You are on page 1of 53

j*k

j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
SULIT 3756/1

3756/1
Prinsip
Perakaunan
Kertas 1
Peraturan
Pemarkahan
September
2010

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA


SEKOLAH MENENGAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PRINSIP PERAKAUNAN

Kertas 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN
Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT .
Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang
maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada
sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk
penulisan dan percetakan.
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak.

[ Lihat sebelah

3756/1 SULIT
j*k
SULIT 3756/1

No.soalan A B C D
1 √
2 √
3 √
4 √
5 √
6 √
7 √
8 √
9 √
10 √
11 √
12 √
13 √
14 √
15 √
16 √
17 √
18 √
19 √
20 √
21 √
22 √
23 √
24 √
25 √
26 √
27 √
28 √
29 √
30 √
31 √
32 √
33 √
34 √
35 √
36 √
37 √
38 √
39 √
40 √
JUMLAH 9 10 9 12

3756/1 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

3756/2
Prinsip
Perakaunan
Kertas 2
Peraturan
Pemarkahan
September
2010

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA


SEKOLAH MENENGAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PRINSIP PERAKAUNAN

Kertas 2

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN
Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT .
Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang
maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada
sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk
penulisan dan percetakan.
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

[ Lihat sebelah

3756/2 SULIT
SULIT

j*k

Soalan 1 a)
KEDAI KEK JAZZ
BUKU TUNAI
Tarikh Butiran F Dis Tunai Bank Tarikh Butiran F Dis Tunai Bank
Julai 1 Baki b/b (1/2) 550 (1/2) 13 200 Julai 3 Alat tulis (1/2) 79
2 Modal (1/2) 5 000 25 Tunai √ (1/2) 1000
5 Bakeri Alya (1/2) 75 (1/2) 1 425 26 Matahari Sdn Bhd (1/2) 1 088
13 Jualan (1/2) 77 30 Gaji (1/2) 650
25 Bank √ (1/2) 1000
31 Baki h/b 460 17 975

75 1 627 19 625 1 627 19 625


Sept 1 Baki b/b 460 17 975

( 5 1/2 markah)

3756/2 2 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

JURNAL AM
Tarikh Butir Fol Dt Kt
Julai 1 Tunai 550
Bank 13 200
Stok 8 880
Bakeri Alya 1 500
Modal 24 130
(Merekod aset dan ekuiti pemilik pada tarikh ini)

20 Perabot / Lengkapan (1/2) 990


Perabot Soon Keong (1/2) 990
(Beli perabot secara kredit) (1/2)

JURNAL BELIAN
Tarikh Butir F Jumlah
Julai 7 Matahari Sdn Bhd (1/2) 1 998
9 Matahari Sdn Bhd (1/2) 90
31 Akaun Belian (Dt) (1/2) 2 088

JURNAL JUALAN
Tarikh Butir F Jumlah
Julai 12 Kedai Kek Ummi (1/2) 1 541
31 Akaun Jualan (Kt) (1/2) 1 541

JURNAL PULANGAN JUALAN


Tarikh Butir F Jumlah
Julai 14 Kedai Kek Ummi (1/2) 92
31 Akaun Pulangan Jualan (Dt) (1/2) 92

(5 markah)

3756/2 3 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

1b) LEJAR
Tarikh Butir Dt Tarikh Butir Kt
Akaun Stok
Julai 1 Baki b/b (1/2) 8 880 Julai 31 Baki h/b 8 800
Bakeri Alya
Julai 1 Baki b/b (1/2) 1 500 Julai 5 Bank (1/2) 1425
Diskaun (1/2) 75
1 500 1 500
Akaun Modal
Julai 1 Baki b/b (1/2)24 130
Julai 31 Baki h/b 29 130 2 Bank (1/2) 5 000
29 130 29 130
Akaun Perabot /Lengkapan
Julai 20 Perabot Soon Keong (1/2) 990
Perabot Soon Keong
Julai 20 Perabot /Lengkapan (1/2) 990
Matahari Sdn Bhd
Julai 26 Tunai (1/2) 1 088 Julai 7 Belian (1/2) 1 998
31 Baki h/b 1 000 9 Belian (1/2) 90
2 088 2 0 88
Akaun Belian
Julai 31 Pelbagai Pemiutang / *(1/2) 2 088
Pemiutang
Kedai Kek Ummi
Julai 12 Jualan (1/2) 1 541 Julai 14 Pulangan Jualan (1/2) 92
31 Baki h/b 1 449
1 541 1 541
Akaun Jualan
Julai 31 Pelbagai Penghutang (1/2) 1 541
/ Penghutang
Julai 31 Baki h/b 1 618 13 Tunai (1/2) 77
1 618 1 618
Akaun Pulangan Jualan
Julai 31 Pelbagai Penghutang / (1/2) 92
Penghutang
Akaun Alat tulis
Julai 3 Tunai (1/2) 79
Akaun Gaji
Julai 30 Bank (1/2) 650
Akaun Diskaun /Diskaun diberi
Julai 31 Pelbagai Penghutang / (1/2) 75
Penghutang
( 10 markah)

3756/2 4 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

1c) Kedai Kek Jazz


Imbangan Duga pada 31 Julai 2010 (1/2)
Debit Kredit
Tunai *(1/2) 460
Bank *(1/2) 17 975
Stok (1/2) 8 880
Modal *(1/2) 29 130
Perabot / Lengkapan (1/2) 990
Perabot Soon Keong (1/2) 990
Belian (1/2) 2 088
Matahari Sdn Bhd *(1/2) 1 000
Kedai Kek Ummi *(1/2) 1 449
Jualan *(1/2) 1 618
Pulangan Jualan (1/2) 92
Alat Tulis (1/2) 79
Gaji (1/2) 650
Diskaun (1/2) 75
32 738 32 738

(7 1/2 markah)

Nota:

1.* Terima angka sendiri


2. Tarikh,butir dan angka mestilah betul dalam (a). Butir dan angka mesti betul
dalam (b) dan (c). Abaikan tarikh dalam (b)
3. Perkataan Debit /Dt, Kredit/Kt dalam buku catatan pertama mestilah jarak dan
tidak menganggu butir jika diletakkan dalam ruangan butir. Jika dibuat dalam
kurungan jarak tidak diambil kira. Jika di catatkan dalam ruangan folio,abaikan
kurungan.
4. Jika tiada tajuk ruangan dalam Buku Tunai, sebelah debit dianggap ruangan
diskaun tunai dan bank. Sebelah kredit pula dianggap ruangan diskaun, tunai
dan bank.
5. Jika satu butir wujud 2 kali dalam (a), kecuali catatan pembukaan, dikira salah
kedua-duanya. Perkara yang sama dipakai dalam (b)
6. Tajuk mesti betul dalam (b)
7. Terima ( c) dalam bentuk T dan butir yang berselang seli debit / kredit

3756/2 5 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

2 (a) Perkongsian 3S
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2010
RM RM
Jualan 56382 (1)
Tolak Kos Jualan
Stok Awal 14397
+ Belian 37647
Kos barang untuk dijual 52044
- Stok Akhir 16752
Kos Jualan 35292 (1 OF)
Untung Kasar 21090 (1)
+ Hasil
Komisen (760 + 374) 1134 (1)
22224
- Belanja
Faedah atas pinjaman (10000 X 8%) 800 (1)
Alat Tulis (216 + 365 - 331) 250 (1)
Susut Nilai Kenderaan [(80000 - 11400) X 10% ] 6860 (1)
Kadar Bayaran 1756
Sewa 7200 16866
Untung Bersih 5358 (1 OF)
+ Faedah Atas Ambilan
Samuel (2500 X 2/100 X 6/12) 25
Sanusi (800 X 2/100 X 9/12) 12 (1)
Shan (1500 X 2/100) 30 67
5425
- Faedah Atas Modal
Samuel (35000 X 6/100) 2100
Sanusi (20000 X 6/100) 1200 (1)
Shan (15000 X 6/100) 900
4200
- Gaji Sanusi 12000 (1) 16200
-10775
Kongsi Rugi :
Samuel -2155 -4310 -4310 8256
Sanusi -4310 (1 OF) 8256
Shan -2155 4128
-10775
[12 markah]

3756/2 6 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

2 (b)
Perkongsian 3S
Kunci Kira-kira Pada 30 Jun 2010
RM RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 80000
- Per. Susut Nilai 18260 (1) 61740 (1 OF)

Aset Semasa
Stok akhir 16752
Penghutang 9798
Stok alat tulis 331 (1)
Sewa terdahulu 2800 (1)
Komisen diterima terakru 374 30055

Tolak Liabiliti Semasa


Pemiutang 4067
Bank 2350
Pinjaman daripada Samuel 10000 (1) 16417
Modal Kerja 13638 (1 OF)
75378

Ekuiti Pemilik
Modal :
Samuel 35000
Sanusi 20000
Shan 15000 70000

Akaun Semasa
Samuel (715)
Sanusi (1 + 1OF) 3808
Shan 2285 5378
75378

[ 8 markah ]

3756/2 7 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

Akaun Semasa
Samuel Sanusi Shan Samuel Sanusi Shan
RM RM RM RM RM RM
Ambilan 2500 800 1500 Baki b/b 3740 2330 5070
Faedah atas ambilan 25 12 30 Faedah atas modal 2100 1200 900
Kongsi
Rugi 4310 4310 2155 Gaji 5400
Faedah atas pinjaman 280
Baki h/b 3808 2285 baki h/b 715
6835 8930 5970 6835 8930 5970
Baki b/b 715 Baki b/b 3808 2285

Syarat 1 OF :
1. Kos Jualan : operasi betul DAN tiada butiran asing
2. Untung Bersih : Operasi betul DAN tiada butiran asing
3. Nilai buku Kenderaan : Nilai kos tolak PSN ( nilai ID + SN dalam PP)
4. Modal Kerja : Operasi betul DAN tiada butiran asing
5. A/k semasa KKK : Baki awal dan ambilan mesti betul DAN nilai 3 item lain mesti
betul DAN baki akhir mesti berada di sebelah yang sama dengan skema jawapan.
6. Kongsi rugi : nilai mengikut nisbah yang ditetapkan.

3756/2 8 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

3 (a) Penyata Mengira Modal pada 31 Ogos 2010

ASET RM RM
Premis 80 000
Lengkapan (15600+2400-1560-200) 16 240 (1)
Penghutang (22680-680) 22 000 (1)
Stok 12 420
Bank 8 880
139 540
LIABILITI
Pemiutang 15 560
Belanja am terakru 430 (1) 15 990
Modal akhir/ 31 Ogos 2010 /Modal 123 550 (1OF*)
[4 markah}

(b) Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2010

RM RM
Modal akhir 123 550 (1OF**)
+ Ambilan 2 700 (1)
126 250
-Modal awal 118 578
(1
Modal tambahan 2 400 120 978
Untung bersih 5 272 (1OF***)

[4 markah]
Nota :
1) OF* operasi mesti betul dan tiada butiran asing.
2) OF** rujuk modal 1a
3) OF*** operasi mesti betul dan tiada butiran asing dan mesti rugi.

(c) i. kaedah perbandingan modal (1)


ii. kaedah analisis (1)

3756/2 9 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

4 (a) Untung Kasar = Jualan – ( stok awal + belian bersih – stok akhir)
= RM25 000 – ( RM2 400 + RM15 200 – RM2 600)
= RM10 000 (1)

(b) Untung bersih = Untung kasar –jumlah belanja


= RM10 000 – RM2 200 = RM7 800 (1)

(c) Margin untung kasar = Untung Kasar*


------------------------ X 100 (1/2)
Jualan

= RM10 000*
------------------------ X 100 (Atau 1)
RM25 000

= 40 % ( Atau 2)

(d) Peratus untung bersih atas jualan = Untung Bersih*


----------------------- X 100 (1/2)
Jualan

= RM7 800*
------------------------ X 100 ( Atau 1)
RM25 000

= 31.20% ( Atau 2)

(e) Kadar pusing ganti stok = Kos Jualan


------------------- (1/2)
Stok Purata

= RM15 000
------------------------ ( Atau 1)
RM2 500

= 6 kali ( Atau 2)

(f) Pulangan atas modal = Untung Bersih*


------------------------ X 100 (1/2)
Modal

= RM7 800 *
------------------------ X 100 ( Atau 1)
RM17 000

= 45.88% ( Atau 2)

3756/2 10 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

Soalan 5
Akaun Kawalan Penghutang
RM RM
Baki b/b 5 550(1/2) Diskaun diberi 650 (1/2)
Bank(cek tak laku) 265(1/2) Pulangan jualan 395 (1/2)
Diskaun (dibatalkan) 15(1/2) Bank 38 000 (1/2)
Faedah 95(1/2) Hutang lapuk 150 (1/2)
Jualan 40 400 (1) Kontra 660 (1/2)
Baki h/b 60 * Baki h/b 6 530 *

46 385 46 385

Baki b/b 6 530*(1/2) Baki b/b 60*(1/2)


( 6 ½ markah)

* ½ for both

Akaun Kawalan Pemiutang


RM RM
Baki b/b 210 (1/2) Baki b/b 2 350 (1/2)
Bank 23 100 (1/2) Angkutan masuk 210 (1/2)
Diskaun diterima 806 (1/2) Belian 25 666 (1)
Pulangan belian 400 (1/2)
Kontra 660 (1/2)
Baki h/b 3 350 * Baki h/b 300*

28 526 28 526

Baki b/b 300* (1/2) Baki b/b 3 350* (1/2)

* ½ for both
( 5 ½ markah)

3756/2 11 SULIT
j*k
SULIT 3756/2

6 (a) Akaun Kadar bayaran


Dis 31 Bank / Tunai 2 993 (1/2) Jan 1 Baki b/b 155 (1/2)
Baki h/b 210* Dis 31 Untung rugi 3 048 (1)
3 203 3 203
Jan 1 Baki b/b 210* (1/2
for
both)

Akaun Sewa diterima


Jan 1 Baki b/b 480 (1/2)
Dis 31 Untung rugi 3 600 (1) Dis 31 Bank / Tunai 3 120 (1/2)
3 600 3 600
[4 ½ markah]

(b) Akaun Peruntukan Hutang Ragu


2007 2007
Dis 31 Baki h/b 400 (1/2) Dis 31 Untung rugi/ 400 (1/2)
Hutang ragu
400 400
2008 2008
Jan 1 Baki b/b 400 (1/2of)
Dis 31 Baki h/b 470 (1/2) Dis 31 Untung rugi/ 70 (1)
Hutang ragu
470 470
2009 2009
Dis 31 Untung rugi/ 80 (1) Jan 1 Baki b/b 470 (1/2of)
Hutang ragu
Dis 31 Baki h/b 390 (1/2)
470 470
2010
Jan1 Baki h/b 390 (1/2of)

[5 ½ markah]

(c) (i) Hutang lapuk ialah hutang yang sudah pasti tidak dapat dikutip [1markah]
(ii) Peruntukan hutang ragu ialah anggaran hutang yang mungkin tidak dapat
dikutip. [1 markah]

3756/2 12 SULIT