You are on page 1of 5

EIPHNO.!

\IKEIO A0HNQN
ANAKOnEr

Ap181J6<; arro<pam:w<; rb b 0 q12017


TO EIPHNO~IKEIO AE>HNON

L:uyKpor~8r'lK£ arr6 Tr'lV EIPr'lVOOiKr'l Kwvaravriva Mrro~1ov£,\ou, Tr'lV orrofa 6p1a£


r'l np6£0po<; TOU Tplf.JEAOU<; LUIJ~OUAiou ~I£U8UV0r'l<; TOU E1Pr'lV001K£iou A8r'1VWV KQI Tr'l
lpaiJIJar£a l£wpyia Mrroupou.
LUVEOpiaO£ 0r'11JOOIQ OTO aKpoar~pl6 TOU OTI<; 2 NOEIJJ3piou 2017 y1a va OIK00£1
Tr'lV UTT08£0r'l 1-JETa~U:
Tou avaK6rrrovro<;, ~r'll-lllTPiou ~EIJOipaKou rou IEwpyfou, KaroiKou KaAA18£a<;,
oo6<; P~ya <D£paiou ap . 20-24, o orroio<; rrapaora8r'1K£ f.JETa rou TTAr'lPE~ouoiou 01Kr'l-
y6pou rou /\Ewvioa L:raiJOU .
Ka9' '1<; 11 avaKOTT~, Tr'l<; Avwvuwl<; TpaTTE~IK~<; Ermp£ia<; f.J£ Tr'lV £TTWVU1Jfa
«Eurobank Ergasias A.E .», rrou £0p£U£1 OTr'lV A8~va, ETTi Tr'l<; ooou 08wvoc;, ap. 8,
VOIJiiJW<; EKTTpOOWTTOUIJEVr'l<;, r'1 OTToia rrapaora8r'1K£ 010 TOU TTAr'lPE~ouoiou OIKr'lVOPOU
Tr'l<; navTEAE~IJOVO<; PEVTOUAr'l .
0 OVOKOTTTWV !JE Tr]V EVWTTIOV TOU ~IKOOTr'lPiOU QUTOU UTT' ap181JOV KaTQ8EO£W<;
2865/2-4-2015 avaKOTT~ rou, ~~Tr'lO£ 6oa TTEpltxovrm o£ aur~.
H urr68£0r'l, KOTcl Tr'lV Op108£iaa we; avw OIKOOIIJO, £K<pWV~8r'lK£ OTTO TO OIK£fo
TTIVOKIO Karel Tr'l 0£1pcl Eyypa<p~<; Tr'l<; 0£ OUTO, £TTQKOAOU8r'l0£ OU~~Tr'10r'l OTTW<; ava<p£-
pETal OTQ TTpOKTIKcl KQI TO ~IKQOT~piO a<pOU
MEAETr'lO£ Tr'l OIKoypa<pia
l:KE<pTr'lK£ OUIJ<pwva f.J£ ro N61JO
H UTTO KpiOr'l OVQKOTT~, f..l£ Tr'lV OTTOia 0 QVQKOTTTWV ~r'lTcl Tr'lV QKUpWOr'l Tr'l<; UTT'
ap181J6V 367 4/2015 01aray~<; TTAr'lPWIJ~<; rou ~IKaar~ rou ~IKaorr'lpiou aurou y1a roue;
ava<p£p6f.J£vou<; oro OIK6ypa<po ,\6youc;, apf.JOOiw<; (632 rrap . 1 rou K.noA . ~, 6rrw<;
ioxu£ rrp1v Tr'lv £<pap1JOY~ rou v6f.Jou 4335/2015, a<pou r'l avaKoTT~ aoK~8r'lK£ rrp1v Tr'lV
1-1-2016 - ap8po 1, EVOTO, ap18. 2 TOU V. 4335/2015), £10cly£TQI EVWTTIOV OUTOU TOU
OIKOOTr'lPiOU , £KOIKO~Of.J£Vr'l OUT£TTayy£Mw<; KQTcl Tr'lV TTpOO~KOUOO EIOIK~ (rrpooapf.JO-
OIJEVr'l ava,\6yw<;) OIOOIKQO[a TWV TTIOTWTIKWV TiTAWV (632 TTOp . 2, 937 rrap . 3, 643,
591 TTap. 1

TWV" , OTTW<; IOXU£1 f.J£Tcl TtlV ava8£WPtl0~ TOU f.J£ TO V. 3587/2007, TTOU OTTOT£A£i £V-
OWf.JclTWOtl oro £8viKO oiKmo Ttl<; Oorwia<; 93/13/EOK rou l:uf.J~ouAiou Ttl<; 5-4-1993
«OX£TIKcl f.J£ Tl<; KOTOXPtlOTIKE<; p~Tp£<; 0Uf.J~cl0£WV TTOU OUVclTTTOVTOI f.J£ TOU<; KOTOVO-
AWTE<;» Kal OTtlV TTpooraoia rou oTToiou uTTayovrm KOI 01 rpaTT£siK£<; UTTtlP£Oi£<;, ox1
f.JOVo aur£<; TTou oTTo Ttl <puotl rou<; aTT£U8uvovrm o£ IOIWT£<; TT£Aar£<; y1a TtlV £~UTTtl­
p£TtlOtl TTpOOWTTIKWV TOU<; avayKWV, aAAa KOI OUTE<; TTOU OTT£U8UVOVTOI 0£ £TTayy£A-
f.JOTi£<; (OAAn 13 /2015), 01 Y£VIKOi op01 TWV OUVOAAaywv (IOl:), OtlAOO~ 01 0p01 TTOU
EXOUV OIOTUTTW8£i £K TWV TTpor£pwv YIO f.JEMOVTIKE<; OUf.J~cl0£1<;, OTTayop£UOVTOI KOI
£ivm aKupOI, av txouv w<; aTTor£A£of.Ja Ttl Otlf.JOVTIK~ 01arapa~tl Ttl<; 1ooppoTTia<; rwv
OIKOIWf.JclTWV KOI UTTOXP£WO£WV TWV OUf.J~OAAOf.JEVWV 0£ ~apo<; TOU KaravaAwr~ .
nptTT£1 O£, ouf.J<pwva f.J£ TtlV apx~ Ttl<; o1acpav£1a<; va TTapoumasouv ra OIKOIWf.Jara KOI
r1<; UTTOXPEW0£1<; rwv f.J£pwv Kara rpoTTo opiOf.JEVO, op8o Kal oa<p~. n£pmr£pw, rJ
OUf.J~OTIK~ f.J£TOKUA10tl Tr]<; OUf.J<pWVO f.J£ Tl<; OIOTcl~£1<; TOU ap8pou 1 TTOp. 1 KOI 3 V.
128/1975, £TTI~Atl8£ioa<; £IO<popa<; £1<; ~apo<; TWV TTclOr]<; <pUO£W<; TTIOTWTIKWV IOpUf,Jcl-
TWV, TTou A£1roupyouv orrJV EAAaoa uTT£p Kolvou Aoyaplaof.Jou, av£PXOf.JEVtl ouf.J<pwva
f.J£ TO ap8po 19 N.3152/2003, OTTO 1.6.2003, OTO TTOOOOTO 0,6% ETtlOiW<; £TTi TOU
f.JEOou £Ttloiou U4JOU<; rwv £vro<; £Kaorou tlf.JEpoAoylaKou trou<; f.JtlVIaiwv uTToAoiTTwv,
TWV XOPrJVOUf.JEVWV OTTO aura TTclOtl<; <pUO£W<; oav£iwv ~ TTIOTWO£WV, £1<; ~apo<; TOU
TTIOTOUXOU , OOV£10A~TTTtl KATT, OTO ~08f.JO TTOU TO TTOOOOTO OUT~<; £iX£ TTp00010piOT£i
orr] ouf.J~OOtl KOI £iX£ yiv£1 ava<popa y1a TrJ xptwo~ TrJ<;, wor£ va TTArJpouvrm 01 aTTal-
r~o£1<; 01a<pav£1a<; Kal £Vr]f.J£pworJ<;, o£v avriK£1TOI oro ap8po 1 TTap . 3 rou N
128/1975 OUT£ 0£ aAAov OTTayopEUTIKO KOVOVO OIKaiou (An 430/2005 EMil Vr]
2005/802, E<pA8 1558/2007 EALl 2007/902) . Of.Jw<;, o Kar ' £<papf.JOY~ rwv 01ara~£WV
TWV ap8pwv 8 TT£p . 6 TOU N 1083/1980 KOI Ttl<; OTTO<pcl0£W<; 289/1980 Ttl<; NOf,JIOf.JOTI-
K~<; ETTITpOTT~<; KOTcl TO TTpO'fOXUOOV VOf.J08£TIKO K08£0TW<; KOI TWV ap8pWV 12 TOU V.
2601/1998, 30 TOU V. 2789/2000, 42 TOU V. 2912/2001, 39 TOU V.3259/2004 IOIOiT£pO<;
TpOTTO<; OVOTOKIOf.JOU TWV OTTOIT~O£WV TWV TpOTT£sWV, a<popa TOV £TTITp£TTTO OVOTOKI-
Of.JO Ka8uor£pouf.J£Vwv roKwv Kal f.JOvov, a<pou, oTTw<; TTpoKuTTr£1 aTTo r1<; iol£<; Olara-
~£1<;, TTOU 8£0TTisOUV £~aip£0r] KOI TTpETT£1 VO £pf.Jr]V£UOVTOI OT£Vcl, 0£ KOf,JiO TT£piTTTW-

0( - 2-
: t .o ¢uf..Ao Hl<; un' apL81lOV ..6..~ . 9. . \. ./ 2017 ano¢CWEW<; 10U ELpr]VOOLKELOU A8r]VWV
(avaKOrrE<;)

£V £TTITpETT£TOI OVOTOKIOIJO<; TTp01Jr]8£1<.DV, £10<pOpWV KOI £~00WV, Kcl8£ 0£ OVTf8£Tr]

. · au v~aOr] £fVOI £U8EW<; OVTf8£Tr] OTI<; TTOpOTTclVW OIOTcl~£1<; KOI 0£ Kcl8£ TT£pfTTTWOr]
·:,
\. '

·;-~~ c. tyxn01 IJEow Twv o1aTa~c.wv 174, 178, 179 AK (Ecp/\aiJ 124/2007, MnPec.ooaA
~ 1989/2016, MnpAPT 169/2013 Mnpnc.1p 2824/2013, E 1pA8. 735/2016, 3453/2014,
3343/2013, 3815/2013, 3626/2012, E1p8c.ooaA 2692/2013, TNn NOMOL:) .
Me. rov t~OOIJO Aoyo Tr]<; avaKOTT~<;. OTTW<; £KTIIJCtTOI ro OIKoypacpo H]<;, o avaKo-

TTTWV 1oxupfsc.T01 oTI 11 aTTafTrJOrJ TrJ<; Ka8' rJ<; TTou TTpotKu4Jc. aTTo ouiJ~aorJ xop~vrJorJ<;

oav£fou 0£V yc.vv~8r]K£ TTOTE, £<pOOOV EX£1 UTTOAoyiOT£1 IJE ~clOr] TTOpclVOIJOU<; KOI ,

OUV£TTW<;, clKUpOU<; OpOU<; Tr]<; OUIJ~OOr]<; TTJOTWOr]<;, IJETO~U TWV OTTOJWV TTOpclVOIJO

OVOTOKIOIJO Tr]<; EIO<popa<; TOU V. 128/1975, Y£YOVO<; TTOU K0810Tcl Tr]V OTTOlTr]Or] Tr]<;

Ka8' r]<; IJr] VOIJIIJr] , O~E~Oir] KOI OV£KK08Ctpi0Tr] KOI Tr] OIOTOY~ TTAr]pWIJ~<; TTOU Tr]V

EVOWIJOTWV£1 OKUpWTEO, W<; £K008£foa y1a !Jr] ~E~Oir] KOI IJr] £KKa8ap101JEVr] OTTOfTr]-

Or] . 0 Aoyo<; OUTO<; Tr]<; OVOKOTT~<; TTpo~aAA£TOI TTOpaO£KTcl KOI £JVOI OpiOIJEVO<; KOI

VOIJIIJO<;, Ka8w<; 0Tr]Pls£TOI OTI<; avw OIOTcl~£1<; KOI OUTE<; TWV ap8pwv 294 AK KOI 2

TTOp . 7 TT£p. 10' TOU V. 2251/1994 KOI TTpETT£1 VO £~£TOOT£[ TT£pOITEpW W<; TTpO<; Tr]V

OUOIOOTIK~ ~OOIIJOTr]Tcl TOU.

A no oAa TO vo1-.lf1Jw<; TTpooKoiJisoiJc.va IJE c.TTfKArJorJ arTo roue; o1aofKouc; aTTooc.I-

KTIKa IJEOO KOI Or] OTTO oAa OV£~01pETW<; TO tyypa<pa, OTTOO£fX8r]KOV TO OKoAou8a

TTPOVIJOTIKCt TTEpiOTOTIKa: .6uv61JEI Tr]<; avaKOTTTOIJEVrJ<; IJE ap181JO 3674/2015 01aray~<;

TTAr]pWIJ~<; TOU fliKOOT~ TOU fiiKOOTr]pfou OUTOU , r] OTTOfa £K008r]KE KOTOTIW OI T ~O£W<;

Tr]<; K08' r]<; r] OVOKOTT~, 0 OVOKOTTTWV £TTITclOO£TOI OTr]V KOTO~O,\~ TTpO<; Tr]V K08' r]<;

TTOOOU 10.303,83 EUpW, IJE TOU<; TOKOU<; KOI TO £~000, TTOU TTpOEKUljJ£ OTTO Tr] AEITOUp-

yfa Tr]<; OTTO 29-1 -2004 OUIJ~OOr]<; XOP~Yr]Or]<; OVOIKTOU Oavc.fou TTOpcl Tr]<; Ka8' r]<;

TTpO<; TOV OVOKOTTTOVTO. H OVWTEpW TTIOTOOOTpla TpclTT£sa Aoyw UTT£Pr]IJEpfa<; TOU

OVOKOTTTOVTO W<; TTpO<; Tr]V KOTO~OA~ TWV OOO£WV TOU oavc.fou, TTPOXWPr]O£ OTO

KA£fOIIJO rou Tr]pOUIJEVou AoyapiOOIJOU KOI OTrJV KaTOyyc.Afa Tr]<; OX£TIK~<; OUIJ~OOr]<;

OTI<; 7-10-2014, IJE Tr]V £TTJ000r] OTOV OVOKOTTTOVTO Tr]<; OTTO 19-9-2014 £~W01Kr]<;

O~AWOr]<; . ATTO TO OUVOUOOIJO Tr]<; clVW OUIJ~cl0£W<; IJE TO OTTOOTTclOIJOTO TWV EIJ TTOpi-

KWV ~~~Afwv TTOU TE8r]KOV UTTOljJr] TOU OIKOOT~ y1a Tr]V OTT00£1~r] Tr]<; OTTOIT~O£W<; OTTO

Tr]V avw OUIJ~OOr], TTpOKUTTT£1 OTI OTr]V £TTJ01Kr] OUIJ~OOr] TT£p1EX£TOI OTOV opo 5.1, r]

£TTI~clpUVOr] TOU TTIOTOUXOU - KOTOXOU Tr]<; KclpTO<; ~£ Tr]V £10<p0pcl TOU V. 128/1975 KOI
oTI rJ Ka8' r]<; K£<paAaloTTolouoc. TrJV c.1ocpopa Tou v. 128/1975 Ka8c. cpopa rrou xptwvc.

-3-
XOVT£~ KOI £10cpopa. 0 TTOpOVOIJO~ OUTO~ £KTOKIOIJO~ KOI OVOTOKIOIJO~ TWV TTOOWV Til~

£10cpopa~ yiV£TOI IJE TllV £VOWIJOTWO~ Til~ OTO £TTITOKIO UTTOAoyiOIJOU TWV TTOOil~

cpUO£W~ TOKWV. ETTOIJEVW~, W~ TTpO~ TO TTOOO Til~ OTTOJTilOil~ yta TO OTTOJO £K0081lK£ ll
otaray~ TTAilPWIJ~~. O£V TTPOKUTTT£1 OTTO TO OTTOOTTOOIJOTO TWV EIJTTOplKWV !3t!3Aiwv
Til~ Ka8' ll~ TpOTT£sa~ TTOU TTpOOKOIJJOTilKOY, TO OUVOAO Til~ Ocp£1A~~. Aoyw Til~ OKUpO-
TilTO~ TWV OUIJTTEplAOIJj30VOIJEVWV OTO AoyaplOOIJO TTOOWV Til~ £10cpopa~ TOU V.
128/1975 KOI TOU OVOTOKIOIJOU OUTWV. H OKUpOTilTO 0£ TWV ETTIIJEpOU~ TTOOWV £TTil-
p£Os£1 TllV OTT00£1KTIKOTilTO IJE £yypacpa, aAAa KOI TO £KKa8aplOIJEVO TOU OUVOAOU Til~

OTTOIT~O£W~, acpou OTO OTTOOTTOOIJO TWV EIJTTOpiKWV j31j3AIWV TTOU TTpOOKOIJJOTilKOV


OTTO TllV Ka8' ll~ O£V £JVOI OUVOTO~ 0 OIOXWPIOIJO~ TWV £TTIIJEpou~ TTOOWV, acp£VO~
Aoyw rou £1oou~ Til~ £yypacp~~. acpntpou Aoyw Til~ £VOWIJOTWOil~ crrov AoyaptacriJO
TWV TTOOWV Til~ £10cpopa~ OTO TTOOO TWV TOKWV, IJE TTOpaTT£pa OUVETT£10 TllV OOUVOIJJO
TTpOOOIOplOIJOU TOU TTPOVIJOTIKOU TTOOOU Til~ Ocp£1A~~ KOI OVTJOTOIXO Til~ OTTOJTilOil~
Til~ Ka8' ll~ (An 1356/2012, Ecp/\aiJ 124/2007, nnplp£13 2/2017, MnpTpiK 38/2017,
MnpXav 187/2017, Mnp8£cr 15912/2015 TNn NOM02:). ETTOIJEVW~, rrptTT£1 va ylv£1
O£KT~ ll OVOKOTT~ W~ TTpO~ TOV OVW Aoyo Til~. W~ j300I1Jil KOI KOT' OUOJOV KOI va OKU -
pw8£1 ll avaKOTTTOIJEVIl otaray~ TTAilPWIJ~~. va £mi3Ail8£1 O£ ll OIKOOTIK~ oaTTOVIl TOU
OVOKOTTTOVTO~, KOTO TO VOIJIIJO OJTiliJO TOU £1~ j3apo~ Til~ Ka8' ll~ ll OVOKOTT~ (176 KOI
191 TTap. 2 K.noA ..6) .
Ita Tou~ Aoyou~ auTou~

-.6tK6s£t avTIIJWAia Twv otaoiKwv KOJ Kara Til otaotKacrla Twv mcrTwnKwv TITAwv,
OTTW~ lcrxu£ TTptv TllV £cpap1Joy~ Tou VOIJOU 4335/2015.
-.6£X£TOI TllV OVOKOTT~.
-AKUpWV£1 TllV UTT' Op181JOV 367 4/2015 OIOTay~ TTAilPWIJ~~ TOU .6JKOOT~ TOU .61-
KOOTilPJOU QUTOU .
-Emi36AA£1 £1~ !36po~ Til~ Ka8' ll~ ll avaKoTT~ Til OIKacrnK~ oaTTOVIl TOU avaKo-
TTTOVTO~ KQI TllV opls£1 OIQKOOIO TT£V~VTO (250,00) £UpW .
-Kpl81lK£, OTTocpacrlcrTilK£ KOI OlliJOOI£U81lK£ 0£ OlliJOOIO EKTOKTil OUV£0placrll OTO
OKpOOT~plO TOU .61KOOTilPJOU, OTI~ 4 .6£K£1Jj3plou 2017.

-4-
/,._/· ,J.
I
o <j:>UAAO T'l<; un' apL81lOV .9..~..9..1. . ./ 2017 ano<j:>aoc:w<; TOU Elpi)VOc5LKc:iOU A8'1VWV
~· (avaKon£<;)

H
rpa~~/

f£wpyia Mnoupou

-5-