You are on page 1of 34

This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalize ads and to analyze traffic.

Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of
cookies.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ LEARN MORE GOT IT

Το Βλαχομογλενίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα

Το Βλαχομογλενίτικο γλωσσικό ιδίωμα και η σχέση του με την Λατινική γλώσσα


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-Το v και το b της Λατινικής όταν βρίσκονται μεταξύ δύο φωνηέντων, στη
Βλαχομογλενίτικη παραλείπονται, επίσης όταν το v βρίσκεται στην αρχή της
λέξης συχνά γίνεται g πχ. vivus γίνεται giu, uva γίνεται ua, vermis γίνεται
germ, caballus γίνεται callu
-Το qu στη Λατινική προφέρεται κβ – στην Βλαχομογλενίτικη κ ή τσ ή π
-Το c στη Λατινική προφέρεται κ – στην Βλαχομογλενίτικη κ ή τσ
-Το ex της Λατινικής γίνεται s στην Βλαχομογλενίτικη
-Το in και το im της Λατινικής γίνεται an και am στην Βλαχομογλενίτικη
-Περιπτώσεις όπου το d γίνεται j πχ. adiutor jiutor, dico jic ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
-Περιπτώσεις αντικατάστασης συμφώνων l, n, m, με το r πχ. mola γίνεται
mora, monumentum γίνεται mormentur
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
-Περιπτώσεις εναλλαγής συμφώνων p και c πχ. pectino γίνεται ceptin, pectus
γίνεται cept

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Λατινικά – Βλαχομογλενίτικα


GREEK – Latin – Vlachomoglenitiki
ΑΓΑΘΟΣ bonus bunu
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΑΓΑΘΟΣΥΝΗ bonitas bunitate
ΑΓΓΕΙΟ(φλέβα) vena vina
ΑΓΕΛΑΔΑ vacca vacca
ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ non ridens nou rodi
ΑΓΙΟΣ sanctus samtu
ΑΓΚΑΘΙ spina spina
ΑΓΚΑΛΙΑ inbracio anbraca
ΑΓΟΡΑΖΩ compario cumpar
ΑΓΡΟΣ ager agru
ΑΓΩ duco duc
ΑΔΕΙΟΣ desertus disortu
ΑΔΕΛΦΗ soror sora
ΑΔΕΛΦΟΣ frater frati
ΑΔΡΑΧΤΙ fusus fusu
ΑΙΓΑ capra capra
ΑΙΜΑ sanguis songi
ΑΚΟΜΗ unquam anca
ΑΚΟΥΩ audio ud
ΑΛΑΤΙ sal sare
ΑΛΕΘΩ machino machin
ΑΛΕΙΦΩ ungo ung
ΑΛΕΥΡΙ farina farina
ΑΛΛΑΧΟΥ aliubire liurea
ΑΛΛΙΩΣ aliamente liumintere
ΑΛΜΗ salimuria salamura
ΑΛΟΓΟ caballus callu
ΑΛΩΝΙΖΩ(τρυγώ) tribulo trair
ΑΜΑΡΤΙΑ peccatio piccati
ΑΜΠΕΛΟΣ vinis vinia
ΑΝΑΒΩ apprendo prind
ΑΝΑΠΑΥΟΜΑΙ repauso repaus
ΑΝΕΜΟΣ vendus vindu
ΑΝΘΗ flori flori
ΑΝΘΙΖΩ unfloresco unfurles

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΑΝΘΡΩΠΟΣ homo homu
ΑΝΟΙΓΩ discludo disclud
ΑΝΟΙΞΗ primo vere prima vera
ΑΠΑΛΛΑΣΩ liberto liert
ΑΠΕΝΑΝΤΙ de ecco inte di c’ inte
ΑΠΟ de di
ΑΠΟΜΑΧΟΣ veteranus bitarnu
ΑΠΟΝΕΡΑ lotura latura
ΑΡΙΘΜΟΣ numerus numeru
ΑΡΙΣΤΕΡΑ leava leva
ΑΡΚΟΥΔΑ ursus ursonia
ΑΡΜΕΓΩ mulgeo mulg
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ masculus mascuru
ΑΡΤΟΣ panis poni
ΑΡΧΗΓΟΣ capitanus capitanu
ΑΡΧΩΝ(θεός) dominus domnu
ΑΣΜΑ canticum conticu
ΑΣΤΕΡΙ stella stella
ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ serenus sirinu
ΑΥΓΟ ovum ou
ΑΥΡΙΟ mane moni
ΑΥΤΉ illa ia
ΑΥΤΙ auricula ureclia
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ imperator ampiratu
ΑΥΤΟΣ ille iell
ΑΥΤΟΣ ΕΔΩ eccum istus c’ista
ΑΥΤΟΥ illum llu
ΑΦΡΟΣ spuma spuma
ΑΧΛΑΔΙΑ pirus peru
ΑΧΥΡΟ palea palia
ΒΑΡΥΝΩ ingrevico angreco
ΒΑΡΥΣ gravis greu
ΒΑΣΤΑΖΩ porto port
ΒΑΣΤΑΚΤΟΣ portatus purtatu

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΒΓΑΖΩ exutulo scot
ΒΓΑΙΝΩ exeo ies
ΒΕΛΑΖΩ exbero sber
ΒΕΛΟΝΗ acus acu
ΒΗΧΑΣ tussis tussi
ΒΙΟΛΕΤΙ(λουλούδι) viola gior
ΒΛΕΠΩ video ved
ΒΟΗΘΟΣ adiutor jiutor
ΒΟΣΚΗ pastus pastire
ΒΟΣΚΟΣ pecorarius picuraru
ΒΟΣΚΩ pasco pasc
ΒΟΥΒΟΣ mutus mutu
ΒΟΥΛΩΝΩ stupeo stup
ΒΟΥΣ bos bou
ΒΟΥΤΥΡΟ unctum untu
ΒΡΑΔΥ serum sera
ΒΡΑΖΩ ferbeo ierb
ΒΡΑΧΟΣ rupes rupa
ΒΡΑΧΩΔΕΣ(ύψωμα) scrupus scrca
ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ udus udu
ΒΡΕΧΩ mergo merg
ΒΡΕΧΩ udo ud
ΒΡΙΣΚΩ afflo affl
ΒΡΟΝΤΩ tono tun
ΒΡΟΧΗ pluvia ploia
ΒΡΩΜΙΖΩ inputesco anputsos
ΓΑΙΑ terra tsarra
ΓΑΛΑ lactus lapti
ΓΑΜΟΣ nuptiae nunta
ΓΑΥΓΙΖΩ latro latr
ΓΕΛΩ rideo rod
ΓΕΜΙΖΩ impleo ampliam
ΓΕΝΕΙΑΔΑ barba barba
ΓΕΝΝΩ feto fet

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΓΕΦΥΡΑ pons punti
ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ caprarius capraru
ΓΛΕΙΦΩ lingo ling
ΓΛΥΚΑΙΝΩ dulco dulcos
ΓΛΥΚΟΣ dulcis dulci
ΓΛΩΣΣΑ lingua limpa
ΓΝΕΘΩ torqueo torqu
ΓΝΩΡΙΖΩ cognosco cunosc
ΓΟΝΑΤΟ genus genucl
ΓΥΜΝΟΣ nudus nudu
ΓΥΝΑΙΚΑ mulier muliare
ΓΥΡΙΖΩ torno torn
ΔΑΚΡΥ lacrima locrimu
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ anellus ninellu
ΔΕΙΠΝΟΣ coena cina
ΔΕΛΕΑΖΩ ganno cannes
ΔΕΝΔΡΟ(αυτοφυές καρπ) prunus prunu
ΔΕΝΔΡΟ(καρποφόρο) pomus pomu
ΔΕΝΔΡΟ(ξερό) arbor arbur
ΔΕΝΩ lego leg
ΔΕΣΙΜΟ ligatio legatura
ΔΙΑΓΡΑΦΩ mut mut
ΔΙΑΛΕΓΩ elligo leg
ΔΙΑΜΕΣΟΥ per-in prin
ΔΙΑΡΡΕΩ colo cur
ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ cerno cern
ΔΙΕΥΘΕΤΩ dirigo direg
ΔΙΚΑΖΩ judico judic
ΔΙΚΗ ΜΑΣ nostra nostra
ΔΙΚΗ ΜΟΥ mea ma
ΔΙΚΗ ΣΑΣ vestra vostra
ΔΙΚΗ ΣΟΥ tua ta
ΔΙΚΟ ΣΑΣ vester vostru
ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ noster nostru

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ meus meu
ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ tuus tou
ΔΙΝΩ do dau
ΔΙΟΤΙ quia qua
ΔΙΠΛΩΝΩ plico plec
ΔΟΝΤΙ dens dint
ΔΟΥΛΕΙΑ lucrum lucru
ΔΡΑΚΟΣ draco dracu
ΔΡΕΠΑΝΙ sicilis secire
ΔΥΩ excapito scapit (τοπωνύμιο)
ΕΒΔΟΜΑΔΑ septimana saptamona
ΕΓΓΟΝΟΣ nepos nepot
ΕΓΓΥΣ propius propi
ΕΓΚΛΕΙΩ includo ancliud
ΕΔΑΦΟΣ(επιφάνεια) pavimentum pimintu
ΕΔΩ ΤΩΡΑ eccum modo c’mo
ΕΙΜΑΙ sum sam
ΕΚΕΙ eccum illoc c’olla
ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΚΕΙ eccum illus c’ella
ΕΚΘΕΤΩ(διηγούμαι) expono spun
ΕΚΜΥΖΩ sugo sug
ΕΚΤΕΙΝΩ tendo tind
ΕΛΚΩ traho trag
ΕΜΕΙΣ nos noi
ΕΜΕΤΩ vomo vom
ΕΜΦΥΣΩ inflo anfl
ΕΝΑΣ unus unu
ΕΝΑΤΗΣ(οι της 9ης λεγεώνας) nonanti noanti (τοπωνύμιο Νότια)
ΕΝΗΛΙΚΟΣ barbatus barbatu
ΕΝΩΠΙΟΝ ante antru
ΕΞΑΝΕΜΙΖΩ exventulo svintur
ΕΞΑΙΤΙΑΣ de inter di’ntru
ΕΞΑΦΑΝΙΖΩ pereo per
ΕΟΡΤΗ servatoria sarbatori

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΕΠΑΓΡΥΠΝΩ vigilo vegl
ΕΠΑΝΩΘΕΝ desuper disupru
ΕΠΕΙΔΗ quiaquid quoqui
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ(ξένος) hospes oaspes
ΕΠΟΧΗ tempus timpu
ΕΡΧΟΜΑΙ venio vin
ΕΡΩΤΩ interrogo antreb
ΕΣΥ tu tu
ΕΤΟΣ annus annu
ΕΦΙΠΠΕΥΩ in caballico ancallic
ΕΦΙΠΠΟΣ in caballarius ancallar
ΕΧΩ habeo ham
ΖΕΣΤΗ calor calori
ΖΗΤΩ quaero quer
ΖΥΓΟΣ jugum jugu
ΖΩΝΗ(ενδυμασία) corella coraua
ΖΩΝΗ(ίππου) cingula clinga
ΖΩΝΤΑΝΟΣ vivus giu
ΗΛΙΟΣ solis sori
ΗΝΙΑ capestro capestru
ΗΧΩ (ρημ) sono sun
ΘΑΛΑΣΣΑ mare mare
ΘΕΛΩ volo voi
ΘΕΡΜΟΣ caldus caldu
ΘΕΡΜΟΤΗΣ caldura caldura
ΘΗΛΙΑ laceus lacu
ΘΗΛΥΚΗ femina femina
ΘΡΗΝΩ plango plong
ΘΥΡΩΜΑΤΑ(ποταμού) ostia oshia (προηγούμενη ονομασία του οικισμού
Αρχάγγελος απο την λατινική λέξη ostium ostii και στον πληθυντικό ostia. Στην
Βλαχομογλενίτικη εκδοχή εμφανίζεται στον ενικό αριθμό ως oshiun, γενική
ενικού oshiin και στον πληθυντικό αριθμό oshian. Η προσθήκη του n στο τέλος
της λέξης έχει χαρακτήρα κατάδειξης τόπου) περισσότερα
ΙΔΡΩΝΩ sudo sud

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΙΚΑΝΟΠΟΙΩ saturo satur
ΙΣΙΑ directo dirept
ΚΑΘΑΡΟΣ curatus curatu
ΚΑΘΟΜΑΙ sedeo sod
ΚΑΙ sic si
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ novus nou
ΚΑΙΩ ardeo ard
ΚΑΛΩ voco vicnes
ΚΑΜΠΑΝΑ campana campana
ΚΑΜΠΟΣ campus compu
ΚΑΝΩ facio fac
ΚΑΠΑΚΙ(μαγειρέματος) testum tsost
ΚΑΠΕΛΟ casula catsua
ΚΑΠΝΙΖΩ fumico fum
ΚΑΠΟΙΟΙ nescioqui nisti
ΚΑΡΓΙΑ corvus corvu
ΚΑΡΥΔΙ nux nuc
ΚΑΤΑΝΟΩ intelligo antsilleg
ΚΑΤΑΠΙΝΩ ingluttio anglutt
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ adparo dar
ΚΕΡΑΤΟ cornu cornu
ΚΕΡΙ(φως) luminare luminare
ΚΕΦΑΛΗ caput capu
ΚΕΧΡΙ milium meil
ΚΙΤΡΙΝΟΣ galbinus galbinu
ΚΛΑΔΙ(ξερό) ramulus ramuru
ΚΛΕΦΤΗΣ fur fur
ΚΛΩΣΤΗ filum iru
ΚΟΙΜΑΜΑΙ dormio dorm
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ(φως δημοσιότητας) lumen lume
ΚΟΙΝΩΝΙΑ (θεία) communicare cumminicare
ΚΟΚΚΑΛΟ os os
ΚΟΚΚΟΣ (δημητριακού) spica spica
ΚΟΙΛΙΑ follis folli

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΚΟΙΤΩ capto cat
ΚΟΜΠΟΣ nodus nodu
ΚΟΠΑΝΟΣ malleus malliu
ΚΟΣΚΙΝΙΖΩ cerno cern
ΚΟΤΑ gallina gallina
ΚΟΤΣΥΦΙ merula nierla
ΚΟΥΡΕΥΩ tondeo tund
ΚΟΥΤΑΛΙ lingula lingura
ΚΡΑΣΙ vinum vinu
ΚΡΑΤΩ teneo tson
ΚΡΑΥΓΑΖΩ ululo url
ΚΡΕΑΣ carne carni
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ceapa ceapa
ΚΡΙΘΑΡΙ hordium hords
ΚΡΟΥΩ batuo bat
ΚΡΥΟ frigus frigu
ΛΑΓΟΣ lepuris liepuru
ΛΑΜΒΑΝΩ levo leu
ΛΑΣΠΗ lutum lutu
ΛΕΙΧΗΝΑ scabies scaiba
ΛΕΥΚΑ populus tupola
ΛΕΥΚΟΣ albus albu
ΛΕΩ dico jic
ΛΙΠΟΣ sevum seu
ΛΥΚΟΣ lupus lupu
ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ coco coc
ΜΑΘΑΙΝΩ invitio anvets
ΜΑΚΡΥΑ departe diparti
ΜΑΚΡΥΣ longus longu
ΜΑΛΑΚΩΝΩ mollio moll
ΜΑΛΙ lana lona
ΜΑΛΩΝΩ certo cert
ΜΑΝΙΤΑΡΙ boletus buretu
ΜΑΣΩ masticate mastic

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΜΑΤΙ oculus ocliu
ΜΑΥΡΙΖΩ nigresco nigres
ΜΕΓΑΛΩΝΩ cresco cresc
ΜΕΘΗ imbibitare anbitare
ΜΕΛΙΣΣΑ alvina albina
ΜΕΝΩ maneo mon
ΜΕΣΑ in ad intro anuntru
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΖΩ(κοπάδι) merido mirid
ΜΕΤΑΦΕΡΩ porto port
ΜΕΤΩΠΟ fronto frunti
ΜΗΛΟ melum meru
ΜΗΝΑΣ mensis mes
ΜΗΧΑΝΗ machina macina
ΜΙΚΡΟΣ minutus minut
ΜΝΗΜΕΙΟ monumentum mormentur (τοπωνύμιο)
ΜΟΝΟΣ singulus singuru
ΜΟΣΧΟΣ vitellus vitsollu
ΜΟΥΔΙΑΖΩ admortio anmurtsos
ΜΠΑΙΝΩ intro antr
ΜΠΛΕ venetus vinat
ΜΠΟΡΩ potis pot
ΜΥΓΑ musca musca
ΜΥΛΟΣ mola mora
ΜΥΞΑ mucus muc
ΜΥΡΜΗΓΚΙ formica furnica
ΜΥΤΗ nasus nasu
ΝΑ si si
ΝΑΟΣ (ρυθμ.Βασιλική) basilica baserica
ΝΕΚΡΟΣ mortuus mortu
ΝΕΟΣ novus nou
ΝΕΟΣ(ηλικία) tener tiner
ΝΕΟΤΗΣ juventus junie
ΝΕΡΟ aqua apa
ΝΟΥΣ mens mint

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΝΥΜΦΕΥΩ marito marit
ΝΥΧΙ ungula unglia
ΝΥΧΤΑ nox nopte
ΞΕΡΩ scio stiu
ΞΙΝΟΣ acre acr
ΞΥΛΟ lignum lemnu
ΞΥΝΩ scalpo scarpin
ΞΥΝΩ(έριον) excarmino scarmin
ΟΙΚΙΑ casa casa
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ spiritus spirtu
ΟΛΟΣ totus totu
ΟΝΟΜΑ nomen nume
ΟΞΥΑ fagus fagu
ΟΠΩΣ quaqua quaquum
ΟΡΑΜΑ visus visu
ΟΡΚΙΖΩ juro jur
ΟΡΜΩ salio sar
ΟΣΤΡΥΑ(δένδρο) carpinus carpinu
ΟΤΑΝ quando quon
ΟΥΡΑ cauda coda
ΟΥΤΕ ni nisi ni nitsi
ΟΧΙ non nou
ΠΑΓΕΤΟΣ glacies glets
ΠΑΙΖΩ joco joc
ΠΑΙΧΝΙΔΙ iocus jocu
ΠΑΛΑΙΟΣ vetus vecliu
ΠΑΛΑΜΗ palma palma
ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ marito marit
ΠΑΡΑΚΑΛΩ rogo rog
ΠΑΡΕΙΑ (βλέφαρα) gena gena (τοπωνύμιο – κορυφή Τζένας)
ΠΑΣΣΑΛΟΣ palus paru
ΠΑΤΩ calco calc
ΠΑΧΝΗ bruma bruma
ΠΕΔΗ pedica pedica

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΠΕΘΑΙΝΩ morior mor
ΠΕΘΕΡΟΣ socer socru
ΠΕΡΙΕΛΙΣΩ inverto anvartes
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ margo margin
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ magis mai
ΠΕΡΝΩ trajicio trec
ΠΕΦΤΩ cado cad
ΠΗΓΗ fontana faltona (τοπωνύμιο)
ΠΙΑΝΩ captio cats
ΠΙΚΡΟΣ amarus marosu
ΠΙΝΩ(απαρεμφατο) bibere bere
ΠΙΣΤΕΥΩ credo crides
ΠΛΕΥΡΑ parte parti
ΠΛΕΥΡΑ(σώμα) costa costa (τοπωνύμιο)
ΠΛΗΡΕΣ saturum satur
ΠΛΗΣΙΟΝ prope propi
ΠΝΙΓΩ neco nec
ΠΟΔΙ pediculus pijoru
ΠΟΙΟΣ; quallis quari
ΠΟΛΥΣ multus multu
ΠΟΝΟΣ dolor doru
ΠΟΝΤΙΚΟΣ sorex soric
ΠΟΡΤΑ ustia ushia
ΠΟΣΟ(ερωτ.) quantus quot
ΠΟΤΑΜΙ vallis valli
ΠΟΤΕ(ερωτ.) quand quon
ΠΟΤΙΖΩ(ζώα) adaquo dap
ΠΟΥ unde undi
ΠΟΥΛΩ vendo vind
ΠΡΟΒΑΤΟΝ ovis oi
ΠΡΟΒΑΤΟ(Αρσεν.) berbex berbec
ΠΡΟΔΟΣΙΑ predare pridare
ΠΡΩΙΜΟΣ temporivus timpurivu
ΠΡΩΤΑ primo prima

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΠΡΩΤΟΣ primus primu
ΠΥΚΝΟΣ densus desu
ΡΑΒΩ consuo cus
ΡΟΚΑ(επεξ.μαλλιού) furca furca
ΣΑΚΚΟΣ saccus saccu
ΣΑΜΑΡΙ sagmarius samaru
ΣΑΝΙΔΙ scandula scondura
ΣΑΠΙΖΩ putrifacio putrijos
ΣΒΗΝΩ stingo sting
ΣΕΛΗΝΗ luna luna
ΣΙΓΩ taceo taes
ΣΙΔΗΡΟΣ ferrum herru
ΣΙΤΟΣ granum gronu
ΣΚΑΩ(σχίζω) crepo crep
ΣΚΕΠΑΖΩ cooperio coopires
ΣΚΕΠΑΖΩ(χώμα) invelo anvales
ΣΚΙΑ umbra umbra
ΣΚΟΝΤΑΦΤΩ impedico ampedic
ΣΚΟΡΔΟ allium alliu
ΣΚΟΡΠΙΖΩ (χαλώ) spargo sparg
ΣΚΟΥΛΙΚΙ vermis germ
ΣΚΟΥΛΙΚΙΑΡΗΣ germinosus germinosu
ΣΚΥΛΑΚΙ catellus catsollu
ΣΚΥΛΟΣ canem coni
ΣΠΑΩ frango frong
ΣΠΕΡΝΩ semino semin
ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ scintilia scanteil
ΣΠΥΡΙ granuceum garnucu
ΣΤΑΥΡΟΣ crucis cruci
ΣΤΑΦΥΛΙ uva ua
ΣΤΑΧΤΗ cinuceus cinusa
ΣΤΕΚΟΜΑΙ sto stau
ΣΤΕΛΝΩ tramitto trimett
ΣΤΕΝΟΣ strictus strimtu

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΣΤΕΦΩ incorono ancurun
ΣΤΗΘΟΣ pectus cept
ΣΤΡΩΝΩ sterno stern
ΣΥΛΛΕΓΩ aduno dun
ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΩ indenso andes
ΣΥΝΝΕΦΟ nobilum noru
ΣΥΣΚΟΤΙΖΩ intenebrico antuneric
ΣΦΑΓΗ jugulare jungliare
ΣΦΑΖΩ jugulo jungl
ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ(δένδρο) jugaster jugastra
ΣΦΗΚΑ vespa gesp
ΣΦΙΓΓΩ stringo string
ΣΦΙΞΙΜΟ(τυριού) inclago ancliag
ΣΧΙΖΩ rumpo rup
ΣΧΟΙΝΙ funis funi
ΣΧΟΙΝΙ(λεπτό) acia atsa
ΤΑΧΥΤΗΤΑ curro curron
ΤΕΚΝΟ fillius filliu
ΤΕΤΜΗΜΕΝΟΣ taliatus taliatu
ΤΙΝΑΖΩ excutulo scutur
ΤΟΜΗ taliatura taliatura
ΤΟΠΟΘΕΤΩ pono pun
ΤΟΠΟΣ locus locu
ΤΟΤΕ tunc tunci
ΤΡΑΓΟΥΔΩ canto cant
ΤΡΑΠΕΖΙ mensula masa
ΤΡΕΛΟΣ turbitu anturbitu
ΤΡΕΜΩ tremulo tremur
ΤΡΙΒΩ frico frec
ΤΡΙΧΑ pilus peru
ΤΡΩΩ manduco mananc
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ urdica urdjica
ΤΥΦΛΟΣ orbus orbu
ΥΒΡΙΣ injuria injurare

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΥΓΕΙΑ sanitas sanatate
ΥΙΟΣ filius iliu
ΥΠΑΚΟΥΩ ausculto scult
ΥΠΗΡΕΤΩ serve sirbes
ΥΠΝΟΣ somnus sonu
ΥΠΟ(απο κάτω) sub sup
ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ camisia camesia
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΑΙ remaneo ramon
ΦΑΚΗ lens lindi
ΦΑΡΔΥΣ largus largu
ΦΕΥΓΩ fugio fug
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ autumnus tomna
ΦΙΔΙ serpens sarpi
ΦΙΛΟΣ socius socu
ΦΟΡΑΔΑ equa iapa
ΦΟΡΤΩΝΩ incarrico ancarc
ΦΤΕΡΗ filix ferica
ΦΤΕΡΝΑ calcaneum calcon
ΦΤΕΡΟ penna penna
ΦΥΛΛΟ frundis frunja
ΦΩΛΙΑ(πτηνού) cubium cuib
ΦΩΤΙΑ focus focu
ΧΑΛΑΖΙ grandine grindini
ΧΑΝΩ perdo perd
ΧΑΡΙΣ (Αφροδίτης) chara venus chiara vina (Νεράϊδα κατα την Βλαχομογλενίτικη
μυθολογία) περισσότερα
ΧΑΡΤΙ carta carti
ΧΕΙΜΩΝΑΣ hiberna iarna
ΧΕΡΙ manus mona
ΧΙΛΙΑ millia millia
ΧΙΟΝΙ neve neua
ΧΛΩΡΟΣ virens verjs
ΧΟΙΡΟΣ porcus porcu
ΧΟΝΤΡΟΣ grossus grossu

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΧΟΡΟΣ chora hor
ΧΟΡΤΟ herba iarba
ΧΡΥΣΟΣ aurum oru
ΧΤΕΝΙΖΩ pectino ceptin
ΧΤΥΠΩ batto batt
ΨΑΛΙΔΙ forfex forfec
ΨΑΡΑΣ piscator pistar
ΨΑΡΙ piscis pesti
ΨΕΥΔΟΣ mendacium mincun
ΨΗΛΟΣ altus naltu
ΨΥΧΗ(εμφύσησις) suflitus suflitu
ΩΜΟΣ numerus numeru

ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ


ΣΑΒΒΑΤΟ sabbatum sobbata
ΚΥΡΙΑΚΗ dominica duminica
ΔΕΥΤΕΡΑ(ημ. Σελήνης) lunae lunia
ΤΡΙΤΗ(ημ.Αρη) martis marts
ΤΕΤΑΡΤΗ(ημ.Ερμή) mercuri niercur
ΠΕΜΠΤΗ(ημ.Δία) jovis joi
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ημ. Αφροδίτης) veneris vinier

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Ca s-ti le vallea, si brazda ti porta
(Αν σε πάρει το ποτάμι, σε κουβαλάει και το αυλάκι)
La noi si gardurli, sa di carnats di porc
(Σε μας και οι φράχτες είναι απο χοιρινά λουκάνικα)
Di tse t-su frica nu scap
(Απο αυτό που φοβάσαι δεν ξεφεύγεις)
Axenu bou tucu mai gros ai
(Το ξένο βόδι πάντα είναι πιό παχύ)
An barlogu di coni, nu ubide poni

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
(Στη φωλιά του σκύλου μην ψάχνεις ψωμί)
Statu ca magaru pri punti
(Σταμάτησε σαν τον γάϊδαρο πάνω στη γέφυρα)
Mintsunas una uara, tsoni minti di lanta uara
(Είπες ψέμματα μια φορά, να το θυμάσαι την άλλη φορά)
Anvitsatura nu si turesti cu inca an ureclii
(η γνώση δεν μεταγγίζεται με χωνί στα αυτιά)
Fricosu si di umbra lui si spara
(ο φοβιτσιάρης τρομάζει και απο την σκιά του)
Iundi tsorba, tu lingura
(όπου ζωμός, εσύ κουτάλι)
La orbu puliu Domnu al liu dara cuibu
(στο τυφλό πουλί ο Θεός φτιάχνει φωλιά)
Grantsaru iundi va, cola u puni manusa
(ο αγγειοπλάστης όπου θέλει, εκεί βάζει το χερούλι)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
As ve una lisitsa un djangaras
si il jisi la un pin:
-Na ni la tsoni djangarasu, io s’mi duc si fur gallin, si j’dau si la tini.
La jacatso di pin djangarasu si si dusi si fura gallin si li manco.
ca vini anga pinu, ra crescut nalt si nu pute s’il la le djangarasu.
jisi lisitsa:
-Do in la djangarasu , pinuli
-Nu ‘ts la dau
-S’mi duc si il jic la baltia
si vina s’ti talia.
Pinu jisi : duti.
-Ai baltiu s’la tail pinu.
Baltia jisi : nu vin
-S’mi duc la focu, s’il jic si vina si ts’u arda darjaua.
Baltia jisi : duti

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
-Ai foculi si il liu ards darjaua lu baltia
Focu jisi : nu vin
-S’mi duc s’u vicnes vallea, s’ti stinga
Focu jisi : duti
-Ai valle s’la stings focu
Valli jisi : nu vin
-S’mi duc s’la vicnes bou, s’ti be.
Valli jisi : duti
-Ai bouli s’u bei vallea
Bou jisi : nu vin
-S’mi duc s’il jic la lupu, s’ti mananca
Bou jisi : duti
-Ai lupuli s’la manants bou
Lupu jisi : nu vin
-S’mi duc s’il jic la lovatsu, s’ti taltsasca
Lupu jisi : duti
-Ai lovatsuli s’la taltsos lupu
Lovatsu jisi : nu vin
-S’mi duc s’la vicnes soricu si ts’li mananca urecliili.
Lovatsu jisi : duti
-Ai soriculi s’li manants urecliili lu lovatsu.
Soricu jisi : nu vin
-S’mi duc s’u vicnes matsa, s’ti mananca
Soricu jisi: duti
-Ai matsu s’la manants soricu
Matsa jisi : undi ii ?
Matsa dupu soric, soricu dupu lovats, lovatsu dupu lup, lupu dupu bou,
bou dupu vallea, valli dupu foc, focu dupu darjaua, baltia dupu pin, si la talio
pinu, si lisitsa as la lo djangarasu si si dusi casa.
……Si iaou vini di cola ! !
Παραδοσιακό παραμύθι στον Αρχάγγελο Αλμωπίας
Πρώτη καταγραφή έγινε το 1889 απο το γερμανό γλωσσολόγο Gustav Weigand
στο βιβλίο του Vlacho Meglen έκδοση 1890.

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ΛΕΞΙΚΑ
1.ΕΛΛΗΝΟ-ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΧΡΗΣΤΟΥ Μ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ (ΦΕΞΗ 1908 ).
2.ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
(ΣΕΚΕΛΛΑΡΙΟΥ1909).
3.UNIVERSITY OF NOTRE DAME (online english – latin dictionary).
4.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Αχιλλέα Τζαρτζάνου (εκδ. ΟΕΔΒ).
5.ΛΑΤΙΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 1884)
Έρευνα και αντιστοίχιση Λατινικών λημμάτων με το Λατινικό ιδίωμα στον
Αρχάγγελο Αλμωπίας, Τάσος Παστρίτσης.

English-Greek-Latin-Vlachomoglenitiki

adjure ΟΡΚΙΖΩ juro jur


adjust ΔΙΕΥΘΕΤΩ dirigo direg
adult ΕΝΗΛΙΚΟΣ barbatus barbatu
alive ΖΩΝΤΑΝΟΣ vivus giu
all ΟΛΟΣ totus totu
allure ΔΕΛΕΑΖΩ ganno cannes
and ΚΑΙ sic si
ant ΜΥΡΜΗΓΚΙ formica furnica
apple ΜΗΛΟ melum meru
armful ΑΓΚΑΛΙΑ inbracio anbraca
ash ΣΤΑΧΤΗ cinuceus cinusa
assistant ΒΟΗΘΟΣ adiutor jiutor
attract ΕΛΚΩ traho trag
autumn ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ autumnus tomna
barley ΚΡΙΘΑΡΙ hordium hords
be vigilant ΕΠΑΓΡΥΠΝΩ vigilo vegl
bear ΑΡΚΟΥΔΑ ursus ursonia

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
beard ΓΕΝΕΙΑΔΑ barba barba
because of ΕΞΑΙΤΙΑΣ de inter di’ntru
because ΔΙΟΤΙ quia qua
because ΕΠΕΙΔΗ quiaquid quoqui
bee ΜΕΛΙΣΣΑ alvina albina
beech ΟΞΥΑ fagus fagu
before ΕΝΩΠΙΟΝ ante antru
believe ΠΙΣΤΕΥΩ credo crides
bell ΚΑΜΠΑΝΑ campana campana
bellow ΒΕΛΑΖΩ exbero sber
belly ΚΟΙΛΙΑ follis folli
belt ΖΩΝΗ(ενδυμασία) corella coraua
bind ΔΕΝΩ lego leg
binding ΔΕΣΙΜΟ ligatio legatura
bitter ΠΙΚΡΟΣ amarus marosu
black out ΣΥΣΚΟΤΙΖΩ intenebrico antuneric
blackbird ΚΟΤΣΥΦΙ merula nierla
blind ΤΥΦΛΟΣ orbus orbu
blood ΑΙΜΑ sanguis songi
blossom ΑΝΘΙΖΩ unfloresco unfurles
blue ΜΠΛΕ venetus vinat
boil ΒΡΑΖΩ ferbeo ierb
bone ΚΟΚΚΑΛΟ os os
born ΓΕΝΝΩ feto fet
brake ΠΕΔΗ pedica pedica
bread ΑΡΤΟΣ panis poni
bridge ΓΕΦΥΡΑ pons punti
brine ΑΛΜΗ salimuria salamura
brother ΑΔΕΛΦΟΣ frater frati
burn ΚΑΙΩ ardeo ard
butter ΒΟΥΤΥΡΟ unctum untu
buy ΑΓΟΡΑΖΩ compario cumpar
calf ΜΟΣΧΟΣ vitellus vitsollu
can ΜΠΟΡΩ potis pot

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
captain ΑΡΧΗΓΟΣ capitanus capitanu
carry ΒΑΣΤΑΖΩ porto port
carry ΜΕΤΑΦΕΡΩ porto port
champain ΚΑΜΠΟΣ campus compu
chest ΣΤΗΘΟΣ pectus cept
chicken ΚΟΤΑ gallina gallina
child ΤΕΚΝΟ fillius filliu
choke up ΒΟΥΛΩΝΩ stupeo stup
choke ΠΝΙΓΩ neco nec
choose ΔΙΑΛΕΓΩ elligo leg
church ΝΑΟΣ (ρυθμ.Βασιλική) basilica baserica
cincture ΖΩΝΗ(ίππου) cingula clinga
clean ΚΑΘΑΡΟΣ curatus curatu
cloud ΣΥΝΝΕΦΟ nobilum noru
coat ΑΛΕΙΦΩ ungo ung
cold ΚΡΥΟ frigus frigu
collect ΣΥΛΛΕΓΩ aduno dun
comb ΧΤΕΝΙΖΩ pectino ceptin
come ΕΡΧΟΜΑΙ venio vin
communion ΚΟΙΝΩΝΙΑ (θεία) communicare cumminicare
complete ΠΛΗΡΕΣ saturum satur
condense ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΩ indenso andes
cook ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ coco coc
cord ΣΧΟΙΝΙ(λεπτό) acia atsa
cough ΒΗΧΑΣ tussis tussi
cover ΚΑΠΑΚΙ(μαγειρέματος) testum tsost
cover ΣΚΕΠΑΖΩ cooperio coopires
cow ΑΓΕΛΑΔΑ vacca vacca
crown ΣΤΕΦΩ incorono ancurun
crucifix ΣΤΑΥΡΟΣ crucis cruci
cry ΚΡΑΥΓΑΖΩ ululo url
dance ΧΟΡΟΣ chora hor
dead branch ΚΛΑΔΙ(ξερό) ramulus ramuru
dead ΝΕΚΡΟΣ mortuus mortu

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
delete ΔΙΑΓΡΑΦΩ mut mut
dense ΠΥΚΝΟΣ densus desu
die ΠΕΘΑΙΝΩ morior mor
dinner ΔΕΙΠΝΟΣ coena cina
disappear ΕΞΑΦΑΝΙΖΩ pereo per
distaff ΡΟΚΑ(επεξ.μαλλιού) furca furca
dog ΣΚΥΛΟΣ canem coni
doggy ΣΚΥΛΑΚΙ catellus catsollu
doorframe ΘΥΡΩΜΑΤΑ(ποταμού) ostia oshia
dragon ΔΡΑΚΟΣ draco dracu
drain ΑΠΟΝΕΡΑ lotura latura
drink ΠΙΝΩ(απαρεμφατο) bibere bere
dry tree ΔΕΝΔΡΟ(ξερό) arbor arbur
ear ΑΥΤΙ auricula ureclia
eat ΤΡΩΩ manduco mananc
egg ΑΥΓΟ ovum ou
elsewhere ΑΛΛΑΧΟΥ aliubire liurea
emperor ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ imperator ampiratu
empty ΑΔΕΙΟΣ desertus disortu
enclose ΕΓΚΛΕΙΩ includo ancliud
enter ΜΠΑΙΝΩ intro antr
exit ΒΓΑΙΝΩ exeo ies
expose ΕΚΘΕΤΩ(διηγούμαι) expono spun
extend ΕΚΤΕΙΝΩ tendo tind
extinguish ΣΒΗΝΩ stingo sting
eye ΜΑΤΙ oculus ocliu
fail silent ΣΙΓΩ taceo taes
fall ΠΕΦΤΩ cado cad
far ΜΑΚΡΥΑ departe diparti
fat ΛΙΠΟΣ sevum seu
father in law ΠΕΘΕΡΟΣ socer socru
female ΘΗΛΥΚΗ femina femina
fern ΦΤΕΡΗ filix ferica
field ΑΓΡΟΣ ager agru

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
fill ΓΕΜΙΖΩ impleo ampliam
find ΒΡΙΣΚΩ afflo affl
fire ΦΩΤΙΑ focus focu
first ΠΡΩΤΑ primo prima
fish ΨΑΡΙ piscis pesti
fisher ΨΑΡΑΣ piscator pistar
flank ΠΛΕΥΡΑ(σώμα) costa costa
flee ΣΚΑΩ(σχίζω) crepo crep
fleece ΚΟΥΡΕΥΩ tondeo tund
flour ΑΛΕΥΡΙ farina farina
flowers ΑΝΘΗ flori flori
fly ΜΥΓΑ musca musca
foam ΑΦΡΟΣ spuma spuma
fold ΔΙΠΛΩΝΩ plico plec
foot ΠΟΔΙ pediculus pijoru
fountain ΠΗΓΗ fontana faltona
fracture ΣΠΑΩ frango frong
friend ΦΙΛΟΣ socius socu
from above ΕΠΑΝΩΘΕΝ desuper disupru
from ΑΠΟ de di
front ΜΕΤΩΠΟ fronto frunti
frost ΠΑΓΕΤΟΣ glacies glets
fruitful treeΔΕΝΔΡΟ(καρποφόρο) pomus pomu
fruitful wild tree ΔΕΝΔΡΟ(αυτοφυές καρπ) prunus prunu
fume ΚΑΠΝΙΖΩ fumico fum
game ΠΑΙΧΝΙΔΙ iocus jocu
garlic ΣΚΟΡΔΟ allium alliu
gate ΠΟΡΤΑ ustia ushia
give ΔΙΝΩ do dau
go down ΔΥΩ excapito scapit (τοπωνύμιο)
go ΠΗΓΑΙΝΩ duco duc
goat ΑΙΓΑ capra capra
goatherd ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ caprarius capraru
gold ΧΡΥΣΟΣ aurum oru

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
good ΑΓΑΘΟΣ bonus bunu
goodness ΑΓΑΘΟΣΥΝΗ bonitas bunitate
gore ΑΔΡΑΧΤΙ fusus fusu
grandson ΕΓΓΟΝΟΣ nepos nepot
grape ΣΤΑΦΥΛΙ uva ua
green ΧΛΩΡΟΣ virens verjs
grind ΑΛΕΘΩ machino machin
ground ΕΔΑΦΟΣ(επιφάνεια) pavimentum pimintu
grow up ΜΕΓΑΛΩΝΩ cresco cresc
guest ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ(ξένος) hospes oaspes
hail ΧΑΛΑΖΙ grandine grindini
hair ΤΡΙΧΑ pilus peru
hand ΧΕΡΙ manus mona
hat ΚΑΠΕΛΟ casula catsua
have ΕΧΩ habeo ham
he there ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΚΕΙ eccum illus c’ella
he ΑΥΤΟΣ ille iell
head ΚΕΦΑΛΗ caput capu
health ΥΓΕΙΑ sanitas sanatate
hear ΑΚΟΥΩ audio ud
heat ΖΕΣΤΗ calor calori
heat ΘΕΡΜΟΤΗΣ caldura caldura
heavy ΒΑΡΥΣ gravis greu
heel ΦΤΕΡΝΑ calcaneum calcon
herb ΧΟΡΤΟ herba iarba
here now ΕΔΩ ΤΩΡΑ eccum modo c’mo
his ΑΥΤΟΥ illum llu
hit ΧΤΥΠΩ batto batt
hold ΠΙΑΝΩ captio cats
holiday ΕΟΡΤΗ servatoria sarbatori
horn ΚΕΡΑΤΟ cornu cornu
horse ΑΛΟΓΟ caballus callu
hot ΘΕΡΜΟΣ caldus caldu
house ΟΙΚΙΑ casa casa

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
how much ΠΟΣΟ(ερωτ.) quantus quot
I am ΕΙΜΑΙ sum sam
inebriation ΜΕΘΗ imbibitare anbitare
inflate ΕΜΦΥΣΩ inflo anfl
insult ΥΒΡΙΣ injuria injurare
interrogate ΕΡΩΤΩ interrogo antreb
intersperse ΣΚΟΡΠΙΖΩ (χαλώ) spargo sparg
invite ΚΑΛΩ voco vicnes
iron ΣΙΔΗΡΟΣ ferrum herru
irrigate ΠΟΤΙΖΩ(ζώα) adaquo dap
jack rabbit ΛΑΓΟΣ lepuris liepuru
jackdaw ΚΑΡΓΙΑ corvus corvu
judge ΔΙΚΑΖΩ judico judic
juvenile ΝΕΟΤΗΣ juventus junie
keep ΚΡΑΤΩ teneo tson
kindle ΑΝΑΒΩ apprendo prind
knee ΓΟΝΑΤΟ genus genucl
knock ΚΡΟΥΩ batuo bat
knot ΚΟΜΠΟΣ nodus nodu
know ΓΝΩΡΙΖΩ cognosco cunosc
know ΞΕΡΩ scio stiu
lambaste ΜΑΛΩΝΩ certo cert
land ΓΑΙΑ terra tsarra
language ΓΛΩΣΣΑ lingua limpa
laugh ΓΕΛΩ rideo rod
leaf ΦΥΛΛΟ frundis frunja
leak ΔΙΑΡΡΕΩ colo cur
learn ΜΑΘΑΙΝΩ invitio anvets
leave ΦΕΥΓΩ fugio fug
left ΑΡΙΣΤΕΡΑ leava leva
lentil ΦΑΚΗ lens lindi
lichen ΛΕΙΧΗΝΑ scabies scaiba
lick ΓΛΕΙΦΩ lingo ling
lie ΨΕΥΔΟΣ mendacium mincun

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
limelight ΚΕΡΙ(φως) luminare luminare
load ΦΟΡΤΩΝΩ incarrico ancarc
location ΤΟΠΟΣ locus locu
long ΜΑΚΡΥΣ longus longu
look ΚΟΙΤΩ capto cat
lord ΑΡΧΩΝ(θεός) dominus domnu
lose ΧΑΝΩ perdo perd
machine ΜΗΧΑΝΗ machina macina
mad ΤΡΕΛΟΣ turbitu anturbitu
make ΚΑΝΩ facio fac
make ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ adparo dar
male ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ masculus mascuru
mallet ΚΟΠΑΝΟΣ malleus malliu
man ΑΝΘΡΩΠΟΣ homo homu
mantle ΣΚΕΠΑΖΩ(χώμα) invelo anvales
maple ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ(δένδρο) jugaster jugastra
mare ΦΟΡΑΔΑ equa iapa
margin ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ margo margin
marriage ΓΑΜΟΣ nuptiae nunta
marry ΝΥΜΦΕΥΩ marito marit
masticate ΜΑΣΩ masticate mastic
meat ΚΡΕΑΣ carne carni
mess ΒΡΩΜΙΖΩ inputesco anputsos
milk ΑΡΜΕΓΩ mulgeo mulg
milk ΓΑΛΑ lactus lapti
mill ΜΥΛΟΣ mola mora
millet ΚΕΧΡΙ milium meil
mind ΝΟΥΣ mens mint
mine ΔΙΚΗ ΜΟΥ mea ma
mine ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ meus meu
month ΜΗΝΑΣ mensis mes
monument ΜΝΗΜΕΙΟ monumentum mormentur
moon ΣΕΛΗΝΗ luna luna
more ΑΚΟΜΗ unquam anca

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
more ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ magis mai
mouse ΠΟΝΤΙΚΟΣ sorex soric
much ΠΟΛΥΣ multus multu
mucus ΜΥΞΑ mucus muc
mud ΛΑΣΠΗ lutum lutu
mushroom ΜΑΝΙΤΑΡΙ boletus buretu
mute ΒΟΥΒΟΣ mutus mutu
nail ΝΥΧΙ ungula unglia
naked ΓΥΜΝΟΣ nudus nudu
name ΟΝΟΜΑ nomen nume
narrow ΣΤΕΝΟΣ strictus strimtu
near ΕΓΓΥΣ propius propi
near ΠΛΗΣΙΟΝ prope propi
needle ΒΕΛΟΝΗ acus acu
nest ΦΩΛΙΑ(πτηνού) cubium cuib
nettle ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ urdica urdjica
new ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ novus nou
night ΒΡΑΔΥ serum sera
night ΝΥΧΤΑ nox nopte
no ΟΧΙ non nou
noose ΘΗΛΙΑ laceus lacu
nose ΜΥΤΗ nasus nasu
numb ΜΟΥΔΙΑΖΩ admortio anmurtsos
number ΑΡΙΘΜΟΣ numerus numeru
nut ΚΑΡΥΔΙ nux nuc
obey ΥΠΑΚΟΥΩ ausculto scult
old ΠΑΛΑΙΟΣ vetus vecliu
one ΕΝΑΣ unus unu
onion ΚΡΕΜΜΥΔΙ ceapa ceapa
open ΑΝΟΙΓΩ discludo disclud
opposite ΑΠΕΝΑΝΤΙ de ecco inte di c’ inte
otherwise ΑΛΛΙΩΣ aliamente liumintere
ours ΔΙΚΗ ΜΑΣ nostra nostra
ours ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ noster nostru

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
ox ΒΟΥΣ bos bou
pain ΠΟΝΟΣ dolor doru
palm ΠΑΛΑΜΗ palma palma
paper ΧΑΡΤΙ carta carti
pass ΠΕΡΝΩ trajicio trec
pasture ΒΟΣΚΗ pastus pastire
pasture ΒΟΣΚΩ pasco pasc
pear tree ΑΧΛΑΔΙΑ pirus peru
pig ΧΟΙΡΟΣ porcus porcu
pimple ΣΠΥΡΙ granuceum garnucu
plank ΣΑΝΙΔΙ scandula scondura
play ΠΑΙΖΩ joco joc
please ΠΑΡΑΚΑΛΩ rogo rog
pole ΠΑΣΣΑΛΟΣ palus paru
poplar ΛΕΥΚΑ populus tupola
portable ΒΑΣΤΑΚΤΟΣ portatus purtatu
pose ΤΟΠΟΘΕΤΩ pono pun
premature ΠΡΩΙΜΟΣ temporivus timpurivu
prime ΠΡΩΤΟΣ primus primu
public opinion ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ(φως δημοσιότητας) lumen lume
putrefy ΣΑΠΙΖΩ putrifacio putrijos
quest ΖΗΤΩ quaero quer
rainfall ΒΡΟΧΗ pluvia ploia
rainΒΡΕΧΩ mergo merg
ram ΠΡΟΒΑΤΟ(Αρσεν.) berbex berbec
rein ΗΝΙΑ capestro capestru
relieve ΑΠΑΛΛΑΣΩ liberto liert
remain ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΑΙ remaneo ramon
remove ΒΓΑΖΩ exutulo scot
repose ΑΝΑΠΑΥΟΜΑΙ repauso repaus
ride ΕΦΙΠΠΕΥΩ in caballico ancallic
rider ΕΦΙΠΠΟΣ in caballarius ancallar
rime ΠΑΧΝΗ bruma bruma
ring ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ anellus ninellu

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
rip ΣΧΙΖΩ rumpo rup
river ΠΟΤΑΜΙ vallis valli
rock ΒΡΑΧΟΣ rupes rupa
rocky ΒΡΑΧΩΔΕΣ(ύψωμα) scrupus scrca
rop ΣΧΟΙΝΙ funis funi
rub ΤΡΙΒΩ frico frec
ruminate ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΖΩ(κοπάδι) merido mirid
rush ΟΡΜΩ salio sar
sack ΣΑΚΚΟΣ saccus saccu
saddle ΣΑΜΑΡΙ sagmarius samaru
saint ΑΓΙΟΣ sanctus samtu
salt ΑΛΑΤΙ sal sare
satisfy ΙΚΑΝΟΠΟΙΩ saturo satur
say ΛΕΩ dico jic
scintilla ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ scintilia scanteil
scratch ΞΥΝΩ scalpo scarpin
scratch ΞΥΝΩ(έριον) excarmino scarmin
sea ΘΑΛΑΣΣΑ mare mare
season ΕΠΟΧΗ tempus timpu
seed ΣΠΕΡΝΩ semino semin
sell ΠΟΥΛΩ vendo vind
send ΣΤΕΛΝΩ tramitto trimett
separate ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ cerno cern
serve ΥΠΗΡΕΤΩ serve sirbes
sew ΡΑΒΩ consuo cus
shadow ΣΚΙΑ umbra umbra
shake ΤΙΝΑΖΩ excutulo scutur
she ΑΥΤΉ illa ia
shears ΨΑΛΙΔΙ forfex forfec
sheep ΠΡΟΒΑΤΟΝ ovis oi
shepherd ΒΟΣΚΟΣ pecorarius picuraru
shirt ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ camisia camesia
shoulder ΩΜΟΣ numerus numeru
sickle ΔΡΕΠΑΝΙ sicilis secire

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
side ΠΛΕΥΡΑ parte parti
sift ΚΟΣΚΙΝΙΖΩ cerno cern
sin ΑΜΑΡΤΙΑ peccatio piccati
sing ΤΡΑΓΟΥΔΩ canto cant
single ΜΟΝΟΣ singulus singuru
sister ΑΔΕΛΦΗ soror sora
sit ΚΑΘΟΜΑΙ sedeo sod
slaughter ΣΦΑΓΗ jugulare jungliare
slaughter ΣΦΑΖΩ jugulo jungl
sleep ΚΟΙΜΑΜΑΙ dormio dorm
sleep ΥΠΝΟΣ somnus sonu
small ΜΙΚΡΟΣ minutus minut
snake ΦΙΔΙ serpens sarpi
snow ΧΙΟΝΙ neve neua
soften ΜΑΛΑΚΩΝΩ mollio moll
some ΚΑΠΟΙΟΙ nescioqui nisti
son ΥΙΟΣ filius iliu
song ΑΣΜΑ canticum conticu
soul ΨΥΧΗ(εμφύσησις) suflitus suflitu
sound ΗΧΩ (ρημ) sono sun
sour ΞΙΝΟΣ acre acr
speed ΤΑΧΥΤΗΤΑ curro curron
spicule ΚΟΚΚΟΣ (δημητριακού) spica spica
spin ΓΝΕΘΩ torqueo torqu
spirit ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ spiritus spirtu
spoon ΚΟΥΤΑΛΙ lingula lingura
spring ΑΝΟΙΞΗ primo vere prima vera
stand ΣΤΕΚΟΜΑΙ sto stau
star ΑΣΤΕΡΙ stella stella
starlight ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ serenus sirin
stay ΜΕΝΩ maneo mon
step ΠΑΤΩ calco calc
straight ΙΣΙΑ directo dirept
straw ΑΧΥΡΟ palea palia

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
strew ΣΤΡΩΝΩ sterno stern
stumble ΣΚΟΝΤΑΦΤΩ impedico ampedic
such as ΟΠΩΣ quaqua quaquum
suck ΕΚΜΥΖΩ sugo sug
sullen ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ non ridens nou rodi
sun ΗΛΙΟΣ solis sori
swallow ΚΑΤΑΠΙΝΩ ingluttio anglutt
sweat ΙΔΡΩΝΩ sudo sud
sweet ΓΛΥΚΟΣ dulcis dulci
sweeten ΓΛΥΚΑΙΝΩ dulco dulcos
table ΤΡΑΠΕΖΙ mensula masa
tail ΟΥΡΑ cauda coda
take ΛΑΜΒΑΝΩ levo leu
tall ΨΗΛΟΣ altus naltu
tear ΔΑΚΡΥ lacrima locrimu
then ΤΟΤΕ tunc tunci
there ΕΚΕΙ eccum illoc c’olla
thick ΧΟΝΤΡΟΣ grossus grossu
thief ΚΛΕΦΤΗΣ fur fur
this one ΑΥΤΟΣ ΕΔΩ eccum istus c’ista
thorn ΑΓΚΑΘΙ spina spina
thousand ΧΙΛΙΑ millia millia
thrash ΑΛΩΝΙΖΩ(τρυγώ) tribulo trair
through ΔΙΑΜΕΣΟΥ per-in prin
thunder ΒΡΟΝΤΩ tono tun
tighten ΣΦΙΓΓΩ stringo string
tightening ΣΦΙΞΙΜΟ(τυριού) inclago ancliag
tomorrow ΑΥΡΙΟ mane moni
tooth ΔΟΝΤΙ dens dint
treason ΠΡΟΔΟΣΙΑ predare pridare
tremble ΤΡΕΜΩ tremulo tremur
turn ΓΥΡΙΖΩ torno torn
twist ΚΛΩΣΤΗ filum iru
under ΥΠΟ(απο κάτω) sub sup

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
understand ΚΑΤΑΝΟΩ intelligo antsilleg
vein ΑΓΓΕΙΟ(φλέβα) vena vina
ventlate ΕΞΑΝΕΜΙΖΩ exventulo svintur
venus charis ΧΑΡΙΣ (Αφροδίτης) chara venus chiara vina
veteran ΑΠΟΜΑΧΟΣ veteranus bitarnu
view ΒΛΕΠΩ video ved
vine ΑΜΠΕΛΟΣ vinis vinia
violet ΒΙΟΛΕΤΙ(λουλούδι) viola gior
vision ΟΡΑΜΑ visus visu
vomit ΕΜΕΤΩ vomo vom
want ΘΕΛΩ volo voi
wasp ΣΦΗΚΑ vespa gesp
water ΝΕΡΟ aqua apa
we ΕΜΕΙΣ nos noi
wed ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ marito marit
week ΕΒΔΟΜΑΔΑ septimana saptamona
weep ΘΡΗΝΩ plango plong
weigh ΒΑΡΥΝΩ ingrevico angreco
wet ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ udus udu
wet ΒΡΕΧΩ udo ud
wheat ΣΙΤΟΣ granum gronu
when ΟΤΑΝ quando quon
when ΠΟΤΕ(ερωτ.) quand quon
where ΠΟΥ unde undi
white ΛΕΥΚΟΣ albus albu
who ΠΟΙΟΣ; quallis quari
wide ΦΑΡΔΥΣ largus largu
wind ΑΝΕΜΟΣ vendus vindu
wine ΚΡΑΣΙ vinum vinu
wing ΦΤΕΡΟ penna penna
winter ΧΕΙΜΩΝΑΣ hiberna iarna
within ΜΕΣΑ in ad intro anuntru
wolf ΛΥΚΟΣ lupus lupu
woman ΓΥΝΑΙΚΑ mulier muliare

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
wood ΞΥΛΟ lignum lemnu
wool ΜΑΛΙ lana lona
work ΔΟΥΛΕΙΑ lucrum lucru
worm ΣΚΟΥΛΙΚΙ vermis germ
wormed ΣΚΟΥΛΙΚΙΑΡΗΣ germinosus germinosu
wrap ΠΕΡΙΕΛΙΣΩ inverto anvartes
year ΕΤΟΣ annus annu
yellow ΚΙΤΡΙΝΟΣ galbinus galbinu
yelp ΓΑΥΓΙΖΩ latro latr
yes ΝΑ si si
yoke ΖΥΓΟΣ jugum jugu
you ΕΣΥ tu tu
young ΝΕΟΣ novus nou
young ΝΕΟΣ(ηλικία) tener tiner
your ΔΙΚΗ ΣΟΥ tua ta
your ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ tuus tou
yours ΔΙΚΗ ΣΑΣ vestra vostra
yours ΔΙΚΟ ΣΑΣ vester vostru
Saturday ΣΑΒΒΑΤΟ sabbatum sobbata
Sunday ΚΥΡΙΑΚΗ dominica duminica
Monday ΔΕΥΤΕΡΑ(ημ. Σελήνης) lunae lunia
Tuesday ΤΡΙΤΗ(ημ.Αρη) martis marts
Wednesday ΤΕΤΑΡΤΗ(ημ.Ερμή) mercuri niercur
Thursday ΠΕΜΠΤΗ(ημ.Δία) jovis joi
Friday ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ημ. Αφροδίτης) veneris vinier

Αρχική σελίδα Παλαιότερες αναρτήσεις

Εγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom)

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
Like

Θέμα Παράθυρο εικόνας. Από το Blogger.

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com