You are on page 1of 3

SMK LAMBOR KIRI

PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2018

PANITIA : PRINSIP PERAKAUNAN

KETUA PANITIA : NOOR HAYATI BT SALLEH

PELAKSANAAN
BIL AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN CATATAN
J F M A M J J O S O N D
1 Sayang Sayang Akaun 1. Meningkatkan Murid / / / / / / / / / / / Guru mata
(Latih Tubi Berfokus) penguasaan murid tingkatan 4 pelajaran
dalam prinsip asas dan 5
perakaunan
2. Meningkatkan
keyakinan murid
dalam menjawab
soalan
2 Penghasilan Bahan 1. Menanamkan Guru mata Pra Tugasan Kertas 3
Bantu Belajar minat murid dalam Murid / / / / / / pelajaran SPM 2013
mata pelajaran tingkatan 4
Prinsip Perakaunan
2. Meningkatkan
kreativiti murid
3. Mengaplikasi ICT
(perisian
Microsoft)
3 Rakan Bantu Rakan 1. Meningkatkan Murid Guru mata
keupayaan murid Tingkatan 4 / / / / / / / / / / pelajaran
menjawab soalan &5
Kertas 2
2. Memberi
bimbingan secara
peribadi kepada
murid yang ada
masalah
pembelajaran

1
BIL AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAAN TINDAKAN CATATAN
J F M A M J J O S O N D
4 Kelas 1. Memantapkan penguasaan Murid / / / / / / / Guru mata
Tambahan bagi tajuk penting yang tingkatan 5 pelajaran
Terancang belum dikuasai.
2. Meningkatkan pencapaian
murid dalam peperiksaaan
6 Analisis 1. Mengenal pasti kekuatan Guru mata / / / / Guru mata Dilaksanakan selepas
Item dan kelemahan murid pelajaran pelajaran ujian/peperiksaan
dalam sesuatu topic
2. Membantu guru membuat
tindakan penambahbaikan
7 Klimaks 1. Meningkatkan penguasaan Murid / / Ketua Panitia
Akaun murid dalam tajuk tertentu Tingkatan 5
2. Meningkatkan keyakinan
murid dalam menjawab
soalan berformat SPM
8 Bengkel 1. Memberikan pendedahan Murid / / Ketua Panitia
Teknik kepada teknik berkesan Tingkatan 5
Berkesan menjawab soalan
Menjawab bertepatan dengan
Soalan kehendak peperiksaan
Prinsip SPM
Perakaunan 2. Meningkatkan pencapaian
dalam SPM
3. Menyakinkan murid untuk
menjawab soalan kertas 2

2
PELAKSANAAN TINDAKAN CATATAN
BIL AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN
J F M A M J J O S O N D
9 Head 1. Merancang kaedah Murid / / / / Guru mata
Count pengajaran dan Tingkatan 5 pelajaran
(Graf pembelajaran yang
Prestasi) memenuhi keperluan
kecerdasan pelbagai
murid.

2. Meningkatkan pencapaian
murid berdasarkan potensi
mereka

3. Melaksanakan program
yang memenuhi

Disediakan Oleh

…………………………..

(Noor Hayati bt Salleh)