You are on page 1of 4

naam : …………………………………………………………………………………… contract met ouder …………………………………………………

SCHOOLLOOPBAA ROOSTER

lager

datum……………

geboortedatum : ………………… stimulerende maatregelen bis 1 2 3

huidig leerjaar : …………………..

ouder

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

teksten aanbieden die het kind aankan (klasbieb) vooruitgang zichtbaar maken (vorderingskaart) vorderingen concreet benoemen variatie in oefenvormen steeds beginnen/afsluiten met iets wat het kind al goed kan aangepaste huistaken waarmee het kind succes kan behalen vermijden dat de leerling in het openbaar faalt (niet verplichten hardop voor lezen, maken rekenoefeningen op het bord, … tekst en toets vergroten: leesbaarheid verbetert door interlinie en lettertype Verdana minder tekst op een blad verhalen met tekeningen of foto’s verhalen kiezen uit belevingswereld duidelijke afspraken bij toetsen: hoe verbeteren, kleur, manier van quoteren blijven aanmoedigen en inspanningen positief benaderen duidelijke en eerlijke info over stoornis als het kind, de ouders, de klas daar aan toe zijn inbreng van ouders in begeleiding beperken: thuis is geen school, ouders zijn geen therapeuten helpen bij het kiezen van een leesboek uit de klasbibliotheek leerling betrekken bij de extra begeleiding: doel, hoe, wat,... bij toetsen samen plaatsen van de basisvragen (70%) de uitbreidingsvragen (30%) mogelijkheid geven om vragen te stellen over de opdracht bij lezen de prestaties vergelijken met de leerling zelf en niet met andere leerlingen leerling zit vooraan zodat hij minder afleidingsprikkels krijgt en ook door de leerkracht sneller kan worden bijgestuurd het kind persoonlijk aanspreken bevestig het kind in al wat het goed kan niet alle spelfouten met rood onderstrepen (enkel basis) maar juiste schrijfwijze in de kantlijn noteren gebruik van boeken voor moeilijke lezers toetsen tijdig aankondigen aanvaard dat het kind een probleem heeft en breng hiervoor begrip op bied de toetsvragen gedrukt aan, niet geschreven (lettertype Verdana) leerling mag steeds tussenuitkomsten noteren fouten aanstippen en de kans geven die nog te verbeteren tafels oefenen: met 3 doosjes: wat goed gekend is, wat bijna gekend is, wat nog niet gekend is werkjes/schrijfoefeningen op de computer maken en gebruik maken van de spellingscontrole hardop lezen voor de klas vermijden als de tekst niet voorbereid werd

1|4

naam : …………………………………………………………………………………… contract met ouder …………………………………………………

SCHOOLLOOPBAA ROOSTER

lager

datum……………

geboortedatum : ………………… compenserende maatregelen bis 1 2 3

huidig leerjaar : …………………..

ouder

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

onthoudkaartjes van moeilijke letters, woorden op de bank, op de lat, ... in leesteksten moeilijke woorden/letters markeren gebruik van volgkaart, leesvenster, afdekstrook, bijwijzen met vinger teksten wero, begrijpend lezen op voorhand meegeven: al technisch lezen/oefenen met hulp van buur, lkr., zorglkr., ouders bij toetsen opdracht hardop voorlezen vlotte lezer (naast dyslecticus plaatsen) als ondersteuner meer tijd geven voor opdrachten geen tijdsdruk bij toetsen, eventueel vragen die niet opgelost zijn binnen de voorziene tijd mondeling laten beantwoorden korte individuele oefenopdrachten: met koptelefoon spellingregels, algoritmekaarten of onthoudkaarten zichtbaar in de klas algoritmekaarten, ... toelaten te gebruiken bij toetsen woorddictee i.p.v. zinnendictee, als invuloefening visueel dictee i.p.v. auditief dictee gebruik van rekenmachine bij toepassingen gebruik van woordenboek en/of groene boekje gebruik van tafelkaarten bij dictee tijd geven voor zelfcontrole fouten aanstippen en de kans geven die nog te verbeteren schrijffouten niet meetellen bij andere vakken of taalonderdelen dictee op computer laten maken bij schrijfmotorische problemen gebruik van rekendoos bij abstracte oefeningen kind vooraan plaatsen naast een kind dat kan ondersteunen mondelinge proef i.p.v. schriftelijke proef notities en agenda controleren en aanvullen moeilijke teksten herwerken naar eenvoudige taal bij cijferoefeningen de tafelkaarten laten gebruiken meer en langer gebruik maken van concreet rekenmateriaal vermijden van afwijkende lettertypes hardop lezen voor de klas vermijden als de tekst niet voorbereid werd leerling zit vooraan zodat hij minder afleidingsprikkels krijgt en ook door de leerkracht sneller kan worden bijgestuurd verhalen met tekeningen of foto’s leerling mag steeds tussenuitkomsten noteren bij lezen de prestaties vergelijken met de leerling zelf en niet met andere leerlingen analogieschrift aanleggen met de spelling- of leesmoeilijkheden van dat kind de leerling erop wijzen dat hij een bepaalde vraag niet of onvolledig invulde werkjes/schrijfoefeningen op de computer maken en gebruik maken van de spellingscontrole

2|4

naam : …………………………………………………………………………………… contract met ouder …………………………………………………

SCHOOLLOOPBAA ROOSTER

lager

datum……………

geboortedatum : ………………… remediërende maatregelen bis 1 2 3

huidig leerjaar : …………………..

ouder

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dagelijks individueel oefenmoment in de klas (letters, km of mk verbindingen, ...) remediëring in de taakklas kijk- en luistermethode (hoeken- en contractwerk) aangepaste leesteksten bij auditief dictee: woord fluisterend laten analyseren met kapstokwoorden werken bij het inoefenen van regels aangepast spellingpakket (hoeken- of contractwerk) analogieschrift aanleggen met de spelling- of leesmoeilijkheden van dat kind met 3 doosjes werken: wat goed gekend is, wat bijna gekend is, wat nog niet gekend is regelmatig herhalen van wat min of meer geautomatiseerd is de leerling erop wijzen dat hij een bepaalde vraag niet of onvolledig invulde extra verlengde instructie remediëring in een revalidatiecentrum remediëring bij een logopedist

3|4

naam : …………………………………………………………………………………… contract met ouder …………………………………………………

SCHOOLLOOPBAA ROOSTER

lager

datum……………

geboortedatum : ………………… dispenserende maatregelen bis 1 2 3

huidig leerjaar : …………………..

ouder

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

nooit als eerste laten voorlezen vrijstellen van huiswerk op dagen dat het kind buitenschoolse hulp krijgt schrappen in werkboeken: alleen basiskennis nastreven en deze inoefenen, geen uitbreiding huiswerkdifferentiatie: alleen datgene laten maken dat het kind kan maken zonder begeleiding (basisleerstof) beperken in huiswerk: kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit vrijstellen van leesniveautoetsen of beperken ervan notities kopiëren van lkr. of lln. en die aan het kind geven om te studeren toetsen: opgebouwd uit basisvragen (70%) en uitbreidingsvragen (30%) spelfouten aanduiden en de juiste schrijfwijze erbij plaatsen mondelinge proeven inlassen dictee splitsen in auditief dictee (basis) en visueel dictee zinnendictee: enkel het kernwoord in een voorgedrukte zin noteren werkjes/schrijfoefeningen op de computer maken en gebruik maken van de spellingscontroles leestijd wordt niet in rekening gebracht bij de beoordeling van lezen kind komt niet aan het bord voor auditief dictee

4|4