You are on page 1of 4

உயர்நநிலலைச் சநிந்தலனை ககேள்வநிகேள் : அடட

1. கககோடிட்ட இடங்களுக்குப பபகோருத்தமகோன வவிடடடயைத் பதரிவ பசெய்க.

மமிகவம ___________________வழக்குகடளையும அரசெர செகோலமன நனகு


வவிசெகோரித்த ____________ முடிபவடுபபகோர.

I செமிக்கலகோக / வவிகவகமகோக

II செமிக்கலகோன / வவிகவகமகோக

III செமிக்கலகோக / வவிகவகமகோன

IV செமிக்கலகோன / வவிகவகமகோன

A II, IV C I , III

B II, III D II

2. படத்தமிற்குப பபகோருத்தமகோன பபயைரடடடயைத் பதரிவ பசெய்க.

A தடிபபகோன

B தடிபபகோக

C தடிபப

D தடித்த

3. வகோக்கமியைத்தமிற்குப பபகோருத்தமகோன பபயைரடடயும வவிடனயைடடடயையும


பதரிவ பசெய்க.

இஃத ஒரு _________________ பகோடத. இங்கு வகோகனத்டத ______________

பசெலுத்தக்கூடகோத.

தயயாரநிப்பு : கதசநிய வலகே ககேயாமயாளநி கதயாட்டத் தமநிழ்ப்பள்ளநி


A வடளைவகோன , கவகமகோக C வடளைவகோக, வடளைவகோன

B கவகமகோக , வடளைவகோன D வடளைவகோன , வடளைவகோக

4. ¬º¢Ã¢Â÷ ________________ ô §Àº¢Â¾¡ø Á¡½Å÷¸ÙìÌî ÍÄÀÁ¡¸


Å¢Çí¸¢ÂÐ.

A. ¯Ãì¸ C. ¦¾Ç¢Å¡¸
B. «Õ¨Á¡¸ D. ¦ÁøÄ

5. ´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ ¨¾ôâºò ¾¢ÕŢơ¨Å ______________ ¦¸¡ñ¼¡Ê


ÅÕ¸¢§È¡õ.

A. º¢ÈôÀ¡É C.º¢ÈôÒ¼ý
B. º¢ÈôÀ¡¸ D.º¢Èô§À¡Î

6. º¢ó¾¡Á½¢ '¾Á¢ú ' ±Ûõ ¾¨ÄôÀ¢ø _____________ ¸Å¢¨¾¨Â þÂüÈ¢

___________ À¡Ê «¨ÉÅÃÐ À¡Ã¡ð¨¼ô ¦ÀüÈ¡÷.

A. «Õ¨ÁÂ¡É ........................ þÉ¢¨Á¡¸ô

B. «Æ¸¡É ............................... Å¢¨ÃÅ¡É

C. ±Ç¢¨Á¡¸ ......................... ¯Õì¸Á¡¸ô

D. «Õ¨Á¡É......................... Å¢¨ÃÅ¡¸

7.

தயயாரநிப்பு : கதசநிய வலகே ககேயாமயாளநி கதயாட்டத் தமநிழ்ப்பள்ளநி


மமமலயளளள படதளததறளககன சரதயகன வதனனயனட வககளகதயதளனததள மதரளநளததட

A. பறனவகளள கதனளயதனள மஜகடயகன மமத அமரளநளததரகளகதறத.


B. பறனவ கதனளயதனள மமத மஜகடயகக அமரளநளததரகளகதறத.
C. பறனவகளள கதனளயதனள மமத மஜகடயகக அமரளநளததரகளகதனளறன
D. பறனவ கதனளயதலள அனமநளததரகளகமள.

8. ¦ÀÂ輨Âì ¦¸¡ñ¼ š츢Âò¨¾ò §¾÷ó¦¾Î.

A. ¯ÆÅý Å嬀 ¬ÆÁ¡¸ ¯ØЦ¸¡ñÊÕó¾¡ý.

B. ÒÂø ¸¡üÚ ÀÄÁ¡¸ Å£º¢ÂÐ.

C. ¸ØÌ Å¡Éò¾¢ø ¯ÂÃÁ¡¸ô ÀÈó¾Ð.

D. «õÁ¡ ͨÅÂ¡É Àĸ¡Ãõ ¦ºö¾¡÷.

9. À¢ýÅÕÅÉÅüÚள் Å¢¨É¨¼ ¦¸¡ñ¼ š츢Âí¸ள் ¡¨Å?

I சுறுசுறுபபகோன மகோணவரகள ஆசெமிரியைரகளைளின மதமிபடபப பபறுவர.

II பசெனற ஆண்டு செரவணன தமமிழ்பபளளைளியைவில பரிசெளைளிபப வவிழகோ


செமிறபபகோக

நடடபபபற்றத.

III எழுமபகோன நகோய்க்குட்டிக்கு கவவியைரசு செத்தளளை உணவ பககோடுத்தகோர.

IV தமிரு. பகோண்டியைன கலலூரியைவில செமிறந்த பயைவிற்செமி ஆசெமிரியைரகோகத்


கதரந்பதடுக்கபபட்டகோர.

A II, IV C I , III

B II, III D II , IV

10. வகோக்கமியைத்தமில வரும பபயைரடடகடளைத் பதரிவ பசெய்க.

அந்த ஆழமகோன கமிணற்றமில நநீர சுரந்த பககோண்கட இருக்கமிறத.

தயயாரநிப்பு : கதசநிய வலகே ககேயாமயாளநி கதயாட்டத் தமநிழ்ப்பள்ளநி


A. சரநளத C. ஆழமகன
B. கதணறளறதலள D. தககணளமட

வவிடடகள

1. D

2. A

3. A

4. C

5. B

6. A

7. C

8.D

9. D

10. C

தயயாரநிப்பு : கதசநிய வலகே ககேயாமயாளநி கதயாட்டத் தமநிழ்ப்பள்ளநி