You are on page 1of 2

FEBRER MES VEDRUNA. EQUIP DE PASTORAL 2018.

Dia 1
Gràcies, Senyor, pels Dia 2
Dia 5
mestres, professors que ens Gràcies, Senyor, per la
Gràcies, Senyor, per totes les
ensenyen a conviure, a nostra família, pel molt que
coses bones que ens fan la vida
comportar-nos i a estimar. Ells ens estimen, que com Sta.
més bonica: la natura, l’amor,
són fruit de l’amor de Sta. Joaquima sapiguem estimar-
l’amistat, la pau, la companyia i
Joaquima. los, ajudar-los i valorar tot el
els amics i amigues. Fes que
Perdó perquè a vegades la que fan per nosaltres.
com Sta. Joaquima siguem
nostra actitud no és Gràcies pel seu exemple i per
capaços d’apreciar-les i cuidar-
l’adequada i no tot el que ens ensenyen.
les.
donem importància als seus
esforços.
Dia 6 Dia 7
Dia 8
Senyor, et dono gràcies pel Gràcies Senyor perquè tinc
Senyor, et demano que jo sàpiga
dia que comencem, perquè salut. Et demano que ajudis
esforçar-me al màxim, compartir
ens ho passem molt bé a les persones que pateixen
les meves coses, tractar bé el
aprenent i compartint amb els alguna malaltia i que els
material de col·legi i respectar les
nostres companys la jornada donis forces per superar-la.
persones. Que com Sta.
escolar. Fes que aprofiti al Gràcies per la força que ens
Joaquima valori tot allò que se
màxim el temps que dóna veure com saben viure
m’ha donat. Fes que cada dia
compartim tots junts. Ajuda’ns amb el seu patiment. Que
que passi sigui una persona
a fer-ho com Sta. Joaquima Sta. Joaquima ens ajudi a
millor.
deia: “Tot per amor, res per saber gaudir al màxim dels
força.” moments de salut.

Dia 9
Dia 12 Dia 13
Avui amb un petit gest que
Senyor, et demano perdó per Senyor, et donem gràcies perquè
fem, el de l’esmorzar solidari,
les vegades que m’he barallat cada dia podem gaudir d’un plat
tots plegats aconseguirem
amb els meus germans i a taula. Fes que siguem agraïts
grans coses per gent que li fa
amics. De vegades m’enfado amb les persones que ens cuinen
falta. Gràcies Jesús per
amb els pares o amb els el menjar i els fem saber que els
organitzacions com Mans
mestres. Sé que això no està estimem. Fes que com Sta.
Unides, gràcies per tots els
bé i et demano que m’ajudis Joaquima sapiguem ser feliços
que col.laborem en projectes
a millorar. Que com Sta. quan com deia ella: Preferiu que
per fer d’aquest, un món millor.
Joaquima sàpigui tenir la us falti alguna cosa més que us
virtut de la paciència. sobri.

Dia 14 Dia 15
En aquesta Quaresma que Gràcies, Senyor,per la natura Dia 16
iniciem Senyor ensenya’ns a que has creat, per la terra i el Senyor, gràcies perquè els
ser valents com Sta. Joaquima mar, per les muntanyes, les nostres pares i mares tenen una
i a lluitar per la justícia i pel valls i els rius, per les feina que els permet guanyar-se
respecte a la vida, per tot el persones que treballen la el jornal. Et demanem que facis
que val la pena. Ajuda’ns a terra i recullen els aliments costat els qui estan a l’atur i els
respectar les normes de dels camps. Que com Sta. ajudis a ser pacients, a preparar-
convivència i a ser Joaquima sapiguem veure en se per trobar una altra feina i a
comprensius amb aquelles tot el que ens envolta la no perdre l’esperança.
persones que les trenquen. presència de Déu.

Dia 19 Dia 20
Jo et demano, Jesús, que Senyor, jo sé que la vida, Dia 21
sempre pensem en Tu, tant l’amor i l’alegria ens els has Senyor, fes que com Sta.
quan ens sentim feliços com regalat Tu generosament. Joaquima quan ens sentim
quan estem tristos, tant quan Ajuda’ns a gaudir d’aquest feliços, en pau, estimats, alegres
les coses ens surten bé com regal i ajuda’ns com Sta. i il·lusionats sapiguem donar-te’n
quan ens sembla que el món Joaquima a ser generosos les gràcies i compartir-ho amb els
s’enfonsa. Ajuda’ns a tenir amb els nostres companys i qui tenim més a prop. També que
esperança i fe i a fer-nos companyes, amb els nostres sapiguem donar ajuda i suport a
costat els uns als altres quan mestres i amb les nostres qui ho necessiti.
la tristesa ens guanyi. famílies.
Dia 26
Avui per la família Vedruna és
Dia 22 Dia 23 un dia gran. Tots celebrem
Senyor ajuda’ns a ser La veritat és molt maca, aquell gran esdeveniment on
valents i constants amb i la sinceritat, també. unes noies amb Joaquima van
els nostres projectes, És millor dir la veritat, que dir decidir d'iniciar un gran
amb els nostres mentides. Fes, Pare, que com compromís per ajudar les
compromisos. Que Sta. Joaquima, no anem pel noies.i la gent malalta.
sapiguem gaudir de la camí dolent, sinó pel bo, Nosaltres som aquí avui gràcies
satisfacció de l’esforç guiats per una brúixola que a la primera comunitat de
de la feina ben feta. sempre assenyali Jesús. germanes. Gràcies Jesús per
Joaquima i perquè la seva
tasca encara és viva avui.

Dia 28
Dia 27
La millor manera de
Joaquima a Balaguer vas
començar el dia és amb una
deixar empremta. Gràcies per
bona rialla. Avui per finalitzar
tots els exalumnes que han
el mes Vedruna ens
passat per aquestes aules. .
mereixem tots un fort
Segur que els valors Vedruna
aplaudiment.
hauran quedat dins del seu
FEM UN BON I FORT
cor i que allí on siguin, els que
APLAUDIMENT PER
els envolten ho notaran.
NOSALTRES I PER TOT EL
MÓN VEDRUNA.