You are on page 1of 19

PRACHTIGE

N AT U U R , G R OT E
VERANTWOOR-
DELIJKHEID

PA R K R A N G E R S
PARKRANGERS
TOEKOMST?
INHOUDSTAFEL

voorwoord

probleemstelling

de resultaten

sociale impact

impact op gemeenten

impact op toerisme

impact op streekeigen
karakter

impact op Limburg

PA R K R A N G E R S
PARKRANGERS VAN
2007 TOT 2019.
WORDT VERVOLGD?
Limburg is de groenste provincie van Vlaan-
deren. Schitterende diverse landschappen en
kilometers prachtige routes om te wandelen
en fietsen maken van onze provincie een plek
waar het aangenaam is om te wonen, werken
en ontspannen.

Maar deze groene status brengt ook de grote


verantwoordelijkheid met zich mee om de kwa-
liteit van ‘Natuurlijk Limburg’ te behouden.

VOORWOORD
DE ROL VAN DE
PARKRANGERS
Dat vereist dan weer een regelmatig on-
derhoud en goed gecoördineerd beheer.
Bomen planten, snoeien en kappen.
Boomgaarden onderhouden. Dichtgegroei-
de wandelpaden weer vrijmaken. Kapotte
wegwijzers herstellen.

Een essentiële schakel in dat beheer zijn


de Parkrangers, een team van 36 mannen
en vrouwen uit de sociale economie. Ze
worden gecoördineerd door de drie Lim-
burgse Regionale Landschappen. De Park-
rangers zijn actief in alle 44 Limburgse ge-
meenten om het landschap te verzorgen
en de uitstraling van ‘Natuurlijk Limburg’ Voor
te vergroten.

Na

WAT NA 2019?
Dankzij Vlaamse en provinciale SALK-mid- rijk het werk is voor het behoud van kwali-
delen kunnen de Parkrangers nog aan de tatieve toeristische infrastructuur. En hoe
slag tot 2019. Wij willen pleiten voor een het project onze 44 Limburgse gemeenten
duurzaam behoud van hun tewerkstelling. ontzorgt.

In dit boekje willen we je tonen wat de Park- Om de toekomst van de Parkrangers te


rangers precies doen. Maar tegelijk willen verzekeren, hebben we jouw steun nodig.
we laten zien hoe belangrijk de sociale im- Op lokaal, Limburgs en Vlaams niveau.
pact van het project is voor de betrokke-
nen. Hoe belangrijk de ecologische impact
is voor natuur en landschap. Hoe belang-

PROBLEEMSTELLING
D E R E S U LTAT E N

STRAFFE
CIJFERS

Onderhouden van wandelpaden, de omgeving ervan en


de bijhorende infrastructuur, dat is de kerntaak van de
Parkrangers. We geven u een aantal van de strafste cij-
fers van 2014 tot nu.

D E R E S U LTAT E N
K M WA N D E L PA D E N B E -
H E E R D I N F U N C T I E VA N
TOEGANKELIJKHEID
Dat is de afstand tussen Hasselt en New York.

WEGWIJZERS GEPLAATST
OF HERSTELD

UREN GEPRESTEERDE ARBEID


DOOR 36 ARBEIDERS

LITER ZWERFVUIL
OPGERUIMD
Dat is het equivalent van 40 volgeladen
vrachtcontainers.

Bron: Jaarverslagen Limburgse Regionale Landschappen

D E R E S U LTAT E N
SOCIALE IMPACT

MENSEN
KANSEN GEVEN

Het project Parkrangers gaat over meer dan over werken in na-
tuur en landschap. Het is ook een verhaal van kansen geven en
grijpen. Dit initiatief is er voor hen die op de reguliere arbeids-
markt maar moeilijk aan werk geraken. Zij krijgen bij de Park-
rangers een zinvolle en afwisselende job die hen helpt groeien.
Zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

S O CI A L E I M PA C T
“Dit project helpt hen die kwets-
baar zijn op de arbeidsmarkt op-
nieuw aan werk. Het verrijkt hun
leven zowel op sociaal als finan-
cieel vlak. Ze kunnen opnieuw
volop participeren en deelne-
men aan de maatschappij. Die
zelfstandigheid geeft hen terug
vertrouwen, fierheid en goesting
in de toekomst.”
“Ik leer veel bij. Maar vooral op
F I L I P VA N L O M M E L
menselijk vlak hebben de Park- Directeur De Winning
rangers een enorme impact op
mijn leven. We proberen elkaar
te helpen waar het kan.”

KATINA GELOU
Parkranger van het eerste uur

“Ik zie de mensen openbloeien.


Katina Gelou & Carlo Malorgio. Het is hun stuk wandelweg ge-
worden. Hun fierheid dat het er
proper bijligt, daar doen ze het
voor.”

LUDO LATHOUWER
Coördinator De Wroeter,
maatwerkbedrijf.

S O CI A L E I M PA C T
IMPACT OP DE GEMEENTEN

ACHTER DE
GROENE SCHER-
MEN VAN JOUW
GEMEENTE…

De Parkrangers zijn actief in alle 44 Limburgse ge-


meenten. En zijn zo de perfecte ondersteuning voor de
groendiensten. De coördinatie door de Regionale Land-
schappen neemt heel de zorg van planning, opvolging
en werfbegeleiding van de gemeentelijke schouders.

I M PA C T O P G E M E E N T E N
“Ik zie niet in hoe wij als kleine
gemeente alle taken die de Park-
rangers voor ons uitvoeren zelf
zouden bekostigen en uitvoe-
ren.”

VERA LEEMANS
Gemeentesecretaris Borgloon

“De parkrangers zijn goed uitge-


rust met materiaal en de Regionale
Landschappen nemen de volledige
coördinatie van alle werken op zich.
Zo kan ons gemeentepersoneel zich
met een gerust hart focussen op hun
andere bevoegdheden.”

KAROLIEN BRAUNS
Milieuambtenaar gemeente Wellen

I M PA C T O P G E M E E N T E N
IMPACT OP TOERISME

FIETSERS EN
WANDELAARS
B O V E N !. 

Niet alleen wij Limburgers zijn dol op ons groen. Onze


bossen en parken hebben ook een grote aantrekkings-
kracht op bezoekers. Een reden te meer om er zorg
voor te dragen. Want ondoordringbare wandelpaden,
bouwvallige brugjes en verloederde wegwijzers zijn nu
niet bepaald de grote publiekstrekkers…

I M PA C T O P T O E R I S M E
TOERISTISCHE OPBRENG-
STEN PER JAAR
Daar tegenover staat een investering van 1,3 mil-
joen in de Parkrangers.

van de jaarlijks 950.000 ver-


blijfstoeristen in Limburg ge-
ven aan specifiek te komen
voor het landschap en omge-
ving.

van de jaarlijks 2,2 miljoen


dagtoeristen in Limburg ge-
ven aan specifiek te komen
voor landschapsbeleving (fiet-
sen, wandelen, cultuur & erf-
goed en natuur).

van de verblijfs- en dagtoeris-


ten kiest Limburg om te fiet-
sen of te wandelen.

Bron: marktonderzoek van Toerisme werkt 2011 & Limburg in cijfers 2015

I M PA C T O P T O E R I S M E
“Voor ons cliënteel is het zeer be-
langrijk dat het Nationaal Park zeer
toegankelijk is, goed onderhouden
wordt en de bewegwijzering in orde
is.”

MARC ALOFS
La Butte aux Bois

I M PA C T O P T O E R I S M E
IMPACT OP STREEKEIGEN KARAKTER

WAT U N I E K I S
MOETEN WE
KOESTEREN

We mogen onze Limburgse landschappen gerust uniek noemen.


Want in welke andere Vlaamse provincie vind je zoveel diversiteit?
Van de Sahara in Bosland, de heide in het Nationaal Park, de vijvers
in De Wijers tot de boomgaarden in Haspengouw. Wist je ook dat
90% van de Vlaamse dier- en plantensoorten in Limburg te vinden
zijn?

I M PA C T O P S T R E E K E I G E N K A R A K T E R
KM HAGEN AANGE-
PLANT EN ONDER-
HOUDEN
Dat is de afstand tussen Lom-
mel en Heers.

POELEN AANGE-
LEGD OF HERSTELD

M2 BOSRANDEN
ONDERHOUDEN

I M PA C T O P S T R E E K E I G E N K A R A K T E R
“Met de Parkrangers hebben we in to-
taal al 273.080 m2 exoten bestreden in
houtkanten. Zo geven we een kans aan
de planten die van oudsher het Lim-
burgse landschap uniek maken.”

PETER ROOSEN
Landschapscoördinator Regionaal Landschap
Lage Kempen

“162.384 nieuwe bomen en struiken met


het label ‘Plant Van hier’ hebben we in
de afgelopen jaren met de Parkrangers
aangeplant. Dit kwaliteitslabel is voor
afstammelingen van bomen en struiken
die reeds eeuwenlang hun wortels in de
Limburgse grond staken.”

TREES VERHELLE
Landschapsanimator Regionaal Landschap
Kempen en Maasland

“Hoogstamboomgaarden bepalen het


beeld van het typische Haspengouwse
landschap en zijn een belangrijke aan-
trekkingskracht voor toeristen. Door
het wegvallen van de economische func-
tie van hoogstamfruit verdween ook de
zorg voor deze boomgaarden. Gelukkig
hebben we de Parkrangers die verwaar-
loosde hoogstamboomgaarden herstel-
len en nieuwe aanplanten.”

TINE RIJVERS
Landschapsanimator Regionaal Landschap Has-
pengouw

I M PA C T O P S T R E E K E I G E N K A R A K T E R
IMPACT OP LIMBURG

VOOR EN DOOR
LIMBURGERS

De middelen voor de Parkrangers eindigen in 2019. Maar wij willen door-


gaan. Daarvoor hebben we financiële zekerheid en een stevige samenwer-
king nodig tussen het Vlaamse, provinciale en lokale beleid. De drie Lim-
burgse Regionale Landschappen, De Wroeter en De Winning.

I M PA C T O P L I M B U R G
DE BALANS
Cofinanciering: 2013-2019 (*)

17%

OPMAKEN
Provincie
Vlaanderen
Gemeenten 20%
63%

Cofinanciering: na 2019 (*)

Kostprijs 36 arbeiders € 793.000

?
Kostprijs 3 regisseurs/jaar € 237.900

Totaal per jaar € 1.030.900

(*)
Excl. financiering Vlaams decreet Maatwerk (sociale economie).

I M PA C T O P L I M B U R G
SAMENWERKING TUSSEN
Alle 44 limburgse gemeenten

DE
WROETER
maatwerkbedrijf

V.U.: Ignace Schops, 3 Limburgse Regionale Landschappen, De Wroeter en De Winning. Winterslagstraat 87, 3600 Genk.