You are on page 1of 7

Monografie contabilă

Societatea comercială ARTLux specializată în realizarea de obiecte din fier forjat pentru
decoraţiuni interioare şi exterioare dispune de următoarele elemente la începutul exerciţiului financiar
(01.01.an N):

- UM -
1. Concesiuni 10.000
2. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 8.500
3. Capital social 150.000
4. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 63.000
5. Conturi la bănci în lei 17.530
6. Furnizori 27.800
7. Acreditive 4.300
8. Avansuri de trezorerie 7.120
9. Furnizori - debitori 3.600
10. Materii prime 7.700
11. Clienţi 5.000
12. Mărfuri 7.590
13. Creditori diverşi 5.500
14. Brevete 6.300
15. Cheltuieli înregistrate în avans 15.000
16. Mijloace de transport 103.000
17. Cheltuieli de constituire 15.000
18. Terenuri 89.000
19. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 15.200
20. Obligaţiuni emise şi răscumpărate 3.600
21. Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru 75.000
22 Subvenţii primite 7.300
23. Impozit pe profit 1.630
24. Materiale consumabile 5.000
25. Bilete de tratament 1.690
26. Rezultat pozitiv din exerciţiile precedente (profit) 89.600
27. Timbre fiscale şi poştale 2.000
28. Dividende de plată 3.600
29. Credite bancare pe termen lung 11.000
30. Rezerve din reevaluare 12.300

Pe parcursul exerciţiului financiar curent (an N) au loc următoarele operaţiuni economico-financiare


care se înregistrează în contabilitate:

1. AGA hotărăşte majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve din reevaluare în
sumă de 6.000 UM.
2. Se înregistrează factura privind prestarea către clienţi a unor servicii de transport în valoare de
7.000 UM, cu încasare ulterioară.
3. Încasarea în numerar (pe baza chitanţei) a contravalorii serviciul prestat.
4. Achiziţionarea pe baza facturii fiscale cu plata imediată în numerar a 100 kg de tablă (materii
prime) în valoare de 4.000 UM.
5. Eliberarea în consum a ½ din materiile prime (tablă) existente în stoc, pe baza bonului de
consum.
6. Contractarea unui credit pe termen lung în valoare de 150.000 UM. Suma respectiva se încasează
în contul de la bancă şi se consemnează în extrasul de cont.
7. Conform situaţiei de calcul, se calculează şi înregistrează obligaţia de plată a dobânzii anuale
aferente creditului bancar, ştiind că rata dobânzii este de 7%/an.
8. Achitarea dobânzii bancare din contul de la bancă şi consemnarea în extrasul de cont.
9. Achiziţionarea de acţiuni (imobilizări financiare) de la o filială Best Next din cadrul grupului, în
valoare de 9.000 UM din care 1/3 se plătesc imediat în numerar (factură şi chitanţă) iar restul
la o dată ulterioară din contul de la bancă.
10. Pe baza facturii, societatea achiziţionează un mini van Fiat 120.000 UM, cu plata ulterioară, în
scopul de a presta servicii pentru terţi şi pentru a distribui mărfurile.
11. Se achita contravaloarea mini van-ului Fiat prin virament bancar, conform extrasului de cont.
12. Se calculează şi înregistrează amortizarea anuală a mijlocului de transport, ştiind că durata
normală de utilizare este de 10 ani, iar regimul de amortizare folosit este cel liniar (calculul
amortizării se realizează pe baza situaţiei de calcul).
13. Achitarea restului de plată privind acţiunile anterior achiziţionate, prin ordin de plată, conform
extrasului de cont.
14. Se primeşte factura privind consumul de energie electrica de la Electrica SA, în valoare de 3.000
UM.
15. Încasarea în contul de la bancă a unor dividende de la filiala Best Next în sumă de 6.800 UM, în
baza extrasului de cont.
16. Pe baza facturii se achiziţionează mobilier de gradină din rachită (mărfuri) în valoare de 20.000
UM, cu plata ulterioară.
17. Pe baza facturii se vând cu încasare ulterioară mărfurile anterior achiziţionate, la preţ de vânzare
negociat de 34.000 UM.
18. Furnizorul Ella Com acceptă ca în locul datoriei de 4.500 UM (din datoriile totale faţă de furnizori
de 27.800 UM) sa primească acţiuni (situaţie compensare).

Se cer următoarele:
• Să se întocmească Situaţia iniţială a patrimoniului societăţii ARTLux (la 01.01.an N), după
modelul prezentat în continuare:
-UM-
Situaţia iniţială a patrimoniului SC ARTLux
ACTIV PASIV
ELEMENTE SUME ELEMENTE SUME
I. Active imobilizate I. Capitaluri proprii
Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale
Imobilizări financiare

II. Active circulante II. Provizioane


Stocuri

Creanţe
III. Datorii

Investiţii financiare pe termen


scurt

Casa şi conturi la bănci

III. Cheltuieli în avans IV. Venituri în avans

TOTAL ACTIV TOTAL PASIV

• Să se efectueze analiza contabilă a operaţiunilor economico-financiare prezentate mai sus


şi să se scrie formulele contabile.
• Să se înregistreze in conturi (T) operaţiunile economico-financiare prezentate mai sus.

D C D C D C

• Să se înregistreze fiecare operaţiune economico-financiară în Registrul jurnal după modelul


prezentat mai jos.
………………………….

(Unitatea)

REGISTRUL JURNAL

Nr. pagină………

Documentul
Nr. Data
(felul, nr., Explicaţii Simbol conturi Sume
crt. înreg.
data)

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1. An N Hotărâre AGA Majorare 105 1012 6.000 6.000


capital
social

De reportat:

Întocmit, Verificat,

•Să se întocmească balanţa de verificare sintetică cu 4 serii de egalităţi la finele exerciţiului financiar
N.
• Să se întocmească Situaţia finală a patrimoniului societăţii ARTLux la finele exerciţiului financiar
N, după modelul prezentat:
-UM-
Situaţia finală a patrimoniului SC ARTLux
ACTIV PASIV
ELEMENTE SUME ELEMENTE SUME
I. Active imobilizate I. Capitaluri proprii
Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale
Imobilizări financiare

II. Active circulante II. Provizioane


Stocuri

Creanţe III. Datorii


Investiţii financiare pe termen scurt
Casa şi conturi la bănci
III. Cheltuieli în avans IV. Venituri în avans
TOTAL ACTIV TOTAL PASIV

Întocmit

Prof. Univ. dr. Nicolae Balteş