You are on page 1of 5

ab

eh£fh£o
ab

nrhk¢rªj Ékhd«

gygyehH« brhšè¥gê¤j ÁRghy‹ j‹id


mytiyik j鮤j mHf‹ my§fhu‹kiy
Fykiynfhykiy Fë®khkiy bfh‰wkiy
ãykiy Ú©lkiy ÂUkhèUŠnrhiyanj!
- $ bgÇahœth®

mUŸÄF fŸsHf® âU¡nfhÆš


mHf® nfhÆš ¼
nkÿ® t£l«, kJiu kht£l« - 625301
bjhiyngá - 0452 - 2470228
Ä‹dŠrš : alagarkovilmadurai@gmail.com
ïizajs« : www.alagarkovil.org

60/-
ehWeW«bghêš khèUŠnrhiy e«Ã¡F eh‹
üW jlhéš bt©bzŒ thŒne®ªJ guhé it¤nj‹
üW jlhãiwªj m¡fhu moÁš brh‹nd‹
VWÂUÎilah‹ Ï‹WtªJ ÏitbfhŸS§bfhnyh?
- $ M©lhŸ

mUŸÄF Rªj®uh#bgUkhŸ (fŸsHf®) $njÉ ónjÉ jhahUl‹

– #dtÇ 2018 – – ã¥utÇ 2018– – kh®¢ 2018 –


ë£ F ªê ¹ M ªõ ê ë£ F ªê ¹ M ªõ ê ë£ F ªê ¹ M ªõ ê

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
l l

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
l l

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 l

28 29 30 31 l
25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 l

mUŸÄF fŸsHf® âU¡nfhÆš, mHf® nfhÆš ¼


nkÿ® t£l«, kJiu kht£l« - 625301
bjhiyngá : 0452 - 2470228, Ä‹dŠrš : alagarkovilmadurai@gmail.com, ïizajs« : www.alagarkovil.org
brŠbrh‰féfhŸ! cæ®fh¤jh£brŒ«ä‹ ÂUkhèUŠnrhiy
tŠr¡ fŸt‹khkha‹ kha¡féahŒ tªJ v‹
beŠR« cæU« cŸfyªJ ã‹wh® m¿aht©z« v‹
beŠRKæUkit Í©Ljhndah» ãiwªjhnd!
- $ e«khœth®

mUŸÄF fŸsHf® âU¡nfhy«

– V¥uš 2018 – – nk 2018 – – #]‹ 2018 –


ë£ F ªê ¹ M ªõ ê ë£ F ªê ¹ M ªõ ê ë£ F ªê ¹ M ªõ ê

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
l l l

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30
l
27 28 29 30 31 l
24 25 26 27 28 29 30 l

mUŸÄF fŸsHf® âU¡nfhÆš, mHf® nfhÆš ¼


nkÿ® t£l«, kJiu kht£l« - 625301
bjhiyngá : 0452 - 2470228, Ä‹dŠrš : alagarkovilmadurai@gmail.com, ïizajs« : www.alagarkovil.org
neräyhjt®¡F« ãidahjt®¡F« mçah‹
thrky®¥bghêšNœ tlkhkJiu¥Ãwªjh‹
njrbkšyh« tz§F« ÂUkhèUŠnrhiy ã‹w
nfrte«Ã j‹id¡ bf©il bah©f©â fhQ§bfhnyh!
- ÂUk§ifahœth®

mUŸÄF fŸsHf® itifah‰¿š vGªjUsš

– #]iy 2018 – – MfÞ£ 2018 – – br¥l«g® 2018 –


ë£ F ªê ¹ M ªõ ê ë£ F ªê ¹ M ªõ ê ë£ F ªê ¹ M ªõ ê

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 30 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
l l

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 l

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
l l

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 l

mUŸÄF fŸsHf® âU¡nfhÆš, mHf® nfhÆš ¼


nkÿ® t£l«, kJiu kht£l« - 625301
bjhiyngá : 0452 - 2470228, Ä‹dŠrš : alagarkovilmadurai@gmail.com, ïizajs« : www.alagarkovil.org
ÏU¥Ãl« itFªj« nt§fl« khèUŠnrhiy ba‹D«
bghU¥Ãl« khaD¡bf‹g® ešnyh® mit j«bkhL« tªJ
ÏU¥Ãl« kha‹ ÏuhkhD#‹kd¤J Ï‹W mt‹ tªJ
ÏU¥Ãl« v‹jåja¤JŸns jd¡»‹òwnt.
-ÏuhkhD# ü‰wªjhÂ

mUŸÄF fŸsHf®

– m¡nlhg® 2018 – – et«g® 2018 – – or«g® 2018 –


ë£ F ªê ¹ M ªõ ê ë£ F ªê ¹ M ªõ ê ë£ F ªê ¹ M ªõ ê

1 2 3 4 5 6
1 2 3 30
31 1
7 8 9 10 11 12 13
l
4 5 6 7 8 9 10 l
2 3 4 5 6 7 8 l

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
l l l

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
mUŸÄF fŸsHf® âU¡nfhÆš, mHf® nfhÆš ¼
nkÿ® t£l«, kJiu kht£l« - 625301
bjhiyngá : 0452 - 2470228, Ä‹dŠrš : alagarkovilmadurai@gmail.com, ïizajs« : www.alagarkovil.org