You are on page 1of 2

‫ف صل چ هارم ق سمت ک م حجم ش هرزا د الی رس دان لود‬

‫سوم‬

‫دان لود ق سمت چهارم ف صل سوم سری ال شهرزاد ح سن ف تحی‪ ,‬دان لود رای گان ک امل ق سمت ‪ 4‬چهار ف صل‬
‫مجح مک میقتسم کنیل اب دازرهش لایرس ‪3‬‬
‫دان لود ف صل سوم شهرزاد ق سمت چهارم ک ی ف یت ب اال عال ی‪ ,‬ق سمت چهار ‪ 4‬ف صل سه ‪ 3‬شهرزاد‬
‫سری ال شهرزاد ی کی از ب ه تری ن و جداب ت ری ن و پ ر مخاطب ت ری ن سری ال های ای ران ی م ی با شد ک ه‬
‫ن د و از هم ین رو ف صل ت وان س ته ا ست در ب رهه زمان ی ک می مخاط بان ب س یاری را ب ه سوی خود جذب ک‬
‫ی کم ای ن سری ال مورد ت وجه مخاط ب ین ق رار گ رف ت و عوامل سازن ده ای ن ف ی لم ف صل دوم آن را ساخ ت ند‬
‫و در حال حا ضر ن یز در ش ب که پ خش خان گی ب ه ن مای ش در آمده ا ست‪.‬‬
‫و از ای ن رو عوامل آن درحال ساخت ف صل سوم سری ال شهرزاد ه س ت ند و پ س از ات مام ف صل دوم سری ال‬
‫از مدت ک وت اهی آن را روان ه ب ازار م ی ک ن ند ف صل سوم ای ن سری ال ب ا ف ا ص له ک وت اهی از ف صل ب عد‬
‫دوم پ خش می شود و ب ا ات فاق ات جال ب و عج ی بی در دا س تان همراه خواهد ب ود ک ه شما را مجذوب خود‬
‫م ی ک ند‪.‬‬
‫خ ال صه ای از سری ال شهرزاد ف صل اول ‪:‬‬
‫ی ی خی ا ست ک ه دا س تان ای ن سری ال در دههدا س تان ف صل ی کم سری ال شهرزاد در حول ی ک سری ال ت ار‬
‫اف تد‪ .‬دا س تان یم قافتا دعب هب دادرم ‪ ۲۸‬یاتدوک نامز زا نآ ناتساد و دتفیم قافتا یدیشروخ ‪۳۰‬‬
‫ن گار ه ست ک ه عا شق هم ه س ت ند و ی شهرزاد ی ک دان شجوی پ ز ش کی و ف رهاد ی ک روزن امه سری ال درب اره‬
‫ق صد ازدواج ب ا ی کدی گر را دارن د‪ .‬اما…‬
‫سری ال شهرزاد ف صل سوم ‪:‬ب ازی گران‬
‫آت نه ف ق یه ن ص یری ‪ ،‬سام ن وری ‪ ،‬ام یر ج ع فری ‪ ،‬روی ا ن ون هال ی ‪ ،‬ر ضا ک یان یان ‪ ،‬شهاب ح س ی نی ‪،‬‬
‫ت ران ه ع ل یدو س تی ‪ ،‬م صط فا زمان ی ‪ ،‬پ ری ناز ای زدی ار‪ ،‬مهدی س لطان ی‪ ،‬ف ری با م تخ صص ‪ ،‬گ الره‬
‫دان لود ق سمت چهارم سری ال شهرزاد ف صل سوم ع با سی‬

‫خ ال صه ای از سری ال شهرزاد ف صل دوم ‪:‬‬


‫شود ک ه پ س از مرگ ب زرگ آق ا اداره همه در ف صل دوم سری ال ای ران ی شهرزاد ماجرا از جای ی شروع می‬
‫ر سد و او همه ک اره دم و د س ت گاه دی وان ساالر می شود‪ ،‬اما شرای ط جدی د و ق درت گ رف تن چ یز ب ه ق باد می‬
‫ت ن ق درت از ق باد ک ند خوش ن می آی د و او ب رای گ رفق باد ب ه مذاق عمه ب ل ق یس ک ه در ک رمان زن دگ ی می‬
‫آی د و… ب ه ت هران می‬
‫ف صل سوم شهرزاد ک ی پ خش م ی شود ‪:‬‬
‫ک ارهای اول یه سری ال شهرزاد ان جام شده ا ست و اح تمال زی اد ب عد از ت مام شدن ف صل دوم ف صل سوم ب ا‬
‫ت اخ یر ک وچ کی پ خش م ی شود‬
‫ت اری خ پ خش ف صل سوم سری ال شهرزاد ‪:‬‬
‫ب عد از ات مام ف صل دوم سری ال شهرزاد پ خش می شود‬
‫ت صاوی ر سری ال شهرزاد ف صل سوم –ک س ب ازی گران ف صل سوم سری ال شهرزاد ع‬
‫شهاب ح س ی نی ‪ ،‬ت ران ه ع ل یدو س تی ‪ ،‬م صط فا زمان ی ‪ ،‬پ ری ناز ای زدی ار‪ ،‬ام یر ج ع فری ‪ ،‬روی ا ن ون هال ی‬
‫و…‬
‫‪:‬هدننک شخپ | ‪: 96‬شخپ | ‪: 96‬تخاس لاس ینیمث همغن و یحتف نسح ‪:‬هدنسیون ‪ - Shahrzad‬شهرزاد‬
‫ک ن نده‪ :‬دمحم امامی | ک ارگ ردان‪ :‬ح سن ف تحی ها‪ | 51 :‬ت ه یه ک ول دان لود شمار ب خش‬
‫‪http://www.coolaks.com/download-shahrzad-season-3-episode-4/‬‬
‫خ ال صه دا س تان ق سمت چهار ف صل ‪ 3‬سری ال شهرزاد ادامه دا س تان شهرزاد ‪ 2‬ا ست‪ .‬در ف صل سوم س ناری و‬
‫دان لود ره شهرزاد و ق باد می ت وان د ب ا شد‪.‬جذاب ت ر و ت ما شای ی ت ر می شود و خ بر اح تمال ی ازدواج دوب ا‬
‫سری ال شهرزاد ق سمت چهارم ف صل سوم‬
‫ب ازی گران ق سمت چهار سری ال شهرزاد ‪ 3‬شهاب ح س ی نی ‪ ،‬ت ران ه ع ل یدو س تی ‪ ،‬م صط فا زمان ی ‪ ،‬پ ری ناز‬
‫الره ع با سی‪ ،‬ر ضا ک یان یان و‪...‬ای زدی ار‪ ،‬ام یر ج ع فری ‪ ،‬گ‬
‫زمان پ خش ق سمت چهار ف صل سوم شهرزاد در ش ب که ن مای ش خان گی زم س تان ‪.69‬‬
‫طور ت عری ف ک رد‪ :‬آ ش نای ی ای ن ت ه یه ک ن نده ماجرای آ ش نای ی خودش ب ا داود م یرب اق ری و آغاز ک ار را ای ن‬
‫شدن د‪ .‬ال ب ته ب ای د من ب ا ای شان ت و سط آق ای مهدی پ اک دل ات فاق اف تاد ک ه ب ان ی خ یری در ای ن زم ی نه‬
‫ب گوی م ک ه ق بل از ج ل سه ب ا آق ای م یرب اق ری‪ ،‬اول ین ج ل سه ب رای ت ول ید مح توا را ب ا آق ای ف تحی‬
‫آق ای م یرب اق ری سری ع دا ش تم و روی چ ند طرح از جم له شهرزاد صح بت ک رده ب ودی م ک ه چون ک ار ب ا‬
‫های آق ای ف تحی ب اق ی مان د ک ه ب عد از آن‪ ،‬ک ار ک ن یموارد ت ول ید شد‪ ،‬طرح‬

‫‪Contract Us‬‬

‫‪http://www.coolaks.com/download-shahrzad-season-3-episode-4/‬‬