Cardiopulmonary Resuscitation

CPR เป็ นวิธีการช่วยฟื้ นชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ใชู

สำาหรับผู้ป่วยที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตูนจากสาเหตุต่าง ๆ

เช่น airway obstruction, acute myocardial infarction etc.
แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน
1.

initial assessment ประเมินความรู้สึกตัว การหายใจ ชีพจร
“A-B-C”

2.

basic life support (BLS) คือวิธีการช่วยฟื้ นชีวิตผู้ป่วยโดย
ไม่มีอุปกรณ์

มักทำาในที่เกิดเหตุนอก รพ.

ปั ญหาที่พบในขั้น ABC

ซึ่งช่วยแกู

ไดูแก่ airway management,

breathing assistance และ external cardiac compression
3.

advanced cardiac life support (ACLS) คือ BLS ร่วมกับ
การใชูอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยเหลือการหายใจ ความดันโลหิต
IV

defibrillation และการใชูยาต่าง ๆ

CPR ที่เกิดใน รพ.
4.

มักเป็ นการ

postresuscitation care คือการด้แลภายหลังจากที่ระบบ
cardiovascular ของผู้ป่วยไดูกลับมาทำางานเองแลูว

(โดยทัว่ ไป คำาว่า CPR ที่เราเรียกกัน หมายถึง initial
resuscitation + BLS)

Adult Basic Life Support Flow chart

Check for danger/safety
Unresponsive / unconscious ?
No
ตรวจสอบ ขอความช่วยเหลือ
“ช่วยดูวย!”

Yes

เปิ ดทางเดินหายใจใหูโล่ง
“look, listen, feel”
หายใจ

ไม่หายใจ
จัดท่า recovery position

เป่ าลมหายใจ 2 ครั้ง
ขอความช่วยเหลือ
แลูวตรวจชีพจร
ประเมินการหายใจ
ไม่มี
มี
กดหนูาอก 30 ครั้งตาม
ดูวยเป่ าลมหายใจ 2 ครั้ง
สลับกันไปเรื่อย ๆ

เป่ าลมหายใจทุก
3 วินาที

จนกว่าความช่วยเหลือจะมา
และตรวจชีพจรทุก 2 นาที

Airway Management

จัดท่าใหูทางเดินหายใจของผู้ป่วยเปิ ดโล่ง มี 2 วิธีคือ
1. head tilt-chin lift maneuver
อาจมีกระด้กตูนคอหักเคลื่อน)

2. jaw thrust maneuver

หูามทำาในผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ที่

Foreign Body Obstruction
ใชูในกรณี ท่ีสงสัยว่ามีส่ิงแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ มี 3
วิธีคือ
1.

Finger sweep ใชูเฉพาะเมื่อเห็น foreign body ชัดเท่านั้ น
ไม่ควรทำาในเด็กเล็กเพราะอาจเป็ นการดันใหู FB ลงไปลึก
มากขึ้น

2.

Back blow ใชูในเด็กอายุนูอยกว่า 1 ปี ทำาโดยใหูนอนควำ่า
พาดบนตักและฝ่ ามือของผู้ช่วยเหลือ ใหูศีรษะอย่้ตำ่ากว่า

ส่วนทูอง แลูวใชูสูนมือตบกึ่งกลางระหว่าง scapula 4 ครั้ง
ติดกัน

ถูายังไม่หายใจ ใหูจัดท่านอนหงายศีรษะตำ่าเพื่อทำา

chest thrust (โดยทำาเหมือน external cardiac massage ) 4
ครั้ง ถูายังไม่หายใจ ใหูทำา CPR แลูวรีบพาส่ง รพ.

3.

Abdominal thrust (Heimlich maneuver) โดยใชูแรง
กระแทกตรงกึ่งกลางระหว่างสะดือและลิ้นปี่
หรือนั ่งถูาผู้ป่วยยังมีสติ
สติแลูว

ทำาในท่ายืน

ทำาในท่านอนหงายถูาผู้ป่วยหมด

Breathing Assistance

หลังจากทำาใหูทางเดินหายใจเปิ ดโล่ง ตูองตรวจด้การหายใจ

ของผู้ป่วยโดยการ “look, listen, feel” ถูาพบว่าผู้ป่วยไม่หายใจ
เอง หรือหายใจไม่เพียงพอ ตูองช่วยดูวยการทำา mouth-tomouth breathing หรือ mask-to-mouth breathing หรือ
endotracheal intubation ในอัตรา 1 ครั้งต่อ 1 วินาที

Circulation

หลังช่วยการหายใจ ใหูตรวจชีพจรของผู้ป่วยโดยการคลำา

arterial pulse (เด็กอายุนูอยกว่า

1 ปี คลำาที่ femoral artery or brachial artery
มากกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่คลำาที่ carotid artery)

ส่วนเด็กอายุ

ถูาคลำาไม่ไดูหรือ

ชีพจรเบามาก ใหูรบ
ี ทำา external cardiac massage ทันที
เพื่อผลที่ดีในการทำา external cardiac massage
- ผู้ป่วยควรนอนราบบนพื้ นแข็ง
-

ตำาแหน่งมือที่กดหนูาอก

ในเด็กเล็ก ใหูวางนิ้ วตรง

กึ่งกลางกระด้กทรวงอกตำ่าจากราวนม 1 นิ้ วมือ

เด็กโตและผู้ใหญ่ ใหูวางสูนมือตรงกึ่งกลางกระด้ก

ส่วน

ทรวงอกในตำาแหน่งที่เหนื อกว่ากระด้กลิ้นปี่ 2 นิ้ วมือ

-

กดใหูทรวงอกยุบประมาณ 1 นิ้ ว และตูองปล่อยใหู

ทรวงอกมีเวลากระเดูงกลับส่้สภาพเดิมก่อนจะกดหนูาอก
ครั้งต่อไป
-

อัตราการทำา external cardiac massage เด็กเล็ก 100
bpm

-

เด็กโต 80-100 bpm

Compression : ventilation ratio
30:2

เด็ก 15:2

ผู้ใหญ่

ขณะเดียวกันควรหาทางใหูสารนำ้าและยาโดยเร็วที่สุดถูาอย่้ใน
ที่ท่ีสารถทำาไดู

Advanced cardiac life support

ใหูทำา initial assessment ตามดูวย primary ABCD survey
ไดูแก่

- เปิ ดทางเดินหายใจ
- ประเมินการหายใจ

- Ventilate

- ตรวจชีพจร

ทำาการกดหนูาอก

จากนั้ นทำา secondary ABCD survey ไดูแก่
-

ติด electrode EKG ถูาเป็ น VT/VF ใหู defib เลย

- ใส่ท่อช่วยหายใจ และตรวจตำาแหน่งท่อช่วยหายใจ
-

ใหู oxygen

ประเมิน BP และรักษาใหูคงที่

- เปิ ดเสูนใหูสารนำ้าทางหลอดเลือดดำา
-

ใชูยาต่าง ๆ :
o

Adrenaline (1:10,000) 0.1 ml/kg iv,

o
o
o

Atropine 0.02 mg/kg/dose iv ,
NaHCO3 1 mEq/kg iv,

Calcium gluconate 100-200 mg/kg/dose iv,

o Dopamine, Dobutamine,
o Amiodarone

Postresuscitation Care
1.

ประเมิน vital signs

2. ด้แลทางเดินหายใจ
- open airway

- 100% oxygen
- ventilation

3. ด้แลระบบไหลเวียนโลหิต
4. หาสาเหตุและรักษา

ท่านเป็ นพยาบาลเวรที่หูองฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ ง

ขณะที่ท่านกำาลังกินอาหารเย็น พลเมืองดีไดูนำาส่งชายนิ รนาม

ใหูประวัติว่าพบนอนอย่้ขูางทางพรูอมจักรยานยนต์คันหนึ่ ง จาก
นั้ นพลเมืองดีก็จากไป

1. ท่านจะทำาอะไรเป็ นสิ่งแรก

ก. คูนหาสิ่งที่จะบอก identity ของผู้ป่วย เช่น บัตรประชาชน
ข. วัด vital signs

ค. ตรวจ Glasgow coma score
ง. ABCD (primary survey)
จ. เปลี่ยนชุดผู้ป่วย

ท่านพบว่า ผูป
้ ่ วยเป็ นชายวัยกลางคน มีกลิ่นสุรา
ติดตามเสื้ อผูา

หายใจดังครอก ๆ

2. สิ่งที่ท่านจะทำาต่อไปคือ...
ก. head tilt chin lift
ข. jaw thrust

มีคราบเลือด

ค. check pulse

ง. chest compression
จ. ใส่ oxygen mask

หลังจากผ่านไป 2 นาที

ขูอม้ลที่ท่านไดูจากผู้ป่วยรายนี้ ไดูแก่

หายใจเสียงดังครอก RR 30/min lungs เหมือนจะ clear and
equal

BP 80/60 mmHg P 100 bpm เบา O2 Sat 80%

(room air) E1V2M4
แพทย์เวร

ขณะที่ in charge กำาลังโทรรายงาน

3. สิ่งที่ท่านจะทำาคือ…(สามารถตอบไดูหลายขูอ)
ก. เปิ ด NSS i.v. free flow

ข. เปิ ด NSS 120 ml/hr i.v.

ค. on oxygen mask with bag 10 LPM

ง. hold mask with Ambu bag ในท่า jaw thrust
จ. on Philadelphia collar
ฉ. retain Foley’s cath

ช. เตรียมเครื่อง ultrasound
เมื่อแพทย์เวรมาถึง ไดูตรวจประเมินผู้ป่วยรายนี้ แลูว พบว่ามี
chest compression test positive ขูางขวา

lung เหมือนจะ

clear แต่ไม่แน่ใจว่ามี decreased breath sound Rt หรือไม่
oxygen ผ่านทาง Ambu bag แลูว O2 Sat เหลือ 60%

ใหู

NSS free flow 2 เสูนแลูว load ไดูรวม 500 ml BP 70/40
mmHg P 60 bpm เบามาก

ใหู

4. สิ่งที่ท่านทำาต่อไปคือ ...

ก. เตรียม set ICD พรูอม ขวด ICD 1 ขวด
ข. เตรียม set ICD พรูอม ขวด ICD 2 ขวด

ค. ลากเครื่อง defibrillator มาและติด electrode ทันที
ง. เตรียม retain Foley’s cath

จ. เปิ ดทรวงอกขวาของผู้ป่วย เตรียมทา betadine
ฉ. เปลี่ยนเสื้ อผู้ป่วย

ช. บีบ Ambu bag ต่อ
กลางดึกคืนนั้ น ท่านถ้กตามไปรับ EMS
หญิงชรารายหนึ่ งอย่้ ๆ ก็หมดสติไป

ญาติโทรแจูงว่าผู้ป่วย

5. สิ่งที่ท่านตูองเตรียมไปดูวยเป็ นพิเศษในรถ EMS คือ
ก. Ambu bag with mask
ข. adrenaline
ค. atropine

ง. dopamine

จ. endotracheal tube with guidewire
ฉ. laryngoscope with blade

ช. NSS, Acetar อย่างละ 2 ขวด
เมื่อท่านไปถึง

ญาติใหูประวัติว่าผู้ป่วยบ่นแน่นอก จากนั้ น

หมดสติไปนานประมาณ 15 นาที
ชีพจรคลำาไม่ไดู

ท่านพบว่าผู้ป่วยไม่หายใจ

4. สิ่งที่ท่านจะทำาต่อไปคือ ...

ก. โทรตามพยาบาลเวรคนอื่นมาช่วย
ข. เริม
่ ทำา CPR ทันที

ค. ติดเครื่อง defibrillator
ง.โทรปรึกษาแพทย์เวร
จ. เปิ ด i.v. line ทันที

แพทย์เวรมาถึงและประเมินผู้ป่วยแลูว
เตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ

บอกว่าเป็ น “asystole”

5. สิ่งที่ท่านตูองเตรียมเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจคือ
ก. ท่อช่วยหายใจขนาด 6.5, 7, 7.5

และ guidewire

ข. suction

ค. Ambu bag with mask ที่ขนาดเหมาะสมและสายต่อ oxygen
ง. laryngoscope สำาหรับใส่ทอ
่ ช่วยหายใจที่มีไฟสว่าง
จ. ถ้กทุกขูอ

หลังจากใส่ท่อช่วยหายใจเสร็จแลูว

ท่านเป็ นคนบีบ Ambu bag

6. ท่านจะบีบ Ambu ในอัตราเท่าใด
ก. 5 ครั้งต่อนาที

ข. 10 ครั้งต่อนาที

ค. 15 ครั้งต่อนาที
ง. 20 ครั้งต่อนาที

จ. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................

ท่านเปลี่ยนหนูาที่กับพยาบาลอีกท่านหนึ่ ง ไปเป็ นคนทำา external
cardiac massage

7. ตำาแหน่งที่ท่านจะวางมือเพื่อทำา external cardiac massage คือ
ก. กึ่งกลางทรวงอกระดับราวนม
ข. เหนื อระดับราวนม 1 นิ้ วมือ
ค. ทรวงอกขูางซูาย

ง. เหนื อลิ้นปี่ 2 นิ้ วมือ

จ. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful