You are on page 1of 18
Api8udc 2816/2047 TO EYMBOYAIO THE EMIKPATEIAZ TMHMA [” EuveBpiace Snudcia oro akpoartipié rou atig 24 NoeuBpiou 2016, ue Ty effig abvBeon: Ai. Zuyyouva, Avrimpdedpos, Mpdedpo¢ tou 1 Tuhyatos, f, TowéKas, A. Maxon, ©. TeoBapidou, A. Euyavounriéns, EUpBouroi, E. Kapuda, E. Apyupdc, Mapedpol. Fpauyaréag n A. Terpadn, Tpapparéas rou’ Turyaros. Tia va Sixéoei thy até 21 @eBpouapiou 2011 airnon a) ms devTEpoBaBpIag GuVoiKaAIoTIKAG opydvwons HE TV emwvupia «MANEAAHNIA OMOSMONAIA ENOZEQN MHXANIKON AHMOZION YMAAAHAQN AINAQMATOYXON ANOTATON EXOAQN (1.O.E.M.AYAAZ.)», mou edpever omy ABtiva (Maupopataiwy 17). n omroia Tapéatn ye m Siknyépo Apyupw Fatravdpou (A.M. 16382), Trou ™ BiSpise We TAnpefovoIo Kai B) mg TPWroBdSpIag cUVdiKaNOTIKAS opyavwong ue my emwvuyic «ENOZH MHXANIKON AHMOZION YMAAAHAQN AINAQMATOYXQN ANOTATON EXOAQN (EMAYAAZ) KENTPIKHE KAI NOTIAZ MEAOMONNHEOY», rou eSpevet ory TpirroAn (Hpdwv Modurexveiou 18), n orroia mapéomn Le mv i6ia we dv Sixnydpo, amy orroia 868nxe TpoBeapia exp! Tig B AeKepBpiov 2016, yia Vauiporroinar ts, karé tou Yroupywv: a) Orovopixwoy Kai 8) Eowrepixav, Arroxévrpwang kai HAextpovixrig AiaxuBépynong Kat dn Eowrepixwy, of omoio! Tapéatnoay we ™ BacidiKi) NanaAdn, MdpeSpo tou Noyixod ZupBouAtou tou Keérous, Kal Kard Twv TapepBaivovrwy: a) Evicews NewroBdspiwy AnpociotTaAAnAiKoy Opyavicewy Mnxaviwy TE. we tay eTwvupia J. Apiudc 281 “2 «MlaveAdjvia Ovoctovdia Mnxavikiav TexvohoyiKou Towéa Avwtathns Exraideuong Anuocivy YraAAfAwv> 1.0.MH.TE.A.Y., Trou edpetel. oTny A@fva (Tooirea 1B), n oTroia TapéoTn He TH Sixnyopo EvayyeAia Nrovyia (AM. 22629), Trou m di6pice Ye TANpefovTIO Kai B) OpooTrovbias EuAAOyu YraAAHAWY Mepigeperaxwy EvorfiTwy Twv aipeTiiv Mepipepeidy be Thy eTwvuyic «Oyoorovdia TuAAdywv YrrGAAHAwy Alperiov Mepipepeniv EdAdSac» Kor Tov Siaxpimixd Titho «O.L.YA.ML.E.», Tou cBpete! oTny ABHva (Kn@laiag 126 - 127), n oTroia Sev Tapéotn, Me my aimon aurf of altolces ouvdiKaAioTiKés opyavwvoels emibidKouv va aKupwOei To UT’ api®y. 1831/2010 Nposdpiks Aldrayye (@EK A’ 224/27.12.2010) Kat KéBe GAN oxeTIKA TIEN A MapaAenyn Tg Aiomfiaews. H exdikaon apxioe pe THY avayywon THs EKBEGEWS TOU EIGNYNTH, EuyBouAou A. Maxpr, Katémv to Sikaotipio dkouge Thy TANpEfoUGIa Twv aIrouatiV ouVvdiKaMoTIKwY OpyavWoEw, | OTTOIa avérTUgE Kal TPOgOPIKd TOUS TrpoBahhdyevous Adyous akupwaeus Kal ZiTnOE va yivel deKTH} n aitnon, THY TANpeEodoIa ING TapEHBaivoUTA EvwoEws Kal THY avTITpéoWTO twv Yrroupyav, of omoies ZAmoay Thy aToppIVA Ts Merd 1 Snysoia Cuvedpiaan To SikaoTipio GUVAAGE OE BidoKEWN o€ ai8ouca Tou Sikaotpiou K aI Aoou pedétnoe ta oxetixd Eyypaga Ex€@Onke kata tov Nopo 1. Emeii yi my doxnon ms KpIvopevns aiThcews éxel KaTaBAnBei To vouIuo TapéBoko (1108778, 2822102/2011 ypayudria trapaBérou) 2. Emeih Gnreirar nn aKdpwon tou 1.5. 1314/2010 (A 224/27.12.2010) «Opyaviayds tg Mepipépeiag NeActrovvijgou», KaTé TO pépog Tou aTig Siarégelg Tou Tou agopowv cTov opICHS TPOIoTALEvw otig oXeTiKés opyaviKés ovddes opiferai Ori EmiAEyovrar diaeuKTiKG A. UTTGAANAO! SiawoperiKtis Katnyopiag (NE # TE), xwpi¢ va opiZerai 67! n katnyopia NE éxer mpoBddicpa évavti tm¢ KaTnyopiag TE (dpepo 38 Trapdypagol 1 Ewe 5, 13 Ewe 16 Kai 20 kai dpOpo 39 Trapaypagol 1 Ews 8. 10, 12 €ws 16, 42 éws 45, 49 ewe $1, 55 Ewe 58, 67 Kat 70). 3. Ereir n umé@eon eiodyeta mpog ougrimon oThy eTTapEAR guveecn tou TyryaTos ue TMpd—n tou MpoéSpou tou Adyw I> arroudardtntag ts, 4, Erreir n aitnan, xavd To pépog Tou aoKeitai amé Tay «Evwon Mnxavikuv Anpociwy YraAAfhwv Arthwyarodxwy Avurdruy Exokev (EMAYAAS) Kevtpixtig kal Nériag MeAoTrovvricou» evar arroppimtéa ws ép@po 27 tou 1.8. 18/1989 (A’ 8), Omws avrikatastd@nke aiT6 Thy Tapdypago 2 Tou dpBpou 4 rou v. 2479/1997 arapabextn, kar (A’ 67), 51671 n Sixnydpo¢ trou uTToypdge! To SiK6ypago Kal Tapéotn Kare THY auzFINaN OT akpoaTrpIo, {Fite Ka! TNS XOPNYNENKE TpoBecuia yi THY VouiuoTToinor ms, evTdg Suws TNS XopNYNBEIGas MpOBeayiag Sev TpocKoyioGnKe CULBoAaIoypa@IK Mpdgy TAnpEEoUGISTHTas, Evw TO ev He KdTOIOV GIT TOUS TpETOUG Trou TPOBAEME! TO GpBp0 27 Tou T.8. 18/1989, éTw 1oxvel. 5, Emei6 TapéuBaon ackowv pe KoIvé Sikéypago n «MaveAArivia Oposrovdla MnxaviKwv TexvooyiKod Towéa Avusrarng ExmaiSeuons Anuociwy YraAAAAwy (11.0.MH.TE.A.Y)», 1 orole €xet we KaTaoTaTiKé OKoTé Tv TpodoTion Twv emayyeAuariK®V kal OlKOVOUIKwV GULGEPSVIWY Kal THY TPCaYWYH Kal eEsWwWON TOU HoPWTIKON Kal emlonyoviKod emméBou Kai mg eTrayyeAUaTIKS oTdByNg TeV epyazopévw unxaviKi TE. oto Anyooto Kat n «OpooTrovdia ZuAAéywv YrrabjAwy Aipertov Mepipepenav EAAdSag (0.5.Y.A.1.E.)». H TapéuBacn KaTé To pépog Tou aoxelra: amé my SevtepR OyooTovdia civai aTroppimréa we aTrapddextn, Kav’ ép@po 27 Tou 1.5. 18/1989, dTws ioxe! (A’ 8), 316m Kad Thy CUsATON GTO axpoaTpio n Ev ASyW OyooTOVvdia ae Api6yéc 2816/2047 dev Tapéom pe TAnpEgodaIo SiKnydpo oUTE EypaviCONKE o vOUILOS exmpdowmds tg yia va SnAdae! On eyKpiver MY doKnoH TH¢ Kal Sev TpocKouic@nKe GULBoAaioypagixr Modén Tapoxri¢ TAnpefoucidmnTas omay Siknyépo Trou UTPOypawpel TO OXETIKS SiKdypago. 6. Erreldf 10 evarroyévov alrouy owyareio aakei Ty KpIvoyevn aimon ue évvoyo cuygépov, EXovTag we KaTaoTaTIKé oKoTTé THY Tpodorrion Twv EMGYYEAUGTIKWY KAI OIKOVOUIKdY CUNgEPovTWY THY peh@v Tou Tou cival GAeg oF TpWIOBdSyes opoloeTrayyeApaTiKeS ouvdikaMoniKes opyavwoelg NXavIKwY SITAWHaTOUXWY avwTdTwY ooh, uehdv Tou TEE, mou, ueragy AAW, uTTnpEToUv ws pOviuO! TrokiTiKoi UTTGAANAGE 1} ws ToAMKO! UTTAANAO! HE oXéon Epyacias Wwrikos SiKaiou aopicrou xpévou cto Anpdsic, Ta v.1.5.8. Kal opyaviouous TomKMs auTodIoIKtcEWws TpuTOU Ka! SeiTepoU BaByOU Kar TpoBGAovras On We TIC MPOGBAAASHEVES SiaTégeIs TOU pvNOBEvTOS Opyavioyod Biyovta: Ta eTayYEAUATIKG Kal OIKOVOUIKG GUBpépovTA THY Uehwv Tou, Sebopévou 6m pe Tis emTiBixeg puByioeic Tou TpoGBaAASpevou Tpoedpikod diardyyarog Biyeral nn uTMNpeoiaKy KaTdoTasn Tw avagep@évrw uTaAARAWY (ZTE 2207/2002). 7. Ereidth pe to ap@po 3 mapaypagos 3 eBdq10 1’ Tou v. 3852/2010 (A’ 87) cuveoThOn n Nepigépeia Nedorrowricou ws auTodioIKoUpevo VopIKé Tpdowro Sqpooiou Sikaiou, n oTTola TEpIAayBdve! Tous Nowous Apyohidoc, Apxadiag, Kopiv8iag, Aaxwviag Kai Meconvias, eves oT ép8p0 241 Tou 1Siou vopou, STs faxuE KATE To KpioIHo XpoviKd SidoTNY, YETd THY TpoToTTOinoH Tou Ye To ép8po 18 rou v. 3870/2010 (A’ 138), opifovrar Ta effic: «1. Ta oiKeia Tepipepeiaxd cULBoUAIG KaTapTigouy Tov cowTEpIKS opyavicns opydvwang Kal AeiToupyiag Twv Trepigepeniv. Zrov Opyaviops KaBopifovrai: a) 01 urmpeciaxés tous povddec, 8) n Siép@pwon tev UTMpECIOKwY Hovddwv (TeviKés AleuBUvoEIs, AleuBUvCEIG, AuToreAciC Avev8ivoerg, auToreAy TyALaTa, TuhyaTa, autores Fpageia xa Tpageia), ¥) © Tithos, oF apYodIStnTes Kal _n Spa KdBE LoVvddas, 8) oF opyaviKés lh Apiouds 2646/2017 “5 BEorig ava AieUBuvon, Kar KaTHYOpIes, KAGBOUS, e1SiKOrNTeS Kat BaSLOUs, TOU LOVIUOU TPOOWTIKOU, €) 01 BETEIC TOU EISIKOU ETTIOTHUOVIKOL Ka TOU TEXVIKOU f BoN@NTKOs TpoowMKOU, Tou YTopel va TpocAGUBavera! YE oXéon Epyaciag iSiwriKod Sikaiou, ot) o1 KaTHYORIES KAI oO! KAGSO! TOU MpoowmKoU, TwY oTFolW o1 UMGAANAG! Kpivovral ya Toy KaTdAnUN Béoewv Tpoistapevwy, avdAoya pe THv EidiKOTTG TOU KAGSOU Kal TO GVTIKEiLeVo TwWV GUYKEKPINEVWY OpyavIKwV Yovddwv Kal Z) n AeiToupyia Tous. 2. O1 Siatdéeig tou 77.5. 50/2001 «KaSopiopd¢ Twv TpocévTwy Biopiouod oe GéceIC TwY SnYoCIWY UTMPEOIiV Kai VOLIKiY TPeOWTW Bnposiou Sixaiou»n (PEK 39 A’), STWC auTés IoxXYouv KdBe opd, e@apUSfovTa! Kal CTO TPOGWTTIKG Tw TepipEpEliv. 3. a, OI B£CEIC Tpoowmkod tw KaTHyoOpIy NaveriotnwaKtc ExrmaiSevong (NE), Texvoaoyixs Exrraidevons (TE), AeurepoBa@piag Exrraidevong (AE) Kat Yrroxpewrikiig Exnaidevong (YE) Katardooovrai oe Tévte aUuvohiKd Ba@uous we effi¢: Badyds A’, BaBpds B’, Ba8yds T°, BaBpdc A’ Kai BaSuds E’. 01 BéceIg Twv KatnyopIy NE, TE kai AE Katatéocovrai oTous BaBpous A’, [’, B’ Kai A’, a6 Tous orrolous Karisrepos eival 0 A’ Kal aviotepos 0 A’. O1 BéseIg TIS KaTHyOpIag YE ... EloaywyiK6¢ BabYss Twv karnyopiby ME, TE Kai AE civai o Badyég A’ kai tng KaTHYOpiag YE Oo BaOyds E’. Ma tous KaTdxous Sidaktopixod SirAwpatos ..: B) Ta Tous amogoirous tg E6vixtic Exohys Anudciag Aloiknons (E.E.A.A.), ms E@viktig ExoAn¢ Tomxrig Autodioiknans (E.5.TA.) tou E@viKod Kévtpou 01 Béoeig Aw TU Anpdcias Atoiknons Kai Aurobioiknons (E.K.A.L.A.) BaGudv twv Kamyopiay ME, TE, AE Kai YE eivai ot Kae Karnyopia, opyavikd, eviaies. y) Oéseig KAGSW # elSikorHyrwv NE A TE KaAUmTovtal, emiong Kal amd KaTéxoug Truxiwvy A Tithwv TpITOBESpIag Ah LeradeutepoBa8piag extraldeuons, Tou éxouv arroKTnBei oe xwWpEG WEAN, ing E.E. ... 4. 0 Opyavicuds wngiZerai amr6 To TEpigEpEiaKe GUUBOUA\O .. 5. ... 7. Kata my TpwT EpapoyH Tou TapévTos vOpoU HE TrPOESpIKS Bidtayya To orrolo exdiSerar we TPdtaon Tw YToupywv EowrepiKwv, he karapriferai mpétumog eowrepiK6s opyavicHds Opydvwong Kal Acrroupyiag Twv Tepigepeidv. O avwrépw opyavioyés Sev erinpérrerai va tperrorroingel TpIv TapEéAGE! E1o¢ ams HV eyKaTdCTaGR Tw aIpETwV opyavuw Twv Tepiepeniv, Kar’ eaipeon emmpéreral tpoTromoinot rou, EVvTdg TOU avwrépw éTOUs, eSGOV TOUTO KpIBE! avayKaio ard To TEPIPEPEIAKS GULBOUAIO, HE TheloyNgia Tw 5Uo Tpitw (2/3) TOU ouvoAou Tw UEAdV Tour. Mepatrépw, 0 [510g vouOS opiger co 4pBpo 245 671: « 1.4, O¢ MpOITapEvo! Fevixri¢ AteGGuvans eTAEyovTal UTFEAANAS! TS Kamnyopiag ME ue Ba8ys A’, epdcov ... B. O¢ mpoioTdpevor AevBuvons f avriotoryou f evoidyecou (ueTagd AteuBivoEWws Kal TyfyaTos) eiTédoU OpyaviKiy Hovddwy EmAgyovral UTTGAANAG! KaThYopiag ME f TE Ye Bape A’, 01 ommoio! éxouv coxa! KaBAKOvra TpoloTauévou AieGOuvens A YrrodiebBuvons | Apoiotapevou Tunpatos. Av dev uTTépxouv uTOWA@IO! BE Tig MpobrIoGéceIG auTés, EMIAgyovral UTAANAO! He BaBEO A’. y. O¢ mpoiotayevo! Tyfuatos Kar auToTeAOUs yougelou fh avTioToIXoU emmrédou opyavikis povdbag emAgyovrar UTGAANAG! we BoB A’ Tou éxouv Goxroe! KagAKOVTa TPOIoTAPEVOU TUAYATOS UTGAANAG! He BaBYS A’. Av dev UTTapXoUV f Sev eTrapKobv, eMAgyovtal UTTGAANAO! LE BABLd B’, o: omroiot éxouv GULTANpwOE! EAdXIaTO xpdvo UTMPEGIag GTO BaByd B’ réooepa (4) ém. Av Sev Umdpxouv uTOWAgION HE TIC ws dvw mpotmosécels via TY KGAUWN Twv Bécewy, eTAEyOvTa! UTGAANAO! UE Ayétepo xpévo aTo Bass B’. 5. Tov mpoiotdyevo pn auToteAous ypapeiou f avtictoixou emmédou un autoTehols opyaviKiig yovddac opifer, pe alTioAoyia, 0 Mpoistayevog THs aLéows uTTEpKeiLevns opyaviKs Hovddas am Tous UTGAAMAOUG Tou uTTdyoVTaI Ge aUTév Kal ExoUV TIC TrpoUTPOBEoEIG TOU TpOBArrovTal CTO EddgIO y’ HG Tapaypd@ou auTtis, Xwpig ETMAOYH aTTS To YrmpeciaKd ZupBowAo. &. Aev emrpérreral var eivai uToyrglos yia Thy eTAoyf TMpoictayévou omroloudHmote emimédou opyavikiig povdag uTT4AAnAos oTov oTrolo exer emiBANGel TeAcciOiKa I. ‘ApiOudc 2846/2047 7 orroadirore TeBapxiKA Tov ya TapaTWYEG aT auTd Trou opiZovrat oTny Tapdypago 2 Tou dpSpou 109 rou v. 3528/2007» Kai ato dp8po 253 mrapdypages 1 On: «fia doa Séyara uTMpeciaKiig KaTdoTacng TeV UTTOAAHAWY TW TrEpIDEpEIY Bev UgioTaTA! EIBIKA PUBLION OTIg diaTaEEIG Tou Tapévtos kal Uexp! Ty KaTdpriIon Eviciou Kddika YrnpeciaKis Kandotacng YrasAnAwy me Autodioixnans, epappdgovrai, avahéywe, o1 oikeieg diaTdgeIg Tou YraAANAIKOU KWOIKG, OTTWS 1oXUOUV, KABLE Kal oI Biordgerg Twv v, 3839/2010, 3801/2009 (PEK 163 A’) Kar tou TH, 41011988 (PEK 191 A’), Omws toxdouve. Mepamépw, o KwDOIKaS KaTioTaan¢ SnHSciwy TOAMIKaY BIOIKNTIKUY UTGAARAWY Kal UTTaAARACY van 5.5. Tou KUpWANKE LE To dpSpo TrpwTo Tou v. 3528/2007 (A’ 26), oTa dp@pa 84 éwe 87, STW IoxXUouV UETd To pSpo TPLTO TOU v. 3839/2010 (A’ 51) kai To dp@p0 284 mapdypagos 11 Tou v. 3852/2010 (A’ 87), kaBopifer my Siddixacia emiAoyrig TpoisTayévwv opyaviKdv yovddwv. EidKotepa oto ap8po 84 TpoBAérovTal o1 TpOUTTOBEéCEIG eTIAOYHS mpoictapévwv TeviKuv AicvOivoewy, Ateu8ivoewy Kai TunuéTev auToTeAWv ypageiwv ft avtictoiXou emiméSou opyaviKwv povdduv. Nepairépw, we to dp@p0 85 xKaGopiZovrar ta KpiTHpIa emAytis Tpoiotapévwv opyavikiay povddwv okwv Twv emimédwy. H eTiAoyy mpoiotapevwy AievOuveng opyaviKtis wovddac yiverai amd To ZuuBoUAIo EmiAoyiis Npoowiikot Base Kpinpiwy Trou TapaTiGevral avaAUTIKiS Kat @éioAoyoUvTa! Ue Tov TpdTIO Trou OpiZouv o1 SiaTdEeIg TOU EV ASyW GpSpou (emrayyehuarixd — texviké Mpogévra éTTws BABLSs TTUXIoU, SelTepou Tithou oTIOUBuv, SiSaKropiKé Sirthwya, GEveg yAWoGES K.AT., EPYATIAKA - BiowknriKh erTEipia, kavemntes - BeEISrnTEC: 1) uMTPERIAKA akIoASyNON, 2) eidixés Spactnpidrntes STS GUYYPADIK Epyo, ElonyfIgEIG Ge CUVEBPIC, dievépyeia EAE, extpoowrnon oe cuuBouAia, dpyava Sioiknons v.1.5.5., 3) nBiKR apoiBA Etraivou, HETaAAIO SiaKeKpipevwv TIPdgewv, 4) TuvévTEUEN, be Epwriceig péoa até TpdTEZa Epwricewy, 5) ypaTrTy ef€TATN He HOPOH epwrnparodoyiou ToAAaTAY ETHAOYwY Via Th SiaKPIBwon Tw yvwoEwy ah | Api8us: 04 -8- tou uToyngiou ce BEyaTA apYOdISTNTOG TOU PopéWws oTOV OTTO! urnperehe 1 omroia Sievepyeirar amr To AvwraTo ZupBouAIo EmiAoyrig NeoowmKou) Avéhoya xKpiTipia IoxGouv Kal yi Thy ETIAoyr TpoToTauEvu TunHaToS (Any mg GuvEvTEUEEws) aT To YrmpeciaKd ZULBOUAIO Tou dpSpou 159, ev 01 oUOTnPATIKe eTTavaAaUBavoLEVES avappwriKés Gdele¢ Ka! oF mrewapxixés Toivés AauBavovTa: uTPoXpewnikiag UT’ OyIV Kal ueKKoverat kard thy Kpion Tw HeAio Tou ZupBoudiou Erihoyng Npocwrikod f TOU Yimpeciaxot TupBoudiou avaddyws n Babuodoyia tou uTTowngiou. EF GAAoU, To Gp8po 86 TpoBAéTrerar n OvCTao LupBouAiou EntAoyris Mpototapévwy (Z.E.M1.), 9 éxBoon MpoKnpUgews via tv TAApwon THY exdorote Gécewy TrOIoTaYévwW, n UTFOBOAH aiTroEWs eK HEPOUS THY evdlagepovévwy uTTaAAAAWY, 1) KaTépTION Evidiou TivaKa KaTETagEws vic dheg Tig S€aEIG ava TeviKf Aied8uvor F GUVOAKG yia 6ho Tov oped. avdkoya Ue THY TpOKI\pUEN, KATE @BivoUcA sEIPG BaBHOACYias Ka! Nn somobérnan Tw ETITUXSVTWY, Eve opiZeTaI ov av KaTG THY SidpKeia THs cuvevredéews Ta EAN Twv EuyBouAlou EmiAoyfig Mpoowrkoo diamoTwooU Sri O UTTOWHIOS Elva! AKATaAANAOS yia THY doKNON TwY KaOnkOvTw TpOIsTAPEvoU opyaviKiis wovddag, YTTOPOUV HE TAFWS aitiohoynuévn ONdqwvn aTdgacr Tous va Tov aTrOKAeigouv GTS HV emiAoyn, avefapritws ceIpd KaTaTdfeds Tou Base! ts BaBpoAoylas Trou ouykévtpwoe. Opoia amrépacn aToKAEIopoU amd Thy ETAoys UTTOpE! vo eKOWCOUV Kal TA UTINPEGIOKG GUUBOUAIA, av aTré MpOGWMKA Yvwon KA! avriknwn Twv PEA@V TOUS KpIVOUY OT! © UTTOWF@IOS Eival AKATaAANAOS YC ty doKnon Tw KaOnKOvTwY TpoicTapévou opyavixris povdbac Eopqwva, Se, HE TV olKeia aiTiohoyiKrh ExBeon, oF ev AdyW PUBHICEIS amookorroly oth ETIAoyr TWY KaAUTEPWY UETOED éUTEIPwY oTEhEXtV Trou EXOUV IKaVd XPEVO GOKI\GEWS KAENKOVTWY Ge BEN EUBLYNS Ka BiaSerouv dpria emayyeAvaTiKA KaTépTion, evs n TPOBAEWH YpaTTTTS e€éraong elodyel agioKpaTKd GUaTHLG diaKPIBHoEWS Tw YvwoEWY TOU urowngiou, tg iKavérntog BioiKHjoewWs GAAG Kal TNS CUVEETIKAS Kal a. Apiyoc 2816/2017 “3 AVOAUTIKKS TOU oKEWEWs, TPOCEVTW aTTapaITHITWW id THY oTEAEXWON THE Anudaias Aioixfioews. Tébos, oro dp8po 87 Tou iSioU KwWBiKa opigeral 6: «To NpoBddicpa peragé twv UTaAAAWY KaBopiZeral ws ef NIG: a) MeTaEt UTTGAARAWY TOU aviKoUv Ge SiagoperKes KaTNYOpIEG TpONYOUVTA! oF UTPdAAnAo! tg KaTHYOpiag EO Kal aKohoUBoby KATE CEIpG oF UTEAANAOL Tg Karnyopiag ME, tg Karnyopiag TE, tg Karnyopiag AE Kai Téhog OF UTGAAnAO! ths KaTyopiag YE. 8) MetagU uTTaAAAAWY Trou avi}KoUY oTV (Sia kaTnyopia MponyoUvra! o1 UTPGAANAG! avibTepou BaBpo! Ye Baon Tv lepapyikh KAivake Twv Babudv Tou dpEpou 80. y) MeTags uTaAAFAWv TOU (lou KAGSoU Kai Bayou dev UTTapXE! MpoBGd!oUG. 6) OTroU aT TIC oikeies opyaviKés Siardgelg emmpérrerar n towo@éron mMpoioTapevou KoTnyopiag Tou émeral Kard To MipoRGdiopa Sev 1oxue! To NpoBadiopa Twv KaThyopIinvy 8. Emeidq ue my mapdypago 7 rou dp@pou 241 rou v. 3852/2010, 1 oTroia TpéTE! va EpuNnveUBe! GUUPWVG UE TOV GKOTS TOU VOHOU Kal TIS Trdyieg puBpicels Tw Tapaypdpwy 1 éws 6 TOU iSIoU dpSpou, mapéxerat efouciodemon yia my BéoTIcn Tou apxiKoU opyavicyod Tw TIEPIEPEIWV, © oTIOIDG, av Kal n E€oUcIOSOTIKN BidTaEn avagéperal cE «TPOTUTIO ESWTEPIKS Opyavigyo», [!TFopel, KATE THY GANG TIS wold, va SeoTioGei cite we «mpéruTogy, SnAadH KoIvos yia To auvOhO Tw Tepipepelidy eite auTOTEAwG yia KdBE TEPIPEpEIG HE THY GUTH, KaTd BéoN, Via GAeG Tig TEpIMEpEIES Sop Kai SiGpSpwan (ME 265, 264, 261/2010) E€ dAAou Kad TV évvoia mg efouciodoriKtis Siatdgews tou dpSpou 241 mTapdypago! 1 Kal 7 Tou v. 3852/2010, oTov opyavicud opydvwans Kai Agrroupyiag TwV Trepigeperdv MpogdiopifeTal avEAoYa UE TO avTIKEILEVO TW GUYKEKDILEVW OpyaviKiY YOVEdwY Kal THY EIdiKOTHTA TOU KAEBOU amd Toles Karnyopies Kar ard ToIoUG KAddous KdBe KaTHYOPIAG TpOgpxovTa! of TpolTdyeVo! Tw opyaviKwoy Hovddwy Kase UTINPECIAG, xwpig va civar uToxpewriKd va mTpoBAepBei Sri o! TpoioTéuEVO! mpoépxovtai amr dheg ig KaTHYopies 1 aTTd Shou ToUG KhdSoug KéBe a. Api0y6c 2816/2017 10- Kamyopiag (mpBA. ErE 2459/2012 6n oKéwn, 102/2010, 2207/2002 oxéyn, ME 265, 264, 261/2010). Nepamépw Katé mv évvoia row cuvrayparikiy apxwv ts IdmTas, tHE akloKpaTiag Ka! tng KaToxupoupevns oto Gp8po 103 Tou Euvrdyuaros apxns THs opSoAoyiKt}¢ opyavascews to AnudoIas AloiKnoews (ETE 16, 15/2015 Odopédcia) KaBUG KAI Tw TpOavAgEPBEIOWY SiaTaEEW" Kal IDiws TOU dpEpou 97 TOU KOBIKA KaTdOTAONS SYscIWY TOAMIKWY BIOIKNTIKiY UTTEAARAWY Kat uTTaAAfAWY =—-v.7.5.5. KG «TS TpopvnoBeioag ~—-voyoBeTIKAS e€ouciodoricews Tou v. 3852/2010, To KaBopifoyevo TPOBASIOUG TwY KaTHYOpIOY Tw UTTAAARAWY Trae! Va IoXUEI YOVOV oTIg TrEpITTTwWOEIG KATE tig omtoieg ot opyavikés Siardgerg doe! TOU avTIKEINevoU Tw SUYKEKPILEVWV OpyaviKuV HovaSw Kal THY EIBIKOTTA TOU KAdBOU Tw UTTGAAHAWY TPOBAETOUV THY ToTPOBEMGN Ww TPCICTAHEvoU opyaviKAS povdBag uTTaAAAou Trou érrerai KaTd To TpOBASIopA Kal Ox! ADIaKpiTws Via OAES Tig OXETIKES OpyaviKés Hovades, 9, Ereidr} to TpOGBaAASHEvo TpoEHpiK Sidtayya, Tou exSdSnKe kay’ erikAnon Tou dp8pou 241 Tapdypagoi 1 Kai 7 Tou v. 3852/2010, opiter oro ap@po 34 61: «OI BéoeIG TW HOViNWY UTTAAARAwY tS Tepi@épeiag Medorovvrjcou Siakpivovrai orig e&Ag KaTnyoplec: a) Naveriornpiaxtic Exmaideuans (NE) 8) TexvohoyiKig ExrraiSeucns (TE) y) AcurepoBd@yiag Exraidevong (AE) 5) Yrroxpewnixiig Exraibeuonc (YE)», 070 dpOpo 35 611: «Ta yeviKd Ka! TUTIKG MpodvTa diopIGHOU KaBopIZovTal KGBE Mop GMT TIC 1oXUoUGES BiaTdEEIS yia Tov KABOPICLS TPOGdvTWV Biopispou ae SéaEIG PoPEWY TOU SnYOGioU ToLEa», ev aTO apBpo 36 Biaxpivovral 01 BécEIs TOU MpocwTiKoU TH Nepigépelag NehoTrovvi|gou oe KaTyopIes, KAdSoUS fA EISIKOTHTES WS eéf¢: «A. MéviyO TpocUTIKG (opyaviKés SéceIs) ... KAGSOg NE pnxavixiov meprbapBaver 124 BéoEI ... kAdog TE pnxavikwv trepihauBdvel 69 BéceIg ... B. Movin TpooWwTIKe (mpoowmomayeig Séoe1¢) ME MHXANOAOTON HAEKTPOAOTON MHXANIKON 1 NE XHMIKQN MHXANIKON 1 TE EPTOAHTON 9 TE 1 Api0u6¢ 2816/2017 =10- Kamyopiag (mpBA. rE 2459/2012 6n axel oxéyn, ME 265, 264, 261/2010). Neparépw Katé mv évvoia Tw ouvtaypariKiy apxwv mg iédtTas, Ag akloKpariag KaI TNS KaToxupotpevng oto dp8p0 103 Tou Euvrdyuaros apxns Th¢ opSoAoyiKHg opyavscews mo Anyooias AioiKhoewe (ETE 16, 15/2015 Odopeédcia) KaBiig Kai Tw TPOaVAgEPEIOWY SiaTagEw" Kal IDiws Tou dpEpou 87 TOU KWEIKA KaTéoTAONS SnYscIWy TOAMKMY BIOIKNTIKiY UTAAARAWY Kat uTTaAAHAwY v7.8.8, KITS. TpoUNOBeioag ~—-vooBeTIKAG e€ougioBoricews Tou v. 3852/2010, To kaBopiZoyevo TpoBAdIoUG Tw KAaTHYOPIY Tw UTTAAARAWY TraWel va IoXUel UVOV OTIg TrEpITTTwWGEIG KATE Tig oTtoigg of opyaviKés BiardeIs doe! TOU avTiKeINévoU Tw CUYKEKPILEVWV OpyaVIKOY HOVESW Kal THY EIDIKOTHTA TOU KAdboU Tw UTTGAAHAWY TPOBAETOUV THY ToTOBEMGN WS TrPoIoTANévoU OpyaviKAS povaSag uTTGAAHAou Trou érreral KaTd To TPOBdSIopa Kal Ox! aDiaKpitws via Odes Tis oxerikés opyavixés povades. 9, Eneibr 1o MpooBahAdpevo TpoESpiKé Sidtaypa, TOU EKSOBNKE kar’ eiknon Tou ép8pou 241 Tapdypago! 1 Kai 7 Tou v. 3852/2010, opiter oto dp@po 34 611; «OI BéoeIg Tw HOviWY UTAAARAWY tS Tlepigépeiag Medorovvr}gou SiaKpivovrat otig e&'¢ KaTnyopies: a) Maveriornpiaxtis Exrraibevans (NE) B) Texvodoyixig ExrraiSeucns (TE) y) AcuTepoBdOyiag Exrraidevans (AE) 5) Yroxpewrixis ExraiSeuong (YE)», oT0 dpGpo 35 611: «Ta yeviKd Kar TUTIKG TpoddvTa SiopIcHOU KABoPIZovTaL KBE Mop amd TI 1oXYOUGES SiaTdEEIS yia Tov KaBOPICHS TPoGdvTWY Biopicpow oe BEvEIG Popéwv TOU SnHoGioU ToNéa», Evid oto dpBpo 36 dioxpivovral 01 Béceig Tou MpoGuNTTIKoU TH¢ Nepigépela NeAoTrovvi|soU GE kamnyopiec, KAdSoug ff eldiKOTMTES WS EEG: KA. Méviuo TpocumKS (opyaviés BéceIG) ... KAGSOg NE unxaviKuv TeptbayBaver 124 BéoEic ... kAdSog TE pnxavixwiv TepiAayBave: 69 BéceIg .. B. MOviyO TpoCUTTIKG (mpoownorayeig 8éae1¢) MIE MHXANOAOTON HAEKTPOAOTON MHXANIKON 1 NE XHMIKQN MHXANIKON 1 TE EPTOAHTON 9 TE ae ApiOyoc 2816/2017 -12- 5. Em Aled8uven Ala@dveias Kai HAeKrpovikris AraxuBéevnons (5p! mpotoraral uMdAAnAos Tw KAdSw NE MAnpogopiKts, ME Mnxavixev Hackrpovixiov Yrrohoyiorav, ME Mnyavixdv MAnpopopinrig, NE Haekrpovikiy MnxaviKéy, TE DioiknTiKxod = OrkovopiKod, NE AroiKnTiKoU A TE Tanpogopi«iis, TE Aloixqtikod - Aoyiorikod. ... Tevikfy Areu8uvon Avartuéns 13. Em Aied@uvon Biounxaviag, Evépycias Kar Ouoikwv Topwv (é5pa) Mpoiotaral uTMgAANAOG Twv KAdGWwY TIE Mnxavixiy Ohww qwv KAdSwv, TIE Tewhdyuv, NE Aacoddywy, ME MepiBaAovros, NE Xnpikdv, ME AioiknTiKod - OiKovopIKo’, NE AloiknTikod, NE OrKkovouiKou 4 TE Mnxavixiov 6hwv Tov Kad, TE MepiBddAovros. 14. Zin BievBuvan Aid Biou Mé8nong, Amacyéanans, Eumopiou Kai Toupiopod (dpa) mpoforatal uTGAANAOS TwY KAGSWY TIE AroiKnTIKOU - OrKovouiKod, NE Aiowxnrixod, NE Orovouiko’, ME KaSnyntav, NE Kowwuixfis Atoixnons, NE Mnxavixiv Orkovopiag Kai Aioiknons A TE AtoKntiKod - AoylaTiKoU, TE AiownmKov, TE AoyiotiKod, TE Atoiknong Movdduv TomKtic Avrodioiknong, TE Koiwwvikis Epyagiag, 15. Eng Areudbvoes AvarTusns Twv PlepigeperaKiy Evoritw mpoiorarai uméAAnhog Tw KAddwy ME Mnyaviciy Ohuy Tw KAdSwv, TIE NepiBéAAovtos, NE Tewhsyw, NE Ajokqrikod - OiKovoyiKod, ME Atoxnmkod, ME OrKovopixos, NE Tewrévwv, TIE Aacokéywy 4 TE Mnxavixiv ohwy tw KAdowy, TE ioKntiKod ~ Aoyiotikod, TE Atoiknrixod, TE Aoyiotixos, TE Atoiknons Movddwv Tomxrg Autodioiknons. Tevixf, AievSuvon Metapopwv Kal Emixoivwviov 16. Eng Aie@ovaeis Metapopwv Kat Emkoivwviioy TwY Tepigepeioxay Evorirwv mpdiovarai uméAAnhos twv KAGbwv ME Mnxaviciy dhwy Tu KAdSwv, ME ArowKnmikod - CiKovopiKod, ME Avoikntikod, TE Orkovopikod, ME MAnpogopiefig f TE Mnxavixiv hwy wv KAGowv, TE MAnpogopixis, TE Alciknrixod - Aoyiotixos, TE Arokntikos, TE Aoyiotikot. .... AuroreAmis Atev8uvon MoArTiKig Fipocrasiag 20. Emy AuroreAA Aievuven Modmixfig Meootaciac mpotorarar UTGAANAOS Tu KAdSwY ME AloiKnTiKod - OlKovopIKov, ME 1 L 7 ‘Api@ude 2816/2017 ~13- Aiontixod, ME Fewhdywv, ME Aacoréywy, ME MnxaviKiov TepiBaddovroc, NE MepiBGAdovtos, NE Tomoypdowy MnxaviKwv, NE Xnuikov Mnxavixwy, ME ModmKdv Mnxaviciv § TE AloikntiKod AoyotiKod, TE AloiKntiKod, TE Atoiknong Movddwv — TomiKrs Autodioiknons, TE MepiBahAovtog» Kai oto ép@po 39 61: «1. Ero THANG Zxebiaoyou Mepipeperaxris MoAmiKrs Tpoioratar uTTaAANAOG Tw KAdSwv TE Mnxavikwv édwy Twv KAddwv, ME Mepipepeiordywy, NE Tewmrovuv, NE Aagohéywv, NE AtoiKntikod - OrkovopiKod, ME Orkovourxod fh TE MnyaviKoy Ohwy Tw KAddwv, TE Alofknong MovdSwv TomiKtis Autodioiknans, TE Aioikntixod - AoyioTiKod, TE Aoyiorikou 2, Ero TyAya Epappoyiis Apoypapudrwy xat Epywy mpdiotarai umdhAnhos wv KAGSWV TE AloiKnTikoU - OiKovopiKod, ME OikovouiKod, NE Mnxavixwv Okwy TwV KAGoW, ME Tewndvwy, NE Aacohoywy A TE Mnxavixiy dhwv Twv KAdSwv, TE AtoKntiKol - AoyictiKot, TE AoyioTiKod, TE Atoiknons Movddwy Tomikis Autodioiknong 3. E10 Tyfpa Kivitpwy Nepigepeiakhis Avartugns mMpofotata: umGAAnAog Twv KAdSwv ME AloiKnTIKoU - OiKovopikos, ME OrkovourKoy, ME Mnxavixwy dkwv Twv KAdwv, ME Teuitrévei 4 TE Aioikirixod - AoyioTiKod, TE Aoyiotixod, TE Mnxavixwv hwy TwY KAGowV, TE Atoixnang Movddwv Toms Aurobioiknans, TE Texvordywv Tewrroviag 4. E10 Turuc Texpnpiwens mpotorarai uTaAAnAos twv KAddwv ME AloiKkntikod - Oixovoyixot, ME OiKovopixod, ME Auoikntikod, ME Orkovouikrig Kat Mlepigeperaxrig Avamrugns, NE Tepipepeiohdywy, ME Mnxavixwov drwy Tw Khddwv, ME Tewnovw, ME Korvwvixiig Aioiknang f TE Mnxavixwy dhwy tay KAdSwov, TE AtoiKknrixod = AoyioniKov, TE AloikntiKod, TE Aoylotikod, TE Aioikneng Movdduv Tomxrig AuTodioiknong Alev@uvon MepiBGAdovtog_- kal. XwpiKoU Tyebiaopou (épa) 5. Ero Tuya XwpiKol Fxediacyos wpojorarat UTEAANAOS Tw KAdSwv NE Xwporagiag Kai Avatugns, ME Xwporagiag - MoAeodopiag Kai Mepipepeioddywv, NE Toroypdowy Mnxavixwv, NE ToAmmikoy MnxaviKwy, TE Apxitextévwy Mnxavikiy, ME Tewhoywv fh TE wh NE Xnuikwv MnxaviKwy, ME Movrixav Mnxavixiov, ME Aacohoywy 4 TE NepiBaddovtos. 7. Lo TuFiua Yépooikovopiag mpoiatatar uTTaAANAOS TOU KAdSou TIE Mnxavixiov NepiBéAdovros, ME Biohdyw, NE MepiBéAdovros, NE Xnpikwv Mnxavixiy, ME MoAmmiov Mnxavikay, ME Aypovopuv Tonoyedqwv Mnxavixwv, ME Tewhdywv, ME Xnuxav § TE NepiBaddovtos, TE duoiKwv Mépwv Kal MepiBdAAovros. 8. Zra Turwara TepiBaAsovtos Kai YdpooiKovopiag wv Mepipepeiaxdv Evorfjrww Tpoiotara: uTTaAAnAos Tou KAdSOU TIE MnxaviKiiv MepiBaAAovtac, ME Xwporagiag kar AvamTugys, ME Xwporagias - Moheodopiag Kat NeprpepeioAdywy, ME MepiBaAAovtos, NE Aagoksywv, NE Apxitexrovwy Mnxavixiov, NE Mokmxdy Mnxavikiy, ME Toroypdpwy Mnxavixiy F TE NepiBdAdovtos, AteuOuvoeis TexviKv Epywv 10. E10 Tura Epyaornpiwy mpciotata umaAANAOG Tou KAdSou ME Xnpikwv Mnxavikwy, NE Xnpidv, NE Modmkav Mnxavixwv, ME MepiBdAdovros, NE Tewhdywv, TE Mnxavixiov MepiBaAAovros, f TE Mnxavohéyw Mnxavikiv, TE Modmkwv Epywv Yrodopric, TE Aoki Epywv, TE MepiBadsovtos. .... AieWB8uvon —Atapaverag_— kar HAextpovixtig AiaxuBépvnons (€5pa) 12. Zr Turya Alapaverag mpciotatar uTaAANAOS twv KAdSwv ME TMAnpogopieis, ME Mnxavixwv HheKrpovixwov Yrrohoyioriiv, ME Mnxavixiov MAnpogopieic, ME HAektpovixioy Mnxavixwy, TIE AloikntiKod OrKovoyikod, ME AloKntikod TE MAnpogopikis, TE AioikntiKoU AoyioTiKoU Kal ev eAAciper AE Mpoowmkou HIY 13. E10 Tuya Zxediacpyot Kai Yrootipins Zuctnydtwv opéa mrpoiorarai uTTdAAnhos Twv KAdSwv ME MAnpogopixric, ME Mnxavixwy Hhcxrpovixwv YrroAoyiorav, ME Mnxavixiv MAqpogopixris, ME Hhexrpovixdv Mnxavikioy, NE Aloiknrixod OikovopiKod, FE AloiKnTiKOU A TE MAnpogopixiig TE AtoikntiKoU AoyiotiKoU Kar ev eAdelper AE NpoowmKo’ HY 14. S10 Tutus Yrooriipins Nepipepeiaxioy ZuotnydTww J Api6ud¢ 2816/2017 =15- Tpoloratai umdAAnAos Tw KAddwv NE MAnpogopictis, ME Mnxavixwv HaAcktpovikwv © YrroAoyiot@v, ME Mnxavixy MAnpogopikris, NE Haektpovikov Mnxavikwv, ME AtoixntiKkod Oikovoytkol, ME ArorKntiKol TE MAnpogopixti¢ TE AtoikntiKod AoyiotiKod Kai ev eAAgiver AE Npoowmkod H/Y 15. E10 Tuya Zxediacyod HAeKrpoviKwv Ympecioy yia Tov Moditn TpciotaTal uTaAANAGS Tw KAdSwy NE MAnpogopikns, NE Mnyaviktov HAektpovixwv Yrrohoyioriov, ME Mnxavixwav MAnpogopiKis, NE HaektpoviKwsY Mnxavikioy f TE MAnpogopikiic Kai tv eAAeiyie! AE Npcowmmod H/Y, 16. 1a Tpryara MAnpogopiktic Nepipepetaxwv Evortwy tipofotata umékAnhos Tou KAéSou ME-MAnpooopiKis, ME Mnxavixv HAektpovikv Yrooyiotav, NE Mnxavixuoy MAnpogopixiic, TE HAcktpoviKwv Mnxavikiy f TE MAnpogopixris Kai ev eAAelwer AE NpoowmxKot H/Y. ... AieuBivaeig Aypotikfig Orkovopiag Kar KTviaTpiKtic Twv Nepipepeiaxwv Evoritwy ... 42. Ero Tura Toroypagiac, Erroikioyou kai Avadacpou tTpoiotata: uTTGAANAOG Twv KAGSWV NE AloikntiKoU - Orcovopikod, ME Atoikqrikod, ME Orkovoyixot, NE Tomoypdqwv Mnyavixiv, NE MoAikiy Mnxavixiv, TE Apxirextovwy Mnxavixay 4 TE Aloiknong Movddwv Torikis Autodioiknans, TE Toroypdpwv MnxaviKiv, TE AloiknTixov-AoyioriKou, TE AtoiKntiKov, TE Aoyiotixod. Aied@uvon Biounxaviag Evépyeiag kai Ouoikiv Mopwv (gpa) 43. Ero Tyhya Texvikwv Epappoydv Trpofatarai uTdAAnhog tw KAdSwy ME Mnxavikwv SAwy Tw KAdSwv, NE NepiBadAovtos, NE FewAdywv, NE Aasohoywy, NE Xnuikwv, f TE Mnxavixiov dAwy tw KAdSwv. 44. Ero Tyra Aloikntikwv Aicdixaoidv tpoiotata uTaAANAOS Twv KAdSwWY ME AloiKntikod - NE Mnxavixwv Orkovopiag kat Aioiknans A TE AloixntiKod TE Atoiknong Movddwv Torin Autodiciknong. AleGuvon Aid Biou Md€nong, ArracxéAnans, Eptropiou kai Toupicyou (éSpa) 45. Ero Typo Yroonipiéns mms Extraideuons mpoforara: uTtdAAnAos Tw KAdowv ME Aloixnrikou - Orkovopikod, NE Aloiknrikod, NE KaSnynriv, NE Mnxavixwy OrKovouiKou. dAwy Twv KAGowY A TE AloiKkntiKod - AoyiotiKod, TE AlorkntiKol, TE J Apiepo 01 -16- Aroiknong Movddwv Toms Aurodioiknans, TE Mnxavikiv éAwy THv KAdSuw ... Aievedvoeig Avarrtugns Mepiepeiakdy Evorfriy Kat Tprpuhiag 49, Ero Tuya Toupiopod mpoforaral umGAAnhog Tu KAdduv NE Aion tikod - OiKovoIKoU ... TIE Mnyavikwov Orkovopiag Kar Aroiknons f TE AloikntiKod ... TE Aioiknong MovéSwy Tomixtig Aurobioiknans 50. Zr Tuna Xoprynans Abe Avéntugns, Evépyeias Kar uoikdy Nopwy mpoiovarai UTGAANKOS TwV KAdBuW ME MnxaviKwy 6kuw tay KAdowy, NE TlepiBGdAovios, ME Aroiknrikod OiKovopikod, NE Aroixnrikow, NE Tewhdyuv A TE MnxoviK®v okwy Tw Khddwv 51. Ero Thfyo ErayyéAparog Tpdiotaral UMGAANAOG Tuy KAGSwy TIE Mnxavixdy odwv qwv KAdSwv, ME AloiKntiKod-Oixovowikod, ME Atoikntixov, ME OiKovopiKod TE Mnxavixiv 6kuv Tw KAdSWv. ... Alevauvaeis Merapopuv kal Emkoivwwiiy Twv Mepigepeiaxiv Evorirwy 55, Ero Turpa Adendv KuKAopopiag mpcforara uTaAAnAos Tuy KAdowy NE Mnyavohéywv Mnxavixiy, TIE HAeKtpodoyoy MnxaviKiay, TE AioiknriKol- Olovopikod TE Mnxavixiv Mnxavohoyiag, TE Mnxavixioy Oxnudrwv, TE HaAekrpoviKwv 56. Ero Texvikd Tyfya mpolatara: uTaAANAOS TW kAdSwv ME Mokmndy Mnxavikwy, ME Mnxavohdywy MnxeviKiv A TE Mnyevixiov Mnyavohoyiag, TE Mnxavixioy HaeKrpodoyiag, TE Mnxavixiov Oxnpatwn Kat ev EAdeiyer AE Mnxavorexvintay Auroxivituy §7. Ero THAua Xoprynong Adeiv Odfynang Mpsforatal uMGAANAGS Twv KAGSwY NE Aion tKoU-OKovopiKod, ME Atonrikod, ME OrKovouixod, NE Mnyavoasyuy Mnxavixiy, TIE HAeKtpohoywy MnxaviKiy A TE Mnxavixiv Mnyavonoyiac, TE Mnxavixiay Oxnpdrwy, TE AtoiknriKol-Aoyionikou, TE Avoikqnikod 58. Eto THhwa KTEO mpoforatai uTaAAnAGg Tew KAddwv NE ‘Aloikntikod - OrKovouIKod, NE AtorKknriKod, TE Mnxavohéywy Mnxavixy, NE Haextpoddywv Mnxavikuw | TE Mnxavikwv Mnxavodoyias, TE Mnyavixiv HaeKrponoyiag, TE Mnxavixiy Oxnydrwy ... Aleveivoric Anpéotag Yyelag kat Korwuvixis Mépiuvas Twv Mepi@epeiaxioy Evorfirwy 67. Ero Tphwa MepiBadrovrikrig Yyieiviig Kat YyeiovoyiKod EEyxou J. Api®ydc 2816/2017 -17- Tpoforarai UTEAANAOS Tw KAGoWY NE larpiv Anpoaiag Yyeiag ELY, NE larpwv, ME Xnuikwv MepiBGddovroc, NE Xnuikiov MnxaviKwv, ME Mnyavikiv NepiBddAovros, ME Bioddywy f TE Emomtav Anyooias Yyelac. AuroreAiig Alev8uvon NoAiriKig Mpootaciag 70. Era Tyryara MoammiKts Mipoctasiag wv Mepigepeiaxmy Evorhrwv Tpoforarat UTTEAANAOG Tw KAGSwV NE AtoiKnTiKOU - OrkovouIKou, NE Atoikntikou, ME Fewhéywv, ME Aagodéywv, NE Mnxavixiiv MepiBdAdovtos, ME TepiBaAdovtos, ME Toroypdqwy MnxaviKiy, MEXnuiKiy Mnxovixwy, ME ToATikav Mnxavixiv A TE Aloikntixod AoyiotiKot, TE Atoikntixod, TE loiknons MovéSwv Tomxr¢ Aurodioixnans, TE MepiBadAovros. ... ». 10, Emeidi obppwva ye ta TpoavagepSévra, 0 TpocBaAASpevos opyaviauds Tapavéywe MpoBAéne! Thy EMAoyA SiaZeuKTIKWS UTTGAAFAWY Biagoperixyig Katnyopiag (ME fj TE) w¢ mpolorayévwy oe odes TIS avagepScices opyavixés povddes (AteuBtveeIs Kal TyHYaTa), KaTapywvras adiakpirws To SeomZ6pyevo TPOBASIoYA pe To apepo 97 Tou KWBiKka Kardotaons Squéaiwy TOAITIKiY Sio‘KNTIKOY UTGAAAAWY Ka UTTAAAAAWY v6.8. 41. Ereidh Kaomiv twv Trpoavagep8évrww, n Kpivéuevn aftnon mpémel va arroppigGei Kavé To Hépos TOU oKEiral amTé hv «Evwan MnxaviKov Anpociny YraAAqAwy AimAwparooxwy Avwrdrwy ZxoAwy (EMAYAAE) Kevrpixii Kai Nériag MeAotrovvfigou» Kal va yiver Sexti} ws TpOs To TPWIO alTOUV GwyaTelo («MavEAAtvia OpocTOVdia Evicewy Mnxavikwoy Anuociwy YrahAfkwy ArmwyaTooxwy AvwraTwy ZxoAdv «TLO.EMAYAAE.») kai va akupwOei to 7.6. 1831/2010 w¢ mpog Tic TrpooBahAdueves Siatégeis Tou (4pBpo 38 trapdypagol 1 éws 5, 13 Ews 16 kai 20 Kai dp8po 39 mapaypago! 1 éws 8, 10, 12 Ewe 16, 42 Ewe 45, 49 Ec 61, 55 Ewe 58, 67 Kat 70), KaBWE KAI va aTrOpPIPBE! Nn TaPELBaoN. Alé tavra oe Amoppintel thy aitnon Katé To pépog mou aokeitai amé th «Evwon Mnxavinwy Aquooiay YrakahAwy Armhwparodxwy Avwrérioy L e fT 161; 8 EyoAdv (EMAYAAZ) Kevrpixtig Kar Nétiag Mesoovvicou», Kat 10 oKeTrTiK6. : Aéxerai Thv Kpivoyevn aimon ws Tos To TpwIO aIToUY CWiLeTEIC «flaveAAfvia OuooTrovdia Evacew MnxaviKv Anyociwy YiraAAjAwy Anawparotywy AviraTw Zxohwv «1.0.E.M.A.Y.A.A.E.» Kat aKupedve! To m8, 1341/2010 (A’ 232/27.12.2010) wg Tpog Tig mpooBadAopeves diaragers rou (4p8po 38 Tapdypagor 1 Ewe 5, 13 we 16 Kal 20 Kal 4pOpO 39 Tapdypago! 1 ws 8, 10, 12 éws 16, 42 Ew 45, 49 ewe 51, 55 ews 58, 67 Kal 70), COL WVE UE TO OKETTTIKS. Amroppintel my TapéuBaon, Atardoce! ty addon Tou TapaB6dou cto Tpwro alTouv owyareio ws Tpos To oTToIo yiverai SeKr4 n aimon. EmBGAAe! oto Anuéaio Kal orig TapeyBalvouces Ouootrovdies THY dikcoTiK, BaMdvy TOU TpwToU aiToUVTOs oWwyaTeioU («MavEAAAVIC OpocTrovdia Eviscewy Mnxavixioy Anuogiy YTaAAjAwy AntAwparooxwy AviraTu ZyoAiv «M1.0.E.M.A.Y.A.A.E.>) we Tp0¢ To oTTolo yivera! SeKTh n aitnon Trou avépxeral oe evviaKéata cikoo! (920) cup H didoKewn éyive ony ABAva Thy 14n AeKepBpiou 2016 H MpéeBpos Tou F’ Tuhuatos H Tpayuatgac tou F’ Tufyatos Aik, Zuyyouva A! ereddn Kain amdeaon SnpooevOnKe ce Sqydcia cuvebpiaon mg 2a¢ NoepBpiou 2017. © Mpoebpetwy ZuuBouros © Tpayparéac A. Ekalzogivns A. Teyebyarbrrouhog ANTITPA @EQPHOH pail \..2008 Tam VOHRA, OF Sol Llts

You might also like