M Kol. 1:18-23 Llk. 9:44-50
18 E Kol. 4:5-11, 14-18 Llk. 10:16-21
19 P Vep. 2:14-21 Llk. 10:1-15
20 SH 2 Kor. 3:12-18 Llk. 7:1-10
21 D Gal. 2:16-20 Llk. 8:27-39 IV X
22 H Kol. 2:13-20 [J.22] Llk. 10:22-24
23 M Gal. 1:11-19 Mt. 13:54-58
24 M Kol. 3:17-4:1 Llk. 11:9-13
25 E Kol. 4:2-9 Llk. 11:14-23
26 P 2 Tim. 2:1-10 Jn. 15:17-16:2
27 SH 2 Kor. 5:1-10 Llk. 8:16-21
28 D Heb. 9:1-7 Llk. 8:41-56 T.I XI
29 H 1 Thes. 1:1-5 [J.23] Llk. 11:29-33
30 M 1 Thes. 1:6-10 Llk. 11:34-41
31 M 1 Thes. 2:1-8 Llk. 11:42-46

33
NËNTOR 2018
1 E † Anargj. Kozma e Damian nga Azia. Oshd. i ri Jakovi. Oshg. Theolipti.
2 P Dësh. Akindini, Pegasi, Elpidofori. Andoni i Selanikut (ish i Durrësit).
3 SH † Trans. lips. sh. Gjergjit. Dësh. Akepsimai, Aithalai në Persi. Sh. Silvia.

4 D † 5 LLK. (I pasuri dhe Llazari i varfër). Oshm. Joaniki. Nikandri i Mirës.
5 H Ap. Hermai, Lini, Gai, Patrovi, Filologu nga të 70-t. Dësh. Galaktioni.
6 M Omol. Pavli i Kon/pojës. Omol. Leonardi në Noblak. Osh. Llukai.
7 M 33 dësh. në Melitinë. Dësh. Athinodhori. Osh. Llazari, çudibërës.
8 E † Kryeengjëjt Mihail e Gavriil, Fuqitë e Patrup (Serafim, Keruvim etj.).
9 P Dësh. Onisifori, Porfiri. Dësh. Narsizi. Nektari i Pentapojës.
10 SH † Ap. Olimbai, Herodioni, Erasti, Kuarti, nga 70-t. Dësh. Oresti, Orioni.

11 D † 8 LLK. (Samaritani i mirë). Dëshm. Minai, Viktori, Vicenti, Stefanidha.
12 H Joan Përdëllimtari. Martini i Taracinës, çudibërës. Osh. Nil Mirovliti.
13 M † Joan Gojarti i Kon/pojës dhe Anthusa, e ëma. Oshd. i ri Damaskini.
14 M † # Ap. Filipi. Grigor Pallamai. Dësh. i ri Konstandini nga Hidra.
15 E # Dësh. Guria, Samonai, Abibi. Osh. Pais Velickofski. (Fillon Kreshma)
16 P † * Ap. e Ungjillor Mattheu. Dëshg. Ifigjenia. Hierod. Fulviani.
17 SH † # Grigori i Neoqesarisë, Genadi i Kon/pojës. Oshg. Hilda.

18 D † # 9 LLK. (I pasuri i pamend). Dësh. Platoni, Romani.
19 H # Pr. Abdiu. Dësh. Iliodori, Varlaami. Dësh. Azisi. Filareti i Moskës.
20 M # Osh. Grigor Dekapoliti. Prokli i Kon/pojës. Dësh. Edmondi, në Angli.
21 M † # Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull. Osh. Sozomeni.
22 E # Ap. Arkipi, Filimoni e Apfia, Onisimi nga 70-t. Klimi i Ohrit.
23 P Amfiloku i Ikonisë. Grigori i Akragandisë. Aleksandër Nevski, princ.
24 SH † # Hierod. Klementi i Romës. Petro i Aleksandrisë. Osh. Malku.

25 D † # 13 LLK. (I riu i pasur). Mbyllja e Hyrjes. Dëshmg. Ekaterina.
26 H # Osh. Alip Stiliti, Stilian Paflagoni, Nikon “Pendohuni”. Osh. Heremoni.
27 M # Dësh. Jakov Persiani. Theodhosi i Tërnovës. Osh. Grigor Sinaiti.
28 M Omol. Stefani i Ri. Dësh. Irinarku, Komasi, Etimasi etj. Dësh. Eliani.
29 E # Dësh. Paramoni dhe 370 dësh. Dësh. Filumeni, Fedri. Osh. Pitiruni.
30 P † * Ap. Andrea, i Parëthirruri. Frumenti i Etiopisë. Ep. Trojani.

34
N Ë N T O R 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 E 1 Kor. 12:27-13:8 Mt. 10:1, 5-8
2 P 1 Thes. 2:14-20 Llk. 12:2-12
3 SH 2 Kor. 8:1-5 Llk. 9:1-6
4 D Efes. 2:4-10 Llk. 16:19-31 T.II I
5 H 1 Thes. 2:20-3:8 [J.24] Llk. 12:13-15, 22-31
6 M 1 Thes. 3:9-13 Llk. 12:42-48
7 M 1 Thes. 4:1-12 Llk. 12:48-59
8 E Heb. 2:2-10 Llk. 10:16-21
9 P 1 Thes. 5:9-13, 24-28 Llk. 13:31-35
10 SH 2 Kor. 11:1-6 Llk. 9:37-43
11 D 2 Kor. 4:6-15 Llk. 10:25-37 R. II
12 H 2 Thes. 1:1-10 [J.25] Llk. 14:1,12-15
13 M Heb. 7:26-8:2 Jn. 10:9-16
14 M 1 Kor. 4:9-16 Jn. 1:44-52
15 E 2 Thes. 2:13-3:5 Llk. 16:1-9
16 P Rom. 10:11-11:2 Mt. 9:9-13
17 SH Gal. 1:3-10 Llk. 9:57-62
18 D Efes. 4:1-7 Llk. 12:16-21 T.IV III
19 H 1 Tim. 1:1-7 [J.26] Llk. 17:20-25
20 M 1 Tim. 1:8-14 Llk. 17:26-37, 18:8
21 M Heb. 9:1-7 Llk. 10:38-42, 11:27-28
22 E Filim. 1-25 Llk. 18:31-34
23 P 1 Tim. 4:4-8, 16 Llk. 19:12-28
24 SH Filip. 3:20-4:3 Llk. 10:19-21
25 D Gal. 3:23-4:5 Llk. 18:18-27 I IV
26 H 1 Tim.5:1-10 [J.27] Llk. 19:37-44
27 M 1 Tim. 5:11-21 Llk. 19:45-48
28 M 1 Tim. 5:22-6:11 Llk. 20:1-8
29 E 1 Tim. 6:17-21 Llk. 20:9-18
30 P 1 Kor. 4:9-16 Jn. 1:35-52

35
DHJETOR 2018
1 SH † # Pr. Naum. Filaret Përdëllimtari. Theokliti i Lakedhemonisë.
2 D † # 14 LLK. (Shërimi i të verbrit në Jeriko). Pr. Abakum. Osh. Porfiri.
3 H # Pr. Sofonia. Dësh. Agapi e Selefki. Dësh. Gliqeri. Dësh. i ri Angjeli.
4 M † # Dëshmg. Varvara. Osh. Joan Damaskini. Oshdg. Kristodhula.
5 M * Osh. Sava i Shenjtëruar. Dësh. Diogjeni. Dësh. Pelini nga Durrësi.
6 E † # Nikolla i Mirës së Likisë. Dësh. Niseri. Dëshg. Asela. Dësh. Auksili.
7 P Ambrozi i Milanos. Osh. Grigori në Athos. Dëshg. Filothea në Arxhesh.
8 SH † # Ap. Qesari (i Durrësit), Apollo, Sostheni, Tihiku nga të 70-t.
9 D † # 10 LLK. (Shërimi i gruas së kërrusur). Ngjizja e shën Anës.
10 H # Dësh. Minai, Hermogjeni, Efgrafi. Dësh. Gemeli, Mariani, Theotekni.
11 M # Osh. Danieli, Llukai, stilitë. Dësh.Varsava persiani. Dësh. Miraku.
12 M † * Spiridhoni i Trimithundës. Hermani i Alaskës. Osh Finiani.
13 E # Dësh. Efstrati, Afksenti, Oresti, Evgjeni, Mardari. Dëshg. Luçia.
14 P Dësh. Ariani, Apolloni, Thirsi, Lefki, Kaliniku etj. Dësh. Ipati e 36 dësh.
15 SH † # Hierod. Elefteri i Vlorës dhe Anthia, e ëma. Oshdg. Suzana.
16 D † # 11 LLK. (E Paraetërve). Pr. Angjeu. Ep. Modesti. Dësh. Marini.
17 H # Pr. Daniel e 3 djemtë: Anania, Azaria, Mishaili. Dionisi i Egjinës.
18 M Dësh. Sebastiani. Dësh. Nikostrati, Markelini, Zoia. Sh. Eubioti.
19 M Dësh. Bonifati, Agllaia, senatore. Dësh. Ari. Grigjenti i Etiopisë.
20 E † Ignat Hyjmbajtësi. Filogoni i Antiokisë. Joani në Kronshtad.
21 P Dëshg. Juliana dhe 630 dësh. Dësh. Themistokliu. Petro i Moskës.
22 SH † Dëshmg. Anastasia. Dësh. Krisogoni, Theodhota etj. Dësh. Flaviani.
23 D † PARA KR/LINDJES. Osh. Naumi në Ohër. 10 dësh. e Kretës. (Efqeli)
24 H † Vigjilja, Sh. e Orëve. Dësh. Filipi, Evgjenia. Dësh. i ri Ahmeti. Adela.
25 M † LINDJA TRUPORE E ZOTIT TONË JISU KRISHT.
26 M † Mbledhja për Hyjlindësen Mari. Omol. Efthimi. (Hahen të gjitha)
27 E † Kryedhjak. Stefani, dëshmori i parë. Hierod. Maurici. Dëshg. Fabiola.
28 P 20.000 dësh. në Nikomedi. Dëshg. Domna. (Hahen të gjitha)
29 SH † 14.000 foshnjat e therura nga Herodi. Osh. Alberti në Gambron.
30 D † PAS KR/LINDJES. Josifi i Marisë. Pr. David, mbreti. Oshdg. Anisia.
31 H Mbyllja e Krishtlindjes. Oshg. Melania, romane. Zotiku i Jetimores.

36
D H J E T O R 2 0 18
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 SH Gal. 5:22-6:2 Llk. 12:32-40
2 D Efes. 6:10-17 Llk. 18:35-43 II V
3 H 2 Tim. 2:20-26 [J.28] Llk. 20:27-44
4 M Gal. 3:23-4:5 Mk. 5:24-34
5 M Gal. 5:22-6:2 Mt. 11:27-30
6 E Heb. 13:17-21 Llk. 6:17-23
7 P Tit. 1:15-2:10 Llk. 21:37-22:8
8 SH Efes. 1:16-23 Llk. 13:19-29
9 D Gal. 4:22-27 Llk. 13:10-17 III VI
10 H Heb. 3:5-11,17-19 [J.29] Mk. 8:11-21
11 M Heb. 4:1-13 Mk. 8:22-26
12 M Efes. 5:8-19 Jn. 10:9-16
13 E Heb. 7:1-6 Mk. 9:10-15
14 P Heb. 7:18-25 Mk. 9:33-41
15 SH 2 Tim. 1:8-18 Mk. 2:23-3:5
16 D Kol. 3:4-11 Llk. 14:16-24, Mt.22:14 IV VII
17 H Heb. 11:33-12:2 Mk. 9:42-10:1
18 M Heb. 9:8-23 [J.30] Mk. 10:2-12
19 M Heb. 10:1-18 Mk. 10:11-16
20 E Heb. 10:35-11:7 Mk. 10:17-28
21 P Heb. 11:8-14 Mk. 10:24-32
22 SH Gal. 3:8-12 Llk. 13:19-29
23 D Heb. 11:9-10, 32-40 Mt.1:1-25 T.I VIII
24 H Lexo në fq. 59
25 M Gal. 4:4-7 Mt. 2:1-12
26 M Heb. 2:11-18 Mt. 2:13-23
27 E Vep. 6:8-7:5, 47-60 Mt. 21:33-42
28 P Jak. 2:1-13 [J.31] Mk. 12:1-12
29 SH 1 Tim. 6:11-16 Mt. 12:15-21
30 D Gal. 1:11-19 Mt. 2:13-23 T.II IX
31 H Heb. 11:17-31 Mk. 10:46-52

37
Por, kur shkojnë në ndonjë aheng ose
zbavitje, kur humbasin orë të tëra me
biseda pa vlerë, atëherë e gjejnë ko-
hën, madje me tepri! Pra, nuk ekziston
ngushtësia e kohës, por në të tilla raste
ekziston gjithmonë ngushtësia e zemrës
dhe e mendjes, kur përdorim shfajësime
të këtij lloji, për të justifikuar të pa-
justifikueshmet.
Doemos, ato që e bëjnë një njeri të
mos pranojë ftesën, nuk janë gjithmonë
gjëra të qortueshme. Në kushte të tjera
janë të ligjshme dhe të lavdërueshme.
Por në fund fare, këto të mira, që kanë
rëndësi dytësore, kthehen në shkaqe
që të humbasin qielloret. Nuk ishte
veprim i gabuar që i pari të shikonte
tokat e tij apo i dyti kafshët që bleu
ose i treti të tregonte kujdes për gruan.

38
Të gjitha këto janë të ligjshme dhe
normale. Por është tragjike që prapa
këtyre justifikimeve dhe detyrimeve të
mbulojmë mosbindjen ndaj vullnetit të
Perëndisë. Këto gjëra mund të kryhe-
shin mjaft mirë në një kohë tjetër.
Është gabim i tmerrshëm ai që bëjnë
shumë njerëz, të cilët lejojnë të për-
thithen tërësisht nga përkujdesjet jetë-
sore dhe e përqendrojnë gjithë vëme-
ndjen tek ato.
Sa më të bekuara të jenë në dukje
justifikimet që shfaqen, aq më të rre-
zikshme janë ato, sepse indiferenca,
që përbën rrënjën e mohimit të vull-
netit të Perëndisë, kamuflohet më
mirë pas punës “serioze dhe të ngut-
shme” dhe kështu mashtrojmë edhe
veten. Kur dikush përthithet plotë-

39
sisht nga të përditshmet, rrezikon të
harrojë përjetësinë.

***
Në pjesën e fundit të paravolisë, i zoti
i shtëpisë i jep urdhër shërbëtorit të
sjellë në darkë të përbuzurit dhe të
përndjekurit, “të varfrit dhe të gjym-
tuarit, edhe të çalët e të verbrit”. E
dërgoi të sillte në dhomën e pritjes ata
që nuk prisnin t’u bëhej një nder i tillë.
Kështu, paravolia na tregon se ftesa e
Perëndisë për në mbretërinë e Tij është
mbi të gjitha ftesë e hirit. Ata që u
mblodhën në fund fare nga rruga dhe
tregjet nuk kishin asnjë mundësi, në
gjendjen që ishin, për të pasur një fa-
vor të tillë. Ftesa nuk u bëhet për shkak
të meritës së tyre, por për shkak të

40
mikpritjes së të zotit të shtëpisë. Të
gjithë ne që ndodhemi brenda oborrit
shpirtëror të Kishës dhe marrim pjesë
në ngazëllimin e mistereve të Perë-
ndisë, le të mos përfytyrojmë gjëra të
mëdha për veten tonë. Vendi ynë pra-
në Tij është meritë e hirit të Tij, jo e
vlerës sonë personale.

Shkëputur nga libri i Kryepiskopit Anastas
“Rreze nga drita e Ungjillit - Vjeshtë dhe Dimër”
vëllimi I, që do të botohet së shpejti.

41
ORGANIZIMI KISHTAR

SINODI I SHENJTË

Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i Gjithë Shqipërisë, Anastasi (Kryetar);
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Beratit, Ignati;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Korçës, Joani;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Gjirokastrës, Dhimitri;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit, Nikolla;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Elbasanit, Andoni;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Amantias, Nathanaili;
Hirësia e Tij, Episkopi i Bylisit, Asti;
Kryesekretar: Mitropoliti i Amantias, Nathanaili.
Adresa postare: Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë:
- Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 5, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263
- Rruga e Kavajës, Nr. 141, Njësia Administrative Nr. 10,
Tiranë.
Tel. 04-2234 117, 04-2235 095; fax. 04-2232 109
E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org
Internet: www.orthodoxalbania.org
Këshilli Kishtar Kleriko-Laik:
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i Gjithë Shqipërisë, Anastasi (Kryetar).

42
Anëtarë: të gjithë anëtarët e Sinodit dhe ikonom Aleks
Ndoni, ikonom Terti Gjoka, stavrofor Mihal Sanellari,
atë Joan Mërkuri, B. Polo, I. Koçi, R. Papi, Th. Dalla,
V. Kristo, N. Mile, A. Baba, S. Prifti.
Klerikë: 159. Murgj: gjithsej 5: murgj 4; murgesha 1.
Nëndhjakë: 3.
Manastire: Manastiri i Shenjtë i Ri i Shën Vlashit, Durrës.
Cel.0693364623;
Skiti i Miroprurëseve, Shën Vlash, 1 murgeshë, m. Rakela.
Manastiri “Lindja e Hyjlindëses” në Ardenicë - Lushnjë,
1 murg. Cel. 068 22 00 751.
Manastiri “Shën Kozmai”, Kolkondas - Fier, 1 murg.
Manastiri “Burimi jetëdhënës”, Dhërmi - Himarë, 1 murg.
Manastiri “Shën Dhimitri”, Qeparo - Himarë, 1 murg.

• KRYEPISKOPATA E SHENJTË E TIRANËS DHE E DURRËSIT
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i Gjithë Shqipërisë, Anastasi.
• Adresa postare: Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 5, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org
Internet: www.orthodoxalbania.org
• Mitropolit titullar: Hirësia e Tij, Mitropoliti i Amantias,
Nathanaili.

43
• Protosingjel: Hirësia e Tij, Episkopi i Bylisit, Asti.
• Epitrop i Përgjithshëm Arkihieratik: ikonom Aleks Ndoni.
• Zyra e Kryepiskopit: A. Kondojorgji, atë Harallamb Gjoka,
dhjak Spiro Topanxha.
• Arkivi: S. Rëmbeci, C. Rusku, E. Pelushi.
• Sekretaria - Zyra e Pronës Kishtare: P. Shalësi, A. Zaimi,
P. Mamaj.
• Zyra e Financës: ikonom Jovan Koroveshi, E. Moçka,
dhjak Kristo Xhaferi.
• Zyra e Personelit: ikonom Aleks Ndoni, nëndhjak Joan
Rusku.
• Zyra Juridike: S. Komino.
• Zyra e Shtypit: Th. Dhima.
- Redaktorë dhe kompjuteristë: D. Shuraja, G. Bushaka,
R. Baba, M. Taçi.
- Botimet: Gazeta mujore “Ngjallja”, drejtohet nga një këshill
botues, përgjegjës: Th. Dhima. Revista periodike “Kërkim”,
drejtohet nga një këshill botues, përgjegjës: atë Anastas Bendo.
Revista mujore për fëmijë “Gëzohu”, përgjegjës: D. Shuraja.
Revista për të rinj “Kambanat”.
• Zyra e Përkthimit: atë Anastas Bendo, P. Kondili, M. Naço.
• Website: atë Harallamb Gjoka, M. Kobuzi, A. Meni, A. Kodheli.
• Biblioteka: N. Tashi.
• Zyra e Shërbimit Teknik: ark. A. Manço.
Inxhinierë: M. Llapa, P. Çollaku.

44
• Bërthama e Trashëgimisë Kulturore:
ark. restaurator J. Stratobërdha, A. Rëmbeci, V. Kasneci.
• Centrali telefonik: K. Tolaj, I. Bushi, A. Stefani.
• Katedralja e Re “Ngjallja e Krishtit”
Përgjegjës: Hirësia e Tij, Mitropoliti i Amantias, Nathanaili.
Këshilli kishtar: A. Dodbiba, S. Prifti, N. Mile, Gj. Mulla,
J. Bakaviki, F. Droçi.
Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova”.
• Qendra Sinodike Orthodhokse dhe Qendra Kulturore
Përgjegjës: Hirësia e Tij, Mitropoliti i Amantias, Nathanaili;
nëndhjak Joan Rusku.
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 5, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
• Lidhja e Grave Orthodhokse “Përhapja e Dashurisë”.
Përgjegjëse: R. Shqevi. Stafi: P. Gega, E. Shqau.
- Ndihma shpirtërore për njerëzit në nevojë:
atë Niko Kodheli, M. Ndoni.
- “Shoqëria e Dashurisë” në Tiranë ofron 3 herë në javë
drekë për të varfrit.
• Lidhja e Intelektualëve Orthodhoksë. Tel. 04-2257 261.
Këshilli Ekzekutiv - Kryetar: prof. dr. Robert Andoni;
Sekretar i përgjithshëm: dr. Adrian Naço;
E-mail: info@liosh.al Web: www.liosh.al
• Lidhja e Rinisë Orthodhokse
Tel. 04-2257 261 E-mail: zrinoreorth@yahoo.com

45
Përgjegjës: atë Grigor Pelushi.
- Zyra e Rinisë
Koordinatorë: J. Meni, dhjak Stephanos Ritsi, P. Gega.
- Qendra studentore (pranë Qytetit Studenti)
Përgjegjëse: A. Baba. Stafi: J. Baba, M. Kristo.
• Zyra e Katekizmit e Kryepiskopatës
Përgjegjës: Miron Çako.
Stafi: O. Pelushi.
• Zyra e Fëmijëve. Tel. 04-2257261.
Përgjegjës: Nathan Hoppe.
Stafi: G. Hoppe, M. Topanxha, A. Tashi, M. Baba, E. Mihali
dhe 6 katekistë.
• Kompleksi i Punishteve “Nazaret” (shtypshkronja, punish-
tja e qirinjve, punishtja e drurit, studioja e ikonografisë dhe
restaurimit të ikonave), Tiranë. Tel. 04-2351 921.
Përgjegjës: Kristofor Beduli.
Zyra e llogarisë: K. Koroveshi. Punonjës, 19.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Tirana b) Durrësi c) Shkodra
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë . . . 04-2257 261/2
Kisha “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, Tiranë . . . . 04-2223 891
Kisha “Apostull Pavli e Shën Asti”, Durrës . . . 052-230 767
Kisha “Shën Nikolla”, Kavajë . . . . . . . . . . . . . . . 055-243 996
Kisha “Lindja e Krishtit”, Shkodër . . . . . . . . . 022-243 408

46
MITROPOLITË E SHENJTA

• MITROPOLIA E SHENJTË E BERATIT
Mitropolit: Hirësia e Tij, Ignati.
• Selia: Berat. Lagjja “28 Nëntori”.
• Zyra e Mitropolitit: Tel/fax. 032-238 120.
E-mail: mitropoliaberat@yahoo.com
• Zyra e Financës: Tel. 032-232 020.
• Edukimi Orthodhoks:
- Zyra e Katekizmit: Leonard Dedja dhe 10 katekistë.
- Zyra e Rinisë: dhjak Joan Qako.
• “Shoqëria e Dashurisë” në Berat ofron 2 herë në javë
drekë për të varfrit në mensën “Shën Joan Përdëllimtari”.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Berati b) Vlora c) Lushnja d) Mallakastra
Katedralja “Shën Dhimitri”, Berat . . . . . . . . . . 032-232 020
Kisha “Shën Theodhorët”, Vlorë . . . . . . . . . . . . 033-222 126
Kisha “Shën Gjergji”, Lushnjë . . . . . . . . . . . . . . . 035-222 032

• MITROPOLIA E SHENJTË E GJIROKASTRËS
Mitropolit: Hirësia e Tij, Dhimitri.
• Selia: Gjirokastër. Tel. 084-264 266, fax. 084-263 773.
• Edukimi Orthodhoks: Maria Sileu.

47
• “Shoqëria e Dashurisë” në Gjirokastër ofron1 herë në
javë drekë për të varfrit .
• Zyra e Shërbimit Teknik: O. Beci, S. Koça.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Gjirokastra b) Drinupoli c) Pogoni d) Përmeti
e) Saranda f) Delvina g) Himara
Kisha “Shën Harallambi”, Sarandë . . . . . . . 069 73 64 490
Kisha “Shën Nikolla”, Përmet . . . . . . . . . . . . . . . 069 23 72 112
Kisha “Ungjillëzimi”, Delvinë . . . . . . . . . . . . . . . 069 21 00 527

• MITROPOLIA E SHENJTË E KORÇËS
Mitropolit: Hirësia e Tij, Joani.
• Selia: Korçë. Rr. “Kryepiskopi Anastas” nr. 2.
Tel. 082-242 876, fax. 082-246 100.
• Epitrop Arkihieratik: stavrofor Mihal Sanellari.
• Edukimi Orthodhoks: dhjak Vasil Jovani dhe 2 katekistë.
• “Shoqëria e Dashurisë” në Korçë ofron 4 herë në javë
drekë për të varfrit.
• Zyra e Shërbimit Teknik: R. Papi.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Korça b) Prespa c) Pogradeci d) Devolli
e) Kolonja
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Korçë . . . . . . 082-252 228
Kisha “Ngjallja e Krishtit”, Pogradec . . . . . . . . . 083-223 514

48
• MITROPOLIA E SHENJTË E APOLLONISË DHE E FIERIT
Mitropolit: Hirësia e Tij, Nikolla.
• Selia: Fier. Katedralja “Shën Gjergji”, lagjja “1 Maji”,
rr. “Jani Bakalli”. Tel. 034-908121.
E-mail: MitropoliaFier@orthodoxalbania.org
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Fieri b) Patosi c) Libofsha
Katedralja “Shën Gjergji”, Fier . . . . . . . . . . . . . . . 034-223222

• MITROPOLIA E SHENJTË E ELBASANIT
Mitropolit: Hirësia e Tij, Andoni.
• Selia: Elbasan. E-mail: mitropolia.elbasan@gmail.com
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Elbasani b) Shpati c) Librazhdi
Kisha “Shën Nikolla”, Elbasan . . . . . . . . . . . . . . . 054-252133
Kisha “Shën Athanasi”, Elbasan . . . . . . . . . . . . 054-257529

49
ARSIMI KISHTAR
• Akademia Teologjike Orthodhokse “Ngjallja e Krishtit”,
Shën Vlash, Durrës.
Sekretaria: 069 22 18 928;
E-mail: teolorthalb@yahoo.com
Funksionon që nga viti 1992, për përgatitjen e kuadrove
të rinj të Kishës në Shqipëri. Pranon me konkurs studentë
që kanë mbaruar shkollën e mesme. Është vendosur në një
kompleks modern ndërtesash të reja dhe është e pajisur
me konvikt. Studentë me bursë, 37.
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtor i komanduar: Mitropoliti i Apollonisë dhe i Fierit,
Nikolla.
Sekretaria: Ana Kushi. Biblioteka: V. Plepi. N. Lapanxa.
Pedagogë: Mitropoliti i Apollonisë dhe i Fierit, Nikolla;
Episkopi i Bylisit, Asti; arkimandrit Kozma Sovjani, atë
Emanuel Lusha, prof. asc. dr. D. Tushi, prof. J. Mcdonald,
V. Plepi, Vl. Plepi, Dh. Qosja, Th. Çomëni, Th. Shkira.
Japin mësim edhe: atë Spiro Kostoli, H. Terziu, M. Tatazi,
Th. Kostoli, dhjak Stephanos Ritsi, A. Baba. Herë pas here
japin leksione profesorë dhe klerikë nga jashtë vendit.
Personel ndihmës, 16.
• Shkollat e Mesme Kishtare “Kryqi i Nderuar”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.

50
- Gjirokastër. Është vendosur në një kompleks karakteri-
stik ndërtesash me kushte bashkëkohore dhe me konvikt.
Tel./fax. 084-266 543.
Drejtor: Thanas Bei.
Mësues, 6. Personel ndihmës, 3. Nxënës me bursë, 30.
- Sukth, Durrës. Është vendosur në një kompleks me
kushte bashkëkohore dhe me konvikt.
Sekretaria: tel. 0573-22 080,
E-mail: knderuarjop@yahoo.com
Drejtor: Niko Perdhiku.
Mësues, 9. Personel ndihmës, 2. Nxënës me bursë, 11.
• Shkolla e Muzikës Bizantine. Është vendosur në Qendrën
shpirtërore “Thavor” me kushte bashkëkohore dhe me
konvikt. Rr. “Shemsi Haka”, Shkozë.
Cel. 069 26 36 132.
E-mail: shkollamuzikesbizantine@yahoo.com
Drejtor: Theodhor Peci.
Mësues, 3. Personel ndihmës, 3. Studentë, 20 (me bursë).
• Konvikti i shkollës së mesme (vajza), Bularat,
Gjirokastër. Cel. 069 20 52 872.
Drejtore: Maria Sileu.
Personel, 2. Nxënëse konviktore, 35.
• “Shtëpia Orthodhokse e Shpresës” (Shtëpi fëmijësh),
Shën Vlash, Durrës. Cel. 068 90 40 279.
E-mail: shosh_shenvlash@hotmail.com
Përgjegjëse: Irini Nushi. Punonjës, 11. Fëmijë, 18.

51
FONDACIONET
FONDACIONI KLINIKA ORTHODHOKSE “UNGJILLËZIMI”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Përgjegjëse e Përgjithshme: Athanasia Puliu.
• Klinika Orthodhokse “Ungjillëzimi”
Rr. e Dibrës, nr. 159, Tiranë.
Tel. 04-2360 925, 04-2382 210; fax. 04-2374 804.
www.klinikaorthodhokse.com
E-mail: klinikaorthodhokse@yahoo.com
Mjekë specialistë, 50.
Personel administrativ dhe ndihmës, 50.
Poliklinika mjekësore funksionojnë në Korçë dhe në
Jergucat, Gjirokastër. Në Jergucat japin kontributin e tyre
edhe mjekë nga spitali i Janinës.
FONDACIONI “FRYMA E DASHURISË”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtor ekzekutiv: Arkimandrit Kozma Sovjani.
Zyra e Financës: Përgjegjës: N. Zharkalli. Stafi, 3.
Sekretaria: J. Stojko. Tel. 04-2257 261 / 068 20 60 866
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 5, Tiranë.
E-mail: fryma.e.dashurise@gmail.com
• Sektori i përkujdesjeve ditore (kopshteve)
Tel. 04-2257 261.
Përgjegjëse: N. Melo.
Funksionojnë 20 kopshte: në Tiranë (2), Durrës, Kavajë,
Elbasan (2), Cërrik, Gramsh, Shkodër, Berat, Vlorë, Lushnjë,
Gjirokastër (2), Sarandë, Dervician, Përmet, Tepelenë, Korçë
dhe Pogradec.

52
Personel, 84; fëmijë, 801.
Pranë çdo kopshti ofrohet shërbimi psikosocial.
• Institucioni Arsimor “Protagonistët”, Tiranë.
www.protagonistschool.org
E-mail: info@protagonistschool.org
Drejtore administrative: G. Bendo.
Drejtore didaktike: T. Dodbiba.
Mësues, 81; personel ndihmës, 23; fëmijë/nxënës, 762.
- Kopshti - pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”,
Rr. e Kavajës, nr. 121/1, Tiranë. Fëmijë, 216.
- Shkolla 9-vjeçare
Adresa: - Pranë kishës së Shën Prokopit. Tel. 04-2240 851.
- Pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, Rr. e Kavajës,
nr. 129, Tiranë. Tel. 04-2424 770. Nxënës, 602.
- Gjimnazi - pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”,
Rr. e Kavajës, nr. 129. Tiranë. Cel. 069 20 85 009. Nxënës, 160.
• Institucioni Arsimor “Frymë Dashurie” , Durrës.
Adresa: Lagjja 1, Rr. “Mbretëresha Teutë”, Durrës.
Tel. 055 239 334, cel: 068 20 71 633.
E-mail: fdashuriejop@yahoo.com
Drejtor: J. Jovani.
Mësues, 30; Personel ndihmës, 4; nxënës, 228.
- Kopshti: Përgjegjëse: O. Kazanxhi; fëmijë, 58.
- Shkolla 9-vjeçare: nxënës, 179.
- Gjimnazi: nxënës, 49.
• Shkolla 9-vjeçare “Frymë Dashurie”, Gjirokastër.
Tel. 0842-68 945. E-mail: enniahrono@gmail.com
Drejtore: M. Kuremeno.
Mësues, 16; personel ndihmës, 1; nxënës, 246.
• Gjimnazi “Frymë Dashurie”, Gjirokastër.
Adresa: Rruga nacionale Gërhot-Virua.

53
Drejtor administrativ: Th. Qesko.
Drejtore didaktike: M. Kuremeno.
Mësues, 8; personel ndihmës, 4; nxënës, 11.
• Kolegji “Frymë Dashurie”, pranë kishës “Apostull Pavli”,
Mesopotam, Delvinë. Tel: 069 20 52 879.
E-mail: kolegjifd@gmail.com, Web: www.kolegji.al
Drejtor: Th. Dalla.
Mësues, 16; personel ndihmës, 1; nxënës, 194.
- Gjimnazi: Nxënës, 42.
- Shkolla e mesme profesionale:
Specialitetet: TIK; Elektronikë; Termohidraulikë; Shërbime
sociale dhe shëndetësore. Nxënës, 152.
• Kolegji “Platon” - Gjimnaz
- Adresa: Rruga Korçë-Ersekë, km 1. Cel. 068 80 15 973.
Drejtor: prof. asc. dr. D. (V.) Tushi.
Mësues, 13; personel ndihmës, 6; nxënës, 72.
• “Diakonia Agapes” (Shërbimi i Dashurisë)
Zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë. Ajo realizon projekte në fushat e
zhvillimit të integruar rural, të edukimit, të shëndetit, të kujdesit
social dhe të emergjencës.
Tel. 04-2266 452; fax. 04-2230 564.
Internet: www.diakoniagapes.org
E-mail: daoffice@diakoniagapes.org
Përgjegjëse: G. Gramo (Perdhiku). Punonjës, 8.
FONDACIONI “LOGOS”
Pres ident: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.

54
• Kolegji universitar “LOGOS”
Rr. “Dritan Hoxha”, Pallati Komfort (mbi NBG), Tiranë.
Sekretaria: tel. 04-2405 355, 04-2405 354; fax. 04-2405 356.
www.shlplogos.edu.al E-mail: info@shlplogos.edu.al
- Fakulteti Ekonomik
“Bachelor”: Financë Kontabilitet, Menaxhim Biznesi,
Menaxhim Turizmi.
- Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
“Bachelor”: Informatikë e Zbatuar, Teknikë e Lartë në
Laboratorë Mjekësorë.
- Qendra e Kërkimit Shkencor
Master shkencor: Administrim Biznesi, në bashkëpunim me
Universitetin e Pireut.
Master profesional: Financë Kontabilitet, Teknikë e Lartë në
Laboratorë Mjekësorë.
Rektor: Prof. dr. Xh. Teliti.
Sekretaria: sekretaria.ek@shlplogos.edu.al
sekretaria.ap@shlplogos.edu.al
Stafi: pedagogë, 48 (me kohë të plotë, 34; me kohë të
pjesshme, 14); personel ndihmës, 7; studentë, 400.
Boton revistën shkencore “LOGOS” dhe revistën studen-
tore “Logos”.
STACIONI RADIOFONIK “NGJALLJA”
Transmeton 24 orë program në frekuencën FM 88.5 MHz
dhe online në adresën:
Radio “Ngjallja” - www.radiongjallja.org.
E-mail: radiongjallja@yahoo.com Cel. 069 56 21 611
Përgjegjës: Harallamb Terziu.
Stafi: L. Pjetri, J. Kobuzi, E. Gjoka, E. Gjici dhe bashkë-
punëtorë vullnetarë.

55
LEXIMET BIBLIKE

5 Janar
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 22, 26 [5,23,27 - sipas përkthimeve nga hebraishtja]
Isa. 35:1-10 Vep. 13:25-32 Mt. 3:1-6
III - Ps. 28, 41, 50 [29,42,51]
Isa 1:16-21 Vep. 19:1-8 Mk. 1:1-8
VI - Ps. 73, 76, 90 [74,77,91]
Isa. 12:3-6 Rom. 6:3-11 Mk. 1:9-11
IX - Ps. 92, 113, 85 [93,114,86]
Isa. 49:8-15 Tit. 2:11-14,3:4-7 Llk. 3:1-18
- Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
1 Kor. 9:19-27 Llk. 3:1-18
9 Mars
Isa. 13:2-13 Gjen. 8:4-21 Fjal. Urt. 10:31-11:12
Heb. 12:1-10 Mt. 20:1-16
E Diela e Dafinave
Në mëngjes - Mëngjesorja Mt. 21:1-11,15-17
- Liturgjia e Shën Joan Gojartit Filip. 4:4-9; Jn. 12:1-18
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Mt. 21:18-43
E Hëna e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 1:1-20 Eks. 1:1-20 Jov. 1:1-12 Mt. 24:3-35
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Mt. 22:15-23:39

56
E Marta e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 1:21-28 Eks. 2:5-10 Jov. 1:13-22 Mt. 24:36-26:2
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Jn. 12:17-50
E Mërkura e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 2:3-3:3 Eks. 2:11-23 Jov. 2:1-10 Mt. 26:6-16
Në mbrëmje - Leximet e Efqelisë
E Enjtja e Madhe
Në mëngjes - Mëngjesorja - Llk. 22:1-39
- Jer. 11:18-12:5,9-11,14-15
- Mbrëmësorja & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
Eks. 19:10-19 Jov. 38:1-21,42:1-5 Isa. 50:4-11
1Kor. 11:23-32 Mt. 26:2-20, Jn. 13:3-17,
Mt. 26:21-39, Llk. 22:43-44,
Mt. 26:40-27:2
Në mbrëmje - 12 Ungjijtë
(1)
Jn. 13:31-18:1 (2)
Jn. 18:1-28 (3)
Mt. 26:57-75
(4)
Jn. 18:28-19:16 (5)
Mt. 27:3-32 (6)
Mk. 15:16-32
(7)
Mt. 27:33-54 (8)
Llk. 23:32-49 (9)
Jn. 19:25-37
(10)
Mk. 15:43-47 (11)
Jn. 19:38-42 (12)
Mt. 27:62-66
E Premtja e Madhe
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 2, 21 [5,2,22]
Zah. 11:10-13 Gal. 6:14-18 Mt. 27:1-56

57
III - Ps. 34, 108, 50 [35,109,51]
Isa. 50:4-11 Rom. 5:6-10 Mk. 15:16-41
VI - Ps. 53, 139, 90 [54,140,91]
Isa. 52:13-54:1 Heb. 2:11-18 Llk. 23:32-49
IX - Ps. 68, 69, 85 [69,70,86]
Jer. 11:18-12:5,9-11,14-15
Heb. 10:19-31 Jn. 19:23-37
- Mbrëmësorja e Madhe
Eks. 33:11-23 Jov. 42:12-17 Isa. 52:13-54:1
1 Kor. 1:18-2:2 Mt. 27:1-38, Llk. 23:39-43,
Mt. 27:39-54, Jn. 19:31-37,
Mt. 27:55-61
Në mbrëmje - Leximet e Epitafit
Jezek. 37:1-14
1 Kor. 5:6-8, Gal. 3:13-14 Mt. 27:62-66
E Shtuna e Madhe
Në mëngjes - Mbrëmësorja & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
Gjen. 1:1-13 Jon. 1:1-4:11 Dan. 3:1-23,51-88
Rom. 6:3-11 Mt. 28:1-20
PASHKA E MADHE
Mesnatë - Ceremonia e Ngjalljes Mk. 16:1-8
- Liturgjia e Shën Joan Gojartit Vep. 1:1-8; Jn. 1:1-17
Në mbrëmje - Mbrëmësorja e Dashurisë
Jn. 20:19-25

58
Dt. 24 Dhjetor
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 44, 45 [5,45,46]
Mik. 5:1-3 Heb. 1:1-12 Mt. 1:18-25
III - Ps. 66, 86, 50 [67,87,51]
Varuk (Jer.) 3:36-4:4 Gal. 3:23-4:5 Llk. 2:1-20
VI - Ps. 71, 131, 90 [72,132,91]
Isa. 7:10-16,8:1-4,9-10 Heb. 1:10-2:3 Mt. 2:1-12
IX - Ps. 109, 110, 85 [110,111,86]
Isa. 9:6-7 Heb. 2:11-18 Mt. 2:13-23

- Mbrëmësorja e Madhe & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
Gjen. 1:1-13 Isa. 9:6-7 Isa. 7:10-16,8:1-4,9-10
Heb. 7:18-25 Mk. 10:24-32

UNGJIJTË E MËNGJESIT
I (Mt. 28:16-20) VII (Jn. 20:1-10)
II (Mk. 16:1-8) VIII (Jn. 20:11-18)
III (Mk. 16:9-20) IX (Jn. 20:19-31)
IV (Llk. 24:1-12) X (Jn. 21:1-14)
V (Llk. 24:12-35) XI (Jn. 21:1,15-25)
VI (Llk. 24:36-53)

59
SHKURTIME
Pr. = Profet
Pr/sha. = Profetesha
Ap. = Apostull
Dësh. = Dëshmor
Dëshg. = Dëshmore grua
Dëshm. = Dëshmor i madh
Dëshmg. = Dëshmore e madhe grua
Hierod. = Hierodëshmor (Dëshmor klerik)
Dhjak/e = Dhjakone
Omol. = Omologjet (Dëshmon Perëndinë)
Osh. = Oshënar
Oshg. = Oshënare grua
Oshd. = Oshënar dëshmor
Oshdg = Oshënare dëshmore grua
Oshm. = Oshënar i madh
Oshdmg. = Oshënare dëshmore e madhe grua
Ep. = Episkop
Mbret/sha = Mbretëresha
Sh. = Shën
Ting. T.I = Tingulli Tërthor i të Parit
Ting. R. = Tingulli i Rëndë
Kr. = Ungjilli i së kremtes
# = Hahet vaj, verë, peshk
* = Hahet vaj e verë
# = Hahet bulmet e peshk
[J.P.2] = Java e 2-të e Pashkës - e Apostullit
[J.34] = Java e 34-t e Apostullit
2 Kor. 2:14-3:3 = Letra e 2-të drejtuar Korinthianëve,
kap.2, varg.14 deri kap.3, varg.3

60