You are on page 1of 2

MODEL I

Subiectul I
Citește următorul fragment:

Rep: Este homeschoolingul legal în România?


Mircea Miclea: Homeschoolingul este legal doar dac ă de el beneficiaz ă copii cu cerin țe educa ționale
speciale sau nedeplasabili din motive medicale, conform art. 25, aliniat 2, din legea Educa ției Na ționale.
Aceasta înseamnă că, dacă vrei ca instituțiile statului român s ă recunoasc ă aceast ă form ă de înv ățare,
trebuie să faci dovada că copilul tău se încadrează într-una dintre cele dou ă categorii. Dac ă nu se încadreaz ă,
el nu poate obține diplomele și beneficiile aferente conferite de statul nostru. Dincolo de aspectele legale, pe
baza cercetărilor de specialitate, aș sf ătui p ărin ții s ă nu recurg ă la aceast ă solu ție. Școala ofer ă nu numai
conținuturi cognitive, ci și competențe socio-emoționale, esen țiale pentru succesul în via ță și care se pot
forma doar în colectivitatea școlară. E greu s ă dobânde ști abilit ăți de comunicare, sau de leadership, sau de
rezolvare a conflictelor, sau de lucru în echip ă-competen țe extrem de apreciate de angajatori, studiind doar
acasă. De altfel, homeschoolingul este o excep ție în toate sistemele educa ționale din lume; se justific ă numai
pentru cazurile menționate sau pentru situa țiile în care copiii locuiesc în zone foarte îndep ărtate de o școal ă
( cazul unor zone din Australia, de pildă). Nu am pus și aceast ă situa ție în legea noastr ă, pentru c ă România
nu ae astfel de caracteristici geografice.
Rep: Credeți că discuția despre homeschooling poate cuprinde ast ăzi un num ăr mai mare de persoane
interesate, decât în trecut? Care sunt cauzele?
Mircea Miclea: M-aș opri la trei cauze. Prima se leag ă de insatisfac ția tot mai mare pe care o au p ărin ții
față de calitatea învățământului. Această insatisfac ție este legitim ă, dar calea de urmat este de a pune presiuni
pe politicieni și alți decidenți să optimizeze sistemul, nu de a- ți retrage copilul și de a face homeschooling. A
doua cauză se rferă la tehnologiile digitale care au democratizat enorm accesul la informa ție. Acela ți con ținut
pe care în urmă cu 20 d ani îl găseai numai la școal ă, acum îl g ăse ști pe zeci de site-uri de pe internet. Școala
( de la învățământul primar la universitate) a pierdut monopolul transmiterii de informa ții știin țifice și
profesionale. Școala mai are doar monopolul diplomelor, dar nu mai are monopolul cunoa șterii. Ar fi multe de
discutat aici, dar nu e cazut să o facem acum. În fine, tot mai mul ți oameni au mijloacele financiare care le
permit să ofere copiilor lor homeschooling. Din conjunc ția acestor cauze pot spune c ă num ărul celor ce vor
cocheta cu astfel de situații va crește în următorii ani. Subliniez înc ă o dat ă: nu aceasta e solu ția cea mai bun ă
pentru copii lor!
( Mircea Miclea, interviu pe tema ” școala acas ă”, în HotNews.ro, 20 septembrie 2016)

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre urm ătoarele cerin țe cu privire la text:
1. Menționează sensul din text al secvenței numărul celor care vor cocheta cu astfel de solu ții va cre ște.
2. Precizează două condiții în care homeschoolingul e legal în România, a șa cum reiese din text.
3. Prezintă motivul principal pentru care, în viziunea lui Mircea MIclea, homeschoolingul nu ar trebui s ă
înlocuiască școala tradițională.
4. Indică o cauză desprinsă din ultimul paragraf, care îi determin ă pe unii p ărin ți s ă aleag ă homeschoolingul.
5. Explică semnificația afirmației Școala mai are monopolul diplomelor, dar nu mai are monopolul
cunoașterii, valorificând informațiile din textul dat.

B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dac ă homeschoolingul poate sau nu poate
fi o alternativă la învățământul tradițional, folosind informațiile din fragmentul dat.
In redactarea textului, vei avea în vedere urm ătoarele repere:
-formularea tezei/problematicii puse în discu ție; 2p.
-menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematic ă; 2p.
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a dou ă argumente adecvate pozi ției adoptate; 12p.
- formularea unei concluzii pertinente; 2p.
-utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1p.
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1p.

Subiectul al II-lea
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind două tr ăs ături ale realismului:

Tănase istorisi, în fine, ce i se întâmplase pe drum, cum l ăsase pe vizitiu în noroi, ce nenorocire mai sunt și
slugile astea pe capul stăpânilor. Nimeni nu zise nimic, fiind to ți deprin și cu firea lui sucit ă. Zgârcit și
fanfaron în același timp, îi plăcea să vadă casa bine ținut ă, ca s ă se știe c ă era bogat, iar pe de alt ă parte îl
durea inima de banii risipiți.
Fusese deja deputat în două legislaturi, cu guvernul c ăzut, și acum era ales pentru a treia oar ă, cu noul
guvern. De-a pururea în majoritate, vorbea de mini ștrii de parc ă ar fi fost cel mai de aproape prieten al lor;
tutuia pe toată lumea în convorbirirea lui imaginar ă cu oamenii de la putere; istorisea cum a îndemnat pe ”
fleacu” ăla de general să mute regimentul I-il de la Slobozia, și fleacul l-a satisf ăcut; întrebuin ța cuvinte pe
care nu le putea rosti; încurca ” bugetul țării” cu ” politica vamal ă” și ” milioanele de la fortifica ții” și ”
socialism de stat”, într-o frazeologie imposibil ă, din care nu se putea în țelege decât un singur lucru: c ă în țara
romînească nu mai era de trăit de când mizerabilii de t ărani se ridicau cu preten ții împotriva ”boierilor”.
În cercul lui de provincie era un tiran în politic ă, cum era tiran în cas ă, în ale vie ții zilnice. Când vorbea lui
Nae Eftimiu, ori vreunui alt îngrijitor de la moșie, sau vreunui biet datornic, ori postulant, nu se uita niciodat ă
în fața omului, ci tot piezis, sau se plimba prin cas ă cu mâinile în buzunar, repetând vorba ” m ă în țelegi” de
mii de ori și nespunând nimic.
( Duiliu Zamfirescu, Tănase Scatiu)