You are on page 1of 2

All That I Can Say

Gretchen Parlato
Intro
Fma7 E¨ma7 Dma7

& ™™ + + + + ™™

Verse
A Dma7 E¨ma7(#11) Dma7 E¨ma7(#11)

& ™™ V V V V V V V V V V V V V V V V
5

Dma7 E¨ma7(#11) Dma7 E¨ma7(#11)

& V V V V V V V V V V V V V V V V
9

B Fma7 E¨ma7(#11) Dma7 1. E¨ma7(#11)

& V V V V V V V V V V V V V V V V
13

2.
Dma7 E¨ma7(#11) Dma7 E¨ma7(#11) E¨ma7(#11)
w
V V V V ™™
j
& V V V V V V V V V V V V œ
V V V V
17 °
Chorus
C Emi11 F#mi9

& V V V V V V V V V V V V V V V V
22

Gsus9 Emi13 E¨13(#11)

& V V V V V V V V V V V V V V V V
26

Solos (on live version)


D Dma7 E¨ma7(#11) Dma7 E¨ma7(#11)

& ™™ V V V V V V V V V V V V V V V V ™™
30
2

E Tag delayed

& ™™ ‰ ™ # œr œ ‰™ r ‰™ r j ‰
œ œ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ b œ œœ n œœ œœ œœ œœ
œ œœ œœ
Know - in' him Lov - in' him show - in' him that I'm all in.
Dma7 E¨ma7(#11)

{ ? ™™
34
V V V V V V V V

delayed

& ‰ ™ # œr œ ‰™ r ‰™ r j ‰
œ œ n œœ # œœ œœ œœ œœ œœ b œ œœ n œœ œœ œœ œœ
œ œœ œœ
Liv in' him Forgiv - in' him. I would do it all a - gain.
Dma7 E¨ma7(#11)

{ ?
36
V V V V V V V V

& ‰ ™ # œr œ ‰™ r ‰™ r ‰™ r
œ œ n œœ # œœ œœ œœ œœ œœ b œ œœ n œœ
œ œœ œœ œœ œœ œœ
Gen - u - ine Se - ra - fin. swee - ter than cin na - mon.
Dma7 [F#mi9] E¨ma7(#11)

{ ?
38
V V V V V V V V

delayed

& ‰ ™ # œr œ ‰™ r ‰™ r
œ œ nœ bœ œ œ j ‰ ™™
œ œ n œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œ œ
Hea - ven sent gen - tle - man. Cin - na-mon's for lov - in' him.

Dma7 E¨ma7(#11)

{ ?
40

F
V V
Vocalize ad lib and fade
Dma7
V V V

E¨ma7(#11)
V V V ™™

œ œ œ œ
& ™™ V V V V V V V V ™™
42