You are on page 1of 1

दे श बनाउने ठिटो

ठििो खाने केठि बर्ष मनले माठन ठमिो


खोठिरिे छ मुलुकले स्वदे श िााँ क्ने ठिटो!
भत्केकोलाई बनाउन छररटो र ठछटो
खोठिरिे छ मुलुकले दे श बनाउने ठिटो!१
ठिमाल,ििाड तराईलाई माठन घर आफ्नो
दाउरा बाठल िनताठित अग्नी धुनी ताप्ने
आफ्नो दे शको भूभाग एक एक इन्च नाप्ने
फुटे को-टु टेकोलाई िोड् न ठििालु र ठछटो
खोठिरिे छ मुलुकले स्वदे श िााँ क्ने ठिटो!२
दे शको शत्रु -ठमत्र ठिन्न िक्ने अन्तर्ज्ाष न भको
िनताको िुठदन ल्याउने मनमा राखख धोको
िर ठदन िर िल दे शको लाठग िोाँच्ने
िनता मदाष मनष िक्ने ,बााँ च्दा िाँगै बााँ च्ने
ठििो खाने केठि बर्ष मनले माठन ठमिो
खोठिरिे छ मुलुकले स्वदे श िााँ क्ने ठिटो!
िबैलाई शुभ ठबिानी!!!
छ्न्त्याल नेतृत्व ठिकाि मञ्चमा िाठित कठिता।
...........................................
........................................