You are on page 1of 15

TEMA 2.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE
AUDIT FINANCIAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1 Baza legislativă şi normativă a activităţii de audit în Republica Moldova


2.2 Certificarea activităţii profesionale de audit financiar
2.3 Licenţierea activităţii de audit.
2.4 Supravegherea activităţii de audit

2.1. Baza legislativă şi normativă a activităţii de audit în Republica


Moldova

Activitatea de audit în Republica Moldova este reglementată prin:


 Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16 martie 2007 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art.530);
 Standardele Internaţionale de Audit (ISA) (Monitorul oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr. 60-62, art. 210);
 Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit (CSAA);
 Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor;
 Codul etic al profesioniştilor contabili (în continuare – Codul etic);
 regulamentele privind practica de audit;
 alte acte normative din domeniul auditului.
Primul act normativ adoptat în Republica Moldova, care a avut ca scop reglementarea
activităţii de audit a fost Legea nr. 729-XIII din 15 februarie 1996 cu privire la activitatea de
audit şi a fost în vigoare până la 1 ianuarie 2008.
Noua Lege privind activitatea de audit a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008 şi, în fond,
corespunde prevederilor Directivei Uniunii Europene 2006/43/EC cu privire la auditul
obligatoriu al rapoartelor financiare anuale şi consolidate. O platformă semnificativă, pe baza
căreia a fost elaborată Legea privind activitatea de audit, a format-o Raportul Băncii Mondiale
ROSC de contabilitate şi audit în Republica Moldova, emis în iunie 2004. Recomandările din
ROSC aferente politicilor şi acţiunilor ce trebuie întreprinse în domeniul auditului au fost
încorporate în versiunea nouă a Legii privind activitatea de audit.
Principalele acţiuni stipulate în ROSC şi care au fost luate în considerare la elaborarea
Legii ţin de:

concretizarea entităţilor care sunt obligate să auditeze rapoartele sale financiare;


înaintarea cerinţei faţă de auditori privind elaborarea procedurilor interne de control al
calităţii;
înfiinţarea unui organ independent de supraveghere a activităţii de audit.

Totodată, Legea privind activitatea de audit nu corespunde, în deplină măsură, cerinţelor


Standardelor Internaţionale de Audit (SIA), aprobate de Federaţia Internaţională a Contabililor
(IFAC) şi urmează a fi actualizată.

Actualmente, Republica Moldova nu dispune de un organ decisiv lucrativ care ar garanta


calitatea raportării financiare, şi anume existenţa profesiei de auditor independent şi de încredere,
loial faţă de creditorii, acţionarii entităţilor şi alte părţi interesate. Pe plan internaţional, aceste
activităţi fundamentale sunt îndeplinite de auditori ce se află sub supraveghere publică. Legea
privind activitatea de audit prevede constituirea unui asemenea organ şi în consecinţă, prin

1
Hotărârea Guvernului nr.1450 din 24 decembrie 2007, au fost aprobate Regulamentul şi
componenţa nominală ale CSAA. Însă, până în prezent nu sunt bine determinate obiectivele,
acţiunile şi rezultatele activităţii organului respectiv aferente supravegherii activităţii de audit,
care este un domeniu nou pentru Republica Moldova, acesta conţinând doar prevederi generale.
Întru executarea prevederilor Legii nr.61-XYI din 16 martie 2007 privind activitatea de
audit, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului RM nr.180 din 23
martie 2012, ministerul finanţelor a emis Ordinul nr.64 din 14 iunie 2012 „Privind acceptarea şi
publicarea Standardelor de audit şi Codului etic” (minfin.md, acte normative şi legislative,
audit)

Registrul de stat al auditorilor şi Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor


întreprinzători individuali sunt elaborate, ţinute şi actualizate în conformitate cu prevederile
Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.

În scopul realizării prevederilor Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art.399) şi Legii nr. 61-XVI din 16
martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-
126, art.530), precum şi al creării condiţiilor favorabile pentru armonizarea contabilităţii şi
auditului cu cerinţele Directivelor Uniunii Europene, Standardelor Internaţionale de Raportare
Financiară şi Standardelor Internaţionale de Audit, Guvernul :

1. A aprobat Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii


2009-2014 ().

2. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Planului de dezvoltare a


contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014 sunt puse în sarcina
Ministerului Finanţelor.

3. Ministerul Finanţelor are ca sarcină iniţierea negocierilor cu Banca Mondială, cu


instituţii internaţionale şi donatori privind alocarea mijloacelor financiare pentru implementarea
Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014.

4. A abrogat Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 24 decembrie 1997 cu privire la reforma
contabilităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.890).

În prezent, în Republica Moldova se aplică două programe principale de instruire


profesională şi de certificare a contabililor:
3 Contabil practician certificat (CAP)/ Contabil practician certificat internaţional; (CIPA)

4 Contabil certificat de Asociaţia contabililor profesionişti certificaţi (ACCA).

Conform acestor programe, deţin certificate internaţionale 252 contabili, inclusiv 222 –
CAP, 9 – CIPA şi 21 – ACCA. Totodată, conform legislaţiei în vigoare, instruirea
profesională continuă a contabililor nu este obligatorie.

În ceea ce priveşte instruirea profesională continuă a auditorilor, cerinţele faţă de asemenea


instruire sunt specificate în Legea privind activitatea de audit şi în Regulamentul cu privire la
certificarea auditorilor. Potrivit actelor normative menţionate, certificatul de calificare al
auditorului se eliberează pe un termen nelimitat cu condiţia că auditorii îşi vor ridica nivelul de
calificare după un program anual de cel puţin 40 ore de studii. Pentru obţinerea certificatelor de
auditor, pretendenţii susţin examene de calificare la organele abilitate respective:
Ministerul Finanţelor,

2
Banca Naţională a Moldovei (BNM),
Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF),
Ministerul Finanţelor a elaborat, aprobat şi publicat Programul de examinare pentru
conferirea calificării de auditor pentru auditul general, care în linii generale corespunde
cerinţelor Directivei UE 2006/43/CE.
Prezentul Plan prevede realizarea obiectivului general, care constă în îmbunătăţirea
calităţii raportării financiare a entităţilor autohtone, relevând următoarele priorităţi naţionale:

1) Ameliorarea cadrului normativ de raportare financiară;


2) Fortificarea principalelor instituţii responsabile de raportarea financiară;
3) Sprijinirea profesiei de auditor;
4) Modernizarea învăţământului, instruirii profesionale şi informării publicului.

Aplicarea instrumentelor sus-menţionate nu este posibilă fără sprijinirea profesiei de


auditor. Actualmente, în Republica Moldova este slab dezvoltat pilonul esenţial pentru asigurarea
calităţii şi transparenţei raportării financiare – existenţa profesiei de auditor independent şi de
încredere, loial faţă de creditorii, acţionarii entităţii şi alţi utilizatori. Astfel, sprijinirea şi
dezvoltarea profesiei de auditor au devenit una din priorităţile naţionale.
Auditorii trebuie să elaboreze propriile standarde şi proceduri interne ce ar asigura
efectuarea unor audite de calitate, totodată, urmează a fi elaborat şi implementat un sistem de
supraveghere externă publică independentă a auditorilor. Pe lîngă aceasta, supravegherea publică
eficientă a auditorilor este un element vital al menţinerii şi sporirii încrederii în profesia de
auditor. Legea privind activitatea de audit prevede o anumită structură pentru executarea acestor
activităţi. Planul dat susţine elaborarea, crearea şi dezvoltarea de către această structură a
sistemului de supraveghere, pentru a ajuta organele de reglementare, investitorii şi publicul să se
asigure că rapoartele anuale şi cele consolidate auditate sunt de încredere şi prezintă o imagine
veridică a situaţiei financiare a entităţii auditate.
Planul prevede susţinerea directă atât a auditorilor, cât şi a organelor de reglementare şi
supraveghere a activităţii de audit.
Susţinerea directă a auditorilor se va efectua prin acordarea de asistenţă la:
 instruirea în domeniul contabilităţii şi auditului, inclusiv în partea ce se referă la
controlul calităţii;
 atragerea specialiştilor străini ce vor contribui la ridicarea competenţei
profesionale.

Susţinerea organelor de reglementare şi supraveghere a activităţii de audit se va efectua


prin acordarea asistenţei la:
 atragerea resurselor ce vor fi îndreptate spre instruirea angajaţilor Serviciului de
control şi verificare din cadrul CSAA şi altor funcţionari publici implicaţi în
activitatea de audit;
 elaborarea procedurilor de control extern al calităţii activităţii de audit, ce vor fi
aplicate de CSAA;
 elaborarea registrelor de stat ale auditorilor şi societăţilor de audit, conform
cerinţelor Directivei 2006/43/CE;
 actualizarea formularului raportului privind transparenţa societăţilor de audit şi a
informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de
audit;
 actualizarea Legii privind activitatea de audit, conform prevederilor SIA şi ale
Codului etic;
 acceptarea şi implementarea SIA şi a Codului etic revizuit.

3
Susţinerea Consiliului de supraveghere a activităţii de audit

În conformitate cu Legea privind activitatea de audit, în decembrie 2007 au fost aprobate


Regulamentul CSAA şi componenţa nominală a acestuia, iar în ianuarie 2008 a fost format
CSAA. În linii generale, CSAA are menirea de a garanta utilizatorilor calitatea serviciilor
prestate de auditori şi societăţile de audit, îndeosebi calitatea auditelor obligatorii ale rapoartelor
financiare, prin supravegherea activităţii societăţilor de audit. Întrucît CSAA este o structură
nouă ce trebuie să îndeplinească funcţii inexistente pînă în prezent pe teritoriul Republicii
Moldova, iar Regulamentul CSAA conţine doar prevederi generale aferente funcţiilor şi
atribuţiilor membrilor CSAA, acesta necesită suport intern şi extern în exercitarea acestor funcţii
noi.
Prezentul Plan prevede acordarea unui suport CSAA în ceea ce priveşte implementarea
procesului şi procedurilor de control al calităţii profesiei de auditor în Republica Moldova,
inclusiv în realizarea activităţilor sale de supraveghere. Activităţile ce urmează a fi întreprinse de
CSAA şi suportul ce va fi acordat pot fi divizate în trei direcţii principale, descrise în cele ce
urmează.
Activităţi de supraveghere a calităţii lucrărilor de audit ale societăţilor de audit.
 Elaborarea unui plan de acţiuni al CSAA pentru anii 2009-2014, ce ar include obiectivele
de lucru şi capacităţile de atingere a obiectivelor trasate.
 Stabilirea şi descrierea ariei de acoperire a procesului de supraveghere din partea CSAA
(de exemplu, procesul educaţional, licenţierea, respectarea standardelor profesionale,
asigurarea calităţii activităţii de audit, aplicarea sistemului disciplinar etc.).
 Elaborarea programului de control al calităţii, ce ar include procedurile de control care
trebuie aplicate de colaboratorii Serviciului de control şi verificare din cadrul CSAA.
 Stabilirea şi descrierea competenţelor de control şi disciplinare (pedeapsă) ale CSAA.

Activităţi orientate spre obţinerea şi menţinerea abilităţilor de control şi a competenţei


profesionale ale membrilor CSAA
 Organizarea unor seminare cu membrii CSAA în scopul conştientizării de către aceştia a
rolului şi funcţiilor organului de supraveghere, inclusiv a cerinţelor aferente asigurării
calităţii activităţii de audit şi a sistemului disciplinar.
 Stabilirea relaţiilor de cooperare cu organismele de supraveghere din ţările care deja
aplică asemenea sistem, ceea ce ar permite acumularea experienţei, inclusiv organizarea
asistenţei din partea organismelor internaţionale similare în organizarea controalelor pe
teren.
 Asigurarea unei pregătiri profesionale şi acumularea experienţei adecvate prin
participarea la diverse instruiri, inclusiv aferente normelor de etică, ceea ce ar garanta
imparţialitatea şi obiectivitatea angajaţilor Serviciului de control şi verificare faţă de
subiecţii controlaţi.

Activităţi orientate spre confirmarea transparenţei procesului de supraveghere de către


CSAA a activităţii de audit
 Elaborarea documentelor ce vor asigura transparenţa procesului de supraveghere a
activităţii de audit.
 Desfăşurarea activităţilor ce confirmă transparenţa procesului de supraveghere din partea
CSAA (de exemplu, informarea publicului pentru programele de lucru anuale şi
rapoartele ce atestă activitatea CSAA).
Realizarea prezentei acţiuni va contribui la:
 asigurarea utilizatorilor şi organelor de reglementare că aceştia se pot baza pe rapoartele
financiare auditate şi pot lua decizii economice corecte;
 fortificarea unui organ eficient de control al calităţii activităţii de audit, care este capabil
să-şi exercite funcţiile şi care va menţine încrederea publicului în profesie.
4
Asigurarea calităţii profesiei de auditor
Asigurarea calităţii profesiei de auditor este principalul mijloc a auditorilor de a demonstra
utilizatorilor că auditorii activează la un nivel ce corespunde standardelor de audit şi regulilor
etice. În acest context este necesar de a lua în considerare actele relevante acestui aspect, aplicate
în UE:
 Recomandarea Comisiei nr.3304/2000 din 15 noiembrie 2000 privind
exigenţele minime în materie de control al calităţii controlului legal al
conturilor în Uniunea Europeană;
 Recomandarea Comisiei nr.1721/2008 din 6 mai 2008 privind asigurarea
calităţii externe pentru auditorii legali şi firmele de audit care auditează
entităţile de interes public.

Calitatea poate fi asigurată atît prin eforturi interne ale societăţilor de audit, cât şi prin
eforturi externe, din partea organelor de reglementare şi supraveghere.
Pentru realizarea prezentei acţiuni este necesară implicarea organelor de reglementare şi
supraveghere în asigurarea calităţii activităţii de audit prin:
 aplicarea unei baze normative adecvate: Legea privind activitatea de audit, SIA, Codul
etic;
 implementarea regulilor de control extern al calităţii pentru activitatea de audit;
 actualizarea Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor
de audit, care urmează a fi prezentată de către societăţile de audit în conformitate cu
art.10 alin.(5) lit.a) din Legea cu privire la activitatea de audit;
 actualizarea Raportului privind transparenţa societăţii de audit, care este necesar de a fi
prezentat de către societăţile de audit ce efectuează auditul la entităţile de interes public,
în conformitate cu art.10 alin.(5) lit.b) din Legea cu privire la activitatea de audit.

Societăţile de audit trebuie să asigure controlul calităţii prin:


 actualizarea standardelor şi metodelor interne de activitate, conform legislaţiei în
domeniul auditului şi practicilor internaţionale avansate;
 elaborarea politicilor şi procedurilor interne de control al calităţii;
 îmbunătăţirea calităţii metodelor de audit.

Realizarea sus-numitei acţiuni va contribui la asigurarea calităţii profesiei de auditor din


Republica Moldova la nivelul cerinţelor internaţionale.
Perfecţionarea procesului de certificare profesională a auditorilor
Legea privind activitatea de audit la momentul aprobării nu prevedea posibilitatea
recunoaşterii certificatelor internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului, obţinute conform
programelor internaţionale de certificare, cum ar fi ACCA, CIPA, CAP, DipIFR, autorizările
auditorilor obţinute în ţările-membre ale UE. Prezentul Plan prevede necesitatea recunoaşterii
certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului, precum şi
necesitatea asigurării independenţei şi obiectivităţii procesului de certificare al auditorilor.

Atribuţiile instituţiilor de stat în reglamentarea auditului financiar.


Instituţiile de stat, împuternicite cu reglamentarea auditului în Republica Moldova, sunt
stabilite prin Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007, Monitorul Oficial
nr.117-126/530 din 10.08.2007, Capitolul VII „REGLEMENTAREA DE STAT A ACTIVITĂŢII DE AUDIT”.
Articolul 27(1), din această lege „Organele de stat abilitate cu dreptul de reglementare a
activităţii de audit” prevede că reglementarea de stat a activităţii de audit cuprinde:

 asigurarea normativă;
 certificarea;
5
 licenţierea;
 supravegherea şi controlul activităţii de audit. Suplimentar la 27(1)

Punctul 2, al articolului 27 stabileşte că reglementarea de stat a activităţii de audit este


efectuată de către:

 Ministerul Finanţelor;
 Consiliul de supraveghere a activităţii de audit;
 Camera de Licenţiere.

De competenţa Ministerulu i Finanţelor ţine:


 elaborarea, aprobarea şi publicarea standardelor naţionale de audit, a
regulamentelor privind practica de audit, a Codului privind conduita profesională a auditorilor şi
contabililor, a programului de examinare şi a altor acte normative ce reglementează activitatea de
audit;
organizarea examenului de calificare;
 ţinerea, în modul stabilit, a Registrului de stat al auditorilor şi a Registrului
de stat al societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali, publicarea acestora în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina web a Ministerului Finanţelor;
 reprezentarea intereselor Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale
specializate în domeniul auditului, în modul stabilit de legislaţie;
 colaborarea cu asociaţiile profesionale ale auditorilor şi societăţilor de audit
în procesul elaborării şi implementării proiectelor de acte normative privind activitatea de audit;
 eliberarea certificatelor de calificare ale auditorilor în baza deciziei
Comisiei de certificare, suspendarea şi retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor în
baza deciziei Consiliului de supraveghere a activităţii de audit.

Consiliului de supraveghere a activităţii de audit ţine supravegherea modului în care


auditorii, societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali respectă:
 prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii de audit;
 standardele de audit şi regulamentele privind practica de audit;
 prevederile Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor;
 procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit.

Licenţierea activităţii de audit în Republica Moldova se efectuează în conformitate cu stipulările:


Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30 iulie
2001, legii nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea legii nr.451-XV..
Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007, Monitorul Oficial nr.117-
126/530 din 10.08.2007

6
Registrul de stat al auditorilor se ţine pe suport de hîrtie şi în formă electronică, şi se
actualizează în funcţie de modificările intervenite.

Registrul de stat al auditorilor cuprinde:


 numărul curent al înscrierii, (234 persoane, sursa Extrasul din Registrul de stat a
auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul
companiilor de asigurare (AA), auditul instituţiilor financiare (AIF), auditul
participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (APFN), conform situaţiei din
01 septembrie 2011);
 numele şi prenumele auditorului;
 seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului;
 date privind instruirea profesională;
 date privind încetarea activităţii auditorului;
 date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului , la 01.09.2011 – 20
persoane ;
 date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului;
 date din buletinul de identitate (seria, numărul, data şi oficiul emitent);
 denumirea, sediul şi numărul de telefon al societăţii de audit, al auditorului întreprinzător
individual în care îşi desfăşoară activitatea auditorul;
 apartenenţa auditorului la o asociaţie a auditorilor, contabililor.

Extrasul din Registrul de stat al auditorilor se publică în Monitorul Oficial al Republicii


Moldova după caz, dar nu mai rar de 2 ori pe an, şi se plasează pe pagina web a Ministerului
Finanţelor.
Dacă datele stipulate la alin.(2) lit.b), d)-j) s-au modificat, auditorul trebuie sa informeze
Ministerul Finanţelor şi să prezinte acestuia, în termen de 30 de zile de la data modificării, copii
de pe documentele confirmative pentru actualizarea informaţiei din Registrul de stat al
auditorilor.
Pentru ţinerea Registrului de stat al auditorilor şi actualizarea informaţiei din el, Banca
Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare prezintă semestrial Ministerului
Finanţelor informaţia corespunzătoare.
În caz de retragere a certificatului de calificare al auditorului, de încetare a activităţii,
auditorul este radiat din Registrul de stat al auditorilor.
[Art.29 modificat prin Legea nr.250-XVI din 04.12.2008, în vigoare 23.12.2008]

Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali se ţine


în formă electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali cuprinde:
 numărul curent al înscrierii;
 denumirea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual;
 sediul şi numărul de telefon al societăţii de audit, al auditorului întreprinzător
individual;
 date privind acţionarii (asociaţii) şi cota pe care o deţin în capitalul social;
 date privind înregistrarea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual;
 date privind încetarea activităţii societăţii de audit, a auditorului întreprinzător
individual;
 numele şi prenumele auditorilor care desfăşoară activitate în cadrul societăţii de
audit, la auditorul întreprinzător individual;
 seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
 date privind reperfectarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;

7
 informaţia privind suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
 informaţia privind retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
 informaţia privind apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător
individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit.

Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători


individuali se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova după caz, dar nu mai rar de 2
ori pe an, şi se plasează pe pagina web a Ministerului Finanţelor.
În cazul încetării activităţii, societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali sunt
radiaţi din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali.
Pentru ţinerea şi actualizarea informaţiei din Registrul de stat al societăţilor de audit, al
auditorilor întreprinzători individuali, semestrial, Camera Înregistrării de Stat şi Camera de
Licenţiere prezintă Ministerului Finanţelor informaţia corespunzătoare.

2.2.Certificarea activităţii profesionale de audit financiar.

Genurile de audit certificate în Republica Moldova


Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007, Monitorul Oficial nr.117-
126/530 din 10.08.2007, în articolul 4 “Tipurile de audit” (1), menţionează că auditul poate fi
obligatoriu sau solicitat.
Auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale, inclusiv al celor consolidate, se
efectuiază la entităţile de interes public (4,2). (Definiţia art. 3, Legea contabilităţii nr. 113-XVI
din 27.04.2007, M.O. nr.90-93/399 din 29.06.2007 “entitate de interes public – entitate care are
importanţă deosebită pentru public datorită domeniului (tipului) de activitate şi care reprezintă
o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de asigurări, un fond nestatal de pensii,
o societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la Bursa de Valori a Republicii Moldova”)

Auditul solicitat se efectuiază la cererea acţionarilor (asociaţilor), a conducerii entităţii


auditate, a investitorilor, a creditorilor, a organelor de stat, a instanţei de judecată (4,3).

Legea privind activitatea de audit, pe parcursul ei, recunoaşte următoarele genuri de audit:

 audit general;
 auditul instituţiilor financiare;
 auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară.

Certificatul de calificare al auditorului se eliberează persoanelor care corespund cerinţelor


specificate în articolul 20 Cerinţe generale privind examenul de calificare, din Legea privind
activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007 şi au susţinut examenul de calificare. În scopul
realizării art.21 alin.(4) şi a art.31 alin. (2) din Legea privind activitatea de audit, precum şi a
acţiunilor ce ţin de reglementarea organizării şi dezvoltării continue a activităţii de audit
Guvernul prin Hotărârea nr.1450 din 24.12.2007 a aprobat Regulamentul cu privire la
certificarea auditorilor (anexa nr. 3).
Pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul general, pretendentul susţine examen de
calificare. Examenul constă din probe scrise la următoarele discipline:

 auditul:
- activitatea de audit;
- cerinţele legislative şi standardele de audit;

8
- conduita profesională şi independenţa;

 contabilitatea financiară:
- principiile şi teoria generală a contabilităţii;
- cerinţele legislative privind pregătirea rapoartelor anuale şi a rapoartelor anuale
consolidate, privind standardele de contabilitate;

 contabilitatea de gestiune:
- gestionarea riscurilor şi controlul intern;
- principiile de bază ale gestionării financiare a întreprinderilor;

 managementul financiar:
- analiza financiară;
- economia afacerilor, economia generală şi financiară;
- matematica şi statistica;

 dreptul:
- legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale;
- legislaţia fiscală, civilă şi comercială;
- legislaţia privind societăţile comerciale;
- legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare;
 gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate (la nivel de
utilizator).

Examenul de calificare poate fi susţinut de cetăţenii Republicii Moldova, de cetăţenii


străini şi de apatrizii care întrunesc următoarele cerinţe:

 dispun de capacitate de exerciţiu deplină, studii superioare în domeniul


economico-financiar sau juridic, confirmate prin diplomă de licenţă, eliberată de o
instituţie de învăţămînt superior din Republica Moldova sau dintr-un alt stat, cu
condiţia recunoaşterii calificării şi echivalării acestei diplome de către Ministerul
Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova;

 dispun de o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar


sau juridic, care poate fi acumulată pe parcursul perioadei de susţinere a
examenelor, din care cel puţin două treimi ca stagiar în activitatea de audit sub
îndrumarea unui auditor;

 nu are antecedente penale nestinse.

Pentru susţinerea examenului de calificare la fiecare disciplină se percepe o plată în


mărimea de 350 lei pentru un examen stabilită de Guvern (Hotărârea Guvernului nr 1432 din
01.12-2008, Cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Finanţelor). Suma plăţilor pentru
susţinerea examenului se varsă la contul special al Trezoreriei teritoriale Chişinău – bugetul de
stat.
Examenul de calificare se organizează de Ministerul Finanţelor, iar examinarea se
efectuează de Comisia de certificare. În calitate de observatori pot participa reprezentanţi ai
asociaţiilor auditorilor, contabililor şi societăţilor de audit.
Pretendenţii care nu au susţinut examenul la unele discipline pot fi admişi să repete
examenul prima dată – peste 6 luni şi a doua oară – peste un an după încercarea anterioară, cu
respectarea termenului limită de pînă la 3 ani, care începe să curgă din ziua în care candidatul a
susţinut examenul la una din discipline.
9
Decizia asupra rezultatului examenului de calificare poate fi contestată în Consiliul de
supraveghere a activităţii de audit în termen de 30 de zile de la data primirii rezultatului.
Cerinţele generale privind examenul de calificare, gestionarea procesului de examinare şi
înregistrare a pretendenţilor, componenţa nominală a Comisiei de certificare şi modalitatea de
selectare a membrilor ei care evaluează rezultatele examenelor, modul de organizare şi
supraveghere, termenele de susţinere a examenului de calificare, modul de eliberare, suspendare
şi retragere a certificatului de calificare al auditorului, cerinţele privind instruirea profesională
continuă sunt stabilite în Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat de Guvern.

Eliberarea certificatului de calificare al auditorului. Pretendentul care a susţinut


examenul de calificare primeşte certificat de calificare al auditorului. Termenul de valabilitate al
certificatului este nelimitat.
Certificatul de calificare al auditorului cuprinde:
 stema de stat;
 serie şi număr;
 numele şi prenumele titularului;
 denumirea organului emitent;
 numărul şi data deciziei Comisiei de certificare;
 domeniul de calificare;
 semnătura preşedintelui şi a secretarului Comisiei de certificare;
 numărul şi data înregistrării lui;
 fotografia titularului;
 ştampila Ministerului Finanţelor.

Formularul certificatului de calificare al auditorului este un document de strictă evidenţă.

Certificatul de calificare al auditorului poate fi retrs de către Consiliul de supraveghere a


activităţii de audit în cazul în care:
 certificatul a fost primit la prezentarea unor documente false ori a fost depistată
neautenticitatea datelor din documentele prezentate;
 titularul certificatului a încălcat cerinţele de instruire profesională continuă,
prevăzute la art.15 lit.f);
 în privinţa titularului certificatului a fost pronunţată o sentinţă definitivă şi
irevocabilă de condamnare pentru infracţiune legată de activitatea profesională.

Decizia de retragere a certificatului de calificare al auditorului se aduce la cunoştinţa


titularului de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit în termen de 5 zile de la data
emiterii. Decizia este executorie după expirarea a 10 zile de la data comunicării.

Persoana căreia certificatul de calificare al auditorului i s-a retras:


 în temeiul alin.(1) lit.a), este în drept să susţină examenul de calificare peste 5 ani
de la data emiterii deciziei de retragere a certificatului;
 în temeiul alin.(1) lit.b) şi c), este în drept să susţină examenul de calificare peste 6
luni după înlăturarea încălcărilor comise sau după executarea sentinţei.

Activitatea auditorului se suspendă automat în cazul în care acesta deţine o funcţie


publică incompatibilă, conform legislaţiei, cu exercitarea funcţiei de auditor.
În cazul prevăzut la alin.(1), auditorul va înştiinţa, în termen de 30 de zile, Consiliul de
supraveghere a activităţii de audit despre apariţia situaţiei de incompatibilitate.
Orice raport al auditorului întocmit în perioada pentru care i s-a suspendat activitatea este
declarat nul de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit

10
Pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare şi al
auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, pretendenţii susţin examene
şi primesc certificatele de calificare corespunzătoare la organele abilitate respective numai după
susţinerea examenului şi primirea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul
general.

2.3Licenţierea activităţii de audit financiar.

Licenţierea activităţii de audit se efectuează în conformitate cu Legea privind


reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (Toate informaţiile pot fi găsite pe
pagina http://www.licenţiere.gov.md a Camerei de Licenţiere din Republica Moldova).
Pentru desfăşurarea activităţii de audit sunt stabilite următoarele condiţii de licenţiere:

 corespunderea societăţii de audit şi a auditorului întreprinzător individual


prevederilor art.5 al legii privind activitatea de audit;
 prestarea de către societatea de audit şi de către auditorul întreprinzător individual,
pe lângă activitatea de audit, doar a serviciilor prevăzute la art.6.

La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează documentele prevăzute de Legea


privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi copiile de pe
certificatele de calificare ale auditorilor fondatori şi/sau ale auditorilor angajaţi ai societăţii de
audit, sau, după caz, ale auditorului întreprinzător individual.

Articolul 21 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător,


nr.451-XV din 30 iulie 2001 şi Legea nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea
legii nr.451-XV.. stabileşte condiţiile retragerii licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit.
Suplimentar, la cele prevăzute de articolul 21 al legii 451-XV din 30 iulie 2001, licenţa se retrage
şi în cazurile în care societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual:
 efectuează o altă activitate de întreprinzător concomitent cu cea de audit, cu
excepţia activităţilor permise de Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din
16.03.2007, Monitorul Oficial nr.117-126/530 din 10.08.2007;
 nu corespunde prevederilor art.5, Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI
din 16.03.2007;
 a comis încălcări în procesul efectuării auditului, fapt confirmat prin decizie a
Consiliului de supraveghere a activităţii de audit;
 a încălcat prevederile art.11 alin.(4), Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI
din 16.03.2007.
[Art.28 în redacţia Legii nr.250-XVI din 04.12.2008, în vigoare 23.12.2008]

În conformitate cu art. 8 alin. (1) al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451-XV
din 30.07.2001 în
Republica Moldova sunt supuse licenţierii următoarele activităţi:
Nr. GENUL DE ACTIVITATE TAXA PENTRU LICENŢĂ, LEI
1. Activitatea de audit 2 500
2. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile 2 500
3. Activitatea burselor de mărfuri 2 500
4.Activitatea legată de metale preţioase si pietre preţioase; funcţionarea
caselor de amanet 2 500
5. Activitatea legată de jocurile de noroc:
a) exploatarea automatelor de joc cu cîstiguri bănesti cu excepţia
celor indicate la lit. b) 14 400 pentru fiecare unitate
b)exploatarea automatelor de joc cu cîstiguri bănesti de tipul
American Roulette 80 000 pentru fiecare unitate
c) depunerea mizelor la competiţii sportive si de altă natură

11
28% din suma totală a
mizelor acceptate
d) organizarea si desfăsurarea loteriilor:
momentane 28% din costul total anunţat
al biletelor de loterie
cifrice 28% din costul total al
biletelor de loterie vîndute
e) întreţinerea cazinourilor
pînă la 6 mese inclusiv 180 000 pentru fiecare masă
de joc
pentru fiecare masă de joc, începînd cu a 7-ea 360 000

6. Importul si (sau)comercializarea angro alcoolului etilic;a băuturilor alcoolice


si a berii importate:
a) importul alcoolului etilic 40 000
b) importul si comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate 40 000
c) importul si comercializarea angro a berii importate 40 000

7.Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii si/sau păstrarea, comercializarea


angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice si a berii produse de producătorii autohtoni:
a)fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului
etilic 40 000
b)fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului
etilic si a producţiei alcoolice 20 000
c) fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a berii 20 000

8.Importul articolelor din tutun; importul si (sau) prelucrarea industrială a tutunului,


fabricarea articolelor din tutun si (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun
si a tutunului fermentat:
a) importul articolelor din tutun 20 000
b)importul si prelucrarea industrială a tutunului si/sau
comercializarea angro a tutunului fermentat 20 000
c) fabricarea si comercializarea angro a articolelor din tutun 20 000
d) comercializarea angro a articolelor din tutun 20 000
9. Activitatea farmaceutică veterinară si (sau) asistenţa veterinară, cu 2 500
excepţia activităţii desfăsurate de serviciul veterinar de stat 8
a) taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitatea farmaceutică
veterinară în localităţile rurale 300
b) taxa pentru eliberarea licenţei pentru asistenţă veterinară în
localităţile rurale nu se percepe

10.Importul si (sau) comercializarea produselor de uz fitosanitar si a


Fertilizanţilor 2 500
11. Transportul auto de călători în folos public 2 500
12.Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru
urbanism si (sau) inginerie, reconstrucţii, restaurări 2 500
13.Construcţii de clădiri si (sau) de instalaţii ingineresti si de reţele tehnicoedilitare,
reconstrucţiile, consolidările, restaurările 2 500
14.Extragerea substanţelor minerale utile si/sau îmbutelierea apelor minerale
si naturale potabile 2 500
15. Activitatea topogeodezică si cartografică 2 500
16.Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum si exportul
resturilor si deseurilor de metale feroase si neferoase, de baterii de
acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată 2 500
17.Importul si (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a
substanţelor si materialelor chimice toxice, articolelor si produselor
chimice de menaj 2 500
18. Confecţionarea si distrugerea stampilelor 2 500
19. Activitatea particulară de detectiv sau de pază 2 500
20.Montarea si (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de
semnalizare si de stingere a incendiilor, precum si de protecţie a clădirilor
împotriva fumului si de înstiinţare în caz de incendiu 2 500

12
21.Importul si (sau) exportul, comercializarea armamentului si muniţiilor,
repararea armelor organice, sportive si (sau) de vînătoare, de tir, de
instrucţie, de decoraţie, de colecţie si de autoapărare 2 500
22.Producerea, importul si/sau exportul, reexportul, comercializarea,
depozitarea si efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil; 2 500
23.Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea
articolelor pirotehnice si prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice si
focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie
profesională; 2 500
24.Importul, exportul, elaborarea, producerea si comercializarea mijloacelor
criptografice si tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice
speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în
domeniul protecţiei criptografice si tehnice a informaţiei (cu excepţia
activităţii desfăsurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin
lege) 2 500
25.Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice
si/sau psihotrope, desfăsurată de întreprinderile si/sau instituţiile
farmaceutice (pentru întreprinderile si instituţiile nou-create, pînă la
obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se
modifică ori se completează genul de activitate 7 2 500
a) taxa pentru eliberare licenţei pentru unităţile farmaceutice din
localităţile rurale 1800
26.Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică si reparaţia dispozitivelor
medicale, inclusiv a opticii 2 500
27.Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private
(pentru instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de
acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează
genul de activitate 2 500
28.Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară si
(sau) în străinătate 2 500
29. Activitate de turism 2 500
30.Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de
depozit pentru cereale. 0
31.Activitatea magazinelor duty-free,inclusiv pentru deservirea corpului
Diplomatic 2 500
32. Activitatea de broker vamal 2 500

Notă:
1. În cazul majorării numărului de automate de joc cu cîstiguri bănesti sau de mese de joc existente la momentul
eliberării licenţei, taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc se va stabili în funcţie
de
numărul de zile calendaristice rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.
2. Taxa de eliberare a licenţei reperfectate pentru activitatea legată de jocurile de noroc si a copiei de pe aceasta
se stabileste în mărime de 2 250 lei, iar de eliberare a duplicatului licenţei – în mărime de 10 000 lei.
3. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc (exploatarea automatelor de joc
cu cîstiguri bănesti, desfăsurarea loteriilor momentane si întreţinerea cazinourilor) poate fi achitată trimestrial, în
rate
egale, pînă la data de 25 a ultimei luni din trimestrul de gestiune.
5. În cazul micsorării numărului de automate de joc cu cîstiguri bănesti sau de mese de joc la momentul
reperfectării licenţei, taxa de licenţă se va recalcula în funcţie de numărul de zile rămase pînă la expirarea
termenului de
valabilitate a licenţei.
6. În cazul suspendării temporare a licenţei la cererea titularului pentru activitatea în domeniul jocurilor de
noroc, taxa pentru licenţă se va recalcula din ziua calendaristică în care a fost adoptată decizia privind suspendarea
temporară a licenţei.
7. Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii declaraţiei pentru
eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea licenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se
extinde
asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, producţiei alcoolice,
tutunului .

13
2.4 Supravegherea activităţii de audit financiar
Supravegherea şi controlul activităţii de audit, în Republica Moldova sunt exercitate de
Consiliul de supraveghere a activităţii de audit. Împuternicirile sunt delegate prin Legea privind
activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007, Monitorul Oficial nr117-
126/530 din 10.08.2007, capitolul VIII “Supravegherea şi controlul activităţii de audit”. În
scopul realizării art.21 alin.(4) şi a art.31 alin. (2) din Legea privind activitatea de audit, precum
şi a acţiunilor ce ţin de reglementarea organizării şi dezvoltării continue a activităţii de audit
Guvernul prin Hotărârea nr.1450 din 24.12.2007 a aprobat Regulamentul Consiliului de
supraveghere a activităţii de audit de pe lângă Ministerul Finanţelor (anexa 1)

Consiliul de supraveghere a activităţii de audit are un statut de persoană juridică. Este o


autoritate administrativă creată pe lîngă Ministerul Finanţelor pentru reglementarea şi
supravegherea de stat a activităţii de audit, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei legi
şi al regulamentului aprobat de Guvern.

Consiliul de supraveghere a activităţii de audit are următoarele atribuţii:

 avizează proiectele standardelor naţionale de audit şi ale altor acte normative


aferente activităţii de audit, elaborate de Ministerul Finanţelor;
 elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi
de perfecţionare a auditorilor;
 monitorizează procesul de certificare a auditorilor;
 stabileşte cerinţe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului
în activitatea de audit;
 examinează solicitările referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de audit;
 prezintă Camerei de Licenţiere propuneri privind retragerea sau suspendarea
licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de audit;
 examinează problemele privind suspendarea sau retragerea certificatelor de
calificare ale auditorilor;
 supraveghează şi controlează activitatea auditorilor, auditorilor întreprinzători
individuali şi a societăţilor de audit;
 monitorizează procesul de instruire profesională continuă a auditorilor, prevăzut la
art.15 lit.f);
 selectează şi aprobă specialişti în componenţa Serviciului de control şi verificare;
 examinează respectarea principiului de independenţă a auditorului şi adoptă
deciziile respective.

Consiliul de supraveghere a activităţii de audit (denumit în continuare Consiliu) este


format din 7 membri: câte 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare; un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei; 2 reprezentanţi ai
instituţiilor de învăţămînt superior cu profil economic specializaţi în contabilitate sau audit,
având titlu ştiinţific în economie, se desemnează de Ministerul Educaţiei ... , la solicitarea
Ministerului Finanţelor. (Articolul 32. Consiliul de supraveghere a activităţii de audit)

Componenţa nominală a Consiliului a fost aprobată de Guvern pe un termen de 2 ani, prin


Hotărârea nr.1450 din 24.12.2007 (anexa2) .
Consiliul prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte anuale de activitate, ale cărei rezultate
se plasează anual pe pagina web a ministerului.

În cadrul Consiliului se constituie:

14
 Serviciul de control şi verificare, care este un aparat permanent de lucru, format
din 4 specialişti cu studii superioare în domeniul economico-financiar, cu statut de
funcţionar public, inclusiv secretarul Consiliului, angajaţi pe bază de contract
individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
 Serviciul de control şi verificare efectuează controlul asupra modului în care
auditorii, societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali respectă
prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative ce reglementează
activitatea de audit, procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit. În perioada
de exercitare a funcţiilor de control şi verificare, specialiştii Serviciului de control
şi verificare nu au dreptul să desfăşoare activitate de audit în cadrul societăţii de
audit sau ca auditor întreprinzător individual.

Consiliul elaborează şi prezintă anual spre aprobare ministrului finanţelor planul de


activitate internă şi devizul de cheltuieli. Cheltuielile de remunerare a specialiştilor din Serviciul
de control şi verificare şi a membrilor Consiliului în perioada examinării actelor normative
aferente activităţii de audit şi participării lor la şedinţele acestuia, alte cheltuieli legate de
activitatea Consiliului vor fi suportate din mijloacele prevăzute în bugetul de stat.
Consiliul este condus de preşedinte, ales de membrii Consiliului prin vot secret din rândul
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, ai Băncii Naţionale a Moldovei, ai Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare care sunt membri ai Consiliului (Articolul 33. Conducerea Consiliului).
Preşedintele Consiliului se alege pe un termen de 2 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi
aleasă în funcţia de preşedinte al Consiliului pentru cel mult două termene consecutive.
Preşedintele Consiliului conduce activitatea şi prezidează şedinţele acestuia. În absenţa
preşedintelui Consiliului, funcţiile lui sînt exercitate de vicepreşedinte.
Vicepreşedintele Consiliului se alege, la propunerea preşedintelui, din rîndul membrilor
Consiliului prin vot deschis.
Candidatura secretarului Consiliului este propusă de preşedinte dintre membrii
Serviciului de control şi verificare. Secretarul, pe lîngă exercitarea funcţiilor de control şi
verificare, este responsabil de organizarea lucrărilor de secretariat şi a activităţilor protocolare
ale Consiliului. Membrii Consiliului şi ai Serviciului de control şi verificare sînt
responsabili de sectorul de lucru încredinţat de preşedintele Consiliului şi sunt obligaţi să
respecte cerinţele de confidenţialitate.
Şedinţele Consiliului se convoacă de preşedintele lui după caz, însă nu mai rar de o dată în
trimestru. Şedinţele se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedinte/vicepreşedinte şi
de secretar.
Şedinţa Consiliului este legal constituită dacă la ea sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul
total de membri, inclusiv preşedintele sau vicepreşedintele.
Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor.
Consiliul decide independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor şi de votare –
secretă sau deschisă.
La şedinţele Consiliului, cu excepţia celor confidenţiale, pot fi invitaţi specialişti din
domeniul economico-financiar şi juridic care nu sînt membri ai lui.

15