You are on page 1of 9

CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, PATNA

B.A., LL.B. (Hons.) & B.B.A., LL.B. (Hons.) II Semester Repeat End Examination, July 2017
(Academic Year : 2016- 2017)

DETENTION & PROMOTION LIST AFTER REPEAT END SEMESTER


EXAMINATION, JULY-2017 ( First Year)

List of Detained Students in First Year List of Promoted Students to Second Year

B.A., LL.B (Hons.) B.A., LL.B (Hons.)

Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students


NIL 1504 Abhinav Swaraj
1536 Kumar Sambhav
1544 Pawas
1557 Sandhi Grewal
1558 Sanjeev Kumar

List of Detained Students in First Year List of Promoted Students to Second Year

B.B.A., LL.B (Hons.) B.B.A., LL.B (Hons.)

Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students


1602 Aanchal 1601 Aakriti Bhushan
1609 Amit Dipankar 1608 Aditya Kumar
1634 Priyanshu Kumar 1611 Anuj Kumar
1653 Sudarshan Kumar 1624 Ishan Mukerji
1629 Mayank Raj

Date: 09.09.2017

Prepared by: Checked and Verified by:


Ripu John

Mr. Hrishikesh Manu Dr. Manoranjan Kumar Dr. Pratyush Kaushik


Member Member Member

Dr. Shaiwal Satyarthi Dr. Peter Ladis F Mr. Kumar Gaurav


Member Member Member

Dr. Sangeet Kumar Prof. Dr. Ajay Kumar Prof. Dr. S. P. Singh
Asst. Controller of Examinations Dean, Examinations Registrar
CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, PATNA
B.A., LL.B. (Hons.) & B.B.A., LL.B. (Hons.) IV Semester Repeat End Examination, July 2017
(Academic Year : 2016- 2017)
DETENTION & PROMOTION LIST AFTER REPEAT END SEMESTER
EXAMINATION, JULY-2017 (Second Year)
List of Detained Students in Second Year List of Promoted Students to Third Year

B.A., LL.B (Hons.) B.A., LL.B (Hons.)

Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students


1308 Aman Naqvi 1330 Kreet Prasad
1312 Atul Kumar 1355 Priyank Mayur Nanda
131113 Antariksh Dutta
131122 Ashutosh Kumar
131169 Simran

List of Detained Students in Second Year


List of Promoted Students to Third Year

B.B.A., LL.B (Hons.) B.B.A., LL.B (Hons.)

Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students


1406 Ankit Akash 1404 Akshit Mohan
1412 Himanshu Singh 1422 Rahul Raj
1437 Shreya Singh 1427 Sanket Pandey

Date: 09.09.2017

Prepared by: Checked and Verified by:


Ripu John

Mr. Hrishikesh Manu Dr. Manoranjan Kumar Dr. Pratyush Kaushik


Member Member Member

Dr. Shaiwal Satyarthi Dr. Peter Ladis F Mr. Kumar Gaurav


Member Member Member

Dr. Sangeet Kumar Prof. Dr. Ajay Kumar Prof. Dr. S. P. Singh
Asst. Controller of Examinations Dean, Examinations Registrar
CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, PATNA
B.A., LL.B. (Hons.) & B.B.A., LL.B. (Hons.) VI Semester Repeat End Examination, July 2017
(Academic Year : 2016- 2017)

DETENTION & PROMOTION LIST AFTER REPEAT END SEMESTER


EXAMINATION, JULY - 2017 ( Third Year)

List of Detained Students in Third Year List of Promoted Students to Fourth Year

B.A., LL.B (Hons.) B.A., LL.B (Hons.)


Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students
NIL 1109 Akshay Bishnoi
1118 Ashish Arya
1119 Ashish Poonia
1124 Atul Anurag
1125 Ayushi Amod
1146 Pravin Kumar
1154 Reetika Anand
1186 Vishal Kumar
1190 Yoshita Mulwani
11903 Abhinav Shankar
11915 Anjali Raj

List of Detained Students in Third Year List of Promoted Students to Fourth Year

B.B.A., LL.B (Hons.) B.B.A., LL.B (Hons.)


Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students
1208 Apoorv Tiwari 1214 Isshan Siingh
121005 Akanksha Dipankar 1226 Rishi Kumar
121037 Rahul Raj 1244 Supriya
1245 Suyash

Date: 09.09.2017

Prepared by: Checked and Verified by:


Ripu John

Mr. Hrishikesh Manu Dr. Manoranjan Kumar Dr. Pratyush Kaushik


Member Member Member

Dr. Shaiwal Satyarthi Dr. Peter Ladis F Mr. Kumar Gaurav


Member Member Member

Dr. Sangeet Kumar Prof. Dr. Ajay Kumar Prof. Dr. S. P. Singh
Asst. Controller of Examinations Dean, Examinations Registrar
CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, PATNA
B.A., LL.B. (Hons.) & B.B.A., LL.B. (Hons.) VIII Semester Repeat End Examination, July 2017
(Academic Year : 2016- 2017)

DETENTION & PROMOTION LIST AFTER REPEAT END SEMESTER


EXAMINATION, JULY - 2017 (Fourth Year)

List of Detained Students in Fourth Year List of Promoted Students to Fifth Year

B.A., LL.B (Hons.) B.A., LL.B (Hons.)


Roll No. Name of Students
Roll No. Name of Students 943 MOHAMMAD ESHTYAQUE ALI
NIL 959 SACHIN KUMAR
973 UTKARSH
9704 ABHISHEK SHANKAR
9836 VISHESH KUMAR CHOUDHARY

List of Conditionally Promoted Students to Fifth


List of Detained Students in Fourth Year
Year

B.B.A., LL.B (Hons.) B.B.A., LL.B (Hons.)


Roll No. Name of Students
Roll No. Name of Students 1025 MUMRITA GAURDWAJ
NIL 1032 NUPUR KUMARI
1034 PRANJALI JAISWAL
1049 SHIVANI
1054 SONAKSHI
1056 SURAJ PRAKASH

Date: 09.09.2017

Prepared by: Checked and Verified by:


Ripu John

Mr. Hrishikesh Manu Dr. Manoranjan Kumar Dr. Pratyush Kaushik


Member Member Member

Dr. Shaiwal Satyarthi Dr. Peter Ladis F Mr. Kumar Gaurav


Member Member Member

Dr. Sangeet Kumar Prof. Dr. Ajay Kumar Prof. Dr. S. P. Singh
Asst. Controller of Examinations Dean, Examinations Registrar
CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, PATNA
B.A., LL.B. (Hons.) & B.B.A., LL.B. (Hons.) : II Semester Repeat End Examination, July 2017
(Academic Year : 2016- 2017)

DETENTION & PROMOTION LIST OF DETAINED STUDENTS AFTER REPEAT END SEMESTER
EXAMINATION,JULY-2017 ( First Year)

List of Detained Students in First Year


List of Promoted Students to Second Year
B.A.,LL.B (Hons.) B.A.,LL.B (Hons.)
Roll No. Name of Students
NIL Roll No. Name of Students
NIL

List of Promoted Students to Second Year


List of Detained Students to Second Year
B.B.A.,LL.B (Hons.) B.B.A.,LL.B (Hons.)

Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students


NIL 161413 Hitesh Raj Seyam

Date: 09.09.2017

Prepared by: Checked and Verified by:


Ripu John

Mr. Hrishikesh Manu Dr. Manoranjan Kumar Dr. Pratyush Kaushik


Member Member Member

Dr. Shaiwal Satyarthi Dr. Peter Ladis F Mr. Kumar Gaurav


Member Member Member

Dr. Sangeet Kumar Prof. Dr. Ajay Kumar Prof. Dr. S. P. Singh
Asst. Controller of Examinations Dean, Examinations Registrar
CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, PATNA
B.A., LL.B. (Hons.) : IV Semester Repeat End Examination, July 2017
(Academic Year : 2016- 2017)

DETENTION & PROMOTION LIST OF DETAINED STUDENTS AFTER REPEAT END


SEMESTER EXAMINATION,JULY-2017 (Second Year)

List of Detained Students in Second Year List of Detained Students in Second Year
B.A., LL.B (Hons.) B.B.A., LL.B (Hons.)
Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students
NIL NIL

List of Promoted Students toThird Year List of Promoted Students to Third Year
B.A., LL.B (Hons.) B.B.A., LL.B (Hons.)

Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students


NIL NIL

Date: 09.09.2017

Prepared by: Checked and Verified by:


Ripu John

Mr. Hrishikesh Manu Dr. Manoranjan Kumar Dr. Pratyush Kaushik


Member Member Member

Dr. Shaiwal Satyarthi Dr. Peter Ladis F Mr. Kumar Gaurav


Member Member Member

Dr. Sangeet Kumar Prof. Dr. Ajay Kumar Prof. Dr. S. P. Singh
Asst. Controller of Examinations Dean, Examinations Registrar
CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, PATNA
B.A., LL.B. (Hons.) : VI Semester Repeat End Examination, July 2017
(Academic Year : 2016- 2017)

DETENTION & PROMOTION LIST OF DETAINED STUDENTS AFTER REPEAT END


SEMESTER EXAMINATION, JULY-2017 ( Third Year)

List of Detained Students in Third Year List of Promoted Students to Fourth Year

B.A., LL.B (Hons.) B.A., LL.B (Hons.)


Roll No. Name of Students Roll No. Name of Students
NIL 11934 Kripi Shriya
119701 Aalekh Anand

Date: 09.09.2017

Prepared by: Checked and Verified by:


Ripu John

Mr. Hrishikesh Manu Dr. Manoranjan Kumar Dr. Pratyush Kaushik


Member Member Member

Dr. Shaiwal Satyarthi Dr. Peter Ladis F Mr. Kumar Gaurav


Member Member Member

Dr. Sangeet Kumar Prof. Dr. Ajay Kumar Prof. Dr. S. P. Singh
Asst. Controller of Examinations Dean, Examinations Registrar
CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, PATNA
B.A., LL.B. (Hons.) VIII Semester Repeat End Examination, July 2017
(Academic Year : 2016- 2017)

DETENTION & PROMOTION LIST OF DETAINED STUDENTS AFTER REPEAT END SEMESTER
EXAMINATION, JULY-2017( Fourth Year)

List of Detained Students in Fourth Year List of Promoted Students to Fifth Year

B.A., LL.B (Hons.) B.A., LL.B (Hons.)


Roll No. Name of Students
Roll No. Name of Students 97513 Ajit Anand
NIL

Date: 09.09.2017

Prepared by: Checked and Verified by:


Ripu John

Mr. Hrishikesh Manu Dr. Manoranjan Kumar Dr. Pratyush Kaushik


Member Member Member

Dr. Shaiwal Satyarthi Dr. Peter Ladis F Mr. Kumar Gaurav


Member Member Member

Dr. Sangeet Kumar Prof. Dr. Ajay Kumar Prof. Dr. S. P. Singh
Asst. Controller of Examinations Dean, Examinations Registrar
CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, PATNA
B.A., LL.B. (Hons.) : End Semester Examination, May, 2017
(Academic Year : 2016- 2017)

LIST OF TIME BARRED STUDENTS


List of Time Barred Students in May, 2017
B.A.,LL.B (Hons.)

Roll No. Name of Students


117566 Nawees Akhter
119736 Guddu Kumar
119826 Suraj Kumar
119811 Shubham Raj
15131138 Monika Kumari

Date: 09.09.2017

Prepared by: Checked and Verified by:


Ripu John

Mr. Hrishikesh Manu Dr. Manoranjan Kumar Dr. Pratyush Kaushik


Member Member Member

Dr. Shaiwal Satyarthi Dr. Peter Ladis F Mr. Kumar Gaurav


Member Member Member

Dr. Sangeet Kumar Prof. Dr. Ajay Kumar Prof. Dr. S. P. Singh
Asst. Controller of Examinations Dean, Examinations Registrar