You are on page 1of 5
การลดต  นท ุ นลอจ ิ สต ิกส และโซ อุปทาน :
การลดต  นท ุ นลอจ ิ สต ิกส และโซ อุปทาน :

การลดตนทนลอจสติกสและโซอุปทาน: อุปมาอุปไมยดวยทีมฟุตบอล

ดร.วิทยา สุหฤทดารง ผูอํานวยการสถาบนวทยาการโซอุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรื่องของแนวคดการจดการลอจิสติกสและโซอ ปทานเปุ นเรื่องใหมในเชงแนวคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเกาๆ ที่เคย ดําเนินมาอยูโดยตลอด แนวคดของลอจสติ ิกสและโซอุปทานเปนแนวคิดดานการจดการที่สามารถใชอธิบายการดําเนินงาน ธุรกิจไดในทกสถานการณ ถาเราสามารถเขาใจแกนของการดําเนินงานกจกรรมตางๆ ของมนษยแลว เราอาจพบวา ที่แทแลว แนวคิดทั้งหมดในการจัดการก็เปนสัญชาตญาณในการปรับตัวเองของมนษยเพื่อใหอยูรอดไดผมจึงใชการอ ปมาหรุ อื เปรียบเทียบใหเห็นวาการจดการลอจิสติกสและโซอุปทานไมใชเรื่องใหมแตก็ไมงายนกที่จะเขาใจ คงตองใชเวลาในการ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดกอนจะนาไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีทํา เพราะถาคดไมถูก คงจะนําไปสูการปฏิบัติที่ไมไดผลเปนแนแท ใน บทความนี้ผมจึงใชเกมฟุตบอลเปนแมแบบในการอธบายเรื่องของการจัดการลอจิสติกสและโซ อ ุปทาน เพื่อวาทานผูอานอาจจะ เห็นและเขาใจกระบวนการลอจสติ ิกสและโซอุปทานเบื้องตนในองคกรของทาน

โซคุณคากับเกมฟุตบอล

ถาเปรียบเทียบการทาธุรกิจคอการดําเนินกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนคุณคา (Value) เพื่อใหไดผลกาไร การทาธุรกิจ เหมือนกบการเลนฟุตบอลเพื่อใหไดประตูดังนั้นการยิงประตูเพื่อใหไดแตมหรือประตจะตองดําเนินการดวยผูเลน (Players) และผูเลนเองกคงไม็ สามารถเลนคนเด ียวไดเพราะสนามนั้นใหญเหลือเกิน ผูเลนคนเดยวคงไมสามารถเลี้ยงลกฟตบอลคน เดียวทั้งสนามเพื่อไปยิงประตไดู  จึงตองมีผูเลนหลายๆ คน เปนทีมฟุตบอลที่มีผูเลน 11 คน

ตําแหนงผูเลนในทีมฟุตบอลจึงเปรยบเสมอนเปนโซคุณคา (Value Chain) ที่แตละตาแหนงมีหนาที่ซึ่งแตกตางกัน ออกไปในการลาเลํ ียงลูกฟุตบอลไปยงประตูฝายตรงขามเพื่อใหไดแตมหรือไดประตูกิจกรรมการสรางคุณคาในเกมฟุตบอลนี้ เปนกิจกรรมลอจิสติกส ซึ่งก็คอื การเลี้ยงลกฟตบอลหรุ ือการลาเลํ ียงลูกฟุตบอลไปยงประตูฝายตรงขาม ที่ไมใชการผลิต เพราะวาไม มีการแปรสภาพของลกฟุตบอลในขณะลําเลียงลกฟตบอลไปยุ ิงประตูเกมฟุตบอลเปรยบไดกับธุรกจลอจิ ิสติกส ยงิ่ สงลกฟู ุตบอลไปยิงประตูไดมากเทาใด ก็ไดกําไรมากเทานั้น ยิ่งยิงประตูไดมากก็มีโอกาสชนะ ดังนั้นทีมฟุตบอลทั่วโลกทุกทีม จะมโซคุณคาเดียวกัน คือ มีตําแหนงในการเลนในเกมฟ ุตบอลเหมอนกนหมดและมีเปาหมายเดียวกันคือลําเลียงลกไปยู งประติ ู

โซอุปทานกับทมฟี ตบอล

เมื่อทีมฟุตบอลทกทีมมีโซคุณคาเชนเดียวกัน แตทําไมในแตละทีมถึงมีความสามารถ (Competency) ที่ตางกัน และ ยิงประตูไดเกงกวากัน นั่นเปนเพราะแตละทีมมีผูเลน (Player) ที่มีความสามารถแตกตางกัน ผูเลนที่มีความสามารถแตกตาง กันนี้มารวมตัวกันเปนทีมฟุบอลที่เราเปรียบเหมือนเปนโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่งผูเลนแตละคนหรอสมาชกในโซอุปทาน จะเลนตามตําแหนงในเกมฟตบอลหรอโซคุณคานั่นเอง โซอุปทานจะตองสรางคณคุ าออกมา ดังนั้นทีมฟุตบอลที่มีผูเลนจะตอง ยิงประตูเพื่อใหไดแตมหรือไดประต

เมื่อคน 11 คนมารวมตวเปนทีมฟุตบอลแลวจงตึ องมการจัดการทีมฟุตบอล (Team Management) ทําใหตองมโคช

ฟุตบอลเพื่อวางแผนและดูแลการเลนเกมฟุตบอลของผูเลนใหสามารถท ําประตูใหไดหรือเปนเสมอนการปฏิบัติการของโซอุปทาน

(Supply Chain Operations) ที่สรางคุณคาออกมาเพื่อคอยสนองตอความตองการของลกค

าใหได การจดการโซอุปทาน

การลดตนทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล

1/5

นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 1/5
นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 1/5
(Supply Chain Management) คือ การวางแผน (Planning) และการปฏ บิ ัติ
(Supply Chain Management) คือ การวางแผน (Planning) และการปฏ บิ ัติ

(Supply Chain Management) คือ การวางแผน (Planning) และการปฏบิ ัติการ (Operation) เพื่อใหเกิดการสรางคุณคา หรือประโยชนใหกับลูกคา การจดการทีมฟุตบอลก็คือการวางแผนและปฏิบตั ิการเพื่อยิงประตูคูแขงขัน โดยกจกรรมการสราง คุณคาในเกมฟตบอลเปนเพียงกิจกรรมลอจสติ ิกสเทานั้น ไมมีการผลิต เพราะมแตการเคลื่อนยายลกฟุตบอล

วางแผนการเลนฟ ุตบอลกบวางแผนโซอ ุปทาน

โดยปกติกอนการแขงขันฟุตบอลจะมการวางแผนการเลนฟุตบอลสําหรับเกมการแขงขันในเบื้องตน เพื่อยิงประตูหรือ เปนการปฏิบัติการโซอุปทานเพื่อสรางคุณคาและนาสงไปถึงมือลกคู า ทีมฟุตบอลตองมการวางแผนการเลน ซึ่งเปรียบเสมือน การวางแผนโซอปทานุ ผูที่เขารวมการวางแผนกค็ ือผูเลนนั่นเอง ผูเลนทุกคนประชมในหองพักนักกีฬาเพื่อวางแผนการเลน รวมกันตั้งแตผรูักษาประตไปจนถึงผูเลนศูนยหนา ขอมูลทุกอยางถกนู ําขึ้นมาวิเคราะหไมวาจะเปนสภาพสนาม ผลการแขงขัน ของตัวเองและของคูแขง สภาพความพรอมของผูเลนในทีมและทีมคูแขง กจกรรมการวางแผนในหิ องพกนกกั ีฬานี้จะเตมไป ดวยขอมูลสําหรบการตั ัดสินใจวางแผนการเลน ดังนั้นผลลัพธของการวางแผนการเลนนี้คือ แผนการเลนในครึ่งแรกนั่นเอง ดังนั้นพอจบการวางแผนการเลน กอนจะลงสนามผูเลนทุกคนจะลงเลนในสนามดวยแผนการเลนของทั้งทมที ี่กําหนดแผนการ เลนหรือแผนการเตะของแตละคนที่สอดคลองไปกันทั้งทีม ขอสังเกตคือ ขณะวางแผนการเลนในห องพกนักกีฬานั้น ยังไมมี การเลนฟุตบอล จนกวาจะถงเวลาการแขงข ันทกรรมเปี่ านกหวดใหเริ่มการแขงขันได

ถาจะอุปมาวาการเลนฟุตบอลคือการทาธุรกิจเพื่อใหไดเงิน เหมือนกบการเตะฟตบอลเขาประตูเพื่อใหไดแตม ตําแหนงในทีมคือโซคุณคาของเกมฟตบอล สวนกลุมผูเลนนั้นก็คือโซอุปทานของทีมฟุตบอล การทาใหทีมฟุตบอลชนะคือการ จัดการโซอุปทานของทีมฟุตบอลนั่นเอง ซึ่งรวมถงการวางแผนการเลนฟุตบอลและการปฏิบัติการการเลนฟุตบอลในเกมการ แขงขัน การวางแผนโซอุปทานคือการวางแผนการเลนฟุตบอลใหเกดแผนการเลิ นหรือการเตะของนกฟตบอลของแตละคนให  สอดคลองกัน ทั้งๆ ที่ยังไมมีการเลนฟุตบอล ยังไมมีการปฏิบัติการการเตะฟตบอลเพื่อยิงประตูของทีมฟุตบอล เพราะเกมการ แขงขันยังไมไดเริ่ม

การปฏิบัติการ คือ การแขงขันกับความตองการของลูกคา

เมื่อเกมการแขงขันเริ่มขึ้น กรรมการเปานกหวีด ความตองการของลูกคาเริ่มสงเขามา การปฏิบัติการในโซอุปทาน (Supply Chain Operation) หรือการเลนฟุตบอลเพื่อใหเกิดการยิงประตูเพอใหื่ ไดแตมจึงเกิดขึ้น ผูเลนทุกคนในทีมฟุตบอล จะตองทําหนาที่ในการลําเลียงลกฟู ุตบอลไปยงประติ ูเหมือนกบสมาชกทกคนในโซอุปทานที่เปนผูสรางคุณคาตางๆ ไมวาจะ เปนคุณคาเชิงผลิตหรือคุณคาเชิงลอจิสติกส ซึ่งจะตองทํางานรวมกันตามแผนโซอุปทานที่ไดรวมตกลงกนไวในระหว างการ วางแผนโซอุปทาน เพื่อใหการปฏิบัติการรวมกันในโซอุปทานไดคุณคาออกมาตอบสนองตอความตองการของลูกคา

การปฏิบัตการของโซิ อุปทานหรือการเลนกันเปนทีมของทีมฟุตบอลที่ไดมีการวางแผนรวมกันมา ทําใหผูเลนในทีม ฟุตบอลมีแผนโซอุปทานรวมกันกอนลงไปเลนหรือเตะเพื่อยิงประตูหรือกอนลงไปดําเนินปฏิบัติการหรอไปสรางคุณคาใหกับ ลูกคา ดังนั้นผูเลนทุกคนในทีมก็จะมแผนการเลนพรอมกอนลงสนาม เปรียบไดกับสมาชกในโซิ อุปทานที่มีแผนโซอุปทาน กอนไปปฏิบัติการสรางคุณคาซึ่งมีทั้งการผลตและลอจสติ ิกสการวางแผนการเลนหรือการเตะของนกฟตบอลแตละคนกจะต็ อง สอดคลองไปกบแผนการเลั นของทีม และเชนเดียวกัน ถาสมาชิกในโซอ ุปทานมีแผนโซอุปทานเดียวกันและแตละสมาชกนาไปใชในการวางแผนและการดําเนินการปฏิบัติการกจะทาใหการปฏิบัติการสรางคุณคาซึ่งไมวาจะเปนการผลิตและลอจิสติกสมีความ

การลดตนทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล

2/5

นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 2/5
นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 2/5
สอดคล  องก ัน ไมมี สภาพของขาด (Shortage) หรื
สอดคล  องก ัน ไมมี สภาพของขาด (Shortage) หรื

สอดคลองกัน ไมมีสภาพของขาด (Shortage) หรือของเกิน (Inventory) โดยมุงสูสภาพพอด(Just in Time) และตอบสนอง ตอความตองการของลูกคา

ในการปฏิบัติการของผูเลนในทมฟี ุตบอลนั้นเปนการสรางคุณคาโดยตรงใหกับทีมฟุตบอล เพราะวาการวางแผนไมได เปนกิจกรรมในการลําเลียงลูกฟุตบอลไปยงประตการวางแผนไมไดสรางคณคุ าโดยตรงใหกับโซอุปทาน เพราะวาไมใชการ ปฏิบัติการ แตการวางแผนจะเปนการตัดสินใจชวยใหการปฏิบัติการที่จะตองใชทรัพยากรมากมายเปนไปอยางสอดคลองซงกึ่ นั และกัน การวางแผนที่ดีทําใหการปฏิบัติการถงเปาหมาย (ประสิทธิผล) และใชทร ัพยากรนอยกวา เวลานอยกวา ตนทุนนอย กวา (ประสิทธิภาพ) ถาไมมีกิจกรรมการวางแผน การปฏิบัติการก็มักไมคอยไดผล เพราะความไมแนนอนทั้งจากความ ตองการของลูกคา (อุปสงค) และจากทางฝายการจัดหาทรัพยากร (อุปทาน) ฉะนั้นการวางแผนจึงตองควบคูไปกบการ ปฏิบัติการ เรื่องนี้เราทุกคนรูดีเพราะถาไมวางแผนแลวเป นพังแน ยิ่งถาคนเปนจํานวนมากหรอองคประกอบมากดวยยิ่งไป กันใหญและยังมีความไมแนนอนอื่นๆ อีกในภาวะแวดลอมของการแข งข ันหรอธื ุรกิจ

จากแผนโซอ ุปทานสูแผนปฏิบัติการ

เมื่อมีการจดการตองมการวางแผน (Plan) และปฏิบัติ(Operate) เปนหลัก และเมื่อการปฏิบัติไดผลหรอไมเราตอง ตรวจสอบและปรบการปฏิบัติใหตรงตามเปาหมาย นั่นการควบคุม (Control) ถาเปาหมายที่เปนผลลัพธไมตรงกบความ ตองการของลูกคา ก็ตองปรบแผนใหมหร ือการปรับปรุง การปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคาใหมพรอมทั้งวางแผนใหม ซึ่ง เปนวัฏจักรของการจดการ

เมื่อมีการจดการโซอุปทานก็ตองมการวางแผนโซอุปทานและการปฏิบัติการโซอุปทาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูวาเปนโซอุปทาน ของอะไร สรางคุณคาอะไรออกมา สมาชกในโซอุปทานนั้นๆ เปนผูปฏิบัติการสรางคุณคาในโซอุปทานนั้น เชน โซอุปทานของ บริษัทผลิตรถยนตผูจัดการฝายจัดหาวัตถุดิบสรางคุณคาเชิงลอจสติ ิกสผูจดการฝั ายผลิตรถยนตสรางคุณคาเชิงผลิตภัณฑ ผูจัดการฝายจัดสงสรางคุณคาเชิงลอจิสติกส ถามองในโซอุปทานรถยนตเราตองมองตั้งแตผผลู ิตเหล็ก (คุณคาเชิง Make) ผูขนเหล็ก (คุณคาเชิง Move) ผูผลิตเครื่องยนต(คุณคาเชิง Make) ผูขนเครื่องยนต(คุณคาเชิง Move) ผูผลิตรถยนต(คุณคาเชิง Make) ผูกระจายรถยนต(คุณคาเชิง Move) ผูขายรถ (คณคุ าเชิง Move)

สําหรับในการเลนฟ ุตบอลในระดบการปฏิบัติการ ผลลัพธที่ไดต องมการยงประตูเพื่อใหไดแตม ดังนั้นผูเลนซึ่งเปน สมาชกในโซอ ุปทานแตละคนจะเปนผูปฏิบัติการดวย แตละคนจะมีหนาที่ตามตาแหนง ซึ่งทั้งหมดเปนการเคลื่อนยายลกู ฟุตบอลไปยงประตูซึ่งเปนกิจกรรมลอจิสติกสไมการผลิต ผูเลนแตละคนในทีมฟุตบอลไดรับแผนโซอุปทานมาแลว ขั้นตอน ตอไปคอการนื ําแผนโซอุปทานมาแปรสูแผนปฏิบัติการ ซึ่งก็คือแผนลอจิสตกสิ นั่นเองสําหรบฟั ุตบอล โดยแบงออกเปนแผนของ ผูรักษาประตแผนของกองหลัง แผนของกองกลาง แผนของกองหนา ซึ่งแผนทั้งหมดจะตองสอดคลองกันเปนแผนลอจิสตกสิ  ที่เชื่อมโยงตั้งแตตนชนปลาย ถาเปนโรงงานที่มีการผลิตดวย ก็จะรวมเอาแผนการผลิตเขาไปในการปฏิบัติการดวย เพราะ เปาหมายของการปฏิบัติจะตองไดคุณคาเพื่อนําไปสงใหลกคู า

สําหรับในระดบการปฏิบัติการนั้นจะเปนกิจกรรมลอจิสติกสส วนใหญเพราะเปนกิจกรรมที่สรางคุณคาเพื่อตอบสนอง ใหกับลูกคาโดยตรง ดังนั้นในการปฏิบัติการจึงตองมกระบวนการสําหรับการจัดการลอจิสติกสและการผลิต แตในเกมฟตบอล นั้นไมมีการผลิต จึงมีแคการจดการลอจิสติกสเท านั้น แนนอนวาการจดการเปนกระบวนการที่มีการวางแผน การปฏิบัติการ

การลดตนทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล

3/5

นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 3/5
นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 3/5
การควบค ุม และการปร ับปรุง สําหรั บในการปฏ
การควบค ุม และการปร ับปรุง สําหรั บในการปฏ

การควบคุม และการปรับปรุง สําหรับในการปฏิบัติการนั้นตองการผลลัพธเพื่อการตอบสนองตอความตองการลกคาในแตละ รอบคาสั่งซื้อ ดังนั้นการจดการลอจิสติกสในระดับปฏิบัติการจึงมีวงรอบทสี่ ั้น และตองการการตัดสินใจที่รวดเร็ว และใน ทิศทางเดียวกันกับการจัดการโซอุปทาน นั่นคือ มีการวางแผนและการปฏิบัติการควบคมและการปรับปรุง

สําหรับการวางแผนในการเลนฟุตบอลในชวงการปฏิบัติการอยูในสนามนั้น ขณะที่ผูเลนทุกคนอยูในสนามเมื่อไดลูก ฟตบอลแลุ วก ็ยงตั องคดและวางแผนกอนจะเตะลกบอลสงไปใหผูเลนในทีมเพื่อไปยิงประตู ในขณะเดียวกัน ผูเลนที่จะเปน ผูรับลูกก็ตองคดและวางแผนในการริ ับลูกฟุตบอลที่เพื่อรวมทีมจะสงมาใหเพื่อไมใหพลาดตกไปอยูในการครอบครองของคูแขง ขัน กอนจะเตะลกบอลหรือวิ่งออกไปรับลูกบอลนั้นเปนการคดและตัดสินใจ (วางแผน) มีการรับขอมูลจากรอบๆ ดานเพื่อ ตัดสินใจเตะฟตบอล (ปฏิบัติ) นักเตะทกคนจะตองมกระบวนการเชนนี้และจะตองสอดคลองกันไป ดังนั้นการวางแผนใน หองพกนกกีฬาซึ่งเปรยบเหมอนกบการวางแผนโซอุปทานจะทาใหผูเลนในสนามการจดการลอจิสติกสของการเล นฟุตบอลเพื่อ ยิงประตูไดสามารถคิดตัดสินใจ (วางแผน) และ เตะ (ปฏิบัติ) ไดอยางมประสิทธิภาพ

จัดการลอจิสตกสิ เพื่อยิงประต

การจดการลอจสติ ิกสของทีมฟตบอลุ คือ การคิด (วางแผน) และเตะ (ปฏิบัติ) ลูกฟตบอลจากผูรักษาประตูไปสูกอง หนาเพื่อยิงประตูเขาใหได เมื่อเตะไดไมแมนยําก็ปรับ (ควบคุม) การเลนการเตะใหมใหแมนยําขึ้น ตถารปแบบการเลนของ คูแขงขันเปลี่ยนไปกคงตองกลับมาคิดตัดสินในในการเตะหรือสงลูกใหมนั่น คือ การปรับปรุง (Improve) การคิดตัดสินใจใน การเตะหรือสงลกบอลจะทู ําใหมทางเลี ือกอยู 3 ทางเลือก คือ เตะโดงยาว เตะลกเลยดไปกับพื้นราบ หรือเลี้ยงลําเลียงลกดู วย ตัวเองขึ้นไปกอนแลวคอยสงอกที ี ทุกคร้งทั ี่มีการวางแผนหรอการตัดสินใจ จะตองมทางเลอกที่เหมาะสมตามขอจํากดของ สถานการณในสนามแขงขัน

สมมติวาหลังจากครึ่งแรกผานไป การปฏิบัติการยิงประตูฝายตรงขาม ทําใหทีมตองแพอยู 0-1 ทําใหผูเลนในโซ อุปทานกลบไปวางแผนการเลนของทมใหมในหองพกนกกฬาโดยเอาผลลัพธจากครึ่งแรกมาประเมิน พรอมทั้งตรวจสอบสภาพ ของผูเลนและการวิเคราะหการเลนของคูแขงขันในครึ่งแรกจนไดแผนการเลนในครึ่งหลังออกมาเปนแผนโซอุปทานในครึ่งหลัง ผูเลนหรือสมาชกในโซอุปทานทุกคนลงไปในสนามที่เปรียบเหมือนเปนการปฏิบัติการตอบสนองตอความตองการลกคา แตคราวนี้ผูเลนทุกคนมีแผนใหมลงมาดวยทําใหการเลนหรือการจดการลอจิสติกสเพ ื่อใหการสงตอบอลเป นไปอยางมประสิทธิผล และมประสิทธภาพิ ผลลัพธที่ไดทําใหทีมชนะในที่สุด

ทุกครั้งที่มีการวางแผนโซอุปทานและไดผลลัพธออกมาเปนแผนโซอุปทานแลว ผูนําในการวางแผนโซอุปทานไมไดเปน ผูไปปฏิบัติการเอง แตจะคอยเฝาสงเกตการณ(Monitor) วาการปฏิบัติการเปนไปตามแผนโซอุปทานหรอไมื  เชนเดียวกัน ใน ระหวางปฏิบัติการหรอการแขงขนในสนามโคชฟุตบอลที่ทําการวางแผนการเลนให กับผูเลนแลวจะอย ขู างสนามคอยดและ ประเมนผลการเลนของทีม เปาหมายของโคชกต็ องการใหทีมชนะ ผูเลนก็ตองการทมชนะ ทีมชนะไดก็เพราะโคชดีและผูเลนดี ถาทมแพก็อาจเปนเพราะโคชไมดีหรือไมผูเลน

ลอจิสติกสดีแลวต นทุนก็จะลดเอง

อาจจะมีผูสงสัยวา เมื่อนาเอาลอจํ ิสติกสและโซอ ปทานมาใชุ แลว ตนทุนจะลดหรอไมตอบไดเลยวาลดลงแนๆ ให

พิจารณาจากการเลนฟุตบอล ลองคิดดูวาถานกฟตบอลในทีมของเราไมมีฝมือในการเลน ไมฉลาดหรือตัดสินใจวางแผนไมดีใน

การลดตนทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล

4/5

นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 4/5
นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 4/5
การส งลู กบอลและย ิงประตูไมได มี
การส งลู กบอลและย ิงประตูไมได มี

การสงลูกบอลและยิงประตูไมได มีการวางแผนการเลน และสุดทายตางคนตางเลนไมไดมีความเปนทีมเดียวกัน โอกาสแพก็ มีสูง ถึงแมวาจะยิงประตูไดบางเพราะความสามารถสวนตัวของผูเลนแตละคน ทีมที่มีลักษณะอยางนี้ตนทุนของการเลนจะสงู คือ สงบอลพลาด สงบอลแลวไปเข าเทาคูแขงขัน อาจทาใหทีมคูแขงกลับมายิงประตแลวไดแตมไป ทําใหทีมของเราตองยงประตมากขึ้นเพื่อเอาชนะใหได  ดังนั้นเพื่อที่จะใหมีความผดพลาดใหนอยที่สุด การสงบอลต องแมนยํา การครองบอลตองปลอดภัย ไมใหทีมคูแขงขนมาแยั งไปได ถาพลาดก็เปนตนทุน เราสามารถลดขอผิดพลาดหรือลดตนทุนในการเลนเกมฟุตบอลดวยหลกั วิชาการตางๆ งแตั้ พื้นฐานการเลน การเลี้ยงลกู การสงลูก การยิงประตูการตงรั้ ับ รวมทั้งการฝกแผนการเลนตางๆ ใหเขาขา กันทั้งกองหนา กองกลางและกองหลัง ถาท ําไดอยางนี้แลวตนทุนที่จะเสยประตไปอยางงายๆ ก็ลดลงไป ขั้นตอนตอไปก็คือ การทาประตูยิ่งทําประตมากเทาไรก็มีโอกาสชนะมากขึ้น ถาเลนหลุดหรือพลาดมากเทาไร ถึงแมวายิงไดมากขนกึ้ ็อาจไมชนะก็ ได

ในโลกธุรกจกิ ็เชนก ัน ไมมีวิธีการใดที่เปนวิธีการเฉพาะในการลดตนทุน ประเด็นนี้ผมเปรียบเทียบกับการเลนฟุตบอล ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน การทากาไรในธุรกจมิ สองมี ุม คือ ขายใหไดมากขนึ้ กับลดตนทุนใหไดมากขึ้น และยิ่งขายไดมาก ขึ้นและลดตนทุนใหไดมากขึ้นดวยก็ยงดิ่ ี การลดตนทุนในกระบวนการธุรกิจนั้นไมมีอะไรมาก เพราะตนทุนในการสรางสินคา และบรการเปนเรื่องที่เราหลีกเลยงไมี่ ไดเพราะมันเปนตนทุนในการสรางคุณคาใหกับลูกคาก็คงตองเปนตนทุนอยู โลกนี้ไมมี อะไรฟรและเรากจะไดตนทุนนั้นกลบมาพรอมกาไรเมื่อขายสินคาและบรการไดแตดวยสภาพของการจดการกระบวนการ ธุรกิจในยุดปจจบุ ันนั้น เปรียบไดกับทีมฟุตบอลที่สงลูกพลาด เลนไมเขาขาไมเปนทีม พื้นฐานการเลนไมดีทําใหเสียประตูไดงาย เชนกันในธุรกิจถงแมวาจะขายของไดแตตนทุนมากเหลือเกิน ที่เปนเชนนั้นเพราะเราไมไดดําเนินการในกระบวนการธุรกิจอยาง ที่ควรจะเปน เราพลาดเรื่องของการตัดสินใจวางแผน เราพลาดเรื่องของการดาเนํ ินงานในกระบวนการอยางถกตู องเราไมมี หลักการในการคิดหรือการปฏิบตั ิในกระบวนการธุรกิจ ทําใหเราใชทรัพยากรมาจนเกินไปจนเปนสินคาคงคลัง (Inventory) บางครั้งเราก็พลาดที่จะคดและปฏิบัติในสิ่งที่ควรจะเปนจนกลายเปนการขาดแคลนสินคา ทั้งๆ ที่เปาหมายเราตองการความพอดี ที่ทําใหเราไดกําไรสูงสุด ขายของไดใชคนนอย ใชเวลานอย ใชทร ัพยากรนอย ไดเงินคืนมาเร็ว แตในความเปนจริง กําไรนอย ขายของไดนอย ใชคนมาก ใชเวลามาก ใชทรพยากรมากั ไดเงินคืนมาชา นั่นคือตนทุนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไมควรจะเป น เกิดสิ่ง ที่ไมควรจะทํา เกิดจากวิธีการทไมี่ ควรจะใชเกิดจากเครื่องมือที่ไมควรจะใช

แนวคดลอจิสตกสิ และโซอุปทานเปนหลักการและวชาการในดิ านการจดการที่เปนเหมือนพื้นฐานที่สําคญในการ ดําเนินการในกระบวนการธุรกิจ เปรียบไดกับพื้นฐานการเลนฟุตบอลที่ถูกวิธี การวางแผนการเลนที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐาน ถาคุณเปนนักฟุตบอลภูธรเขามาเลนในทีมดังที่มมาตรฐานการเลี นที่สูงขึ้น คุณก็ตองเรยนรูเพื่อพัฒนาตัวเองไมใหเลนพลาด เชนเดียวกันในธุรกิจ เราก็ตองปรบการเลนใหเปนมาตรฐานขึ้น เมื่อธุรกิจเราเติบโตมาในหนึ่งระดับทามกลางการเปลี่ยนแปลง ตางๆ เราคงตองปรับตัวรองรบอะไรที่ถูกตองเปนหลักวชาการเพื่อนําไปปรบเปลี่ยนการคิดตัดสินใจและการปฏิบัติใหเปน มาตรฐานสากลในการดําเนินธุรกิจ เมื่อนั้นตนทุนของคุณก็จะลดไปเอง ผมคงไมสามารถบอกขั้นตอนในการดําเนินงานของคุณ เพื่อใหเกิดการลดตนทุนไดแตผมอยากบอกถงแนวคึ ิดที่เปนมาตรฐานที่บริษัทชั้นนําของโลกไดนํามาใชแลวทําใหเกิดการลด ตนทุน เพื่อใหคุณเปลี่ยนความคดและการปฏิบัติใหมาดําเนนการหรอเลนแบบที่มาตรฐานสากลในสงทิ่ ี่ควรจะทาและในสงทิ่ ี่ควร จะเปนเพื่อลดความผดพลาดหรือลดความไมจาเปํ นตางๆ ออกไป แลวคุณจะสามารถเปลี่ยนความผดพลาดและความไมจําเปน ตางๆ เปนกําไรเมื่อคุณขายสินคาได

การลดตนทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล

5/5

นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 5/5
นทุนลอจิสติกสและโซอ ุปทาน - ทีมฟุตบอล 5/5