You are on page 1of 3

ASPEK 1.

1: PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.5 : PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara professional dan terancang

PGB MENERAJUI
AKTIVITI
BIL EVIDENS PENYELARAS FAIL
INSTRUKSIONAL
DENGAN
i Melaksanakan pencerapan 1. Jadual Penyeliaan/ Pencerapan PdP SM Lok Yuk
PdP 2017 oleh Penilai [rujuk jadual penyeliaan dalam Fail Evidens 1 dan 2:
Pencerapan SM Lok Yuk 2017 mengikut bidang dan Penyelaras Fail Pencerapan
Penolong Kanan setiap unit] : mengikut bidang dan unit
PK masing-masing
[termasuklah oleh Pengetua
2. Sampel Pencerapan RPH PdP yang sudah sendiri]
dilaksanakan [rujuk Fail Pencerapan SM Lok Yuk 2017
mengikut bidang dan PK setiap unit]

ii Memberi maklumbalas dan 3. Jadual Pelaksanaan PLC SM Lok Yuk 2017 Evidens 3,4,5 :
bimbingan Penyelaras PLC:
4. Senarai semak Program PLC-Lesson Study untuk Pn.Norliza Hamzah
tindakan KB/KP SM Lok Yuk 2017

5. Pelaporan Aktiviti Program PLC-Lesson Study SM Evidens 6:


Lok Yuk 2017 untuk: Rujuk Pengetua[PK/KB]
untuk ‘Buku
 Open Classroom Lesson Study pada bulan Pementoran’ masing-
November 2017 [tiada tarikh spesifik dinyatakan masing.
pada laporan]
 Bengkel PLC ‘Tadpole to Frog’ bertarikh 15
April 2017
 Laporan ‘Program Lesson Study – Mathematics’
bertarikh 10 November 2017

6. Buku Rekod Pementoran Pengetua 2017

iii Mengambil tindakan susulan Evidens 7,8,9,10 :


7. Minit mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kali Ke 2 SU Pengurusan
[perkara 5.12] bertarikh 18 Januari 2017 Tertinggi : Pn.Aileen
8. Minit mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kali Ke-7, Yong
bertarikh 1 Mac 2017[perkara 3.1.1-Laporan
Evidens 11,12,13 dan 14:
SKPMg2 dan pencerapan] SU Kurikulum :
9. Minit mesyuarat Pengurusan Tertinggi Ke-8, Pn.Noreenasykeen
bertarikh 15 Mac 2017 [perkara 3.1 –Perkara Zahari
berbangkit]

10. Minit mesyuarat Pengurusan Tertinggi Ke-12,


bertarikh 26 Julai 2017[perkara 4 –PBPP]
11. Minit mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum SM
Lok Yuk bil.4/2017 bertarikh 10 Oktober 2017
[perkara 6-PLC dan 7 –Pencerapan]
12. Minit mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum SM
Lok Yuk bil.3/2017 bertarikh 20 Julai 2017[perkara 5-
laporan PLC]
13. Minit mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum SM
Lok Yuk bil.2/2017 bertarikh 26 Mei 2017[perkara 6-
PLC dan 9-Pencerapan SKPMg2]
14. Minit mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum SM
Lok Yuk bil.1/2017 bertarikh 23 Mei 2017 perkara 9-
PLC]

1
ASPEK 2.1 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2.1.2 : Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang

PGB MENERAJUI
AKTIVITI
BIL EVIDENS PENYELARAS FAIL
INSTRUKSIONAL
DENGAN
i Merancang program 1. Pelan Strategik Abad ke 21,SMLY 2017
pembangunan 2. Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Unit LDP
profesionalisme SMLY 2017
3. Takwim Program Unit LDP SMLY 2017
4. Kertas Kerja Program LDP SMLY 2017
bertarikh:
i. 25 Februari 2017
ii. 8 April 2017
iii. 8 Julai 2017

ii Melaksanakan program 5. Surat jemputan kepada penceramah kursus


pembangunan anjuran unit LDP SMLY 2017 bertarikh:
profesionalisme i. 25 Februari 2017
ii. 8 April 2017
iii. 8 Julai 2017
6. Kertas Kerja Program LDP SMLY 2017
bertarikh:
i. 25 Februari 2017
ii. 8 April 2017
iii. 8 Julai 2017

7. Surat siaran –Kaedah Latihan Secara


Pembacaan Buku Secara Perkongsian Ilmu dan
Pembelajaran Kendiri bertarikh 15 April 2015
Bagi Menggantikan Hari Latihan Di Sektor
Pembelajaran KPM
8. Surat Pekeliling Dasar Latihan Sumber SU Unit LDP SMLY 2017
Manusia KPM – Pekeliling Perkhidmatan KPM
Bil.4 Tahun 2016
9. Surat Siaran KPM Bil.16 Tahun 2015 –
Pelaksanaan Latihan Bagi Anggota Kumpulan
Pelaksana [AKP] yang brkhidmat di bawah
KPM bertarikh 20 Oktober 2015
10. Lampiran Kaedah Pengiraan Hari Berkursus
Yang Digunakan Untuk Perekodan Di dalam
Kod Pelepasan Latihan KPM
11. Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.4
Tahun 2014 [Penggunaan Sistem Pengurusan
Latihan KPM]

12. Senarai kursus/taklimat/bengkel/PLC SMLY


yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017

iii Menilai keberkesanan 13. Borang rumusan penilaian kursus unit LDP
program SMLY bertarikh:
i. 25 Februari 2017
ii. 8 April 2017
iii. 8 Julai 2017
iv Mengambil tindakan susulan 14. Laporan Penilaian Kursus Unit LDP SMLY
2017 bertarikh:
i. 25 Februari 2017
ii. 8 April 2017
iii. 8 Julai 2017

2
3