You are on page 1of 17
Api®ud¢ 2817/2017 TO EYMBOYAIO THE EMIKPATEIAE TMHMA Euvedpiace SnHdcia cro axpoarripl6 tov ong 24 NospyBpiou 2016, he ty ef ouvOcon: AK. Zuyyouva, Avrimpéedpos, Mpsedpoc rou I’ Tpfparos, 7. Toréxag, A. Maxpijs, ©. TZoBapibou, A. Eypavoundins, EopBoudor, Er. KapdSa, E. Apyupés, Mdpedpor. Tpaupatéas n A. Terpdin, Fpayparéas rou F* Tyrpatos. Tia va Sixécei thy am 21 @eBpouapiou 2011 alton: Twv: 1) BeuTepoBd@piag cuvdiKkaonKiis opydvwons pe Ty emwvupia «MANEAAHNIA OMOEMONAIA ENQZEQN MHXANIKON AHMOZION YMAAAHAQN AINAQMATOYXON ANQTATON =XOAQN (N.O.EMAYAA.E)», mou cdpeder omy ASiva (Maupoparaiwy 17), 2) TNS THPWTOBABLIGG GUVOIKGAIOTIKAS Opydvwans HE TY eTWVUPIa «ENOZH MHXANIKON AHMOZION YTAAAHAQN AIMAQMATOYXOQN ANOTATON EXOAQN (E.M.A.Y.A.AE.) ANATOAIKHE KPHTHE», tou eBpevei oto HpdAeio Kring (Tafidpxou MapxowovAou 18-20) Kai 3) me TIPWTOBGBpIAg oUVEIKGAIOTIKrIg opydvwons He THY eTWVULIa «ENOEH MHXANIKON AHMOZION YNAAAHAQN AINAQMATOYXON ANOTATON EXOAQN (E.M.AYAA.Z.) AYTIKHE KPHTHE, ou eSpever ota Xavic Kprimns (Nedpxou 23), ot omoies mapéotnoav ue ™m diKnyopo Apyupt Tairavépou (A.M. 16382), rou 1 dipioav pe TAnpEgodia, katé rwv Yrroupyiv: 1) OikovopiKdv Kai 2) Yroupyod Eowrepixwv, Amoxévrpwons kal HAexrpoviniis AiaxuBépvnong Kar dn Eowrepixwy, ot orrofo: mapéamoav pe th BaothiKA Matrahdn, Mdpedpo Tou NouiKod EupBouAiou rou Kparous. Me my aimon aut o: aitodces ouvbiKaAloTiKes opyavwoeic 1 ApiOuds 2617/2017 “Bs emdikouv va akupwOei to ut’ apy. 149/2010 NpoeSpixd Aidtaypa (EK A’ 242/27.12.2010) Kai Kae GAAN oxeriKt, TPG Hh TapaAciyn THS Aioikhcews. H exdixaon dpxice pe Tav avaywwan Ing ExBEcews TOU elonynth, TupBovAou A. Makpi Katémy 10 Sikaoriplo Gkouge my TAnpefovoia Twv alTouaw GUVoIKaMOTIKHY opyavwoewY n OTTOIA avéTTUge Kal TPOpoPIKd TOUS TpoBaAASpEVvoUG AdyoUG aKuptiGEWS Ka ZfiTHOE va yiver SeKTH Naiman kal THY avTiTTpdowro Twy Yrroupyusy, 7 orroia Zimnoe thy arréppryt THs Meté 1 Snpdoia Guvedpiaan to Sixaoripio cuvAAGE oe Sidoxewn ot ai®ouca tou Sikagtmpiou k at Ago pedétnoe ta axetika Eyypaga EKé@Onke kara tov Nopo 1, EmeiSq yia mv doxnon ms Kpwoyevng artoews exer KaTaBAn@ei to vopio TapdBoho (1108787, 2822113/2011 ypayparia apaBéAou), 2. EneiSt) fnreirar nn akdpwon rou 1.8. 149/2010 (A’ 242/27.12.2010) «Opyaviapids tng Mepipépeiag Kprrng», Katd to pépos Trou oTi¢ GiarageIg Tou Tou apopobv cov opicHd TpCioTaLEvW aTIC oxerikés opyavikés povdeg opiferar 611 emAgyovrar SiaZeuKTiKd UTIGAANAO! Siapoperikiis Kathyopiag (IE f TE), Xwpig va opigerai ori Katnyopia NE éxe1 mpoBdSiopa évavti tg Katnyoplag TE (d4pOp0 39 Trapdypagol 1 éws 5, 13 Ewe 17 Kai 21 Kai dpSpo 40 Trapdypago! 1 éws 8, 10, 12 Ewe 16, 42 Ewe 45, 49 Ewe 51, 55 Ewe 58, 67 Kai 70). 3, EmeiSi n umé8eon eiodyetal Tpog ougArnoN oTNV eTrTapEAr, ovvOcon Tou TumaTog He Tpd—n ToU MpogSpou Tou AdywW INS omoudaiérnris TS. 4. EreiSf ta atrodvia cwyareia aoKouv Thy Kpivépevn altnon HE EvvoHO cupgépov, EXovTaG WE KaTAOTATIKS KOTO THY TPOGOTION Tw ETIGYYEANATIKUY Kal CIKOVOUIKWY GUNPEPOVTW TWV [EAWV TOUS TOU Elva! Ah 7 Apiuss 2817/2017 “3 Vid TO [ev TpwIO GAs oF TPWTOBAByEs oLoIEMayyEAWATIKés ouvdiKahiorixés opyavworig pnxavikioy SiTAwpaTOOXWY avwrdrww oxohwy, HEADY Tou TEE, Mou, peragd dAAwv, uTMpeToy ws poviLo! ToATiKol UMGAANAG! f WS TOATIKOL UTTGAANAO! Ue oxéan |pyacias WwnKod diKaiou aopiorou xpévou oro Anpéio, Ta v.1.8.8. Kal opyaviopoug TomKr\s auTodioiKAaews TpwTOU Kal SeUTepoU BaOpoU, yia to be BebTEpO Kal To Tpito O1 UTMaAANKO! Oo! oTTOIO! KaTéxoUv TrUxio baxavixod avisrarww oXohiv Kar eivar pEAn TOU T.E.E. xa epydZovral ovis umnpeaies tov Anyogiou, tw v.1.8.8, Kal Tww o.1.a. AvarodiKri¢ Kat Aunkis —Kprimns, avrioroixw¢ kal WpoBaAAovrag on pe Tig MpooBahAdpeves diaTageIg rou yvnoBévrog Opyaviopos Glyovrar ta ETTAYYEAJATIKE Ka OIKOVOLIKG GULpEpovIA Tw [EAL TOUS, eBoLEVOU ort be tig eribiKes puByioes Tou TPOGBAAASyEVOU TpoESpIKON BiaTdypaTOS Giyerar n UTMpECIaKr KaTdoTaGN TwY avapEPBEVTWW UTAAAAAWY (ETE 2207/2002). 5. Emei ue to dp@po 3 napdypapos 3 eddgio IY TOU v, 3852/2010 (A’ 87) cuveorf6n n Nepipépeia Kpritns ws autodioiKodpevo VouIKd Tpdowro Enyooiou SiKaiou, n omoia TepiAauBdve Tous Noyous Hpaxheiou, Aaciiou, PeBdpvns Kat Xaviwy, evd oto dpBpo 241 Tou Iiou voyou, émws foxue KaTd To KpIoINo XpoviKd SidotnyG, yerd mv Tpottotoinor Tou pe to dp8po 18 rou v. 3870/2010 (A’ 138), opiovrar ra effig: «1. Ta omeia Trepigepeiaxd cupBovAIa KatapTiZouv Tov cowTEpIKd opyavioud opyavwonc kat Aeroupyiag Twv Tepipepeidy. Erov Opyavioyo xa®opifovrar: a) of uTpeciaKés Tous povddes, B) n SidpOpwoq Tw ummpeciaxiiv povddwv (TeviKés Atev@dvoeic, AteuBdvoeic, AuroTEAciC Atev9uvoeic, auroreAt} Tufwata, Tyiwata, auToTeAA Fpagela Kal Tpageia), ¥) © Tirhos, of appodidintes Kai n €Spa Kae povadac, 8) o1 opyaviKés GéoeI¢ avd AleGOuvon, KaTé KaTHYOpIes, KAGBOUG, e1dIKOTATES Kal BaBLOUS, TOU SvIPOU MPooWMIKOY, &) Of BésEIS TOU eISIKOU EMGTHLOVIKEG Ka! TOU TeXviKod | BonSNTIKOU TpOGWIIKON, Tou pope! va MPOCAGLBAvera! LE 1 ApiOuss 2617/2047 4 oxéon Epyaiag iSiwriKod SiKaiov, or) oF KaTHYOPIES Kal OF KAGBO! TOU MPOSWMTKOY, TwV oTFOIW oF UTTGAANAO! KpivovTa: ya Ty KaTGANYN O£oewv MpoicTapévwy, avédoya pe mv eISIKOT|TA TOU KAdBOU Kal TO GVTIKEIPEVO TW CUYKEKPIHEVWY opyaviKy Yovddwy Kai 2) n AciToUpyia Tous. 2. O1 Siardgerg Tou 1.5, 50/2001 «KaBopiauss wv TpoGévTW Dioployod oe BEOEIG TwY SnLOCIWY UTNPEIOY Kal VOLIKWY TpOGUTTWY Snpooiou Sikaiou» (PEK 39 A’), dru auréc loxouv KdBe gopd, epapUOZovIAI Ka! ato TPOOWTIKE Tw TeEpIEPEIDV. 3. a. O1 BécEIC MpoowmKko Tw Katqyopiv Maverompiaxis Exnalbevons (NE), Texvoroyixris Exrraibevong (TE), AeurepoBdOuiag Exraiseuong (AE) Kat Yrroxpewrixig Exmaidevans (YE) Katardocovia oe mévte ouvoAiKd Babyods ws ebf¢: Bapds A’, Baud B’, Bubydc [’, BaSydc A” kal Babpds E'. 01 Bécels Twv KamnyopIY NE, TE Kai AE Karardocovra! oToUS BaByous A’, [’, BY Kai A’, am7é Tous omPoloug KaTwrepos Elva o A’ Kal avibtepos 0 A’. O1 BEoeIG TNg KaHVOPIag YE ... Eroaywyixds BaBLos THY Karnyopiiy ME, TE kai AE eivat o Babys A’ kai ing KaThyopiag YE 0 Ba8yd¢ E’. Ma toug Kardxous diaKtopiKoU SiAWpaToS ... B) Fia Tous arrogoirous tng E@viKiig ExoAA¢ Anpdciag Atolknons (E.5.0.4.), 1s EOvicri¢ ExoAAg Tomixfig Aurodioiknans (E.E.T.A.) tou EOviKod Kévrpou Anpdciag Aioiknang Kat Aurodioixqans (E.K.A.A.A.) ... 01 BéaeIG dAwv THV Babyy Tw KaTnyopiv ME, TE, AE Kai YE elval ce K48e Katnyopia, opyavixd, eviaies. y) O£oeIg KAdSw A elSiKoTATWW TIE TE Kakrrrovral, emiong Kal arr kaTéxoug muxiwy A Tirhwy TpIToBABuIOg Ah hetadevrepopa8piag exmaideuons, mou éxouv aTroKrnGel oe xwpES UEAN THs E.E. ... 4. 0 Opyaviouds wngiZerar amt6 To TEpIPEpEIaKs GUUBOUAO ... 5. ... 7. Kar tqv mpd EgapHoY Tov Tapdvros vopoU YE MpoEbpIKd Sidraypa to ommoio exdidera: pe MpdraGn Tw Yrroupywv EowrepiKiy, Atroxévipwong kai HAeKtpoviKs AloKuBépvngns Kai Orkovopixioy Karaprigerar mpétumog eowrepiKds —opyavicués ~Opydvwong xa Aerroupyiag twv Tepipepeliiv. O avutépw opyaviouds Sev emrpérerai va ae Apibuds 2847/2077 “8 tporromoin@el mpiv TapéAGe! érog aM THY eyKaTdoTaGH TwY aipETeV opydvwv twv Tepipependv. Kar’ efaipeon emirpérreras tporromroinot Tou, evtég Tou avwrépw Erous, Epddov ToUTO KpIBei avayKaio amd 10 TEPIPEPEIAKS GUPBOUAI, WE TAEIOYNia Tw So Tpitwy (2/3) Tov QuvdAou Twv HEAwY Tour. MepaiTépw, 0 5105 vopOs OpIZe! aT dpBpo 245, Om: «1.4, Og MpoioTdpevo! Fevixiis AiedBuvong emiAgyovrar UTEAAAO! TAS kamnyopiag NE pe Ba8yd A’, epdaov ... B. ¢ MpoioTépevor Aievsuvans A avtiotoixou | evidyecou (yeTagd AteuBivoews Kar TyAparos) emmédou opyaviKiy povadwy emA€yovrar uMGAANAO! KaTnyopiag NE f TE ye Bady6 A’, 01 omic éxouv aoxrice! KaBiKovia TpoloTapévou AievOuvans 4 YrrodievBuvans A Npoiorayévou Turhyaros. Av Sev uTdpXouv UTFOWrgIO! HE Tig TpovrroBECEIC aUTés, eTMAEVovIa! UMGAANAO! HE BaBpd A’. y. A¢ mpoiotdpevor Turipatos Kal auToTeAous ypageiou f avtictoXou emmésou opyaviKrs yovddag emAgyovrar uMGAANho! we BAH A” trou éxouv aoK\oe! KaBH|KOVTA TpOloTayEvOU TuAUATOG A UTAAANAD! HE Babys A’. Av dev UMdpxouv A Sev emrapKouv, emAgyovra! UMGAANAO! He BaOHd B’, oF ortofol éxouv cuptAnpwae ekdxioTo xXpévo UTMpEIag GTO Bass B’ réooepa (4) én. Av dev uNdpxouv UMOpHgIO HE TIS wo dvw mpodmoséoeig yia my KéAUYN Tw BécEWV, EMAgyoVTaI UTEAANAO! HE AyéTepo Xpdvo To BaBLS B’. 8. Tov mpolardyevo pn auToTeACUS ypageiov rf avriatoryou emiméSou pn avtoteAods opyavikrig povddac opiger, ue aTiohoyia, 0 Tpoiatayevos ms ayéows UTEpKEiLEvNs opyaviKrs wovdBag am tous UMGAAHAOUS TOU UNdyovTa! GE aUTév Kal ExoUY TIS mpovmoséceig MoU mpoBAErrovral ato Edapio Y' INS Tapaypd@ou auTHc, xwpig ermAoyh amr6 to Yrnpeaiaxé EupBouAlo. €. Aev emirpérerai va civar uTowrglog yia Ty emAoyi wpoiorapévou oroioudirore emmédou opyaviKii¢ wovdSag uMéAAnAog atov omoio éxer emBAnGel TeAccidiKa omoiadirore meiBapxixi Toi yla Tapértwya amd auTG wou opigovtat oInv Trapdypago 2 Tou dpBpou 109 Tou v. 3528/2007» Kai ovo dpBpo 253 Tropdypagos 1 én: «fia doa @éuaTa uTMpECIAKig KaTdoTaGNS Tw he ApiOydc 2817/2017 UTTOAAHAWY TH TEPIGEpEKY Sev UpioTaTa EI5IKr} PUBLION OTIC SiaTagEIG Tou mapévtog Kai péxpr THY Karéprion Eviaiou KwdiKa YrmpeoiaKtis Kardoraans YrakaAwy 1s Aurodioiknons, epappdgovral, avakdyws, o1 oKeles Siardgeis Tou YrraAAnAikod KwdiKka, Om 10XGoUv, KaBdG Kal oF Biardgery tw v. 3839/2010, 3801/2009 (EK 163 A’) Kal Tou W.5, 41011988 (EK 191 A’), Orws loxdouvy. Meparrépw, 0 KwWOIKAG kardoraans SpSciwy TOAMTIKi SiOIKNTIKOY UTAAAHAWY KAI UTTGAAMAWY V.11.0.5, TOU KUpUBNKE HE To p80 TrpwTo Tou v. 3528/2007 (A’ 26), ora ép8pa 84 ws 87, dG loxUOUV [ers To 4pOpo MpWrO Tou v. 3839/2010 (A’ 51) Kal to Gp@po 284 napdypagos 11 rv v, 3852/2010 (A’ 87), KaBopige my diadiKacia macys TpolsrayEvwW opyaviKiW Hovdbwy. Ei6ikérepa To dp@po 64 mMpoBAcmovra: o1 TpoUTOBETEIG EMAoyrS TpoloTapévu Tevindy AteuBivoewv, AteUBIvoEW KAI TyNaTHV fh quroreAdy ypageiwy | avrictoxou emméSou opyaviKtiv povdduv. Nepairépw, pe to dp@po 85 KaBopifoviai 1a xKpiriipia emAoyric mpoictayévwy opyavikwy povddwy 6dwy Twv emnTédwv. H_ emiAoyA mpoiorapévny Alev8uvons opyavikiig Hovadag yiveral amé to LuyBouAto EmAoyiig Npoowmkou Bdoe! Kpimnpiwy trou Taparidevrar avaAuTIKaS Kat ‘aEioAoyouvral jie Tov tpér0 Trou opifouv o1 SiaTageIg TOU ev Ady 4pOpou {emayyeAparixd — rexvikd mpoodvra Smws BadLds mTUxIou, devTepou Tirhou oTroUBwv, SiSakropixd Sinrrwpa, fEves yAwooES K.AT., epyacIK ~ diorwKnTiKr ELTIEIpIa, KavOTnTES — SeE\tNTES: 1) UTTNpEDIAKH} agiohbynon, 2) eIikes Spaompidrntes SmwG cuyypa—Ke Epyo, e1onyiaeIG CE ouvédpia, Bievépyeia EAE, exmpoowimnon ot oupBodda, épyava SioiknoNs v.7.5.8., 3) NOK GUOIBA enaivou, uETaAAO diaKeKpILEvw mipdgewy, 4) ouvévreugn pe epwrijoeig peo am6 tpdmega epwrficewy, 6) Yparrr eféraon Le Popo EpwInYATOAoYIoU TOAAGTTAwY emmAoYwY Yia Th SiaxpiBwon Twv ywoewy tov uTOYNgioU Ge BEATA appHodiéintog TOU Popéws TOV omoio UMMpere!, n onoia Sievepyeiral amr to AvwTaTo EupBouAlo EmAoyrig NpoowmKod). AvéAoya Kpitfipia 1oxUouV Kal yia THY aA Apiouds 2617/2017 7 EmMAoy TMpoloTayévwy Tuhatos (WANV Tg GUVEvTEUEEWs) and To Yimpeciaxd XupBosAio rou dpBpov 159, evd or ouornpaTiKd ewavahapBavopeves avappwmixés Bees xa! ot TeIBapyiKes Trowvés AauBdvovral uTToxpewnKis UM’ SyIV KAI PEWWvETaI KaTa THY Kpion Tw bEAGv Tou EupBouAiou EmAoyfis NpocwmKod A tou YmnpeciaKod EupBouriou avahéyws n BaBpodoyia rou uTToyNgiou. EE dAkou, oto Gp8p0 86 TpoBAéTreTa n GUcTaGN EupBouAfou EmAoyric Mpoiorapévwy (Z.E.N1,), 1 €xBoon mMpoKnpugews via THY TARPWON TwW EKdoTOTE BECEW mpolotapévwy, 1 uMOBoA arfocws eK pépous Tw evdiagepopévwy uTTaAAAAWY, 1 KaTépTion eviaiou TivaKa KaTaTégeWws yia Odes TIg BéoEIG avd Fevixr AleG@uvon | GuvOAIKG yia Odo Tov gopéa, avdAoya pe Thy mpoKiipugn, Kars @@lvouca ceIpd BaSpohoyiag Kai n ToMOBEmon Tw emTuxévtwy, ever opierai Oni av Kard thy didpKera THS GuvEvTEsEEWE Ta vehn twv ZupBourlou EmAoyis MpoowrmKos Siamotwoouv oT o UTowiiog civar aKaTaAAnhos yia my doxnon Twv KaBnKdvrw mpoiotapévou opyaviKfig povadac, uTopouv pe TAApWS alTioAoyAUEVA oudguvn amépacy Tous va tov amoxAigouv ard my emAoyr, ave§apriitws ceIpds KaraTdgews Tou Béoe ms Ba®poroyiag Trou ouykévipwoe. Opora anégacn aTroKkeioyou am thy EmmAoyth propel va exDwoOUV Kal Ta UTTPECIAKG GULBOUAIA, av aT TpoCUTIKA yuan Ka! avriAnyn Twv Leddy Tous KpivouV 611 0 uTTOWrgIog efval aKATEAAMANS Yio Ty GoKnon Tw KaBNKévUY MpoloTayévou opyaviKrs povddag Eoppwva, be, pe Tv oiKela amioAoyiKi eKGeon, o1 ev AdYW pUBpiCEIS amrockoroby oTnY eTAoyH TwY KGAUTEpw [ETAEY EpTEIpwY oTEAEXdV Trou éxouv 1Kavd xpOvo aoKIGEWS KaBNKOvIU Ge Géon EUBIVNS Kal dia@erouy dpria ewayyeAuanix) Kardprion, evd | TPSBAEWH ypaTTTs eféraon¢ elodyel afioxpaTikd GvoTAYE SiaKpIBACEWs Twv yvwoEWN TOU uTowngiou, ms iKavérnTos SiomKAGEWS GARG Kal TG GUVBENKAS Kat vaAunKi}s Tou OKEWEWS, MpoodvTwY aTTapaITiTWY yia THY OTEAEXWON TIS Anbocias AioiKfcews. Téos, oto épOpo 97 Tou iSiou KwWBIKa opiferai én: 1 Api8ydc 2817/2017 «To NpoBddiopa perags wv uMAAAFAWY KaBopierar we effic: a) Meraés UmaAAAAwy TOU avAKOUY G& BiagopETIKES KaTHYOpIes TpONYOUVTA! oF UTTGAANAOI THs KaTHYOPIag EO Kal aKoAoUBouY KaTd GEIpG o1 UTTUAANAOL ms Kathyopiag ME, mg Katnyopiag TE, ms Katnyopiag AE Kai TéA0¢ oF UTTGAANAO! TNS KatHYopiag YE. B) MeTa—G UMGAAAWY TOU avlKoUV omy Sia Katnyopia Wponyouvral 0} UNGAANAO! avitepou BaduOU pe Béon mY lepapxinr} KAipaka Twv BaBudv rou épApou BO. y) MeTagU UTAAAAAWY TOU iDiou KAdSOU Kal PabHOo Sev UMdpXe! NpoBabicpa. 8) OroU amd Tic oMReics opyavikés Siardge1g emmpérrerar n TomPo8érnon TrpoiwTayévou Karqyopiag Tou éreral KaTd to NpoBddiopa dev 1oXveI 10 NpoBdiopa aw Kathyopibvn. 6. Eneidf He my mapdypago 7 Tou dpBpou 241 rou v. 3852/2010, 1 oTrola Mpérel va epynveuBe! CUYeWa Ye Tov CkOTS TOU VoHOU Kal TIC Trdyies puBpiocic tev Mapaypapwy 1 ews 6 TOU iSiou dpBpou, Wapéxeral efouciodémon via tv BEOTTICN TOU apXIKOU opyavioyod TwV TEpIpEpEIAV, O OTTOIOG, AV Kai n EEoUGIOSONIKH Sidrag avagéperal oF «TmpoTuTTO cowrEpIKd OpyavioHs», ysTTOpE!, KaTG Ty GANH INS Ewvola, va GeommoGel cite we «mpdtuTrog», dnAGBI KoIves Yia TO GUVOhO Tw TEepIpEPEIMY eiTe GUTOTEAUG yi KaBE MEPIOEPEIG YE THY GUTH, Kara Béon, Yio OAes Tig TEpIpEpeIes Sou Ka! SidpApwon (NE 265, 264, 2614/2010) EE GMAou kard tqv Evora mg efouaioBoriKlis Siardews tou ap@pou 241 Trapdypago! 1 Kai 7 Tou v. 3852/2010, crov opyavioyd opydavwang Kal AetToupylag Twv TEpigepeléav MpoaBiopigeral avaAoya pe To avTiKEiuEVO Tw OUYKEKPILEVWY OpyaviKiyY YoVddWY Kal TY EIBIKOMTA TOU KAdSOU amé ois Karnyopies Kal até woIods KAddoUs KAGE KaTHYopiag TPOEPXOVTAI O1 TIPOIaTELEVO! TwV OpyaVIKWY HoVEdWY KAGE UTMPEDIAG, xwpig va civar urroxpewrkd va mpoPAe@bel 611 01 mpolordpevor Mpoépxovrai arrd dheg Tig KaTHYOpIes H aITé SAoUG TOUS KABOUS KdBE karnyopiag (mpBA. E1E 2459/2012 6n oxéwn, 102/200, 2207/2002 5n oréyn, ME 265, 264, 2641/2010). Meparépw Kard mv éwoia tu é Apiuss 2847/2017 2 OUVTaYPaTIKUY apXuV Ing I6mMTaS, THs akloKpariag Kal Ins KaToxupotpevns oto épGpo 103 Tou Luvrdyparos apxris Ts opBoAoyIKAS opyaviscews Tg Anpooiag AloiKhoews (ETE 16, 15/2015 OAopedcia) Ka8Ws Kal TW TCAVApEPIEIDLY DlaTagEwv Ka! Idiws TOU dpBpoU 97 TOU KGBIKa KaTéoTaGNS SqLSGIW TOAIIKDY Sio‘KNTIKGY UTTGAAAAWY Kal UTaAAAwy —v.1.5.5. Kal TG pop YNaBeioag ~—_vopoBeriKAIg efouoiodorficews Tou v. 3852/2010, ro KaBopIZ6pevo TpORddIopa Tw Karnyopitv Tw UTTAAARAWY Trae! Va 1oXGeI YOvOV ang TrepHTTuOEIG KATE Tig omtoles of opyavixés BiaTdfeg Bde! Tou avmiKeipévou Tw OUYKEKPILEVWY OpyaviIKwY povdBwv Kai THY EISIKérNTa TOU KAdSOU TH UTIGAAHAWY TPOBAETOUY THY ToTTOBETNON WE TpOloTAHEVOU opyaviKAs hovaBac umaAAAAou Trou éeral KaTd to TpoBadiopa Kar 6x! adiaKpire¢ yia Odes TI oXerIKEs opyaviKés Hovddes. 7. Ereidi to mpooBaAhdpevo mpoebpixd Sidtaypa, Tou eKSoOnKe kar’ errikAnon Tou dp8pou 241 mapdypagor 1 Kai 7 Tou v. 3852/2010, opifer oTo GpBpo 34 61: KO! BéceIG Tw LoViLWY UTTAAAMAWY INS Nepipépeias MeAorrovvijgou Siaxpivovrai ang e&fig KaTHYopies: a) Mavemornpiaxtis Exrraidevang (ME) B) Texvodoyixiis Exrraideuons (TE) y) AcutepoBd@piag ExrraiSeuans (AE) 5) Yrroxpewrikfis ExrraiSevons (YE)>, oro GpOpo 35 Ori: «Or BévEIG TwV PoVviywY UMAAAHAWY THs NepipepeIas Kpijing Siaxpivovrar ong effig KaTnyopies: a) Maveriotnwiaxtis Exrraideuong (NE) B) Texvoroyixris Exraideuons (TE) y) AeutepoBa@piag Exmaideuong (AE) 8) Yrroxpewrixfis Exmaideuons (YE)», oro dp8po 36 Om: «Ta yeviKd Kar TUMKE TpoTdvTA BiopIayot KaBopifovTa KdBE Popd and tig ioxWouaes SiardeIs yia Tov KaBopIoWS TPOGévIWY SlopIDHOU GE BEcEIS PopEwy TOU SnHOGIoU ToLEG.», Eve Gro dpBpO 37 diaKpivovrat o1 BEcEIS TOU MpoGWTIKON Ms NeprpEpEias KpriINs GE KaTHYOPIeG, KAGSOUS A eiBiKOTNTEG we EEfig: «A. Mévipo TpogwIKd (opyaviKés BéaeIs) ... KAEBOS NE unxavixwv reprAauBaver 131 @éoeig ... KAGSOg TE ynxaviKioy TepihapBdver 76 occ ... B. Mévijo mpoowrKs (mpoowrorrayeis ae Api6ucc 2817/2017 -10- Béoers) ME MHXANIKQN 6 TE MHXANIKQN 3 TE MHXANIKON MOAITIKON 1 TE MHXANIKON MOAITIKQN EPFON YMOAOMHE 1 TE MHXANIKON TEXNOAOFIKOQN EAPMOFON 6 TE MHXANOAOTON HAEKTPOAOFON MHXANIKON ... f. Mpocwmxé ISiwrkov AtKaiou Aopiorou Xpévou (opyaviKés @éaeig) Krdibog NE Mnxavixwv TreprkayBdver 2 Péaeig A. Mpoourikd I5wwtKot ArKaiou Aopiorou Xpévou (mpoowmonayeig @éceic) NE XHMIKON MHXANIKON 1... TE TEXNOAOTON MHXANIKON 1... ». E€ GAAou, 10 i810 mpoedpiKO Sidraypa opie: oro GpOpo 39 Sn: et) Em AtevOuven Avatrrugiakod Npoypauparicpo (€5pa) mpoiorarai umGAAnhog twv KAddwv NE Mnxavikiy Ohuv wy KAGSWY, TE AiomntiKod - OrkovouiKod, NE Orkovoyixod, NE Atontikos, NE Mepipepeiordywv, NE Oikovopiag Kat Mepipepeiaxiis Avamrugns, NE Tewndvuv, ME Aacoddywy Af TE Mnxavikwv Chwy Tuv KAdBwv, TE Texvohoywy Tewmovias, TE Atoiknans Movddwv TomiKiig Aurobioiknans, TE AioikntiKod - AoyiotiKol, TE AioiKnrikod, TE AoyiotiKod. 2) Er AteGBuvan NepiBaMovtos Kai XwpiKod Exediagyou (€5pa) mpoioraray uMGAANAGS Twv KAGSWY NE Biohoywy, NE Mnxavixay Awy Tw KAdSwwv, ME MepiBaddovroc, NE Xwporagiag Kat Avamrtugns, ME Xwporagiag - Modeodopiag xa Mepigepeiodywy, NE Tewhoyww, ME Tewrovwy, NE Aagohéywy, NE Xnuikdv fh TE Mqxavixiov hwy Tw KAdduv, TE MepiBéAdovros, TE ducikwv Mépwv kal HepiBadAovroc, 3) Em AtevBuvan Texvixiv Epywy (dpa) mpofotatal UTMaAANAOS Tw KAGSWY NE MnxaviKiy 6dw Twv KAdwv, NE Pewhdye A TE Mnxavixioy GAwy tw KAdSw, 4) Brig AieuBUvoeic Texvixiov Epywv Twv MepipepeiaKioy Evortwv mpoiorara: uméAAnhos Twv KAdowv NE Mnxavixay dwy Twv KAddwv, NE TewAdywy f TE Mnxaviwy Odwy Tw kAdSuwv. Tevix Atev8uvon Eowrepixris Acioupyiag 5) Em Aiedeuvon Aiagdveiag Kai HAeKtpoviKiig AlakuBépvnang (dpa) Tpoiotarai UTMdAAMAOg Tu KAddWV TE MAnpogopixis, ME MnxaviKwv HY, NE Mnxavixay MAnpogopixis, NE HAektpoviky Mnxavixiy, NE Atoixnrixod a Api®udc 2817/2017 -14- = OlkovopiKod, NE Aroikntixod f TE MAnpogopixiis, TE AtoikntiKos ~ AoyiotiKod. .... Fevinf} AieBuven AvarTuéns 13) Xm Aievsuvon Biopnxavias, Evépyeias xa! buoindv Mopwy (épa) mpoiotara: uMaAANAOS Tw KAddwy ME MnxaviKiv Odwy Tw KAdSwv, ME Pewhdywy, NE Aacor6ywy, ME NepiBdAdovros, ME Xnuidv, NE Atouxntikod - OrKovopiKod, ME Aroixntixod, NE Oikovopikod f TE Mnxavikwoy éhwy Tw KAGSwv, TE MepiBaAdovros. 14) Em Ated6uvon Aid Biou Ma6nans, Amraoxéanans Kat Eyrropiou (Spa) mpoiorarai uméAAnAos Tw KAdBwv NE Atoikntikod - OrKovopiKod, NE AtoxntiKod, ME Orxovopixou, NE KaSnynrav, NE Koiuwikiig Atoiknans, ME Mnxavixwoy Orkovopiag Kat Aiolknong # TE AloiKxnnikod - AoyioriKod, TE AlomKntiKod, TE Aoyionikod, TE Atoiknong Movédwv Tomxrig Autodiofknans, TE Koiwwwixris Epyagias. 15) Erp Atev@vvon Toupiopou (é5pa) Tpoicrarai uTTaAANAos Tw KAGoWV NE AtowKntikod - OiKovopIKod, NE AioiKknmiKod, NE OixovopiKod, NE Mnxavixiv Orko-vopiag Kat Aioixnang H TE AtoiKntiKod - Aoyiotikol, TE AioixntiKob, TE AoyioriKod, TE Aiciknons Movédwv Tomixris Aurodioiknans. 16) Lng Ateu@vvoeis AvdnTugns Tw MepipeperaKuv Evonijrw mpoiatarar UMGAANAOS Tww KAGSw NE Mnxavixiy 6dwy Tov kAdBwy, ME NepiBaAovtos, NE Fewhdywy, NE Atoixntikow - OiKovoyikod, NE AtowKnnikos, NE Oxkovopxod, NE fewrévwv, ME Aagoddyuy 4 TE MnxaviKdv ohwvy tw KAddwv, TE AtoiKntiKod - AoyioniKou, TE Aioixntixod, TE AoyioniKod, TE Atolknong Movddwv TomKtig Aurodioixnans. Fevixi) AedOuvon Merapopiv Kai EmKorwvuiv 17) Eng AteuBivarig Metagopav Kai Emxowwviiy twv Nepipepeiaxdv Evoritwy Tppoicrarar uTTGAAnhos Tw KAdSWY NE Mnxavixiov dAwy Tw KAddwv, NE AloikntiKOU - OrKovopIKod, TIE AloiKnTixod, ME OrkovoyiKov, ME MAnpowopiKris fh TE MnxaviKwoy Sdwy Twv KAddwv, TE MAnpowopixris, TE AtoiknTikoU - Aoyiorixod, TE Arointikod, TE Aoyionikod. ... AutoreAfs Are08uvon HodmKrig Mpootagias 21) Emy AuroreAf AieBuvon MoArriKr}s Npostaciag mpoiotara: uMGAAnAog Twv KAdbwy ME AloiKqrixod - L OikovoyiKod, TE Atorentikod, ME TewAdywv, ME Aacoddsywy, NE Mnxaviedy MepiBadAovtoc, NE MepiBaAAovros, ME Toroypdqwy Moxavikoy, ME Xnyikov Mnyaviaiv, NE Mody MnxaviKwv A TE AioiknTkOU - AoyioTiKOD, TE Atoixntikou, TE Atoiknong Movddwy TomKis Avrodioiknans, TE MepiBaAAovrog», Tédos, to dp@p0 40 tou MpooBadAopévou Opyaviapou opiger 611: «1) Ero Tuya Nepipeperaxiig Nodmuctig mpolotarar UMEAANAOS TwW KAdBwv TE Mnxavixioy Ohwy Tew kAdBw, NE Mepipepeiodoywy ... 1h TE Mnxavikiov OAwy Twv KAdSwy, TE Atoiknans Movadwy Torkrig Autodioixnang ... TE AoyiotiKod 2) E10 Tufia Epappoyis Npo-ypayydrwv kai Epywy mpoiotarar urrdAAnAos Tw KAGBwV NE AloikqTikod - Orovopixod, NE Orovopikod, NE Mnxavixiy Ohwv Tww KAdSwv, NE Tewndvuw, NE Aagokdywv A TE MnxaviKiay éduw Twv KAdSW, TE Aloikqtixod - Aoyionkol, TE Aoyionikol, TE Atoiknons MovdSwv Tomnr¢ Aurodioiknons. 3) L10 Tyra KivArpwy Nepigepeiaxtis AvdmrTugns Tpolorarai uMGAANAOs Tw KAdoWY NE AloKntiKod - OikovoyiKod, ME Orovopikod, ME MnxaviKuv 6dwy tw KAdBUV, TE Tewrévwv A TE AloiKniKod - AoyioniKod, TE AoyioriKos, TE Atoiknons Movad5uv Tomas Autodioiknans, TE Mnxavixtoy OAwy Tw KAGowv, TE Texvohdywv Tewrroviog. 4) Ero Typo Texunpiwong mpciotarat UTGAANAOS Tw KAdBWY MIE AloKNTIKOU - OiKovoyIKOd, TIE OixovouIKou, NE Atoiknrikod, NE Oikovopinrs Kai Nepigepeiaxig Avétrugns, NE Neprpepeiohoyw, ME Mnxavikiv ddwy Tay KAddwy, NE Pewndvev, NE Korvwviktig Atoiknang f TE Mnxavixiy Ow Tw KAdSWv, TE AtoiKntixod ~ Aoyiotikod, TE Atoiknrikod, TE Aoyionixod, TE Atoiknong Movdduy Tomikis Aurodioiknons. AtevBuvan MepiBGAAovtog Kal Xwpixod ExeSiaoyod (é5pa) 5) E10 Tyhua XwpiKod TXedia0y0s mpsiorarai UTIEAANAOS Tw KAGSwv ME Xuporatiag kat Avétrrugns, ME Xwporagiag - Modeodouiag Kai Mepiepeiodsywv, NE Apxiekrovwy Mnxavikwv, NE Torroypdowy Mnxavikty, NE Mokmkiy Mnxavikdv, NE Fewhdyev A TE Torroypdgwy Mnxavikmv. 6) Ero Tyhya NepiBaddovtog mpotatara iy 1 Apibusc 2847/2017 -13- umdAAnAog Twv KAdSwV TIE MepiBaAdovioc, «ME Mnxavixwy NepiBéAovrog, NE Xnpixwv Mnxavixwy, ME MoAmiKuv MnxaviKwy, NE Aacohsyuv | TE MepiBéAdovros. 7) S10 Tyrya Ydpooixovopias Tpoioraral UTAAAMAOS TWV KAdSw NE Mnxavixwoy NepiBaAdovtos, NE Biokdywv, NE MepiBéAdovros, ME Xnpikwv MnxaviKwy, ME Modmnday Mnxavixiv, NE Aypovopwy Tomoypapuy Mnxavikiy, ME TewAdywy, NE Xnpikiv rf TE MepiBaAdovroc, TE ducikwy Mopwy Kai MepiBGAAovtos. 8) Era Tpfwara MepiBadrovrog Kai YOpooiovopiag rwv Nepipepeiaxwy Evorjwy mpoforara: umdAAnhog twv KAddwy ME Mnxavixiy TlepiBaAAovros, NE Xwporatiag Kar Avamtugns, ME Xwporagiag - Nodeodopiag Kai Neprpepeiodsywy, ME NepiBaAdovros, NE Aagodsywv, TE Apyirextéviy Mnxavixdiv, NE NodmiKdiy Mnxavixiy, FE Toroypdpwy Mnxovixiy A TE MepiBaAAovros. AteuduvoeIs Texviktov Epywv ... 10) E10 Tuya Epyaompiwy mpoiorarai umdAAnAog twy KAddwv ME Xnpixdv Mnxovixiv, NE Xnuikdv, NE ModmKdv Mnxavixiv, NE NepiBaddovtos, NE Tewrdywv, ME Mnxavixiv MepiBardovios, TE Mnxavohdywv Mnxavixwv, TE NoAmkiv Epywy Yrodopis, TE Aopixwv Epywy, TE TepiBaArovtog. ...-AteW8uvon —Aiagdverag =a: HAeKtpovirig AiaxuBépvnong (é5pa) 12) Ero Tuya Alagdveiag mpototara: UMGAANKOS Twv KAdSwv NE MAnpogopiKis, ME Mnxavixiy H/Y, MIE MnxaviKuv TAnpogopixris, MIE HAektpoviuy Mnxavixwy, TIE Aloixnnikod - OrKovoyixod, ME AtonniKod rf} TE MAnpopopixis, TE AtowKntiKod - AoyioriKod Kai ev eAAEIyer AE Mpoowmkod H/Y. 13) Ero Tuya Zxediaopou Kar Yrroorpigns Evotqpydrwv Popéa mpoiorarar uGAAMhos Twv KAdSwv TIE MAnpogopiig, ME Mnxavixiv HAeKrpovixiov Ymodoyioriv, ME Mnxavixv MAnpopopixiis, ME HAexrpovixuov Mnxavixiav, TIE Atowntixod - OiKovopiKod, NE AtowntiKod A TE MAnpogopikic, TE AtoiKnrixod - AoyionKod Kai ev eAAciyer AE NpoowmKod H/Y. 14) Ero Tuya Yroorhpiéns Nepipeperaxwv Euornpdtwy mpoiotarai uMGAAMAOS Tw KAdSwv NE MAnpopopixiic, ME ApiOuds 2817/2017 14 Mnxavikiv HAektpovixtiy Yrrotoyioriav, ME Mnxavixioy MAnpogopiktis, NE HaAektpovixay Mnxavixiv, ME Alointikod - OikovopiKot, ME AloiKnTIKOU A TE MAnpowopiktic, TE AloikntikoU - AoyiotiKoU Kal ev eAdciper AE Npoowmikob H/Y. 15) Lro Tyra Lxediaoyod HAeKtpoviKwv Yimpeousy yia tov MoAit mpoiotarar umGAAnAos Twv KAdSwy TE MAnpogopikhs, NE Mnxavixwy HAeKtpovixiv YrroAoyioTwv, ME Mnxavikiv MAnpogopixtic, NE HAektpoviKwv Mnxavikwiv 4 TE MAnpogopixtig Kar ev eAREiyel AE Npoowmikod HY, 16) Era Turyara MAnpogopixtig Mepipepeiaxiv Evorytwy mpoforarai umdAAnhog Tw kAdSwV NE MAnpo@opixrs, NE Mnxavikwv HAeKtpoviKiov Yrrodoyioray, NE Mnxavixy MAnpopopikticg, NE HAektpovikisy Mnyxavikiv fy TE MAnpogopixis Kai ev edheiyer AE MpoowmKod H/Y, AievBbvaeig Ayporixti¢ Okovopiag Kat KraviarpiKis Tw Mepipepeiaxwy Evorirwy . 42) Ero Tuya Toroypagiag, Eroricyod Kar Avadacpod mpojorara: UTFGAANAOS Tw KAdSWV ME AloiKnTiKod - Oikovopikod, NE Atorkntixov, NE Orkovopikod, ME Toroypéqwy Mnxavixiy, ME ModriKiy Mnxavikoy, ME Apxirextoviy MnXavikiov TE Atoikntixod - AoyioTikod, TE AloiKnriKou, TE Aoylorikod, TE Aloiknong Movddwy Toms Aurodioiknons, TE Torroypapwy Mnxavikwv. AievGuvon Biounxaviac, Evépyeiag Kai @uoikiv Nopwy (Spa) 43) Lro Turpa Texvixtov Egappoywv mpoiotara uTraAAnhos Twv KAddwv ME Mnxavixiy dAwy twv KAddwy, NE NepiBdddovtos, NE Tewhdywv, NE Aacoddywy, NE Xnuikwy, f TE MnxaviKiav ékwy tov kAdSwv. ... AteG@uven Aid Biou Mé@qans, Anaaxddnang Kal Eyrropiou (€0pa) 44) Ero Tuya Atoikntiktov AtadiKaowsy Mpofotaral UTaAANAOS Tw KAGSw NE Atoikntikod ... ME Mnxavikisy Oikovopiag Kai Atoiknong tf) TE AloikntiKod ... TE Atoiknong Movddwy Tomkiig Autodioixnons. 45) Zro Tuya Yrroompigns mg ExrraiSeveng mpoicrarai ua@AAnAog Twv KAGoWY NE AioiKntikod - Orkovopixot, NE Avoixntixod, NE KaSnyqtov, NE Mnxavixdv 6hwvy Tw KAddwv A TE AloiKntiKot - AoyioTiKod, TE AloiknTiKoU, TE Atoiknong Movddwy Torixig Autodioiknonc, TE A ApiOuss 2817/2017 “16- Mnxavixdv 6kwv tw KAdSu. ... AteuBivoelg AvamrUEns Tw Nepipepeiaxdv Evor}rwv 49) Era Tyrhyara Toupioyod twv Nepipepeiaxdov Evorfrwy mpdiotarai uméAAnhos Twv KAdSwv NE AloiKnTiKod OrkovopiKod - ME Mnxavixiov Onmovopiag kai Atoiknong f TE ... TE Atoiknons Movaédwv Tomxhg Aurobioiknon¢ 50) E10 Tuya Xoprynong Adeiwv Avamtugns, Evépyeiag kai uomdv Népwv mpojorarar umdAAnhos twv KAdSwv ME Mnxavixy 6dwv tw KAdSwv, ME MepiBaddovros, ME AloiKnrixod - OiKovopiKoU, NE Atoixnrixod, ME Tewhdywy rh TE Mnxavixwov Ohuw Twv KAdSwWY. 51) Ero Tuya EnayyéAyatos Teciotara! uTaAAqAOS Tw KAdSwy NE Mnxavixioy 6Awy Tw KAdbuv, NE Atomnrixod - Orkovopikod, NE Atoikntikou, NE Oikovopikod fh TE Mnxavixwv Shwv Tw KAGSwv. ... AeuBGvoelg Metapopwiv Kal EmiKoIVWVIOY Tw NepipepeiaKdoy Evortyrwv 55) Ero Tyra Adeidv Kuxkogopiag mpoiovarai umdAAnAoc Twv kAdBwv NIE Mnxavokéywv MnxaviKioy, TE HAeKrpoAdywy Mnxavikiv, NE Atoiknrixod - Orkovouikod TE Mnxavixtov Mnxovonoyiag, TE MnxaviKiav Oxnpatwy, TE HaeKrpovikiv. 56) Ero Texvixé Tufya mpoforarn UTGAANAOS Tw KAdSwY NE Modmxdy MnxaviKiy, MIE Mnxavordywy Mnxavixdv = TE © Mnxavikév §Mnxavohoyiag, TE MnxaviKwy Hiextpohoyiag, TE Mnxavixov Oxnudrwv Kor ev EAAEiyer AE Mnxavorexviry Autoxivirwy. 57) E10 Tyhpa Xoprynons Adeniv OBhynans mMpoiorara uMAAANAos Twv KAGSW NE AtoKntiKod - Orkovopixod, ME AtontiKod, ME Orxovoyiod, ME Mnxavoddywy Mnxavixwv, TE HAekrpoAéywv — Mnxavixioy TE Mnxavixwov Mnxavohoyiag, TE Mnxavikiiv Oxnpdrwv, TE Atoiknrikod - Aoyiorikou, TE Atoiknnikov. 58) Eto Tuya KTEO mpciotata! umdAAnAOg Twv KAdowy ME Aloikntikod - OKovopIKod, TE Atoikntixod, ME Mnxavohoywy MnxaviKioy, ME Haexrpohdywy Mnxaviky rh TE Mnxavixiiy Mnxavoioylac, TE Mnyavixiov HAekrpodoylac, TE Mnxavixtov Oxnpdrwy. ... Aleudivaeg Anpooias Yyeiag kai Kowwvinic Mépiivag Tw NeprpepetaKwy Evorfrwv 67) Ero Tuya NepiBadrovrikfig Yyieivrig Kai YyelovopiKos EAéyxou L | ‘ApiOudc 2817/2017 Ae Tpoigratar uTPGAANAOS Tw KAdSwy NE latpwv Anydoiag Yyeiag ELY, NE larpv, ME Xnyikwv MepiBaddovros, ME XnuiKwv Mnxavikwv, NE Mgxaviky NepiBdddovrog, NE Biokdywy TE Enonnay Anudoias Yyeiac. AuroreArg AlevBuven MoAtikig Npootaciag 70) Era Turyara NoAmixfg Apootagiag twy Nepipepeiaxdv Evoriwv Tpolerarat UTIGAANAOS Tw KAdSwy NE AioikntiKoU - Oikovopikod, NE Atoixnnikol, NE Tewhoywv, TE Bagokdywv, ME Mnxavikiv TlepiBadAovroc, NE NepiBaddovros, NE Tomoypdgwv Mnxavixwy, ME Xnuikwv Mnxavixwy, NE Nodtikav Mnxavikwy A TE Atorntikod - Aoyiotikod, TE Aioixntikou, TE Aloixnong Movddwv Toms Aurodioiknons, TE MepiBaddovtos, ... ». 8. Eveidf odppwva pe ta TpoavagepBévra, 0 TpooBaAhSpevos opyaviapds Tapavéyug mpoBAerel thy ETIAOYA SiaZeuKTIKUIG UTGAAHAWY BiapopenKhs Kanyoplag (NE h TE) w> mpoiorapevwy oe Odes 1G avagepBeiaes opyavikés povddes (AleuSUvoEIS Ka! THr\YaTa), KaTapytovTag aBiaxpirws To GeoTiZoyevo TpoPadioya pe to Gp@po 97 Tou KWOIKa kardoraang SnYOoIwWY TOAMIKiY SioIKNTIKGY UTGANAWV Kal UTOMAAAWY v.71.5.5. 9. Emeidi Karomv Twv TMpoavagepBevrw, n Kpivopevn alton, mipérret va yivei SeKTA Kal va aKupwOci to 1.5, 149/2010 we mpog TIC TpooBaArdueves diardgerc tou (dpBpo 39 mapdypagol 1 ews 5, 13 éwe 17 Kal 21 Kal Gp@po 40 mapaypagor 1 Ewe 8, 10, 12 éws 16, 42 Ewe 45, 49. ws 51, 55 Ewe 58, 67 Kai 70). AiG tatta A€xetal THY Kplvépevn aitjon Kal akupdvel To 1.5. 149/2010 (A 242127.12.2010) we mpog tig MpooBaAAdpeves Biatdeig tou (4p8po 39 Tapdypagor 1 Ewe 5, 13 wo 17 Kat 21 Kai apBpo 40 Trapdypagoi 1 éws 8, 10, 12 Ewe 16, 42 Ewe 45, 49 Ewes 51, 55 Ewe 58, 67 Kai 70), cbyqwva pe TO OKETITIKG. Alardoae! thy améd00n Tou TapapdAou EmBéAdet oto Anudcio thy SikaotiKh Satrdvn twv airovvrwy trou J, a Api8ud¢ 2817/2017. “A7- avépxeral ot evviakéoia eikoot (920) euped H didoxeyn éyive ory ABHva Thy 14n AeKepBpiou 2016 H Mpéedpog rou F’ Tyfyaros H Tpayparéag rou f° Tuhyaros ( AiK. ee A. Terpadn Kal n atrépacn SnyoseveNKe oe Snydcia ouvedpiaon ts 205 Noeppiou 2017. O Mpordpetwy ZéyBouhos © Fpappayéas A. ZxaAroouvnc

You might also like