You are on page 1of 11
Apisus< 2812/2017 TO ZYMBOYAIO THE EMIKPATEIAE TMHMA T° Luvedpiace Snpdcia oto akpoarrpid Tou aTig 24 NoeuBpiou 2016, Le thy e&4¢ olveon: Aik. Euyyouva, AvtimpdeSpo¢, MpdeSpo¢ tou T’ Turuaros, 7. ToméKas, A. Maxpric, ©. TZoBapidou, A. Eypavoundidng, LopBoudoi, E. Kapbda, E. Apyupés, Mapedpor. Tpapparéac n A. Terpddn, Tpayyaréag tou F’ Turpatos. Tia va dikdgel thy amd 21 SeBpouapiou 2011 aitnan: wv: 1) SeuTepoBaOpiag ouvoiKaNoTIKAS opyavwons ue ThHV emwvupia =«MANEAAHNIA OMOZNONAIA ENOZEQN MHXANIKON AHMOZIQN YMAAAHAQN AINAQMATOYXQN ANOTATON EXOAQN (NO.EM.AYAAS), Tou edpetel omy A@tva (Maupoyataiwy 17) Kal 2) TPWTOBGS IAs oUvEIKaAOTIKAG opyavwons BE Thy eTwvupia «ENOZH MHXANIKQN AHMOZION YNAAAHAQN AINAQMATOYXON ANOTATON EXOAQN (EMAYAAS) ATTIKH2», Trou edpevel oTny ASrva (Napdoxou 98- 1400), o1 orroies mapéomnoay pe Th SiKnyopo Apyupw Fairavdpou (A.M. 16382), Trou tn Sidpioav pe TrAnpeovara, KaTé wv: a) Ymoupyou Eowrtepikwv, AtoKévtpwong Kat HAekrpoviiis AiakuBépvnans Kai dn Eowrepixiv Kar B) Yroupyou OrovopiKwv, 01 oTofol mapéoTngaV Ye Tm BaoiAKA Marrakén, Mdpedpo tou Noyikod ZuyBouAiou tou Kpdtous, Me thVv aitnon aut of arouses Opyavwaelg emididKoUV va akupwOe! To Mpoebpixd Aidrayya ue apy. 1356/2010 (EK A 228/27.12.2010) Kal KdGe GAA oXeTIK TMpdg] rh TrapdAeyn TIS Aioikroews. H exdixaon Gpxioe He THY avayvwan THs EKBEoEWS TOU EIoNYNTH, A. Api8y6c¢ 2812/2017 -2- ZuyBowAou A. Makpr. Katémv To dikaotiiplo dxouge Tay TAnpeovoIA TwY aiToUCwV Opyaviacewy, oTroia avérrTuge Kai TPOPOPIKA TOUS TrPOBAAASLEVOUS ROyous akupwoews Kar GiTnGe va yiver SeKT q aimmon Kal Tv cviimpdowrre Tw Yrroupywv, n omroia Cire Thy aTéppIWpH THs. Meré 1 Snpdoia cuvedpiacn To SikaoTApio ouvHAGE oe BidoKEWN ge ai8ouce tou dikaotnpiou K a | Agou werétnoe ta oxetixd éyypaga ExégOnke Kata tov Néopo 1. Emeiq ya my doknon ms Kpivdpevng aitiaews exe! KarTaBAndei To vopiuo TapaBoko (1108785, 2822111/2011 ypappaTia rrapaBéaou) 2. Eweisq Gnteirar akdpwon tou m5. 1356/2010 (A 228/27.12.2010) «Opyaviopég mms Arroxevrpwyévns Aloiknons AtTiK\g», KaTa TO Pépog TOU OTIC BiardEeIg TOU TOU agopolV GToV opIoyS Tpoiotapévww orig oXerIKés opyavn BiaZeuKTiKa UTTGAANAO! SiapopeniKAs KaTHYOpiag (NE q TE), xwpic va opiferar 611 n KaTnyopia ME éxe! TpoBASioya évavti tng KaTnyopiag TE (6p8p0 21 Tapdypago! 8-10 Kai GpBpo 22 Tapdypagos 2 oTOIX. 3”, Trapdypagos 8, Tapdypapos 9 oTOIX. a’, B’, Tapdypa@os 10 cToIX. a’-y", Trapdypapos 15 otolx. a’) Kal 61! emAgyovra yia Thy KaTaAnyn BEoews Tpoiotapévou opiapévwy opyaviKuiy povddwy uTTEAANAO! «TE Mnxavixwoy 5 wovabe opiZerai 6r1 erriéyovrat hw TwY KAGBWVE, XWPIG va opiferar On EMIAEyovTa! UTMGAANAO! «NE Mnxavikwv 6Awv Twv KAdSwWv» (dpBpo 22 Tapdypagos 8 cTOIX. a’ Kai 8 Kai Tapaypapos 10 arorX. ay") 3. Emeidi 1 umré8eon elodyera mpg augAMmon oTAY ETTapEAr cuveeon Tou TyUGTOG pe mMpdEn Tou Mpogspou tou AdyW ts omoudai6rnrag ™<. 4, Eneiér 1 aitouvra owparela aoxouv ty Kpivouevn aitnon pe EWoUo oULgEpoV, EXOVTAS WE KaTACTaTIKd GKOTS THY MpodoTIoN THY 1 =F Apiouds 2812/2017 3 ETIAYYEALOTIKWV Kat OIKOVOLIKWY GUL@EPSVTW TWY HEAWY TOUS TOU Elva! Vid TO Mev mpwro SAEs of TpwroBdpies opoloeTrayyeAuaTiKes | GuviiKahoTiKes opyavwoEIs NXaVIKwY SITAWUATOUXWY avwTdTWY OXOkwV, Uehiv TOU TEE, Tou, peTags GAdwy, UTApETOUV Ww POviLOL TOAMKO! UTGAANAOL 1 WE TOAMIKO: UTGAAMAO! Ue oXéon epyaciag WwrkOd Gikaiou aopicrou Xpdvou oTo AnydoIo, 1a v.1.8.5. Kal | opyaviouous TomiKris auTOdIOKicEws MpwWTOU Kal BeUTEpOU BaSyou, yia To Se Seutepo of uTaAANAO! Tou EpydZovral orig UTMpECIes TOU Anyooiou, TwV V.1F.3.8, TNS TEpIgEpEIAKTig StoikNaNs, TwV N.A. Kal Twv O.TA. aTov | Nous Artixiis, of orroio! KaTéxouv TrTuXio pNXaViKOU aviTaTWW oXOAUY KGL civai éAn Tou T.E.E. Kai TpOBEAAOVras ét1 YE TI¢ TMPOGBaAAOpEVES SiarégeIg TOU pvnOBEvtog Opyavicuod Biyovral Ta enrayyeAyaTIKe Kat OIKOVOUIKG GUUEPOvTA TwY HEADY TOUS, SeBopEvoU 6TI UE Tig ETIBIKES PUBHIEIG TOU TPOGBAAASUEvOU TpoEdpIKOU SiaTdyparos Biyerar 4 urmpeciaxl KaTéoTaon Twv avagepSévrwy UTTAAARAWy (ETE 2207/2002). 5. Emeidi} He To dp@po 6 Tapaypawos 1 eSdqI0 i Tou v. 3852/2010 (A" 87), cuveorA@n wo eviaia aroKevrpwyévn Hovdda Aloiknong TOU Kpdroug Amoxevrpwyévn Aloixnon Arixfis, oTny 8 Tapaypago VI Tou SpOpou 280 Tou iSiou vpoU, STUs loXUe! UETd THY TpOTOTOInG TOU UE To dp8po 18 Tapdypagos 10 edaqi0 Ky’ Tou v. 3870/2010 (A’ 138), opigerai 6m: «a. Me mpocdpiké Sidraypa, to omolo exdidera! pe mpéraon tw Yrroupyuv Eowrepixiov, Arroxévipwons Kar HAeKtpoviktis AiakuBépynong kai Orkovoyikwov evtéc £1 (6) unvaoy a6 Thy Evapn loxvog tou TapévTos KatapriZerai o Opyaviouds Aeitoupyiag Twv Arrorevipuyévwy Aioikiigewy. B. Erov Opyavious —kaBopiZovrat, iws: i, OF UTTMpEctaKés yovdbec Kai SIPBPWON Tous (TeviKEes AreuBivoeis, AicuBivoeic, quToTeAcig Ale u@uvoEIC, auroreAq, Tufhbara, Turpara aurorehh Fpageia Kai Tpageia). i. O rithog, oF apyobiérntes Kain EBpa KBE WovdduG. ili, ©: opyavikés BECEIG avd Aleuuvon, KaTd KaTnyopies, KAdBouG, e1diKéTHTES Kal BaByOUS a Api®y6c 2812/: a TOU USvIOU TPOGWIIKON. iv. OF BECEIS TOU EISIKOU ETIOTNUOVIKOD Kat TOU TeXViIKOU f BonSATIKEY TpCGWMKOU, TOU pTTOpE! va MpOGhaPBdvETa! He oxéon epyaciag iiwrikod Sixaiou. v. O1 Kamnyopies Kai ot KAdSOI TOU Tpocwmkod, TwV OTOiW o1 UMGAANAOI KpivovTa! yia my KaTéANWN Sésewv Mpoiorapyévwv, avadoya we my ElIKOTHTA TOU KAGSOU Kal TO QVTIKEIUEVO TW GUYKEKpILEVWY OpyavIKWy HovddWv Kal vi. KdBe GAAO Géua Tou agopd Thy opydvwon Kal AerToUpYia Tw ArroKevTpwHEVWY AtoiKfigew». Meparrépw, 0 KwEIKag KaTdoTaOnS SnLSoIWY ToATIKUY BloIKNTIKUY UTIGAARAWY Kal UTTGAAHAWY v.17.8.5. Tou KUpwENKE UE TO ap@po mpwro Tou v. 3528/2007 (A’ 26), ota dpOpa 84 éwe 87, ons 1oxUOUV LETé To GpBpo TpwTo Tou v. 3839/2010 (A’ 51) Kar To dpSpo 284 Trapdypagos 11 rou v, 3852/2010 (A’ 87), Ka®opiver hy SidiKkaoia EMAOYG TPOIoTALEVWY opyaviKiv Hovddwy. E1dixérepa oto dpBpo 84 TpoBAwovral of mpolmoBéaeIG eMAoYAS TpOITaLEVwY eviKWW AreuSivoewy, Atev@ivoewv Kat TynyeTwv A aUTOTEAwY ypageiwy A avrictoxou emédou opyavixwv yovddwv. Os mpolsrayevor ArevSuvons emAgyovrar umGAANAO! Kamnyopiag TLE. | T.E. He Baud A’, ot oTroiot EXOUV GOKrGe! KaBFKOvIa TpolsTaUEVOU AlesBUVONS YrrOdIedBuVENS A Turuaros Kal, edv Sev UTMapXOUV UTPOWH@IO! UE TIC TPOUTOBECEIS aUTES, emAéyovtar UTMAANA! Le BaQES A’. Qs mMpoiordyevor TyryaTos emiAéyovtai uTTéAAnAOt KaThyopiag TLE., TE. f AE. ue To Babys A’, o oroio! €xouv aoxr}ae! KaSr\Kovra TpoiTapEVvoU THHaTOS fh UTTEAANAO! Ye asus A’ Kai av Sev uTdpyouv Hh Sev emapKoby, emAgyovTar UTTEAANAOL Ba8y00 B’, of omroio! Exouv cUMANPwWOEI EAGXITO XPSVO UTNPEGIAS GTO Baus B’ téocepa (4) én Kal av dev ETaPKOUY O1 UTOWHGIO! LE TIS ws Gvw mpotmosévels yia my KGAUWh Twv BEcewY EMAZyovTa! UTTAANAG! LE AlyéTEpo Xpévo GTO BasUs B’. Neparrépw, ye To dp8po 85 KaBopiZovrat Ta Kpittipia eTmiAoyig Tpoiotapevwv opyavixwv povddwy drwy Tow emmédwv. H emiAoyh Tpoistapévwv Ated@uvang opyaviKtig yovddag yiveror a6 to EuuBovAo EmiAoyiis NpoowmKod Bace! Kpitnpiwy mou A | | | | | | ‘Apieud 2812/2017 -5- TrapariGevta! avahuTiKias Ka! agiohoyouvra! ue Tov TpérTo Tou opiZouv oF BiardgeIg Tou ev AdYW dpBpou (emayyEAaTIKG — TeXVIKE TpoTvIE STTWS Basuds mruxiou, SevTepoU Tithov oTOUdtiy, SidakTopIKe SimrAwHa, EVES yAwooes KAT, epyaoiaxr} — Siorxntikt} euTreipia, KavOrntes — Beg\ornTes: 1) uTmpeciakh agioddynan, 2) eidiKés Spactnpiérntes STW GUYYPAgIKS Epyo, elonynoeig ot auvédpia, Sievépyeia EAE, exmpooummon oe ‘cupBohia, épyava dioiknons v.7.5.5., 3) OK} GHOIBr erraivou, pEeTdAAIo SiaKexpipévwy Tpdgewv, 4) ouvévreusn pe Epwrfgels yeoa ad TpdTrela epwrfjoewy, §) yparrmy e&taon HE Hope EpwmLAToAoYioU TokaTAY ETAOYOV yia Th SiaKpiBwon Twv yvwcEwWy TOU UTTONpioU ce BéyaTa appodidtntos Tou popéws otov orroio uMnperei, n oWoia Sievepyeiral amd To Avistate FuyBowAlo EmAoyric Npoowrikou). AvaAoya Kpitripia 1oxGouv Kai yia hv emAoyh Tpolotayévwy Tyhuarog (TAny tng cuVvevTevgews) am To Yinpeciaxd ZupBovAlo Tou dp@pou 159, evw o: cuoTnpaTiKd emravahapBavopeves avappwrikés dBeies Kal 0! TeI9apxiKés TroIvés AaUBavovrar UTPOXpEwnKwS UT SyIV Ka! peliveTaI KaTd THY Kpion Tw ekdv Tou EupBoudiou EmiAoyfig Mpocwmkod rf tov YanpeciaKol LupBouriou avakdywe mh BaByoAoyia tou uTowngiou. EE dAdou, oTO Gp8po 86 MpoBAETeral n avoTagn ZupBouAiou Emidoyg Npolorapévwy (Z.E.11.), n €xSoon TpoKnpuEews yia Thy TAFfpwon TwV ExdoToTe BEcEwy Tpolorauévww, n uTOBoAA aiTcews ek uepous Tw evdiagepouevw UTAAHAwY, 1 KaTdprion eviaiou TivaKa KaTaTagews yia odes TIS BECEIG ava Tevixr) Ated@uvon f ouvoAIKd yia 6Ao Tov popéa, avdhoya He tv Tpoxputn, KaTé PBivouca cEIPd BaByOAoyiag Kai _n ToTOBEMON Tw emiTuxovtwy, evs opigerar O11 av KaTd Hy SidpKeia TNS GuVEvTELEEWwS To uéAn Tw EupBouriou EmAoyrig Mooowmkod Siamordcouv éti o UTToWHglos eival aKaTGAANAOg yia TY doknon Tw KaBNKdvTwY Tpoistayévou opyavikis yovddas, yTopolv pe mARpws altichoynpevn CUdewvN aTopach Tous va Tov aToKAeicouv amd ThV ETAoys, avefaprirws cEipdc xatardgews tou Bdoe! mo BaBpohoyiag Trou t Api@yoc 2812/2017 -6- ouyKévtpwoe. Ouola aTTéacn aToKAeloyoU arr thy ETI TOP: ekOWCOUV Kal Ta UTMPETIAKG GUUBOUAIG, av amd TpOGWTTIKA yvwON Kat avriAnyn TwV LEAD TOUS KpivoUV Or1 © UTTOWF@IOS efval aKATEAANADS yi Thy doKnon Twv Ka8nKOvTWY TpoloTayEvou opyaviKns yovddac. TOpowva, be, UE Tm o1Keia aitiodoyiKt EKBECN, o1 Ev AdYW pUBLICEIS aTrockoTouy omy ETIAoy TwWY KOAUTEpwY HETAEL EpTeIpwY TEAeXuV Trou éxouv iKavé Xpévo GOKrGEWS KABNKOVTWY oF Eon EUBUVNS Kar SieBErouv dpria ewayyeAyaTIKA KaTdpTION, Evw n TPOBACWH ypaTTS e€€rGONS elodye! GEloKPATIKe GUOTHHG diaKpIBWOEWS TV ywwoEWY TOU uTTopngioy, ms iKaveTnTOS SiomroEws GAAd KAI THE GUVBETIKFS Kat vauTiKAs TOU OKEWEWS, TPOTSVTW aTTapaITiTWV IG THY OTEAEXWON THS Anpocias Avoikricews. Teoc, ato ép8p0 87 Tou iiou KwWoIKA opiZeTa Ori «To NpoBabioua peragd tv uTGAARAWwY KaBopizeral we e&f\¢: @) Merage UTGAARAWY TOU aviKOUV G& SiapopeTiKés KaTHYOPIes TpoNyoUVTA! ot UTFGAANAOI TS KaTHYOPIAg EO Ka! akoAoUBouV KATE GEIPG Oo! UTEAANAI tng Karnyopiag ME, tng Katnyopiag TE, ms Katnyopiag AE Kal Téhoc oF uUTGAANAO! Tg KaTnYopIag YE. B) MeTaEU uTTGAArAW Trou avijKoUY oThY 61a Katnyopia TponyouvTa! 1 UTGAANAG! avwTEpOU BABYOU HE Béon THY lepapyiKt KAiyaKa Twv BaBLWY TOU dpBpoU 80. y) MeTaEU UTTAAAAAWY Tou iiou KAdSou Kai Badyos dev UTMEPXe! NpoBddicpG. 8) OnoU amd Tig oikeleg opyaviKés diaTageig emmTpéMeTa n ToTrOBétnon TpoioTapEvou Karnyopiag Tou énerai KaTd To MpoBdbicpa dev 1oxveI To NpoBdbicya Twv KaTHYOpIV”. 6. Emeidi xara my évvoia tg efouciodorixiis Siardews Tou dp@pou 280 mapdypagos VI tou v. 3852/2010, ctov opyavioyé AetToupyiag Twv Atrokevrpwyévwy Aloikicewy mpocdiopiZerai avahoya we TO VTIKEILEVO TW CUYKEKPILEVW OpyaviKiby HOvdBWY Kal THY EIBIKOTHTA Tou KAddou amé Tolés Katyopies Kai aT ToIoUG KAdBoUG KGBE Katnyopiag TpogpxovTal of TpOIoTéyevor TwV OpyaviKiav Povddwv KABE ummpeciag, xwoig va eivat umoxpewriKd va mMpoBegsel 6r1 oF 1. Api®uoc 2812/2017 Tpoiotduevor Tpogpxovrai aTré dAes Tig KaTNYOPIEs | ATO GAoUs TOUS KAdBoug Kd8e KaTHYopiag (MPBA. LTE 2459/2012 6n oKéwn, 102/2010, 2207/2002 5n oxéwn). Mepairépw Kata tov Evvola Tw cUVTaypOTIKWY apxwv THS IsdTHTAS, TNS agioKpaTiag Ka! TNS KATOXUPOULEVNG GTO GpBpO 103 Tou Euvrdypatos apxti¢ THg opBoAoyiKtig opyavweews Tg AqUdcIas Atorfjorwo = (ETE 16, = 15/2015 = OAopéAcia) © KaWS KAI TW TpoavagepSeiowv Siatdewv Kal 15iw¢ Tou dpSpou 97 Tou KWoIKa KaTdoTaons SnYooiwv TOATIKWY SIOIKNTIKWY UTTGAAFAWY Kal UTTGAARAWY v1.5.5. Kal TAS TPOWVAOBEloag voLOBETIKIIS EECUCIOSOTHGEW TOU v. 3852/2010, To KaBopIZopevo TOBASIGLG Tw KaTHYOPIWY TWY UTTAAAHAWY Travel vo IoXUEl HOvOV aTIC TrepITTTWGEIS KATE TIC OTFOIES oO OpyavIKés Siardgeig Paces Tou avriKeipévou Twv CUYKEKPINEVWY OpyaviKwV Hovddwv kai thy eibikérTa Tou KAdSou Tu UTAAAHAWY TrOBAETOUV THY TomOBETNON WE TPOIDTAPEVOU OpyaviKr¢ Hovddac UTTAAAHAOU Trou Erreral KaTd To MPOBEBIcHa Kal 6x! Gdiakpitws yia Odes Tis OXETIKE opyaviKES povddes. 7. Enrei6t To TpOGBahASuEvo TPOESPIKG Sidraypa, Tou eKSdOnke Kav" errixAnon T¢ e€ouaIoBorixn|g SiaTGgews Tou deSpou 280 Tapdypagos VI Tou v. 3852/2010, opiger oro dp8po 12 ét: «Or BécEI TwW LoviEwY UTTaAAAAWY Ths AtroKevrpupévng Atoiknang Artixis SiaKpivovrai atic e§4¢ Katnyopies: a) Maveriotnpiakts Exmaidevons (ME) B) TexvoAoyixric ExraiSeuang (TE) y) AcutepoBd8yiag Extraiéeuans (AE) 5) Yroxpewrixric Exmraideuong (YE)», oto épOpo 13 Ori: «1. Ta yeviKd Kat TUTTIKG TPOGOVTE Biopiopou KaSopiGovtai K48e ond aNd Tig 1oxtouGES diaTdEEIS yia TOV KaBopICHS TpoddvTwV SiopIoLod Ge BéTEIg Popewv TOU EnHocioU ToLEG. 2. Tia Tous KAdBous MoU GUYKPoTOUVTA! aT TEpIOGéTEpES EIBIKOTHTES, © apieuds twv écewv Kats eiSiKdrTa KaBopietal HE THY TPOKpUEN yIa ThY TANpwon Tw Bécewy TOU oIKeioU KAdSOU HH HE THY aTOgaon nerdragns, edv n Bon MAnpoUTal ye yETdragn.». Meparépw, ota dpepa 14 éus 18 Siaxpivovrai 01 BévEIg Tou MpocwmIKoN THs AToKEvTPWHEVNS JL Api®poc 2812/2047 “8 Atoixnangs ArmiKiig G& KaTnyopIes, KAGBOUG Hh EIDIKOTNTES WE EEG: «APBPO 14 O€oeIg HoviLOU TPOGWMKOY KaTé KaTHYOpia Ka! KAGSO (opyaviKes GéceIc) O1 opyavixés BEgeIG Tou povIuOY TpoGwMKOK THs Amoxevtpwuevng Aloiknang Artikfig Katavéuovrai otic Ateu@tvozic TNS ATioKevrpwuevng Aloiknons ws akoAou8ws: Em AtevBuven MoAmiKAS Mpoctaciag Sv0 (2) GéoeIg ME Mnxavixwv, Sto (2) @éoeig ME Tewrexvixiv, 660 (2) Béceig TE Texvodoyixov Egapyoydv =m Atev8uvon OiKovourKod oxrud (8) BEoEIG ME AioiKnTiKOd OiKovoyrKou, dv0 (2) Béoeig TE AtomknTiKOd AoyioniKod, pia (1) Gon TE TexvohoyiKiy Egappoyu ... . £1 Aleduvan MepiBaAdovtos Kar Xwpikou Txediaopou €§) (8) @éoeIg NE Mnxavixiv, 340 (2) GéceIG ME MepiBaAdovtos, é&1 (6) Géoeig NE Tewrexvixwy ... . Em AtevGuvon YSdrwv pia (1) eon NE AioixnTikoU OikovopiKou, é&1 (6) Oéoeig NE MnxaviKuv, S00 (2) @éoe1g ME NepiBGAAovroc, wévre (5) BéoeIg NE Tewrexvixwov Er Aied8uvon Texvikou EAtyxou Séxa (10) Oéoeig NE Mnxavixwv, é&1 (6) Béoe1g NE Tewrexvikiv, tésoepic (4) 8€oeIg TE Epyodnywv, 300 (2) Séceig TE Texvohoyixiov Egappoyay ... . Em Ated6uvan Ayporikwy Yrro8écewv Ei (6) BéoeIg NE Fewrexvixwy, ia (1) Gon NE Mnxavixwy, tpeIs (3) B€ceIs Texvohoyw Tewoviag Aagorrovias, TpeIg (3) BéoeIg AE Fewrexvixwv .. ApBo0 15 G€ceIG pOvILOU TpooWMKOU KaTd KaTnYOPIa KAI KAGoO (mpoowmomayeig Géoeic) KAddog NE Fewrexvikiov MepihauBaver €&1 (6) GéoEIg KAddog NE AtorkntiKod - Oikovoyikod MepiAapBaver e€fvra dd0 (62) Béoeig KAdSog AE Mnxavixiv NeprAayBavel é61 (6) Béoe1g KAdSog ME uoiKis Aywyris MepiAauBdver pia (1) Séon KAdSog TE AtorxntiKod - Aoyiotikod MepihayBaver pia (1) @éon KAGSog TE EpyoSnywv NepibapBaver SU0 (2) @éoeIg Khddog TE Texvohéywv Tewroviac Aagorrovias MepiAayBdver tpeig (3) Aéoeig KAdSog TE Texvoroyixwv Egappoyiv MepiAapuBdver mévre (5) @éceIg ... Ap@po 17 Oéaeic TPOGWTIKOE ISiwTIKOU Sixaiou aopirou xpévou (TpodwoTayEis SéGEIC) KAdSog ME Tewrexvixdy MepiauBaver pia (1) Son KAéog NE /, 4 “3. AlowKntiKot ~ OikovourKod NepiAapBaver téaaepic (4) BEoeIG KAdBoc TE AoikntiKow - AoyloriKoU MeptAapBdver psig (3) BéoEIG Khddog TE Teyvohéywv Tewmoviag MepiapBaver B40 (2) Géocig KAdbog TE Texvohoyixwav Epapyoyi MepibayBaver pia (1) 8€on ... Apepo 18 Oéoeic e1IKON ETICTRUOVIKOU TPCGWITIKON Mia (1) Séon NE ModmiKby Emiotnpdv Kar Anpécias Aloiknong Mia (1) ton ME Modmxdy Mnyavixiv Mia (1) 8€0n MIE Tewhdywv Mia (1) Gon ME Modmxdy Emiompwv». EE GAdou, 10 dp8po 21 opige: om: « ... 8. Erm Aleveuvon MepiBGArovrog Kar Xwpikod Exediacyou Tpoiorarar uMAAnAog TwV KAGSwv ME Mnyavikiov 6kwy twv KAddwv, ME MepiBdAAovros, ME Tewhdywv, NE Aagohdywy 4 TE MnxaviKiav dwy tev KAdSwv. 9. Erm Aiev8uven Texvixod EAgyXou Mpoiotatar uTTaAAnAos Twv KAdswy ME Mnxovixmy Odwy Twv KAdSw, NE Tewhdywy f TE Mnxavixwy hwy Tur KAGSwv. 10. Em Aled@uvon YSdruw Trpciorarai uTTGAANhos Tw KAdBWV NE MepiBéddovtos, NE Fewhdywv, NE Mnxavixwy, NE Pewrexvixiv A TE Mnyavikiay OAwy Twv KAGSW. 11. ... ». TEA0g, To dpBpo 22 opiver ori: « 2. Mpolatdyevor Tunwdtwy mg AledSuvans OiKovoulkow ... 8. Z70 Tufya Kparikiav OympdTunw T/diSTaTar UTAAANKOS THY KAdoBV TIE MnxaviKiby A TE Mnyavixiav OAwy Twv KAdSwv. €. ... 8 Mpoiotépevor Tynudrw tg AiedBuvons MepiBaddovros Ka! Xwpikol ExeSiaoyou: a. Era TyAwara MepiBaAAovtixod Kai XwpIKOU ZXeSiaqpod Tpcforavai uMGAANKOS TwY KAGSwv TIE Mnxavikiv Xwporagiag Kai Nepigepeiakfig Avartuéns, NE Tomoypéwv Mnxavixwy, ME ModmKdiy Mnxavikav, ME Apxitextovev Mnyavixwy, ME MepiBadsovroc, NE Pewhdywv, NE Aacohéywy 4 TE Mnxavikiy dAwv Tw KAdowY, B. Era THiyara Nodeodoulkod Zxebiaoyod kai Egapuoydv mpoiorata: umdAAnAog Twv KAdowy NE Mnxavixoy Xwporagiag Kar AvarrTuéns, ME Torroypdpwy Mnxavixwwv, ME Modmxdy Mnxavixay, ME Apyirexrévwy Mnxavixay, ME MepiBéAdovrog | TE MnxaviKwov ddwy Tu KAddwv. 9. Mpoiordyever Tunudrwy mg Aie{Guvons Yodtwy: a. E70 TyFya MapaxodowBnans Kai Mpootacias tu YSarixdv f. ‘ApiOudc 2842/2017 ~10- Mépwv mpofotara: uMGAAnAoG Tw KAddWY TIE MepiBaAAovios, NE Tewhoywv, ME Mnxavikwy, NE Pewrexvixdv | TE Mnxavixuoy chwy Tov KAdSwv. B. Ero Tpiya Avdrtugng kai Aiepiv Ixéoewv mpolorarai umgAAnAos Tw KAddwv NE MepifdAdovtos, NE TewAéywv, ME Mnxavixtav, TE Pewrexvixwy | TE Mnxavixioy Ghwy Tov KAGoWY. y 10. Mpolotépevor Tunudtwy mg Ated@uvons TexviKod EAgyxou: a. Ero Tuya Texvixris Yrooripigns mpotorarar umAAnhos Twv KAddwy NE TewAdywv, ME Mqyavixiv MeraAAciuy MeraAsoupyiv, ME Xnpikiv Mnxavixwy, ME Tomoypdguv Mnxavixwy, ME MoAriKuy Mnxavixw, NE Mnxavoréywv Mnxavixwy, TE Mnxavixioy Ohwy Twv KAdwv. 8. Zro Tua ucikdv Mépwv mpojorara: uTGAAnAos twv KAdSwv NE Tewhdyw, TIE Mnyavixiy MeraAdciwv MeraAAoupyiv, ME Xnuikiv Mnxavixwy, ME Tomoypagwy MnxaviKwv, NE Nodrikuv MnxaviKiv, ME Mnxavohéywv MnxaviKwv, | TE Mnxavixiy hwy Tw KAddwv. y. Era Turipara Exéyyou YAKwv Kai MoibTTas Anuociwy Epywy mpolotatai UT@AAnAOg Tw KAdowv, NE Pewhdywv, ME Mnxavixwv MeraAsciwv MeraAdoupydv, TIE Xquikiv Mnxavixiiv, NE Toroypdwv MnxaviKwv, NE NoAmiKay Mnxavixiov, NE Mnxavokéyw Mnxavixwy 4 TE Mnxavixiy Shwy Tw KAdSwv. 11. ... 15. Npoiotéuevor Tunudtwy Twv Areusivoewy Ayporikiy Yro@écewy: a. E10 Tyra Avadasyod Kai EroiKicyou mpoioaral uTdAAnAos Tw KAdSwv NE Adoohsywv, NE Fewndvwv, ME Torroypdwy Mnxavixiiv # TE TexvoAyw Fewrroviag Aagorrovias. ... > 8. Emeidi oUyqwva pe Ta TpoavagepBévTa, 0 TPOGBaAAsyEVos opyavicpés Tapavoywe mpoBaére: thy emAoys SiaZeuKriKws UTTAAARAWY Siaoperixg xarnyopiag (ME f TE) wo mpolorayevwy oe odes Tic avagepseiaes opyavixés povddes (AieuBivoeIG Kal TyfiWara), KaTapydovras Gdiaxpirws To GeoMZoyevo MpoBddioya ue to dp8p0 97 Tou KWOIKA KaTéoTaon¢ SqUsoWWY TOAITIKOY SIOIKNTIKUY UTUAARAWY Kal UTTaAARAWY v.85. 9. Eneid Katémv tw mpoavagepBévrwy n Kpivopevn aimon r L Api®uos 2812/2017 t- mrpémel va vive Sextrh Kai va akupwOei To 1.6. 135/2010 we mos TIS TIPOGBaAASpeves diardEelg tou (GpEpo 21 Tapdypagol 8-10 Kai apBpo 22 Trapdypagos 2 atolx. 5’, Tapdypaos 8, Tapdypagos 9 cToIX. a’, 8, Trapdypagos 10 crorx. a” , Tapdypages 18 otoix. a”) Kar ws ex TouTOU TrapéAke: n efétaan Tw UTOADITWY AdYWY AiG tadta Aéxerar TY KolvoyevA aftnon Kai aKupwveI To 1.5. 135/2010 {A’ 228/27,12.2010) ws TIPS TIg TPOGBaAASuEVES SioTdgeIs TOU (4pSpo 21 mapdypago! 8 -10 Kai dp8po 22 mapdypagos 2 oToIy. 5’, Tapdypa—pos 8, Tapdypagos 8 oTOIX. a “, Tapaypagos , Tapdypagos 10 otolx. a 15 oT01X, a”), CUPPWVA YE TO OKETTTIKG. Aiaréaaet thy arré50cn Tou TapaBoAou. EmiBdAAei oTo Anuécio Thy dikaotiKA SaTavn Twy aiToUVT!Y TOU avépxerai ge evviaxéaia eiKoci (820) cups. H didoKewn Eyive oTnv A@rva Thy 14n AeneyBoiou 2016 H Mpde5poc tou T’ Tuhwatos H Peapparé We T Tuqyaros < Aik. Zuyyouve A. Texpidn Kai n amrégaon Snpoorevenke ce Snydsia ouvedpiaon ms 2as NocuBpiou 2017 © Mpoedpeswy EdpBouAes © Fpapuare Wa A. ExaAtaouvns A, PewSyaxérouhos yeuPHOHKE cy veiw oF uavon ia.,. BoNIE

You might also like