You are on page 1of 14
ApiOudc 2811/2017, TO EYMBOYAIO THE EMIKPATEIAE TMHMA T° EuveBpiace Snyscia 70 aKpoariipié rou cTig 24 NoeuBpiou 2016, BE THY e&fig GOvBEOn: AK. Euyyouva, Avtmpéebpas, Mpsepos tou T’ Tufuaros, ©. TowéKas, A. Maxpris, ©. ToBapiSou, &. EuyavoundiSng, EouBoukor, E. Kapoda, E. Apyupss, Mapedpo. Tpanwaréas n A. Teredsn, Tpauparéas tou F° Tufuaros, Tia va Sikdcel thy ard 21 eBpouapiou 2011 aiman: 4) ms BeurepoBdepiag cuvdmadioTIKAS Opydvwong Ye TY emwvupic «fMANEAAHNIA OMOEMIONAIA ENOZEQN MHXANIKON AHMOZION YTAAAHAQN AINAQMATOYXON ANOTATON EXOAQN (LO.EMAYAAZ,)», ou eSpede omy ABiva (Maupoparaiwy 17), 2) ‘THs MPUWTOBABLIAS CuVIKANoTIKAS OpYdvwaNS HE THY ETWVULIG «ENOZH MHXANIKON QHMOZION YMAAAHAQN AIMAQMATOYXON ANOTATON EXOAON (E.M.A.Y.0.A.5,) AYTIKHE EANAMAE®, Trou eBpeve! omy Nétpa (wv Navdpxwv 40), of omtoieg mapéotnaay we m Siknydpo ApyuPL Tatravépou (A.M. 16382), Tou ™m Bidpicav we TAnpefowora Kai 3) Ts TpwroBdBpiag ouvSiKahioTiKS opydvwong He Thy ETwvUHia «ENOZH MHXANIKON AHMOZION YMAAAHAQN AIMAGMATOYXON ANOTATON EXOAQN (E.M.A.Y.A.A.2.) KENTPIKHE KAI NOTIAE MEAONONNHEOY», Trou eBpede! omy TpfroAn (Hpwwy Nodutexvelou 18), n oTfoia Tapéotn HE 1m Sixnyopo Apyupwd Tatravapou (AM. 16382), ory omola Sé@nKe TipoBeopia HExpI Tig @ AeKeuBpiou 2016 yic Th vouILOTeInar Ts, kard Tw Yrroupywv: 1) OrKovopiKwy Kai 2) EowrepiKxiy, AmioKévipwong Kal HAEKtpoviKrig AiaKuBépynang Kal rn EowrepiKwy, o1 omreio! napéornoay ye ay BaciAiKr) Mamanén, Mépedpo rou Nouixod ZupBouAiou Tou Kpdtous, Apiudc 2811/2017 “2 Me my aimon auth 01 airouoes ouvKanienikés opyavavoris emduwKouv va axupwel To ur api®y. 139/23.12.2010 MpoeSpixd Aidtaypa (DEK A’ 232/27.12.2010) xai Ka8e GAAN oxerixh, Mpaen A Trapéhewpn ng BiowgeNs H exbixdon dpxioe ue THY avéyvwon tng exBEcews TOU sIonNTH, ZupBowAou A. Maxpf, Karomy To dixacriipio oust ty TAnpEgoUTIa TwY alToUaLY ouvSmKaNoriKiy opyaviosewn, n OTK avErTUEE Kal MpogopIKG TOUS TrpoBaAhsyevous Adyous axupHGEWs Kai CmnoE va vive SeKTA A Gitnon kai thy avimpéaumo Twv Yrroupywv, n omroia Ziirnae Ty aTréppIyr TNS. Meré 19 Busta ouvedpiaan To SikaTTi|pIo GuVAANBE Ge SiGOKEWN, ot aiGouea tou SikaoTnpiow K a1 Agob pehkérnoe ta oxeTiKd Eyypaga Exé@Onke katd Tov Nopo 4. Emeii yia tay doxnon ms xKpIvouEVns arfigews exe! KaTaBAn@ei To véyiuo TapdBoko (1108781, 2622100/2011 ypayudria mrapaBonov) 2. Emel Gnretrar -n axdpwon rou 7.5. 139/200 (A’ 232127.12.2010) «Opyaviayés tng Amroxevrpupévns Aioiknons Tekorrovjioou, Aunixfis ERAGBag Kal loviour, KaTd To HEpos TOU oTIC Biarakelg tou TOU apopowv cTov OPIGHs TPoloTAHEVWW aTIG OXETIKES opyavixés povides opiterar On emiAgyovrai SiaZeuKTKG UTEAANAO! diapoperixfs KaTnyoplag (NE A TE), xwpig va opigeral 611 n Katnyopia NE éxe1 TpoBAdioua Evavti tng KaMyopIas TE (dpEP 20 TapdypapeI 7, 8 kai 8, ép@p0 21 Trapdypagos 7 oroIX. a’ Kal B’, TapGypagos 8 OTOIX. c” kai B’, Trapdypagos 9 oroIX. a’ — y" Ka! Tapdypagos 13 CTOIX. a’) Kar ot! emAéyovral via ty KaTéAnyn Béoews mpoioTayévou opicuevey opyavixwoy povdSwv UTEAANAOI «TE Mnxavikdov Chwy Tu KAddwv>, xwpig va opigerai ér1 emAgyovrar uTAAAhO! «NE Mnxavixdy hwy Te KhdBuv» (dp8p0 20 Tapéypagos 7, dppo 21 Tapaypayes 7 CTOIK. a” Kal L £7 acm: 81112017 B’ Kai Tapaypagos 9 aTOIX. a’ — y’) 3. Emeid nq um68en elodyerai Tpos autInn ony enTapEAA guvéeon Tou Tyhuatos we mMpdén Tou Mpogpou tou Asyw TMs orrovdaiéTnTas 7. 4, Enel n alton, xard 10 pépo mou aoxeira: amé Thy «Evwon Mnxavixwv Anpogiwy YrahAfAwy ArmAwpatovxwv Avwtdtwy Exoadv (EMAYAAZ) Kevtpiktig Kai Nétiag Medorrovvijaou» eivat amoppinréa ws Gp8po 27 rou 1.6. 18/1989 (A’ 8), omc QYTIKaTaGTdENke ard Thy Trapaypago 2 Tou apBpou 4 rou v. 2479/1997 (A’ 67), d16Tt n Sienyopog Tou UTTOYpagE! To OiKOypago Kal TapéoTh KATA THY OUzATON GTO aKpoarripio, Zing Kai THs Xopn¥MENKE MPOBEOpIa ya THY vouIpoTToinar TMs, evrés Suws tng XopNyNBEioas MpOBECHiag Sev TIPOSKOUIGBNKE CUPPoAaIoypagiKA TPaEN TANpEEOUIOTNTAG, Ev TO Ev amapdbexry, Kar Adyw owpareio Sev VouluoTFoinae my BiKnyépo Tou uToypage! Tv airan Me KGmoiev amd Tous TpSMOUG TOU MpOBAémTe! To GpBpo 27 TOU T 18/1989, Omw¢ 1oxUel. 8. Eneibi ta Aoné arouvra owyarsia (ptr Kal BeUrepo) aoxowv ty Kpivéuevn aimon ue éwouo cuugépov, éxovras we KQTACTATIKO OKOTIO THY TPOdETTION Tw ETAYYEALOTIKWY Kal CIKOVOUIKwY OULpEpoVTWY Tw HERBY TOUS MOU Elva! Ya TO LEV MpwTO OAes Oo! TrpwroBdyie¢ — ouoloeTTayyeAuaTiKés §— guvOIKaAIoTIKES~— opyavwoEIS UNXaviKwy SrTrAwuaTOUXwY avwrdrwy oXoddv, YEA Tou TEE, Tou, HETAgL GAAwWY, UTTPETOUV WS WOVIPO! TIOAITIKOI UTTGAANAO! FH WE TIOAITIKOT uTTGAANAG! WE oxen Epyagiag iwriKod Bixaiou aopictou xpdvou ato Anu6o10, ra v.1.5.5. Kal opyaviopous roms auTOBIOIKraeWS TpLITOU Kat Sevtepou Badpod, yia To Se Sevtepo o1 UTMGAANAG! Trou EpyaTovral oTO Anuéoto, ta v.7.5.8, thy TEpIgEpEIaKt Bioiknan, TOUS 0.1.4. cToUs Nowots. Axaiac, HAcias, Zaxivou kai Ke@aAAnvias, ot oroio! elvan unxavinoi SrrAwparouyo! avesTaTWY CXOAGY Ka PEAR ToU TELE. Kal TPOBaAAOVTaG O71 HE Tig TPOOBAAASHEVES SiaTdEeIg TOU vnOBEVTOS OpyavioHON BiyovTal te 72017 ~4 Jal ETYYEAUCTIRG Kal OIKOVOUIKG GULEPOVTA TU HEAMV TOUS, SeBouEVOU Gr! ue TI eMioKeg puBpiozic TOU TpooBahASyEvoU mpoEbpIKOU Biardyperog Givers nN UTMPETIAKA KaTdoTaCn Tu avagEpBEvTOV UmaAnfAuy (Z1E 2207/2002), 6. Emeibq pe to ap8po 6 wapdypagos 1 e5aqI0 iv TOU v. 3852/2010 (A° 87), cuveoTHian w> eviaia aTroKevrpwHEvn povdda Aioiknong Tou Kedtous n Amokevrpwyévn dt Aurikiig EAAdSag Kat loviou, omy Se Tapdypago VI Tou GpBpou 280 Tou dieu vopou, omws IoxUE! HETE thy tpoMOTPOINGH Tou Ue To dpBpo 18 mrapdypagos 10 e6dqio Ky’ Tou v. 3870/2010 (A’ 138), opigerat ért: «a, Me mpocdpikd Biérayya, to oTroio exSiberal ye Mpdtaon Tw Yroupyioy Eowrepxiv, Arrokévrpwong Kal HAexrpovikrig AlaKuBépynons Kal OrwovouiKiay evros €&1 (6) uNveoV arr Thy évapEN 1oxvos TOU MapovTOS karaprigerai 0 Opyavionés Aetroupyiag Twv AToxevrpwyévun AioKfigcw. sn MeAoTrovviigou, B. Trov Opyavisp6 xaBopigovrat, iSiws: i, O1 uTnpeciaKés ovddEs Kat n Bidpepwon tous (Fevikés AteuBUvoEIG, AleuBUVGEIG, _auTOTEAEIC Aiev8ivous, aurorehi Tyfwara, THfwoTa auroTeAA Tpageia Kat Tpageia) ii. © tithos, 01 apuodi6rnres Kai n Spa Kd8E Hovadac. iil, Or opyaviKés Béoeis avd AieGuvan, Kard Kanyopiec, KAdSouG, eiSikérntes Kat BASHOUS Tou pOviuoU MpoaWTKOK. TeXvIKOG # BongnTiKOY TrpoowHIKON, TOU pTOpE! va TPOCAGUBAveTa! UE oxéon epyaciag wGuwriKod dixafou. v. O1 KaTnyopIes Kal oI KAGSoI TOU TpoowmkoU, TwY oTFoiuy of UTGAANKO! KpivovIal yla Thy KaTéAnWN Géccwy Mpoiotayévwy, avéhoya He THY elBiKrATA TOU KAdSoU Ka! TO 01 BéoeIg Tou e15IKOU emoTnYoViKON Kai TOU avrikeipevo Tw UyKEKpIEVWY opyaviKBY YovEBWY Kal vi. KGBE GAKO SEY TOU agopa Thy opydvwon Kai AerTOUPYia TwY ATOKEVTPWHEVU Aiowficewv». Mepaitépw, 0 KuibiKas KaTéoTaons SnYdcWwY MOAMKON BiowKNTIRGY UTEAAHAWY Kal UTFOAARAWY v.t.5.5. TOU KUPUENKE UE TO p8p0 MpwTo Tou v. 3528/2007 (A’ 26), ova dpBpa 84 Ews 87, oT 1oxWouv perd ro dp8po TpwiTo Tou v. 3839/2010 (A’ $1) Kai To pBpo 284 L ‘Apibuse 2611/2017 mrapdypapog 11 Tou v. 3852/2010 (A’ 87), xaBopige! tv diadiKaaia emoyfig Tpoictauévev opyaviKy yovddwv. EiSiKk6repa ato pBpo 84 mpoBhérovral 01 TpovmoBéoeIg emAoyri¢ TpIoTaLEvu eviKiiv AicuBivorwy, Aleveivoewy Kar TunydTw A aUTOTEABY ypageiuy A avrictoixou emméSou opyaviKioy HovaSw. Xs MpoioTéuever Areduvans emAéyovral uTTdAAnAo! Kamnyopiag TLE. f TE. we BaGu6 A’, ot oTTOfo! éxouv aoxijoei xaBhKovTa MpoisTayevou AievBuvans A YrrobieGBuvans A Tprwaros ka, edv Sev UMEpXoUV UTPOWrgIO! HE TIC MPOUTOBEsEIS aUTE, emAgyovrar umGAAnAo! ue BaBH6 A’, Q¢ mMpdIoTayEVo! TuFLGTOG emiAgyovral uTréAAnho! Kamyopiag 1.E., TE. f AE. we To Babys A’, oF omroio! éxouy aoKAoe! KaB\KOVIE TrpoIoTaHEvoU TuAHaTos A UGAANAO! He BaSH6 A’ Kal av Sev uTMdpxouy fh Sev eTrapKoUy, EmIAgyovra! UTAANAO! Bayo B’, ot omroioi Exouv GUUTANpwWEE! EAdxIoTO Xpdvo UTINPEGIAG OT Baeys B’ réocepa (4) érn Kai av Bev EMapKOLY oF UTTOYF@IO! HE TIC WS vw mpotmo8écels yia Thy KGAUN Tww BEGEWY ETIAEyOVTAI UTTEAANAO! He Ayétepo xpévo oro Babué B’. Neparrépw, pe 10 depo 85 KaSopifovrat Ta KpiTipia emAoyiig mpolstayévwy opyavixiv yovddwv Odwv Twv emiméBuv. H emAoyi mpoiotayévww Atev8uvons opyavixiis povadac yiverai amvé To ZupBodAo EmAoyrig Mpoowmkod Béce! KpImplwy Tou mraparidevrai avaAuTKiis Kat afloAoyoUvTa HE Tov TpéT0 Trou opi{ouv oF Biarékeig TOU ev Adyw dpBpou (emrayyeAyariKd ~ texviK Wpoodvra STG BoGues Truxiou, SeUtepoU Tirhou cTOUdwY, SiSaKTopiKd dimrAwpa, SEvEg yAdooes K.ATT., epyaoiaxt} ~ diomnniKi eprTeipia, Kavorntes — Sek\Srnres: 4) uminpeciaxt) agiohdynan, 2) eiSixés Spactnpisintes émws GuyypagIKe Epyo, eionyfioers ce ouvédpia, Bievépyeia EAE, exmpootimnon oe cupBodAra, épyava Bioiknang v.1.5.8., 3) NBIKt GHOIBA Erraivou, HeTaAAIO BiaxeKpiuéviov MpsEewy, 4) ouvévteuEN HE epuTHaeis uéoa a6 rpdmela epwnfoewy, §) ypamrf eféraon HE HOpEA EpUTYATOAoYioU TOMaTAwY ETIAoyOV ia th BiaKpiBuon TwV jew Tou LTOWNgIoU ce BEyaTa apuodiérnros Tou popéws atov oTTolo uTINpETE!, n oTrola Sievepyetrar ard ‘ApiGude 2811/2017, To Avirato ZupBowAo EmiAoyfig MooswmKod). AvéAoya Kprtfipia 1oxGouy kat yia thy emAoyA TpoioTaLEvWW TunWaTos (TANV ING GUVEVTEGEEWS) arts to Ymmpeciaxd ZuyBodhio ou dpBpou 159, evw o1 cuaTHBaTIKG erravaAapBavopeves avappwnkés Beis Ka! of meIGapxiKés ToIves AapBavovrar uToxpewnKisg UT! Swi Ka! UeNbveTaH KaTe TAY Kpion Tw Lchiv tov EupBouAiou EmAoyg MpoowmKod A rou Ymnpeciaxot ZupBouriou avarsyws n BaSpoboyia TOU uTPoWNgioU. EE GAdou, oTo ép8p0 86 TpoBAéneTa! n cUoTaGN TUUBoUAioN EmiAoyrig Neolorayévww (L.E.M), n €xd00n mpoxnputews via my TAY|pwan Tuy ExdoToTe BEcEwN mpoiotapévwy, UTOBOMA aiThaews eK HEPoUS TwY evd\agEPOREVLY umahAjAwy, 1 Kardprign eviaiou TivaKa KaTaragews via 6hes Tis BETEIG avé Fevikfy Aied@uvon fh GuVOAIKé yia bho TOV @opéC, avahoya HE THY mpoxfiputn, Kare @Bivouga sEIpd BadHOAoYiag Kal n ToMOBErGN THY emiuxévtwy, ev opigerar 611 av Karé my SidpKeia ms GuvevTEdgews Ta pédn Twv TupBouAiou Emoyis NpcowmKod Siamionscouv én o urrowi@ios eivar akaTéAAnkog via tHV doKnon Tw KGBnKévTWV mpolotapévou opyavikiic Hovadac, uropowv ye TAfpws amiohoynHevn ousgwvn amdgach Yous va Tov amoKkisouv amd thv EemAoyi, avefapriTws oEipés KaTaTdgews Tou Bdoe! ins BaByohoyiag Tou cuyKévrpwoe. Opoia aTrépacn aTPOKAEIoHOU a6 Thy ETIAOYH| WTTOpEl va EXSWOOUY Kal Ta UTIRPESIAKE GUBBOUAIG, av GTS TTPOGwMEA ywsON Kal avriAnyn twv UeAdv Tous Kpivouv 611 0 UTTOWHpIOS Elva! GKATGAANAOS ya tv doxnon Twv Ka@nKévTwv TpoioTaHévoU opyaviKfig ovdbac. Lopowva, Se, pe THY o\Kela aITIOAoViKF| EKBECN, OF ev ACYW pUBLICEIS aTrockoTouy oT EmAoyi TwY KaAUTEpWY HETGgU EUTEIpW oTEAEKV Trou €youv ikavé Xpévo aoKAoEws KaBnKévTWW oe Bon euBivAS Kal Biasérouv Goria eTayyEAUaTiKH) KaTépTION, ev nN MPOBAEYN ypaTTTAS eféraong elcdye! akioxparike GUoTHUG SiaKPIBHCEWS TwY YYHoEWY TOU urrowngiou, tng iKavérnras SioiKroEWE GARG KAI TS GUVBETIKHS Kat avakuTixfg TOU OKEWEWS, TpoGévTW aTTapAITATWY Via THY OTEAEXWON THE ‘Apioude 2811/2017, To Avistate ZuyBouAlo EmAoyrig Moogwmixot). AvéAoya Kprtfipic 1oxdouv kai yia thy emAoyA TpoioTaHEvWW TphWaTos (TANV ING GUVEVTEGEEWS) arts to Ymnpeciaxd ZuyBouhio ou dpBpou 159, evw 0 cuaTHBaTIKG erravaAapBavopeves avappwnKés dBcieg Ka! ot meIGapxiKés ToIves AapBavovrar uToxpEwnKig UT! SwIv Ka! UenbvETaL KaTe THY Kpion Tw chav tov EupBouAiou Emkoyg MpocwmKod A rou Ymnpeciaxod ZupBouriou avarsyws 1 BaBpoboyia TOU uToyNgioU. EE Gddou, oTo ép8p0 86 TpoBAénETa! n cUoTaGN TULBoUAioN EmiAoyrig Npolorayévw (L.E.M), n €xd00n mpoknputews via mv TAY|pwon Tuy ExdoToTe BEcEwN mpoiotapévwy, n UTOBOMA alrfaews ek HEpoUS TwY evd\agEPOREVAY ummahAjAwy, n Kardprign eviaiou TTivaKa KaTarégews via Shes TI BETEIG ava Tevikf) BiebSuvan fh CUvONKG yia 6ko Tov @opéd, avahoya HE ThY mpoxfiputn, Kare @Bivouca GEIpd BadpOAoYiag Kal n ToMOBErON THY emuxévtwy, evi opigerar 611 av Karé thy SidpKeia Ms GuvevTengews Ta pédn tev TupBouAiou EmAoyig NpoowmKod Siamiotscouv 61 0 vrrowf@los eival akaTéAAnkog via thV doKnon Tw KGanKovTWV mpolatapévou opyavikiic Hovadas, urropowv ye TAfpws aimiokoynuevn oudgwvn amdgaci Yous va Tov amoKAeioouv amd thy emiAoyh, avefapriTws oEipés KaTaTégews Tou Pace! TNs BaByohoyiag Tou cuyKévrpwoe. Opoia aTrépacn aTOKAEIoHOU ars Thy ETHAoyH| HTTOpE! va EXSWOOW Kal Ta UTIRPESIAKE GU_BOUAIG, av GTS TCG! ywwON Kal avriAnwn Twv UeABY Tous KpivouV 6t1 0 UTTOWHpIOS Eival GKATGAANAOS ya iv doxnon Twv KaSnKévTwv TpoIoTaHEvoU opyaviKrig HoVdbac. Loppwva, Se, pe THY o\Kela aITIONOYiKA| EKBEON, OF ev ACYW pUBLICEIS arrockoTouv omy EMAOYA TwY KGAUTEpWWV HETaEY EUTEIPL OTEAEXLY Trou €xouv ikavé xpévo aoKAgews KaOnKévTWW oe Gon euBivnS Kal Biasérouy Goria eayyEAaTiKH) KaTépTIOn, eve n MPOBAEYN ypaTTTAS eféraong elcdye! agioxparixe aUoTHUG SiaKPIBHCEWS TwY YYHoEWY TOU urrowngiou, tng iKavérnrog SioKGEWE GARG KAI TS GUVBETIKHIS Kat avanuTixfig TOU OKEWEWS, MpogévTW aTTApAITATWY via THY OTEAEXWON THE ‘Api@yds 2611/2017 opyavirés Biardgeic Bdce! TOU GVTIKEILEVOU TWY OUYKEKDILEVWY OpyavIKEY povéSwy Kai thy e1SiK6TATG TOU KAdSoU TWY UTTAAAMAW TrPOBAETTOUY THY | roroeémon we Tpoistayévou opyaviKhig Yovddac UTTGAAMAOU Tou érreTa! | xard to rpoBdSicya Ka! 6x! aBiakpinis via OAEs TIC OXETIKES OpyaviKES hovades. 8. Eneidih To TpooBaAkSpevo TrpoebpiKé Sidrayya, Tou EKBoenKe kar’ errikAnan 1ng efoucroBoriKjg Siatdgews rou dp@pou 280 mapdypagos VI tou v. 3852/2010, opiger oro dp8po 12 OT: «O1 BEoEIG Tw povinWY UmaAArAWy Tg ATToKevrpwyevns Aloiknons TleAoTovvi}gou, AuTIKAS EMaBag kan loviou Siaxpivovrat cig e&fi¢ Katnyopies: a) NavemoTnuraKAs ExrraiBevong (ME) 8) Texvohoyikis Exrraideuans (TE) y) AevrepoBasuias ExnaiSevons (AE) 8) Yroxpeunifg ExmaiSeuons (YE)», 010 dpGpo 13 Orr: et, Ta yevid Kai TuTIKG Mpoodvra SiopioHou KaGopiovTal KaBE PoPG arr 11g 1oxGouses SiaraéEls ya Tov KaBopIGH TpodEVTWW BiopIoHOU oF @éaeIg popEwy TOU SnpooioU Topéa. 2. Tia Tous KAdBoug TOU ouyKporobvral amd TepIaddTEpES EIBIKOTNTEC, © apIBLOs Tww BEEwY KATE ciBKOTHTA KaBopieTaI UE THY TrPOKHPUEN yia TAY TAAPwoN Tuy BEgEwV rou oikeiou KAdSoU f UE THY amgaaN YETETAgNS, edv n GEN TANPOUTA! pe peréragn». Nepairépw, ora dpSpa 14 és 17 BiaKpivovras o1 BéoEIs TOU mpowmod 19g Arroxevrpwyévng Aloiknons MekoTowwrioou, AuTiKris EAAdBas Kal loviou Ge KaTnyopIes, KAABOUG fl E1BIKOTNTES ws EEAG: «APEPO 14 Oéotig povipoU MPOGWMKOU KATE KaTHYOPIA Kal KAdGO (OpyavIKES Béoeic) Or opyaviKés Beis TOU poviyoU MpocWKoy —1N¢ Arroxevipwuévng Aloixnans Mesorrowiicou, During EAAdSas Kat loviou karavépovrar ong AieuBovaeig Tg Amroxevipwuévng Atoixnong ws axoAob8we: Em Aled@uvan MoAmiKrig Mpootacias reoaepic (4) BéoeIs NE Mnxaviiiv, tpeig (3) Géoeig NE Tewrexvixiov, BU (2) Béoeig TE Texvohoyixiov Egapyoywv. Em Aiedeuven Aloiknons gapdvra oxrw (48) GéoeIg NE AtountiKod Orxovoyikot, pla (1) 8€on TE BIBNOBNKovopIas, BéKa (10) BéoeIg TE Aroixrnixod Aoyictikod ... Zr AiedBuvon OiKovopIKOU fo oe SéKa (10) BéoEIg ME AloKnrikod Oikovowikod, TéogEpIG (4) BéoeIg TE ia (1) €on TE Texvorovixiv Egappoyisy ... Em Aied8uvan E@viKwv KAnpoBornudtw Béxa (10) BéoeIg ME AtoiknTiKod OikovourKad, Bo (2) BéceIg TE Aloixntiko AoyioTiKow ... Zm Aled@uvon, AiorxntiKod Aoyictikou, MAnpogopmniis Kat Emkonwwidy evvéa (9) BéveIG NE MAnpo@opixric, TéoaEpis (4) Séoe1s TE MAnpogopinfig ... Zin Aieveuvon AoTiKAs Kardotaans kai Koivwvikiov Yrro8écewy ... Em AiedBuvan AKoBaTBv Kat Meravéoreuang ... Em Ale08uvan NepiBaAAovros Kai XwpiKow Exediacyoo Autixtig EAASBag Séxa (10) @éoeig TIE Mnyavixiov, B60 (2) BéoeIG NE TepiBadAovros, tpeig (3) BEvEIE NepigepeiaKiis AvérTugns, TégsEpIG (4) Géoeig NE Fewrexvixiv, évre (5) BéaeIG TE TexvohoviKiv EgapHoyuy, iia (1) 8éon TE EpyoSnyav ... Zr AieG6uven NepiBaAAovrog Kat Xwpikod Zxebiaoyod Mehorrowr\cou Séxa (10) BéoeI NE Mnxavixiv, S40 (2) GéctIg NE NepiBadAovros, pila 8€on (1) Nepipeperaniis AvaTTUENS, B00 (2) Géoeig ME Fewrexvixiov, Tévre (5) BéaEIS TE Texvohoyixiow Egapyoywv, iia (1) 8€on TE Epyodnyuy ... Em AresBuvon NepiBaAdovros Ka XwPIKOU Exediaopod loviou wévre (5) BEvEIG ME MnxaviKiv, 860 (2) BEotig NE TepiBdAdovros, pia G€on (1) Nepigeperaxrig Avirrrugns, Sto (2) @éoeig NE Tewrexvixiv, Tévte (5) 8éoeIg TE Texvohoyixdv Egapuoyiy, pla (1) Bon TE EpyoSnyiiv ... Em Aev8uven YEdrww Aurixfig EAAGBaG ia (1) Bon , B00 (2) 8€oEI ME Tewrexvixiov, So (2) GéaeIg TE Texvoroyixiv Egapyoviy ... Em AveiBuvon YSérww Mekomowrisou pia (1) Géon ME Atowntixod OrKovowikod, €&1 (6) Béoe1g NE Mnxavixiov, 500 (2) @EoeG NE Tewrexvixwv, 860 (2) éceIg TE TexvohoyiKiov Egapyoyiv ... Em AiedBuven YEdrwv loviou pia (1) Géon NE AtoikntKod Orovopixod, réooepig (4) B€ceIg NE Mnxavixibv, Svo (2) S€ceig NE Pewrexvieev, Sve (2) BéceIg TE Texvohoviwv Egapuoyiv ... Zi AredBuvon TexviKod EAtyxou cikoot Tévre (25) Gégeig ME Mnxavixuy, mévre (5) Géoeig NE Teurexvinwy, pia (1) Son NE NepiBéAdovtos, pia (1) G8on NE duaixwv, NE AioweniKod OrxovopiKod, €€f (6) BEceIG NE Mnxavixts a ‘Api@use 2811/2017, ~10- Bexaréovepis (14) Aéoeig TE Texvohoyixwov E@apuoyiav, TevTE (5) BéoEI¢ TE Epyodnyay, B00 (2) Géoes TE EpyoSnydv (xupig Truxio) ... Em AieBuvon Zuvrovispod Kai Em@empnons Aaawv eixoor (20) Béorig NE Tewrexvixwy, pia (1) Géon NE Bioddywy, 500 (2) BéceIg ME Avomnrixod | orkovoyixou, oxrw (8) Boeic TE Texvohdywv Fewrroviag Aacomovias, 50 (2) TE Epyodnyay ... Ze xé8e pla ex Taw SwSeKxa Aievdivoewy Aaowy é1 (8) @€oe1g NE Tewrexvinay, la (1) Béon MIE BrowKnTIKOs CiKovoHIKOL, srévte (5) 8€081G TE Texvondvww Fewnroviag Aasorroviag ... Ee Kae Eva ex | sew Aacapxciny rpeIg (3) Géon ME Tewrexvixdv, mévre (5) B€oeIs TE Teyvoroyuw Tewnoviag Aagoroviag, pia (1) Béon TE Arointixod AoyioriKod ... Zm Aiev8uvon AyporKiiv YroBécewv AuTiKfic ERAGBGS spaig (3) Géoeig NE Fewrexvixdiy, pio (1) Son NE Mnxavixiov, ic (1) gon TE Epyodnyaov (xwpig roxio), Odo (2) @éoEI TexvoAoywv Tewmoviag Aacomoviag ... Em Aiev8uven AyponiKiby Yrroseoeww Tekowowsjgou pels (3) SéoeIs ME Tewrexviev, S00 (1) Con NE Mnxaviniov, wit (1) 8€on TE EpyoBnydv (xwpig truxio), Guo (2) BéoEIG Texvoroyww Fewmovias Aagomoviag ... Em Arev@uven AyporiKiv Yrodécewy loviou tpeIg (3) SéaeIs NE Tewrexvixdv, pia (1) Gon NE Mnxaviniy, pia (1) Gon TE Epyodnyiay (xwpis mruxio), B00 (2) BéceIs Teyvohoywv Tewroviag Aagorroviag ... Apspo 15 @éaeic HOviHoU mrpoowmkod Kard Karnyopla Kai KAdSO (rpoowrToTyels BEdEIG) KAaoOS TE Aionnrikod - OiKovoyiKod MepihayBdvei v0 (2) BEceIc KAGBoG NE Mnxavixiw MepihayBdver end (7) @éoeis KAdBog ME Xnuikiov MepirapBaver pia (1) 8€on KAdSo¢ TE Atoiknnixod - AoyioTIKoU TlepiapBaver ia (1) G€on Khdbog TE Epyodnytiv (xwpig Tux!) TepiAayBaver ula (1) 6Eon KAdSog AE ... ApBp0 17 GéoeIs MeCoWTIKON iSiwnKod Bweaiou aopicrou xpévou Kad exmraibeuTixh GaSuioa Kat eiSikomra (mpoowmorrayelgBéceIs)_KAdSog NE FewrexviKxdov TepidayBavel €61 (6) BEoEIG KAGSOg NE AloiKnTIKOY ~ CiKovoUIKot TepiAayBéver Sexarrevre (18) BéveIG KAdBos NE Mnxavixioy NepihauBével | pe Th BUo (2) BécEIG KASBOs MIE MAnpogopiKiis NepiAaLBaver ia (1) @éon Kndbog NE Xnpixtv Mepihaugéver pia (1) @Eon KAdBOs TE ArorxnriKod AoyiotKo’ MepibapBaver S80 (2) S€oeIG KAdBOG TE Texvohoywv Tewroviag Aacorroviag MepibayBavel tpeIg (3) BECEIS ... ». EE GAAOU, aTO dpBpo 20 opigerai én: « ... 7. Eng Aieuddvaeis MepiBaAAovros Kal XunpiKod Zyebiaopod Tpoforara uTGAANASG Tw KAGDUY TNE Mnxavicdy Xwporaéiag Kai Mepigeperaxiig Avarrrugns, ME Tomoyedouw MnxaviKa, TE Mokmmedy Mnyaviedv, TIE Apxirerrévev Mnxavixtiy, ME Tlepipepeiantig Avdmrutns, ME MepiBéAAovros, ME Tewhdywv, NE Aacodéyuy f TE Mnxaviki ohwv wv Khébuv. 8. Eng Alevdivaeis Yédruw mpoiotarai uM@AAMAOs Tww KAGBWY ME NepIBéAAovros, NE Xnixiy, ME Biokbywy, NE Fewhoywy, TE MaxaviKiy, NE Tewtexvixiby fh TE Mnyavixioy hwy twy KAdSwv. 9, Zin AtedOuvon TexviKot EAeyxou mipoiorara: uTéAAnhog NE Mnxaviktav dw Tw KAEBwY, ME Pewhoyo A TE Mnyavixioy Ow TwV KAGBUV. 10. ... ». Tédos, TO dpBpO 21 opivel én « .. 7, Mpoiotdyevor Tunudtwy Twv Alev@ivoewy NepiBEArovrog Kat Xupikod Fxediacpou: a. Era Tyhpora MepiBadAovriKod Kai XwpiKol Zyed\aqyow Tpotorarai uMAANAos Tuy KAdSwv NE MnyaviKwy Xuporagiag kai Mepigeperakric Avarrrugns, ME Toroypdqwy Mnxavixioy, TE Mokimxjy Mnxaviev, ME Apxirextévuy Mnxaviniav, ME Tlepigepetaxiis Avamrugns, NE MepiBaddovros, ME Tewhdywv, NE Aaconéyav ff TE Mnxovixiy 6kwv Tuy KAdSw, 8, Eta Turpara MoAcoBouiKot ExeSiaopos Kar Epappoyusy mpoloratai uMGAAAOS Tw kAdSuwv PLE. Mnxavixiov Xwperagiag Kal Mepipepeiakiic Avénrutns, NE Toroypdguy Mnxavixiy, NE NoAriKav Mnyavikiy, TIE Apxrextévay MnxaviKiv, ME Tepigepeiaxiic Avdmrugns, ME MepiBaddovros 4 TE Mnyavikiv édwv Tay KAdSuv. ... 8. Meoteréuevor Tunudtwy tev AreuBovoewy YSdrwv: a. Eta Thrpara NapaxokodBnang Ka! Tpoctaciac suv YdaTik®v Mépwv TpoiotaTal umaAAnAos twv KAddwy NE TlepiBaAdovros, ME Xqpikuy, NE Biodéywv, ME Tewrsywv, ME 1h Tewrexvixiov, NE Mnxavixwy, NE Pewrexvicioy 1 TE Mnxavixiy odwwy twv KAGSwv. B. Era Tufuara Avértugns Ka! Aipepdov Tyéoewv poiovaral Um@AAnAog Tuy KAdoUwW TIE MepiBéAdovTos, NE XnpiKdy, ME Biohoywy, NE Fewrdywy, NE Pewrexvidy, ME Maxavikdv A TE Mnxavixiy huw Tw KAGSWV. ¥. .. 8. Alpoiorauevor Tundrww Tg AievBuvens Texvixod Ehéyyou: a. Ero Tufwa Texvintig Yrooripigng mpotorara uTaAAnAos Tww KAGSwV NE Tewhdywv, NE Mnyaviniov MeraAheiwy MeraAAoupyiy, ME XquiKdy Mnxavicy, ME Toroypdewy Mnxavixiy, ME odriKav Mnyavikiav, NE Mnxavondywy Mnxavixiy, | TE MnxoviKiy 6huv Tw KAdBwv. B. Ero Tuya duowiv Népwv mpoiotara uMGAANKOS Tw KAdBwv ME Tewhdywv, ME Mnxavixty MeraAAeiwy MerakAoupyiny, ME XquIKDY Mnxavicov, ME Toroypdwy Mnxavikiv, ME Modmikov Mnyavikiiv, NE Mnxavokdyuv Moxaviniy, | TE Maxovixiov 6hov tww KAGOwv. y. Era Thipara EAEyXoU YANK Kai Moiotntas Anyooiwy Epywv mpoiovarai umdAknhog Tw KAdSu ME Tewhdywv, TE Mnxavixov MerahAciwv MeraAAoupyiov, ME Xnuikiov Mnxavixiv, ME Toroypdpu Mnxavixiv, NE Mokmkiy Maxavixiy, NE Mnxavoheywy Mnxavixioy rf TE Mnyavixav 6huv Tw KAdbuV. ... 13. MpoieTéyevor Tunudtuy Tv Aicu@ivotwy Ayponikiv YroBéoewy: a. Eto Tuya AvaSasyod Kar Emoikioyod Tpoiotara: umGAAnAos Tw KAdSwv ME Aagoheywy, ME Tewndvwy, ME Tewrexvixiv, NE Tomoypdpuy Mnxavieiv fh TE Texvohéyww Teumoviag Aagorovias, B. ... » 8, Ereidf aduouva pe ta TpoavagepBévra, 0 TpOOBAANSHEVOS opyaviopés Tapavopws TpoBhérre: thy emAoyH SIOZEUKTIKIAG UTGAAAWY BiawoperiKrig Karnyopiag (NE 1) TE) wc mpoloTapévwy oe Shes Tic avagepBeines opyavikés Lovddes (AteuBivoeis Kat Thrivara), KaTapydavras aBiaKpirws To SeoTIZoyevo MPOBGSICNA Ye To dpBpo 87 Tou KwDIKG kardoraons SnydsIwY TOAMKY SIOKNTIKOY UTIGKAAAWY Ka! UTGANAAWY vB, 10. Eneid xarémv Twv TpoavagepBévrwv, n KpIvouevn airman J. (Yr ‘Apiduds 2814/2017 “13 mpémel va aTmoppigéei Karé 10 wépog Tov aokelral arr my «Evuon Mnyavikiv Anpociwy YrahAjhwy Armhwyarolxwv Avaréuw ExoAdv | (EMAYAAE) Kevrpicig Kal NérIag MedomowroouD ev dye! Suwe Tow mrepiotaécewy Bev emiBaAAerai oe aut SKacTIKA oTrvn, va yive Be Bexrh ug Mog ta Aomé airolvra owyareia Kal va aKUEWwEE! To 7.8, 139/200 we MpOG Tie MPOGBaAASLEVEs StaTaEEIs Tou (dpBpo 20 Tapaypagor 7, 8 kai 9, dp8p0 21 Trapdypagos 7 oToIX. a’ Kai B’. Tapdypages 8 oroIX. a kai 8°, Tapdypapos 9 aToIX. a’ — y" Kai Tapdypapos 13 CTOIX. a’) Kat ws ex ToUrou TrapéAKel n e&€ragn TwY UTOAOITWY ASYWN. Aié tadta Amoppinre! tv aimon Kar& To wépog Tou aoxKeirai am6 Thy «Evwon Mnyavixwy Anuocioy Yrokhihwy Anthwyarodyuy Avwrérav Zxok’v (EMAYAAZ) Kevipixtig kai Némiag TeAorrowricou» Kal omahAdage! auth amd my SikaoriK Samdvn tou Anyosiou, xaré to OKETITIKG, : Aéxeran we mpos Ta AoImé arTouvTa cwHaTela (TIpWTO Kat GeGTEpO) + Inv Kplvéyevn aimmon Kal aKupsiver To 77.5, 139/2010 (A’ 232/27.12.2010) ws TpOg Tig TOGBUAASLEVES SiaTagels Tou (p80 20 Tapaypago!'7, 8 kai 8, dp8p0 21 Trapaypawos 7 aToIX. a” Kat B’, Mapaypagos 8 CTOIX. a” kai 8’, Tapdypaqos 9 cto. a’ - y’ Kal Tapdypagos 13 oTOIX. a’), coppwva Ye To oKETTIKE, Avaréooe! Thy amB00n Tou TapaBokoy ota alToUvTa owaTEia (psiro ai Bevtepo) ws pos ta oToia viverai BexTA n aitnon, EmBdAke! ato Anpéoio Tay SikaoTKH SaTavn TeV airoUvTUN owyareivy (mpwToU Ka! BeiTEpOU) WE TPES Ta oTFO'a Yiveral SexTA | iron Trou avépxerai ce evviaxéaia eikoa! (920) eupd. H Bidoxewn éyive otny ABriva Thy 14n AeKeLBpiqu 2016 # “re T Tuhpatos H Tpapuaréogyéu TATuhwaros ‘Aix. Zuyyaive Apionoc 2811/2017 NoepBpiou 2017, O Mpoebpeswv EsyBouhog A. EeaArooovns ANTIFPAGO aofva.. 20| ML 208% © gtr Kal n andgaan SnLOTIEGeNKE Ge SqYésIG aUVEdpiaaN TNS © Peapugtéas A. Tewpfikdrrouhos @EQPH one Te m vom ofucven Sie SLL. 6 Mpterausves Aatve

You might also like