PĂSTORII TURMEI – Lucrarea şi responsabilitatea lor INTRO

1.

În 1 Tim. 3:1 ni se spune că a fi prezbiter (episcop) este un lucru bun. Dar ce înseamnă să fii prezbiter? Care este lucrarea pe care trebuie să o facă un prezbiter?

RESPONSABILITĂŢILE PREZBITERULUI. PE SCURT ŞI CONCENTRAT: A) SĂ SUPRAVEGHEZE LUCRAREA LUI DUMNEZEU. - nu este chemat să facă toate lucrurile. - Are datoria să protejeze turma: sunt mulţi învăţători mincinoşi, prooroci mincinoşi, fraţi mincinoşi, lupi răpitori. - Trebuie să înveţe, să motiveze, să pună la muncă pe toţi din biserică. Efeseni 4:11-12 B) SĂ HRĂNEASCĂ TURMA. - trebuie să o ducă la păşuni verzi şi la ape de odihnă. - Pentru aceasta are nevoie nu numai de cojoc (pentru vremuri rele) şi opinci (pentru orice fel de situaţie). Are nevoie şi de toiag şi de nuia. C) SĂ FIE UN EXEMPLU DE URMAT. - Trebuie ca în toate să fie un model pentru cei care-l urmează. - Părul lui alb nu o fi apărut degeaba. - Trebuie să facă vizibile nişte calităţi spirituale: 1 Timotei 3:1-7
1.

MAI PE LARG ŞI ÎN DETALII
I.

PĂSTORUL BISERICII – FA 20:28-32 Faptele Apostolilor 20:28 Luaţi seama, deci, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. A. Trebuie să vegheze asupra lor personal. 1. Să fie exemplu şi credincioşi – Fapte 20:28a - Luaţi seama, deci, la voi înşivă 2. Prezbiterii trebuie să vegheze asupra lor la fel de bine cum veghează asupra celor pe care îi păstoresc. B. Trebuie să vegheze asupra turmei. 1. Trebuie să ia seama la cei din turmă ca şi supraveghetori – FA 20:28b - Luaţi seama, deci, la voi înşivă şi la toată turma a) Turma este de mare preţ în ochii lui Dumnezeu. b) A fost cumpărată cu sângele lui Hristos. 2. Trebuie să hrănească turma ca şi păstori – FA 20:28c - ca să păstoriţi Biserica Domnului pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. a) A păstori înseamnă a hrăni, a menţine în stare bună. b) De aceea trebuie să fie în stare să înveţe – 1 Timotei 3:2 Dar trebuie ca episcopul (Sau: privighetor.) să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. 3. Trebuie să păzească turma de pericole – FA 20:29-31 – Faptele Apostolilor 20:29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; 30 şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. a) Pericol din exterior – “lupi răpitori” b) Pericol din interior – “se vor scula din mijlocul vostru”. C. Trebuie să depindă de Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Faptele Apostolilor 20:32 Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi. 1. Primul implică multă rugăciune – FA 20:32

II.

A.

B.

III.

A.

B. IV. A.

B. V.

Al doilea implică mult studiu – FA 20:32 ÎN FRUNTE ŞI CONDUCĂTOR – 1 Tes. 5:12-14 1 Tesaloniceni 5:12 Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul, şi care vă sfătuiesc. 13 Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi. 14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi. Lucrarea lor implică autoritate. 1. Prezbiterii sunt “deasupra” noastră – FA 20:28 2. Autoritatea lor este limitată în domeniu: “în Domnul” – 1 Tes. 5:12a 3. Autoritatea lor aparţine voii şi lucrării Domnului. a) Spre deosebire de disciplinare. b) Unde cel care disciplinează are autoritate în toate domeniile Lucrarea lor implică mustrare, prevenire. 1. Atenţionarea celor care trăiesc în neorânduială – 1 Tes. 5:12b, 14 2. Mângâierea celor disperaţi, întărirea celor slabi – 1 Tes. 5:14 3. Lucrarea aceasta necesită cunoaşterea voii lui Dumnezeu şi înţelepciune pentru a aplicare corectă. STUDENT ŞI PROFESOR – Tit 1:7-9 Tit 1:7 Căci episcopul (Sau: priveghetor.), ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţînat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mîrşav; 8 ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, Sfânt, înfrînat; 9 să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe potrivnici. Un elev silitor. 1. Se ţine de Cuvântul Adevărat – Tit 1:9a 2. Îl reţine, nu-l uită şi-l aplică practic. 3. Aceasta nu este posibil dacă nu studiază Cuvântul. Un profesor eficace. 1. Foloseşte Cuvântul pentru a îndemna şi sfătui pe fraţi – Tit 1:9b 2. În stare să folosească Cuvântul pentru a corecta pe cei care răstălmăcesc Scripturile. CONDUCĂTOR ŞI PĂZITOR DE SUFLETE - Evrei 13:17 Ei conduc pe ceilalţi. 1. Chiar dacă nu sunt menţionaţi pe nume, prezbiterii sunt cei care conduc – Evrei 13:17; 1 Tim. 3:4-5, 5:17 2. Trebuie să conducă bine. Ei priveghează asupra sufletelor celorlalţi. 1. Ei sunt puşi peste turmă – FA 20:28 2. Responsabilitatea este mare, pentru că ei vor da socoteală – Evrei 13:17 PĂSTOR CARE PĂSTOREŞTE ŞI CONDUCE – 1 Petru 5:1-4 1 Petru 5:1 Sfătuiesc pe presbiterii (Sau: bătrân.) dintre voi, eu, care Sunt un presbiter (Sau: bătrân.) ca şi ei, un Martor al patimilor lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi descoperită: 2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mîrşav, ci cu lepădare de sine. 3 Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei. 1. Păstorirea turmei 1. Prin supraveghere – 1 Petru 5:2a 2. De bună voie, nu de silă – 1 Petru 5:2b 2. Conduce prin exemplu 1. Nu ca “stăpâni”, impunând voia lor peste turmă – 1 Petru 5:3a 2. Ci fiind un exemplu care să însufleţească pe cei pe care îi hrănesc şi conduc – 1 Petru 5:3b
2.

CONCLUZII 1. Prezbiterii trebuie să supravegheze turma, conducând şi păzind oile.

2. Ei îşi fac lucrarea prin învăţătură şi prin exemplu personal pentru cei pe care îi conduc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful