You are on page 1of 12

ककन कक
कक कक

कक क
कक
कक द

कक कक क

कक कक :
कक


कक क ज
कक

क ज कक


य कक
कक ह

कक कक
कक
कक


कक क

क र
कक


कक
कक क छ


कक कक

कक कक
कक कक

कक ककल*

कक

कक
कक
क क1
कक


कक

कक

कक

कक
कक
कक
कक
कक
कक
क 2

ककक।

"गोर्खा लीहरुको भे लख"ओबर्ा हखवे ल एण्ड सन्सले बनखएको रँ गगन


गित्रखकृगि,जेम्स बेइली फ्रेजरको गभउज ईन द गहमखलयजमख
आधखररि।फ्रेजरको दखइ गवगलयम नेपखल-अँगेजयुद्धको बेलख एकजनख
रखजनीगिक दू ि गिए।फोर्ो सौजन्य: गिगर्श लखईिेरी।

कक


कक
ई 3
क। "

कक
कक
कक

कक
कक

एक
ए जनख नेपखली अगधकखरी(सखयद प्रधखन मन्त्री भीमसेन िखपख,१८०६-
१८३७)"
उ लस ऎन्जेल्स कखउन्टी म्यूगजयम अफ आर्ा (एलए
कक

4

"
क। "

कक


कक


कक


कक

कक

कक

कक


कक


,कक

कककक


कक

कक

कक


कक


कक
कक


ए भग १८५० गिर हे नरी आम्बोसा ओल्डगफल्डले पखनी रँ गमख बनखएको
लगकखठमखडौस्थिि

न गिगर्श रे गजडे स्न्स को िस्वीर
कक
कक5
कक
कक
कक

क। "

कक


कककक

कक
कक
कक
कक

कक
कक
कक
कक


कक

कक

कक
कक

कक
कक

कक

कक
कक

कक


कककक
कक


कक
कक6


कक
रखजकुमखर अल्बर्ा र उनकख सहयोगीहरु आफ्नो १८८९-९०को भखरि र
नेपखल भ्रमणमख वीर समशेरगसि नेपखलको िरखईमख गशकखर र्ेलन
गएको अवथिखमख।िस्वीर सौजन्य:मदन पुरस्कखर पुस्तकखलय

कक ककयककक अवककधहकक आएकक ककए,ककयकक


7
कक


कक

कक
कक
कक

कक
कक


कक

कक

कक

कक

कक

कककक

कक
कक
कक

कक


कक
कक
कक
कककक
कक

कक
कक


कक

कक

कक

कक
कक
कक

कक

कक


कक
कक
२३
द जूलखई १९१५कख गदन फ्रखँ न्सको सेन्ट फ्लोररसमख ,प्रिम गवश्व युद्धको बर्ि
कक


र्खनख
क बनखउँ दै गोर्खा लीहरु।िस्वीर सौजन्य: एि.डी. गडा गवद/गिगर्श म्यूगजयम
कक
कक


,स


कक
कक

8

कक

कक
कक
कक
"


कक

कक

कक
कक
कक
ककक
कक

कक
कक
कक

कक

कक

कक

(कक


कक
कक
कक

कक


कक

कक

कक


कक

कक

कक


कक

कक

)क


कक
कक


कक
कक,

कक

कक
कक

कक

कक


कक
कक


कक
कक


नेपखलकख अस्िम रखणख प्रधखनमन्त्री
कक


स मोहनसमशेर गवदे शी दू िहरुको

कक

कक

न 9

कक

कक

कक
कक
,कक
सखिमख,जुद्द समशेरको शखगलक अनखवरण गदखा बर्ि,भोर्ो जखत्रखको
गदन १९४८मख।िस्वीर: मदन पुरस्कखर पुस्तकखलय

कक
कक

कक

कककक

,कक

John
प Pemple,The Invasion of Nepal:John
कक

Company at War (Clarendon Press:1971)

कक

Ludwig
न Stiller,The silent Cry: The


people
क of Nepal 1816-1839 (Sahayogi
Prakashan:1976)
ककStiller,Nepal: Growth of a Nation (HRD
कक
कक
कक
Center:1993)
कक
कक
कक
K.C.Chaudhari,Anglo-NepaleseRelations: From the Earliest times ofBritish rule in India till the

कक
Gurkha
कक War(Modern Book Agency:1960)
कक
John
कक Whelpton,Kings,Soldiers and

कक
Priests:Nepalese
कक Politics 1830-

कक

57(Manohar

कक
Publications:1991)

कक
,Mahesh Chandra Regmi,An Economic
कक


History
ज of Nepal 1846-1901(Natha

Publishing
य House:1988)
कक

कक
Bhuwan
कक Lal Joshi and Leo E.
कक
कक

कककक

10

कक
कक

कक
Rose,Nepal:Strategy For
Survival(University of California
Press,1971)
Laurence Oliphant,A Journey To
Kathmandu with the camp of Jung
Bahadoor(John Murray:1852)
Perceval Landon,Nepal,Volume I& II
(Constable:1928)
Kanchanmoy Mozumdar,Nepal and the
Indian Nationalist Movement(Firma KL
Mukhopadhya:1975)
Mozumdar,Political relations between
India and Nepal,1877-1923(Munshiram
Manoharalal:1973)
Pudma Jung Bahadur Rana,Life of
Maharaja Sir Jung Bahadur of
Nepal(Pioneer Press:1909)
Cover Photo:Durbar Group.King of
Nepal,Col Ramsay the Resident,Rag
Gooroo& C" by Clarance Comyn
Taylor,1863.Photo credit:British
Library.

* जगेन्द्र छन्त्यखलको जन्म सन १९७०को फरवरी २ िखररर् सोमबखरकख गदन प्रखिीन िौबीसे रखज्य
गछल्लीको गृष्मकखगलन रखजधखनी छ्यखन्टु ङको नगजकै ९०० बर्ा पूरखनो लखम्मे लख गखउँ मख एक िखर पुस्ते
लखहुरे पररवखरमख भएको गियो। बहखदु र शखहको पगिमी अगभयखनको बेलख सो भूभखग गोर्खा सखम्रखज्यमख
गखगभयो।रखणखहरुले सो भू भखगलखई ित्कखगलन गल्कोि रखज्य अिगाि रखर्े कख गिए भने पँिखयिी
व्यवथिखदे स्र् गणिन्त्रको आगमन नहुन्जेल सो भूभखगलखई बखगलुँग गजल्लख अिगाि रखस्र्एको गियो।
आधु गनक "गवकखसे समखजशखस्त्रीहरु"को नजरमख रखज्यबखर् सीमखिकृि गररएको छन्त्यखल (गिब्बिी भखर्खमख र्खनी र्न्न
िुगनएको)समुदखयमख जन्मे पगन आजीवन गशक्षख अगभयखनकख सदस्य हुन्। ररकन्स्ट्रस्िङ अल्गोररडगमक ईनस्िङ्कर्स फर

11
एरोनौगर्क्स एण्ड वखएरलेस र्े क्नोलोजी इन्हरे न्ट इन द ओररयन्टल सँ स्कृि गलर्रे िर" नखमक आईर्ी लेर्कख लेर्क।भखर्ख गवज्ञखन
र सखगहत्यमख हखवा डाबखर् पोष्ट ग्रखजुयि।
"Reconstructing algorithmic instincts for aeronautics and wireless technology inherent in the oriental
Sanskrit literature ".

12