MR.

|SIOR2

NAMJESTAJ POMJERI
,

t 1

f

n ril

MAJSTOR' petaknjiga

|zDAVAE press Maistor d.o.o.
DIREKTOR JuraiJustini.ianovi6 UREDtttK GLAVNT ' TomblavToth UREDNICA LidijaOreSkovi6 I LEKTURA KOREKTURA JagodaBojani6-Cesarec GRAHdKOOBLIKOVANJE Toth Valentina LarisaOre5kovi6 DOKUMENTACIJA I INFORMATIEKA PODRSKA DenisDuvan6i6 MARKETING AlanEckhel ZA GRAFICKA PRIPREMA TISAK pressd.o.o. Maistor CRTE? I FOTOGRAFIJE pressarhiva Majstor LIKOVNO KOR]CA OBLIKOVANJE Toth Tomislav TISAK Zrinskid.d.eakovec rsBN 978-953-7590-04-8 pressd.o.o. Copyright Maistor Vecerniilist dd., 2008. wwwvecernii.hr MAJSTOR PRESS d.o.o., 2008. Odranska 5 Za$eb www.maistor,hr majstor@majstor.hr
pod knjiZnice Zagrebu brdem664069. u Nacionalne i sv€udilisne CIPzapisdostupan radunalnom u katalogu

Tomislav Toth

po Namje5taj mjeri

malim ili koja u dozama otvoriti stranicu vastrenuje temacjelina sebei ne ovisiprevise :a:^o zanima. obnoviti idopuniti. prida S. u dahu..:a o temama kojima stalne jedna glavnih promjene u su od . konadan izbor iodabir materijala bionimalo nije lak. njihsmoiz bogateMajstorove riznice odabrali najvrednije razdoblja ono iz koje jer godina svojim obuhvaca nekoliko znadajem i edukacijskim pristupom putu svijet praktidnih znanja novih i otvara saznanja.' cremaju6i knjige prolistali pazljivo ove smo tisude objavljenih pa -.visenema. publiciKakoimamo dugoiskustvo ureduju6i vrstustrudne tu .a'..je za sebepa ih moZete ditati podetka od i ^a:-eskokce. su formi./*rr/-lr4 Lidija Orc5kovi6 /.od jednostavnoga ::3 avljana uobidajeni nadin k slo2enome.'ra kole prethode slijede ili nakon nje.'r 6"w' po NamjeStaj mjeri . nesvakida5nji izdavadki komOsebujne posadrZaju..e je priliku budete :: .'a2t'i.uz osamnaest godina SAM-u stike u skupili smoiSesnaest u Majstoru dobro znamo na5e Sto ditatelje najvi5e zanima iStoih praktidnih problema. lakoje uglavnom o praktidnoj rijed tehnici raznim u predebit6e korisnorazumljivo i i onima takvo koji Stivo ditaju ne sto.strukturirane kronoloski.laistor trajnu pa godiima vrijednost smovecinu dosada5njih s:arasprodali obliku iu kompleta. da sadmnogi tako uvezanih po ::aleljitrazerazne tematske a dlanke pam6enju. Mnogo togaostalo vani.:'a^ica.'-: r c je toga prilagoditi trebalo vremenu.ia. '. za koji od podrudjima.ADRAT. -.a. Jer. Tomislav Toth '. nudiprirjeSavanju svakodnevnih je glavni poticaj taj pothvat i do5ao ditatelja Zaptavo. s:a.jige MAJSTOR KVADRAT NA tematske cjeline nis. Svaka za o joj :. s.za neku drugu .'no a<osu kn. a<opoglavlje. '. njihjedno. podrudjima.'eudestalije traZe odabrane temepo pojedinim -: potvrtluje premakojojsmo i odabrali i nasainternet-anketa :s'natska podrudja prvihpet knjiga za MAJSTOR serjjala NA (. .nemani striktno a sistematiziranih . nisunastale iednom i Za Doziciji.Rijed urednika grijanje pripreknjiga kojazapodinje naslovom Stedllivile Seriju milismou kreativnoj i suradnji Vebernjim s listom to je zasigurno pothvat.

vec konstrukciju i materijal. milimekoji u oblikovani tar. privladnom ivrlozahtjevnom da u ali poslu oblikovanju prostora vlastitom u domu. jnjeilaj po mjeri 5 . Htjeli to priznati ne.zaklopite knjigu ona je jer poznatog oznaku ovu dizajnera daleko pomodnih od magazina.putdo uspjeha u tompodrudju i zahtijeva brojne proma5aje pogre5kama. nikomu ne strukciji. TomislavToth .. teskoj neprilagodljivoj i konstrukciji zgrade prikopdati prema naSim udovima. uspjeha i udenje vlastitim na Kljud ne poznavanju propisanih leZiu totalnom i niti svih sastava pribora.ali u vlastitoj po Dana5nja nitese izradi namjeStaja mjeri reZiji. akotragate dobrim No... nekoliko pristupa vrlodaleko op6eprihva6enog od uredenju stambenog proslora. vaznije razumjeti je namjestaj stambenom da u prijelazni ili svojevrsna izmedu veza zidova na5eg i tijela. pobje6i u konfekciju htjeli iz odakle smosa svimtimtemama naSih supermarketaje promi5ljatidrukdijim izrade i Mnogo vaZnije o mogu6nostima pa provokativnih nudiizazove su tema koji oblikovanja. No. praksi u ne postoje. ponuda mi ili predmeta se donekle po tipiziranih koji razlikuju materijalu i konproizvodada. oblik pokumostkojitvrdoj. li ce je prostoru Jer. ne ipo namjeni ali inamjeri moZe donijeti rje5enje gor6ine bez kompromisa. pokoji prijedlog bi koji U tomsmislu na6i6etesigurno iskoristivi i u vasem stanu dobro sjeonasvojemjesto. po Ma kakouzbudljiva potraga izloZbenim salonima. uSima Sava ekstenzije i svakodnevnol dinamici. Uspijete u tomu. za rjeje m Senjem vrijednom ili idejom kojanijesamotrenutno velika vjerojatnost vasovestranice navedu pravi na smjer.priklo. gotovo tr2iStadostupnost otvaraju i alata svakomu opskrbljenost priliku se iskaZe kreativnom. u osjeiajuza volumen. Beskompromisno namje5taj savr5eno. recimo usput. odima. pravila ionako u bubanju nekakvih koja.usrecit vassvestonapravite. i urediti stan.Prije 6itanja jeftino praktidnorelativno Zeliteli udobno. Patite od potrebe stolac kojemu li na nosividljivu da sjedite . u a u da prijenos Nekritidki mjera vratio vas upravo bi tamo dimenzijama. u poku5aje. poglavlja knjige nisunapravKonstrukcije u dvadesetak ove ponajmanje ljenes namjerom ih oponasate svemu.. odgovara mjestu kojemu ga zamislili moguc na upravo ste je jedino samogradnji. kupbila je jer njagotovog namje5taja rasplinu svojevrsni rizik tu sezadas nadaizatomljene mastarije. izradi Pri da namje5taja i uredenju zlatneribiceni darobni stanane pomaZu je gledanjerazmisljanje i 5tapi6i. Jedini pouzdani nadin kritidko o prijedlog potrebamaspremnost ponudeni vlastitim i stvarnim da odmah snimite isoretno oreokrenete u vlastititi model.

vlagustoie. popularnm pa i izrezati to6no Pod naporubit vamih posebnim mjeri. je i vodootporna izvedba. vlakana a ivezivnih sredstava vrlo tlaneke obloZene furnirom laminatom. vlaknaproizvod nasem je na inade gusto6e. sami. jer plode No.a su 12. Plode debljine 15i 18mm. Trake obradu za rubova moietekupiti na metre. projzvode odnajfinijih se plode mogu nabaviti razliditim u debljinama knatice i visoke se Sirinama. su vrlogrube To iverice nastale ticapopularno nazvana medijapan. namijenjena izradi lma homogenu po presjeku. iperforirane. veiiniplo6a O znamo zivom lesonit upotrebljavaju izradu seza dijelova ponesto.Zato a se osimmasivnog drvapri izradinamjeitaja. su vlaknatice islidni jeftiniji punog mnogo od drva. sirovina koje dimenzije a od 2500x1250 Ovisno vrsti debljimm. u ipak uglavnom stra2njih stranica ormara dobro (leda)i dnaladica manjih pregrada. obidnu tri Uz od drva. doznati vise stokoliko malo te kosta. te Plode su ploda 2800x1220 debljine mm.ticasrednje za vlaknavernu Ameriku.. a vrlo strukturu cijelom pregrada. su olidene pod visokim neke temeljnom bojom.verziji paks jednom Danas vamu robnim (bi6e ku6ama. ciiene 25do78kn. dimenzije 2750x1830 izolacijskim sendvidem montazne ku6e. se u pogo. Polaiu mm. joj postoji a gustoca je ve6a gusto6e blanjevine prirodnog u najmanje sloja. ili kom. namijenjena kriZnim lijepljenjem pregrada krupnog iverja izradi drvenog i namjeStaja. akoZelite a 6e strojemnalijepiti i furnir. da kupujete plode pregradu komad kako izradili biste sami ili namjeStaja ste se odludili vedgotovnaili za mjestaj. ni. jeranegoli prirodno disto drvo.Drvne plode prirodni Drvoje najboljii najzdraviii materijal. i opremanju interijera. to imasvojucijenu. o i nastaju drveni su otpaci idrvoslabije kvalitete. HOF-plode Fibreboardl.rijera iei6e sve primienjujuraznorazne i viSe drvne ploie. nije ploda svaku svaka za Bilo ugradnju. odnosnokompozitni materijali s velikimpostotkomsitnihdrvenih komadica drvenihstrugotinakoji se i preradujuraznimtehnologijama gdje se uzdodatakveziva sliinih kompoi ploie posebnih nenti dobivaju drvne karakteri ka razliiite kvalitete sti za raznenamjene. Tj novidrvnimaterijali pod. Savitljive a najde66e prodaju sirovoj su. neoplemenjena trZiStu.prije svega treba razlikovati.cijene od53do90kn. obidnog itallivog ljepila naneSenogpoledinu na trake. Ulaknatice je Ponuda materijalabogata pa (HighDensity ovih i raznolika. a od po Namjeslaj mjeri OS8-ploce Medijapan(tulDF) .moZete zalijepiti a ih pomo6u gladala.iuredenjuinte. a su je OSBplo6a(Oriented StrandBoard) noviji 2. malim ili emajliranom stranicom nima prodavaonicama plode po jeloilicrno). stolarije i uredenju interi. montaZnih panela Debljina je 8-38 zidnih ploda uslojenih s mm.u moguimatipotpuno se u medukatne konstrukcije slijepi kao nove karakteristike suprimjerenije na. raznim u Sirinama. melamin profilirani ili ABS.cijske tolije. tipi6an sje. MIE (Medium Density Fibreboardt. morate znali njihove karakteristike iSto od njihmoZete odekivati. su plode proizvodi Zato iverice.dimenzije 3-4 su OSB-plo6e mm.krovi5ta vanjsko koje izradi kao ispod oplodenje hidroizolagradevinske mjestaja. l.. cijene od 10do28kn. prije no negokrenete kupnju je namjeStaja.

. i plastike lima nazivaju i mutipleksse JezTe a suod ilivlakna: lae. trzistu nude a na se u -e(oliko uslojenih debelih furnira s kombinaciili velikom izboru razliditih debljina.me. u istodnoj upotrebljavaju a se iza Bambus-ploie Takva iverica (0. 16-38 mm. cijena je obloZena obostrano mm. fronti -. vrsti O drva ovisi rcijena. furnirom2200x1220 debljine mm. trZistu mogu Na se na6ilamelirane . glatke boje Kadnaidete plode na bezSavova.3. slojevi ploianude visoku tih vrlo Ru dvrsto6u.a tojdebljini 18 plode ili imaju najde66ePanelploee :enesui standardizirane dimenzije ve6ine okova trisloja srednji masivnih od letvica.eselih uzoraka djedje za Plode najde.'omu jezgri itvrdim furnirom izvana. su -zorku mozete nabaviti iiverale dvije u razlidite dimenzija 1220x2440 debljine mm.amjeStaja se podjednako jer primje. mm preUpotrebljavajuza izradu se namjestaja. okume meranti. ipodne . plohe. cljene ovisno drvui debljini. mm. svim nema a ploaama prekriti -:e rubovi mogu melaminskim Postforning ploce ili :3S-trakama odgovaraju6e i uzorka. Bambus-ploce P l o d e u d e b l j i n e 0 . ikrizno a pribora. povrsinskom spojnog Ponekadistom u lijepljeni furnir objevanjske Plo6e s strane. cijene Ponuda takvih u a su vrlo razlicite. od njihse izraduju radne dijelovi lveral danas masovnom industrijom dominira namjestaja.u1e kuhinjama. Talegustoce popularna ili iverica. pregrade. od isprepleteni ezgra iobloga mogu upiti lako mnogo vlage.Sesloinim otoornim melaminom. iuzoraka. je se bez stolaca. u uredima. Lamelirane ploce plo6e proizvode Visokovrijedne lamelirane se duZinskim i Sirinskim sljepljivanjem maletvica sivnog drva razliditih dimenzija. CvrScejednog dvasuprotna ili zaobljena ruba.grada. su do Aziji dvrste.6 pri obloZena furnirom mm)nije oplate betoniranju. mm.su dimenzija sobe. centimetara. Podrudje upotrebe je vrloSiroko: im police. Za iztadu namjestaja uglavnom primjenjujePanelke se . : .. 2750x2050 suod23 do50kn. ploda obloge Prodaje kaosirova (ne. Plode .. d i m e n z i j a Uslojene plode pletenog s 1 vrlo od bambusa su 2750x1220 acijene od 103 110kn.. Debljina impregnacijom i nadinom lilepljenja plo6e rarira 10do 28 mm. ::ravku.Jjeva furnira razliditih Debele vrsta. u dnevnom stovine iegzota.. 3-18 a lurnirana prekrivenaod43do 165kn. hotelima.Panelplodestolarske debljine ili 19mm. Sperploda stforming Najpopularnije izradu su za Taploda ploha nastaje kriznim lijepljenjem tankih kuhinjskih radnih iradnih stolova. Bojama i uzorcima kraja. vlakna Kako bambusa jer rogodna kupaonski za i kuhinjski namjestaj i imaju ve6u vla6nu dvrsto6u 6elika.zorakaslruktura i od drva zidne obloge.suimostri. vlaknatica ikru6esu peteroslojne Sperplode. tica. su l0 90kn. imitacije do namje5taj. nude u debljini milimetar-dva ali a se od aminskom folijom. Sperplode za elemente s namjestaja. a izborom. o u od 86do185kn.eral prilago. bovi je lveral takoder oblo2ena iverica. preko s meksim fur.brusenom s furnira jednog iz lista. Mozete izmedu ivodootporne birati obidne plovila.Primjenjuju za izradu se pregrada namjestaja. rasponu su.njem otporne vrlo tacon-folije sesavija koja . su 2440x1220 a cijena mm. Folije najrazliditijih do nekoliko su boja.plode uspjeSno razliditih debljina. Sperploia od egzota ploca tropskih iz Uvoz drvnih krajeva donio namje i ponudu Serploda dvijede56e od vrste povrsinom i drva.a :ebljine. a najde5ce se isporudujuobradenim rubovima. Obidna Sperplodadimenzija 'urnirana joj iverlca). izraduju uglavnom a se strojnim naljepljivaje Cbidna Sperplodatroslojna. varijante se primjenjuje gradnji koja i pri ploda nasje dobra. jelei smreke hraod do . iverica) pakobostrano ili .e s l a jp o m j e r 7 .a cijene od dimenzijaoblikuju i specijalne se Sperplode. LltE (LowDensity Fibreboard). i op6enilo opremanje interijera. i je povr5ine finoobradene i bridova rijed o poplodama. ploda obradom. s obruSenomLameliruneplode povrsinom.2 8m m . ovisno debljini o i broju slojeva. Postfoming vrsta postforming-ploe iverice : T furnira. ovisio Sce dimenzija 2800x2050 a cijene od 40 debljini. njihse izraduje Od povrSine.

S'oinicaima plastidno kudiites integ tanim elementom zatezanie za te potpornje slitiie od cinkas ugladenom powiinom.. k o v a i o kojise lako nas. bez se obidan krevet.a mo2da potpunodrukEijitip i konstrukciie. se jskojproizvodniia proizvodnju Dobar okovolaksava laganog pbee debljine 32do od poku6stva ipruia nizprovjerenih rje5enja za 50mn ili otl40 do 60nn postavliatii pridvrs6ivanje debljina kojase moZe svih drvai gornjih slojeva.jer znada se namjestaj opremljen funkcionalnim okovima dobiva dodatnu vrijednost. mogu nabavitiikod i V r l o s u p r a k t i d nz a g r a d n j u e r i j s k o g s p n a m j e 6 t a j a . ormar okvirai bezdodatnih nadin. a idejeo unapredenju unutrasnjeg uredenja nastaju tijekom istrazivanja trziSta. Posebno atraktivni mehanizmi kojima se su pri6vr66uju pokretne plodena gornjim lagane kuhinjskim elementima. je Hefele tazvila vijak namjestaja tvrtka specijalni poput zglobova.Zamonla:u takvog primiieniti Nanjeitaj lagan moZe se sai bezokvirc. ponudiokovatrebalibi itekako pailjivo pratitijer svakinovi okovnudi novemoguinosti. razvoj opreme suslava i U za gradnju namjestaja ulazese veliknovac.Samo povezani harmoniEnu kadsu dizajni lunkcionalnost u interakcijuokovimogu inspiriratiinovativna rjehenja za izradu namjeitajas viSe komlorai novomestetikom. stol. ili kuhinjski pretvara viSelunkcionalni kredenc u Toje prvaspojiica u uredaj visoke estetike. kompozitni predstavljaju podmotom materijali se Kot!Idganihkonstrukcija poput pen. lica.. se iDolica konstruiranih laod ormara izbuienih ruDa 3 ganih od plo6a od kojih mogu graditirobusne i se ili 5 mmi dirennose koje velik nov p dvri6ujeu gornji strukture podnose teret stoolvara gradnji pomocu posebnog pristup namjeStaja. vodivariant "aznowsne i okove potpornja vodilice za itd.uda danas a koja dizajnerima omogu6uju sadastih ostalihploia ostvarivanje i najsloZenijih rjeSenja jednostavan na laganekonstrukcije. lz Sirokog izboraserijeokovaza lagani in motionnamjeStaj izdvojili smo nekoliko p i n o v a t i v n i h r i m j e r as p o j n i c a .ekod uredskog nanieStaia gorniih zapovezivanie i doniihplodate polica.a l i i z a o n e varijantu. je Sklapanie jednostavno. o n a r u d i b i . hi Moderni okovi mehanizmi skrivena i su Spoinica spaianie tech-6. nagornjesloieve debljine pripadaju inajnovrle spojnih linije dijelova te 4 nm ili vi6e. boljikomtor nudi i ootimalnu funkcionalnost. proizvodadi Zatosu u industriji namje5taja okova kljudna karika. mehanizama.6ime nekad napora. sloi Hc-odvrtaEa varianta bez plode Inovativne sadaste idrugilaganidrvni umetaka.OdvdaE HC . Tu okova namijenjeni kuhinjskih sastavljanju Tab20HCse slobodno sustavi postavljau iama elemenata. lakoprosjeEni i ne samograditeli prosjeini profesionalac jure za novostima najsvje2ijim promieneu i informaciiama. koji najviSe vole do-it-yourself po Namieslaj mieri 8 .Tab20 HCnadoknaltuie bez prcblema1mmprcnjene poloZaja izbuaene rupe za kudiite(DESNO).Namje5taj lagank'o pero Bezkvalitetnihokovanemakvalitetnognamieitaja. vafianta pruaa Dotrebnu stahilnost a plo'e debtjine od 40do 60mm.

lestai po mjeri s drugeplastidni ispodrubarupedrzi ku6iire dio na krcjevima.whunskaspoinica za sastavljanie ormaru sadaslih laganih od i pbea debliineod 32do 50mm. 'ra. l I . im Ratix20 HCnijepritegnulu gomii sloj ve6ga treba gurnutirukomkozdvije rupena povriini i spoiiti4 mm ispottgonjega slojaploie. Poputntixa 20 i spoinica rcfix 20 je HCnamijeniena i zaspajanje namieitajau jer samogradnii.J sastavl ianjenan ieitaia.bezokvira. Dvamehanizma osiguravaju spoinicuod pomicanja: iedne stnne plastiino kudiite s imadodatnitiplna uskom kaju gorniegsloia. gornjei donjeploEe. iednakkaoi u spoinicirafix 20. Ni grudnjiormaru i policauvelihe olakEava .LUEVO: Mala.U spojnicuratix je 20HCugraalen Euveni isprcbanisustav i ratix20s nagnutim komponentama za prievri6ivanje. s debliinongorniegslojaod 4 mmi viie. povezni Povezuje a M2o-vijak dircktnosepriEZeu sefijamau izbuienerupeod 5 mm.Jednak je i obnzac bu5enia.

ito jedan od najsuvremenijih. Ovisno o okovu kliznih vrata priEvriCuje se na donju ili gorniu plohu stranice ormara. teliine pregrade plastidne i kosepolice mogu se nabaviti kao dodatna oDrema. Tu ie i niz okova za ekcentriine leZaievepa su sustaii za meko zatvaranje kompatibilni s drugim kliznim sustavima na triiStu.aievespajaju se na klizna vrata. Celiini okovi a ekcentriine lei.Sustavi meko za poveCavaju zatvaranie ie sveviae koiisesve viSetraZi. ladicu s Eelidnimdnom ili postoljen. ali i mehanizamza meko zatvaranie pregrcdnih zidova. ito je pametno leienje bududi da je takav u ormaru gotovo neprimjetan. Proizvodi se od visokokvalitetnog ielika i plastike. CeliEni i plas eni viseii sustavi za odlaganje dokumentaciie.poput potpornja eefiEnihprednjih ploia.tima meko mehanizmimaza meko zatvaranieiitiho za zatvaranie komfor pa postaju standard povlaienje krila do potpunog zatvaranja. okvira polica.vodilica. rupeprcmjeruod 3 ili 5 mm. Silent vt-40 vofiront okovi za klizna vrata pomiiu dvoja-troia vrata debliine od 19do 28 mm. 10 . MehanizamIeZina laganom sivom plastienom kudiitu visine 55 mm i duljine 330 nn. a dostupan ie u nekoliko boia. Dostupni posebniokoviza ekcent Eneleiaieve su rotula 40 i 75 infront. ViseCi okviri boinih vodilica po izbotu dostupni su s modemompredniomstrunom. u za Onne sluzisamozapriivri6enje spoinice 20HCu tab seriiskiizbuienerupeve6i zazatezanie klasiinihspojnih poputplodaza instalaciiu potpornia elemenata zgloba. Toje univerzalni koncept zajednostavnu koncept jednostavr primjenu za LUEVOI DESNO: Variant je instalacijski S+ sustav Wilagoiten tetetima do 70 kg. galvanizirani LIJEVO: Vaiant HCje poseban vijak dostupan dvijeverzije. Dodatna trazi.eaki u gotova se wata. variant S+je lleksibilan i rucionalan instalacijski sustavza uredskinamje'taj.Hebb ie razvio novi sustav okova za drvena klizna vrata na orma ma.Nudise i Shok izbor dodatne opreme. spojnica u namieitaju sastavljenom od sadastih ploia. okovi totula 40 i 75 mixlront i rjeienja rotula 50 i silent vt-40 vorlront.Dodatna je prcdnostito zaiti'uju namjeitaj i okove pa se ve6i klizna vrata opremaju veDase ve6 kliznavrata . police za sklapanje. Mehanizam ugraitujebzo i lako. Ttakeza oznadavanjeormara s poslovnom dokumentacijom izradene od ielika i plastike omoguCu u lakie r ukovanje. Ukratko. Zbog samozatvaraiuCeg mehanizmaklizna vrata omara i pregndnih zidova viae ne ostaiu pritvorena. i VariantS+ se moZedograditi u iiroku .To univerzalni okvira i polica.

va ant pa C+onoguCuje tleksibilnost se svakistolmoze i Ndesiti prcmaonoiili onomutkozanjim sjecli rccli. U zlalarnamawedima i se ees'D p nienjuju elekrcniEki sustavi zakljuEavanja kako bi se zaititili vrijedni prcdnetiidasesp iedi neovlaitenipristup vainim dokumen ima. ovisnoo zahtievimaKostu namjesiaja ostaje nepiomijenienproizvodi po se isti dio namjeitaiasamo razlikuje se unut//as konfigurac njoj iji. nema do Ako trainicama jednom napaianja eneryijom s vodilicom montiranima kllznavratase na kugliEn leiajevima. dosiupan a ie u uobieaienim boiama uredskoginstalaciiskog sustava. moZe SDL se popotrcbi prilagoditi selakougrcltuie: elektromehanieka bnva i ostalimsustavima ugrcltuje ispod se kliznih watainfrcnt s taEnogprolila duljine Dodnim traenicama. Tako LcD-ekran do se poloZai-akoga Zelite mozeokrcnutii u horizontalan spremiti gledatitelevizijusano ili sakiti u plitkupolicu. poputladicaza uredske polrep5tine. poaze napncvrscene prostori traeniceabor-vodil I ice. daje to postolieietovskog Bilo stolaili. nm pouzdanimbrzimnadinom i sastavlianja bez alatamoZe pri konstrukciii se namjeitajauitedjeti i Dunowemena novca. variantC+ie pro'ireni modulamisustav prcgrama ant koiise moie konfigurinti na va GzlieitenaEine. sa ili otmaratakodaje ElenrcniekisustavSDL potpuno skiveno. za okovkliznihvrata uoraatuie u klizni se labon infrcnt.za elehlroniiko zakliuiavanie kliznih wata staklenlh vitrina je odgguof. plastienih ili celiinih plitkihladicaili sustavi ladicai razliiitih vodilica kakobi se lorminli raznimodelipostolia. Tehnieki bisersustava inovativne su iednodiielne voditice i bezmehanhma iersu htlica i dijelovi sa jednozadrugo.kliznopero. koji se.KadpoZelite potegnele po iipku. Drugi jie posebno osmiiljen dio brave. Uodulisu dostupni Sirinama 292mmdo 762 u od mmi dubinama 360mmdo 730mm od manje laganije sueen i tlat Elevaoredo mase 12 kg. vodilica tihih zameko zatvaranjeladica. Nosivost velikihterctdi kliznirad vodilica potvrltenisu cenitikatima sai bezmehanEma o kvaliteti LCA.s podnim SDL-brave.Labon Diotil6bot-kuiiSta.Toie Aruikompaktni i sustav vodilicamaugraitenim s i mehanizmom predinshliranih funkcionalnih dijelova.stolau projektnom uredu.--. SamtelevizotDtiivr56uie na televizor se aluniniiskuSipku noZese okretatihorizontalno i i veftikalno 180 stupnieva. centralnog zawiueavanja. oma Capri'vrideni plike ladicei U konstrukciiu moguugraalivati se sistemske ladicete sustav centralnog zakljuiavanja. i DESNO: Novoj generaciji okova pripadaiu i produini oketni nosaii za GOEE DESNO: I Danas i ie tegko zamisliti visokokvali|€tno opremanie trgovina bezelenroniikih na Drava watima .Moguse kombinhati od raznimoduli. watapotrcbne dvije 6 su mase 25 kg. Va antC+izraduie iz se visokokvaliatnog ielik i pldstike. 110mm. variantC+ Sustav postolia skladu konstruiran za postavlianie u ie s timzahtjevima. Jedinstveni sustav SDL sleedind door lock. nakon Eega zaslonmoZe se okrctatii naginiati aelii. nap mjer. je prikladan staklena Zadvokrilna za klizna vratadebliine do 8 mm. Zaptavo.na ve6u sve potaznlupt otmans kliznimwarimaStede po \amjeSla.?' \ odposrebrcnog aluninija. automatski im zakliuiavaiu Sustav za i ne moguostati zaujueavanje izuzetno otvorena. zamlenlulu Pla'ti'no ku6iite brcve Rlasidne omare s wezujese u bazuvitrine vratima iarkama.Produzni nosae za dvrstostojiu svoioivodilici paje prikladan ugndniu ne samo regaleveC ko nosad i u tetevhora spavadoi u sobi ili kuhiniiteza ugndnju u kampere kamp-kuCice.Sve komponente dolaze istogproizvoilaEa od i medusobno usklaitene. izradenog !l vitina i omara. od se Spaia nagomiuili tlonjuplohu policeormaraili seNi6vri6uje na bodnu priEvr6Cuje stranicu.LUEVODOLJE: urcdskog I kod namieitaja neksibilnost vaZnu ima ulogu. znaeida instalacijski su ito suslavsawienofunkcionin i daie vrlopouzdan. lnstalacijskl sustavsastojise od tri osnovne komponente. mieri 11 .

alikonsttukcijesu mnogo lakie negoliod punih dtvenihploia. To otvan at' 9 mogucnostr --r'4 "--:- pr oiekt hani a i urc denj a. Na taj naiin stvoren je savrieni sklad uklapanjem televizoru u modemi nanjeitaj. ploie KakosaCaste imaju toleranciju do 1 mn mozese kompenzircti p ozicii ska razlika Rakobi se spriieiili ruZni spoievi. Sluzi za spajanje ploia koje sadastih imaiumalu masu. Kutni i zglobni spojevi omoguCuiu instalacije i koje nisu u istoitiniii. s ravnimekranom(iirine do 1300 mm.s gomjin sloiem debliine I mm.-q% tu tr t I \. Temeljisena vec poznatoi spoinici za radneploie.-.To se odnosi na sve razmieataieili kutove. Sustavdizania i spuitanjanamijenien ie kuhiniskim elementima koiise dosad nisumogli p riIagodavatini sp uitat i na iednaku razinu ispod rudneplohe.a time i pri lagoditi individ ualnin Zeljama. Sluzi a spajanje ploia debliine50 i60 mm.. No tim se uredajen mogu i okrctati pa i nagibati-zaslonse moZezakrenutido 180 stupnjeva nagnutido 12stupnjeva. Gornii sloj debliine I mmie trenutaino standatdna vrijednost za radnepovrSine. Tv-liltom se upravlja pomoCudaljinskog uprcvljaia ili ruino. ali su snaZne. Caiice se postavljaju u standatdnu rupu za i buSenie u udubine ploia koje treba povezau. S pravilnimrasporedom tereta. plastiine iediniceza podeiavanje visine i viika s predinstaliranim metalnimsegmentom i n"arovaSenog ruba. Maksimalna visinaie 675mm. Hdtelenudi raznepodizne sustavezahvaljuju6i kojima se tlat screen-televizori mogu uklopitiu regal i popraviti estetski dojan ambiienta.ivrste.nestaie!Zanimljiv ie i stol koii se prcma potrcbi moZepodiaina staiaCu visinu.pogotovo kadje rijei o starijin i invalidnimosobama. Okovse sastoiiod dvijeplastiine iaiice. visinedo 82 nn i nase do 65 kg) mogu podizati i spuitati u sobnom rcgalu.Stup sep ivti6uie ina zid. :. maxifix 35.no moaese ograniiiti u skladusa zahtjevima.jedan stup izdrZi do 60 kg. MoguCesu naknadne prcmjenei dodaci. maxifix kuiiita. Novi maxifix 35 HC je vrlo cijenien zbog j ednostavnog rukovani a i integ rune oryemeza podeiavanjevisine.on je iwlo snazan. a gomji poklopci od cme plastike. Pogodnaie za spajanie pod kutom od 90"s okvirom na jednoj strani. mozese istodobno povisiti ili snizitiza 16 redova. i Maksimalna visinana koiu se televizor moze podignutije 965nn. Razli6iti poloZaji mogu se prcgramitati i resetiratiuzpomoc memo jskefunkcije. stare televizore.glomazne. LIJEVO: Televizorisravnimekranoms LCDi plazmatehnologiiomsveieiie zamjenjuiu u dnevnomboravkuklasiine. ldea stup sadnudi tu pogodnost za ciielu kuhiniu: kompletna radna powiina. na postolje ili gornji dio namjeEtaia. vrlo izdr2lj ive i fleksibiIne. ukljuiujuCi sudoper i Stedniak. za dvostrano povezivanje na dviie strane bez okvira izmedu rubovakuta.DOLJE:Sustavi podizania spuitania i za ugodno Zivljenie bezikakvihWeprcka svesu populamiiidio modernog namieitaia.ravnekuhinjske dijelove. tz Maxifix 35 HCie nainoviii dodatak obiteljispoinicaza sadastepbee koja je na lnterzumu'07 osvojila nagradu za visoku kvalitetu(DEsNo). Okvhi su od plastiticiranog nehrdaiuCegeelika. Vettikalna tupa ie toliko duboka da se iaiica dodatno mo^e primiti na gomji sloi na suprotnoj strani. Vrlo elegantno rieienie ie elektriini podizni sustav pomoiu koiegase LCDi plazmatelevizori idea+Tv. Sustavdizania i spuitanja nije iudo samozbog kompaktnih instalacijskih dimenzija i tanke konstrukcije . Pomoiu podiznog idea stupaiz Hefebove serije vitatlex uz dobru ideju moZeteklasi6ni nanjeStai t.poput onih kod kutnih spajania kod kuta od 135'.. Sve vi6e liudi otkriva prednostistolovai radnih povriina koje se nogu po volji podizati i spuStati. Taiinovativnimateriial ne zamjeniuie ivericu. ito omoguduje raznovrsne upotrebe ovog uredaja. kuhiniu oblika slovaLiliUisredisnje kuhiniske radne povrsine.'- I !F pretvoriti u moderan koji Ceimpresionirati stare i mlade.Zanimlj i va ideja je Wostor za doruikovanje podesive veliiine na kuhiniskom pultu u koji se moZe pospremiti potteban sav pribot koji nakon doruika iednostavno . B I' . U usporedbi sa spojnicommaxitix35 viiak za povezivanie lagane varijante izraduje se od eelika u heksagonalnim ploiama. Osim utiinice za televizor s automatskim gaieniemnuditakoderdodatnuutiinicu za napajanieopreme koia se moZeugraditi u namjeataj. Namjesiajpo mjer ? I I I .. U modularnom sustavu moZese kombinirutido 16podiznihstupova.'.a dobila je mnogepohvalezbog j edno stav nog rukovana i i ugradbenog sustavaza namjeitanje visine. a ptoizvodaii i dizaineri kuhinjskog namie'taia takodetimaju Sircke moguCnostiza nova rjeienja dostupna pritiskom na gumb kada se podiiu i police i otvaniu lak pristupsvim povti i nama.

a polako i meko zatvaraiu.g 7 I I I r -_ Okovii drune ploce za samogradnju panel-HDF vrstedrva. Uzstandardne i ostalih drvnih Dbea s velikim izbotom kutova i zavrietaka te spojnih elemenatakoie moZetenadi u drvnomcentruSiZe-Kupres je i bogatizbor okova tu je iz programaSalice. . i . S takvim sustavom koii seiednostavnougraduieormaricnemaokovana boinim strcnicama laoanose olvan.Posebno zaninljiv noviflapsustav okova za vertikalno otvaraniejednostrukih vrata na viseiim ormariiima koja se lako podizu.funder-iverala. J r l e i t a lp o m l e r i .

lewe sve duljine zajedno ba prepiliti odjednom.dovoljno za a jedinstveni podetak komad. oslvarivuku6nim imajoS teze u pravokutni uvjetima: su prerezi iravni dime svi konstrukcija ima u svakom sastavu zajamdenu pravilnost. treOsim toga. za oblanjane krovne Ietve. glatke pa Oblanjane iobru5ene. Pritom 6etestedi osnovnoiskustvo izradi bilo kakvogkomada namjeitaja. se na kaonoge stolove. naprimjer mozaikom odkrhotina keramidkih olo6ica. pa 6evamodmah izrezati todne sve na mjere. i a su Lelvu pravokutno svoju kojanijeprerezana na uzduinu osne moZete kvalitetno sastavitijer uvijek ie strSati nekamo Pri ukoso. su ipravilne.. konstrukcija izgleda cijela knuto neuredno. ih jedino popredno prerezati todnu morate na mjeru i podpravim kutom.. koji osim za je dobre voljedovoljno minimalno majstorsko iskuslvo i osnovni koji alat sigurno svaki ima hobist. potrazite Svepotrebno izradu za u nekoj robnoj kuii s dobrim izborom materijala opremanje za gdje piljenja interijera nude iusluge ikrojenja.. jednostavni Kod ku6ese najlak5e izraduju je izazovan komadi namlestaja. pristaju gotovih A sastavljanje komada dobro koji jedanuz druginajve6e zadovoljstvo je stolaraamatera.to je posebno A vazno sastavima u jednelelvemora gdje6elo uredno nalijegati na bodnu Ako i najmanje stranicu druge. i vi takav Uz orikazanu strio-izvedbu mozete stoli6 napraviti jedan za dan. Jednostavan niski moZete izraditi jedan i za dan stoli6 ga ukrasiti kako vamdrago.Stolic za podetnike Kadprvi putodluEite uzetialat u tuke najboljeje da jednostavan predmet poput ovog odaberete krajnje klupskogstolidaizrai[enog debliihletvi koii se lako od nuino pri sastavlia. stegnutejedan u 14 po Namjestaj mjeri . bez Za takvepotrebe imati trebau ku6noj radionici postavljenu odgovaraju6u ili kruZSablonu dobro jednake nu pilu.ugrozeni isastavi.. setupojave pomanepravilnosti. rezanje ikrojenje dijelova Strojno sastavnih jednu prednost. sastavllanju konstrukcije gre5ka polamilimetra kojaimaosam uglova od moZe multiplicirati se domjere stoli6 moZe da ne stajati klackanja. je kupiti Najpraktidnije strojno letve obradene pravilnih dimenzija kakve prodaju metre.

odvrtac. za gornju je plodu stola najbolje upotrijebiti OsB-plodu izrezanuformat u 40x40 Akona cm. letve 5x5 prodaju u duljiOvisno trgovadkom o centru. gornjoj nenamjeravate plohi izraditi mozaik odapo neko berite Zelji drvo atraktivne strukture.tipli. se nama 2. kraju drvolakira npr. ljepilo. lzradujete li mozaik pakoblikujete deili neki provjerite korativni od materijala. ljepilo drvo stezaljke za i drveni depovi gurtna.a dva36 cm. sendvid raznih kako unutradnji bio bi okvir debljinu svakog sloja (spuSten) gonjeg dovoljno udaljen od ruba stoli.Tesetanje pridvrsduju unutrasnju gornjeg i na stranu okvira oblikuju solidan obodni oslonac plocu za stolica . vijci. njih treba otpiliti osam od od jednakih komada duljine cm (zastranice 40 gornjeg i i donjeg okvira)cetri komada duljine 35 cm(zanoge stolica) . proTugre5ku 6ete znat vi. OSB-pbea40x40 cn.a povezuju detiri ih od Ietve 5x5x40 cm. (35x50 Trebaju dvapravokutna vam crn) okvira koje za dvije nasuprotne boane stranice. primijeniti imaterijal kojim lakirali lvozete ste parket sobi. L svim bude pogledate i cdeze primijetit dase Kad 6ete slike podijeliti konstrukciju jednostavno moZe u cjeline. 6e malo odstupanje zamisljene od mjere gotovo biti neprimjetno.dakako.. Tuje osam komada5x5x40 i cm ietiri komada 5x5x35 cm. a sastavi uredni. na se bezboj(prozirnim) nimnitro-temeljem i bezbojnim nitrolakom nekim ili lazurom. su 40 letve da duljine cm. ilizatezna . o tome i tanjih letvidebela ovisipoloiaj gornjeg caunutar okvira stollia. Najvaznije da stolii le pravokutan ravninama.dvijeilitri kvadratidne presjeka cm.za sastavljanje treba vam buSilica.. samo dokje kritidni matradi ne6e zapaziti.Dijelovi pripremlieni za sastavlianie osnovne konstrukciie.5ili3 m.2. ZanaS treba nabaviti: stoli6 . kvadratidnu Teokvire dvije dine noge duljine cm i dvije 35 preostale letve 40 cm. 6e'te pa tonu u dobiti u jednakom sve isjaju _ ealaj po mlerl IJ . ceie povezati (40 duljim komadima cm)ioblikovati prizmu. Tuvaljaunaprijed koliko na kraju znati 6e biti jer ploda.. uz njihvamtrebajudetiri i komada tanje od presjeka Ietve 20x28 prieemu dvakomamm. (tipli). pa komad..

Pretjerate iz njih 6e izbitiliepilo koje li.. Odnah ga obriiite kakopri nanoienju lazurcne bisteimaliproblemas neupojnimdrvomi svijetlin sastavljene mrliama. Pomoiu Sablone najptijetrcbana svim letvama za 5x5x40 izraditibuSotine dt veneeepove cm debljineI mm (ili 10mmL Dva-trilaganaudarcaiekiCemnabit ce eepoveu buiotine.. Pritomse moZedogoditida iz sastavaizbiieljepilo. to . Ponekiudaracplastiinim batomneCete izbjeci.ljepilose uviiek uliievau buiotinu. Prekratki pretanki ili iepovine nudebai pouzdanspoLpa buaotinamorabiti dubokabarcmaetiri debliineeepa(tipla). valia obrisati. od iepa nudi i prostorza viiak liepila.Ttidiiela boine stranicestoliCa su DodDravimkutom. Kako bistedobili eisb i ravne sliubnepovriine u sastavuljepilokoje izbija uz eepove odmah Buiotina dublja obriSite.Pravilne buSotine za drvenih uljepljivanje 6epovatrebau svim sastavima izbuiiti na od iednakomrazmaku rubova. do dubinekoiu odreduieuskivrh boaice. Ploeicaod tvrdogdrva 5x5cm s dva komada aperpbeeoblikuje praktienuaablonukoia olakiava taj precizan posao. U pravilu...

. prieemu Ceim liepilo ispunitiuzduine brazde na povrstnt. -. ito odgovataprimjeni. ' . : .ie . Stoli6je okrenutna bok.1oguse pomaknutini saviti. .Tada za susjednestranice letveiztaditeSablonu s dva poloZaja otvora kojiosiguravaju mimoilaienie iepova u clrvu. izbiegnite njihovo sudaranje u buaotinama. .a dulieletveod 40 cm postavliene po uglovimai nabijenena su iepove.Za to je jer -' asno iepovi su tijesnonabjieniu buiotine .. I Iedajte okvir i obrii iteljepilo.Sveneptavilnosti .. boiniokviri imaiu vaniskumieruod 50x35 cm. anom ie odredila polozaj koia aepova eetu na .tavani u drvenim i Ii cepovtma nalvazntle je prcnoaenje oznaka za stedi6tebuiotina. Kakosu i svi diielovijednakogpresieka.uienju mogu se napipatipod prstima.sveseslaze. no -aite pokuiavati ispravitiih nasilu.tu je. Ako su vam iepovi prcdugaiki. . Pripremite drugi boini okvir... . a su otvori jednojletvinapravlieniistom na s . kakobi se na dnu nailo mjesta viiak ljepila za .. Stoie .CutisnutoqtiDla. P-rsas.a I oKuJeugodno.tina marabiti malo dubljaod polovicedrvenog . :... .:tajusliiediieetvrta stranica.. 17 .Nakon ulijevania nalo ljepilau buiotine tukom se utiskuiu 'epovi...

a iepoviu osi letava. Tu umetanie imamodva komada duljine36 cm idva komadaod 40 cn. dobili smo ivrst okvir stoli6a.Na rcduje postav an e unutrcinieg Ii j okviru od tanjih letava (20x28mm)s kojim cemooblikovati pouzctan oslonacza ploie. Optimalne razmakemoZeteodrediti i podizaniem letvica. i na na . vijakaptimienaakuodvrtaia treba viaeod pet-Eest Cim vampri sastavlianiu iwemena...priteqnuti okvi. Kako stolic postoliu ie je po mozetigapremetati 2eliisastavlianie krainie iednostavno..zulieva letvicuvijci 6e dobto. diiagonale sve Ako ie konstrukciia ietverokutamoraiubitijednake. poitedietizamora.okvira Pri postavljaniu 6etiri trcbakontrolirati uglai osamieqova...Toje nasupr6tnih trenutakza minimalnekorekciienasilu 'posiiednii zaliiepljene Kakobi sve bilo 'vrsto i kruto svie2e dijelovetrebana nekolikosatiosigurutistegama Kad se ljepilo osuiilo. Ako vam iznad tih letvica treba viie prostorado gorniegruba. Sveide brzo' a nalijeplienu mo2eva.moZete upotriiebitii letvice presjeka 2x2 cm. Akoie iablona u redu. Na c eZuse iasno vidi priiwi6enie unutrainieg okvira od taniih letvica. Namjealajpo mjeri 18 . pravokutna.. ne6ebiti sastavljanje prevelikproblen.

sastav i6 a nttrnuznucvrstocu konsttukciie. . Kakoje konstrukciia izradena od letavapresjeka5x5cm. b Ir*tr priivrstiti 6avlimailiviicima.alijegati bez zapinjanja i krivljenia.oKrugre. bez dobrog izbon stegai stezalikineaete post i-trcjno st. : r e s t a lp o m l e r i izrades Naprcsjekuse iasnovidijednostavnost Ploia ie tipskimelementima. upuitena za debliinu mozaik i stakla. mjere se lako izraeunavaiu a brojke su uglavnom .pa 6e vijci lakopro'ikroz letvice. dugaekese stege sigurno isplaCuju. no Taiokvirmoaete naiboliaie kombinaciia ljepila i vijaka koji Cesliubne povriine s ljepilomstegnutikolikotreba.. dobro ie taniim svrdlom naptaviti prcdbuienja. F it t9 i.il t rl L Iako mnogi vieruju kako se s obiljem strojeva i elektriinogalata rjeEavaiusvi problemi. 19 . Ako uvrcete vijke. PIoCa mora .fl 23 Jnetanje ploie. Toje dodatna proviera rravokutnosticiielekonstrukcije. Ma kako skupe bile.

taiu.stol a-dob t cete vecupovlstnu koju oblikuiete po Zelii. Cela vertikalnih letava (ietiri noge od 35 cm) trcbaloie nalo pobrusiti kakobi se tubovi sa uiednaiili s letvamaokvira.ilibocu. bolieie Ostalemanieneravnine aio maniepritiska. Ii 6etiri i iC i ednaka. razmjeatatCete ih bez muke. obrusitiruino.kauiaveca povrsrna ootaganle. moiete oboiiti Na kraiu .. Trebali vam u dnevnomboravku ispred... iiestih dodiraruku drvo m6ie posivjetiod praEine 20 Namjestajpo mjer . Timesve postaiekruce. Kakoie stolic napravlien kao Podloga za izradumozaika. . 'napravite Stoviie.a sqoi.. namaje prirodnaboja bila je Premaz nuzanier nezaSticeno sasvimprihvatliiva.zawini radovi.ne propusn Dolu.Brusi se lagano. Jednostavna konsttukcija za brzu izradumami ina nove pothvate. pa svaki dostmo'e -povriinu imatisvoiu za Salicu. DodatelistoliCima kota6i6e.Konstrukciiu no zaStitiimlazurom.Ploia se tankimvijcima priivricuie za unutrainii okvir. za dimenziie moiete prilagoditiit?kvim potrebama. Pbea je po oboduosigurana iliepilom. taniuri.

pritom i a pravokutni su svizahvatiili apsolutno ili pakusmjereni precizno pod odrcitenim kutom. najbriei naiuredniie sastavlianje omoguduju elektridne ruene glodalice. Stoga 6istei suheRrpice apoeinjite s liieplienjen! bez ne BAIINISTO1 ZAST|TITE. POSTO1JEM Zaizradukompannihkomada pri obraditrebaiesto koie preokretati.Pri buienjuu mekom drvu ostavlja manjetragova i od. Bezbojna masa zapuni je a postaje jiva eimih pokuiate prck ti lazurom. '.E € 21 . Jednompostav i paramet ljen osigurcvaiu bean priienos sveostale na pa dijelove. wlo lakoje ta tehnikaskupliaod obiEnih Eepova. recimo.Napravlieni i su od usloienih preianihlisfieadrvnih i vlakana.lakomlazurcmmudrc zaitititistol i jednostavnim postoliem komada od iveala kojemu s donje se p glave sttane ewstedviieiednakodebele letve.plastike. je buailicom. brcineprcdnostito obilno nadoknattuju.amjestaj mjer po . zu kruti i ivrsti. s vaZno daoni naobie stranesastava podiednako udu dubokou drvo.Nanjimase lakoodrcCluje dubina. Kombinaciia Eablone Eepa i daie iednostavne uiednaEeno dubokebuiotinenapravimmjestima. proizvode raznim Keifs. bez opterecenia sastava vlainim liepilom. s je Kadse sastavlja valikstim drvenin Eepovima. ljepilon... moguaem optere6enjuvrstidrua. pore.I KRPICA ALAT JE Prindu s liepilinaa drvortebaiuvati svevidliivepowiine u blizini sastava. za Neuredne nrlje i kapljice liepilapokva t cedoiam svak6m na tamnom kon6auarvit.i danas se u oblicima obiEno ptikrojenibeno i su glodalice. vk Tada prckasno bilo kakvuintetvenciiu. miesla kojina ihje drvo a na upilogotovosu neprimietna.Sirina smietbugotine. pri sastavljanju teba samo utisnutikeksi ljepilo. zaoketati i naginjati a pritomserudi viicima. jet neugodna sebrzoosu5e. Praktidno rjeienienudiobiaanpluteniiep koji se natisne na svtdlo. SASTAU1JANJC KEKSTMA Najsiguniie. odrealenom modelu Odabhu seprema vrsti sastava. Gotovo nemaliepilaRoje povrSini i na drvane ostavlja nekakav Akrilnasu ljepilaposebno trag. pomakapostolie Osimpraktidnih malih vamomoguCuie i siguranpriienossvjeZe sliiepliene konstrukcije. viiak trebaupustitiu drvo.Dakako.

i precizno nareiu strojem. izgleda. zahtijeva te intrigantnekonstrukcije painje i strpljenja.clrueni ili mev)tna cqevpfovucena koz sredinu. se Da postolje ako I prilagbduie kvadratiEnoi iztluZenoj ili stolnojploai. gotovu uslojenu porubljenikomadiveralaili staklo.a od ploda debljlne 28 visine cm pokriva 52 i najprikladnijeoblanjane postolje su Najjeftnije debljini. ovisi njihovoj Na gornjoj slicistolic letvama cm. oblikenudi samogradnja. rupana sredini da busenje letava. 6e kroz visina stoli6a odredit jedna drugu 2 cm. su gododabrali.iedino. 55 ne s plodom) bi smjela dugadkih letava. letava. Sto Dvijeploie povezuje Etap . razmislite nekim prosje6no li s treba uslojiti Uspijete postoljem visoki stoli6 svakoj u prolaze projektima. stuaCenih 22 po Namje6taj mjeri .no ukupna jamdi vrlo prema5iti cm. lelava 13 debljine cm.izrada Unato. kojeprividno Plode drugim 3.Visinu konstrukcijski no potpuni uspjeh trik.Stol s postoliem od letava je Niskistoli€ ispredkauia nezamjenjiv a dio dnevnog boravka.Naimanj i ploEaovisi kutizmedu o najmaniem razmaku izmeitu najdoniih letava. od slijepljenihletavamoiete izraditi ploEa postolje stolif od uslojenih za jednakrozdrugu. 4cm 90 kako nijerijed letavadebljine iduljine ili100 najbolje tu o hrastovine. zna6i vamza todno sto odreduje debljina io plodi stoli6a. bukve sl. Plode zakrc6u se slobodno okoosovine. im lakomijenjate jednostavnom izgledu. lpak.Nato dosta poloZiti moZete originalnopostolje ploiu od mekogdrva. su Uslojavanje na i postolja moraju dulje zna6ajnije izgledfunkcionalnost.Kako l4jednakih islikamatreba barem letveod nasim skicama na tr:istumoZete na6iiobradene cm. no mm. najoriginalnije Naprimjer. kupljenih postolja iukupnu duljinu letveukupne broj slojeva Za izradu trebanabaviti je 4x5 s Sto o duljine 20 do 30 metara.a pritom koje prolaze kut. je da vamih prikupnji nekoj skupoj konstrukciji ekskluzivnog gre6ke utjedu ne kra6ih komada Pri krojenju i od sasvim dobreletve smrekovine.ili24letve zanimljivo rjesenje.5 debljine npr. postolja prikazanog na vamza izradu 2x4 krovne letvepresleka cm ili 3x6 cm. ne biti Dvije dijagonale je (zajedno letavakriinim provladenjem svojevrstan vlsina stoli6a od 100cm.

naizmjeniinimprievrecenjem duliih i krccih letavana niihovimfuaievima. Ako nisteviini slagalacama.-.kako .Jer. drva ne bi raskolilo.je )d svega najvaznijeprecizno busenje rup" r" o"o. raditeudvoie. to nije no nuZno. letvedebliineoko 2 cm naiptikladniji tanii iavli Za su . su Za letvedebljineoko 2 cn najprikladniji tanji aavliduljinedo 3..lstodobno.ova razlikau prcmjetima olakiat ae vamprovlaienjei u sluiaiu da stepri bLtAenju i j anj i. iavli se i u susjednimslojevima zabijaius izmakomod nekolikocentimetara. ploce sastavljene postupnoprovlaaite dulieletvedruge ploie i sljepljujete ih umetanjem kraiih komadanaiednom kaiu.a slijepljenisaslav je iavlima ne zahlijevamirovanjei sastavljanje bEe.lmateli dovoljnoveliku lazuromili bezbojnim rcdnuplohu. Ljepiloza drvo nanosise u tankomsloju. sa stezaljkama. a mrlje ljepilana drvu teakoie prikriti lakom.".5cm. P izradiokretne konstrukciie naiprije trebapotpunosastaviti jednu usloienupbeu.Dokiednaploia u naidonjem naigornjem i tedu ima . \ako biste dviie usloiene ploce od letavaprividnoprovuklijednu krcz drugu.!ve se niZunaizmieniino. .U naidonjem redu trebaostavitiraznak koji ' ie manjiod 10cm. totno.5cm. kakobi naeinsastavljania naizmjeniCnim otvotimabio s Jljiv u svim slojevima.r'rr. sliepljivaniem svih Ako radite letava.:.dt uga u najgornjem redu imanajkruceletve : emadolieletvu kojaje 4 cn dulia. prizabijaniueavaladeblji aekicamogaaizbitina binanos pod udarcima povriinu. Cetii ruke mogu viae. Pritomih ne valjazabijatipo simetraliletve veC do cik-cak.Istodobno..stabilnost 1.iavli se i u susjednimslojevima zabiiajus : rakomod nekoliko centimetata. Bupeizbuiene toino na sredini letavamalo su veCe drvenoa veceod drvenog Stapa.Osovinune trcba Kakota osovinaptolazi kroz trinaest letava."/ utiecati na. Pritomih ne valiazabiiati po simettaliletveveCcik-cak. nakon Iijepljenja priiekajte da se ljepilo potpunostvrdne...po sreainitetara.kakose drvo ne bi raskolilo.tliine 3.astavl u malo progrijeail Siriprowtinecebitno.Slijeplieni krcj utvrstite stezaljkom.. s.:rne letve(duljinebarcm90 cm). metalneaipkeili cijevi(O 10nn)koja spaiadvije usloiene koja spaja ploce. Naj brZei najjednostavnije sastavljanje dijagonalnih ploeasbla nudi lijepljenjei pribijanjeCavlima. Potomkroz otvore 23 . tom U stezalike otvorom s stueajune trebajuvamdugaake osigutan od barcm70cm. naduna svom miestu itajktajp tegnite dugaekom stezaljkom. istodobnomozetesastavljatiobje ploie. a potom na otvorcnom kraju uliiepite krace Kad se svi komade. Posao vam moZeolakiatiosovina provueena kroz sve rupe u sredini konstrukciie.podalje od vanjskihrubova.---' konstrukcije.

no moramo vedina nikadnije isprobalasvoje umijede projektus punozadanih na velidina. jefiina. kupiti novi. se 24 po Namjesraj mjeri . kompliciranog jednim jedni svidijelovi savrseno nalijezu nadruge. plohesbojom iuzorkom. sobe dobivajunovi ugodaj. Bacitiga. prednosti Nisu Jedna ve6ih od strojno skrojenih ive. jestodabir pre.kad sobanijevelika.Stovi5e. mnogopruktiinih povriina pojavljuje segotovoniotkuda.Konlirmat-svrdla suposebna jest pravokutnost elemenata. vijciomoguCuju izradu namjestaja iverala od bez pri gotovo provjera. je No. bai tu poiinju I nevolje. pridvrsce. Stogasmonapraviliplitku policu kojamjerama odgovara postoieeim komadima. Pra. najholja je samogradnja. dodatnih mjerenja i slo2eStoga sastavljanju i nema a okova.kakomjeritii kako je naruditi? Iskusnim samovcima to priznatida teiko shvatliivo. ili svepreurediti. i prida. pritom im a temeliitomiienjaizgled.no pravilna rala potpuna buSenje nekoSVIH upotreba omogu6uje pasui uski prerezi pravokutni na u Konfirmat svrdla i u odnosu Siroke likotisu6a busotina iveralu. svaki a peclaliprostora dragocjen.nihsastava. zradnih vijka.kapicomoboji u iverala.Prakti6an dodatak ormaru Usvakomstanupostojinekiruian kut ili komadnamjeitajabezkojega ne moiete a ne izgledaprivlaino.no kakoto izvesti? Odakle mjeriti. Plode spajaju se buienjem vokutni sastavi bridovima na korpusnih komada i potom tijesnim i dvrstim urezivanjem dugadkog imaju besprijekorno dosjedanje. vampreostaje Na kraju. odgovaraju6ih dijelovadakako. znajudasemnogi Svi dijelovi namjeitajamogunapraviti sastavljanjem izrezanih porubljenih i komada iverala.a sveie gotovo tijekomjednogposlijepodneva veieri. idobrim njeu pravilan Kutne stezaljke odliano s vrloizraZenim navojem urezivanjem u su pomagalo kojim sveodvija greske. bez rveral. bez glavuvijkatrebapokriti utisnutom otvora inepravilnih SveSto reski.Svrdlo promjenjivog promjera mamjeramanacrtu skici injihovo vijcima u ili odgovara polozaj.

Cavliii iepova zabijaju se na 3 cm od uzduanih tuDova. .g -q - E a E Jedanpotez olovkom dui metalnog kutnika oznaEuje identidne razmakena obje unutraSnje plohe vertikala.na 6epas nazublienim iavli6ima dobili smo odmah oslonce za police na lijevoj i desnoj vertikali. dijelove vam mogu sDoruEiti i Dred vrata stana.u mnogim naaim sktojiti i porubitiiverals tuenoi6u od 0. Srednja polic a povezuje uske vettikale i spredava izvijanie. Postolje svemu daje i dodatnukrutost. Tu policu. UzduZnim mjereniem i oznaeavanjemrazmakaodredili sno. pa sve izgleda kao da su ormar i p oIi ca oduvijek zajedno. duljine 265 cm spojili smo na poleatiniljepliivom trakom tako da se poI ubljeni (prcdnji) bri dovi dodi rui u... polica.pa sve ovisi o nacrtu i dobro smiEljenimmjerama koje ste prcdali s narudibom. na balkonu ili dvoriitu trebaalat.Ti .3mle6iajpo mjeri Iako je iverallaman. grafitni trag olovke dovoljno ie vidljiv za poravnavanje gomjeg ruvnog ruba e pJastiinog 6epana koii 6e se kasniie oslaniati police. strplienje.nainanie. lznimkaje jedna od polica koja se nalazi na 1/3od donieg kraja.odfueilisno po staviti kon strukciju bez leda.. t namlesnlnuzno noza vecr mastvnut po ie p nijenitiS stezaliki kotpusu.toenoi jednostavno.5mm. Kroz otvorcnu konstrukciju nazirc se izvorna boja. Zabiianjem nizova od 6etiri plasti. znanieivriieme. n0 fi?n' 213 I eeliinanie*a (duljaod visinepolice) 2 netalnikutnik(tidesetakcentimetara) (6 3 kontirnat-vijci mn) I inbus-kljuiii (4 mn) a konfirnate 5 konfimat-svtdlo dodatninzaatitnin s prstenon boliukontroludubine za (prcten sniie dodirnutiiveral!) ne 6 tezervno konfirmal.visine ruzmacinisujednaki ve. Takosu uskestranice novog mate jala n i minimal a povrS na koi a odudaraod op6egtona.4 komada. 25 .. rueka iznieniivebit-nastavke n 8 ponoini odvrlad a svakisluiai g elektriinaili bateriiska buiilica s finon rcgulaciiom bEine vrtnje ptihvatnaglava) (klasidna 10 kutnestealike -. Dvije boenice Sirine 17cn. Sveide brzo. Na doniem kraiu oznaiena je i cfta policena postoliuvisine10cm. gadovima danas6e vam Stecom.i Kako nismonaili boju i nijansu ivercla koia bipotpuno odgovarala tonovimaboenice ormara. od 25 cn do 35 cm. monografije iliregistratora mo2e slobodnouvuCiprste. '. se razlikuju prema uobiiajenim visinama knjiga. Za piljenie i potubljivanje iverala u stanu.svtdlo ne trebalo) blu . tako da se iznad knjige.. Na kraiu..

stezalike obvezni su ku6ne rudionicei preduvietuspjeha. Kako nije bilo nogan. namjeitaja.trcbaDriivrstiti konfimat-viicima. bi sepod teretom knjiga moglesaviti. izloZeni vrlo otDorn ABs-trakama.. Priptvim buienjima naibolieje uzetineki otpadni komad iverala.pa ivelike koryusne elemente mo2ete sastavitisani.. Namjeslajpo mjeri 26 . Akonemate stealike nadonieiCuiumnogoruku. im gotovoje nezamisliva Bezkutnihstezaljki izrada pomagate. Ako ste buiili s minimalnim p tiskaniem buiilice.a takvimbi Si jem pol izgubile ren ice ostonac.. slrainiirubovielemenala porubljeni. . Naivainiie piipremitisezazawSn6Sirenje otv6razubiha na svrdlu. je polica Kako dubok 170 (17cm)razmak ie 170 60= 110 nn rupa mm. nisu predniiruboviovdiesu zaiticeni Medutim. i podizaniu. okvir je postavljen dva na stabilnastolca. Najdonjapolica ie odignuta od poda za 10cn. liievkasti otvor za glavu vijka neCebiti predubok.Naime. Kadsu na unutnanjimstanamavertikala policai pribiieni plastiini odmiercne visine sve podlozi eepovi.. ravnoj na treba sklopiti osnovnu police nece konstrukciiu-KaRo straZnia se strana vidieti. Po tojpopreenoi odmah ctti oznaiujemo udaljenost i od 30mmod svakogrubaverTikale... bezlijeplienja. je a pniinu povremeno otpuhivati. Tiiekom buienjasvrdlomoZete nakrctko izvaditi. veeeriimalina raspolaganiu dovoljno ruku daD skode pri preokretaniu.. uskevertikle iverala pa nisu baSkrute. pa toj nieritreba dodati i onih I mm a buienje posredpolice. Odludite se na li najjednostavnii na6insastavlianjakontimatpribor vijcima. kaoi gorniui doniu zavr'nupolicu. Zato od donieg ruba trcba odmieritil09 mm.

naigorniu smo policu ugrcdili IZMEOU vertikala. Pri izradi nacrta i odredivanju miera za rezanjedijelova iz velikih ploia iverala. PrcvjeriE prstom da ne strii. ko i sve oslale police.amjeslajpo je m No. Kakoje najdonia polica uzdignuta iznad poda. Taniunica vrijedi za sve konstrukcije..zabu5enie rupateba oznaiiti crtu udalienu mmod vaniskog 9 brida. Timesno dobili jedinstvenu mjeru njihove duliine od 48. Kako je standardna debljina veaineivenla 18nn. glupe se greike dogadaju baSna takvim miestima. pa p izradi nacrta treba stalno oduzimati18 ili dodavati36 (2x18nm).dovoljna je teZinaruke. mi smo te. BuEilicune treba pritiskati . a ravan pod osigutava i ravninu prednieDloheDolice.zbog jednostavnosti i 6to ujednaienijih mjera. pri odredivaniu njera dobro ie postaviti itaj umetak visine (iirine) 10cm. Ma kako iednostavno izgledalo.Okv sastavlien stezaljkamaje ptavokutan.Kako delotog elementa Eircko 18mm.8cn.ba I stezaliki. Kakoje polica monla todno ptekriti bok ormara. iirina ie odmah odrealena miercniem:52. iako ia iivrEienie okvha obiino tr. Kadie sve na svom mjestu. naivainije je razumjetidva osnovna sastava pri izradi tako jednostavne konstrukcije. trebaprecizno plohei porub-Kontirmat-svrdlom vaniske trebanaDraviti buiotinutoino u sredinidela je ivercla. a obveznose prievriiuie vijcima. a potom i za vertikalu. U oznaeenimtoikama buSimokonfirmatsvrdlom. p6ticu odabrati kao zasebankomilc!i ona bi inala tu duljinu.stegniE najpriie stezaljkua policu... dobrc ie kutnikom provieriti miere od drugog ruba.. Konlirmat svrdla i vijke s kpicama nabavili smo u lvetDanu.. Rezervna baterija neka bude u punlacu. Nakonmierenja po jednom rubu. . debljine vertikala treba oduzeti od vanjske mjere. kakobi se donjirub Ronstrukcije precizno poravnao.4 Da smotu naigornju cm. '. gdie U sastavima se dvaelementa iverala poravnati tupo sastaju. a na veftikale bismoie pr i Evrstili vijcima odozgo.

ktaiuCenegdie na par koianaobjestruneod osinudi samo milimetaru. Popreina cfta. Vezus omarcm osigurcvaju vrhu dvaplosnataie enaokova. LIJEVO: Osnovni okvir napokonna svome mjestu. ie Tonoviivercla sleni su kolikoie to bilo moguce prema zagrcbaekoiponudi uzoraka.Konf irmat-vijak mozete prstimauwnuti samo dva-tri okreta. Tijekombuaenia svrdlo mora biti okomitona podlogu. odvrnu se samo dva vidljiva viik.morabitibeno na srediniiverala umetnute police. Ako policu treba preseliti. takvaprimjena A ruenogalatazahtijeva ipakmalosnagei dostaiskustva. Kad optereCena necetrebatipojaeania.Potom je nuZaninbus-kljui ili pak neki automehaniia6ki alats inbus-bitom. skreneli vth Previaeustranu. gdje su sile nalneugoonue. A takva pnmlena rucnog alala zahtiieva ipak malo snage i dostaiskustva. Stoga je i. tu smo buailina I mm od E. na svaki priivrScen sa iest vijaka za ormaL a dva ih deblia ukrasna vijka povezuju s policom. Sa svakim uwnutim vijkom konstrukcijaje stabilnija. Jer. pod prcvim kutom u odnosu na uzduZne rubove.Naiih 16 viiak bilo je ovaj put premalo napota za prave 2ulieve. s iveralom. Glave viiaka utisnute su u proEhenie na otvoru buiotine. Prednju stranicu postolia priivrstili smo samo s dva polica nalegne na nien brid. na kruju Cenegdje proviriti iz police koia na obie strane od osinudi samo par milimetara.no na niih 6e se na kraju nalijepitiplastiine kapice u boji ivenla. li previSe proviritiiz police ustranu. a30 mm od donjeg kraja verlikalne stranice. prednieg ruba. skrcne vrh Jer. Tijekom buienjasvrdlomon bitiokomitona podlogu.postavljena na doniojtre6ini visine. Kupite ih unap ied. GORE:Masivni ormat koji zamalo seZedo stropa dobar ie oslonac police bez leda. Otpuitanjem i zatezaniemstezaljki mogucesu fineprilagodbe. Srednjapolica priivrSCena viicima spriietit 6e savijanie uskih vertikala pod teretom knjiga. Namleitaj po mlefi 28 . viika.

Kakosu razmaciiepova jednaki.Sadtrebaumetnuli onuPolicu koig settajno... police su paralelne.. lako konstrukciia nena leda. Unetanie polica ne traie du2e od minute. Kutiia koja nastaie umetanjem dviju poprcenih stranica daje cijeloj konstrukciji dodatnu krutost.bez znaEajnijeg liuljania.uskai plitkapolicanemoZe prevrnutinitip manjem se Doaresu. a namuenlena le stabilinciii uskih stranica. Uzdignuta najdonia polica nije samo odmicanje od praiine s poda. '. vijci je sasvim solidno drZe. 29 . Sad se naibolie vidi koliko znaEeunaprijed pribijeni iepovi za pokretne police.:'njealajpo mjeri Slijedi ptiiwi6enje police za omaL s dvajednostavna plosnala okova koji se odozgo pti'wste na kov omara i najgorniu policu- Ptiivrs6enau naigornjojtoiki zaormar. pncvrsculevldma. .

na izloZbi predmeti. a naioptercCeniiepolice moguse i neovisno prievrstiti na zid. Mogli bismo dajesoba polica knji. raznih mari svede56e se uokviruju kako oblikasadrZaja i zadas vamotkriti pioha. DESNO: Jedanod novijihtrcndovau talijanskom dizajnu namieitaja s naglaie nim horizontalnim otvorima.predmetagrupa da knjiga. sklonosti. jednim pogledom preletjeti ili njihov sadr:aj sa. bez kao su lzga bezkorica. predmete dekorativne upotrebne ili pailjivo i domiSljato. starine. vazna Zivotna doma6i. kuhinju. ili pak kutije od tvrdog drva gumute u ve6i volumen obtubljene toniranim iverclom. su trZiStu 30 Namleitai po mjeri .Prava udahnut6e duiu i najskromnije opremlienom prostoru. Akoknjige.od konstrukcije. je ponekad pojedinih otkrivaju najskrivenije Dovoljno na vidljive razdvajanja tajne. i policadaje a i uredskomprostoru posebanugodaj. ponekd umetnute izmeilu dviju vitrina. dio Topodjednako vrijediza sobu. najbolje izgledaju gdje one je svedana predmetima vidisamo prednji Konstrukcija te knjigama. plohi police o viSe kroz zidnoj Knjige Navelikoj zamjenjuju slike. crte sadrZaja. Naslovi prvipogled .povisiti. za kut. Begali izgledaju kao police. 6e dime bavi gole se stranice ogrnule Sarmom razigranih godinama njihov i demu police na nasem prilidno tezi vlasnik Naialost. znate vlasniku negoli razgovor. U konstrukciji se ponekad tuiiu sotistici runaojaianja. Police Zato krca. u kompletima.kupaonicu predsoblje. vrijedni skupi Sveukazuje todaje sadrzaj na ili znadajniji detalji svjedode koji o ukusu ilita5tini. kupovane metre. pokazuju Njihov ipostavljeni uodljivo sadrzaj otkriva na6in dvojeni nam na mjesto Zivota. na besprijekorne dobro odabrana konstrukcija zidizduljiti moie ili potvrduju am.grupu na naslonjada.kako njihstoji ali na. razmjestite polica iskaEe prvi plan i postaje u naiatraktivniji ambijenta.ica kaopolice.radni Orsadr:aj njihovih stranica. umjetnidkim i ukrasnim se rub. iZivotne ukus interese iza mozda mala.Kao retrospektivnoj ni:usepailjivo e0tzoda. skupe korice nizovima u de56e tek razdijeliti sobu prostore veliku na razlidibiciozno nastojanje negoli iskreno zanimanje togsadriaja zaokruziti sadrZajnu ili neku za cjelinu prostor jelo. odabrani police uspomene.Polices duSom Nema elementa namjeitajakoji s tako malomaterijalapostiie toliki uiinak pol. kaoticno policama bi se nabacanih knjiga izlizanog hrpta.I predmeti policama re6i na rjeditiji od rijedi.

Pritom obidno poznati se dobro :'eotip nastao glomamasovnom ugradnjom r ... Postignete li debljinu 5 ili 6 centimetara od jednog dvametra DOLJE:Bijelapolicakao na policama najmanje od ili duljine. Tako podmo:ete i iskoristiti. ploda s Napravite oddvostrukih koje gornje li ih pokrivaju od letava i donje strane okvir vidljivi ce rubizgledati bogatije. je prihvatljivo se dio To ako :ostavljene sobe usred iusput iskoriStene kao . ilipak udaruramena.smanjit se iopasnost a 6e Toposebno vrijedr konstrukcije iverica za od ploda itanjih medijapana se s vremenom koje rzvlese. ::sebnosu atraktivne police dugadke koje :rlal po mjer 31 .--vata.. Razlog rnogao njihova bi biti prostor . la P{JU LrJ|t-lu. Schachermayer). ostavlja ispod sebe barem metar slobodnog : stora. ' ako takve konstrukcije moraju stajati podu. dobit ceteelegantnu konstrukciju police pregrada. sobe. Sipki u na prevrnulapri (Hiifele.r'ostavnost.regaia dugacke vertikale izmedu kojih se .<conalna pregrada.. E vu Jdvrla. a cijela 6e :a zgledati ve6a. :c icatradicionalno predmet samograditeljskih ponavlja . Takve koja sobna obieno teba uprti izgleda mnogo nego vas skuplje Sto ko5ta. razmisljteizvedbi o vise6e konstrukcije . neostavlja sto formiranju proizvodadima :1e zanimljive I trgovcima.. Takve konstrukcije odlikuje disto6a horizontalnih lin ija.:cu oasKe. - :iko cvije6e. :eliteli policama preNo : z d.q jedva se na zidpridvrs6uju vidljivim konzolama. na r:'oSi znatan tlocrta. podnijet gdje sav ostali namjeStaj kao a ie ipovremena osvjeienjaskladu uredenjemmoZebiti u dtugom u s planu. u sttop i pod kako se pridvrdiuju posebnim Takve police se drZadimanieznakonstrukcijane bi u obliku delidnih nabijenihrupe zidu detormirala pod teretom. Zato . police u sobi. aranZirane jednakorn ihobojiti bojom i zidove. Primjenom vlaknatica Slikaodliino prikazuje uStedjet i slo2enu 6ete zavrsnu l\4o2eteito zna6elijepo obradu. ili uvrnutihtipleposebne u konstrukcije iaaem Fisher.

Nude se i idlidne sklopive konzolevelikihmoguenosti..izbjegai odredivanju treba mjera uzduZno Priplaniranju su od Najpouzdanijeplo6e punog. Dribora okovauvelike i Prednji tub letvice ie vamolakiava samostal. ie svedijelovemoZete dobitis urednim i trajnimporubom. vam Ako buienjerupazadrvene Eepove naiivce. Uglavnom primienjuse ju u industriiski proizvenamieStaiu. manie uoeqiva. Drvenitrokutine odgovaraiu svakom ambijentu.a ioi je bogatiia ponudarazn konzoln ih ih nosaca Eravno za priivrs6eniepolicana zid. ide primijenite male plastiine6epi6e s Eavfieima. uviiek no ih moaete napraviti u i ku6noiradionici.zakoien kako bi bila Kako napraviti policu ne pothvate. Nosaiisenogu nastavljati podado od stopa. denom evrste^eliEne konzole precizno zahtijevaju buienjerupau zidu. nastojte suduboke da (barem) korativnih lpak.Na plo6ama masiva se lakopostize (npt. radite da lameliranog koje drva projektu. nailakie naprcviti ie nacrt. po Namjestaj mjeri JZ . polica za priEvr66enje unutarkonstrukciie zaistaimatevelikizbor pribora. po je takoukoceno moze vatii prevelike Ako vertikalne razmake. MontaZa najbtza s ie plastiinin ili dtvenim Eepovima. lmaih ruznihveliiina i boja. Dugadke potrebama. iSirinu knjiga izmjerile visinu ponijeti na rasponu vlastitom i ozbiljna optere6enjavelikom prema po police uvijek izgledaju pa 6eterazmake visinilakoodrediti izmedu nosada. Samo staha! bez Sustavi vettiklnih nosaeaieliinih i konzola prilagodbu za visinepolicapo ielii. i l{ombinirati Visine moZete rubovi od kad deblji 18 ili 20 stvarnim bolje su im prednji ili knjiga de32 ovisno grupama o od to mm. letve strane doljepljivanjem s donje knjiga bi viriliizvan ne 22 prednjeg barem cm kakohrptovi ruba. za Okovi prcnjenljivu visinupolica osjetno poskupljuiu izradu.atima.. Police se nogu poloiiti i na letvice NiEvriCene viicima ili Eavlimana Akoi nistevi6niizradi u:nutrainju stranu nanjeitaja. Ako je' o ive.tikalne stranice. ponuda ve.ispisatimiere po i narueitipiljenje zadanim dimenziiama. predmela.22i cm). lzraduiete li jednostavne regale s veftikalnimnosadima i ho zontalnim Dolicama.

zagladene Zbukomili n Policeod porcbetona + gipsom umijeianims nekomakrilnomemulziiom (allcat) oboiene su zaiedno sa zidom.. su uglavnom u samogradnji. Kombiniranjemzidanog okvira i glatkih drvenih J polica postiZe se dobar doiam u vedini ambijenata.Prcdnji rub prckiite ravnom ili ptofiliranom letvom.Sliinu policu moi. ili sastavljene od okvira i oplate. 33 . . s najteZin predmetima. DOLJE:Dugaike police od ukoeenog dtva u kombinaciji s rcdnim stolomjednake duliine poloZenimna oma ce s ladicama. Raznolikost i zanimliivost predmeta na policama ovisi i o prcglednom rcsporcdu. Prednji ie rub izrczan u blagom luku i polom zaoblienbruieniem. nevaZnoie od iega ie samapolica. Uz okvire od druenih letava plohe moZeteizraditi od iverala. Priivtstite ih u zid dubokin tiplina i ieli6nin Sipkanaili pak posebnim nosaeimaza takvu vtst polica (Hefeb). tankog medijapana..-"bova. \amleslat po mjeri GORE LIJEVO: i Za dugaekei deblje police uzmite tanje pbee i naliiepite ih na okvit od letava. dodatnopoduprla sjekomiinim daiiicama. u -apravljeni pomjeri. Kad prednje bridove prekriie ravna letva ili neki drveni protil. Tuje iasno vidljiv tematski izbor na poiedinim Hzinama.apravite ivi sasvim iliuzstruenu poli ih sami -ci stolara. ^Dudaike oolicesu dobto eienie na trokutastim Z zaiatnim zidovima tavana. '. LIJEVO: Jednostavno i efektno. Sve obojiteboiomza zidove ili emajlom. U takvim konstrukcii ama moZetekombinirati razne materiiale. Horizontalneplote mogu biti i od masiva. Tri dugaike police osloniene na crvene trokutaste nosaeeispiljene od manje wiiednih ploda. lesonita. a U kudana ctebelihzidova iesto se zatvaraju I nepotrebna vrata.Cetiii su ootice prievraCenena zid dok je najdonia. Pti izboru dtva priklonite se uviiek debljin pbeana jer one izgledaiu bolie i lakie podnoseoptercienje na ve6im tasoontma.uz prostora :rlii ugodajpoboljsati i iskorislivost -alo novca.a niia se prctvarau policu od lamelircnih pbea punog drva debljine barem 28 mm.ete sazidati i ylongom na bilo koiem miestu u stanu. iperylote. promijenit izgled posti6i 6ete sobe. Takvese konstrukciie odfieno uklapaju u rustikalne ambijente. . Tanke Sipkedodatno osig uravaiu policu..no u svemu su nalvaznuern dugaEkehorizontale koje se odfienodopuniuius horizontalnom lampe iom na zidu. : rnudu nasim salonima namjestaja. Ravniprcdnji rubovivaZniji za opci su doj am negoli pretpostavI jate. ovimstranicama prikazujemo vam Na -ekoliko poticajnih primjera nisu za koji tipidni Dapade. no nikako ne smiiu biti tanke i poviiene. pa i od gipskaftonskih ploEa..

iednostavne konstrukcije. dizajneru DarkuSeveru idejavodiljapri osmiSljavanju policebila jedna ove jedina. skladnose uklopiti uzpostojedinamjeitaj i ujednobiti nenametljiv ukrasu praznom kutu. tlocrt.praktiinikomadi namjeitaja koji potpuno ispunjuju funkcionalne i estetske zahtjeve. i detvrtastog oblika. ili uzaslobodan Trinoge joj prevladavaju konstrukciji kutom U toj jednostavnoj odredenim daju potrebnu stabilnost. zahtijeva na dizajn harmoniju treba koju a odita je materijala. moguse lako a premjeitati prema potrebi.Policas dva lica Postoje stvarikojenedostaju svakom u stanu. detverokutne police.no prostorno skladnom kompozicijom odabranog Polica imatrokutast jer su umetnute oblikakonstrukcije.'. Osmisliti starnijebaslakojer vrhunski Svelezina tri nogekojepotenciraju takvu dojarn posti6i jednostavnosti. samostalni element mo:ete koji smjestiti kut u pajenaneki postavljene pod zid. Nema boiazni ce se oona5ati klackalica da 34 Namjeirajpo jer m . -* -- (C I{ ls - - ! I * * . Polica a/lce izgledom na no Zatoje pogodna kao ujedno asocira dovratnik. potpuno iostre krajnje kao diste linije. je Zato naiemsuradniku. ceposlu2iti ito funkcionalno. vrata.napravitineito krajnje jednostavno. je i usteda materijalu. prolaz. na izlog. staklene podsje6a Stafelaj. nadin iulazuAlicinu zemlju iudesa.

5 /6F{-' s trokut vrhu na manji odonoganadnu. su p A svetoje postignuto s minimalnim broiem dijelovai besp iekomim rasDoledom mase.Makakojednostavna bila konstrukciia. i reox 7ox53.drveni i dini keksi idrveni tipli. su napravljene bruSenog od desetmilimetarskog policinema stakla. moZele ukrasiti dragimvrijednim i Jrvene prema stranice blago nagnute su natrag predmetima 6ejoj udahnuti plemenitu koji dusu. krut6sii stabilnost neu itni. bezbolnim mat-lakom 10mmi filcani za '. staklo potice za ne smije prctanko biti ier morapodnijetimasu predmeta. nosivost. je Sto vizualno smanjuje dubinu.anjeslajpo mje . uobiaajenih ukrasa knjiga. Dakako. Na toj jednostavnoj drvenoj podnijeti takoda mogu lako6om s leret Tikakvih je metalnih dijelova. Zato dvrsto nazemlji ne poleti.erje police sui staklene razliditih dimenzija. a spajana klasidnomknjiga. staklo debljine lstardrvenl okvir lakiran podlosci noge. akoZelite prosloru no u zadriati dojam pomo6u stolarskom je tehnikom keksai Prednje prozradnosti tipli. police drzi da Umetnute .staklo cijeloj Savupolrijebljeni a daje materijai Sperploda debljine jer rolici prozradnost je laganom je samo 3 cm.

opasnosti bez od kliznogpomaka. keksa. na uzduinu os daske. .. 1l.pa kutom od 45' u odnosu piljenia nakon obvezno obrusite rubove. Specijalnomglodalicom (keksarom)na kosim sljubnim prerezima trcba urezati eliptieni utot za ulj eplj i vanj e tzv.pbeu ftiku 70kg najpraktiinije je ugrubo raspiliti na manie komade. potom drugon stezalikom.Da bi tti urezapolice bila u istoj ravnini-adviiesu ptednje noge nagnute.. Naploiismo najp je ruzmie lisve dijelove.... nieZandodh ieki6a.pripaziteda otpacibudu ito manji.Svidrveni sastavi osiguranisu elipfienim ie p ovima (keksma) koj i i pouzdanouivriCuju drvenukonstrukciju. Na kraiu.lako su to uglavnomtrakeiirine 10cm.nomrezaniu prerezbudetoino pod turnirana panelploii teikoje izbiecisitnoiverje.. Namjeslajpo mjeri 36 . 13. lako staklone trcba prievri6ivati nekim posebnimokovom. pa se istodobnomogu lako prepiliti i dva-tri je komada. a i Time postizete tiiesno sljubliivanie. lpak. pti sastavlianju u se plodamane staklenim smiiupojavitinikakva naprezanja. Pripoprc..Naivainije da 6. u utor izglodanna suprotnoj strani spoja u koji steprcthodno takodet ulili malo liepila.. Na okrctnomkruZnom po stoIj u izrezane daske imaiu pouzdan oslonac.jednom. umetniteu kut gladaki pravokutanhrastovkomadi stegnitega najp je. 7. |. pti izradi ureza treba precizno odrediti kut. 5. Da biste osigurali spoitijekom suienja ljepila. . 12.

ciniteto stedtiivo. Dok se ljepilo ne osuii ne ponie e dijelove police s nvne podloge..lzmeitudva nanosa lakapovriinu slvrdnutog papirom gradacije PaZljiviie laganosmoobrusilibrusnim 800.:::.no mi smo bai htieli bespri iekoran rc2.5. Kakosu svi sastavi pod naprcvlieni kutom od 45'njihajuda pila kruZna s preciznim oznakama kutovanudi naitodniie reanje. bridovimajer tu se vide slojevi po Namje6taj mjeri 37 . policelakkalismobezbojnim matlakom. Potom sve spoieve lagano prcbrusite. a atim ih spojite tako da ulijeplieni keks utisnete. nezapunite da Euptiinu.cm zarazmak izmeilurubapostoljapilei lista KOI reze. 8. U izglodani utor treba uliti vodootpomo ljepilo za drvo.2. Diielove koie sastavlj atepoloZite na distu i potpuno ravnu podlogu. to imai za drugihalata..Po potrebi. 14. 15. Dakako. smobrusilina pbea. potrebnuSitinuttakeod 10cn dodaite Na 3.. Potom u prorez umetnitepero (keks) i lagano flf:i. Svectijelove prvog sloia na osuieniprvi sloi. g.i to u dvanavrata. Pripitjenju rulnomkruinomiitom obvezno postavite plosnatu vodilicui p ewsfiteje s dvije stezaljke.:i:f"E:#:"m visaktiepita odmah obtisite lO. osnovno koienje jet vamtojamii dijelovanaru'itekod stolara uiednaiene mjerei oitar rub- 4. Ovako velikekomade moaju biti koji besp jekomo pravilninaibolie skojiti na ie slacionarnom stroiu. 3.

neispunjene 2elje. kutiju bezopasnosti rusenja bilokojustranu. lakircti. treba oja6ati dodatnim letvama sakriti zaslona ili iza ispod obidno police. Dvije-tri dovoljno idvrste bezprogiba sobe predmeta. nose knjiga idekorativnih fluorescentne svjetiljke pakgotove ili svjetiljke teret jeftiniji.Regals porubom pokucstvarijetko cete Usalonima porubom. najni:i se manje orekrivenim ploae ViSe podnoZje 10 do 15 cm)omogu6uje (od Panelplode. Pridvr56uje knjige zanimanje i uspomene. je plode pridvr56enog najdonje. su . progib 18 6e s vremenom sigurno a od polica ploda od debljine ili20 mmdobro nekoliko milimetara uredan kvari izgled vidljivog povezati vertikale i horizontalno.tekpredmetinjima no u se dva tipa podnoijem kojese pona dudesne moguCnosti ti komadi koje namjeStaja regala s neovisnim pri vertikale pak konstrukcija ili nude uredenju iliureda.tri ili detiri vertikalna nosada obi6no se optere6enih valjaugradivati ve6eraspone 30 cm jer povezuju dnui navrhukonstrukcije. iveral No. bdjcati.. sa jada prostor.nekoliko polica smije na ploda mnogo hori.. neusporedivo silada se policu sadrZajem uvelike oboga6uje bi trebala prevali pod. n Tankerubove polica od iverala ili panelpbee moZeteptividno podebliati ravnim letvama ili Drofilima od n asiva.. pridv156enje polica Stedtiivile rjeSenje omogu6uje Dobro oblikovana ipaZljivo araniirana je police zld takoda se vertikalni nosadi i za udahnjuje poseban sobi ugodajdesto odraz cijele profila pritegnu predmeti pomo6u ivijaka tiplima iukusastanara. Cvi'sto od na napravljenu s bo6nim stranicama.Policesu prepuitene izradipo mjerii samograditeljskim zahvatima.. uslojeno ili lamelirane drvo jer najbolji rezultat su ugradnju svjetiljki u priguSenoj Sto raod punog drva dajupritom skrivenrh pa krute isavijanja svjeti mo:edatiposeban ugodaj. police nude u najrazliditijim oblicima na Gotove se pokazuju U praksi pojavljuju osnovna visokih i materijalima. kakve postavljaju u kuznatno omogu6uje raznih s cijevnim se povriine. kako duga6ke ne No. trakama furnira).Uzrok nadi regals debelim je moida i Einjenica naoko tomu da jedno stavn konstrut{aa pruZa a ii neizmjerne mogudnosti dizajnai prilagodbe seproizvodaEi pa plaie proizvodnju zagristiu studioznu modularnih za elemenata oblikovanje po ielji i potrebi. ne Dva.manie koja biti izraZen. Debl bridovi veftikala ii daju cijeloj konstukci ji uvjerliivij i. a debljine 18do 22 mms rubovima Uzdignulo od pretinac prasi. lveralje izbor :aruljama. koje Obidno svidijelovi podu je valjauzdi6i se ve6 barem cm kako se 5 bi jednake je (najde56eto izbjegao izraduju ploda debljine dojam je utonulatepih. Poslagani i kutnih s sklonosti konstrukciju. se puna pojavljuju sastavljanju akoim ugradujete leda 6e problem pri Najve6i problemi i taj se biti udvr56enju konstrukcije mora pravokutna. horizontalne paonici podkuhinjske viseie lako uzoraka oplemenjene no ili elemente. stoji samostalno. profilima bi se nave6em kako rasponu sprijediloistaknute progibanje polica. do stojan stve ij i izgled. otprilike pola na pravokutnog plode bi svinule. rastera. visine. pregradnim Najsigurnije nude velikih ledimavertikalnim i nosa6ima uvijek udvr66enje leda obliku u plo6a premjestali konstrukcija kojase pribijaju udvr56uju ili vijcima na moietenesmetano Jer u strainie bridove konstrukciie. soli dnii i izdled. da u od panelploea podnoZje uvijek daje boljiizgled. gdje prostoru.U obasludaja najdonja ne biti uskih vertikalnih i zontalnih ih povezuju. skrivene izravno ku6nu na se otkrivaju jer gornji visoke police nakon regal zanimljivimobidno dio toga tajne. bilo po Namjestaj mjeri 3B . Zatovamna ovedvije stru ice pokazujmokako n e obidnagolapolicamoie dobiti nov. stavljaju s vertikalstana nim koji od do Sve police-regali relalivno jednostavne nosadima sezu poda stropa. kod na no na od je popustiti.

Police od ivenla (4) oiadanesu rubnim letvicama (5).a n. a masivan stup oblikuie iiroka ukrasna 'etva(3).a rub prekriva puna letva (3). mogu strani GORE:Akose ispod -osade obliku valjkastih u depova.dmjerenoj po detiri visini. konstrukcijama su Na od ive.zavrSna vidljivog a obrada -iako polica biste osam deset s ili raznih visina drvaomogu6uje prilagodbu finu ambijentu i popunjenje. Kako gdje policacrteZ -. i toje rijetkost. To 6e vam olakiati i moguce rastavljanje police u buducnosti. i elementima da o oslanjana pod. Takoiobitna polica moZepotpuno promiieniti zgled. od. razliditi prednjoj Police obicno se na ili a razmaci. letve koja porubljuje pojavljuje Taj pribor se u najrazli6itijim oblicima. neizbjeina policu moiete inaknadno i iverala ili panelploie. Srecom.rsinu knjiga predmeta 6ete te koje na koja smjestiti znatno ojadavaju konstrukciju istodobcijelu police. je grupirati prema Bolje knjige visili kreativna rjesenja.rrle6tajpo mleri 39 . jeftinoj jednostavnu a naidonja polica police Akohorizontalne moraju dodatno udvr. nazalost. preurediti .titi povezati vertikalne nosade.U nasse. komada svaku bljim za bridovima bridovima ilis raznih debljina se vertikalnim :01 cu. postoljenoZe slobodno priteie. nuznoj segubi dojam je rijec jed4ostavnoj. nos njima dobiva uvjerljiv izgled masivne police uvijek Jednako razmaknute nisu za najbolje Takvo dotjerivanje Sjroke nudi mogudnosti 'egenje.a ne smijeniugroziti nosivost konstrukcije. kao 32 -roji proizvoljno premje6tanJe i plode. polazu plastidnemetalne mjereni. .dvrstu Za i krutu okvirnu konstrukciju lzrada od tankih uvijek zanimljivo difuzno jeftinog im s e d i m ai d o b r op r i d v r S 6 e nv e r t i k a l n i m ostavlja dojam rjeSenja kojemu jedini osvjetlienje poda i 1e -osacima plastidniciljfunkcionalnost.. doiam da polica lebdi u sasvim dovoljni su obidni ztaku. a nosivost ikrutost horizontalne police postiZe se doliepljivaniem i Wibijanjem raznih ptolila. iontrolirano ne Fubovi problem. To u atraktivniji na uvuieno postoljeod i primjena spojnog koji okova se prispajanju naizgled skuplji komad. svietiljka postiZe se police relativno plo6a :r'dvr56enja.ostalom :ostigli najekonomidnije Dobro namiestaiu. :0 rce.Koliko porubljivanje u Ietvicamaletvama i 'ra vecih regala.bitivisoko od 10do -'rogu 15cm. a € F Vertikala(1) ipolice od ivercla (1)podebliavaju se 'etvama(2). A spominlanjem vidljivih bridova smoi do naidonjupolicu na stigli visokompostolju ugrcdi t i glavne : a i z b o ro v i s io p o n u d i l i j e d n o s t a v n o s naSe teme. noto se ne smiie vidjeti. tanku vettikalnu ploiu moZete prekriti iircm letvomkoiu dvostrano Ijepljivom trukomsamonalijepite na prednji brid. pa Ce gotovi polica rala prekriveni samoljepljivim nabaviti vertikalni elementi su trakama. Letve bridovima na od . tui samogradnji namjeEtajasmijete imNovizirati. polica omogu6uju Prekrilete li rubove drvenim letvama iveral -azne . no tolika na konskuplje.krajnje samogradnji. Police mogu biti od tanniieg porubljenog veralailipunog dtva s tamnom lazurom (4). priivrstite ih na prcdnie bridove. Na crteiu su Nikazane debele vertikale (1) izrezaneod ostataka iverala ili iverice koje obostrano drZi lesonit (2). No.Kadim zaobliteili zakosite dva vanjsk b da.DOLJE:Rub rcgala moiete podebljati na raznenaiine. dati zanimljiv horizontalnih ritam bridova. je uSteda izradi osnovne projekta pripaziti velidinu strukcije jeftinijeg Prirazradi valja na i iverala.^r^ct^ n6clrti kombinacije visina. Finooblanianihletvi prcsjeka cm danas 2x4 Ttoietenaii posvuda. Samo vidljive donje police (6) na postolju (7) nogu biti u punom drvu ilifurnirane. pribijaju repovi se nazubljenim koji cavlima na Zanimljivije ielegantnijekonstrukcije su s depokazuje. je Takve izvedbe mozete dobiti samo kompleti. su prcgorjelih i izmjena dok cijevnih : lzbu5enim nizovima na razmaku mm napanelplodama rupa furnirani furnirom i povr5inazarulia biti lakSa.

s uzdu2no se osi jezgre pilite poprijekol). Standardna velidina od Daneloloda 122x244 rezu naosnovnoj Nakrajeve napravljenom prcdnja elementa. postolja nogu na ili straZnjoj polici se Umjesto Kako dva diiela ne bi policu 6ete postaviti zidna.a24 vijcima tek od pridvrsti gornju plo6u.pronasli le u SpaPolicu nismo izmislili smo ponudi praktidnog namijenjenjolskoj namjeStaja nogmanjimoriginalno i namjestenim stanovima. horizontalni elementi. jer police ce. ili tre6inu Sirine osnovne a prihvatiti mnogo knjiga i Police dvareda u mogu 40 po Namjestaj mjeri . a police se po volji knjigama bi smjele dulje 80 cm. natu napraviti bilokojeg od . iverice imedijapan biti vijcima donju na bilo Tu glavne odlike kotada. (ne letvicama ih viSesloj-ili malobliZe prednjem kakobi se teiiste rubu plode prema . je vazno 5to mogu uloiitikotadi. donju Na valja pravilima.Ormar bezvrata prostoraili vamne odgovara Kadvamu stanuuzmanjka jednoznainanamjena pojedinihkomada namjeitaja. Kako kodnasne nudenikakve se panema polica kitu modularnih niti ni u elemenanamjestaja ta zapoliceobidite slobodno salone .pogledajtenai prijedlog. Takose moie lakogomijeniti izgledi cijele prostorijebez trainogzauzimanja veiih podnihili zidnihpovriina.. ploda lameliranih tvrdog predmete akoih izradite debljih od manje atraktivne knjiga.6e na Siroke konstrukcije. konstrukcija zahtijeva6epove spredavaju policu izleti tradniSiroka iz koji da vrnu. polovicu samo police. prevrtanja. vrhu police hrast. Na treba ugraditi straznje 0ela/smreka. tu se od no drva kojem pod teretom progiba. dovoljnoslobodnog . prednje police osnovnim za ugradeni kotadi radionidka su jednostavnosti.predla2emo i vidjet danepretjerujemo vam 6ete konstrukcije. ne se moie na6ii rublje.a Ii vamvecaili pak otvorena nemate zida. Konstrukciju ---materijala. ugradnju vertikale pojedine srednje s Tako nastajuormari bez police ne biti od lza pomidne mozebili spremiste za vrata. mmilideblje. Popreani presiekkroz Priizvedbi dopuStene ikombinacije ovih prolilirani u koji6esezakvaditi su ilijeb iklizili kutni oba dii eIa konstrukcije prednjeg materijala. 5lo Sve samogradnju duhovite ove vamtreba 6elenadoma6em na6i trzistualinei Draktidne dosietke lemu. njuse vijcima ili Na metalni ili zakvaeeza vodilicu na nu:nukrutost plastidni u kojise beznasilnog i profil dom. Unatod imaju kuglidne leiajeve itvrdu Kotadi podnijeti pa znatna optere6enja nefurnirane gumu.donjem ploda Osnovnu koju uza kraju ugradi dvoslojna koja Siroka slrugala i zapinjala.uvijek je dobroposegnutizapomicnimelementima. s kotaeinau razliditih naglasi karakteristidne teflona tonova (crteZ). Zlijeb mozele neki ili Kao ugraditi traEnici. na pravite okvira sa straznje prednju pomiaod koji strane mozete prednjim rubom ravninu doseZe vrhu konstrukciie su plodom po dvije kopie koje se pri6vrsti zatvoritr emajliranog lesonita Sper-plo-ne police.osim iire i skupljaju. za knjige polica mora kolica. dva svaki morc dobiti Do dva cmomoguduje izradu relativno visoke. mozete podredite poduvjetom izbor plodu nekim visinu prilagoditi da kotadima. velidina a spremi5ta o ovisi prednje pokretne police Sirina moZe iznositi dubini polica.. Tajje oslonac plastidnih profila klizna dijelove konstrukcije. gotove police. za vrata pak ili odtipidnih malo izmaknut Dtema profil Plode bismjele tanje 18mm. zbog tereta knjiga. prikriti prostabilnost.Sto neSperplode ilamelirane od punog drva pomaklo zidu smanjuje opasnost od jasen).Polealina konstrukciji daje uliskivanja nepoketnoj polovici. su se najboljim Nosivost nosivi i izdriljivost su tih pokazale panelplode postavljenim Ugraduju po uzduinoj najdonje police. profil Taj valja u lzraduiete li policu s plodi. pravi najprikladniji ne biti od no aluminijski kojise odozgo vaniskom rubu'kako bi pru:aju bridovi debljih plo6. onda valja no ih takougraditl drvo drZadi da s kotacicem plastike od elementa Ptednja polica je pojedine dvokolica. na se ieZiite prednjeg dijela dojam prebacilo bliZezidu. bukva. idosta :lijeba kotade ali granidnike gumene ili za ugradite kota'a i dvije kop. vilica 6eli6nog pridvr56uje lima se a od (MDF-plode)mogu ne plodu kojekonstrukcije. Treba policai zatvorenplitkiormar.

tosemoze no u Ako takvu konstrukciju mozete * 'r0eo0. Gumeni ili plastiini eepovina krajevima nisu problem. p r a k t i d ai n i n o v a t i v a npod stropv jcimatiplima. r o o 0 o o r o g r o s r o r a ." reze. pa stolza ormaTa. komp koji promakom rvalednaka eta se Ovisnoslobodnom o se . c .-nlh ^ro.a promlertm ne mora biti ve. kotaaikojise ne zakreCu lijevo-desno olakaavaju izvheenie policaismanjuiu od opasnost grebanja zida iliptegrude. a namjeitaj morabiti jednostavni od letava treba u okvir koji r u l t i f u n ko n aa n .2rag da. z u2e 100 od cm pa Sto Dvije po Svakormarmavrata. Umjesto pravogkotacamoZete primijenitiiaep od ' r r a . obje vodilica. makar klizna.o .i od 10 cm. stol :ragovanje. a di e p r 0 s t 0 r K t k po rstalom namjestaju. tik ispod stropa.t t o t p 7 . . no pri kupnji treba jaie i ve6ekoji odabrati debljinomodgovaraiu profilu taenice. pokraj pa p :traZnje cecijela konstrukcija zadiratid o v o . roLlce na mozete lzvladit lijevo desno. u ormar.oL. seormar Nas krje zagipskartonske \yw lspod doniepolice priivrstite kotaaes postoljem (viIicom) koji s-e moraiupomicati. boravak malom u priavrscenih Ocito komforn stanu najlakse na napraviti rgips-ploda od prldvrstitl rahtijeva dosjetljivost./vlace sl'are s obje je. . a ms k rv e n io r m a k o j e m s p r e d n js t r a n e o r o o ..r ic m "r. metalakao i orrnar p a P ' e d r .e r nJ11e leJgled-e a ko pregrade sore"''r stvar' e kao Vid plohu obojite istom bojom livu -e stanu klasicni rjesiti I zid.o g o I v a d o l . prakticnjjedvije su odvojene icekoje p'egraoe.0 0 . uske icenemoraju Sire 50cm biti od morate po :racida spred njega ostavit obodan a dubnulmodredjte voj!.Sto dovoljn0 idub od e . preuzak.L po ne S p d V a C O .Takva s konstrukcija je : r ' o s t oN. c J eo d o bc .. 41 .LUEvo: Gorniavodilica i donjataenica za kotaiemogubiti od istog ptofila.a gornja mo2ebitiotk venaier je ionakoizvanvidokruga. a o l r u m o z e I i z l a t n op c a o d samo jedno pregrade o ima na Ako stranu. teflona)ili pak metalni prostoru.i t o m ul m al i j e k aP r e d s t a v l j a m o r .a l n S O ' r d ' O I T I Z d smjestiti trosjeda. p ) a i F l a .Donjuie bolje upustitiizmedu dvijeploce. o d m . le z d Sirok. r r . no za kotaii' na gornjoj kopeiivodilicitreba viie sreceu potrazi po ducanima. Ormari bez urata P'egradL cele se.z g ' Ln o i e t e manje e b j ill .o g u r / e S postavitl ro2ete naslonjac. ne Stoviie.lmortvrdeplastike(najbolie prednje izvlabi ustranu. c.a /id m^)a n.r prostor sobei nece smetat komunikac n a p r a v iu j e d n o m o m a d u .r al a h O l a C a ata.Pri kupnii odaberite kotaae s gumom. podnos nupolica 35cm. raznih Danasima kotaCa oblikai konstrukciia.tada lce smiju t no b i iza .od istog preobl po mogu kovati Zelji. i i '.

ni:ekonza od do dok namijenjena knjigama. dobit odmjerenim iveral standardne debljine 18ili19milimetaravertikalu. je dobar i sto drzade.podnimo najvaZnijeg. umetanje A4Jormata najbolje odgovara na poo.Zato. No. koliko duboko. Zvuai tiple koncepciju. je potez. 42 Namjeslajpo mjer . lzradujete knjige nisu za ce dvije vertikale. o i mjerama. njihpo visini nanizati krace ihnajprije horizontalne sastavite s dvije{ri postavite Takvi vertikalni izgledaju od bolje na nizovi horizontalne umetke uski a potom ostale jednostav-Sirokih policarazmaknutih plastidne ililimene vertikala.no tri lzraduieteoolicu iverala Stovamnudi crtezu li od udaljuie od poda i .svaki 6e Tako 6ete ustanoviti trebate Kadih nanizete.. konstrukciju Koliko visoko. Dubinu najbolje ganciJe.7 patomu predvidenom cm). na konstrukcijama. na otvora. jvisinu prilagoditi ve6ine Police nasem na Prilom valjapripaziti nekaogranidenja. brid visokih. je li samostoje6e visoke najbolje usporediti neke njihovol velidini. valja mjestu. lmate mnogo li knjiga vam treba biblionajteze odrediti Nasamome mozete izraditi nizanjem uskih koliko Siroko? teka.*fl polica. koliko stati.. a kupujuih onis mnogove6om kupovnom modiod naie.Nanizane police i Prelistav njemstrunh casopisa a stjecete doiam kakose u bijelome pretvara u svijetusvaka dobra zamisao dopadljivproizvod.4eodrediti vlastitom nahodenju.*1 llvhfi ff uilHI nI H I . iet kniige 26 imaju Sirine. i Siromaitvo bljedilo domaieponude ponuden c ijen ma. Pridvrstite oolice od iednim samihpolica. vertikale treba Uzmete ne.20 cm i 16cm. u 6eparimati a grupe pakknji. takvo naglaSavanje debelih Zelite oblikovati tematske ili li ge rasporediti sadr2aju da vamsvako uspravnih mo2e po linija dojam lakoce ieletako umanjiti Sastavi enu kon I i strukci u je podrudje prostor.no kod na razmacima. najboljestvariproizvode seza mnogove6etrZiite od domacega.koliko niskih otvora konstrukciji. samogradnja jedinilogican ili r.. Kako trebaju manje. upraksi no ni:u seproblemi jedan drugim. dviju je boliiako ie Dojam postoliemalopli6e od bridom na li sve samo bismio imativeci raspon 50do60cm. ViSepostolje je pogodniie.Naime.Otprilike vampolica policu? toliko lj ili otvori? je naest Ako umetnutih Trebajuvamveci manji razmake treba visinu poda stropa. P U I U d | | d l e u l u l J U a l r . najbr2i da vi ihmozete uspjeh najmanje s prcstne.Police ja n su tolikojednostava konstrukci trgovac moZe ne dani najsmioniji na njimadovoljno zataditi. i im a sasvm odgovara no nekikomadi namjeitaja naprosto se ne uklapajuu takvulogiku. kamoli teretom a prcnaSiti3-4cm. Zeliteli originalnupolicu po mjeri. svaki vamtrebati pribli2no a vertikale se udvajati. dubinuvisinske i prilagoditi No. police.Stoga Sviznamo kako izraduje se gusce. izmedu -'s'!ploda pa postaviti a koliko uskih dasaka izrezanih iverala ili police. vlastitom tezinom. osobito ni2im dobije odgovaraju6i moZetepostavitina plitko postoljeu obliku je prosjeanoj prema posla.stupove. 6ete od Cime polica. vidljiv zajednidki od36ili38mm. sveovisi knjigama treba njihovim sve strukcije jednake. za za no. verlikale i deset-pets ispuniti samostalnil' slupovadvije No. cm.priznajmo. ipo ih njihove najde56e dimenzije njima razvr. argument osnovnu je prava pa podetku mjere. tocno od tako v isoke kon sttukciie pod cetesvojevrsni bridovima ieSafsa slobodnim nema krutost masivnog i mo2e poviti drva se ta razlika ne bi smjela pod knjiga.znajte po pogresaka l\. linija lVjera 20 do 22 cm omogucuje od raster vertikalnih i ploiu iveralapoloZenu (21x29.Osim veiegtroSka. jeftinije postoji rjesenle. ne i vizualno efektnije horizontalno iveral upeti izmedu vertikala dutim. velieini odredite daseodmah okanite takvog Praktidnije konstrukcije okvircili pak na dodatnu smisliti vam horizontalnih koji knjige.

bez ieiie pomocr. ti.iliphilips'glavom.:rukcije iverala. vje. b Nije 1 8 m m . . - Prije odredivania visine pojedinih polica precizno nacrtajte cielovit nacrt. rrbavljacukosta 150do 250kuna. podjednako irastaviti. sucisti moZete obavitii lijevom : rstavitestegnete ploce.oko50mrn krajeva od od No. . I od a sve stava. S malo paZnjeto niie teiko postiii.cm. '.-::i. Debljini iverala 18ili 19mmodgovarajuUvrtanie brojnih od ivericemedijapana. navidlji..rjima pojedine pribor prirastavlja-ruku.napora. jedan njunamjeitaja rastavljenom moiete i pravokutnom odvrnuti.l.': Kutne stezalike nezamlenltvo su ponagalo pri izradi namjeStaiaod ivetala.Neujednaeene visineuklaniaiusvaku sfienost dosadnim s policamaknji2are. ostaju slobodne zaponovno vam rukom. Kakokonstrukcijaima mnogodiielova. nema vijci za vrh isprernnisastavlianiepolice Kad uglavnom lijepljenja. i uvrtanje. i-- D I l r' r\ 'it .f prijenosa : ranog mjera.. bez imalo '-(e zasveostale je glave vjjka oko10 mm. je iveral Ako a debljine Promjer . :ftino. Sablona bez i bez l . zahvate. plode) na sastavljene drugom Kako treba upotrijebiti nekom amosarn stezaljki. rlesial po mjeri 43 .astave konfirmat-vijci moZete velidine ili lako 6. Omogu6uiu vam da i najsloZeniiu konstrukciiusastavite precizno.ovisno duljini sa. svaki pojedna.najbolje .a sve bridovetreba pokriti rubnomtrakom.. Primiienite li obidnivijci spojni vei 6ete dijelove koji stegnutitijesno nisu u automehaniiarcki polo:aju. imsekre6e 50do80 kljuiem zaias Cevam Cijena od se po : ti i desetak kutnih (oko no stezaljki 15kn/komad)lipa komadu. \\ -il __---. Police razmjestite tako da se na zajedniikoi vettikalinigdiene sastaju istojvisini...iodijelnih sastavnih okova.jte nam. - rl.. lak5u iuredniju izvedbu isplati ku.prcpustitiprofesionalcima koiivelikinstroievima .nabavite originalno konfirmat-svrdlo s :'i stupnjevita promjera jednome na onda e rupe avijke uSe a s z n tijelu.lrpus(4 pravokutno projektu. Nastoite policanadena raznimvisinama takav jer ' da se ito viie ruzmie. ':-. tu g Iavu konl irmat-vij aka. Stezaljke rjeSavajui sveprobleme s odredivaniem p ravokutn osti sastava. valja rmati umu to ipak naZuljati prste i umoriti na da ..tajpotenciravertikalnelinije.samos vase dvije ruke.. ']ke daju dvrst koji vrlo spoj.3x50 7x50 kriZnom vijak obienim inbuss Zabr2u..veCs razmakom na od barem 3-4 cm. Umjesto kupnje i :(ova. ie krcienje i porubljivanje . komplibez . spremiti ikasnije alati bit-nastavke Za za . (pola plode) Ovisno proizvoda6u. Razmak medu isplatit vamse. : sastave moZete izraditi izravnim : redbuSenjem iuvrtanjem.. i:.Konfirmat-svrdlima 6e vijcima kre6e od 10 do 20 se r jclma lakose i brzo plodaste o brida ipotrebnoj dvrstodi sastavljaju kon. o od kvaliteti debljine i delika razmaku I mmod ruba i plode.'i' --. a olakiavaiu i provieru mlera.istodobnoreZu I ' iporubliuiu...

*:-=--. _1. Odludite se za primjenu sustava. o10 duljina T ffi>'. smanjite tisaki priiekaite da najiiri dio izgloile proikenje za glavu vijka.. Namjeslajpo mleri . r t. ravnine Pritis6eteprekomjerno li buprosirenje bitipreduboko. vidjivim Na mapripazite uredne na razmake kakobi i rupa vidljive kapice uredno bile rasporedenje. vrhuje ima Na promjer mm.Kad primiietite da ie drugistupanisvrdla uZaou podlogu. sastavljanju Pri primivertikala ipolica jenitekutne pri stezaljke.. osobito vam iveral ako netko strojno izreieiporubi. uzoraka n. Na ovojpolici vijkepokrijte samona krajnjim jer vertikalama. profilu Profil svrdla odgovara vijka. Konfirmat-svrdlo tri promjera. glavine Silicu.. ostale glave ionako zaklanjaju knjige..5 dijelu krajuse pro5iruje 7 mm. nekim svrdlima Na to pro5irenje krajnje opremljenom vrlooStrim zubima glodanje za lijevka.. Konfirmat-vijcima mozete sastavljati ostali i sav ploiasti korpusni plohai namjestaj..:. 44 .pokriva plastidnom virnse piohama kapicom u rverala sejednostavnoi boli koja natisne kriini na prodavaonice oivcr vilka. preskupo. p -. kvalitetu icijenu. ostar dubok i a navoj vijkadvrslo se urezuje vlaknastu u strukturu iverala.. milimetarskom s tocno66u. na i krtom pri deliku teskabu$ilica koji moZe padu lako siomiti. pripazite vamne no da padne betonski Rijed o vrlotvrdom je pod. pa 6e ostaje dovoljno materijala pouzdano za stezanje sastavljenih dijelova. steknete Kad rutinu buSenju istezanju sastava. f L lmateli mirnurukuidobro oko. Usporedite Iivrijeme. buSenju isklju6iti treba buSilicu dim primijetite je dodirnulo povrsinu da iverala. Taj prepoznaje promjeni piljese trenutak i po boje virie kojoj tadapojavljuje melaminske prah u se je obloge. uZivat 6ete.Kakoto zavrsno do prosirenje plitko urezuje i ljevkasto udubljenje za glavu pri vijka. li tog otkrit cetei zadovoljstvo i urednog brzog sastavljanja plocastog namje5taja..u srednjem 5 mm. I i. kroz oba dijela u sastavu.a na 3.. Dobro opskrbljene stopribora lars<og nude bogat i izbor boja.s konfirmat-svtdlom moZete buiiti izravno. to nije S dobrim konfirmat-svrdlom izbuSiti mozete i nekoliko tisu6a buSotina. Pri pripazite glavane potone zatezanju da ispod povr5ine. i.Jansi.

'.na ovoikonstrukciii treba izbjeci da police s obje strane vettikale I}1 5 j.mora omoguCiti neometano buienje rupe i uvrtanje konfhmat-viiaka..l .amjealajpo jer m kliuiem osietit P uvrtanjukonfirmat-viika navojau sttukturu. ilise malo upusti 45 .::....r ii 128a93 tar tst a= {-t :.-. Razlika visini u izmedu polica susiednih s jedne i druge stnne vertikale.! e. 6eteurczivanie Uw'ite viiaksve dok se glavane porcvnas okolnompovriinom.Izuzetno.. Ako stesve dobto isplaninli.i3 €.. bimoglooslabiti sastav. visinska rczlika polica susjednih 6e omoquCit i lakSu p mienu buiilice. . proSienie smiie ne biti Urcdno stoZasto jer preduboko.

Toje bilo praktiino pri izradipredmeta vedihkomada.Drveni keksi Desetljedima stolariizradivali su s drvenim drvne sastave valjkastim je iepovima.. sljepljivanje. u rubu i eefu Drotiliranom na razmacima. mnogo s inovativnih ipatentiranih i l e t v e .pritom njime a se sastavljati Festoolova rjeSenja.a domino nakon mm.keks6e popuslitiodmah. brojnih buSotina jednakim a jedletava. od 0 no opteredeni kutni sastavi dijelovima s manjihprofila nisuse moglipouzdano povezati.o k v i r i . za svih buienje. Domrnaplo6ica veliku ima preciznost igotovonezamislivu u sljepljivanja i dobronalijeganje unutrasnje (glodanja) na razmaka i kutova.kojetodno alata... nakonsastavljanja moglase napraviti i manjakorekcija.Stov. pomaka 2 mm. u Usporedba li li dtveni Opterctite gorniikraki prili56ete ga nadolje.Trebalo mnogovjeitine i strpljenja prijenos mjera. sustav nosurelativno podrudje suzili podeSavanja. Zahvaljuju6i obliku prijenosu malih dodataka svompriboru rudni u taj lakopreuzima velikaoptere6enja sastavu.omogu6uje jeveibrojna lako izraduje buSotine i sastavu.* 46 po Namje6taj mjeri . potrebi profil pa primjene. t o l c i . Zatoinovativnisustav L4 dominoi glodalicatvrtke Festool poglavljeu stolariji. 14 od tek iepovinakon je s priborom tipskih velidina uskladenih vajkastima izbor Dok precizan rads klasidnim i brz jednostavnu prilagodbu mjerau depovima najdes6e zahtijevao stacionarne stro. stezanje. t o l o v i r e S e t k a s t e s s jednostavnost povr5inu U sebi i lakoiu objedinjuje buSenja konstrukcije. izdtZliivosti nznih sustava Runomspoiuod tuastovihletava. s uspjeSno sastavljanje glodalica 500novije strojnatrDF mogu elemenata.Se. jednostavnimbuienjemi utiskivanjem drvenedomino-ploiice.. tomu jepomagalo izradu profiliranih za okvira. podeSavanjem plode glavi klizne na noslavnim glodalica lakoprilagoduje raznim kutovima se je pa Po bu5enja. priboru prikljudci U p lagoituje podlozipa i vodilice izradu za izradu busotina deluletve. sudonijeli keksi olak6anje svakom po primjenu odgovaraju domlno-plodicama. naknadnog slicno i Domlno-sustavplodastim umecima nudi nudi mogu6nost s podjednako plodaslih sastavuulijepljenim keksom. i utorenim bridovima. relativno u prednosti neke tipi6ne alat mnogodemu u dosti:e Glavaglodalice lako se su za stacionarnog stroja.S njom otvaranovo 6etelakoizraditi6vrstnosiv sastav. dinsfueno je kojim na sljubnim se Originalno i rjesenje lako razmak stranicama sastava odreduie iednaki ili'j[\. glodalica bu5enja. donijelo je velikoolakianjejer se u eliptiino izglodane urezekomotnoumeiu i uljepljujueliptieni keksi. Siru ru6nih elektridnih noistodob. Primjenom nekoliko stranice izdubljene buSoline. A u svakizahtjevnijispoj trebalo je ugraditibaremdvadrvena6epa takodaje za sastavljanje dijela dva trebaloizraditipo detiri buiotine. mo:e se bu5otine pro5iriti. Sastavljanje keksima tzv. :iStu.

). _ \ri._ lll | 20 t12l -s) 6x40 S malo pribora prilagodliiva glava obavitce posao usporedrv s ueinkom stacionarnog stroja... 0sigurava 95-postotn0 odsisavanje podesava idubina a priglodanju lako se Sirina buSotine.'-l Ejj '. aemu v'tnja irjihanje sa se ..jl. .pa glodanja tijekom moze kontrolirati imijelako njatidubina Sirina ili izduiene bu5otine. pomakom glavedo nekeishodisne todkeili oslonca.. dornino-sustav sa mljivom buducnoScu. glodanja Patentirani istodobna sustav odlikuje pri glave sv'dlom. 2o)' l E. Za svepotrebne mjere stroju jasnoaitna su ljive oznake razmaka i nagiba. ododabranog Poput pro{esionalnih svih fesfoolstrojeva i domlno-g lodalica . '.) prasine.:. je novost zaniSveu svemu.-\ii]: - tri. @iil 8x40 -. 20) '. palca jednostavnim odreduju ili gumba na glodalici.i z s ' ^ 47 .:-.'l lzborom ve eine donino se lako prilagoduie sastavu..* ': i\\\i\1 . -f tr"-@lLt .amjeslajpo nrjer : !i-I ZJt '| /./n EvAn t ruba. svesefunkcije lzradu tiiesne ili proiirene buiotine odreduje pomak a pomakom prsta.I E .

5 cm. ilikao mi iveral u je odrediti prona6i prikladno mogli polica. Takvu moZete iskoristiti dobro posti6i i za araniiranje njilikolidinu otpada. ili pravokutnog Uostalom.Trokutna trokulza kut tzid Akoje toina tvrdnjaarhitekata da dobronamjeitenu sobuiine Iijepo je uredeni kutovionda ovapolica jjednostavniji da to i postignete. pogotovo stanu manje tovokadje rijed plodama danas li a u sve koje o nemaju prostora odlaganje za stvari predmeta se ba6bagatelnu i koji cijenu. vammoieuvelike to planiranje se isplati.manjiod tridesetak vodite o centimetara. mjesto. medijapan. Najva2nije dimenzije police Osim toga sastavljenedrvenih od trokuta pase u skladu timopredjeljujetedimenzije s za gurati nemorate postaviti kupljenih ploca. pogo. 48 po Namleataj mleri . Za policu kakvu smomi izradili pribliZne ili je Osnovni police pravokutni pravokutne dio trokut ispiljen velidine kroliti treba trokuletakoda od panel-plode.kadna plodi nacrtate za izlaganje najatraklivnijih va5ih po kvadrate kojih od dobivate dvatrokuta.rzija radunaracio.olaksati i skice detaljno uvijek uStedu kupljenog materijala.malo Uz do.. je vrlopraktidno Sto prazni neracionalno produ2iti Odluditepopuili iskoriSteni. dvije boje. lijepirn ali ifunkcionalnim koje drvene u trokuta. Ne6e vambititesko zelenog akoje upotrijebite kuta jer primjeraka rasmaksimalnu Stedljivost.dok hipotenuza dulja metar kod komada moZete za malo oko le policu plodama suvamna nase police je koji izradujele ili koje 113.omoguiuje nalnoj upotrebi materijala dijelove skrojite nesmetano umetanje knjiga iostalih plode. dijelovi ostaju koji plode mogu iskoristiti gradnju S obzirom to da su vampotrebne se za na u postolja T-komada. oblik lmate u kuci. obliku trokuta. Veliiinu im katete kra6e stranicene budu dulje 90 od pojedinih prilagoditi prostoru cm. manji cvalih londanica. dobro krojenje. izvedbom dodatnihmanjihkomada drukiijim i postavljanjem potpuno trokuta moZete promijeniti police. vam to pa pre.. put na Jednostav ostizvedbe. rasporaganlu. n mogucnost po potrebiiine dogradnje rastavljania i je joi praktiinijom.Stoviie. Po postati prostor knjige.panel-plode.predmeta. gomilaju police svakodnevno osvrnite ividjet se cete Jednostavne trokufna-trokut se mogu jod prema potrebi da su kutovi vaie radne dnevne ili sobe ipak dogradivati. mogu idealan za sobno Zelji financijskim i mogu6nostima mo:ete birati cvijece neke ili kojima druge sitnice dosad niste . li jedno. sjetljivosti ivleste ruke mo:ete popuniti ih zid trebaju vam polrcama plode obliku pravokutnih stavnim.nitikutili neki takvim policama. Razmaci izmedu trokuta nek'nebudu bitno jer Priodredivanju dime. medijapana iliiverala.jer ihtreba samo uvis. samo kut semogu u jer iuz ravni zid. mastandardnom policu formatu kako biste sma.

jer ro nijeni potrebno su rubne iverala stranice pa uredno kantirane ito dobro izgleda.samo list nacrtate se pravokutnog skicu trokuta. I Kad dva komada iverala spaiate pod pravim kutom. Sto jam6i 6ete posao. naiteie ie odrediti mjestana kojima treba buiiti rupe. odaberete nije na ako uzorak svejedno koju stranu okrenete jer6e ruZno Sare izgledati akodijelovima se medusobno koji spajaju Sare iduu suprotnom ili smjeru su pakmedusobno okomite. elektriEna buiilica. komad dimenzija 20x50 50x20. kutnik.5x80. 49 . 5 cnl tri veda(30x57 cm) i tri maniaprcvokutnika (30x27cn). estets skog dojma treba voditi racuna nasvimdijeda lovima tekstura u istom tede smjeru.ucrtana s detiritrokuta podijagonali i upiSete katetahipotenuze. pogotovo odaberete ako skuplji Kaindlov iveral modernih tekstura ilijakih boja. i duljine a njihovi 6e raduna vamispoda strubnjaci voditr po rude trokute todno vasoj mjeri. dtveni (tipli). Dakle. polica prianjale Kako rubne bi bolje uza stranice pod zidtrebalo je otpiliti kutom 45stupnjeva. druga onakoju uzorak a sijede. lveryan narutili trokute rezane drvnom centru na na6in se iz jednog kvadrata detiri da dobiju pravokutna po trokuta rezanjem dijagonalama.metar i ljepilo. je preporueljivose kodizbora da po materijala driitedrvakojemozete rezati voljii narudite kantirani iveral.metalni iep s oittim vrhom. ih mozete kutaste vi napraviti iviie. Naime. slo:itipo na6elu lrokut-na-trokut. svejedno iveral nije tra:ite i. imate Kad trokutepravoi kutne dijelove cetepostaviti koje vertikalno izmepolicu problem nije dutrokuta. dimenzija treba naznaciti i kojestranice Osim seobrubljuju trakom. pa i drukdijih dimenzija. Takose postize velikausteda materijala. Alat. s tim da razmak izmedu dasak mora biti Sitok 18nm. policu pakza ravni Biloda izradujete kutnu ill zid. imate Ako iveral teksturom. spojeve 6ebitividljivi koji treba dok glave zatvoriti kapicama skrivaju koje vijaka. ih od S iveralom takvo bilosuvise bi sto komolicirano. 5x80. tirati rubove pomo6 uz l\ilalo komebi takaviveralna koncuispao pa uredan. biste to od morali raditi ku6e potom kod ijo$ rudno kansami gla6ala. vam da uspjedno zavrditi \ a m j e s l a j p om j e i lSlF*"'"'. a da se toino poklapaju na oba dijela. kad naru6ujete s uzorkom. Vazno samo spojevi da budu dvrsti joj ida vlzualno nagrduju ne izgled. ili Toje prodavadima ujedno uputa smjer koza u jemu uzorakprva ide mjera kako oznadava tede je rzorak.guneni Eepovi eeki6. primjerice. po Osim toga. Trokufpolicu mozete spojiti nekoliko na nadije na. Kadnarudujete iveralne morate znalikoliko je debeo pilekojim reze. Za to u drvnom centru SiZenabaviti KupresmoZete posebnopomagalo . upute. za mozete u npr. 3 Manjeptavokutne elementes uzorkom uewsite u stegai s utorom koji sle sami izradili odlridaske. Pritom mozetezaobliti i ostre bridove. radionicama re:u iveral u ne pod pa debljini kutom 45 stupnjeva. Kad izbuiite rupu u jednom komadu i u nj utisnete metalni iep i namiestitedrugi komad ivercla onako kako ih ielite spojiti pa udarite gumenim ieki6em tako da ostane trag tamogdje treba buiitidtugi komad.trebavoditi zajednidkih raduna nekoliko o zbog detalja. mjestima se Na koja nevidemozete poslu:iti i vijcima metalnim ili se L-profilima. kolika ie iSirina iverula. planirati Zato treba ipazitida mjere za dobro rezanje u pravilnom date redoslijed-. iliSira biti uZa od vainoje da slijedite na5e ovena5e.pribot i tunderiveral za policu s tri trokuta nabavili smo u drvnom centru SiZeKuprcs gdje smo sve dali izrezati i porubiti: 4 biiela pravokutna trokuta (113.i Akose ivi odludite iveral. lako smo primjer za izradili konstrukciju tros tri police. slege. 0olica VaSa moze vi5a. skalpel.

budu6i daje Sitinaiverala18mm- Svtdlom od 3 mm probuSite samo gornju ploeu.poiaiaiteih toikalomili nekimslidnim oitrim alatom. u niih postavite tiple i utisnite ih gumenim iekiCem. Po granianiku svrdluvidljivoje dase rupezatiple na bu5evrlo Dlitko. Na tom iveralu (10x95 cm) izbuiite rupe na 3-4 mjesta i opet se posluiite prijenosnicima. a zatim ie uevrstite vijcima 4x50mm. iveral moZetepritisnuti i rukama na ttokut da ostanu vidljivitragovi miestaza buSenie. Ako nemategumeni Eeki6kad radite s pfiienosnicima. Na bijelom trokutu. olovkom povucite crtu i tako oznaiiE mjesto za iveral koji 6e sluZiti umjestoprednjih nogu.Na vecemptavokutnom elementuolovkom por ucite cnu po sredini . Na bijeletrckute slaZuse dva komada iverala sastavljenau T-konstrukciiu. nikakone viie od 1cm. Ako serupena trokutuslabovide. koji Ce biti donja polica.Za svaku policu dovolina su tri viika tako da iine trokutViici bitrebali inati uzduini navoi dokaja jer se tako najlak5e postize da glava viika dobto sjedne. Namieitai po mjeri 50 . odnosno da bude u ravnini dtvene plohe iI eakispod nie. Pitom si mozetepomoCi i kutnikom ili od sredine pravokutnog elementa zacrtati po I mm na obje strane. Prethodno izbuiene rupe na maniempravokutnom elementu namaiite ljepilom. S druge strane T-konstrukciie na isti naein uivrstite joajedan bijeli ttokut. Polica Cebiti urednija ako vijke uvrnete tako da im glava bude upustena. StaZnju nogu police moZelekupiti gotovu i to onu koja se moZepode'avatitako da moiete prilagodavati visinu police ako pod niie ravan. % nju postavite manji pravokutni komad.

a iveralsloZen slovo u T ptiivtstite s gorniestrane trckut. Kad izbuiite rupu na iveralu koii glumi ptednje noge namaZite liepilom. tadatreba voditi raiuna da kvadar bude dovoljno velik zbog stabilnosli i rcvnote^e police. Pti postavljaniu daske koja dolazi umjestopredniih nogu treba pazljivo mjeriti kako bi tai dio bio usporedan s predniim bridon biie Iog trokuta. '. samo treba kroz gomju plohu dobro procijeniti gdie ie sredina okomitog ivetala. tzv. No. Unjesto predniih nogu na dno police montirujte komad iverala dimenzija 10x95cm. 51 .amjeslajpo jeri m PotomizbuSite ostale i rupe. uguqile unutra tipl i spojite ga na donji dio biielog trokuta koii Cebili donia pbea buduCe oolice. u Konstrukciiu od dva pnvokulna elemenatas uzo*om poslavile veftikalno i na nju poloZitejedan od tti bijela trokuta te ih zajedno uivrsti|€ stegomza radni stol.Svaspojna na mjesta koiane6ebiti vidljivaizvanavaliaspoiiti viicima. kladicu ili neito slitno ito 6e podupirati policu na unutnSnjoj strani. Umjestogotove kupljene noge moiete Dostaviti i obiean drveni kvadar. Za to nema nekog mud ieg naeina. no p tom trcba paziti da i strainja noga budena istojvisini. za vidljivaspojna dok mjestasluZe Eepovi.Manji ptavokutni element ulisnite u prethodno izbuiene ruDe vedemu na kako bistedobili konstrukciiit obliku slovaT. no takvo oznadavanje moZebiti prilieno precizno. Olovkom otptilike oznaiite mjestoza buienje rupe kako bi vijak proiao kroz stedinuokomitog iverala.

Nju ne moZete spajati vijcima jer je u stedini pa Ceteuzeli eepove.onu koju ste kupili ve( gotovu . tj. Ako nemate velikih stegapolicu odozgo opterctite knjigana ili sliinin tezimprcdmetima. t9 t a $ - Iu Namjealalpo mleri 52 . kad se ljepilo osuii.a zatim spajate kad su spoievi ewsti.spoi srednje polices unutrcinje stranepojaeajrc malim L-protilima. preporueqivoje stavitiposebnu stegu. ier Cepolica biti dovoljno ivrsta i bez stega ilinaslaganih taiiga.spojite kratkin vijkom (4x17nn) ier bi duZi mogao probiti ivenl. zaboravite taj p roblem.Nogu police . Kad ie konstrukcija gotova uivtstite je stegama. Pojaiavateli spoievekutnicima. u Kodpravokutnihelemenata spoienih Tkonstrukciju. Kad ste sastavili doniu policu. na red dolazi srednja. Drugi naiin je da izradujete dvije po dvije police i steiete ih stegama. BuduCi da svak policatreba nositi odredenu teZinu. Ako umiesto kupliene noge stavljate dtveni kvadar onda ga moZete spojitina 2-3 miesta duljim vijcima ili drvenim iepovima. na istinaiin kako ste spaiali iverale. a i opdenito za spaianje dijelova koji trebaiu stajatipod pravim kutom.

" podnozie police spostavljajte elemente nogama okrcnite na Sastavljeno pravu stranu. Pruvo miesto na koje treba Wi ew stiti okom iti dio police dobit Cete ako diielove okrenete kao na totografiii. 30x18. I 3 *!ii!"i. Dakle. te pomoCukutnik povuciteokomicu.Zatonekaiedan pravokutnikomad budedimenzijaS0x20 a drugi cm. Ako vrhovine virc izvan biielog trokuta. s tim da se spoievi mogudodatnouivrstiti L-protilina.a alat i pribol veCimate na ptvom popisu. Upravo stoga treba voditi raiuna ako o niihovimdimenzijama Zelitedobitikut iije su objeplohejednakepovriine. medusobno spajaitepod kutom od 90 stupnjeva. pomocu viiaka. Potomolovkom ucriajte liniju oko elementa teksturcm. Svaki spoi nama'ite liepilom i stegnitestegama. Daskespaiaite na trokut Pravokutne iverale s teksturcm. 4 t R .2cn. s Elekt Enombuiilicom izbuiite 6eti rupe na mjestugdie elements teksturomtrcba spojiti na trokut. koii iine umetke medu policama. Kao i kod kutnepolice uzmitevijke s punim navojemkako bi glava uSla drvenu u plohu dokraia. niti su pomaknuti od brida prema unutra."!i!1.2x0 cm .P spaianju pod kutomod 90 stupnieva pruvokutnihelemenata nemojte udarati drvenim batom izravno po drvu ve€ preko nekog drugog komada koji vamje ostao kao otpadak. Vazno odmahobrisatiktpicom ljepilo koje iscuri pri spajaniu elemenata.umjesto nogu . onda stegnite stegamabarem je svakikal police. VaZno je da wh elementa stekstutombude postavlientotno na ucftanuokomicu. Daske postavljajte pruvi kutbiielog ttokuta.Xfrj[][!!3"]ii. usporcdnos daske6e biti toino postavliene btidovima trokuta.Ako ne steiete svaki spoj.Zbog spaianja dinenziie 6e im biti razlitite: iedna Ce biti 60x8cm. Spaiamo ih na isti naiin kao komadeza kutnu policu. ier je debljina daske 18mm. pravim kutompa trokutastu Na takv naEinmoZetenanizatiDolica koliko zelite.a nikako lijevo ili desno od nie. ljepila i tiplova. pod gradedi policu: elementod dviie daskespoiene policu itako redom.Toino mjestona koje treba od postavitiprcdnju dasku .jer je trcba smanjiti za debliinu iverala od 18 mm. 'l Ipolica ie gotova! \amleilal po mleri 7 53 .if!!.alitako da budu malo uz udaliene samihrubovatrokuta. I li Pri izrcdi podnoZja spajaite dviie pravokutne daske s teksturom koje Ce pod kutom od 90 stupnieva.pa zatim redom Na trokutu izmje te p olovi cu duIie stranic e. bitinoge budu6epolice. a druga 58.pribor i materijal: nabavite 4 bijela trokuta (92x65x65cn) i I pravokutnih komada s teksturom ruzliditih dimenziia.Alat.dobit 6ete ako vrhove obih dasak Dostavitetotno na rub duie stnnice pravokutnog trokita.

i'ta ier je dubinabuienia obicnood 12do 15mm. bai sve ito vam treba za korektnu da se ne moZeizvuCi. pri kupnii obvezno lo raSiriti iep i dobto ga upute o ugradnii ili kupite detalini katalog u Roiemu uivrstiti u stranici tako ie oznadeno 'montaZu. GORE:Trapezne daiepouzdanspoikoji se mozepo potrebidodatno pritegnutiili brzo rastaviti.5mm. nazubljeni s navo6ep ovisnoo tipu okova.dijelovi je I rLpa na plode. prin. ulosci navojima. Posebnooblikovanitipli spojnice iedno su od najjednostavnijih s glatkim svorniakom i glavom vijka iednostavno se r ieS nj a za p ovezivanje e svojim nazubljenim krajem uvrte u rupu prcmiera podovaili policaormara. m Caksu i mnogi kucni majstori. izmedu jalnih 28 ali surazmaknutemm. i. Rupe imaju od alata.Promierboenerupeza svornjak jem. srcdistaod ruba bude buiiti tako da im udalienost U rupena strunici 33. todno mm. Dubinuodredujedebljinaploie. rupe pristau U s viSe vi5e upravo svrha ovog sustava ili okova tip s na razmaka izmedu rupabuSenih jednakim ju vijci. su valja Osnovu okovima ali ploaama moze ili namjeStaJ sklapati orrupa izbuSenih rubove uz stranica perforiranim dine nizovi soecivelikor brztnom. le udaljenost Ekscentriinaspojnicaie dobropoznatokov. Sustav-32 standardiziranih iedan je od standarda se primjenjujevec koji gotovopolastoljeca. programa u dopunskih elementi alatii . Kao dodataktoinom postavljaniu spoiai poja'anje protiv venikalnih opterecenjaponekad se U policije buiotina promiera 10mm (dostupno dodaie i dtveni iep bez ljepila. 5 mm. Kad se kroz rupu u zatezanie svakojstandatdnoj btidu policeglavatipla utakneu ekscentaL glavi buiilice) smjeAtena spoja (i dijelova namjeitaja) postize se okrctaniem Dimenziie toino 16mm od tuba ekscentriinoguloika malimodvftaeem. Stogase na podu ili polici prcmier Nazublieni spojnice i udalienost tep busotineod ruba ploie moZeraztikovati. poiela primjenjivati Prvaje taj sustav njemaika tvrtka Hettich. Njemu su priIagodene menzijestranca i di razni namjeitaja. valja Sustav izuzetno ko_e p'i6v'st'ti oloce. I on ie razvijen ucinkovitostisustava Navikli 32. a srediate ie na 7 mm od donieg ioi policepreostaiesamo za ruba Dloie.a potom su ga preuzeligotovo svi proizvodaii n-a jeitaja i montainih elemenata. pa pri (sustav 32) promjera 5 kupnji okova treba provjetiti debljinu ekscentritnog mm utaknese metalni ku.taia.razmaci na udaljenostimaruba od podredeni tomstandardu.namiienjen brzom sastavlianju i rastavljaniu. serijama. zboa povecania gornjih idonjih ploia sm6 la ugradivatiu spojeve ormara. Tesu miereitekakovaZne kvalitetnu prcvjerite pa uvrtanjevijkakoiice ma. koji naliieZena stranicu su prilagodene vrsti. strojevi.U tvornicama 32 gotovi srediSta metalni drveni njihovih ili Da bi se primijenili je ujednadavanle a to je ploda namjestaj se precizno vodenirn buSe za mjera.veliki proizvodacokova. ostalipribor. medusobnorastavllati rnara. ses Tako jednostavan. 54 po Namjesrai mjer .Sustav32 jska n a Veli koseri proizvodja namjeitai bez bila bi danasnezamisliva niza mjera. svoie projekteprilagodili tom standardu.pribor za sastavljanje.svjesno kupuju6ispojneokove i ili nesvjesno.Kakoje u pravilunaprcvljenod metala.ga ipak poznavati. Nakonpostavliania najieaie je 8 mm.ene bez promjer 5 mm.okovi. njimanamie. namjeni ili moguCimoptereces koiomse spaja. nuZno elementi . jednostavnose utakneu Busotinesu naieesde prcmiera25 mm.Sto jednaklh strojevima svrdala nizu.a valiaih buiotinu na polici.izvedbuspoja.

5. ovisnoo modelu. je namjeStajnizovima lako s rupa Stoga i montaiu treba 3omalo primje. Dodrcalene suslavu32.is... Dovoljno spomenuti slavje ru tvrtku IKEA koja s tomfilozofijom osvojila jotovo svjetska sva trziSta.ontiranih bez okova je znadajnazadimenzije ambala:e. sastavljanje en i u paketu Salje a je rrepuSleno kupcu. log kon. otvoriti i zatvoriti okov.rupe na okovu kojim se priivtiiuju na stranicu ormara p padaju sustavu 32. Ovisno ovrsti ploie.Jedno im je ipak zajedniiko .remenu bi bilo ne moqu6e.bez dodatnog mjeren Dovolino ie na6i eethi rupe na istoj visinii u njih utisnutinosade.le da omogu6uje tako unutar .pri evr$eivanje uvijek je prilagoilen pojedinih strukcijskim zahtjevima elemenatastandardu.od 11mm .Nedovolino poznevaniesvih detalja uzrok ie ito zbunjeni kupci suzavaiu izbor na mali broi modela na koje su i ptojenanti i izvodaii odavno navikli. materijalu vrata i naiinu nttnova oavaranla. Bu5otinaza lonac s mehanizmomSarnirakoii se ptiivriduje na kilo najieice imapromier35'mm...va. '. Nizovi rupa natoinim ruzmacimaomoguCuiu postavlianje polica na raznim ja. Mogu6nost isporuke 'astavljenog namjeStaja m. dutjina kak. 1)4.naEinuugrudnje. Najieide se proizvode od sintetskih metarijala. 13mm. visinama. Bezobzin na to je li rijee {ko stepripostavljanju okova nekih nailazili o izvedbi sili drani6nikom... Podreina Jsnovni kostur izvodi metalnim s a postavljaju oune iokovi naknadno. unaprijedmontaZamoZ6kod Bez zbu5enih u nizovima rupa s razmakom 32mm nekih modeIa uzrokovati od <ompletiranje konstrukcijarazumnom nepotpuno otklapanje iIi takvih u nemoguCnosturednog . ili oie4ivanim optercCenjima.proizvodnja sustavu-32 po Velikoserijska treba proizvodnju velikoserijsku i okova pribora.. 12mm . Otklapanjepod i ormara nizu. Op6a kompatibilnost je modernih odlika okova. Viici a dodatno priivriaenje na krilu obiano su na razmaku45 mm.a unatoi malim dimenzijamamogu podniieti svako normalno opteteeenie police.od 32 mm. LUEVO: Takvi iamhi za vrala postoie u naindieifijin oblicina i izvedbama. prekonttolirati preklopi. sustav dosljedno se rjuje brojnim programima garderobnih na ormara r pnmlenom prop6amn mjera. moguCemnajveCemkutu.hodanog standarda. ktizaeaifi gledanjem ca2ljivijim mogli otkriti su one razmak medu rupama za ste da prilagodene samo izvedenice sustava. dok dubina buienja varira..onemogua povr6ina :ujei o5te6enja ploda. Valjapriznati da se osim u osnovnim mierama nuZnimza toino postavtjanieokova raztik6 meatupoiedinim modelima kiju i u naiinu otvarania. odtedenim miestima. gdje se na nekoliko dese" taka svima dostupnih modela moie beno opipati. dodatnim mehanizmimaza osiguranje wata u zatvorenompoloZaiu i cijelon nizu drugih detalja. i kodmontaZnih u kao sustava kutom od 90' zahtiieva za cregradivanje ili uredenje prosto. svornjak koji se ufiee u rupu prcmjera 5 mm noie biti gladak ili nazubljen..amjeatajpo mjeri 55 . BazninosaEipolica najiei6e su p riIagodeni sustavu 32.. obradenih Sve ouisi o rupi Proizvoda6i okova nastoje novemodele sve Okovi zakloDih vrala jer lrilagoditi uhodanom sustavu to olaksava imaju sve dimenziie rrodor industriju u namje5taja nova i na trZi5ta.-.lnade. zalvatanra.. gdje se ponekd ugraituju i plitki depovi s navojem (@I mnl Velik izbor najrazliiitijih modela i miestaugradnje samoje odraz izuzetnog razvoia te vrste okova za vrata. tom lamje5taja. 12. Jednostavno56u montaze najviSe profitirali su :roizvodadi sklopivog namje5taja se rastavkoji je postom. Najpreglednijei vrlo razumliivo predstavljanje okova nudi drvni centat lveryan. p kz vedine'amira i okova za vrata u katalozimaobiEno ima stotiniak stranica. Posljedice poznaleveiinadana6njih su okova diprimjenu :ajnirana.. kutovi. na koin icom amoftizerom.pri ivr56i vanie na ioino soba uredskih proizailim izhia rui:a je Osobito vaZan konstrukcijamakojih u kod se izbuienihna ruzmacima proliljma.obaviti s razumiiev anjem izvan mode.. 'njere s brojem nisuimale koje 32 vidljive veze.

marame. ondapogledajte li postati a i prohodnije. ma bilo odjednom prostranije najprikladnije ima mjesto. A u pogledu je praktiinosti komoda idealnospremiite za obudu. jer Standardne s vje6alicama.Komoda koja nedostaje je Komoda univenalnikomadnamjeitaja pa moie na6isvojemjestou predsoblju. za torbe i razne biti druge sitnice. za u predsoblje mjeri. pomo6i taj neredpretvorite red pa ie i najprije raSdlanite vlastiti da u Pospremite predsoblju u svakustvarna predsoblje. punopolicaladica njojseskriva i i razliditih oblika komodu smo biZa nasu odabrali kombinaciju gomilu koje dimenzija 6eprogutati stvari kojima jelog s inaran6astog iverala. u ormari6ima oretincima obu6uraznih bi trebao ogledalo ili za u sludajeva biti stana. urednije. iskoristenapredsoblju u lomprostoru. u slabo da osvijetlien prostor gdje muku mudite ihspremiti. plohu ili6etke smje5tena u predsoblju.Zatoje teiko uglavnom kupiti namjeitajkojihi se uklopiou zadane dimenzije racionalnoiskori5tenje uz raspoloiivogprostora. olovke. koliko skudeno. s kojimamuku mueile Mada izvrsnouklapau gotovosvaki se prostorakomodaipak dio stambenog pronalazi najboljemiestou predsoblju. telefon. detke cipele pa ne mora samo spremiSte obu6u..kape. po ZatovampredlaZemo da namjestaja vam uvelike 6e A takav komad problem. no komunese malo vedrine.torhe.vladanered to ponajvise dimenzija moZda du6anu u i zboggomile cipela. ve6ini izgledaju fantastidno. vi moZele gotovo Madase izvrsno u vasem i uklapa svakidio binirati ukusu bojekojeviseodgovaraju je prostorakomoda ipaknajbolje bolje uklapaju va6e predsobljeneku stambenog ili u drugu se po Namjeataj mjeri . torbiislidnihstvarikojesu proizvodnje ne moZe ponuditi koja rje5enje stalno prometu. je negdje kakav metar neadekvatno iskoriStenog Prednost komode stonijeklasi6niormari6 ove jo6 postaviti pretinceladice zidagdjebiste mogli komodu 6e za cipele. ili studentskoj dieijoj sobi. blagovaonici.komoda univerzalni komad namjestajakiSobrani.s notesom bilje5ke. Nagornju mozete staviti adresar Moie na6isvojemjestoi u blagovaonici. ietke. za kljudevi.Unjoj se skriva puno policai ladicarazliEitih oblikai dimenzijakoje6eprogutatigomilu stvari gdjeih spremiti.U ukrasni Dredmet. no u stanu olkriva nemo6 konlekcijsketenisica.. koji stijene ogledalom. notesi. rukavice. kape. se sva ruksaka. Bila dugaika ili kratkapredsoblia su pretijesnai uska. sludentskoj djedjoj sobi. dnevnom boravku. njezine koja i U stane progutali stvari stalnog hrpu bez spremista.sklopivi StoSta drugo: je No. s cvijedem kakav ili za vazu ili dnevnom boravku.

noc od za skusnijeg samograditeljasevecokuSao koji u po zradi namjeStajamjeri. koja od K o m o d ia al r o j av r a t a t r i l a d i c eN j e n u m i . na Dijelovi namjekoji Staja manje dolaze direktni s rukama u dodir mogu kantiranj dnom aminskom i ob biti me trakom je jeftinlja ABS-trake. odnosno obrubljenih c ocaiverala svakako zatra:iti vanr treba da ABS'lanrlestalpo mleri . Primjerice.komad dine iverala (A). kako sve o vi5e No. je Prije nego sebacile posao Sto na dobro znati daprinarudzbi kantiranih. savjetujemo da najprije vam obradlte (B) vertkalnekomade i (C) na kojima treba izbu5itr rupeza pollce udvrstiti liceza i vod pa ladice.5 o5tre kuiove.te var naSe upute i su mjere prikazane tehnike rada prlkladne za podetnike se tek namjeravaju koji okuSati u gradnji namleStaja. suonioblijepljeni dok trakom 2 debljine mmzaobljeni i ugodniji dodir. akoga nemate jer savjetujemo da slijed. Inade. kantiranje primjenjuju za se ABs-trake u dvije debljine:obrub debljine mm imaju 0. (B) kojinosi oznaku dvije vertikale koje su vanlske bodne stran te unutrasnje ce vertikalne pregrade (c). geometrije stvar ielementarne logike. svakim sa novim komadom namjestaja stjecat svevise cete ISKUSIVA.zamolite po.rci je od'ed da van'e ra mjesta kojase udvricuju vodilice ladce priicro precizan za posao. 18 i Utori kompliciraniji zahtijevajuse spojevi da je vodi radunajoS dimbenika. je ABS-trakaplastidna i bolle spredava habanje.lesto. prostoriju stejojnamijenili gdje m. je brtno Tu rskustvo. kadsvladate a lzradu takvog romada namjestaja je shvatiti kojinacin lako na sernedusobno uskladuju mjere. Akose komoda :eliteizraditi koju razlikuje J di^re'rzijama ove. ja G e d e d l m e n z l jp o d e t n i c i me n a j b o l j e a slijed nase ti upute.smonabavili mi iveral debljine 18 mmpa prispajanju komada kutom pod dva od 90"bodna stranica mora kra6aod zadane biti v sine 18mmjersenanjuspaja za gornja ploha odiverala debljine mm. Bud.rrakom kart'aju kao ili dijelove stosuvrara poplode sunajvjSe krivne koji izlo:enr manipuliranju. osnovnu konstrukciju dno .

5x29.savjetujemo da oznaeib i buiite rupe na svakih 5 centimetarc. komode zapoledinu iverala koji6emo rezati sami i .3 komada 34.dulja stranica kantirana biielom . lesonita komad 92. rupe sve i S unutrainjihstranatrcbaizbuiiti rupeza police ovisno koje iete postavitis razieitim razmacima. .bi.4x25mmzapridvrS6ivanje kantirana bijelom melaminskom canadnoladice.6 zasrednja cm cm (L). donju horizontalu jedna dulja . (u nadrugi sendvii).8x31. Namjestajpo mjer 58 . ladica dastog iverala maske za melaminskom trakom.9 bijelog cm lesonita za plode dviie (G). nastrainjoj a . stranice narandasto kantirane ABS ladice (ovo trakom je jeftinija varijanta Uiici oc plode).3x34.6x29.2 cm.1 komad 92. vertikale jedna ABS skebodne dulia vrata sveietirislranice kantirana mela.3 za cm kantirane.5x17 zapri6vrS6ivanje mm dijF trakom.2 komada 92. ladica poiedna dulja stranica .2 kom105. njavrata sve6etiri strani su (E).3.8x35 bijelog cm .2x34. (M).4x33.. .6 zanaive6a cm . okova vrata) biielo kantirane: potreban gdje Sav materiial i pribor moiete lverpan.2 komada 92. ABS bijelo (C).4x50mmzaspajanie pod iverala .2x30 takoder cm vodili(J). stranice kantirane su svedetiri .3x34.1 komad 180x8 narandastog cm (leda) (F).6x12 od narancm dulia stranica kantirana biielom (D).1 komad 67. spojnivrata sveietirishanice su za ABS ca(panti.2 komada 92.5 komada 32.svih unutraSniih vettikala.kantiranabijelom melaminskom cm ploiu(H).4x34.3x30 zaoolice oravim cm kutom: (l).8x34.4 + l cm kom.6 komada cm+ 2 komada 30x8 idvijekra6e stranice bijelog od 27x7 cm+ 4 komada 26. (B).Zato Ceterupe za police izbuiiti na malim razmacimauzdu.8.7 zavanj. zapolice iedna dulja slranica .9 + 2 komada spoiiii okvir montirati u te umjesto 29. Uobi. koji lova vodilice idunavertikale.elo stranica bijelom kantirane. no da bismo vam olakiali posao ovdje smo odredili okrugle mjere .1 komad je 107. dastog iverala gornju za i kra6e dulja dvije stranice iedna Lesonit kantirane naran6astom traABS .aiena stolarska miera rczmaka izmedu sredina dviju rupa iznosi 3.3 komada 33.7zagornju cm i naraniastom trakom.1 komad cm 30.4x30mmzaspajanie iverala iedan melaminskom trakom. naraniaste skupe . PoliceneCebitifiksnejer o niihovomsadrzaju.7 naran.1x7.6 zanaimacm izrezani utoriza lesonit. minskom trakom.4x17mmzapridvrSiivanje (K).7 iverala kantirane narancaslom od bijelog iverala unutrasnjost za ABS trakom. donje dulje (N). ee nabavitidrvnom u centru po vamnjihovi strucnjaci izrezati mieripopotrebi izbusiti zavijke. ABS (A). unutrasnje vertikale iedna . 1 komad 79.POTBEBAN MATEBIJAI PloGe kaindl-iuerala .7 cm .8x31. . Mjesta na kojima 6ete buiiti rupe najprije valia zabuiiti toikalom radiprecizniiegbuSenja. trakom. su stranice . nije zgorega ostaviti mogu6nost da tiiekom godina nijeniate njihov poloZai.

punoje lakie rcditi s komadimaivercla na radnoj plohi.Ako ne Zelite rupq moZete nabavitinosaeeza police s iavli6ima. najlakie je naruniaste maske ladica postavitina ndni stol uz boine plohe ili na njih kako biste odnah vidieli gdie smijete buiiti. SAUJET tui buaenju rupa na unutraSniim vertikalama(C) trcba voditirciuna o tome da ee police biti postavljene lijevo i desno Etoznaei da na niimatreba buiitl rupe s obie sttane. a do nje maske ladica i wata. dok na onima gdje 6e biti montinne ladice ostavliajte 15cm od gomie plohe i 15cm od dna zadnie ladice.. Budu6ida komodaima troia wata itri ladice. Slomoie zakomplicirati posao.rupe gdie Cete ne buiite na miestima montiratiladicei postavliati panteza vrata. SAVJET Buduci da unutrainje vertikale (C) joi nisu prievrs6ene. To su narcniasti iverali (D) i najmania wata (E). ali ondatakvepolice nisupomiine. Ovisnoo dizainu. negoli njeriti. a iveral ie debljine 18 mm. s malimrczmacima izmedu ptegrada. Stoie vaZnojer su svi nosa.2 . Rupe buSite na 4 cm od prednjeg i struZnjeg ruba veftikale. S obzirom da komoda ima trcia vrata razliiitih dimenzija.. uzduZ crte koju stepovukliolovkom. Umjesto da se gnjavite nierenjina. Rupeza police mo^ete izbuEiti u bilo kojoitazi rcda. 5 Kakoje iveraldebliineod samo 18mm. sami Ceteshvatiti gdie ne treba buiitirupe za police. lako bi se moglo dogoditi da se jedna od izbuienih rupa preklopi s mjestom gdie trcba vijkom uivrstiti vodilicu ladice ili okov za vrata. Rupeza police buie se svrdlom promjen 5 mm.. Stogaie dobro nabaviti metalni granidnik s malim viikom koji pri'vrstite za svrdlo na ielienoj dubini buienja.1'. Bolie je da na verlikalama ostavite najmanie 15cm od dna i gornje plohe. a koja donia stranakako ih pri spaianju ne bisteoktenulinaopako. Medutim. pa iak i kad je komoda sastavljena. 59 . 'ramiestalo p mleri Miestana koia se uivtsiuju vodilice najlakie cete odrediti ako svaku vertikalu postavite na radnu plohu.a trebaga buiiti tankimsvrdlompromien 5 mm pa se moae lako dogoditi da ga preduboko ptobu.1 Rupene treba buSitiblizu dna i uz gornju plohu ier nemasnisla postavljati policena tim mjestima. oznakeolovkomna iveraluposliie Sve se mogulako oiistiti nitrorazriedivaiem. No. tom sluiaju rupe U za police ne bi se poklapale niti bi police stajale vodoravno.i za police koji se mogunabaviti u naiim trgovinama prilagodeni rupama od 5 mm.. : . Ako biste buSilipo ciieloj vertikali na udalienosti od 5 cm.odnosnomjestimana kojima stepredvidieli ladice. kako su rupe duboke oko centimetar. Moglobi vamse iak dogoditi da unutar komode ne uspijete buEilicusa svrdlom postavitiokomitona veftikalne plohe. Zato s druge strane verlikale tteba odmieriti umjesto 4 cm 3 cm u unutrainiost. tu Cemoprema zamiiljenom izgledu uz prvu vanisku vertikalu postaviti dvije maskeza ladicu i najmanja vtata.logienoje da rupesjedneidruge strane tih vertikala (C) ne smiju biti na istim mjestima. cftati i buiiti u gotovojkomodi.ite ilieak probiiete pbeu. vaZno olovkomoznaiitikoia ie ie gornja.

Brid donie horizontale koii niie kantinn bit 6e na strainjoj strani. ito je tre'ina vaniske 6iine komode (105 cn) koja Cebiti podiieljena na je tri vertikalna odjeljka.7 Vratane smiiu zapinjati za pregrade pa im ie Airina na sve ietiri stranepo 2 mm manja od dimenziia otvora koji vratapokrivaiu. 60 po Namleatal mleri .6 cm umjesto okruglih 35 cm. kadpostavitedviie ladiceiwata. kantirinog i na tom mjestu izbuEite rupu za vijak. Stoga su wata iiroka 34. No. boenu veftikalu postavite vodilicu tako da jojje donji dio oko 5 milimetara iznad donieg brida maske itu povucite crtu. izmjeritCete da ruDeza vodilicuprve ladicetrebabu'itina 10cm od gornjeg bida vettikale.Dakle.svakiodieliak iirok 35 cm. Odmje te 7 cm od prednjeg brida donje ho zontale (A) te centimetat u unutraSnjostod boinog brida.prije provjerite je lineka strana iverala oiteCena. Ako je okrenite je prema dnu.a kakosu unutrainie vertikale iiroke 18mm jasnoie da svi odjetjci nisirjednako ihoki pa smo pri izraeunavaniuSirine polica i svih ostatih diielova o tomu vodilirueuna. Na Ladiceiwata trcbamalo razmaknuti. Na redu je uivri6ivanje vettikala na donju horizontalu (A) koia 6e biti dno komode.5 cm od gornieg b da. Odmjerite 5 cm od strainieq brida te centimetar dubinuod u boinoga.Kakosu maskeladicaiiroke 12cm. Po toj crti postavite vodilicu i zatim pomiinim metromizmjerite kojoi udalienosti na od ruba trebabuiiti rupe. Natommiestuptobuiite drugu rupu za vijaktankim svtdlom promjera izmedu2 i3 mm. a za drugu ladicu na 22.

SAUJET t3 Okrenite komodutako da ie ledna strana poloaena radni stol.lstouiinite i s drugomboenon plohom. Ovisnoo tomu kakavviiakimate.u dueaju oblog ABSkantinnja komadiiverala mnogobolie nalijegati Ce jedan na drugi ako buiite na centimetar ruba. na Na dno spoiiteboane vertikale (B) koie imaju utot za lesonit. Za spai anie upotr iie bite vijke za drvo s punim navoiem. Stoje takoder vazno. Iadicane bimogla klizitinitise nomalno otvarctii zatvarati. Nakon toga postavite i vertikle (C)za prcgrade. Vodilice imaiuna sebimnogorupa iime je omoguCeno ih uivrstite razliei m vijcimas da glavamarazlei h promjera. JedinoCe takavnavojstegnuti daskedokaja.Takvisavjetibitno utjeiu na urednost i pteciznost izgrudenog komada. ol .5x17 nm.i samo iskustvom pa vam savietuiemo da kod takvih detalia slijedite beno upute. vodilicu Ceteuivrstiti kroz rupe koie odgovaraiu je upravo glavi vaieg vijka. MoZdase pitate zaStobuiiti na centimetar. a iglava vijka uii6e potpuno u niu. Ovdie smo primijenili vijke3. a ne na 9 nn od boinog tuba kadje to polovicaivercla debelog18mm. Vaano nabaviti vijke s rcvnomglavom. Kaddva iveralaspaiatejedan na drugipod kutomod 90".I Zacrtajte i zabuiite miestaza rupe i u niih uvrnite viiak do kaia.U suqotnom. od Do takvih zakljuiaka moZese do.te ih uwnutidokraja. viicisu samonarezni pa nemapotrebebuiiti rupu u drvu.

.koji Ceimati funkciju noge. No. dok su na straanjoj strani sve plohe u istoiravnini.7cm.3 cn. a zatim srcdnii dio leda. Svidiielovibit 6epostavlieninaptava miesta ako ispod unutrainiih vertikala na stol postavite manie komade lesonita.naraniasti ie iveral mnogo skuplji od bijeloga.6x30 mm uivrstite leda koja su sastavljena tri komadalesonita(F). .lako od ie ie lesonittanakmaterijal. a unutrainie (C) 31.Najprije zakucajte bodne. i -ra- ''l_" l ""tl 5 Dviie unutrcinie vertikale (C)pli6e su za 4 mm u odnosu na vanjske (B) koje smo veCuivtstili za dno. r9 Sastrainje strcneeavlima1.: )t. a izmedunjih :'. ^^1i. a m j e s tn a a . okomiti. Cavlezabijaites desetak centimetararazmaka.4 Rezovine4ebiti cm. Pravekutove moZeteprovieriti i miercnjem diiagonala . :.:-. po NamleStal mjefi 62 .npr. Dva izrezanadijela bit 6e duljine34. KomoduvratiteoDetna radnistol. ierje lesonitza leda iirok 4 mm.Okvir stavitena miestoiuivrstitd stegama. : ' .1ikala(C) r .:: . otpadak od prijainjeg rczania . Kakookvir nemaietvrte stranicezbog stabilnosti je dobro strcga oko sredine udvrstiti komad iverula .7cm. Najlakieje Na dno trebamontiratiSire naruiiti dviie iednake narantaste ploie i montirati ih gorc i dolie. takoda uz dno -: s:avitetri police (l). .leda driati diiagonalu i spriieiiti izvijanie. Toiniie. vaniske (B) vertikale iiroke su 31. sloniteverlikale(C).Jebauavrstiti : :: :. .negopod kutom od 45'.!: . Ploheokviramorciu viriti izvan dna po centimetar na tri strane: na prednjoj i dviema boinima. Okvir i nogu uivrstite vijcima 4x30 mm s donje strane. na gotovoikomodividjetCese samo a vanjski tubovi donje ploie pa zbog uitede uzmite dugaiki naruniasti komad (G) i izreiite ga na tri ktaCa koje iete spojitipoput okvircza slikekojemu nedostaiejedna stranica. podnoZie..a jedan 107. . 23 L.obje moraiu biti jednako ougacxe..

adrugih6-7. SAVJET .. TakoCetri ladice imati uzduZnestranice dimenziia30x8cm. Jeste li dobro izrczali ivenl (G) provierit Cetetako da gornjuploiu postavitena radnistol i na niu sloiite okvir. Dvakrada elementa okviraimat Cesamojedan rezpod kutom od 45'. Potom zavrnite viike.6 komadaje visoko Scm. Odozgo na krcju cete uivtstitijoi gornju ploeu U). Dubinaladiceu ovom sfueaiu moze biti naiviie 30 cm.4 34. Kakoje iveral (G) Sirok8 cm.. pa za dvije vodilice trcba oduzeti 2.7 cm.nice oduzimite 4 mm.7cm. dviie debliine iveralai dvije iirine vodilice. a duliidva takvareza.za dviie desne ladice biti iiroka 27.a . pa se tu primjenjuje tzv.diiagonalukvadrata strcniceI cm.boljeje da se dije Iovi i aie razli kuj u. naglaienispoj .7cm. kolika je debljina leita od lesonita i ostavitejoi maloprostora. unutrainje vettikale uCvrstitevijcima za dno na isti naiin kao i boine: na udalienosti cm 35 od jedne i druge boine veftikle olovkom ucrtajte oznaku s donie strane dna Romodete odredite rupe za viike 7 cn od prednjega i 5 cm od zadnjeg brida dna. Vjercjatno ste opazili da visina elemenata Iadice nije jednaka .ier ladicauviiektrebabiti malo plica. Sredine unutrainjih veftikala moraju bititoino na 35 cm od lijevog idesnog kraia komode. Kad to provierite.-. Vaniskedimenzije okvira moraiu bitiiednake ploie.prcdnjiizadnjidio Iadice vidljivo su nizi u odnosu na boine (7.Tu iinjenicu moZeteiskoristitii dimenziiama za rezanje iverala (G) na tri dijela. Kad pogledate spojenu ladicu vidjet 6ete da unutra mora u'i prcdnjidio ladice.amleslaipo jefi m 63 . dok 6e straZnja prednjastruna i .7cm).dimenziie prednieg i zadnieg dijela za svaku ladicu dobit 6ete ako od iirine unutrainiegprostoraoduzmete dvije iirine iverala(36mm) idvije iiine vodilice.1cm jer ie prostor uZi. lH. kut od 45"dobit iete ako i po duljini iverala izmje te 8 cm te rcvnalom povuiete kosu crtu .na koiu nontirute masku .a za srednju26. Toje trik koiim se sluie iskusni majstori. Od iirine boene str. znajuCi kako je teiko spojiti oStro kantirane diielove. i Sastavnedijelove ladice (M) izraiunavate tako da izmierite unutrainju Ei nu prostora u koji6ete umetnutiladicu. Gornja ploia bit 6e vam Sablona za rezanje umjesto da metrom mjerite komadeduliine 107.Dakle.6 cm kako biste bili sigurni da ladica ne6e zapiniati. Ako vec ne moiemo dobiti uredan i precizan spoi.€€ r6 Nagorniu strunu prvugoniu uivrstite plohu(A)koiaie identiinadonioj. Tako naglaSeni spojne izgleda kao neuredna pogteSka..Sve vodilice su iste debliine. 2l S obzirom na to da se zna da kut od 45" nastaie unutaristostraniinogpravokutnogtrokutane norate mjeriti kutomierom.

zatimiostala dva viika. Cakikada to radite vrlopaZliivomoZese oitetitipa ie mudrogorniu je naruniastuploiu (H)uivrstiti na krciu. postavliate Vodilice s njihovedoniestrcne. Pantimoruiubiti postavljeniravnopa si pomognitekutnicima. Kadprovietitedaje polozajisryavan rukom pritisnite maskukakobi na nioiostaotrag viikakojiviri. Postavite na njezinomjesto.-: lviju desnih : _ .Ako pritompogriieiite.no kadpogledate vidiet6ete da su ruekiceladicapostavliene vodoravno. kakone bizapinjala s doniestrane. dobro je ito se poloZai vrata moZei naknadno korigirati.Vodiliceuivrstite viicima4x25. uvrniteu niu sredniiviiak dokruja.p eemu treba paziti da se rub precizno poklapa s predniim bridomladice.a sve su postavliene desnusttanu vruta. ..Toie srediate rupe za pante u koie zabiiete wh glodala i buaite.daklesva se na vrataotvanju nalijevo. Viiketrebauivrstitis donjestrcne da se ne vide. '] J:I Na mala vratadovoljno je stavitidvapanta.tuJeiasno " .Viicimat: .{ --i .kojiste fr6thodno montirali na vertikale komode. .. ruekicevrataokomito. kad ste a poloiaiem. Logiino bibilo da se sva vrutane otvaraiuna istu sttanu.: .? Vratane smiju leii do dna veCmoruju biti malo u zraku kakone bi zapinjala. ::aeliri tliiAtA t'/ .ito takoda im a je donjastranana istoiudaljenosti poda. p Namleaialo mleri 6J .Ruekice od po se zdesnanaliievopovecavaju duljini. kotaiiC nalazi s prednjestrane. ' -2 iine okvit a. .a na srcdniaidesna polupante.2 cm u dubinu od oinog brida. jet se na drugomdiietu voditice. -za. Ako malopopustite vijak. Naime. vrata se nogu malopomicati gore-dolje.Na istinaiin a uevrstitei maskepreostalihladica. rupeza viike kod ve'ine panti nisu okruglenegoovalne. --.Kotaii6 mora biti na strcZnioistrani. SAUJET Na naiveCa lijeva vratapostavitenvne pante. Bupupojaiajte toikalom. dokje dno srcdnjeiite. zadovoljni opetuevrstitevijak.t t -\ 40 Tijekom sastavliania komodqtrebaiesto okretati ipomicatipo rudnomstolu. p evrstite je stegama i odozdo uwnite viike.sdonie d zdeutc 30 .:: :.pa iti viici dodatnouevrSiuju Iadicu. Odmje te 10cm od gornje i donje strane vratate 2. U tu je svrhupri postavlianju vtata dobropodmetnuti ispodnekiprcdmet debljinedo 2 mm.pazeii da vi centimetat svih sa strana.

32 33 *:-f. one iire u a se postavljaju u srednii odjeljak.iasnoie da vratamogu iline moraiu prekrivati biieli. Policesu izradene dvije dimenziie.ida su razmaciizmedu vrata i maskipodiednaki. masku postaviterukama.-t* Vratas vec izdublienim rupama za pante mogu se narueitii gotova.aie. paze. kako tu uslugunuditek maniibroi trgovaekih centara.komodaie gotova.no.Najlakieje raditi ako izmedu vratai maskepostaviteistigranienik koji ste postavilipod vrata. Kadpogledate komoduspriieda. kantirani dio verlikalnog iverala vidljiv spriieda. s tin da srednji vijak prode krcz iveral. Vaino je da ruekicebudu postavliene u stedini maske.c F Maske(D)cetenailakie postavitina pravomiesto ako s unutraSnje stnne u ptedniuplohu uvrnete tti vijka 4x30 nm. 4t Sadpreostajejoi iedino na Iadicenontiruti ruikice.Ako nemate graniinik. a polupant ga pokriva do potovrce. rupe mozete izruditii samipomoCu glodala promiera 35 mora mm (prcmJer odgovarati promjeru pa nti). GlodaIom bui ite u dubinusamoza debliinu panta. oznaeitemjesta za rupe i uwnite vijke. polupant(lijevo)iravnipant (desno). Za spajanje vrata uzmite dvije wste okova . 65 . L- t. . 'irmjealajpo mjer I .tzv. 42 Na knju umetnite nosaie i na njih polozite police (l) i(J). Ravni pant potpuno prekriva vidliivi bijelidio iverala. Ladicupostavitena nienomjestoiprislonite naruniastumasku. Postavite ih u 2eljenepolo.

tijekomsnatijelopuni baterije zadnevne napore.Krevet za mrran san i nemaniita Kadstesneni umorni Neki u sladedolisezavuci toplikrevet. tajje razvoj Lattoflex inlernalzasluZnija belgijska tvrtka aiji istra2uju. Bogati u2ivalirasko5nim u a staja. podetku je i U li56a. je to Krevet starkoliko dovjek. i po Namje6taj mjef 66 . i boloviu kicmi.nesanica stres najieS6esu posljedicanemirnogsna zbogspavanja loiemleiaju. tijela. slame ktzna. stoje utjecalonarazvoj je postao i najslozenajzanimljiviJa Tako krevet namjesiaja.dok se drugipriklanjajumiiljenju poznatog berlinskogkirurgaCarla LudwigaSchleicha je tvrdio da koji tko polai. tehnou suradnji medicinskim s I poznata tvrtka Dunlopillo lozimadizajnerima. razvojem civilizacije. Osim toga loi krevet mo^e biti i uztok nesanice. i a od bilaprostirka naslage poslije. u skladu a s konstrukciju Za tim mijenjao i okvirni se sklop. no s vremenom milenjali se obidaji su i kreveta. na t I I I Osjetiteli ujutro nakon spavania bolove u vratu iklieinici velikaje vjeroiatnost da spavate na loiem krevetu iiji madrac i podloga ne dopuitaiu da vam tijelo leZi u opu6tenom prirodnom polozaiu. toje mogude A samoakoimatekrevetkoji se lako prilagoduje prirodnompoloiaju vaieg ja. drevne kulture su s krevet poseban namjekao dio razvijale icijenile posteljama. spavanje vitalanproces skupljanja obnavljanja i Zivotne energije. jer je Logicno. timovi disciplinarni ve6desetljedima pojedine krevetne sustave usavrdavaju i testiraju strudnjacima. su puk kosti golim na daskama. vrsta nijakonstrukcijska u podrudju zbila krevetna revolucija se poaetkom a prava prosloga godina stolje6a je kad Sezdesetih izmijenio unutrasnju dizalnerski drastidno bum madraca ipodloge. u Prouiavanjem snabavilisu sei Stari Grcikoji su spavanje uvrstili u ljekovitetretmane.Glavobol Ioia cirkulacija. siroma6ni je 2uljao i navike.ivotaprespava dvostruko uZiva drugojpolovici. gubitnicijer tvrdedasu dugospavadi im ostajemanjevremena aktivan za Zivot.

.. . . . B o n n d l o p r u-i'n. Pamuk. . elastidan. . .. .neovisno o ostalima i pnti liniiu tiiela. S i l i l o n i r i r a n.. .F .a . . .. a najsloZeniiaposebandZeptako On svaka opruga uiiva u da se pod teZinomtijela svaka ugiba biti prirodnih od materijala.' . ponudi lz kategorije madracasa iidanom jezgrom naipoznatiiaie klasiina Ziiana iezgrc Unatod nepregledno1 bogatoj tr2iSnoj naikvalitetniia i naiskuplia ie diepiiasta iezgra gdie se nije lako na6i odabrati ni idealan krevet. udo. trajan... P E S v a. . U njihovim salonima neodabiru kupci krevet prvi na dojam tesliranjem senzorskom ve6 na leZaju... neke a nove metode se koje primjenjujuispitivanjima su ukljudene pri ve6 u industrijske standarde mjerenje za konstruktivno-tehnidkih karakteristika bi se krevet kako sto prilagodio bolje ljudskoj anatomjji. K0k0s... . Antibaheijsl. . .a iezsta K o k o s. mora bonnel.... .a je razvila kompjutorski sustav ispitivanje za krevetakakobi standardizirane madrace bolje sto prilagodila nestandariziranom ljudskom tijelu. . Danas u raznim se institutima i laboratorijima Slrom svijeta ispituje tisu6e na krevetnih konstrukcija iopreme. .. ... zdrave klime... ito ie bitno za kralieinicu koia mota biti u ban. ... ... piena PU Fostena. . ' .. ... . a PES elakna Hhdio-lijelana piena v u n a.l. dobrom vodljivo66u s topline ptuodnompoloZaiu. ... PESvala. .... ' . pridemu kompjutor odreduje ne samo tvrdo6u odgovarajuci madraca i karakteristi6ne tip vei podesive tocke konstrukcije u kojima podupire se kraljeSnica. 'lamjeitajpo mjeri 67 . .

lvlora odmor. Madrac morabitiod prirodnihmate jala poputvunei latexa takodaimaprozraanu jezgrukrozkoju struii zrak. a \q pruZati potpun miran ivlage. s razvojem javljaju okviri metalaplastike.iime se osigurava povoIj na krevetn kl ima. te razne je punih podloga ogranideLoSa drvenih strana l pare. Zahvaljuju6i higijenske prehrani prosjedna nacinu iivota se idrukdijem pove6ala. povoljnija na propusnost ivodene zraka a izolacija zastita te od niza cijenadobra i toplinska \ pra5ine.Kraljeinica nosi je optereCen ciielog tijeIa i njoj ie tijekom spavanja nuZannaiviai komfor kako bi mogla biti u potpuno prirodnom poloiaju bai kao kad stojite na nogama.J skih otpresaka-letvica kombinacije..posljednjih visina ljudi znatno a se rast. furnirskih vlavrsta drvnih t 68 N a m j e i l a i p om j e r i . desetlje6a zapa:a mnogo i ubrzaniji Shodno idimenzilomumijenjaju krevetni se standardi je. onda sepojavile plodevlaknatice.. sustav pripodloge imadraca..napodloge nedrvnih materijala furniriod od .. san. za konstrukOsnovni materijal krevetne okvirne je no novih cijestolje6imabilodrvo. od i tehnologija se podloge najbolje ilustrira kroa transformaciju pregled noloSki Lattof ih W etnih lexov ev sustava. je Podloga madrac osnovni za element i polazna pri kreveta. sepodloge Te izraduju raznih od ulaska plo6a: ploda. antropoloske promijenjenoj potrebe. iverica. fizioloske i zadovoljiti zahtjeve. novim i Zahvaljuju6i tehnologijama razne krevetnih danas primjenjuju vrste se podlopodloga sedijele krule na: ielastidne koje ge. cijeloga u prirodnom tijela Noui matelaiali Krevetni sastoji od okvirnog se sklopa. To znaii da ioj ne odgovan ni pretvtdi ni prcmekanileiai ve-6 onal na Kolemuse moze potp uno p ustiti ci ielom duZinomtako da se madrac pod ptitiskom poiedi nog dii eIa tijel a ugiba ovisno o njegovoj teztnt. podetku je U to todka konstruiranju lurnirske a su bila obidna daska. a podlogaleiajmoraju dovoljno biti dvrsti i i podriavanje i kralje6nice elastidni pravilno za poloZaju. u tu osnovnu a skupinu jer pada kao za ijastuk je bitan oslonac glavu.

MDF-ploda i prirodnog materiu kombinaciji s okvirima stidne od od jalakaoSto gumene ielastidne plastidne masivnog laganog mekih li56ara. . Posebnosu praktiinioni koii se mogu ispuhatiinapuhati. madrac s visezonskom dZepidastom Joi je bolie kad se takvajezgra kombinira s latexpodlogom ier takav leZainudi vrhunski komfoL I madraci punjeni ztakom dopuataju tijelu da se ispruZi u prirodnom poloZaju.. anatomsku podloge sintetskog knatica.tako ponijetisa sobom kad se morate da ih moZete priwemeno odre4i svog udobnog kreveta.. Od spuivastih madraca nai kvalitetnij i j e latexmadrac jer ie vrlo tleksibilan toikasto i elastiian pa se ugiba samopod pritiskom. iime tiielu daie potporu...individualnim s a na pletenim mreiama.. Zicamaulo5cima naela. se na metalne sa oprugama.- prati poloZajtijelanaiviernije lpak.:. trake drva.podlogL. su je prvu podloge nedrvnih Elastjcne od materijala dijele )amele..:--_. razvio lameliranu podloge Zicanim podesavanjem.anatomski jezgrom.-.temelju inovacija i te tih zasnivala se isvadaljnja su Namleslajpo lei m 69 . Lattoflex 1956..

kvaliteta svoju ima cijenu skuperfekcije. koja u a Namlestajpo mjeri 70 .v. imaju i 2ivotinjskog Jedni spuZvastu jezgru.e ergono. roga'rehanicki oodes.ugiba samo mjestu na tako stvenih potporu otkrica gradi o ifunkciji kidmenog stupa pravilnu anatomsku isavrseno prilase kojinosi teret cijeloga napravljene prve godL-e tijela su svahorpolozaju pnLeZarju t jela i spavaje podloge jezgra koju elastidne iopruZni prirodno sustav temeljni nju.h konsrrukcija. klimu pod. prirodnim Madraci pune materijalima se biljnog porijekla.prilagodeni individualnom hl-tech materijale su se prlmjenjivali koji u avi. 300 tijelo. Savrseno apsorbira vlagu. kao Latex prozradna kroz olJazac razvoj daljnjih za mehanizama struji svih koji zrak. s p106loga jezgromtridina kad stolje6a je Lattoflex nove ergonomski uveo oblikovanom zonskom . Kroz daljnja istra2ivanja sedo novih doslo na bakterije i prasinu.ne i od profilirane rr tako ima spuZvaste no goviSe podesivih potporu da su izradeni materijala imaju prirodnu to6aka ravnomjernu za od koji pojedinog svakog dijela tijelai motorizirano cirkulaciju i da manje-vi5e podupiru ztaka dobro podesavanje pa okvira. znadi se sto da je jedan vodecih svijetu. tvrtka ova osnivaprvi kvalitetniji late x-madr ispunjen iatexomkoji i ac je poslile se dobiva mlijeka laboratorijispitivanje za spavanja kolije od kaucukovca. Godine 1967. a najvei.U tehnologiii izrade madraca stalnose neito miienja tako da unutrainjost krije pogodnosti dodatne koie nisu vidljive na prvi pogled. ljeti Zimi hiadniji. je toplji.otporan grinje. Savr6eno prerastaoInstitute Sleep u of Physiology idanas fleksibilan itodkasto elastican. Ptoizvode i posebne se podloge tekstilne za madracekoje osiguravaju dobro prozrciivanje. prvikrevetnih sustava.nske do Ta nudi spavanje.pet-sedam su rasonskoj industriji i inovativne tehnoloSke meiode. Prije godine tri lattoflex Dakako. fvftka Dunlopillo medu prstup proizvodnji pri maje provela ergonomski madraca. poredu tjelesne teZine spavada. temelju pritiska daosigurava od u Na znan.nova pljimadrac i udobnije JSavrsen. spuzvastih najOd poboljsanja. je godine joS postoje madraci viSesiojzamijeniofleksibilne furnirane letvice Osim lattoflexa od jezgre. lscrpnrm strazivanjem materijala i gamu proizvoda njihovih osobina razvili Siroku su koji zadovoljavaju krevetne najviSe standarde. a Osigurava je povoljnu seugradujurnadrace. oa podroga mno. izabrati madrac vamnajbolje koji odgovara. lakoje ispuSta a je iskorak podetkom gonapravljen devedesetih zahvaljujuii dobroj zradnoj l\iladracr cirkulaciji. bitno je leptirast plodicama. u krevetnu i potpuno higijenski. daje lakse tako Njihov sustav lattoflex lattoflex 200i 300i21994. drugi je a Zidanu. izradu Za detaljno elaboiriran lex-gener mnogo madraca a lattof acija upotrebljavaju komprimirana se i slijeje komfornija ddi tazinu pa p najviSeg standarda lenakokos-vlakna seoblikujuplohu.

No.. L-- :. kombinacijom a raznih vrsta jezgra ploha spuZvastih kojima oblaZe se dobiva se u toj kategoriji nekoliko tipova izvrsnih madraca.1"< '. lzrada bonnel-jezgrijednostavnila pa i jeftinija negoli d2epi6astih i madraci imaju povoljniju cijenu.{? -r {I:5:. }.. jezgru..r'i: ':.-= . tipovi ilarafija. vaZno Poeekom devedesetih Lattoflex ie uveo u konsttukciju podloga hi-tech materijale i inovativne tehnoloike melode. Podloga s pletenom zidanom mreiom. je Dzepi6asta kvalitetnija i lezgra sloZenija. ugndena ie u melalni okvit kreveta ispod koiega dolazi ioi iedna sklopiva koia se moie izvuai po potrebi kao krevet za gosta. -: l/F'L*..'. sluze jezgra obloga iidanu kao ili za jezgrom madraca Zidanom U skupini sa najpoznatiji su:bonnel. podupire jerje svaka skuplja.-.':r- "L--' S. kakvesu bile populame pedesetihgodina. : JE .-" :J. GR-lezgra jezgra.-.-= .nomske pedekciie i zasad drie razinu najviieg krevetnog standarda. je i d2epi6asta opruZna Eonnel klasidna jezgra ii6anaopruina sastavljena detverood navojnih opruga medusobno spojenih spiralnim delidnim savitljivim Zicama.1* .Laftollexje 1956.. Takosu podloge laftoflex 200 i 300iz devedesetih zamijenile klasi. nadin Taj izrade jezgre odlidne ima karakteristike primjene kod u je madracima.ne fleksibilnefwnirune letvice s leDtitastim obeicama.ptije nekol iko godina I attoflex 300 ie usavrien do erg. nisu stali na tomu . onaodlidno ali tijelo opruga u5ivena poseban u dZep netkanog od tekstiia podpritiskom svaka se opruga ugiba jezgra zasebno.= --r .... znadi podteiinom sto da tijela potpuno njegovu Toje posebno prati liniju. _ :-'{fl *'. .^ -:r.razvio prvu letvi'astu podlogu s individualnim podeiavanjem i natojinovaciji se temeliesvadaljnja poboliSania inove va iante.:.

Okvir. da Jednaki kreveta moZe tip ne odgovarati svajer komu udobnost o gradi. Reinet Wa baun) koji su nzvili krevetni sustav trolexus u koiemu su kombinirane prednosti visokog spava6eg komfora i racionalnog iskori ite ni a pro stora. Danas postoje se jezgrom najvjer Nepravilan poloZaj glavema|e paktzazvati s viSezonskom d:epi6astom koji probleme prate polozaje vratnom kranije anatomske iomogucuju miran vellke s vrloosjetljivom jer po normalnu cirkulaciju. ako godina ne deset-dvadeset jer sigurno pruiapravilan vasoj kraljeSnici.Krcvet ttolexus je idealanza malestanove.RELAXFBOLEXUS AND-FOLD Da upornostnemagranica dokazie novi dizain i koncept sloZivog krcveta koji su zajedno ruzvile njemaike tvrtke FBOLIKunststoftwe* FrommeGmbHi SchloB Holte-Stukenbrock. Najbolji jastuci su pristup popLlarn. povisuje nost a tu sevrijednosna razina stalno . a sastoii se od inovativnogsustava relietnih plastiinih opruznih elemenata s podloicima na koju se polaZejednodiielni nadruc.moie posluiiti kao krevet za goste. petlem latexom.danas razvijeno razlicitih je toliko sustava i malako terijala senistrudnjaci nesnalaze. ioni ispunjeni vrijeme Ovajergonomski konstrukciji madraca no u lovije su je krevet moZete ne i takoder savrseno dokaz da pravi odabrati vodomzrakom seti mediji ler jeron mora podesiv mjeri pritisku glave. promjeni Pri javlja trampolin napremekanom krevetu seStetni kidmu kao na efekt optere6uje baS ispavanje koji jer g16.ljeSnicom spredava se jastuk pravilno jezgre podupire podlogom. Zbogtogase krevetpo tocno ne konstrukcije ispituju laboratorijski i kriterijima. po odoka oiti spavada.pretvrdom kreveru se kralje5nica isavija. krevet funkcionira danosikompletno Razmi5ljate o samogradnji tako pokrete promislite tijelo slijedi i koji u kakav spavaca se u svakom nego se upustiteto dobro sto ga trenutku osjecati mora Kako od krevet 2eliteraspitajte kako pravilno i se opreudobno. prilagoduju prije Dobar li pak kreveta. no kako moru ostati vidlilv u prostotu nuzno je da u svakom poIoia i u zadrii estetski izgled.podloga i madrac mogu se u jednompotezu zaiedno preklopiti bez ikakvognaporc. Andreas Kalweit. ba5 - -.spredava Sto opuoslonac polozaja tijela Stanje i potpun odmor.Sto opet opterecuje diskuse.je nuZanispravan i koji 6asta kombinirakvalitetnom s poput /alexa kvalitetnih materijala. punjeni i semadraci vrhunske kvalitete iudobnosti. a praktiian ie i kao dodatni kevet u hotelimai bolnicama. Slozivi krevet ie velika ptednost. sastrudnjacima Budite seuiutro li umorni. odredenim tehni6kim metodama au prodajnih mozete posavjetovati ve6ini salona se prije i isprobati krevet kupnje. Bai to ie poSlo za rukom njemaikim dizaine ma (Christof Paul. Podlogaie ugradenau drveni okvir. velidini imasi ovisi tijelapojedinog spavada. Zato sanbezprevrtanja krevetu. je jedan najbitnijih kriterija ispravan za krevet udob. Kada dZepi. za kraljeSnicu mora kola zadr. :ati prirodni ve6 i madraci a misi6i steiu. tijekom spavanja polozaj.1 I 72 Namjeirajpo jer m . li vasdesto bole leda pogotovo je star iliglava promijenite krevet.miti. iostalih dobiju vrat.

Posebnaje paZnja posveCena fleksibilnoi ramenoj zoni koja nudi savrienu potporu vratnoi kraljeEnici. Ugradenaje i memoty-opcija tako da se odredeni podeieni poloiai noZe i zakliuEati. godine nagradu red dot i uvritene su u najbolje proizvode iz kategorije krevetnog namjeStaja. U podlogu modia ugndeni su brojni funkcionalni detalji kojipodupitu cijeli superosjetliivi madracier ima kontinuirano podeiavanie ivrstoCe. Obje su podloge dobile 2006.Tvftka Schlaraftia proizvela ie ioi iednu inovativnu podlogu koja dieluie u interakciji s madracem i nudi najviii komfor pri spavanju. Namleslajpo mjeri 73 .

L t I l' \ I -\ Dobarkrevet. (. je uz ispravanleZajpotreban i medicinskiispravan jastuk nap|avljenod pritodnih matetijalatakoda daiepnvilan oslonacw atnoj k aljeinici. . V. Naime. mnogoje teZeodabrati krevetnim No.ee1 7/1 .podlogaileZajnisu potpunojamstvo za zdrcv sanako uz to nematekvalitetnuDosteliinu od ptirodnih matetijala koji se ponaiaju u skladus zahtjevima. jastuk o kojemu dobar aesto ovisiho'etelise uiutto probuditlodmorni ili s bolovina u watu.

iako su spojeni u istom okviru.iastuk i presvlaka su antialergijski i potpunootpornina praginui grinie. 'lamjestajpo mjer 75 . jer svaki spavai treba komtor koii niemu naibolie Zatosu odgovara.Krevelni sustav Dhi-tonkombinira eistu estetiku i visok ergonomski kon. Ciielimadrccje stabilanielastean pa pruZatijelu visokspavadikomfori krajnju udobnost.Tajmateriial nudi uz to najbolju mikroklinu i visok higijenski standatd. Za dvostruki krevet niie dobar izbor madrac u jednom diielu. najbolji izbor madraci koii se. Tuie i phi-tonov 3D-jastuk koji daje nuinu potporu vratnoj knlieinici. Phi-tonov 3D-madnc na\avtien ie od tunkcionalnih 3D pletenih vlakanaod koiih je napravljen donji i gornii sloj koji su pak povezani miliiunima poliesterskih vlakana. Phi-ton 3D-madrac. Kad se tiielo opusti na phi-tonovom 3D-madncu njegova se teZinapravilno rasporeduje i svaki dio tijela dobiva vrlo suptilnu potporu. antistafieki. mogu indi vi duaIno p odeSavati.for.

. pa velicina. je odrecleih funkcionalnh n otva. upotrebljivo i spremiite leiaj po pravilima napravljen osnovnim zdravog spavanja.ili krevet malojsobici. Kakodvijekutije od iverala nudevrlo ivrstu osnovu. ponekacl i s kojimmoramo jedima.. Sre6om. sve Podnicu notijelu. madrac kraju plodi na umjereno podatnoj prozradnoj kao Za takve ve6 kon.. seoslanjaju uzglavlje a one propusla ida se lako odznoja. raju se potpuno nove mogu6nosli izrade. a bodnice treba nepa daje madrac najva:niji od njega odekujemostopridvrstiti.ne preostaje vam na drugodoli samogradnja.Zatreba li. je da se prilagoduje da popusta pojedinim Naklasidnomkrevetu jasno. suti dijelovi bi s Svi pa na setoostvarilo madrac smije ne lezati nakakvoj spojeni ni tipskim okovima. trZiitu moiete na6i bai sveclijelove za originalnukonstrukcijukojane gotovonikakvostolarsko zahtijeva umijede. u koji teiko 6etena6igotovproizvod odgovara zamiSljenim mjerama i je te2e namjeni.. cijele da sedvrsle bodnice. podnicu nidenje Kako dovoljna.u stanunosimo iivjeti. vamprostorija Ako imai nekeneuohicajene osobitosti. npr. i povoljnaponudapiljenja namjerui solidnoporubljivanje iverala. elementa. Op6enito. t- podnice elastidno Cim odustanete klasidne konstrukcije kakvu nude tipske s od strukciji jasno pri6vr56enim pa krevet zamislite kombinaciju kao opruinim lamelama. podnicu a i madrac moiemo takoderubrojiti u dijelovenepromjenjivog oblika. su gotoveoblanjane Tu letve podnicei madraciraznih i daske.Montailna slagalica put komad Svaki kadkupimo predmet namjeitaja. u na tockama naginjanja bez i ljuljanja plohe.zid koji stoji ukosou odnosu na ostalatri zida.vamkrevet desetl zagosta.za kakav-takav kao dojam pretvaraprednost.krevet moZete izraditipoputslagalice -jednostavnim postavljanjem krutih elemenata. krevetse oblikujes nekolikoslojeva monta2nih elemenata.ume6emokrevet u kutiju. utorimai ljepilom.Umjesto sloZenog sastavljanja okovima. u klasidnom Kao krevelu treba odjednom se u pak pristojan Znamo zakloniti na danas uop6e izgleda krevet? bodnicama.danas te6ko zamislili krevet ta dvaklju6na bez elemenata. podnica sama nije Stovise. stovasje dotad sve smetalo ogra. nadiindustrijski Joi proizvodkoji nudi i nekedodatne pogodnosti nestandardnu iirinu i visinu. izradu u 76 Namjeitaj po mjeri .No. paru medusobno susi Kako iuzno2je nogama.

kvalitetnooblogom. nema su opasnodrvo precizna i izrada raznim s alatima. Pailjivo vodena ubodna pila nvno 6e prerczati 6 centimetara. se ne6e koja deformirati niti Podnica naokviru lelava nema le2i od koji neku joj prosuiiti. dvrstoiu oblik do za konstrukcije treba na duliinu od 200 cm. konstrukcije mnogo pa treba umije6a. biti Namjeslajpo nrjei 77 . nosi Umjesto napravlje-ugradivati nogu nikakvo ili dodatno uznoije uzglavlje. lvetie na svim prerezanim krujevima trcba obrusiti brusnim papirom.Debljina im iezakoieni. s dvije Kakopodnica se:e od kreveta skratili smo i perom. leZe tekstilnomoloda ne6e oroblem. na je U nasem krevetu najvazniji podnica neravntnt.a rubovi su im poluotvorene visine 40 cm PokaZe se potrebnim. pazedi da na Eeluod mekog drva ne nastanezaoblienje. Velike i masivne. konstrukciji utorom Ona osigurava i zlda zida.po sastavljene samokontirmat-viicima. pouzdano madrac. dio s delidnim okvirom. ljullanja klimanja svakoj ili sti od Skripanja. tu ne 18mm.a naivaZnijeje da pili okomito na uzduZnuos letve. pa smo za nai krevet kupili ietiri letve. zavareni spojevi podnose znadajniju a lakSe funkciju dasenanjmogu osim solidno Dviie daske za boinice opterecenja klasidnih od stolarskih sastava pridvrstiti bodnice. Osnovni okvir izradenje od oblanianih letava presjeka 6x4cm. ietiri u svakomsastavu. Prodaiu se u duljinama od 240 i 300 cm.umetanje nesudvije kutije oko li ni dodatnihpa ne treba nikkva plo6no napodu prekrivenom koje dodatna obrada.

a jednostavni detalii iasno nacrlani iprovjereni.unatodelastiinimzglobovima.a u Eupljini i miesta i ima za sprcmanje npt. izbuiili smo svrdlom promjera 4 mm. Sloga smo sve vijke na kraiu zatednuli ru6nim odwtaEem tak. Namjeslalpo mjeri ' je svesastavljeno bez train ih priEvri6e a.poviiene lamelepodnice izravnavaju se pod optercCeniem.. svakije dio bez problema siedao na svoie miesto. kutije postavljeneuzazid pruZaju vrlo stabilan oslonac. pri urezivaniu Eelo letvetreba u malovi5e snage. lako no Krozbuiotine Drclaze.. ij nj ielidni je okvil 7B .Prowte za dugaike vijke na _ uglovima osnovnog okviru . sile a se.da se glava utisnula dublje u meko drvo. Kakoje sobicaza centimetar-dvaiira od 200cm. smo i umetnuli srcdnjuletvuduliine 192cn i pri6gnulije viicina. Naime. je osnovni okvir Kad sastavljen mjercmod s vaniskom 120x200 u sredinu cm. podloga i madrac s boEnicamaeine urednu cjelinu mada nijedan element nije s drugim spoien zauviiek. a konstrukciji ne treba drugih osigurania. Kutije. torbi ili prcdmeta koii nam riede trcbaju. LUEVO: Kakoje sve bilo dobro izmiereno. drveniokvir.prenose ustranu i potiskuiu vaniski okvir. za podnicu smo labrali konstrukcii odabral konstrukcu na defienomokviru. Sastavbi se moglo oiaeati i ljepilom. To i jest osnovnazamisao cijele konstrukciie obli kovati jed nostavan montazni krcvet koii se dio-po-dio lako unosiu malu sobicu.kako bi spois dva viika bio ivr56i. Viikeduliine85mmnajpriie smo uwnuli akuodv rtaiem. Kako nudio manie mogudih detormacija od drvenoga. Kruti stru2nji dio s tri iednake ploie (50x35cm) sastavljenekonfirmat-vijcima daje cijeloj kutiii potrebnustabilnost krutost. Buiili smo ukoso.

lzmeatu drvenog okvirui strainieg je zida sobenaknadno umetnuta staZnjadrvena je bodnicadebljine18mm.. podnice i madracaTamjerc od 124cm osigunva prcstor za bodnice od punog drua koje time dobivaju nuZni oslonac.. ito s dvije bo.Prcdnja ploha te boinice poravnava se s prednjom ploEon kutiie postolja. od a otvorcno postolie slobodno prozniuje se Po sasvih strana. pri I tu smoviikeevrsto zategnuli rukom. Na ktaiu. demusu glaveporavnane povriinom s letve.. GORE:UmetaniemslraZnje boanice izmealuletve osnovnog okvira i zida osigunva se plahtena udaljenom tijesnoumetanje madraca lakie natiskivanje i fuaju Rreveta. uvftanjem nekoliko vijaka duliine 55 mm. U konsttukciji trajnih bez i spoieva liiepljenia drvenibi okvirpodnice mogaopopustiti za nekoliko milimetara. Dotebi svesemoZe rastaviti nekoliko za minuta. i je predniubo6nicu. vijkesno postavili malovi6e. Zeliteli se osigutati odpovremenog poruvnavanja nezav isnihdijelova. Nanrjestajpo njei Popreeni presjekiednostavne konstrukciie s naslaganim tunkcionalnim elementima. pritisnutiboenice. Hoizonlalne ploEe kutije postolja dulje su za 4 cm od iirine drvenog okvira. Kako bi dobilitakvu prednju ruvninu hotizonlalne ploie postolja inaju dulju mjeru od 124cm. Nakrajusmop Evrstili Kako ta daskanaprednioistrani pri keveta naiizloZenija siedeniu. 79 .nice i okvirom od 120cm taman dostaieza potavnavanje. na donjustranudrvenog i ieliEnogokviramoaete nalijepiti neku meknu gumenuili sintetiiku btlvu koia6esp jeiiti medusobno klizanje naslaganih sloieva konstrukciie. Leiaj je uzdignut poda. Poviienamontaina konstukcijanudi v o ugodnospavanje.Postavliena naknadno kko pritiiesnom umetaniu dtvenog okvha bi bilo ne dodalnih Droblema.Pfi takvojizvedbine smijese pog ieiiti s duliinon viiakakakoim vrhovi ne bi Droviriliizabodnice oitetili zid. s desetakje vijaka na drveni okvir p ivricena i prcclnja bodnicakoja pikiva podnicu i osigurava madrac.s unutrainie stnne okvira.Uokvir visok6 cm viicisu uvttanina4 cm od od doniegrubaboenice.po podnica To6no osnovnonokvirunaliieZe velidine 120x200 naDravliena ieliinod cm od okvirai ustojenih drveiih oiruga u sintetii6im zglobovima. Zbog vrlo krutog straZnjegdijela postolja na prednju stranicu kutije dieluiu samo vertikalne sile. Daskaie prievrSdena naknadno.. iime smo smaniili opasnost izvaljivanja.

ih je Steta gdjeionako u ormare nema mjesta svuonu za garderobu vecgodinama nosimo.to neznaii daprostorispod krevetatrebaprepustitipaucima. je problem masa podiznog U prvom slucaju jer dijela teskupodlogu madracem s i krevetninom nijeiakopodignuti.pastelnozelenoj i u uzorku bukve. ELEMENT2 97x164x50 cm Pbee iza uzglavlja odvajaiu spavaeaod (hladnog)zida te stvaGiu osjeaai za'li6enostii udobnosti. garderobni prote2u poTako novi se ormari od dadostropa. Kadse otkrijeda ormari. dodatno a za i spremiste posteljinu je ostale kreveta. treba ormare i prostorzaposteliinu. i je konstrukcija uredna ivrsta. Prostor ispod lezaja obi6no je dostupan akopodignete podlogu tek cijelu s madracem. Sveje napravljeno iverala dvijebole od u . je izradanamjeitajapo mjeil. plavapbea poveVelika zuje cijelukonstrukciju. i ostale deka dodatne podosta To opreme. stol usputna kreacija ostataka od materijala. I NASLONZA JASTUKE ELEMENT 1 97/164/50cm U unutrainiostipostolia kriiu se dva ormariCavelidine 97x164x50 cm.LeZaj na spremi5tu Imate prostranu li spavaonicu i dovoljnomjestaza ormare. stvari skriveno ispod bradnog Cjelinu zaokru2uje toaletni s ogledalom. je Skarnim koja mehanizmom pridvr56ena zapostoljesupodle2aj ili smjeStene ladice. fronte ora mara itoaletnog napravljeneod gotovih stola su postforming-elemenata u kombinaciji dvaju tih desena. ganje pokrivada. A najbrii nadinje svakakoizrada konstrukcije iverala od debljine 18ili 19mm. smisliti dodatni jedini naeinda se to postigne Dakako. Namjeatajpo mjeri 80 . Od njih su vidljiva samo kliznavratana boinim strunicama postolia i jedna boenica ispod uznoZja Po srcdini omari6a su ptegtade koie podupiru pokrcvnu ploiu. osobito:enama. ne koju ne a ielimoje se rijesili. Po 2elii u kutiiu se mogu umetnutii ladice. a elementedijele u eefiri spremista volumena 79x93x31cm. a na nlu se pncvrsculu i prcktiine viseie kutiie koje zamjeniuiu klasi6ni nocntormanc.u spava6oj prostora sobinenudedovoljno za spremanje svegaSfobi se tu moralo povedati smjestiti.Iakomaterijaldjeluje pomalo hladno tvrdozakrcvet. su predmeti zauzimaju koji prostora svakom pa gurati u stanu.a i i odrZav je jednostav anje nije. Leiai na ortnali6u je za Prostor ispod kreveta najpraktidniji odlajastuka.

pod koji je Krevet projektiran madrac za 160/190 pa cm. kojihsvakiima Io od po dvijekutije posteljinu kliznim za s vratima na plastidnim vodilicama. su muvanjske dimenzije 164/194 Napravcm. Mi smoprimijenili rjesenje ormarice trece s kliznim vratima susmjesteni madrac.q s : a BOdNA MASKA 98x7 cm praKidnije. Zaptavo su ormari6i. ljenje od dvavrloslidna elementa dimenzija 164x97 cm. no prislup.Ormari6i visinakreveta olakSava su pa spojeni metalnim vijcima cjelinu su ujedno u podloga istabilna madracu. zahtijevaju Ladice moZda su ali ravan podi mnogo prostora nesmetano za izvladenje. Doduse. se vrata ta otvaraju samodo 50 postopovrsine otvora. Kutovi naglaseni su fiksnim dijelovima pasteino-zelenog od iverala. po Namjestaj mjei 81 .

Zbog lak5eg imaju funkciju. knjige. iditanju.ponajprije takoda djeluju masivne kao noge. ormari6i je podijeljen dvadijela. dasbpis. takvu dodatnu opremu za kvaliteniie spavanie mozetepo obodu prikriti izvedbom viiih kutnih elemenatai 5ir6m boinon naskoi.jima no6ne sepodkrevetom ukupno dobiva cijeli su svjetiljke. lako prvi na izgleda trodijelni. i Po potrebi. pretjerate. Previsoki potpuno prekrio krevet basnajprakti6niji. su na gotovo pro. sat. Za plode ovuoblogu pridvr56ene manje su dvije koje Na ovo solidno postolie moZetepostaviti i dva odvojena madnca s posebnim l€tvieaslim podlogama tako da svaki spavae ina odioieni leZaj(npr: lattoflex).a ve6a prosbiti visina dodatno u iskoristenju unutrasnjeg je prostor. da Ormar Sirok i visok245 takodaje 220 cm. 82 Namjeslajpo mjeri . je je Na uzglavlje postavljena zidnaobloga Lijevidio Sirine cm sastavljen od dva 80 pridvr56enapostolje za vijcima drvo. kono6ni cm. masku. P-rnom pregrade u elemenlima osigunvaju dobar srednji oslonac. dobro storni metar korisnog Sto dodeu Ormar na kat pogled svakoj sobi. bo6ne Na Svaki detiri od sanduka sjedenju stranice. prostora... se na dekorativnu ali je jastuci naslon leda pristupa postolje pri krevetu visine cmuvudeno njihmogu kao za 5 uspraviti ispod boanih stranica. skladisni lpak. nije slobodnidio zida. to imai praktidne na no pove6ava prednostiboljem mogu i visi. Dakako. uz imaunulrasnje dimenzije 79x93x3'1 takoda pri6vr56enijednostavni ormari6i... kao ormar Takvo pa rje5enje zahtijeva konstrukciju je sastavljen Sest vi5u od elemenata. za Kutovi obloge izrezani bi svebilomanje su da uglasto. pripazite u tomune tora. Zboglak5eg je gornja ploha po madraca ovdje 10cmvisa transporta petikatiunosenja stan visini oko na u negoli standardnih kod kreveta.

olakiava verlikalno u To sastavlianje u prostoru i preselienie. hlade ikapute. donji a detiri ladice kojih svaka od druge pa dubine su praktidne spreftanje za razne robe kojase ne moZe lakoslagati 5tosu SeSiri. kao Sirine i lijevi. U gornji katni element ugradena praktidna liJt-vjeSalica se obje5ena gardkojom eroba spuSta dohvatljivu na visinu. skueenom ali . ve6i ima je donji korpus korisne visine cm. je Zato gornji poli' element manjis ugradenom i je com.Sto dovolj158 nozahaljine. Gornji imapolice slaganje dio za je robe. kao kaoe. torbe itd. je postavljenistaknuti Navrhormara vijenac od prerezane uzduZno postforming-plo6e su u koji ugradene halogene svjetiljke. izmedu vrha omara i stropa.sto (konfirmatima) imosigurava namjestaj stabilnost i dvrsto6u. Desni jednake dio.je korpusa korisne visine cm koji namijen116 jenza spremanje garderobe koSulja i slidne na je vjesalicama. Svisuelementi sastavljeni spojnim vijcima za . visinom vrata oba pusa. je lako lijevodesno ormara i krilo sastavljeno od pokrivaju kordvaelementa. glomazne izgledaju pa kutije elegantnije. To 6e vam uvelike olakaati I E F U unutrainjostiormarc seiak 6estelemenata kriie pottiielienihtri skupine. Srednji ormara Sirok cmi takoder dio 60 je dvodijelni.

Uzikreveli Sirine cmi 100cm mogu po90 se jedan drugi. i noge kojekrevel obradenog koji oprati perilici u poda.ninjegove inadice gube ne skladne primjenjuju duga6kivijci uvrieteu usade. Pravireceptza samogradnju.Krevet-kutiia za noc idan lmateli 30godina. godine. uzdiZu iznad vodom temperature 30"C. preuzimaju ulogu naslona.najmanieste deset proveliu nekakvom krevetu. godina Ne bisteIi u sljededih 20 leiali na neEem originalnijem? Time zapoiinje opismaude-kreveta koji je prvi putprikaan 2005. je U izvornoj verziji togje materijala od izradena Presvlaka i madraca izradena od posebno podloga pa letvidasta pamuka mozete madraca. iboja svihvidljivih Kako rijed vrlo kojim najmanje problema. rubove debljine mm napravljene od 21 su krojenja trebaporubljivati. 50 B4 Namje6tajpo mjeri . kupnju Za tiple krevela u )e ploda betoniranje. vidljive rubove za5ti6uje a premaz ivrste umjetne olaksava ugradnju a rasponi lako impregnacijski okova. popredne Dvije kutije krajevima na okvira imaju preklopnu gornjuplodukojau horizontalnom poloZaju preuzima uloguno6nog ormari6a i police knjige za ilitelefon. ne Tvrdimaterijal uslojene bukovine.. posao Za s krcvetima neuobiiajenametoda. je dijelovi i produljen Osnovni okvira sastavljeni vijcima Kako krevel obakraja su na dodaciljepilom. idvrstidetverokutni U komplet ukljudeni su jasluci sejednostavno zataknu gornjem na koji pa ili donjem krajukreveta.Danas tu jednostavnu konstrukciju moZete naruiiti i prekointerneta.brzosastavljanje skladne i jednostavna isporukapretvorili su maude-krevet traieni komad u namjeitajakoji izvrsnofunkcionirau spava6oj i u dnevnom sobi boravku..na kelnskom saimunamjeitaja. no proporcije. je odmah za dime odredena kitu je nesumnjivo to najjednostavnije s rjesenje je je ploha. demu pri na nastaje kaud staviti sa siedalom visine cm.. Ktevel maude izraden uslojenih od oplatnih ne6elidne s navojem.. o plo6ama guste nakon Plode dvrstim strukture. veliki lazurni od ponekad boji nose sDavaee. smole.proporcije se koje vidiljivog okviraod2:3(160x240 cm) do3:4(180x240 cm).spuStena a u vertikalni polo:aj prostor postavljanje za otvara ojastudenih nastona. iu dokolade.prisklapanju osnovnih a tih elemenatamaod20cm.

Cijelapridao maude-krevelu i zanimljiva Bezbrojne kombinacije materijala.a vjestopredstavljanje je jednim potezom glede proizvoda isve probleme mogu6u sumnju u rijesila odmah iskljudilo pro5irivanja ponude. je Time dizajnervlasnik moieujedno iskoristiti jednostavna ikao i tvrtke lvlichael Mettler dizajnu jedno. Sastavljeniokvh s izvornom podlogom od usloienih letvica. Sveod 6egase proizvode tipskimodeli ovi jedno. promjena takav naknadnih i izbor. podlogu madrac a za treba togasti:e postom madka vre6i. i isporuka odabranih lih dodataSirini cm u rasponu tisu6u tisu6u itristo mnogima od do eura.Za sastavljanje u gotovo konstrukcijetreba ne nikakav jerse alat.samogradnju.nailesu novu na Wimienu neoEekivanom mjestu. ka istodobnomaud+konstrukcijom s put multifunkcionalnog DoduSe. osnovni sastavlja uglovima okvir na ekscentrianim jednim proizvoda poluokretom glave. razumijevanju i dobrom isporuke i ponude dodatne opreme.. madrac bojujastuka. konstrukcija upravo svoje zbog zaokruzenosti.Tu sedostupan gradevinski materijal nasao potpuno u iboja s razlogom prepustene su kupcu ih iprovjeren koji novog ukljuduje dodatnu u narudibu. A nadin odaziv jeftina. pritom je :elji podlogu madraca.kostaju cijene kvalitete.da se ta dopadljiva problema vunarudzbe. Kako izboru.odavno dostupno trzistu moiemo je pa re6i Posebnost maude-Wevela samo nije u na zasnovana na stavnosti oblikasastavljanja u cijelom i ve6 konstrukcija susta. mozete naru6iti iisporuku kompletnognudi najbrZi doprakti6nog krevetnog no biratepovlastiloj Krevela. Takoje lvrtka novojulozi. lpak. u po potakoder nabaviti vlastitom naiSaonaodli6an i tr2iSta. vrijeme nam U je poput takav osnovnu cijenu.ideja .. sustava. ostvario kompletan funkcionalni sustav za NamjeSlajpomjeri 85 . stavne potpuno spolnicama. nadmudrivanja s neodludnim kupcem. Pto66namijenjene izadi betonsnh oplata kreveta Svestotrebaza izradu stizena ku6nu adresu dvijekompaktne po25 kgkojese u kutije lakounose lifti krozsvavrata. dobroj zamisli. dobn svojstva tog Evrstogmaterijala odlianoodgovaraiu i elegantnojkonstrukcij velikogkreveta. vidljive kupnje razumljivog jastuci jasne kad toliko Madrac inaslonski nisuukljudeni uzasvima u uvjete. konslrukcija baS nudi kombiniranja osnovna nije Ovisno nuda o dodatne opreme slobodu krevetaod 144cmdo'184 .

Dva kutiiasta oblika na kraievima kreveta nisu nastalasfueajno.Ti eteme'nti ukruCuiu ciielu pravokutnost ivrstoCu kanstrukcijui osiguravaiu i okvirau kojise postavlialetviiastapodlogai ulaie madrcc. Toie dobar primier promiSlienog dizaina u kojemuvidljivafunkciiasprctnoprikrivapravu namienuoblika. ' 2A0 20

-

Jednostavno uzglavlie uznoZie i nudipruktiinu prilagodbu. Kadse gornjaploia postaviu horizontalu, na niu moZetepostaviti svietiliku za iitanje, iaiu ili ialicu, a u otvor na donjem kraiu aasopise novine.Preklopilise ta pbea u vertikalni i poloiaj, otvaraju se dva Zlijeba u Roiese mogu utaknutinasloni.Dakako, mozeteih pretvoriti iu atvorcno spremiitesvegai svaiega.., 240cm >

I
o

w

J

v
7-\

t

Ponuda dvostrukog kreveta za dvoje obuhvaCat osnovnekonstrukcijes tri iirine od 144cm, 164cm i 184cm. Duljinesu u sva trisluiaja nepromijenjene - 200 cm za madrac i 240 cm za ukupnu duliinu konstrukciie. Timeie zaokruien sustav ponude za prodaju islanjekrevetapoitom, u tipskim kataloSku paketima, Komforne miere obuhvaCajudovoljan broj kupacaza iednostavnu se isku iztadu, bez gubljenia prema posebnim vremena brojneinaeice za zahtjevima. Osim toga, za te dimenzije nije teiko pronaCimadrac.

Kad konstrukciju namjeitaja moiete unaprijed temeliito upoznati do svih mjen, detalja i posebnosti dizajna obavlienoje pola posla. Jer, pokazivaniem svih dijelova i miera ponudenog krcveta na intemetu olakiava se usporedba s ptostorcm u sobi,lakose razumijenaeinsastavliania svidiielovi kojiCe sticiu i stan. Kad o osnovnoi konstrukciii saznate sve 6to vam treba, niie teiko prona6i Ietviiastu podlogu ili naipogodniii madrac. NaprimieL iz ovih je cfieZajasno vidliivo da ispod kreveta ima i dovoljno slobodnog prostora za ptoztaiivanie...

GOBE:MadrccpoloZen na pomalo krute letvice koie moZetedobiti istodobno s okvirom kreveta ima debljinu od 16do 20 cm, DOLJE:Madracna p lagodljivoi i savitljivoj letvidastoj podlozi mora biti nalo deblii - od 18do 23 cm.

Namjestajpo mjer

UZimodelimaude-kreveta 'ifine 90 ili 100cm nude pogodnost. i jednudodalnu Poslavite krevet-nali krevel,dobitcetekaui visinepedesetak centimetara, prihvatljivoi a siedenje. ito ie sasvim Takvikeveti mogudobroposluZitiu sobiza goste, u vikendiciili u apartmanu iznajmljivanie... za jedanna drugizauzimaiu Postavljeni upolamanje povriinenapodu,ito je prikladno zadjeejesobe. i Navisoke rubovemoZe DrckodanaDoslaviti i se panel-ptoia koiakrevetpr;tvara u igraiiite. Oiito je dajednostavna konstrukcija iasnodeliniranim s pofieei na volumenom, istaka, nogui zaobljenia, bez dodalne interve ncije-,.

presvlake Tribojepamuene

PODLOGEMADRACI I Danainji kreveti noruiu biti i udobni i higijenski, pa su podloga i madrac naivazniji dio konstrukcije. Podloga na Eeliinom ili drvenom okviru morc biti istodobno i ivrsta i prilagodljiva, a madrac se ne smije nekontrolirano deformirati Dod terctom tijela. Stogaletvieasb podloge i madraci s dZepidastimjezgruma koj i se todkastopfilagoituiu tijelu danasspadaju u nuZnu opremu kvalitetnog leZaia.Odabnnu kombinaciju treba samo umetnuti u kevetni okvit---

Namje5t4 po mjefi

87

Oslonci po Zelji
Kaucbezboinih stranicaponekad djelujenedovrieno, sjedenje a bez osloncazarukene ngdipotpuni komfor,pogotovoala u blizini nema ormariaani stoli6a.Taj nedostatak jestitiprivremenim moiete nadom ili trajnimprikljuienjemboinih polica.

GORELIJEVO: I Kad polica neoptere6ena sto.ji taui, za . uz nlrnovosu povezrvanle sasvim dovoljnekuke prckoruba nataknute okvin. Duljinu horizontalnog krakakuketeba prilagoditidebljini boenestranice postolia kauia.

Trosjedi naslona ruke pravilu jeftiniji bez za u su inaslon leda za od onihkojiuz udobno sjedalo za Ve6ina trosjeda nudeudoban oslonac ruke. imaizvladivu konstrukciju dvostrukog leZajadoi profila kojiseudvr56uje na datni okvir ielidnih od sklopivi mehanizam s pomoinim oprugama. Ponekad donja kutija iznutra ojadana dr1e gredicama kojima po6iva podloga venim na jednoslrukog No, na obidnog, leiaja. bezobzira unutra5nju konstrukcrju,trosjedi naslona svi bez komfor. Prisjedenju ruke vam zaruke nude manji podivaju krilu, knjigu da6u ili mo2ete u a odloZiti

U konstrukciji jednoslavne police najvaaniie ie uskladiti visinu hofizontalne prcgtades gornieg visinom rubaokvira kauea. Kakose tu mogupoiaviti i maloveca naprezanla, policu teba izaditi ito ivride i kru6e, a lako treba priivrstiti i Eeliine kop6eNoZice trosiedaostaju nedirnute.

P

'6

BB

po Namieslaj mieri

plosnatog stitedva-tri savijena komada delika Trosjedu oslonaca bez je dobit kuke odozgo gornji 6ete koje zahva6aju rub zarukeuglavnom namijeniena uloga postolja. zakvadenu policu mo:ete Tako ne od- kuia i leZaia. gurnuti jastukom nogama,zasmetavam Kadje u dnAvnom ni ni a li bojednostavno otkvadite. tajtvrdidodatak, ga ravku,nedostatak bo'nije No,trosjed kau6 kut;jastim postoljem ili s moZe- nih oslonaca samo ved povezati ovim te trajno s drvenim naslonima nau'trb udobnosti, za dieluiepomalokusato. policama ruke takoda dodalnim ugradite dvrsta S policama obakraja na (barem mnogo ledaod panelplodeiverala ili 19-22 mm trosjedizgleda dobrimizborcm debljine). plodu Tu treba ulijepiti unutar stranica, bolie,as uzotkom ili ivenla a obodni mo:ete spoj idodatno ojadati 6elidnim baican m konstrukcije ie
KUIntCtma,

Na odgovarajuioj u ledima visini ormari6a mentimoguuskladitii s iu kracim postolja stranicama izbuSile ilitriru- ostalimnamjeitajem. dvije pomodni samo obliznjr na stoli6. volite Ako ditati petakoda vijcizahvate konstrukcijsko ojadanje je- unutar ili gledati televiziju le2e6i, treba vambarem (drvena kauda gredica deli6ni profil). ili danjastuk kojistalno preko jade bjeZi ruba pa nije Kroz rupe utaknite vijke-(O mm) mati13 s uputno zadrijemati. nema ni Kad bodnih plo6ice. stranica comidvijepodloine Zelite pouzdanije li jastuci rubu slobodni na nemaju oslonac. Prislo- rjesenje, objestrane s perforiranu Trosjed s rcsklopivim rupapostavite nite neki li ormarid policu, seme5koljite delidnu ili dok na traku. Takvo rje5enje omogu6uje ispod Eelidnimuloikom ima i da lezaju odgurat ih ustranu, jastuk opet trosjedakauda 6ele a 6e ili uklonite noZice. prije No, takvog poseban sustav noiica, prilagoditi zavr5iti podu. na provjerite zahvata svakako dvrsto6u okvira. Nai- eemu teba spoj s dodatnim policaZatovam kaotrajnije predlaiemome,okvir rjesenle trosjeda najde56e izraduje iverice ma koii treba osigurati se od police srednja izradu kojoj pregradapresvudene horizontalna paje dekor-tkaninom, najbolje oja- debljin vijkon (A10-13 mm) maticom i iirokim gornji malo nadvisuje rubkutije postolja. catisveunutra5nje kutove umetanjem deli6nih podloZnimplodicama. plodu-policu Akona tu pridvr- kutnika koje odozdo vijcima u uvrnete zaivericu. vijke

odpunogdruatiseele.

Ako boEnepolice moraiu ponijeti teret cijelog trosjeda, nuino je osigurati njihovu nosivost i krutost, pa puna polica treba leata iztaditi ot! iwste panel-pbee ifi debljeg iveHla. Vijci se steZu kroz drveni ili iefieni okvh kauEa. Pritom ispod glave vijk i matice treba obvezno podloZiti iiroke ieliEne ploEice. U ovoj variianti trosjed ostaje bez svojih nogu na okviru,

Namjestajpo mjeri

B9

odredilinajboljipoloZaj prozorai promiiljeno ucrtalirazvod elektriinih. je kad segmenlima.vodovodn ih i odvodnihinstalacija.pritom unap ied nzmislite o navikama i ptuodnom odviianju poslova. tu maglovitu treba samosvojposao mareci ne Zato sliku druge. priprilagodbi romantiku. Kakoje upravokuhinjaprostor s nekolikoobveznih elemenata standardne veliiine. jeilogidno. tuje i najviie problemas kretanjem ihoravkomIjudi. use' ponovno Kad nastoji karakter obiteljskog dati okuplja' jer projektant.sjevernu stranukude. U nastojanju neprikladan da udinimo podle6i trgovadkoj poizbjegnite novepogre5ke su podjed. uzdanasnji :ivotni tempo tesko davnu rijetko 6etebitizadovoljni. No. prepravio nja. radnipult i sudoper plohaa 3. mada konadan uspjeh o njihovoj ovisi me. radovi ne Kakostolarski uglavnom prevladalo uvjerenje kuhinji trebaprevida gredke prethodnika obi6no 5e opreme malihladnjak.udobnijim smijemo koje ni barem ne LUEVOI DESNO: Tti naiieiea oblika kuhinieElementemoiele nanizati duZiednog zida. dusobnoj koordinaciji iskladnoj suradnji svim Nakon u minimalizacije u Sezdesetima.umjesto odekivane kuhinje .Pravilno planiranie Vaiabududakuhinjaponajprijeovisi o prostotu koji ioj je namijenjen. NaZalost.Tose najbolnijeodraiava prostorijai mjerama u mecluodnosima namieitajakojim ih opremamo. u je sve to malokadmogu6e stvarnosti pa kucai prostorijeu njoj najiei6e nemajunikakvevezes onimakoji 6eu njima2ivjeti. hladniaks namtrntcama 2. postaviti ih u obliku slova L ili pak oblikovati dva paalelna niza. pri preuredenju i pri Nazalost. Tadabiste joj sigurnonamijenilibolju. nije vra6ena liteu stankojije zamislio ali joj intima. Vaia dnevna kilometraZaovisi o tri kljuine toike: 1. Stedniaki odlaganje Namjestajpo mje 'p . instalateri i stolari najde56e nako mogude temeljitom kao jedniza manjim gledaju preinakama. na su Stednjak isudoper pa nepopravljive.najprije razbistritj. pli nskih.danasnjoj kuhinji zahvaljuju6i opremi novoj se mozete dobiti iznudeni tek komoromis. zidari. To je oZivjeti prilagodio investitorizvodad a svojem interesu. slijede kraju. Bilo idealnoda steprije gradnjekude bi moglinacrtatikuhinjskiprostor kakav bi vamnajboljeodgovarao. kad lako potrebama mozete posti6i proslor vlastitim ne optimum.

pritom Kako biste mogli raditi. gotovu nudi. Takoder. otkrivate izolirana da kuhinja treba mnogo prostora vi6e nego ste sto planirali. lako vam se mozeposre6iti mjerama kuhinja pripremu Odostalih da treba za samo je odgovara vasemprostoru. od pe6nice hladnjaka i zamzivata mikrovalne do i mtKsera. svih Zatvoren u samicunema i sto u staroj kuhinji usporediti ito s ponudenim.zateba li. trZnice. MoZete oblikovali kombinaciiom raznih komada ie namjeitaia. glavno dolazi. dogada vanjskome A u svijetu. barem 6etvorna metraradne Kad dva i nevidljiva sveto zbrojite. i treba vamjos povr5ine..! ! GOBEI LIJEVO:Kuhinia ne mora izgledati kao u prospektu sezonskeponude superma*eta. pa i radioniEkog. Prvavarijanta namijenjena onimakojima jela. stol i stolci Stoga odvojite bitnood nebitnoga izdvojenoj i radionici morabitidovoljno nngiya-su iedino promislite dobro kakvu kuhinju trebate. i praktidnu najprije prostora Kutna kluDa. blagovaonicom i prostrana kuhinja boravkom.. mogu i zatrpati. s takva konstrukciia pridriavanje Strogo takvog koncepta zahtijeva najiei4e nema nikakve da vamsvebudenadohvat ruke. stoakoje trebaprosiriti? Koliko dodatnog Takva vam kuhinja moraimati Stoomogu6uje sve prostora u novoj jednostavnu jela treba kuhinji? pripremu . mora i mjesta blagovanje.u toj brzu. velikog tiiela i udobno56u.pa u kuhinju vezes mjeramaljudskog valja utrpati suvremene hrpu tehnike. No. i za ryesenleptosrcra u ali imate mogu6nosti: tri radna kuhinja. Ugrubo. NaZalosl.pazedi da u njoj glavnu ulogu saeuva prostor i lakoca kretanja. trcba dosta rcdnih ploha koje se. pa rijetko6ete na6i dijelova stana odvojena vratima onajtko komplet potpuno koji zadovoljava potrebe kuha vase nema nikakav kontakt ostalim s dlanovima je je i navike. kuhinja privremeno s odlaganje svega ste donijeli konbinaciii kuhinje i sto s blagovaoni ce. znadi. tek jelo Pripremljeno treba iznijeti prostrt pa na stol.. Dovoljno izmjeriti pojma se volumen stvari obitelji. nuZnih To od dvadesetak detvornih Namieitaj po mjeri 91 . se nevidbiti za Tako ljiva kuhinjska komora funkcionalno Siri u ipak gdje za dnevni najdesie boravak stol blagovanje zavr5i. kupujte Ne kuhinju vasmami Radna kuhinia koja je iz izloga. zatrajno namirnica spremanje i posuda..a da pfitom ostane dovolino slobodne powiine za iurno odlaganjepregrijane posude-.

tu se U uklaoa i sklopivi s nekoliko ve6 stol stolashemu i ve6iprostor.2cm Unatoinazivu. 6elom dodiruje je barem 50X190 cemu pribrojiti slobodan prolaz valja ineki Sirine barem promjerom od 50 cm. tijelo kompromis ide mjere odreduje ljudsko svaki i prakti6nosti. niie dana'nii sudoper namijenien iskliuiivopranjuposuitave6 dio Hdnog ptostorc ie jela.Okrugli s minimalnim stol tlocrlod 120cm zahtijeva sebeslobodan oko sve najmanje 250X250 Kakou interijeru cm.nozatotreba odvojitimalo je ne vaZnije da se uz prostrt moieprolaziti stol je dobro ometaju6i kojijeduzaSto presudno one planiranje mjerenje. DoduSe. izravno nauStrb udobnosti prostoriji.trebavamveei ukupnivolumen jer elemenata predmete tadamoZete rasporediti na dohvatlj ii a n iesta. JeLbitnoje daotvorene prostore i zatvorene u koje iesto poseZete rukommoZete doseCi bezsagibanja ili Wdizaniana prste.jer ostavlia 10 slobodanprostorza stopalo. najmanji razmak izmedu gorni€ plohe sudopen I d0nJeg 10.ni kod malihhladnjaka ne smiiete zaboraviti zonu naiugodniieg dohvata. smijete Ne zaboraviti itodno treba osigurati barem cm 120 da svakom stolcu nakomada od sredine dozidailido nekog stola mogli komotno mjestaja naslona. Kuhinia s blagovaonicon pruZa Tavarijanta najve6e mogu6nosti. iv Niske dubokeDolice i donjihelemenata zamarcju netvitaju. izmedu radnog i ipregradnih oznaditi niskom blagovaonskog mo2ete dijela Namje6tajpomjeri 92 . vrata bez lakoje ovdje u jednoj sve granicu zidova. udaraju6i ne u okolne sjesti od toliko da Priustajanju stolac odmide stola se iprednjeg stolca ruba mozele izmedu stola ruba mjera kojupri uspravno stajati. iustati. da razdvajanje funkcija zahtijeva ipak velik striktno prostor. to ondavi5enisuuvjeti normalnog a kuhinju moiete stanovanja. Malihladnj postavite ak na Doseban niski za element riietko upotrebljavane stva .odvojenu u manji s stolca kao ugradili sklopivi stoli6 dva-tri pomo6no rje5enje brzizajutrak lete6i za ili ruiak lakose danas uglavnom ugnduju visoki hladnjaci kojih od najie 6Ce upotreblj avate stediinjidio. kad izmedu dnevnih obveza. je postaviti Ako iza sudopera na kojiZeli@ zid gomjeploheradnog omari6. Ali. biste iza kako predmete. i pa u tai prcstortrcba jezgrc ugrcditi izvlaEive na vodilicama. Stoudiniti pripremate rodendansko ilinaBadnjak? slavlje lakovamse u podetku 6inilo nijetako. Pri stajanju radnuplohumnogomanje uz 6etese umaratiakoie postolje uvuEeno cm.a ieslo sesmlesta zapripremu ispredprozon. tlocrtza stolkojijednim Minimalan slobodni zid 1 cm. Nai ca. Zelite svenadohvat li ruke.pripazite izmectu da pultai doniegrubaoma Cabuderczmak barem od ie zdesetak centimetar a.pola blagomelara dnevnog boravka 6eoduzeti vaonica. je vrlovazna To planiranju ne zanikako inigdje smijete dobrom boraviti.

kadzbrojite no nepraktidno $ m'?.barem vidokrugu vamzasebno urediti u koji prizemlje. posude cete ipriborzajelo dohvaliti kuhi.. niski Prostrana kuhinia s boraukon komad namje5taja posluZiti simbolidna moZe kao prema prostoru kuhanje. elemente kuhinju no koji odvajaju Tu od dekoracije..Da bisteizbjegli lako iiz vizualn! kaos. vrijeme pa U novije takav prostor 6e5iepo. kojesupretvorenekosnice i u malih neprakti6nihditeljimakreativcima.. tlocrte prosjednom u stanus odvofi odvojene kuhinjomblagovaonicom. seslobod. tuje optimalan I postaje Velika kuhinja komunikacijsko doseoom srediSte sveodrcateno ruke. pregrada za a u je posuda. je kombi.i naiiednostavniiim -.. F policom visisa stropa.za zamiSljena Ovako kuhinja omogu6uje veliku funkcije mogu preklapati kojih i desetak cenpri krealivnu slobodu organizaciji iuredenju timetarastouvelike i olak5ava namjestaja izbor prostora. pojedini a elementi po blagovaonice ipakizraditi mjeri.iedinstven u kojemu vratima kuhinja prostor blagovanje prostor su ili za i druZenje. i keramike. ili skloni najieftiniiin nacija vasnajbolje za rlesenje.bezli6nost. odvojene nusprostorije.. Kakonemazidova. Naprimjer. pa svojem susjednom zanemariti vizualni sklad.. dijelovima parketa prostor. prostoriji Zelite gdje organizirati mul.mozete potkrovljem pruza atraktivni. postolje klasidnoiveEiii. ste navikli skudenost Ako na istalnirat odrealuierukei izmeitu ispruZene dlana prostora nekoliko s manjkom od centimetara.. Ninamjestaj strogo nije Tu definiran.paZljivo is. police komode rPsenlma."' Naim6. zida.o neznact i prostora javljuje obiteljskim granicu u ku6ama su godinama lakopremo56uju koje izmedu namjenskidas uredeniem treba imitirale prostora. za lakosu mnogi dru:enje gostimaprijateljima. pripazite bojei i lpak. ienta dobra po Namje6taj mjeri 93 . se . i slobodnom u smjerovima.sto njei iz blagovanice olaksava aktivnosti planirajte sve svakidio velikeprostorijeodredite i pro$oru.nijemijesa se i sve sobni kuhinjski. ne smijete ali preblizu parnjaku. katom Pritom i treba vizualnu svakomu osigurati cjelovi.. poda Sirina ivelikivolumen koji elementima se otvaraju objestrane. nekakav kojije deset-dvadeset zid centimetara Stilove moZete leZerno mije5ati.izmedu probUmjesto blagovaonice i kuhinje U praksi pokazalo je ovdjenajve6i se da postaviti moZete iotvoreniprozradni regals Iem prostranosl. volumen neznatno tek ve6i. tek a dnevni boravak Tuje bitanelement i atraktivno uredenog ambikuhinja ostaju otvorena cjelina funkcionalno koju rasvieta. 6ete rasdlaniti lunkcionalno na razlidite Drostore. tifunkcionalni iivot trebaod 30 do 60 dnevni : Zvudi mnogo. koja drukdijoma dojmljivu velidinu zahvaliti treba micanju zidova podnom pogledusvim oblogom i rasvjetom.napodlogudimese izbiegava svakidodatn i iimzahtievima.ozbiljan odvajaju lukovi niske i ili stupovi. zaiedniiki radne posuda i odlaganie zon€ pnnie za iz stvari hladnialc jela pregrade pak Priprema je . i otkrivate je da E jenom pregradom kuhinjskih jedinstveni poviSenimraskosni od elemenata.zaveliku i s takva vazu svjetiljku.pa kritiinu zoiu je cijelog stana treba opremiti odgovarajuei i na razlika nadin.92 cm 107cm prostor povrsine. posao na radnol pa razlika podnoj samo u oblozi. koji na Tako mnogi naproslo znaju ne oblikovati.ie akoje tost.istodobno Stolzaeetuerc wlo Akokuhinju dozivljavate ku6no kao ognjiSte. velikuprostoriju primijetit da kudu treba Kadboljerazmislite. tlocrte velikoserijske stambene izgrad. napor. uobidajenih dimenzijas prizemljem. na gdje sobidaka.prirodnopoloienog pokuSajte prilagoditi potpuno razmi5ljanje drukdi.razliditih Ovauredivadka koncepcijazablagovanle u oti6i takodaleko je nje. srediSnje mjesto okupljanje za za mozebitii ormar spremanje obitelji. je svevidljivo. Sankom. jasno s odvojenimplohi trebaosigurati npr...Ta lo5apraksa upropastila mnoge ku6e nudigotovo neogranidene mogu6nosti samogra. vasu svakoj zamisli ograni6ujedekorativne elemente. pojedine namanlem mu namjenu. treba mogu imati nekoliko i funkcija.

veCinadanainiih kuhinia ina podAsive noge s navolempa ovai problem moZetebarem ublaziti. a =rE cm NajvaZnijirczmaci radnih povriina i donjih orma Ca povrsina radna sdoniim 0rmaflcrma Pri planiranju i za . gornii rub sudopera no morabiti 5 cm viii p1 cmL Ploha na. vodovodni prikljudci Nezaboravitedajedanas i fleksibilnije i odvodni mogu6e ograniduju slobodno razmjeStanle kuhinjskihpostavljanje grija6ih pa tijela. izduZene poledine sudoper a postaviti mozete inasred kuhjnie. odgovaraju proizvodnji serijskoj gradnjom.Cevam posao biti lakii i manje ce vas umarcl. sklopki i instalacijskih jer bitiudobni. tadaodaberitemrJs:.ladice.Stoznaii po otmenzlama ptosto je i razmierima. lako antropometrija daje preporuiene srednje wiiednosti predodeneu tablicama za odgovanjude komade namje|taja.7 6 c m | 92cm povrsina radna sdonjim ormaricima PTilagoditesi uasinu zaua Kr€tanla *Q Svaku. smije i poneki na6i obnovljeni Ugradnjom zahodskog npr. Ploia StedniakamoZe biti S do 1O niZa od cn radnogpulta (81-!6..policuspuStenj i strop. radnu ploh.iobrnuto. koji vrata. vremenog dizajna. svakaje btojka tek statistiiki ptosiek koii ne odgovan vectnL Oplimalnu visinu vaSegndnog pulta moZete lednostavno odrediti. neide utjeSite samose ..cm).koioi naidei'e iripremate jeto. do zrda. nadelu npr. Strujni. vam Ako je podredeno pa standardima. MiereCikuhiniske elementemnogi zaboratvljaju da oni u. kuhinju morate ne elemenata nasnastereotipna i sile rjesenja. Namjeslajpo mjer 94 . to je samo vidljiv p miet statistike na djetu.kuhinje prccjeni svihmogucnosti postavtjaniekuhinjskih etemenan nalvazn\e le osigurati stobodan Orolaztiiekom svih zamislivih situaciia. prilagodavati nistarom radiiatoru.pravacakretania. nlu.izvlaiivepolice ilijezgre na vodilicama.lzraditeli kuhiniu po mieri . priktjudaka. Kako nasimajstori su svoja znanja stekli u Ograniienia proslom stoljecu morat iete ih samiuvjeriti u U d a n a S n j e m d u s t r i j s k os v i j e t u v e novemogucnosti in m s kucne instalacije. iplinski. wata koia se moraiuotvoriti... Egclmgda ietg 86 cn iti osnovnamjera..je Najvainiji komad namjestajavetiki (ba. srccom. primjerak morate uz surobovati nisifonskim dak izljevima.a no rzvan naiee'Cih. mlinca. suvremenj instalacijski elementi Da izbjegnete restoranski dojam stolci mogu omogucuju znatno pa ve6ufleksibilnost ne bitij razliditi se medu pa njima. tipski ocrti prosvjetjteljstvo od ruke. izljev zahvaljujuci savitljivoj promjeia cijevi 25 Paravani ivisoki eiementi poda stropa mmprovesti kucne od do do vertikale i kroz dak vise6u zaklonit onostoneZelite ce pogledu izloziti gos.svaki. je vraski To zanimljivoStedljivo. katkadje nuZani ponekikompro'mis. DoduSe. lzmierite visinu od poda do donie svane podlaktice i oduzmite 15cm. kanalizaciju prikljuduje velikoj na horizontalnoj Kuhinjsku mozete jednog udaljenost visinskoj liniju razvuci uzdu2 i na razlici 8 metara. prostorije.Iako Cete pimiietiti da vecina mlera ne odgovara ovim upulama. a dijelove i rasprSiti.osnovne stol izmjere zidovapoda itodne i ve6 mjere rem180x100 s mnogo cm) stolaca moraju prozora. . Staniteusptavno i postaviE podlakticu u vodoravdnpoloaaj. se na koji bakin stolac. tistite povr6e ili obrailujete meso treba biti za 9 cm viSaod osnovnemjere(95cm). Stoga svako planiranje ukljudule dobro ne samo Jer.168cm 6 1.vaieg tijela .sebiktiju. postavljen nezgodno radijator uniStiti m02e e e 153. lzmjerite li kuhinjski namjeStaju prodavaonicama.utrcba prilagoditi osobi koja nad niom provodi naivise vremena. crteZusu uglavnomoznaieniminimalni Na razmaci. su namijenjeni duiem sjedenlu. Sre6om. No.

--/- ----- lakoih kupuietepovjerenjem. ie o RijeE dimenzijama odreituju koje statistikaprcpisi. i onaotvorcna.Tuje sve podrciteno dosegu rukeo kojemuovisii postavljanje ormariaa. teike predmete postavliaite police vi5eod ne na ramena . od ol. Julius AlA. svakandna pow6inaimadobro postavljenu rusvjetu .a pravilasu odreitena antropometijskim metodama. je imate. ilaku potZbogsvega togaprije kupnje preinake ili punoras6isiite ijasnoodredite vam dvojbe sto zaista treba kuhinji. u kuhinjipostojibaremiednomjesto gdje moZete rcditi sie..i F (E o E rft F E Usporedbadohvatana kuhiniskimormari6ima prikazuje gomii cfteZ Dokcdezna susiednoi stranici horizonlalne ruzmake. . pa omogufuiuslobodno krctanje kuhinjom . u provjerite Takoder. ne i a onikojiCe svakodnevno ih upotrebliavati.6toje poslovanece Odpripteme i ostalihkuhinjskih iela vasboljetileata akoi . redoslijed svihkuhinjskih urcilaiaodgovara p redoslijedu najie56e premejela . mjerama o tijelai razmacima izmedu namje5taja znaju oni mnogo manje vas.moZete dohvatitidno sudopera. Naponena: Osnovu ctleza ovin stranbana skicepreporuke na iine i iz knjige Hunan dinensions inteiotspace A soucebaok ancl of design rclercnce standards su 1979.Miercsu rczultat koje dugogotliiniihstatistidkih istraZivanja dinenzijaljutlskogtijela. bacite na posao sa stomanje se staromodnih pazljivo proditali. kaju abjavili aneiiki slruinjaci Panero ASID iMartin Zelnik ASID. manjiod 76cn .ledi prcstranomplodom a . Kadodreduiete ove mierena mjereptovieritekoliki crteZuodnose se iskliudivo kruZni na ie prclazizanaslona stolaca kko bi svatko stoiza ietiri osobe. ne ponavljamo: cijelu Da savitljive PEx polietilena vamosigucijevi umreienog od itu ravaju slobodno djelovanje prilagodbu..najnanie90cn.-. Nastojte razmak da mnogotogase miienja. svawataelemenata. skraiE put izmeilupojectinih rcdnihoperaciia . zamisao. Takose brojkena cneZima odnose na srcdniewijednostikoievtijedeza ienskotiielou Europii Americi.. AlA. ito lak5esieona svoie Nastolovima Sest za miesto. niiedovolinoosigwati prostorizmeitulaktovai Kodprivokutnih stotova tanjurave6i razmake od tajrczmak mon biti vedi ptedmeta. steovopoglavlje Ako vjerujte.. oznaiuievedikalne razmake odrcitujevisinatijela. visinaHdnih povtiina ergononskiodgovan osobikojarcdi u kuhinji .sorgn -l| rI I oko 150cm promjer stola 355-365cm I I 30.spuitanjemruke.5-33cm viseei ilizidni ormariii F () \ ro sl 0) c c) 'N GORE: udobno Za dovoljnodas punim prcatete sjedenje prosttii stol posluZavnikom uz izaneiiiih leita. bezimalosagibanja. gotovih veiina s elemenata odgovara ne vedini hupaca. majslora. ida i okolnih PripaziE. svoje informacijenovotario jamai procijenite vlastitu Ako smionost. BAS PO ilIJEBI 6l (t) (t) 6 c o o s) r\ co x ). po Namjeslaj rnje 95 . od rubakruZnog stola nomjerenavaniskom dozidaili neke druge oboduu zoni sjedenja i preprcke bude (plavo)ostaiu ne hodania jednake. ili osamosamosoba.

nakon rusenja sljededi zida zahvat Prozorbiv6oj moze netaknut. je izmedu dvaprostora ta smjestenasmodnica. ie stannemilosrdno vai ponuditi vam nekolikorjeienja.a na od i prostor dnevnog boravka ovisit talnojpotkonstrukciji. se iu tako 96 po NamjeStaj mieri . Kad sasluia vaie Zeljei upozna moguda ogranieenja.ler S na ca dubine cm. ne bitipododkeramidkih ali ili prostor se treba ve6a standardne biti od dubine kuhinjskihcijeli novouredeni moze podignuti ina donjih elemenata 60cm. obzirom to daje smodni. odabrat seovisno konadnom 6e o rjeienju. niskioodest.nemanamdrugenegoli kus je hinjom smodnicu. osnova produljenje za kuhinjskog u hodskog dijela prostor ulazni kojitom intervencijom mnogo kojije odijeljensamo neie pregradnim izgubiti. dase radovi.Taj 143 vrlo 80 pa su u njemu police smjestene samo jedan uz prozordi6 zid.a tuje igotovo neupotrebljiv Sirine 55cm.zahva6. primjeru poloiaj U ovom najvise ograniduje nas vode ivertikala odvod.varate se. nove Dubina ovogprosirenja 6eo konadnom rje5enju kuhinje. zarobit6e vasduboko ukoriieniene navikezbogkojih svojsvakodnevni iivotni prostorne moaete pogledatiiz novogkutai analitiEki procijenitisvemogudnostipoboljianja.Zapromjeneu staromstanuipakje boljeangaiirati sruine o6i koje vaiu svakodnevicu prvi put.toliko trebalosru5iti 143 bi i zida. p Novipregradni moie se najbr:ei najii66e l z v e d b a o d a k o j i d j e l o m i d n o zid napraviti gipskartonskih flglps-ploda me.OdluEite se ipak Ii potraiite savjetarhitekta. za dovoda NajbliZi dnevje nomboravku mokri medulim dvoru zahodu. se sve Vrata smodnice trebaskinuti. zapromjene. dobiveni a otvor spajaiz zapostaje prostora. vamse uEinida Ako stetakvujednostavnu zamisao mogliotkriti i sami.plini elektroinstalacije te ventilacijski odvodi. veliki u smodnici ostati suvodoinstalaterski Stovi6enijeproblem a moze prepraviti dvodijelni. moZe To plodica laminatni a pod. vide Kuhinjau Kuhinjsku namjestaj uvijek odreduju instalacije nuZne njeno za funkcioniranje: i odvod dovod vode. tankim zidom. za pripadnice ljepseg ne6e spola. je prostor uzak dubine i Sirine cm. i tog preNajve6i zahvat odnosi na ruSenje se dijela gradnog debljine cm.izmedu zida 10 smodnice i dnevnog boravka. od Dakle.kako danas u A kuhinja na pogotovo nekina6in dio dnevnog ve6 boravka.smocnrcr Ziviteli u nekomstanudesetliedima. raidlaniti na bitnedijelovei moida iak i s dodatnimvariiaciiama. smetati ako povrsinom svojom zahvatidjeli6 prostora. Prema lomu.

ie podu dnevnom ili dok boravku najieiCe parkelom. to omoguduje put najkra6i zavodoinstalacije. je veCi Mnogo gdie uredno krpanie stropapoda miestu je i na pbeanavidljive stajao gipskartonskin sruSeni No. treba iposude oslali te kuhinjski namirnice ootreDStine.pregrudnog nnogo iednostavnije negoli Uklanjanie zida i brZe mnogi ie problem zamiSliaju. Prvedvije varijante sli6ne. otvorenu za Kroz staklene prizme dopire mnogo dnevnog svjetla. je I a donjise moze l\. prekriti obloZen umiesto Reramikepodukuhinie semo1e nove na sve prostora laminatnom oblogom.4ogu6e tre6e otvarati. nuZni menti treba koje smjestiti mali u a suzanormalno funkcioniranje kuhinje. Dakako. Uariiante iieSenia prostorumnogo lakou ovako malom s unaprijedzadanih i ogranidenja ba6lako nije kombinirati. bi dobro se iz bilo da dnevnog ne boravka vidibadsve6tose radiu kuhinji.moguca barem izvedbena su tri rjeSenja. i sitne Akosveto ismjestimo. po Namjeslaj mjeri o7 . je preuredenog prostora Dubina ogranidena izlazom balkon je udaljen cmod zana koji 186 hodskog pato ograniduje zida. negdje poslo:iti pribor. i prodor prostor u dnevnog boravka. zid. treba jos smjestiti sudoper iStednjak. pod Kako u starim kuaama u smoinici obi6no zaglaalen Ek cementnom ie glazurom pakprekriven plodicama. zahvaliuiudi tragove na poravnatibesryijekorno plohu. Postoje6i slobodnostoje6i hladnjak vanjima skedimenzije 54x54x140 a uz njega cm. rjeseprozorom nje. vanjski su Uz zid smje5teni sudoper i Stednjakjedan su te element s policom. stropu moZe zaeas glatku se u Sfienojeispodon. Element sudooerom sa dolazi sam u jer kutpodprozorom.razliku namjeni a u naglasiti boiom- gornji prekrije dio vise6im kuhinjskim elementom.da se cijeliotvorumjesto zatvori staklenom opekom ispred moiete koje smjestiti policu kuhinjski pribor. SIjede6a ograni6enJa uzrokuju kuhinjski eleprostor.

Stednjaka i eventualno sudoperom.originalnost da gornje elemente mozete lzmedu iSanka zida treba ostaviti dovoljno tako pove6ava produ:iti stropa. i6i zota. bogaprostor Osim Sank bolje odvaja kuhinjednevne i sobe No. Kuhinjadobivanove volumene spremanje za posudai namirnica.to imaidodatne jest po pogled donje izrade mjeri i teograniduje izravan na elemente. pokrajiznad a i njega elementipolicama. valja voditi (140 mora u kut.a u 1 korita 45 Oba Sanka biti smje-staj ugradnog okruglog kojih s cm. dobiva i cjelovita a se strane kuhinje iznosi 80 cm. toje minimalno cm. smjestenom element jine98cm. cm) je nisi 80 Donjega samostoje6i Stednjak 50 cm Sirine S druge strane novonastaloj Sirine i u postoje6i na za hlad. vdo tik smje5ten uzprozor. vise Ta nudi R a z m am e d u l e m e n t i m ae d n e d r u g e zorske k i klupdice nijebitna.stoje dovoljno najkompaktnije oko prostoru. a povoljniiije ip stup svim uredaiima. varijanta malo drukaije rjeSenje. tijegizbora bojaprednost pro. a prostora. pa Saose u kuhinju ulazi slijeva visiraprosrnjestenim u dubinu ormara. je koji liniju Element osobe prati sanka. uvelike iskoriza 60 do Sto stora prolaz. njega takoder moze se dodati cijaizuzetno praktidna male uske za i Uz j e r o l a k 6 a v a i s t u n a m i r n i c a m av a r i m a stolna ploda dvije pr p ist za osobe.Hladnjak smjesta prozora zbog pa visine radunao oivaranju i se do od poda. se ugraditi u koji ormarice kolona ko5aricama.jerprozorskaklupcica vjsini cm Elementi postavljaju zidprema na se jer pro.S prednje na u strane smjestiti onoSto sve prema ruke. Sirine do 60 cm dovoljan za dvije 50 promjera mogu visine10do 115 cm. sadrZi se s je prostore s policama. gotove naci elemente Glavna razlika izmedu je 1 dimenzije u ducanu. varijanti odgovarajucih U prednosti. instalacile za kretanje i normalan u tijesnom rad elemenata. zapravo nemoguce. dnevnom boravku moze dodati za bitinadohvat se stol 9B Namje al po mjel .Stednjak standardne 60 cmmoiebiti njima ormari6rpolicama nadoknadulu Sirine su kuhinji. trivarijante sve o rje5enju jer je je Stednjak jedinih njskih po kuh elemenata mjeri. liniji U istoj izgubljenu mo2e izvlacivaSirine cms izvladivim smodnicu. zahtijevaju izradu Napa nuinopotrebna nije Dakako. varLjanta e sj rjesenje. linila gornjih za Jedino.Variiante1 i2pokzuiu koliko se ciieli proiekt moZepoboljSati ako se dnevnomboravku preotmebaremjedan ilidva ietvorna metra. element smjestaj manjak samoj Tre6r za u posuda. pa pripaziti nagib na na zidu biti su dulje valja Gornji elementi vanjskom mogu rznad sudoper malo nad cijevi. gornje police malog Na mo:ete U varijanti Sank zaobljenu pa se stivost 2 ima liniju vamne mora svakodnevno nastavlja elementen 5r.kako bismo uStedjeli prostoru sudoper dubine do 60 cm smjesta 54 se u kutni du njak.nastavlja Sank L-obliku. moderna Takva konstruk.Ostas je pokraj u dovoljan za uski element U element hladnjaka nadomjesta prostoraniSi koji tak 20 ko5aricama. ovisi izljevne sto jer poprozora. prve dvijevarijanteteSko. samostoje6i iliugradni. Treca daje trebao bitini2i standardnih do bi od 85 je zahodu. 77 uza 86cm. vidljiva u smjestaju i obliku sanka.

Tu nema velikih pomaka prema sobi.a poitovanjesvih ognniienja urodilo je i dosta skueenimprostorcm. lako je sve stalou biviu smoenicu.Tlocft najjednostavnije. tre6e varijante. Namje5lajpo mjeri 99 . nizosnovnih elemenata niie najpovoljniii jet tik uz hladnjak (i u niegovu sienu) dolazi itednjak a pristup sudoperu donekle oteiava ostatak pregradnog zida.

Namjeitaikoji se strukturom povrEine bojom stapasazidovima i je manje upadljivu prostoru. Odaje plohene izgledaju drvene uvijek lijepo. Obrnutsluiaj je rijetkostkojazasluiuje je svakupohvalujer najbolje isplanirati prostornamjenski. ve6eg uza krupniji komadi napravljeni samogradnjom nestaje upotrebljiva povrsina. djeluje mradno. u mjera od Stih napravitl izbu.Da bisteto postigli morate kombiniratimalo stolarskog zidarskog i pri umijeda. I doma.izbor drva novi namjestaj napraviti se jednostavnog ili uzorak iveralu.. iemu se umiesto drva primjenjujupraktiEnii lakoobradivi gradevinskimaterijali. novih u obradom u jo5 postoje6i moze ikombinacijom I ambijent odlu6uju i boje. Postavljanjem namjeStaja zidobidno 5ine.prevelike najde56e ostavljaju zidna a ne odekivani dojam. umjesto nevolja drvenim s kon-strukploha iuklapanjemambijent. Svaki ih maliali primjetan nesklad dimenzijama u i pa lazur komad namjestaja zauzima i tlocrt volumen bodnice i kojima nikakav i lakne6e onaj dati profesionalnu gre5ka procjeni mala moZe prostrane zavrSni kojikrasi izradu.Zidani namje5taj je Ambijent najboljeopremitinamjeitajem izradenim mjeri.nakon mnogo truda. a Pritomtrebapazitina cielinuprostora kakose ne bi dogodilodaprevelik projektpotikomadili preambiciozan snuu drugiplan sveostaleatraktivne detalje.koji ljubavi nase vlastito djelo tek Uz gubitak svijetlog povrsine nelagode i nadu promatradi nemaju uvje:bano bistemoidaukrasili slikama. ondaga opremati. uspje5nom O ukljudenju komada cijama. Kad drva. kuda a s takvimuraitenimkonstrukcijama djelujetoplijei boljeprilagoilenaljudskojmjeri. znojai sobe neuglednu pobuduje osje6aj iprostranog zida. sve okozatehni6ke estetske ili poput polkrovlja planinarskog Medutim.nja.t s pri plemenite povr.Toznaii daje potpunoprilagoden kudi. na umije6a malo zida. bezobzira ljepotu stolarskog na No.a timese postiiepuna upotrebliivost svakog poiedinogelementa. drvene da je u sobiprevi6e pojedinosti. prigu5uju i svjello. Ponekad nam.lakoce poklonicima prijedlog zvubati drvai va6uuspjesnost obradi drva ! 100 po Namleitat m1eri I j I . ito je reieno po i naslovomoveknjige.

zidodoslikontrast. Volumen naknadno ugradenog kmina ne kao smijese nametati daje u sobipodignu@ kuCa. lakodubinakonstrukcije ravastabil nost.. Primiienite umiesto li uobiiaienogdruapunu pbeeporcbeopeku. Toje posebno uodljivo bijelo kod obojenih Tako police ormari 6e i srastati zidovima. kojesu ostrom crtom odijeljene zida.Umjesto velikih drvenih iverala. drva. a oboienapoput zidaizgleda pruva kao uzidana konzola.ocenar praktidnijje porobeton.prozra6nije.Zaizradu police debele iznad je pultanajpfikladnija konstukcijaod letava potpuno koiu6ete zatvoI i ti gipskartonskim ploEama. stvara da uvjerljivost Stovise. Dodatni argument i cijena. neike i cijelu povriinu porobetona valja priiebojenia prcgletati. plohu prekrijte Radnu keramiEkim Dloiicama a rub moie biti od drvaili kenmiEkih rubnihprofila.zavrs. ploda cijenom panelplodapunog ili otkrit namjestaja izida.naiboliepri vrhu. vertikalnih zavrSnih na ploha kuhinjske gradevinskog materijala. polica Suplia olakSav ugradn svjea iu tiljki. i A. ravno fronte. jeftinije. liievoi desno naprcvsu ljenepolicekoieprivid' nu plohuzidapomiEu prcma naprijed.tu se 6ete je zidanje malo od da ipak Namjeitaj po mjeri 101 . nubodnica. tonaili gipskattonske plode materijal je koji matnojeliniji . sve pb'inieizradom zidanogpostolja koje ha se postavl u veftikalne iaj pregrcde.pri osigu zidaniuploiamaporcbetretonaipakbi vertikale balo sidri a pti'vrstiti m n zicl.sazidaOtvorcna Dolica na od ytoitg'planploEa primjetie iednostavnosti i dobrcse uklapau svaki ptostot.priivrs6enu vijcimano najefektnije je akoim na unutrainiim plohama porcbetona ureaete utorc. je li fronte.a drugi pli6ipa se policanajprije utakneudubliiapotom sepovuEe dnapli6eg do utorana suprotnoj vefiikali. ploiu moZete poduptiieti stuiveninEeliEnim pf ofilima postavlie n ni punomduliinompulta. Uzid senaipriieugrade se tipli.ko tasponotvora ie u pultu ve6iod 60cm.clobit 6ete Sarmantnu konstrukciju prilagoilen u ugraitenim kuhiniskim uredaiima. bi semanje Da i sticaoizboieni lamin.ploda radnih i za elementepa ovisno izboru o a gletanjem gipskartonaytonga ili s nim i bojenjem nestaje i razlika izmedu usporedite cijenu opeke. izradite naqieitaipomjeri. va gdjeisticanje sa atraktivnih drvenih elemenata povrsine bojesvest6e masivni ili Zarko frontidajeprosloru izuzetnu a jedinstvo i obojenih namje5taj bitno na manju mjeru vidljive drvene svjeZinu. gorZa i nii dio kamina venikale pol a najptaktiiniji je ic porcbeton. na-ovim slike stranicama otkrivaju crtadodira SperploEe zamisli. Sarm kojem manje u su dak je ' Ako vam kuhinja prcmala postavljanie za tipianognia kuhiniskih elemenala.Police slici na napravliene od krute su razliditih materijala raspoznaje samo vi5eslojne bogohulno.. P tomjedanutor noru biti tlublji. gornjih Konstrukciju moZete napraviti viSe nadina. spojsazidomptektiti armiraju6om trakom kojumoietenalijepiti prcdnie i na istaknute Policesemogu bridove. Policemogu na biti od dtvnihploEa okviruod letavaili Dak od gipskafiona. gletanja Nakon konstrukcijuovapniteili obojiteistombojon koja je na okolnimzidovima. polozitina tiple ili tanju letvicu.a potom u njih uviiusidras plosnatim vratom.nuZnu Evrstodu okruZeno nudi krutosL nepravilnosti dobro. izradi Pri ravnegornlep. Detfofirunim Visinubuieniavalja prcmavisini odmjeriti planploEa da sidro tako legnetoEno tankosloju ni nort Ubng-ljepilo). lzmjerite povr5ipregrada. iglatko drvo na obodu Sto Drivid velikiormar debliine19mm ito in pa i grubim plohama poseban zapravonema i zidanim i volumen svedjeluje lakse daj.

{ijep bridovima Za pesimistidnih trajna. Obiesu boinice priivri6ene za zid vijcima.u. mnogim no stanovima i ku6ama takvo rjede. 102 Namjealajpo mjer . Bijeleboeniceu boji z[danapruvljene od su gipskartonskih pbea koj e o bostr no zatvan i u a okvir od letava. Elementi se slje pIj uj u tanksloi nin ytongliepilom. li zidane prekriti Jasno daovaj recept univerzalno nije Zelite konstrukcjje njiv.erezanje.dovoljno za uvjerljiv doiam masivnosti. omoguCujuv o brzu i jednostavni izradu originalnih 4eienja u interiieru. Sveie u boii zida . Debljinaokviraje 4 cm eb s gipskartonskim ploeama debljine 12. i osopokazuje su takvarjesenja iskustvo da itekako bitona prednlim konstrukcije. ima dovoljnomate jala iza izradu zidanog namiestaja.ocekivanja. vaniska pomo. manje ploai-cajednim s ostecenja svih od izgled nabavite zavrsnlh dosta s Zidanie regala U cijelomesustavu porobetonskih ytong-elemenata koii graditeliima nudi xella. je prlmje.DESNO: Poticajza izradu ove konstrukcije u kutu sobe bile su eetiri stare ladice bez p kladnog okvira. Standardizirani bIokovi i ploie kojise lako re.5mm daieukupnu debliinu od 75mm . Gomia plota jednake debljinezalvarakonstrukciiu..osim ukrasnog profila na prednjem rubu i ladica koie su prcliiene plavim emailom. pile. Takav pristr. a po potrebiosiguruvaju i vijcima i tiplima. Sveostaloovisi o vaioj zamisli. sumnognepovlerjividimenzijeohaunaprijed lako formatu prerna plocica. Namjestimaoslonca za police u okvir su umetnutepreike. ce b ti lak5ejednostavnije sve i ako njeitekako p prilagodite odgovara. buie ibruse. donjim kuhinjskim elernentima i radnim odabranih p u l t o v i m a o z e n i m e r a m i d k pm d a m a . a unutraSniaizravnim uvrtanjem viiaka u tiple kroz gipskatton i letve.u ee enogkutnika.keramikom.oaksava k i lo c ob o krojer.Bridovii spoj sa zidomprck venisu armiraiuComtrakom koja spreiava pojavu pukotinai Etitirubove. Police nalijeiu na tiple pribiiene u We6ku ispodgipskartona.. a ladicesu na metalnim vodilicama.

iopeku. ste GOBE:Niskazidana Kad bridom elemente stavnija odmah Zeljenu u postolje Siroki polica idealno razdvaja istoj boji. unu..obiinog zidanja s llivopokazuju mogucnosti takvestolarije velikim pravokutnim s elementima.Uostalom.a potom pridvrstiti Izbor velik gradnja na 6ete okov na ravnimploiama dan izgled. Pregradaod ytonga s kuZno ispiljenim naslonomi blago nagnuto siediite od porobetonskih pbea moguse opremiti vunomili pjenastom spuzvomtspunlentm jastucima. prednjeg regalu na ca. svaznacajnrja ibukanje ploha. Gradnja Namlealaipo 'rleri n 103 . slike ovirn na stranicama uvjer. se svakipredmet. Zapostizanje dojma boljeg cesto namjestaju Za ve6e se terete fronte pollce ormaru lzrudapotkonstrukcije posebne no lak6e ugraduju deblje bocnice ivertikale. u polozite tiple pribijene za gipskarlon u ploca.5cm standar62.rczliiite za Medutim. odmah odrediti no valja i kona. sepostiZe htijeva Sto tiple. ' \ ..Za izradu ie dovoljno ytongom.kombiniranim materijalima.desetakytong-pbea Netreba za odbaciti moguinost ni bojenja ugradite opecnog brodskim zida bojama odgovaraju. mogu6nost urezivanja u porobeto-debljine 7.trasnjem obodu ugraditi kao dio zgrade.2x50 premazu.lskoristite na ton. jos ytong-plodamaje brZa ijedno. rcgali i ormari..ffiw*ffiffi.- Ne zidaiu se samo police. po vertikale policu. za dijelove sobe. preciznu uz obradu reski vrata. nije ukrasnomokvir letava koji od hrapave povri ine i stiie .. sazidali vanjsku ljusku ormara. dnog formataprimiieniti 6em temeljnom nustovamolakiava montazu cm. osnovnu konstrukciju moZete sazidati pultkuhinje bocne ili Konstrukcija izgleda prednjeg moZete ruba i punom opekom.ili objesiti fasadnom opekom. jer zaobljenim ikutne(rubne) nudi debljinu. a moZete gipskarton i takoder za. Akozidate za svih grubog Scenja posebne ytong-tiple porobe. Za sve to treba ipak malo vecasoba. znatno sloieniia od od letava se obostrano koji zatvara rigips-plota. pncvr.ovom slueajuipak uslojavanjem prekrivanjem brida ilizidanom ie Sirokom ukrasnom letvom pakizradom ili okvira vlicima. Za sjedenje uz toplu ZelieznupeC(ne valia stalno zidati kamine) nije vam nuian ojastueeni trosied. polica isvjetiljki.

prije s Jos u prostor. Dul 104 Namjestajpo rfjerl .. Doduie. no ito akoimatemali stanbezbalkonaili gdje6ete smjestiti? spremiita ih Ako nemate ljestve morate peniati se na stolac. dohvatiti torbu. ljestve kojeste lakopremjestali ipenjali po se garderobni police knjigama..A zaito ne bistejednimpotezom rijeiili obaproblema napravite sami stolackoji se rasklapau ljestve.. zimsku daSe udobno za sjediti stolom. da se ne morate ga a samo okrenete naopa6ke. elementi vam omogucuju da svestvari uredno Upravo bilo poticaj konstruiramo to je da komad spremitepregledno i razvrstate. rasklopite po nitivu6i stanu teske ljestve. ikomoaktne su se na6imaledvrste drvene police kuhinji. kadvamzatrebaju a penjati stolcima ljestve po ili knjigu. predsoblju. ku6nih siouran u visine.Stolac penialica zavisok dohvat Dobtaidejazlatavrijedi. seskladno koji uklapaju svaki u knjiZnicom s obiteljskom mogle paihnemorate skrivati.pogotovo kadje rijei o praktiinoj stvarikojase moie jednostavno napraviti. je to potrebi ormari. ZeliteIi dohvatitineito s visokepolice. Visoke u kupaonici. Danas. ku6amabogatom funkcije. namjeStaja 6edobro koji do6iu svakoj i na ku6i problem brzo Jedinije kako doprijeti najvi5ih svakom mjestu stolac-llestve kojemu na do mo:ete polica.. Listaju6i kataloge i postavite druge na noge. ako jer praktidno se maksimalno izuzetno iskoriS6uje stanete kuhinjski na stolac riskirate dvostruko s t a m b e n p o v r s i n a . otvoren L vamje jeftine prepune ponude potrepstina. s sve stojeci stabilnom na osloncu. posleljinu. m o d e r nu n u t r a s n j da polomite a i a i i njega isebe.trebaju vamljestve. U modernom najcjenjenijiindividualni stanu su zaboravljamo vrijednosti sunam neke koje ostavili pedesetak viSenamjenski godina mnogim komadi namjestajadvije-tri nasistari. danasih mo1ete kupiti vrlojeftino u supermarketima.

podinieod pilienja Sve suhog ... hrastovinom, bjelike vanjske s strane. iasenovog grediceaiine I cm. Pritom lspiljene porcvnamo gornioi drvanaiednake komade na ploii blanjedopravokutnog prcsieka. trebaispiliti srcelosne,a akorudimos...

DNo trcbaporavnati svihsttana,tako sa poravnamo gornjui doniu,a da najprije potom boine. i

piljeniem UzduZnin oblikuiemo komade 25x80 mm.Toie niera s kojommoaemo izraditisvedijeloveosnovne konstrukcije penjalice, blanjanjenna potrebnu debljinu.

grcdicei letvetrebaoblanjati Pripremljene sa sve'etiristane napredvidene miere. preakenaslona Dvijepovijene trcbaju pruvilnedeblie komacle kojih6eno ... iz

... trainompilomizrezaliluk. Naipriieteba ispiliti unutrainjustranu, potomivanja je posvuda mm. sku,paze6ida ctebliina 20 Toje.lakie i brie od kuhania saviiania i

Namjestajpo mjeri

Ravne dijelove trcba obrusiti tradnom ili vibraciiskom brusilicom, no povijene pteeke naslona urednije iete obrusiti vretenom.lako se svi diielovi mogu obrusiti i ruEno, strojna obrada tvrdog jasena uitediet Cevam vrijene - iponeki Zulj.

valia Sveruvnediielovekonstrukcije pravokutno prerezati planiranu najprije na duliinu.Kakopenjalicu mo^ete sigumo upotrebliavati samo se svihnjenihiest ako nogu Evrsto oslania pod, mjerenje na , piljenjezahtiieva malododatne paZnje. i

Kod kosihje pretezanuZnotodno odredivaniekuta, pa ie praktiEnakutna pomaiablona ili Evrstavodilica neizbjeZno galo. Pnvilni itueni kosi prcrezi osiguruvaiu bolie nalijeganjau sastavima,Stopoveaava dvrstodu konstukciie i stabilnost.

Nakon suienialjepilapowiinu treba obrusititaenomili vibncijskombrusilicom-Zatakvobruienjenajboljenamie odgovarao brusnipapirgradacije Na 100. kaju ie ovaispoijedvap mjetnatanka cna.

prcmjera mmza Slijedi buienje rupa I predke drvene depove koiimaeese fuene greika ugruditiu naslon-Tuse i najmania pretvara velikproblemprikonaEnom u sastavlj konstru je. anju kci

nogestolcatrcbado dubineod UstraZnje 10nn (polovica debljine noge)urezatiutor ii ne20nn u koji6ese utaknutinaidonie gaziEte liestava. Ovaj ulorpod kutom od ie 60"u odnosuna os noge.

Pri ruenoi izadi busotina za drvene 6epove treba sprije;iti da vrh svrdla izbije na strainiu strcnu letve, Stosa na swdlo moiete iostaviti probuieni komad drvenog Stapakoji ogtaniduie dubinu buienja.

je Siedalo sastavljeno dvije daske od (ploie)povezane klavirskom iarkom. Osovina Sarke ove ujedno os vrtniepri ie preklapaniu naslonapretvaranju i stolcau penjalicu.

priivri6uiu sena ihe kose Daske sjedala nogeliepilomi druenim iepovima.Stoga im odozdo trcbaizruditibusotine ne koje izbiiaiunagomjupowiinu. Pri izradinacria i ktoienjuvaliauradunati debljinuiarke. i
Namjeslajpo mieri

106

Oslonac na koii nalijezepreklopljeni dio sjedala dodaje se Raoproiienje straZniih nogu stolca. Priivri6uje se dtvenim iepovima ivodootpornim liepilom (npr. Kleibe tov PUR-LEIM501).Prije sliepliivania treba joi iednom provieriti kutove kosih prereza.

Kad se na dva sljubnab da naneseljepito, dijelovetrebasastavitina ravnoipodlozi. Ovajse sastavojaeava drvenimiepovima ilitzv. keksimautisnutimu izglodaneutore, Za urcdno nalijeganje dodirnih povriina nuzno je besprijekorno blanjanie bridova.

Pritomse ravnomletvicomprovjetavat uredno poravnavanje kosih prereza,jer oba ova proiirenia straZnjih nogu moraju potpunonalijegatina ruvnuplohu poda. Nakonstezanja viSakliepila treba odmah ob sati vlaznom krcom,

I ovdje treba izbuiiti rupe za dtvene iepove koiima se gaziite uivriiuje u utotu. Ovakveprovrte nemoite buiiti bez stalka, jet buiilica u slobodnoj ruci ne jamii okomitostswdla na podlogu.

Na unutrainiim uglovima drugog gaziita (koje je ujedno i iiri dio sjediita), trainom smo pilom izradili izreze veli6ine 40x45 mm. Pri sastavljanju, dask se ovim bridom utakne izmedu letava naslona.

Ako nemate trainu pilu, posluZit 6e vam i elektriina ubodna pila. NaivaZniie toino ie izmjeriti i nacrtati pravokutne izrezepri ienu ie ieli6nikutnik itekakovaian alat. ReZe todnoDoctti. ae

22

i+i:

.-1i

:. : :-,.'::.

..--

-,-..:i

Raskloplieno siediite morubiti ravno,a iarka ne smiie striati iznad gornie plohe. Na slici ie vidliiv jedan od urezakojima se sttaZnii rub sjedala umedeizmedu letvi naslona.
Namjestajpo mjer

Kad se stolac preklopi u penialicu (ljestve), prednja i straZnjaploia sjedala morajpunoplo'no nalijegati jedna na drugu, bez zatezanjaili deformircnia klavircke iarke koia ih spaia.

Nakon sastavljania klavirskom iarkom, naibolje je sjedalo uivrstiti u ikripac kako bi se ostalidijelovimogli urcdnougraditi, pravilnim utiskivanjem iepova i lijeplienjen.

107

Doduie. Prskalicaje povoljno rjeienje za nanoienje bezbojnog laka za parkete kojim cete zaitititigaziita. primiienite Za ujednaeeno nanoSenje spuivicu umotanuu platnenukrpicu. a ciiela postaje6vr66a istabilnija. veCihsljubnihpovriina pouzdaniie ie primijeniti neko poliurctansko ljepilo. Time se rastere. no uttliavanje ie ipak primieteniie. Drvo moZetetonirati nekimbaicom(motilom). izraduiteovupenjalicuod iveralai ostalihvlaknatica. Iazuromilibezbojnom impregnaciiom.a ne6ebitini neCe nekontroliranog ciiedenja.tpak. Tu se na tuhovima poiavljivatikapi. boju moaete nanijetii kompresorskom prskalicom. -2:-. ix Pripazite na osnovnemjere)stotac-peniaticu li mozete izraditiod raznihmateriiala.Dok drveneiepove mozetesasvimsolidno .puno drvo u nudi najivricu i naisigurniiukonstrukciiu.uiudrveniiepovi.. Ne 108 N a m l e i l a l p om l e r .- Nakon sastavljania slijediboienie.. oblikukoiivamse najviaesvida. Unapriiedpromislite o redoslijedunanoienja boje kako isto njesto ne biste uzastopnim moeenjemnekontroliranopokmnjivali. konstrukcija Toje osobitoznaeajno Wievricenje a naiviieg gaziita koie se nakon Weklapania ljestavau stolacnon oslonitina prcaireni doniidio strainiih nogu.

. Visina sjedalaje 40 cm. Bekoliko Ansti. potompri.prip.Itu valjaprimijenitidrvene ljepilo. nalijeganja sljubnih Ovajsediopriivri6uje nadoniustranu5irc ploie siedala. na naSem moZe se sieditii duZe od minuta. PROBA lakose od takvog stotca dcekuje ne narcEita uclobnost.. Sarkedo pr-oiirenia(oslon" I ako kut izmedu kosih nogu ' t 21i:1 Sveje jednostavniie I : i! y-"^sI!.?-.. slijepljeni sastavi moraiu osigui/ati stabitnost xolag@vu cuva. \ stolca.Po iepove ipoliurctansko sastavljaniu smjesta obriiite viiak ljepila.vtstiti nogestolcatreba StrcZnie uz nadoniustranuprcdniegdijelasiedala gazista koie istodobno umetanje srednjeg u utore. iznosioko 60" zbog ugodnijeg sjedenja.. je lakia kontrcladtvenihiepova ipravilnog povriina. mi smo naslon stolca i najdulie noge postavili pod malo uZim kuton.A= 25 cm. se utiskuie utezane I TUA KRruU. Razmakod gornie plohe najviieg gaziita do osovine u Satki mora to6no . gornjeg ruba oslonca 15cm."!3 .Stogaiiroke kosestranicetrebas ovim gazistem sastavitikaozaseban Ptitom dio. odgovaratinzmakuod osi '.zite na poloZai osi vfthje. LUEVO:Ma kako projenhafi i izadili ovu dvonamie nsku ko nstrukciiu. jeAad s lje. a visinagomje plohe naiviieg gaziita 66 cm. Namjestajpo mjeri 109 .tava najCAECi iztok tatatnih'nesfeia u kuei. UPOZORENJE: izadi peniaticenuZnoie razumijevanje konstrukci^skih osobitosti i maksimalna Pri paZnia. Statistika pokazaiet.

lstodobno mo:ete razgovarali poloZaju bilobaSkom{orno. da tako pratiti moze paralelno npr.ini. pa slijedio stilZivota se s vremenom surfaii inlernelom sveto ugodno sjede6i prilagodenije konstrukcije ljudskog anatomiji tije. su se upravljatijednog mada s mjesta jednim dak daljinprvi bilitvrdikrutitako sjedenjeuspravnomskim i da u upravljadem..... ali i razne vrstenaslonjada radne za Suvremeno irazvoj doba modernih tehnologija je promijeniouvelike i nadin 2ivota. ometa ito dnevnurutinu cijeleobitelji. olovka i prelistate. notes nesto zapisete. notebook. neito prelistati. da izradunate. je postupno pokretne starije Tako naslonjad pravi dobivao razne do. te5ko je na6i posluiio model naslonjada bi ujedno koji i kaoradno mjesto.. la.Radninaslonjai koiije osmislila dipl. arh. zabiljeiiti izraiunati. prostore.postojebrojna a i rjesenjalaganih sklopivih naslonjada. Medutim.Za slabije ili osobe komfor datke produZetkeodmaranje za nogu.takoda dugo poloZaju Priradu sjedenje ispravnom u vammozda trebaju naodale. mehanizme podesavanje za nagiba sjedala. projektiraju i izraduju Dana5nji naslonjadi se pa mnogo studioznije postoje brojne kategorije prema namjeni odmor ku6nom za u ambijentu.Ku6ni uredu naslonjadu Umanjem stanu mhogobrojnim iu domovima teiko je pronadimjesto za radnikutakpa se obiEno radi na stoluza blagovanje. elektronidke medije i poslova. obavljati nekoliko Modernim uredajima poput televizora.U takvim sluiajevimajedino bi pomogloinstantgdjese mo2epostaviti radnomjesto. neoptereduje kraljesnicu.Aleksandra je Grgicupravo takvo rjeienjeudobnomjesto odmorkojese vrlo za jednostavno prctvarau pravi mali ured. nalaptipkati -i je javljaju topu. prilagodavanje inagiba za visine rukojednostavnija naslona. oslonce u naslonjadu i mogu6nost sepopije ukljuduje da za glavu.. proslorima U svim :ivotnim i radnim stambenim pojavili sebrojni medijiuredaji dovjek pa su novi i promatrada postaje od pasivnog desto aktivni sudionik ivirtualnih stvarnih zbivanja. nije Daljnji razvoj prijenosnim ilimobilnim telefonom. videoplejera ili hiJilinije moZe 110 po Nanrjestaj mjei .u udobnom naslonjadu. Stolci naslonom dugu s imaju tradiciju.

!& 111 daj.. ili p ncv lscenle ctovo Il.lijekove.Postoie u dviie variiante diepova-spremiSta odlaganje za pribora. Inovatorica dizajnerica Aleksandra razmiGrgi6 je Sljala kako bilopraktidno naslonjad bi imati uz kojimo2ete nadohvat smjestiti onosto ruke sve po Namleatal mleri . i na Nadin jednak pri je ivr56enja metalnim okovima postavljanju oba poloiaia. telefone. nasloniaCa ili poloZenana rukohvat. i na premjeitase ispod a kad niie potrebna prisjedala pridvrs6uje fronte. Cetirizasuna Eetiri i ureza umetnutom s metalnom manSetom pokretnu osigurcvaju ploiu kadje p slonjena s prednjestrune.no le povucrzasunKol oslobada uiice na ploii.... . radi kao za pribora.. spremiSte Takvu funkcionalnost omogu6uje montaZno-demontaina radna plocai dvakompleta diepovaza odlaganiepribora.. znadi To dauznaslonjad treba pribor. 6uiuugodan iz sjede6eg rad Dvaprototipa ovognaslonia6a izradena su u Majstorovoi radionici... svi elementi a konstrukcite tako su dimenzionirani i uskladeni omoguda poloiaja. TRI FUNKEIJE Radninasfoniad nadohvat sve ruke ima tri tunkcije: sluii za siedenie. je ploda u aktivnom Radna stanjupostavljena udvr56ena rukonaslone..uzme lijek. daljinske upravljade. naodale.oslobadanje ..POGLED SPBIJEDA UZDUZNIPRESJEK POGLED ODOZGO Za preobrazbu nasloniaia u siedalo s radnom plohom trcba samo potezaniemzasuna osloboditi metalne uiice na donioi strani ploie koie su utaknuteu rubneurezena prednjimnogama.. re. Za. mjesto pisa6i papiza kalkulator.

dimenzionirani i su to elementi zauzimaju bodne koji stranice.Sastavni diielovi u je od ili njadu6estotreba nesto Osnovna konstrukcija punebukovine popiti. kojeje posebnim okovima kojase moZe ispustiti ispod za to uglavnom sluze la.te dZepovi odlaganje. sklopu je konstrukcijukona Njezin radninaslonjad trebalo projektirati sve Dakle. ili prF sjedala seudvrscuje jednak gdje na nadin.. dadovjek kojisjedi dobarvizualan ima Tehni6ki problem tako pregled senalaze gdje pojedini predmeti.zaodlaganje ruke i nuznih Zato sunadoseg stari.ploda otkva6iti gdje pridvr56uje. ganistoli6i. novina sjedala se najednak i nadin drZadi male ista su 6asopisa. da svezajedno svih a privladno. je privladan. s masivnim pridvrscena radna novine.komunikacije. udvrsiujeskida idesne naslobi. police. i riesenie Covjek sjede6i naslo. nakraju. se moZe radna koja je od punog jasena lakoskinuti nijepotrebna kad i premjestiti ispod drva. Sve Diepovi-sprem smjesteni na obje manji veci. izvediv mu lako i ekonomidan. da se ne morate i slobodne tako udestalo dragocjen poloiaja.funkcijeorganiziranje jednog pribor.. naslonjaca. naslonima ruke za na zapisati. nadohvat rukekonstru iran ju se lakopri6vrS6uje ploda. kljuanije a element je ploda. selako l. Osnovna funkcija standardnog dizati uvjet da bio je a primarni izuma cilj slonjad mora ergonomski biti ispravan.'\-s prostorsmanjuju podrudje vamje potrebno. takoda za ito takkako okviru u naslonjada organizirati spremista savpotreban i plodaprostor odlaganje predmeta izgleda je radna i za u smjestaj tihstvari. radnog naslonjada dodati jos dvijebitne je pomo6nog radnog mjesta Razmatraju6iidejupraKidno rijesila tu zada. spremiti jasenovine. telelon. postavljeni za dZepovilijeve s strane njada. estetski slonjada udobno sjedenje. gdje rudna radna koja trebalo osmisliti naii prostor prema potre. po Namjestaj mjeri 112 . naodale. bukve. naizudobnog Prvije na.

bodica vodom. te Na tkaninom samo ploda mirovanju se utisnuna reietku se nosade montira radna u na sjedala ilinaslona. naodale. od evrstog konopljinog platna. olovke. jednak naiinistim okovima. UZi rukonaslona dio omogu6uje dobar uvidpri predmetadzepova bodnoj uzimanju iz na strani. dak sendvi6. blagim vaditi iumetati a nagibom da s jednog mjesta obavljate istodobno nekoliko glave predmet ili ulijevo udesno todno vidite koji poslova. lakoga je i prenijeti u a projektu R a d n in a s l o n j a d a s t o j is e o d d r v e n e drugo s mjesto. ovjesenu bodne na stranice. novine. maramice. Naslonjad dimenzija75x75x7 i moZe 4 cm se lzuedba na uklopiti svakiprostor. Prema osnovnom mogu.iastuk Ploda odla:ena fronte se kojesu vertikalni Dfesvucena DtoKozom 'ili prosirenog nastavak dijela rukonaslona. Konstrukcija pune jastuka sjedenje naslon Dva za i za saSiveni su jednoj u varijanli grubog. s i Za radnu na Dostavu oblikovani rukonasloni su prora6unatoj zaugodrp visini ruku oslanjanje i za pri ispravnu visinu radu odnosu sjedalicu. ali na ovjesenu bodne stranice iSirese otvorom dobro do6iipotpuno 6e zdravim ljudima kao prema gore. kojase na nj fiksira metalnim okovima. pa lijekovi. u na Siridio rukonaslona kaooslonac sluZi radne plode. Ovisno tomujesteli desnjak ljevak o ili sami mozete odluditi rasooredu o dzeoova odabrati ili samo lijevu desnu ili varijantu. grickalice.jastuka konstrukcije imekanih dijelova id:epova 6esu razlidite izvedbe naslonjada drii u tog koji pribora udvrS6enje plode. je pri6vr56enja plode nadohvat Mjesto radne posluzili rukeosobikojasjedipa plodu mozeudvrstiti bez Ovajpraktidan ikoristan izummoze nap0ra. polo:aja takodaje iz sjede6eg lako viSefunkcionalni naslonjai vamomogu6uje koji predmete. kalkulator. obje Namjeilal po mjeri 113 . Ti dzeoovi razli6ite velidine 0ridvr56eninatanku su Sperplodu. istog lz materijala Siju koji seidZepovi susmje5tenis strane. notes. Dvajednaka . za hi{i-liniju.prema pri velidini stvari kojetreba imati ruci. je vamtrenutacno treba. je od jasenovine. u drugoj ekoloske a koze. dZeDovima stotreba nadohvat te metalnog za radne sve biti ruke. kao mali uredosobama koje se oporavljaju pri Dzepovi udvr56eni tankuSperplodu bolesti pakimaju su na ili od te5ko6a kretanju. U dzepove mogu se spremiti: daljinski upravljadi televizor. od Punjeni su umjetnom vatom silikonskih od vlakana je koja pri vrloudobna sjedenju. klimauredaj. mobilel ipokrelni digitalni telelon. takoda se ne moZepomicati lijevo-desno ni naprijed-natrag nigore-dolje. knjige.

lako Tijekom dana najviie opterecujemonoge pa kad se odmarcmo monju biti u zdravom. Zato su u trcndu footstool . a to su svakako stolci prije negoliormare. NajieSae se mijenja ono ito senajviSe troii. mo2ele odmoriti se i na panju Se6ete slarom dok no 5umom. lijepo oblikovani oslonciza noge. Ovakv footstool moZete jednostavno iznditi od tvrde je spuZve. pravilnom poloiaju. takoda ih mozeteporazmiestiti po potebi . lagan. je tu dadovjek njsjedne stolac na ida seodmori. Unatod konstrukcijskim razlikama i bezbrojnim izvedbenim varijantama.na kraju ostajenajsladli posla. i naslonjaii kojezub vremena nagriza je regalei komode.najjednostavnijih od do najraskoSnijih. danas tom o predmetu sjedenje se razvio nekoliko za koji u kategorija brigu brinu tisu6e itisuiedizajnera.pratio stilskemijenei promjene. Neki pejvidestolac diopitomog kao ku6nog ga za2a se u nj polpuno koji uklapa. Dodu5e. ih no ponekad takvizahvati koEtaju negolidapo uzoruneke viSe moderne dizajnerske idejenapraviteneito slidnou vlastitoj radionici. drugi pak zamisljaju individualni kao funkcionalni artobjekt lakoprilagodljiv svakom ambijentu. pokretljiv. obnavljate preureduiete ili stan. Vazna samo atraKivna prcsvlaka. No t unkcioniraj u i potpuno samostalno.a presvueeni su tkaninom ili ko.om. stolac nepromiSlja estetski.odabratiponekilaki komacl dio namjeitajakojimielite osvje2itinovi ambijent. Izraduju se od ruznih spuZvastih materijala. eis h iednostavnih linija. No. ispravan i udoban.Preslikani laki komadi Kadkupuiete. 114 po NamjeStaj mjeri .za sjedenje. koii se uglavnom pro iektitaju kao dodatak sofama i divanima. mora se samo on biti prema konstruiran prai oblikovan ergonomskim vilima.pranieni.Stolac oduvijeksimboliziraostatus i dignitet. ImateIi kakav antiknidivanili sofumoZda seisplatirestauilruti.

u ne jednaka lzradite naprimjer li dva-tri foot-stoolstolca razliaitim u bojama. Raznih oblikai su veliiine. materijal presvlake malo za iuz vjeStine jednostavne itrudamozete samikonstruirati komade lakog pokretnog i namjestaja dusu za prostor originalan kojima usput 6ete osvje:iti na nacin. nabaviti velike komade spuzve. ovisno vasem o raspolozenju. ili sloziv rastavljiv. je Dovoljnosnimiti idelu. Jer. mladi osje6aju namjeitaj ih okruda koji pratili Zuje mora suvremeni iritam nadin 2ivljenja. dakle Pri dizajniranju novih tih rje5enja udoban za odmor glavni kriterijje komlor. iStofunkcionalniji.a presvlake mozete jednobojnih birati prirodnih od tkanina umjetne ili koZe.a izradeni su odpoIiuretanskespu{ve i Dresvuaeni tkaninom u raznim boiama i niiansama. Odabrali smovamnekoliko zanimljivih rjesenja kojih nekoliko od ima zaista posluZiti ideja lakihkomada mogu koji i kao za samogradnju. koji po se mogu oblikovati ielji. Takav stilponajprije mladima. no je umjetna za samovsko rjeSenje najpraktidnija spuiva i pjenasti materijali razliiite tvrdoee. Oblikovne odraZaforme vajupolpunu tako slobodu da se sustavi mogu kombinirati. po Namjestai mjeri 115 . mogu po potrebi na a se premjestati islagati raz formacije.odlika modernog ever-changing namjejest u prostoru Staja Sto istom omoguiuje stalne promjene. modularno sastavljati i rastavljati i poredati seokostoli6a da moze ugodno smjestiti i vece okupljeno druStvo. novim U rjesenjima kombiniraju razni se materijali. korespondiraju koje s namjestajem ostalim i dekorom. 6ete :ive dobit kombinacije raspored diji moZete slagati imijepo njati Zelji.Kubusi-klupice mogu se konbininti po ielji. Akovolite kombinacije Zive razliditih materijala i bojamoiete osmislitisamikutakza odmor i i sjedenje dnevnom u boravku. poimanje a to zahtijeva i novo komfora. vamprobudiDa momastu odabrali nekoliko smo lakih komada od naslonjada footstool do stolaca nogekoji za se nastavljaju divane. i onima odgovara ali koji se takoosje6aju. Odito.

kroz Takav stolacmoietenapravitr pletenogstolca. nabacanim u nepravilnim sloievima. i sami" kupitegotovukonstrukciiu pokupite u ku6i sve majice koje vi6e ne nosite i izteZeteih u uze ili iire trakepa niima ispunitei pokriiteciielu konstrukciju. Za presvlaku ie odabranabariunasta tkanina u raznim boiama. naprimjet crnoj boji. lsplatilo bise.Roii konstruinn od bambusaioiastueenostacima raznihiarcnih tekstilnihmate jala izrezanih u vrpce. Osim ito mu daje stabilnost takav haiin ojastueenjapddsieca na klasiini chesterfield.Po uzoru na ptiije gnijezdo brazilsk dizajnerica Emily je je Pilloton osmislila udobanstolacnazvanhuman nest. ono Probajte izraditi neito slitno od pjenastespuive s originalnom presvlakomod bariuna ilisamta. Serii a oja stui enog namje Etaj couch ni emaekog p roizvodaea namjeitaj a a Elmarfldtototto odlikuje se inovativnom ispunom od ergolil-piene. . Seriiacouch sastoiiseod dvosjeda. naslonjaia.AutoricakaZe je pri kreinnju humannesta inspririrana da bila izvomom prirodne prcstor. gdie 6e se djeca posebno ugodono osjecati. no moaese ispuniti i wpcama izrezanim od umjetnih tkanina u iednoj. Prcdnost ie ito taj stolacmoiete stalnodogradivati dodavajuCi novesloieve itako stvotiti mu ugodno miestoza odmor cijele obitelji. Dokazdaje najliepSe ito ie iednostavno.tootstooltaburea i klupe.ier ovaj o ginalni human nest Emily Pillotan koita 1800 dolara! HUMANNEST. je ljepotom konstrukcije ie prenijela stambeni koju u To dobarprimjetkakosemoZe uspostaviti emocionalnadugotrajna i veza s novimprcdmetima primijenjenimaterijal.

Regje sastavlien od brojnih sloieva starih tkanina.ier ti su divovski jastuci toIiko p I i vIaeni da bise ioviekzavalio i u sliku.Teio Reni osnislio je ekskluzivni stolac rag napravljen od ktpica .zorni primjet kako se od starog mate jala moZestvoriti neito originalno.Folo: Droog Design isprcpleten svezan i Je li to namjeitaj? Nije bitno. a obli4ovan ie pomo. J astuke moZeteispun iti rezanomspuzvom ili nekim drugim mekim usitni enim materijal om. iednostavno. 117 . Ideia kao stvorena za sam-svoj-maistorsku pnmlenu. a za presvlaku svakako preporueujemo kvalitetniiu i izdrZljivu tkninu koja je otporna na vodu i lako se odrzava.Ovu otiginalnu ideju sit on it potpisuje dizajner z by zet. a atraktivno i nadasve udobno.u ieliinih vrpci koiina ie poput paketa.

.

.

podizno-preklopni-. t AVENTOS ibez iednostavno naDora otvara itedke dostupni svevrstepodizanja.ar . podizno.I . za fronte Dali podizni-. I BLUMOTION omoguiavanjeino i tiho zatvaranje . zakretni okov:AVENTOS odusevljava vrata AVENTOSzaustavljajuse u svakom poloiaju pokretljivos6u visokom i ugodnos6u upotrebe. .9 I = - h AVENTOS putajedinstvena Cetiri udobnost kretanja AVENTOS-podizni od sadasu okovi.I Zahvaljujuiikontinuiranom podizna zaustavljanju.

lic:l !. e t e .o. Li)u*. r j a d o ! t u p n o n a \ i r / r t e L L .ll9-' piJ:r .08007000 .h r L puiem be:ptatno! into l.hr it:t:illult -2-l./etta "&_ --.o.!Jl!lll\lrJ lJ iDD Gp5 a _Jt * u*" I I ? uJe-t. m E .JrJizrta jg\P!i( i(J I2lJ c ALAGAd. Festool Hotvatil12 10436Rakov Potok Zagreb tel:01/6539392 taks: 01/6539-393 info @ alago.l).r\tl!-.alago.-t ZZrt .hr www.( t.LeJcn.YTONG' . n a l i a k i ai n a l b f : a u gr a d n l a V a € i n l o . n a l i e d n o s t a ! n i l a b r a da e [ e m e n a t ! o . ne n t i n a j p r e c i z n l j i h i m e n z r l a d .

hr . Samoborska cestag6.tet: 0j/3777_833 tuww.ffiFP f IVEfi gn Ul. grada cospiaa 3..iverpan.tet: 01/2392-951.

itetnl !€rvitonr o priir. i r e o d 2 0 g o dj n .1. i l . i preciznijim rZim. e H r v n t t k e . i e p r o i z v o d c c i i t u d o b j r jn n p o d r L r i l u . a . : j v e a z b o rI c c r t r . i n o m e n I o .. ib @ BoscH I P o d u z e i e r j zd e s . . N . s er m .elektronski mjerniBosch e u r e d a jd i n em j e r e n j je d n o s t a v n i j i m . . . r l r o f ! d l i v r h r r n k ip f o z " o o s a a V p p k!. . i n o E d R o p l r d l l n o v a i v n i l i r o z v o d .Novi. k o r i l l v r o o o k o l a n n e ! r o p i k . t l l l !n r t p r o n r a m o m i r i l . p o d u z e a o d ' . l z l o k i rn o ! r . j r d o . J m r : i t l r ! a p r . n r o g p o a c t k .Jallivojcleni. 7 v ro t rl . p o z n ..

hd PEVEC Kup ujte s nsmjehoml .

DEmtf .

.

LA{JI.4t9'W9:YL 6A 9A 6A ro fJ'U-' .AK Oi-IJ o[*i banka DZagrebacka .( illllilllll t[.

8 llilliluuililllililillil .MRJSTOR2 Potra2ite ostaleknjigeove serije: i MRJsIORi mnJ$onr Sreouvue GRIJANJE PROTIV KISE IVLAGE mnr$oRr mnJ$oRr STAN U POTKROVLJU TAJNASUHOG PODRUMA Slijedi: 6 MODERNAKUEA 7 ZDRAVO STANOVANJE RAJA 8 ZIDANJEZELENOG 9 NOVAKUCNATEHNIKA 1O BLIC-SAVJETI r s B N9 7 8 9 5 3 7 5 9 00 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful