You are on page 1of 17
Apidudc 2818/2017 TO EYMBOYAIO THE EMIKPATEIAE TMHMA Zuvedpiace Snyders oto axpoaripié Tou aTIg 24 NoeuBpiov 2016, ue thy e&ffg @OvOeon: AK. Euyyouva, AvimpdeBpog, MedeSa0g rou T” Tufiyatos, T. ToéKac, 4. Maxpric, ©. TeoBapidou, A. Euyovoundiéng, EopBoudoi, In. KapiSa,, E. Apyypds, Mépedpo.. Fpauparéas 9 A, Terpén, Tpapparéag rou F’ TuhwaTos Tia va BKéoei Thy ar 21 beBpouapiou 2011 aimnon: rw: 1) BevTEDOBEBYIAg GUVBIKaAICTIKNIG OpYavwong He THY ewvupia «MANEAAHNIA OMOENONAIA ENQZEQN MHXANIKON AHMOZION YMAAAHAQN AINAQMATOYXON ANOTATON EXOAQN (LO.EMAYA.A.Z.)», Tou eSpetei omy ABtiva (MaupopaTaivy 17), 2) ms MpwroBEeuIag OUVSIKANOTIKS OpYavWons Ye Tv eTwVULIC «ENQH MHXANIKQN AHMOZION YMAAAHAQN SINAQMATOYXON ANOTATON EXOAQN (E.M.A.Y.A.AS,) AYTIKHE EAMAAAE», Trou eSpeve! ‘omy Nérpa (3 Navépxwv 40), 01 omtoieg mapéomoay He Tn dikny6oo Apyupt Fairavépou (A.M. 16382), Tou 1 Sidpicav we TANDEEOUTIG Kal 3) ‘Ing TpwTOBEByIAG GuVBIKaAIoTIKNS OYavWONS HE Thy EMwvULIC «ENQEH MHXANIKON AHMOZION YMAAAHAQN AIMAQMATOYXQN ANQTATON EXOAQN (E.M.A.Y.A.A.Z.) NOMOY AITQAOAKAPNAIAZ®, Tou eSpeve! cro Mecoddyy: (Kimpou 30), 1 omroia ue Tpo@opIKA BAAWON cTO oxpocriipio mg mAnpefousiou tg Siknyépou Apyuewss Falravépou, ‘Toparteirar a6 To Sik6ypage TNS KIVduEVNS citmoNs, Kavé Twv Yroupyiiv: 1) OrovouiKiov Kai 2) Yroupyoo Eowrepixtiv, AToxévrpwong Kar HAekrpovikiig BiaKuBépyneng Kal Abn EowrepiKiv, 01 omtoioi TrapéoTneay we tT) BaciAKA| Newaddn, Mépeo0 J ‘Apibuds 2618/2017 Tou Nopikod ZuuBouNiou rou Kpérous Me tay airon auth 01 arotces cuvSKehorIKEs: opyaviboeis emiduwKouv va akupw8ei To uT’ apy. 132/2010 NposdoKd Aidtayya (@EK A” 225/27.12.2010) Kai KdBE GAA CXETIKA HOMER A TADGAEIWN TE Bioiwfioews : H exbixaon dpxice ue TAY avywwon ing exBEcEWS TOU elonYATf, ZupBouAou A. Maker. Karétiv To SikaoTHpio aKxouce THY TrAnpEgoUTIA Tw GITOUOLIV OwvSiKGAIoTIKGY opyavwcEwY, OTTOIG avérTUgE Ka! TPOOPIKG TOUS mpoBaAAduevous ASyouS axupoEWS Ka! CATaE va yiver SeKTH n ainon kai Tv avimpéowmo Tw Yrroupyiiv, n oofa GAmnge TAY aMéppIWA Ts Meré 19 Squécia cuveSpiaan To BikactHpIO GUVAABE Ge SidoKEWN ot aiBouce tou SikagTnpiou KG! Agod pekétnae Ta oXETIKG EyyPaeG Exé@@nke Kata Tov Novo 4. Emeiéh ye my Goxnon tng Kpivoyevng amfcews exe! KaraBAn@ei to vouiyo TapABoko (1108771, 2622117/2011 yoauudric: rrapepdAou). 2. Ene} nreira n aKpwon tov 7.5. 1382/2010 (A’ 226/27.12.2010) «Opyaviouds tng Nepipépeias AuTiKfs EAAGSas», KaTE TO uépog Trou oTIg BiaTAEEIG TOU TOU agoPOLY GTOV OpIOUS TPOIoTaLEvw amig axermés opyavixés Yovddes opiferai éri eTtA€yovral SiafeuKTiKé UnGAAnAol Siagopenixfig KaTMyopIag (NE 4 TE), xweig ve opigera: ott A karnyopia NE éxei mpoBéSioua évavri mg KaTHyOpiag TE (4pBp0 38 rapdypago! 1 éwg 5, Tapaypago! 13 éws 16 Kar Tapdypages 20 Ka! Go8p0 39 Topéypage! 1, 2, 4 Ewe 8, 10, 12 és 16, 42 Ewe 45, 49 ews 51, 55 és 58, 67 Kai 70). 3. Emeid n umOBeon eladyerai mpos ousnon oTHY emrauEAy Giveeon tou Tufpatos He TIpGE] TOU Mpogpou Tou hOywW TNS omroudarérnréig TS. J f—7 /~ Apioué< 2848/2017 4, EnciS ciLguva us To dp8po 30 mapdypages 1 Tou m8. 18/1989 (A’ 8), n Bikn KaTapyeiral we TPO Ty rpim aioe «EVwon Mnxavixiov Anpooiwy YraAAiAwy Armhwuerodxwy Avwréray Exohiov (EMAYAAZ) Novot Arwhoakapvaviag», n oma Tapalh@nke an mv pivéuevn aton we ard 24.11.2016 évypagn Kai mpogopIKH SAAwaN oro ‘axpoariplo mg Siknyopou Trou uToypdge! to SiKéypage tns. KaTOmIV souzou n amon eiodyerai we mp0 Tous UTOADITOUS aITodvrES 5, Encib to evanoutvovra arowvia owwareia aoKolv Tv Kpivouevn alton ue Evvoue cuugépo, éxovras we KaTaCTaTIKS oKOTO THY TPOdoTIEN TwY ETAYYEAUATIKIY Kal OKOVOLIKY GULgEPEvTU TOW bekOv Tous mou éival yia To uev mpWro She oF MpuTOBESUEC ouoioemayyehuanixés — oUVSKGAIOTIKEs —opyavidoeig —_nxaviKiov SiAwuarOUXwY avusTETwW oXOAdY, LEA Tou TEE, Tou, UeTOgU GAA, UMMPETOGY WG LOVIPO! TOATIKO! UTAAMAG! f WE TOAMTKO! UTEAANAOL HE coxéon epyaciag iiwniKoU SKaiou aopicrou xpévou, at ANHEsIO, 1a V.7.8.5. Kai OpyavIoHoug TOMAC aUTOBIOKAEWS TPpWTOU Kal BeUTEpOU Ba8y00, yia to Be SeUtepo 01 uMGAANAO! Tou Epyaovra! ato AnyEoI0, ta v.1.6.8, thy TEpIpEpEIAKA BloiKnon, TOUS 0.7.4. oTOUS NoUOus Axaias, Hiciag, Zoxuv8ou Kai KegaKAnviag, 01 omofo! civar_unxaviroi SitAwparONXo! avworaTwy XONdV Kal yEAN Tou T.E.E, Kat MpOBEAAOvras 6611 pe TIg MpooBaAAGueves BraTaEEIs TOU uneBEvTOS Opyaviayod BiyovTa! Ta ETaYYEAUGTIKG Ka! OIKOVOLIKG CUL@EPOVTA Tw HEADY TOU, BESoHEVOU on ue ng emiBies puepionis tou mpocBahAsuevou TrpocbpIKol Siarayparos iyerar_n umnpeciaK xavdotacn Tuy avagepsévrwy umakfhwy (ZrE 2207/2002) 6. Enel ue 10 ép8p0 3 mapdypagos 3 ebdglo ¢’ TOU v. 3852/2010 (A’ 87) guveotién n Mepigépeia Auritig EMddag we avTodioiKoupeve vouKé TMpSoWNE Bnyodiou Bikalou, omola TrepihauBdvei roug Nouous ArTwhoakapvaviag, Axatas Kat HAcias, eve oro dp8po 241 rou iiou véyou, omws foxvE Kard To KpioINO xpoviKd ‘Api 2017, didoTHya, werd thy TpOMOTINGH Tou pE TO épBp0 18 TOU v. 3870/2010 (A’ 138), opifovrai ra effic: «1. Ta omeia TepigepeiaKd GuuBouAIa KarapTicoUV TOV EOWrEpIKS OpyavioLs opyévwan¢ Kal AerTOUPYAG TU TEDIpEDELKWN. Erov Opyaviops KaBopiZovrat: a) o: urtnpectakés Tous Hovdbes, B) n BiépSpwon Twv uTMpETIAKdY yovddwy (TeviKés AieUBOvEEIC, ArevBUvoErs, Avroreaeig DievSuveeis, auroreAh TufvaTa, THRHaTG, aUToTEAA Tpageia kai Fpageia), y) © tirhos, of apyoditnrec Kai n Spa KaBe povddac, 6) o1 opyavikés BéaeIg ave AleUBuVON, KATE KaTHVODIEs, KAABOUG, eISKOINTES kai BaGuois, TOU UdvIHOU TpOGWIKOD, €) o1 BETEIG TOU EI6IKOU EmoTHPOVIKOD Kal ToU TEXVIKOU F BonENTIKOU TpooWMKON, TOU UMTopEt va TTpochapBaveTa: UE aXEan EpyAciAg iwTKOs SiKaiou, Gt) o1 KaTnyOpIeS Kat 01 KAdBOI Tou TpOGWITKOU, TwY OTOIWY OF UTEAANAO! KpivovTat yiel THY KaTahqun Béocwv TpoiTTALEVwY, avéAoya Ye THY eIBIKOIHTa TOU KAGoOU Kal TO GVTIKCINEVO Tw GUYKEKDINEVWY opyaviKuY HovdBWY KAI Z) Aerroupyia tous. 2. Or draTdfeIg TOU 7.8. 50/2001 «KaBopionss Tw Tposdviw Siopiouod oF BEoEIg Tw SqHOOIWY UTINPECIMY Kal VOLIKU mpoowmwy Snpogiou Sikalour (EK 39 A’), éTwWg UTES 1oXdoUV KAGE 90p4, EpaPHEZovTar Kal CTO TPOGUITIKG Tw TEpIBEPENDY. 3. a, O1 BECEIG MpoowmKod Tw KaTHyopLiV TavemotnuiaKis ExraiSeuons (NE), Texvonoyixiig Exmaideuans (TE), AcurepoBd®yiag ExrraiSeuons (AE) Kal Yrroxpewnnrg ExmaiSeuong (YE) Karardccovrat ce Tevte cUvOiKd Baspots we effig: Babyds A’, Babyds B’, Babuds T°, Babyds A” Kat BaBuds E’. 01 Béceig Tw KatnyopKbW NE, TE Kat AE Katardocovta! ctoUs Baguous A’, T’, BY Kai A’, am Tous orroious KarTésTEpOS efvar o A’ Kat averepos 0 A’. O1 BEaEIC THE KaTnyopIaG YE ... EicaywyKes BabHdG Tw Kamnyopibv NE, TE Kat AE eivai o BaGuds A Kat tng Katnyoplag YE o Babuds E”. Ta Tous KaToxous BiSaKTopIKON SimAdyaTos ... B) Tia tous arrogofroug ms E@viKrig ExoAig Anuéoiag Atoiknons (E.E.4..), mms E@vicig Zxonrg Tomxéis Aurodioixnong (E.2.T.A.) tou E6vikov Kévrpou Anuéaiag Aioikneng Kai Autodioiknong (E.K.A.A.A.) ... O1 S€0eI Shwy Tu U7 baouas 2ai82017 7 posuiw rwv xarnyopidy ME, TE, AE xa! YE evar oe Kee KovIYORG, opyavixé, eviaies. y) O€ceIs KAGSWY 1h E:SKorAruy NE fh TE KakTTOVTaL, eniong Kar am KaToxoug TTuxiay A TtAwy TpIToBdeuIas 4 perabevrepoBd@piag exmraiSeuong, Trou éxouv arroxmeei of xapes HEAT ING ELE, ... 4, 0 Opyaviouds wneiZerai aTr6 To TrEpIMEDEIAKS CUPBOUAO 5. ... 7. Karé Tv mmpw1n epapHOYH TOU TIEpEvIOS VOUOU UE TPPOEBOIKG Biéreypa To oTfo!o eKBiBeral ye TIAstagn Twv YTroupytv EowreoiKibv, Amoxévrowong Kai Haekrpowixrig AraxuBéovnong Kai OlkovOUIKKiY karapriferai TipéruTtog cowrEpIKés opyavionds © Opydvwons KG! Aeroupyiag twv Tepigepeniv. O avuTépw opyavionds Sev enpéreral va rportomoinSei Tpv TapEABE frog GTS Thy eyKaTdTaCN Tey aipeTdN opyévwy Twv Tepipepeiiv. Kar’ e€alpeon emrpérera! rpororoinar) TOU, evidg Tov avwrépw Erous, epscov TolT KpIBel avayKaio and 7 Trepipepeiaxd cupBoUAIo, HE TeioWnpla Tv duo Tpit (2/3) TOU cuvohou Tw UEhdv Tour. Teparrépws, 0 [810g vopos opite! oT GpePO 245 Gr: «1.0, O¢ TpoFeTapevo! TeviKsig AieOSuvans ETIAEyovTa! UTEAANAO! TS karnyopiag NE ue Babys A’, eg6a0v ... B. O¢ MpoioTauEvo! AiebSuvONS F avtioroiyou A evBidpecou (ueTags AlevBevoeus Kai TuFpaTOS) EmrTEBOU opyaviKcoy poveBuv emiAéyovrai uTTéAANKO: KaTayopIaG NE f TE we BaBHO A’, 01 omolo: xouv coxiae! KOSfKovTa TIpoioTapEvou AiebGuvons A YnoBiev8uvong fh Nooiotapévou TyAporos. Av 6ev uTépxov uTOWrIgIO! ue Tig Mpodroséceig auTés, emIAEyovTa! UTPENANAO! HE BESHO A’. Y. OS mrpoioréyevo! Turuaros Kai auroTeAods ypagetou A evTicToIXoU eximébou opyavinrig ovadac emiAgyovrai umaAAnhor UE BaBud A’ Trou Exouy coxfice! Ka@iKovTE TpOToTaUEvOU THAHETOS fh UTTGAANAO! He BaSus A’. Av Bev urépyouv 4 Sev ETTUPKOWV, ETIAEVOVTAI UTGAANAG! Ye Babu B’, oF omoio: xouv GuLTAANpWaEI EhdxioTO xPOvO UTMpEGIAg CTO BBLS BY stocepa (4) ern. Av Sev uTGpXoUv UTIOYFgIO! HE TIS WS GvW mnpolmosécelg via tay KéAUWN Tuw BEcewv, EmAgyovTa! UTEAANAC! HE \yorepo Xp6vo CTO BaBUS B’. 8. Toy mpoloTéyevo HN auTOTEhOOS fo ‘ApiOudc 2616/2017 “6 yeageiou 1} avricroyou ernéSou un auToTeAods opyaviKris povddac opifer, Ue aimiosoyia, © Mpoiaréuevos mg auésws uTEpKelyevns OpyaviKas wovabas GM TOUS UMAAAMAOUG TOU UTéyovTa! Ge GUTéY KG! éxXoUV TE MpodmOBEoElg TOU TPOBAETOVTaI CTO EBgIO y' TNS TaPaYpEge” GUTS, xwplg emtAoyi| aT76 To YrmnpeciaKé EuuBoUAD. ¢. Aev emrinpérrerai va evar Urown@iog yia thy emAoY MpoicTayévou oroloUdATOTe emiméSou opyaviknis povda¢ UTBAANAOG Gtov omolo Exe EMIBANBE! TEAECTBIKG onoladirore TeiGapyiK MoI via TapéMrwUA aM auTé TIoU opiZovra: omy Trapaypage 2 Tou Gpepou 109 Tou v. 3528/2007» Kai cro épBpo 253 mapéypaeog 1 or: «fia doa @EuaTa UTMMpECIAKs KoTéCTaCNS THY UTAMAAAWY Tv TepIpEpEIDY Bev UploTaTa: EIDIK PUBLION TIS BIaTaEEIG you Tapévres Kai peXpI ThY KaTApriGn Eviaio KiSiKa YrrnpeciaKtig Karécraong YrakafAwy TM¢ AutoBiolknons, e@aduLovTal, avaksyws, oF oikcieg SiarGEeIg Tou YrGAANNIKOU KWBIKG, OTIWS 1OXUOUV, KABLG Ka! oI BiarégeIg TwW v. 3839/2010, 3801/2009 (@EK 163 A’) Kai tou 1.5. 4101988 (@EK 191 A’), Omws toxGouve. Neparrépw, 0 KtbBiKas kaTdotaang SqLSoIWY TOATIKY BIOKNTIKIY UTEAAAAWY Kal UTA AW V..5.B. Tou KUPWENKE UE TO d—890 MpKTO TOU v. 3528/2007 (A’ 26), ova ap €pa 84 Ewe 87, 6TwG IoXUOUY HETE To 6890 MpWTO TOU v. 3839/2010 (A’ 51) Kai 10 49890 284 Trapéypagog 11 TOU v. 3852/2010 (A’ 87), KaGopige! Tv BiadKkaoia emAoyiig TooioTLEWY OpyavIKiY LovaBWy. Eix6tepa cto dp8p0 84 MpoBAéTovral o: TPpOUTOBEGEIG emAoytis npciorayévuw TeviKav AicuB6voewv, AieuBivoewv Kal TunuéTwv A QUTOTEAGY ypaoElWY f avTiTOIXOU emiméBoU opyaviKwY povésuv. Meparrépw, ue 10 Gp80 85 KaBopifovrar Ta KpITHIpIG eTTAoY‘iG mpciorayévwv opyavikv ovdSw éhwv Tw emiméBwv. H eTiAoyr mosiorayevwy AiedBuveng opyaviKfg povéBag yiverai amr6 10 ZuUBOUA Erraoyiig Mpoowmkod Béct! Koimplay Trou TapaTiBevta! avakuTiKtss Kal aflohoyouvrat ue Tov tp6To Trou opifouv o1 BiarageIs TOU ev ASyus GpEPOU (emayyeduarixé — rexviké mpocévra éTws BaBUSs TTuXIOU, SeuTepOU rishou orovbi, BiSaKTOpIK6 BirAwpa, Eves YAboOES KAT. EPYGTIGKA = Broun eumeipia, ikavernreg ~ SeglSraTes: 1) UMMPECIEKT aérokbynon, 2) eiBiég SpacmnpIErNTEG éTTG cuyYGOKE EPYO: eionyficeis ot guvéBpie, Sievépyera EAE, exrpocdimnon of cUUBOUNG, opyave Bioixnong v.7.5.5., 3) NBA aLoIBh erivou, HETEAAO BoxeKppevov pafewv, 4) cuvévreugy Be enwrtceis peas ané tenets epurfoewy, 5) year e&éraon ye Hoper epuTHaTOKOVioU TOMMaTNGY emboyav vie 79 Biaxpiuon THY WHEW Tou UTTOYNION oF BELATE apyod\STNTOS TOU gopéwe orov omolo ummperci, 1 oTFoic Bievepyera! am To Aviira70 TupBodNo Emoyig MpocwmKod). Avahoya KOrfpid 1oxVOLY Kal VIC my emAovh Tpotovapévwy THiparos (many tng quvevTedgews) ané 10 Ymnpeoiexd ZupBouko tou pou 189, ev) oO! ouoTnpariKé enavohapBavoueves avappumixés GBeies Karo! TEWAPKIKES rrowves payBavovrar uTOXPEWTIKG UT" GY Kal pexBverat KEE TY Kpion Tey pekav tou TuuBouriou Enioysis MeoowmKod Tov Yrrnpeciaxou TupBouriou avadoyng | Bagporoyia Tou vToWNeioy: Ef GAou, oT 9890 86 TpOBAETETa! q oUeTaen ZuuBouk‘oU EmAoVAS Mpoiotapevev (C.E.M), 1 éxBoon mpoKAPLEEWG vio THY MAAPWAN THY exdorore BEE mpotereuévwy, uTOBoht cirfigews eK HépoUs THY evdiagepopevey umanAAkev, 1 Kardorion eviaiou TivaKa Kararagews via ONES TIS E0816 qvé evs, AiedBuvaT | GUYOAKE via do To @opés, GvEHOYE HE TY rpoxtipugn, Karé gsivouea acing Badpohoyias KO! A roroBémen TW emiruyoviwy, evtd opiterar 671 av xavé Tay SidpKEIG 7S guvevrengews 13 uékn tuv TupBoudiou Erioyfig Maoowmkou Bamorwcouy 61 © ymowhgiog eivar aKaTGAAnog yic mv GoKnon THN Ka8nkOvrwy mpotorayevou opyaviKis Hovébas, yrropoty HE TAAPS airiokoynpévn oudouvn cmégac4 Tous ve TOV amoxisicouy ane TN emmoyt avefaprinws oeipis xarorégets rou Bagel ms Bobpodoyiag TOU auyxévrpwce. Oyoia arpaon aToKAeoHOG GTS TAY emmhoyt propel vo exSdicowv xa 70 uTPECIOKa CUUBOUAIG, BV CTE THPOUTTKA yreien Kat a ‘ApiOuds 2618/2017 avtinnwn Twv LeABY TOUS KpivoUY 671 0 UTTOWTH@IOG cival aKATEAANAOS VR Tv Goxqen Twv KaBNKOvIWY TpoloTaLévoU opyaviKiis Ovabas Ouguve, Be, Ue Thy oIKeIG amOkoyiKrh éxBecn, o1 EV AOYW PUBLICEIC arrockonolv OTHV EMAOYA TwV KOAUTEDWY UETOg EuTEIpUW oTEAE KN TOU ExOUV IKaV6 XPEVO aOKGEWG KBNKOvTWW cE Bon EUBOVNS Ka Sio8érow épTa erayyEAuariKr} KaTGpTICN, Evid nN TIPOBAEYN ypOTTiC e€€1a0Ng Elodye! GEIOKPATKS GUOTHLG BiaKpIBWCEWS TwY ywoEWY TOU umoyngiou, mg KavérnTos BioKiICEWs GANG Ka! TNS GUYBETIKAC KOI avohurixis TOU okéWEWG, TPOTOVTIWY aTTapAITHTUY Via Thy GTEAEXWaN TNS Anudaias AioKiiGeus. TéAos, oto GpBp0 97 TOU {SIU KLSIKAL opigerar dtr «To MpoRSbioua peTagU Tw uTAAAFAWY KaBopIfera! Ws eEt\s: a) MeTakd UTOMMAWY TIOU aviiKOUY GE BiagopeTiKEs KaTHYODIeG TPONYOUVTA! Oo! UTEMNAOI TNE KaTHYOPIAg EO Ka! aKohoUBOUY KATE CEIPG O1 UTMEAANAO! ang kaTnyopiag NE, m¢ Karqyopiag TE, rns xamnyopiag AE Kai Téhos ot vuméAAnho1 tng KaTHYOpIag YE. B) Mera uTGANHAWY Trou aviiKouy oTny {Sie karmyopia MponyoUVTa! 1 UMGAANAO! avidTepoU BABLOU Ye Béon THY lepapXIKt KAINGKG TwV BaBuuv Tou Gpepou BO. y) MeTOsU UTFOAAMAwY Tou Blu KAGBOU ka! BaByOU Bev uTdpXe NpoBdBioua. 8) OTIoU aNd Tic onktieg opyavicég Siarégeig ermpémerai n Tomo@érnon TrpoicTayEvoU KaTnyopiag Trou énerai KaTé To MooRéSioya Bev Ioxdel To MpoBAdiova Tw kaTnyopiaD. 7. EmeiSt ue thy TIapéypage 7 Tou épBpou 241 Tou v. 3852/2010, 1 omfola TpéTE! va EpUNVEUBE! GoupWVE UE TOV GKOTTS TOU VOyOU Kal TIC TrdyIes pUBLICEIG TwY TapayPEpuY 1 ws 6 TOU [SioU GpepoU, TrapéxEra! eousioB6inon via Tv GéoTIGn TOU apXIKOY opyavioyod Tuy Tepipeperdv, 0 OTIS, Gv Kat n efousioBoTIKA SiraEn avawéoera! ce , 070 G98p0 35 Ori: «Ta yeviKé Kal TUTIKé TpOCdVTE SiopIoyOU KABopIZovra! Al Apiouds 2818/2017 -10- Ka8e ops amd Tg soxdoUNES SraréEeKg vis Tov KaBopICUS TrpoGSvTUWS. Biopioyod ce BECtIG PopEwY TOU BnLOGou ToLER.», evu GTO épBp0 36 Biaxpivovrai o1 BéceIs Tou TpOgWMIKOL tng MlepIBEpEIaG AuTIKrIG EAAGSaG oe KaTnyopies, KAdBOUG 1h eIBIKOTNTES WG EEG: «A. MéviLo TrOGWwTTKS (opyevixés Béceic) ... KABOS NE unxavicww repIAuBéve: 141 eéoEIc KhGBOG TE ynxaviKioy TepIAOYBdve! 74 BéceIS ... B. MOvIuo TrpoGuTKG (npocumomayeig @éceic) ME MHXANIKON 2 TE EPTOAHTON 1 TE EPTOAHTON XAPIZ MTYXIO 33 TE MHXANIKON § ... F. Npoowmike KBiwTikod ArKaiou Aopictou Xpévou (opyavixés éceic) KAdB0s TE Mnyavicioy TepikaHBaver 2 GEoeiG ... A. Mpcowrké ISiwnkod AiKaiou Aopicrou Xpévou (nposwnomayeig @éctic) NE MHXANIKON 3... TE EPFOAHTON XOPIE MITYXIO 2 TE MHXANIKON 2 ... ». EE GAAOU, 70 1510 TpokSpiKd Sidtaywa opite: oro dp8p0 38 ori: at. Em AiedGuvon AvarugiaKot NpoypayyaTicuos (pa) mpoiotarai uméAAnhog TwV kAGSwV NE Mnxavixtiv dhwy Tw KAGBw, NE AloiknTIKOM - CikovoUIKoN, TE OKovoyikos, NE Aroxnnikod, NE Nepipepeiokdywv, TE O1Kovouiag Kal Mepipepeiakfg Avértugnc, ME Fewndvuv, ME Accoktywy 4 TE Mnxavikiv Ohwy Tv KASBWY, TE Texvohdyww Tewrioviag, TE Aioiknans MovéSwv Tomixg Autobioiknans, TE AloiKnTKod - AoyioTKoo, TE Aiowntixod, TE AoyioniKod. 2. En AleUBuvan MepIBaAAovrog Kai XwpIKow Exe5iacuou (€5pa) mpolovarai uMGAANAOG TwW KAGSwV ME Brodyw, NE Mnxaviciv Gov Tuy KAgSuv, NE MepiBGAdovtos, NE Xwporafiag Kal Avartugns, NE Xwpotagiag - NokeoSopiag Kai Mepipepeiohdywv, NE Tewhoywy, NE Fewrévuy, NE Aacohoywy, ME XnuiKiov 4 TE Mnxavixwav Ohwy Twv KAdSuv, TE MepiBéAAovros, TE Ouoxdv Népwy xa! NepiBédovros. 3. Em AiedBuvon Texviktiv Epywv (épa) Trpototarar UTGNAnKOs Twv KAGSwY NE MnyaviKdv GAwv Tey KAGBWV, TIE Pewhdywov ATE Mnxavikwv Skwv Tw KAdSwv. 4. Eng AievBivaeis Texvixtov Epywv twv TepipepeiaKioy Evoritwy Tipolorata: uTGAANAOS Tw KAdSwv NE Maxevicdy OAwv Taw KASS, TIE Tewhdyw TE Mnxavixiov Shey tw Pe eee ee ‘Apieuds 2618/2017 “te KAdBwv. Fever} AiedBuven Eowrepikig Aemoupyiag 8. Em Aied@uvon Aiceaveiag «ai Haekrpovixiig AtakuBépvneng (pa) Tpoloravat UTMgMAnAog Twv KAGSWV NE MAnpogopixis, NE Mnxavixiy HIY, ME Mnxavikiov FlAnpopopixiic, NE HAskrpoviKtiy MnxaviKiay, TE BiownTixod = Oikovouikod, ME Aioiknnikod A TE MAnpowopiKiis, TE AtoiKqTiKod - AoyiomKod. ... Tevixf Aiev8uvan AvénTugns 13. Em Alel@uvon, Biopnxavias, Evépyeiag Kat Ducky Mépwy (£59) Tpoietaral UTEAAMHOS Twv KAgSuv AE Mnyaviciv éhwv tow KAdSwv, NE Pewhdywv, TE Aocordywy, TE MepiBéAdovtos, ME Xnpikiv, NE AlownniKod - OrKovopikod, NE AloiKnTiKoD, NE OiKovoyiKod th TE Mnxavikav 6hwy Tov kAddwv, TE MepiB@Movros. 14. Zr Aiev8uven Aid Biou Méénons, Arracyoknons, Epmopiou xai Toupioyod (é5pa) Tpoierava: uTGMNAOS Twv KAGSwY NE AloikqTIKOd - OiKovouiKoN, TE AloiKntiKod, ME OrKovopikod, NE KaSnynrav, NE Kowwvixris Aioiknons, ME Mnxavixiov OrKovoulag Kai Aioixnong A TE Aioikntixo’ - AoyiorKod, TE ArownriKo! TE AoyioriKod, TE Aioiknong MovaSwv TomKiig Aurobioiknons, TE Kowwvixis Epyagiag, 18. Eng AieuBovoris AvérTugns Tuy MepipepeiaKiivy Evortwey Tpoforaral uTGAAnAos TwY KAW TIE MnxaviKiov Ohwv Tv kAgdwv, NE MepiBéAdovros, ME FewAdyw, NE Avoknmikod - OrkovouiKod, NE Aloxnrikod, NE OKovoyiKol, NE Tewrévuv, ME Aacodsyww fh TE Mnxavicdv Okwy Tw KAdSwv, TE AioiknriKod - AoyioriKod, TE Aiownnikod, TE AoyioriKod, TE Avixneng Movéduy Tomixng AurtoBioiknons. Fevikr} Aie08uven MeTagoptiv kai EmKorvuwidy 16. Eng AtevBivoelg Meteopiv Kai Emikoiwwviby Taw MepipepeiaKiv Evorfriwy mrpotorarai uM@AANAOS Tw KAABwY NE Mnxavixiiy dhwy Tw KAESww, NE AronTiKod - OikovopiKod, ME AloKnTIKOD, ME OrKovoyIKod, NE TaAnpogopixig TE MnxoviKiiv 6kuv Tw KAW, TE MnpogopiKiic, TE oiknniKot = AoyioTiKod, TE AvoixnTikod, TE AoyioTiKod. ... AuToTEAfs Areé8uvon MoAmiKAg Mpootaciag 20. Ernv Avtorehf Aied@uvon NodmKris Apoctaciag mpoiotaai uMGAAnAOG TwV KAGGwv TIE AroiKnTiKoU - . ‘Apibuss 2618/2017, “Az OiKovopikod, NE AloKknnikod, NE Tewhdywv, ME Aacohdywy, ME Mnyavixisy MepiBaAAovrog, TIE MepiBéAAovtos, ME Tonoypéquy Mnyovikiy, TE Xnpikov Mnxavixwv, ME ModmKay Mnxavixioy 4 TE Aioxqnikod Aoyiorikod, TE AtoiknriKod, TE Aioiknong Movadwv Tomikis AuroBioiknons, TE MepiBéAAovros.». Tédog, to dpépo 39 Tov mpocBahhouévou Opyaviopod opie ér: «1. Ero Tuya Exediaouod Nepigeperaxri¢ Modmig mpofotarar uTGAAnAog Tw KASSw ME Mnyavikioy Okwv Tw KAGBwv, NE Mepipepeiohdyw, ME Tewnévwwy, NE Aacokdyuv, ME AiorKnnikod - OiKovouikod, NE OrKovopiKou § TE MnyaviKiay Ohwy Tu KAGBUV, TE Aloiknong Movddwv Tomixiis Aurobioiknong, TE AioiknTikoU - AoyioiKo’, TE AoyioTiKod. 2. Eto Tyfy Epopyoyig Mpoypauudrwv Kat ‘Epvaw mipoictara uTésknhog Tuy kAGSwv NE AloixnTiKod - OKovouiKo, TIE OxkovoHIKOU, TE Mnxaviiov ohuy Tw KAdSwy, NE Fewrdvew, NE Aaoohsyw 4 TE Mnxavixiy ddwy Tw AGSwv, TE AlorkntiKod - AoyioTIKOs, TE AoyicTiKod, TE Aioiknons MovaSuv Tomikiig Aurodioiknang. 3. Ero Tuya Kivitpwy Mepiepeiaxic Avéntugys mpotorara: UTGAAnAog Tw KAGSWY ME AlownmiKod ~ Orovouikod, ME OxovoyiKod, ME MnyaviKiv édwv Twv KAGSwv, NE Teumdvuv A TE Bioiknnikod - AoyicTikod, TE AoyiotiKod, TE Aioixnons Movddwv Tomkrig Aurodioiknang, TE MnxaviKiiv Ohuv Twv KAGoWV, TE Texvohoywv Fewrroviag. 4, Ero Turhua Texunelwang Tpotorara umdAAnAoS Tw KAGBuY TIE AloKnTikod - OxovouIKod, ME OiKovoyiKod, NE Aronnrixod, ME Oikovouixiig Kai Mepipepeiaxtig Avérmtuéng, NE Tepipepeiohywv, ME Mnxavixdy dw Tew KAGBW, TIE Tewrrévew, NE Konwvinfig Aioiknang 4 TE Maxavixiov OXwv Tew KAGBWY, TE AroiKnTIKOU = AoyiorIKod, TE Alokntixod, TE AoyicrKod, TE Atoiknons Movesuv Tomkrig Autodioiknons. AiedBuven MepiBGAAovtog Kai XwpiKod Exediaopod (é6pa) 5. Ero Tur\ua XwpIKod Zxe5:agpod (é8a) Tpojerata! UMEAANAOg Tw KAESWY NE Xwoorasiag kai AvénTUENS, ME Xwporagiag - TodeoBoulag Kai Mepigepeiohsywv, TE Toroypéqwy Mnxavixiv, NE Ree 13 Toamikav Maxavixiv, NE Apyirexrévew Mnxavikiv, NE rewhdyww 4 TE Tomoypégwy Maxavikiv. 6. 270 TpfyG MepiBGMovros mpsiotaTa! Um@AAnhag TOU KAdSou ME NepiBEAAovTos, ME Mnxavikiay MepiBéAAovToS, TE Xnuikwov Mnxavixiy, TE Tokmkév MnxaviKiov, MIE Aacohdyuw 1 TE TepiBédAovros. 7. Ero TuAua YBpooKovouiag mpciotarai uTaAANAOG TOU KAG3oU NE Maxavixiay MepiBEMovtos, ME Brokdywv, NE MepiBahhovtes, TE Xnpixwv Mnxaviciv, ME TlokmKdiv Mnxavixcv, TIE Aypovopwy Tomoypégwv Mnxavixiv, ME Fewdywv, NE Xnpixiv f TE NepiBéAdovrog, TE Oucrkiv Mopwv kai NepiBaAdovros. 8. Era TyhpaTa NepiBéArovtog Kai Y6pooiKovopiag tw Nepigepeiaxiv EvorifTwv mipofovarar umGAAnKOg Tou KAGBoU ME Mnxavixioy MepiBéAkovios, ME Xwporatiag Kar Avérrugns, ME Xwporagiag - ModeoBoylas xa! Nepipepeiohoywv, NE MepiBGAhovtos, NE Aacohdyuy, ME Apxirerrovew Mnxavixiv, NE MokmKov Mnxavixiiv, NE Toroypdouy Mnyavixiy # TE NepiBédrovros. Alevovoelg TexviKov ‘Epywy ... 10. Ero ThA Epyaotpiwy mpoiorara! uTéAAnAOG Tou KAdBou NE Xnyikty Mnyavikciv, TE Xquixiv, ME MoAmKwv Mnxavixwy, TIE MepiBadAovtos, NE Tewhdyuv, ME Mnxavikav flepiBéAovros, | TE Mnxavohoywv Moxaviciv, TE Mody Epyww YroSouris, TE Aouixiv Epyuv, TE TepiBéArovrog. ...--AeV8uvon Ala@avelas Ka! HAeKTpoviKrig ‘AioxuBépvnens (590) 12. Ero Thu Alapdveiag TpoToraTa: UTEANNAOG swv KAGBwv ME MAnpopoomkiig, NE Mnxavixiov HIY, NE MnxaviKiy Tpooopixis, ME Hhexrponkiov Mnxovikv, ME AioiknriKou OKovopiKod, ME AioiknrKod 4 TE MAnpogopictis, TE AioKaTKoU - AoyioriKos Kai ev EAAEIYer AE NpoowmKod HY. 13. Ero Tpfpa ExeBiasyo! Kai Yrocripiens ZvompéTw Sopéa mpoiatarai uTENAnAog wv KAdSwv NE MAnpogopikiis, NE Mnxovikuy HIY, ME Mnxavikiov Manpogopikiic, ME HAexrpovixiv Mnxovixtiy, ME AtorknriKoU - OmovounKod, ME AiounnKod 4 TE MAnpogopiKis, TE AroiknrKod - AoyioTKoU Kal ev EAAciyer AE MpoowmKod HIY. 14. Ero Tyna A ‘Apioude 2818/2017 “14 Yrroorfpiéng Mepioepeiaxiv EuotqudTwv Tpoiotarai uTTéAAnAos Tw kAdSuv TE MAnpowopxts, NE Mnxavay HY, TE Mnxavixciy Mangowooikiig, ME HAcktpoviciov Mnxavixiv, ME AvowkarKou - Orovoymod, TIE AlowknTikod A TE MAnpogopiKic TE AioiKntiKod - Aoyiowikou Kal ev EAAciye! AE Mpoowmkod HIY, 15. Er Tuhue Exebiaoyou HAekrpovikiy Ymnpeciiv yia tov Moki] TpoToraTa! UTGAANAOG Tuy KAGSWY MIE MAnpogopiKis, NE Mnxavikwy H/Y, NE Mnyavixdv MAnpo@opikric, ME Haektpovixiy Mnxaviciv | TE TAnpopopiKtic Ka! ev EAAeiyer AE Npoowmkod HIY. 16. Era Thfuara Tanpogooikhs twv NepigepeiaKiv EvoriTwv Tpdtotara! uTaAAnAos Tou KA@Gou NE MAnpogopikrig, ME Mnxavikiv HY, NE Mnxaviedv Manpo@opikiic, ME HAckrpovixiay MnxaviKioy A TE MAnpowopixiig Kal ev ehAeivel AE Mpoowmikod HIY. ... AieuBivaeig AypoTiKiig OrKovouiog Kat Krnwarpixiig Twv MepipepeiaKiov Evorfiwy 42, Ero Tuya Toroypagias, EmoKiopot Kai AvaSacyod mpototarai uTGAAnKos Tw KAddwy NE Aiownnikod = Orovouikod, NE Alonnkod, ME OrovoyiKod, ME Toroypdqwv Mnxavixwy, NE Modrikiv Mnxavicuv, NE Apxirexrovey Mnyavicav TE Aloiknong MovéSuv Tomikiig Aurodioiknons, TE Toroypé@wy Mnxavixwy, TE AtoiKnikod - Aoyioixod, TE AroikntIKod, TE Aoyiorikov. AreUB8uvon Biounyaviag, Evépyeiag Ka! OuoiKxiv Mépwy (é9a) 43, Er Tuya Texvixiav Eqapuoyiov Tpotovarar uT@AANhos Tw KAGBwV TIE Moxavikiov OAwy Tay KAGBWY, ME NepiBEdAovros, NE rewhdywv, NE Aaoodéyuy, NE Xquikiv, 4 TE Mnyovixtiy Ghuw twv KAdBwv. 44. Ero Tuflua BioKnrikwy AlgSiKacKiv TpoiotaTa! UTEAANAOG Tw KAGBWY TIE TE Mnyovikwv Orxovoulag Kai Aioiknons 4 TE AiomnrKos ... TE Aioiknong Movéduw Tomiis Aurodioiknons 44. E10 Thue AjmnrKcy AiadKaciiy TpofotaTa: UTEAANAOG Tu KAGBWV NE AloiKnTKOd ... TE Mnyavixiav orkovouiag kat Aioiknong ff TE AtoiKnriKod ... TE Arolknons Movéduv Tomkfg AvtoBioiknons. Aiedeuvon Ad Biou Méénans, Areoxéhnans, Eumopiou Kar Toupiouod (Spa) 45. fro Tua L. Es Yrrootfpigng tng Exnaiseuong mpolotarai uTGAAnAos Twv KAGBWv NE AloiKgTiKod ~ OiKovoyIKOL, NE AioikyTIKOG, NE KeSnyntiy, ME Maxavicdy _bhwY TeV KAdSWY A TE AlownriKoU - AoyicTiKod, TE AioiKnTKod, TE Aioiknong Movédwv Toms Autodioiknons, TE Maxavikuy Ohuv Tw KAG3wv. 49. Ero Thfya Toupioyod mpoioTara! uTGAANAOS TwV KAGoWY ME BioigTikod ... NE Mnxavixty Orkovouiag xa Atoixnong A TE ArownriKod va TE Atoixnong Movéduv Tomikrig AuroBioiknons Aieusivoeis AvarTugns swv Mepipepeiaxuv Evorfitwv 50. Ero Tuhya Xoprynons AdeKwv AvamTugns, Evépyeias Kai Ouowiiv Mépwv mpototara: uTaAAnhos Tw kAdSwv NE Mnxovicv Ohwv Twv KAdSwv, ME MepiBaAdovres, NE AroiKnrikod - OlkovouiKod, NE Atoikntixod, NE Fewhdywy Ff TE Mnxaviccov ohwv Tov KAU. 51. Bro Tuya Enayyékyaros Trpciotaral uTaAAnhos Tuy KAGBWV TIE MnXaviKiv dhuw TwV KAgSwv, FE AiorKnTKod ~ OrKovopiKod, NE AloixnTikod, NE Orxovoyixod #} TE Mnxavikiov Shu Tv KAOBwV. ... AlEUBOVEEIS METaPOPLV Kal ETIKOIVUVIY Tw NepIoEpEIAKKY Evorirwy 55. Ero Turia ABeKiv KukAogopiag trocToTaTal UTTaAANAOS THY KAGSwv TIE Mnxavonsywv Mnxaviktiy, TE Hextpohéyww Mnxavixiy, NE ioiKnTIKot ~ OrKovopiKoN A TE Mnxavixiov Mnxavonoyias, TE Mnxavixiov Oxnudtay, TE HAekrpoviedv. 56. Ero Texvikd Tuya Tpoiotarai UNGAANAOS Tw KAgBWV TIE Modmxdy MnxaviKiy, TIE Mnxavohyww Mnxovicav ff «TE © Mnyavixiov § Mnxavonoyiag, TE Mnxavixiov Haekrpohoyias, TE Mnxavixdv Oxnpérwv Kai ev eAAciyer AE Mnxavorexviiav Auroxiwirwy. 57. B10 Tyhye Xopfivnons Adexiv OBiyNONS TpcioTaTal UTTGAANAOg Tw KAGSuV NE AvoKATIKOG - OrKovopiKod, ME AioiKnriKo, ME OrKovouiKod, NE Mnxavohoyuv Mnxavixav, NE HAekrpoA6yoy Mnxavixdw TE Mnyavixtiv Mnxavohoyiag, TE Mnyavixiiv Oxquérwy, TE Aroikntixod - AoyiorKod, TE | Aiounrixou.88, E10 Tyfwa KTEO mpoforatal uTréAAnhos TwY KAGBWY NE AloiknTiKoU - OrKovoyiKod, NE Aioiknmikod, ME Mnxavohoywv Mnyavixiiv, NE HAckrpokeywv Mnxovixiv 4 TE MnxoviKiy Mnyavooyiag, TE A.

You might also like