http://www.scribd.

com/doc/2882268/Dasar-Pendidikan-Di-Malaysia

1.1Dasar Pendidikan Di Malaysia Bagi setiap negara yang sudah mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang amat dititikberatkan dalam usaha untuk menuju ke arah negara yang maju dan membangun dari aspek politik, ekonomi dan sosial ialah penekanan terhadap perlaksanaan sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan yang dilaksanakan di dalam sesebuah negara, penting bukan sahaja kerana fungsi kebajikan dan sosialisasinya iaitu di mana kanak±kanak dididik untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali budaya serta alam sekeliling, tetapi juga boleh digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan ideologi kebangsaan kepada masyarakat iaitu melalui penerapan tentang kefahaman serta nilai ± nilai positif untuk perpaduan kaum di kalangan para pelajar. Di Malaysia, dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara yang mana dasar ini dikenali sebagai µDasar Pendidikan Kebangsaan¶. Dasar Pendidikan Kebangsaan mula dilaksanakan di negara ini dalam tahun 1957.

Umumnya,terdapat 3 tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini. Pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan Negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapa mereka di mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak tersusun. Yang ketiga pula, ianya untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. Integrasi antara kaum pula merupakan isu yang amat diberi perhatian oleh pihak kerajaan ketika menggubal dasar pendidikan selepas Negara mencapai kemerdekaannya. Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 telah menggariskan dengan jelas dasar yang berkaitan dengan nilai ± nilai integrasi antara kaum ini. Antara langkah yang telah diambil dalam usaha untuk mengukuhkan dasar pendidikan negara ini ialah dengan menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama di semua sekolah, menggunakan sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama di setiap sekolah dan guru ±

ciri tingkahlaku dan sikap pelajar yang bersesuaian dengan tatasusila masyarakat Malaysia. Menerusi perancangan yang sistematik. Antara cadangan ± cadangan . Di samping itu juga. kesejahteraan serta pembangunan negara.1Perkembangan sistem pendidikan kebangsaan selepas merdeka Sistem pendidikan di Malaysia mengalami banyak perubahan selepas mencapai kemerdekaan terutamanya di sekitar tahun 1980-an. ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. kurikulum latihan perguruan yang seragam dan amalan±amalan pedagogi di bilik. Rancangan KBSR ini menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca . tugas utamanya ialah untuk menyatukan kembali rakyatnya yang berbilang kaum supaya dapat membina kembali sebuah negara yang aman dan maju serta bebas daripada ancaman konflik antara kaum. Rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pula diperkenalkan di semua sekolah menengah. sebuah Jawatankuasa Penyemak Matapelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Tujuan perlantikan jawatankuasa ini untukmengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956. Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada penjajah British pada tahun 1957. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu. Ketiga ± tiga faktor ini merupakan kunci kepada pembentukan arah dan orientasi nilai sistem pendidikan kebangsaan negara ini. iaitu Abdul Rahman Talib. Walau bagaimanapun. Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979).guru yang mengajar di sekolah haruslah dilatih di bawah satu sistem latihan perguruan yang sama. KBSM ini dirancang untuk memperkembangkan potensi individu daripada aspek JERIS secara menyeluruh dan bersepadu dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berilmu. rohani. 2. Pada tahun 1959. faktor utama yang menjadi tunjang ke arah pembentukan system pendidikan Negara selepas mencapai kemerdekaan ialah µPerpaduan¶. Rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun1983. menulis dan mengira.bilik darjah yang bersesuaian . Pada tahun1989. emosi. maka sistem pendidikan kebangsaan ini dijangka dapat membentuk ciri. berakhlak mulia serta berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan . intelek dan sosial (JERIS).

Sistem pendidikan pada tahap ini bukan hanya berorientasikan kepada pembasmian buta huruf tetapi jugauntuk mencapai matlamat ekonomi negara. Yang ketiga pula. Ia bertujuan untuk mengelakkan berlakunya masalah penggangguran dan masalah sosial sekiranya murid ±murid ini berhenti sekolah terlalu awal. Tahap pertama merupakan tahap perlaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional telah ditubuhkan bagi melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan jurusan. Yang kedua.yang dikemukakan dalam Laporan Rahman Talib ialah yang pertama. Tahap kedua pula merupakan tahap perlaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. Ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Di samping itu. jawatankuasa ini mencadangkan agar umur persekolahan murid± murid dinaikkan daripada 12 tahun ke 15 tahun. bantuan kewangan terhadap sekolah tersebut akan ditarik balik. Sistem pendidikan negara terus mengalami perubahan di sekitar tahun1963 hingga 1975 selaras dengan perlaksanaan rancangan lima tahun Malaysia. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Perkembangan sistem pendidikan negara pada tahun ini boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu Tahap Pertama (1963 -1965). kertas peperiksaan ditulis menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih bersistematik dan selesa kepada para pelajar. Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (1971-1975). Sejak itu. perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini. memberi bantuan kewangan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan (aliran Bahasa Melayu ) dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan ( aliran Bahasa Inggeris). menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. kebudayaan dan politik. Antara tindakan±tindakan yang diambil ialah mewajibkan semua murid lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan awam . meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta . Mana ± mana sekolah yang ingkar terhadap sistem pendidikan kebangsaan.

Yang ketiga. sains rumahtangga dan perdagangan agar pelajar dapat mengembangkan lagi bakat mereka dalam bidang kemahiran yang telah disediakan. Kesinambungan daripada Rancangan Malaysia yang pertama ini . menyatukan sistem pelajaran bagi menggalakkan perpaduan negara. kaum mahu pun agama. Kedua. meningkatkan mutu pelajaran. memperbaiki sukatan pelajaran serta memperseimbangkan antara mata pelajaran teras dengan mata pelajaran elektif seperti sains dan teknologi. Pada tahun 1974. kerajaan Malaysia telah menubuhkan satu Jawatakuasa Kabinet untuk mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Perubahan ± perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969. Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. Pada tahap ini. beberapa buah Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional telah disediakan bagi melatih pelajar dalam bidang pertukangan. system pendidikan negara terus mengalami arus perubahan dan perkembangan pada Rancangan Malaysia yang kedua (1971-1975). Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat±matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali. Antara strategi yang dilaksanakan untuk mencapai ketiga ± tiga hasrat ini ialah yang pertama melaksanakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah secara berperingkat. Jawatankuasa ini telah mengkaji semula matlamat dan kesan sistem pelajaran termasuk kurikulumnya untuk memastikan bahawa keperluan . Dalam usaha untuk meningkatkan mutu pelajaran ini antaranya melalui pengurangan bilangan pelajar yang terkandas dalam peperiksaan awam. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa. rancangan pendidikan negara ditumpukan pada tiga bidang yang berikut iaitu yang pertama . Di bawah RancanganMalaysia Kedua . pertanian. membuat penilaian secara sistematik. Yang kedua memperluaskan rancangan pelajaran bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga rakyat dan yang ketiga memperbaiki mutu pelajaran ke arah mecapai masyarakat yang maju berasaskan sains dan teknologi moden. mengurangkan jurang perbezaan dalam memberikan peluang pelajaran di antara kawasan±kawasan dan juga antara kaum melalui pembinaan sekolah dan kemudahan yang baru di sekolah luar Bandar serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan.

Kementerian Pendidikan padaketika itu telah mengambil langkah drastik dengan melaksanakan perakuan yang terkandung dalam laporan tersebut. cita-cita FPN dan pendekatan yang menekankan kesepaduan dalam kurikulum menengah perlu difahami oleh semua lapisan masyarakat agar hasrat murni yang ingin dicapai melalui pendidikan dapat dijayakan dengan berkesan dan sempurna. Walaubagaimanapun. menstrukturkan masa persekolahan. menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.1 Pengenalan KBSR dan KBSM Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan negara±negara maju yang lain.tenaga rakyat negara ini dapat dipenuhi. berdisiplin dan terlatih. di samping berusaha untuk menangani cabaran perkembangan semasa yang mana telah mula mengabaikan nilai kerohanian dan juga nilai murni dalam kehidupan masyarakat pada waktu tersebut. Pendidikan Islam dan Moral serta memantapkan lagi pembentukan disiplin di kalangan para pelajar. perkara yang lebih penting ialah untuk memastikan bahawa sistem pelajaran ini dapat memenuhi matlamat Negara ke arah pembentukan masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu. Oleh yang demikian. Berikutan itu.segala perubahan dalam kurikulum. meningkatkan kecekapan dalam sistem pentadbiran dan pengurusan serta memasukkan mata pelajaran yang baru dalam kurikulum sekolah iaitu mata pelajaran Pendidikan Sivik. Oleh yang demikian. Antara aspek lain yang dikaji untuk penambah baikkan terhadap sistem pendidikan di negara ini ialah menyeragamkan sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan di semua sekolah. 3. Perlaksanaan kurikulum baru KBSR danKBSM adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. 3.1. tahun 1986 hingga awal tahun 1991 adalah merupakan tahap terpenting dalam sejarah pendidikan negara di mana pelbagai perubahan telah dilaksanakan dalam banyak aspek.1 Latar belakang Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) . kurikulum di peringkat rendah dan menengah telah dikaji dan digubal semula dengan tujuan untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan negara.

Yang kedua. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah rendah iaitu Bahasa Melayu. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran Bahasa iaitu Bahasa Melayu. murid dapat bergaul . pembinaan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai±nilai kemanusiaan dan kerohanian yang berlandaskan RUKUN NEGARA dapat dipupuk di kalangan murid. nilai. Kesinambungan daripada perubahan ini. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. kefahaman. minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. sikap dan amalan kehidupan yang diperlukan. murid dapat menambahkan ilmu pengetahuan. menulis dan mengira. menghargai hak dan kebolehan orang lain serta mempunyai semangat kerjasama dan toleransi. KBSR turut memberi penekanan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh dan seimbang dari aspek JERIS serta pemupukan dan perkembangan bakat seseorang individu itu. Seterusnya yang ketiga pula ialah. Cina. murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. murid dapat menguasai kemahiran asas bahasa iaitu kemahiran bertutur.Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai pula ialah yang pertama. Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. menyebabkan berlakunya keperluan untuk mengkaji semula keseluruhan system dalam pendidikan kebangsaan. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Reakreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik. Yang keempat.Penggubalan semula Falsafah Pendidikan Negara yang dahulunya hanya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan. Kurikulum ini digubal bagi memastikan setiap murid diberi peluang untuk mendapatkan kemahiran. Falsafah KBSR ialah memberi pendidikan yang bercorak pendidikan asas dengan penegasan terhadap kemahiran 3M iaitu membaca. Bidang Kemanusiaan dan Alam Sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian. Nilai dan Sikap serta Komponen Kemanusiaan dengan Alam. maka terhasilnya Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. melalui KBSR. pengetahuan. maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan . Dan yang kelima. bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu.

reakreasi. Unsur± . Matlamat KBSM ini adalah berteraskan kepada perkembangan diri yang disepadukan dengan orientasi kepada masyarakat dan negara. jasmani. perpaduan negara.1.murid secara menyeluruh dari aspek intelek. Orientasi kepada masyarakat pula ditujukan kepada kemahiran berinteraksi. Oleh itu. Antara objekif ± objektif yang terdapat dalam KBSM ialah membolehkan pelajar menguasai kemahiran berinteraksi dalam situasi kehidupan sebenar. Aspek kewarganegaraan akan meliputi semua mata pelajaran serta kegiatan kokurikulum dalam KBSM. emosi. rohani. ekonomi dan modenisasi. Oleh itu. memberi keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan unsur nilai. nilai±nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun danbersistematik.2 Latar Belakang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Matlamat utama pendidikan di Malaysia pada dasarnya adalah menuju ke arah penambahan keperluan tenaga kerja serta mencapai perpaduan rakyat melalui perkembangan individu yang menyeluruh. beberapa perubahan terhadap kurikulum sekolah menengah adalah amat diperlukan. dan bertanggungjawab. kesejahteraan diri. kemahiran hidup. politik. sosio budaya. amalan dan rekreasi serta memberi penekanan terhadap kemahiran menyelesaikan masalah dalam situasi kehidupan harian. bakat. daya kreatif dan sikap yang positif. untuk menjamin akan wujudnya keseimbangan pembelajaran antara kedua ± dua peringkat persekolahan iaitu rendah dan menengah. Perubahan kurikulum yang menyeluruh bagi peringkat menengah dikenali sebagai Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mana mula dilaksanakan pada tahun 1988 secara berperingkat±peringkat. tumpuan khas diberikan kepada pemupukan semangat kewarganegaraan yang bertujuan untuk membina perasaan bangga terhadap bangsa dan negara. Perkembangan diri ditujukan kepada kerohanian . mengembangkan bakat. Bahkan KBSM digubal berlandaskan kepada konsep pendidikan umum yang memberi bpenegasan kepada pendidikan yang seimbang dan menyeluruh dalam usaha pemupukan nilai dan kemahiran untuk membolehkan seseorang itu menjadi warganegara yang berguna. 3. menekankan pembelajaran ke arah memahami diri. bersemangat patriotik. pemikiran dan penaakulan. serta mempertingkatkan peribadi dan watak. akhlak.

psikomotor dan sosial. ketika merasmikan Konvensyen Pendidikan Umno Pulau Pinang di Kepala Batas. mengisi masa lapang murid dengan aktiviti yang berfaedah. Perpaduan rakyat Malaysia adalah satu isu yang amat penting.Menurut beliau: ³kepimpinan di Sekolah Kebangsaan(SK). Berikut adalah di antara petikan pendapat tokoh-tokoh yang berkaitan dengan perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia. mengembangkan intelek . merdeka dan berdaulat. rasional dan sebagainya. Dengan ini. bekerjasama. SK sepatutnya . unit beruniform dan permainan adalah unsur ketiga yang terdapat dalam KBSM ini. membawa maksud ³sesuatu perihalan atau proses penggabungan dan kesepakatan untuk menjadi satu´. kreativiti dan pemikiran serta kandungan kurikulum ini dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperolehi dalam bilik darjah serta memberi peluang untuk memupuk sikap yakin dan berdikari di kalangan para pelajar. Unsur yang kedua pula ialahµNilai±nilai murni¶ di mana penerapan nilai murni dalam kurikulum ini adalah yang bersifat sejagat yang berteraskan kepada aspek kerohanian.damai dan harmoni.unsur penting yang terkandung dalam KBSM ini ialah yang pertama µUnsur ilmu dan kemahiran¶. agama. SK perlu wujudkan persekitaran budaya yang mencerminkan masyarakat Malaysia yang sebenar.1. hendaklah menghalusi implikasi senario ke arah polarisasi sebagai satu ancaman kepada perpaduan nasional. Antara tujuan gerak kerja kokurikulm ini dilaksanakan adalah untuk memupuk dan mengeratkan hubungan antara murid. Integrasi pula bermakna ³penggabungan atau pergabungan dua atau lebih beberapa kaum menjadi satu kesatuan´.3 Perpaduan dan Integrasi Nasional Perpaduan menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994). wajar diberi perhatian dan perlu dititikberatkan di dalam penyusunan pembangunan negara. unsur perpaduan dikalangan rakyatnya adalah amat penting sekali kerana tanpa perpaduan. kemerdekaan dan kedaulatan Negara dapat dipertahankan dan dikekalkan serta untuk memastikan supaya semua rakyat Malaysia dapat hidup dengan aman. bertoleransi. kemanusiaan dan kewarganegaraan seperti baik hati.tenteram. Di dalam konteks kehidupan masyarakat Malaysia pada hari ini. Ini kerana sebagai sebuah negara yang bebas . sekolah dan masyarakat. Gerak kerja kokurikulum seperti aktiviti persatuan. Kenyataan ini dipetik melalui ucapan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. SK perlu mempelbagaikan kegiatan ko-kurikulum yang melambangkan kehidupan masyarakat Malaysia yang berbilangkaum. Antara aspek yang terdapat dalam unsur ini ialah memperkembangkan kemahiran belajar. Keyakinan warga Malaysia terhadap SK perlulah dipulihkan danditingkatkan. pihak kerajaan amat menitikberatkan tentang soal perpaduan dan integrasi nasional di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. 3. budaya dan bahasa. Integrasi Nasional pula membawa maksud ³satu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat melalui pengenalan atau pengwujudan satu identiti yang sama´.sesebuah negara itu akan mudah terdedah kepada pelbagai kelemahan dan juga ancaman anasir±anasir luar yang cuba mengambil kesempatan atau berniat jahat terhadap kedaulatan negara ini.

kita harus berusaha untuk merapatkan jurang perbezaan ini untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. perbezaan kebudayaan. Di samping itu.pendidikan. Pensyarah di Fakulti Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA).1.1. harmonis dan sejahtera ³ mereka yang menentang sekolah wawasan adalah mereka yang tidak ingin melihat tercapainya citacita kerajaan dan rakyat Malaysia untuk membentuk sebuah negara yang bersatu padu seperti yang tercipta dalam Wawasan2020 apabila rakyatnya hidup secara aman dan damai di mana tiada lagi fenomena pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi pada 2020 nanti´ 3. Integrasi nasional antara kaum adalah antara aspek penting yang perlu ditekankan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa ini. Untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum ini. Tanpa semangat perpaduan dan kejelekitan antara kaum. berakhlak mulia. prasangka yang bersifat perkauman atau prejudis ini seharusnya dikikis dan dihapuskan daripada diri setiap masyarakat Malaysia. Datuk Wan Hashim. sosial dan ekonomi tidak harus dibiarkan berlarutan atau menjadi batu penghalang terhadap usaha kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan warganegaranya. Dalam hal ini.merupakan miniature reality sebuah negara Malaysia´ Menurut pendapat Prof. setia kepada negara. berakhlak mulia. memberi sumbangan kepada kemajuan negara serta mempunyai semangat perpaduan dan integrasi nasional yang tinggi antara kaum. setia kepada negara.4 Keberkesanan sistem pendidikan KBSR dan KBSM dalam pembentukan Integrasi Nasional di Malaysia Sememangnya KBSR dan KBSM dirancang untuk mencerminkan keinginan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan dalam usaha untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang sempurna dan mempunyai keperibadian yang tinggi seperti percaya kepada Tuhan. Malah.4 Keberkesanan sistem pendidikan KBSR dan KBSM dalam pembentukan Integrasi Nasional di Malaysia Sememangnya KBSR dan KBSM dirancang untuk mencerminkan keinginan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan dalam usaha untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang sempurna dan mempunyai keperibadian yang tinggi seperti percaya kepada Tuhan. bertanggungjawab. kemajuan dan pembangunan negara pasti akan terjejas dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya konflik dan perpecahan kaum. UKM mengatakan ³ mereka yang menentang sekolah wawasan adalah mereka yang tidak ingin melihat tercapainya cita-cita kerajaan dan rakyat Malaysia untuk membentuk sebuah negara yang bersatu padu seperti yang tercipta dalam Wawasan2020 apabila rakyatnya hidup secara aman dan damai di mana tiada lagi fenomena pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi pada 2020 nanti´ 3. sikap toleransi harus sentiasa diamalkan. bertanggungjawab. memberi sumbangan kepada kemajuan negara serta . sebagai rakyat Malaysia.

pemilihan mata pelajaran yang terkandung dalam KBSR dan KBSM seperti mata pelajaran Bahasa Melayu. Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan di bawah rancangan KBSR dan KBSM ini boleh dilaksankan secara tidak langsung melalui aktiviti berkumpulan di mana murid±murid akan dilatih mengamalkan sikap . Untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum ini. Bahasa Melayu adalah lambang kepada pengenalan identiti bangsa Malaysia yang dikongsi bersama sejak sekian lama dan ia merupakan aspek utama yang menyumbang ke arah pembentukan integrasi nasional di negara ini. pendidikan. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang menjadi nadi penghubung interaksi sosial antara kaum di negara ini. harmonis dan sejahtera. Malah. Oleh yang demikian. Tanpa semangat perpaduan dan kejelekitan antara kaum. kelima±lima prinsip Rukun Negara perlu diterapkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memupuk perasaan cinta dan bangga terhadap negara. Bagi matapelajaran Sejarah yang terkandung dalam KBSM dan matapelajaran Sivik Kewarganegaraan dalam KBSR. Semua perancangan kurikulum sekolah seperti KBSR dan KBSM adalah mempunyai perkaitan dengan prinsip Rukun Negara. dalam kurikulum KBSR dan KBSM. nilai dan kefahaman yang saksama dan adil. serta menyedari akan kepentingan bersikap toleransi sebagai asas kehidupan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Penerapan prinsip Rukun Negara dalam KBSR dan KBSM adalah atas kesedaran bahawa sekolah merupakan agen yang boleh menjalankan tugas penyebaran ilmu pengetahuan dan pembentukan akhlak yang sempurna dalam proses pendidikan serta murid dapat mengamalkannya dalam kehidupan harian mereka demi mewujudkan perpaduan antara kaum. Dalam usaha untuk membina suatu sistem pendidikan yang berdasarkan perpaduan ini. ia secara tidak langsung dapat mengukuhkan semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan kanak ± kanak. sosial dan ekonomi tidak harus dibiarkan berlarutan atau menjadi batu penghalang terhadap usaha kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan warga negaranya. Dalam hal ini. Di samping itu. Pembentukan semangat kenegaraan ini adalah sangat penting untuk pembangunan negara di mana para pelajar dapat menyedari pentingnya sikap kenegaraan dalam diri untuk memajukan negara. Pendidikan Moral .mempunyai semangat perpaduan dan integrasi nasional yang tinggi antara kaum. perbezaan kebudayaan. semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk aktiviti kokurikulum harus menekankan unsur integrasi nasional .Sejarah dan Aktiviti Ko-kurikulum adalah sangat penting dalam usaha untuk mencapai cita±cita yang termaktub dalam Rukun Negara. sikap toleransi harus sentiasa diamalkan. sebagai rakyat Malaysia. Dalam situasi ini. Integrasi nasional antara kaum adalah antara aspek penting yang perlu ditekankan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa ini. kedudukan BahasaMelayu adalah sangat tinggi nilainya dalam sistem pendidikan di negara ini agar setiap kaum memperoleh pengetahuan. kemajuan dan pembangunan negara pasti akan terjejas dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya konflik dan perpecahan kaum. kita harus berusaha untuk merapatkan jurang perbezaan ini untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Oleh yang demikian. iaitu kepatuhan terhadap ideologi Rukun Negara. prasangka yang bersifat perkauman atau prejudis ini seharusnya dikikis dan dihapuskan daripada diri setiap masyarakat Malaysia.

tidak dapat dinafikan aktiviti±aktiviti budaya sekolah yang dijalankan ini dapat menyumbang ke arah pembentukan integrasi nasional melalui pemupukan semangat patriotisme dan kenegaraan dalam kalangan para pelajar sekolah rendah mahupun di sekolah menengah. Sikap±sikap seperti ini adalah penting dalam usaha untuk membentuk integrasi nasional di kalangan pelajar yang berbilang kaum. hormat menghormati dan juga bertanggungjawab. matlamat dan objektifnya serta penegasan terhadap kesedaran kebangsaan dan pemupukan integrasi nasional secara menyeluruh dan bersepadu. dasar± dasar negara. Untuk mencapai hasrat ini. persatuan. Bagaimanapun. mengibarkan bendera kebangsaan pada setiap pagi hari persekolahan dan melaksanakan program Minggu Bahasa Melayu peringkat sekolah. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR dan KBSM. . mendisiplinkan diri. seperti mana yang terkandung dalam Penyata Razak ( 1956 ). pelajar mendapat peluang berinteraksi dengan pelbagai kaum. Falsafah Pendidikan Negara yang mengambil kesemua intipati Rukun Negara jelas menunjukkan matlamat pembentukan perpaduan kebangsaan masih berkekalan.membaca ikrar dalam upacara rasmi seperti hari sukan.2 Penutup Kesimpulannya. permainan serta unit beruniform. adalah dirasakan amat penting KBSR dan KBSM dijuruskan ke arah membentuk dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat. ianya meliputi aktiviti kelab. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan ± rakan yang lain.seperti kerjasama. memahami budaya kaum lain. Penerapan nilai ± nilai murni ini adalahpenting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. integrasi nasional dalam KBSR dan KBSM dapat dicapai melalui ³Aktiviti Budaya Sekolah´. lagu sekolah dan lagu patriotik secara bersama dalam perhimpunan sekolah.bertoleransi. kurikulum KBSR dan KBSM yang terdapat dalam system pendidikan di negara ini sememangnya mempunyai motif untuk membentuk integrasi nasional dalam kalangan pelajar walaupun dalam falsafah pendidikan tidak menyatakan secara jelas ³ hendak menyatukan kanak±kanak dari semua kaum di dalam negara ini ³. Melalui aktiviti±aktiviti yang dijalankan ini. Seterusnya. 3. Oleh yang demikian. Aktiviti budaya sekolah ini merangkumi aktiviti seperti menyanyikan lagu kebangsaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful