SULIT

........................................... : 
........................................... :

 

 .

  .

  .

Kertas soalan ini mengandungi TIGA bahagian iaitu bahagian A. Jawab semua soalan B C Jumlah . 2.    $  !"# %& ( ' )*  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU A 1. B dan C.

1 +!0/ * . +' : &% * $ &% '() .% - .A !  .

....... ............ .................................. ............... ...............................2 .............. ............... ........ .... (" .............3 ......4 (67 8 4) ...................4 (67 8 4) ................................................1 +!0/ * ... .... ... ..................... +' (9 ................................. ..............................3 . ...... ...........% =: ..............................................: - ..............................................' < % ..........2 .. ..............

B : ! > .

 ./ +@.1 7: "? * .% - . +' C: D ? B$ ' ' : ! @' A% () ______________________ : E% .

 IG ' .

%'H ' 0? : ! @' A% () ______________________ : E% ./ +@.

 I J' !"? =% ./ +@.' ' ?K' : ! @' A% () ______________________ : E% .

/ +@. I O' 0% L/ M' / =% 0% L/ M' ?K' : ! @' A% () ___________________ =% 0% P : E% .

 I =T.

 U : ! V?.

: R ' S:Q' E/ M' / 1 ! Q' E/ M' O ' -' ' : ! @' A% () ____________ -' ' =: T..

 U : ! V?.

/ +@..: 1 ! Q' K/ "? : E% .

 (67 8 ) .

C : ! > .

 .? 'MW ? ' X/ > .

` _ ?0 ab ]' ^c 'd =T 0% e? 'f' ' ' b ]' [Z \'] ^!  ! ' [Z \'] &% ' 'l+'' . Y "' / =% 0% L/ ' ? ' . g * .k : .

 9 : ! h% ? .: : i j? .

/ O' 9 ! ' g ' ? ' : .' +*.

 V?d' ! X j/ !' naH'So   l:@.

' ' :*.

 d' * .

 [ \ ' m ! * .

 [\ r' :'+*.

Bp ' '   l:@. [@ ' !' .

' ' :* .

 d' * .

 [\ Bq '.

7' s i : ./' .' ._ d' '.

/ (67 8 ) .

.................. :.................. : .......................SULIT ............................

 .

 .

  .

 / " .

 .     !"# $ %& ( ' )*  +. - (+.

A : ! > .

 +' : &% * $ &% '() . .% - .1 +!0/ * .

 (" r! : '+*.

 . +' (9 .% =: .2 J! : 'g! . e? $B >% .4 (67 8 4) . u *v? .1 +!0/ * . - . 6 ! * : ?t ? .' < % :.3 r! +'j/ ' .

/ "%' >/ ' [ x "? .' ' ?K' . ~? ' }TX. a' 1 ! Q' E/ z' *Q' .y .{ .w .J' !"? =% .

 s % n [) d' ' .| . H' * .

 [ \ U ! ) .

 (67 8 4) . ^! ?>! .

B : ! > .

1 7: "? * . +' C: D ? B$ ' ' : ! @' A% () : l). .% - .

/ +@. B$ ' ' : E% .

 IG .

%'H / G ' .

 t ? : E% ./ +@.%'H ' 0? : ! @' A% () c ' : 'z" n € s! .

 I J' !"? =% .' ' ?K' : ! @' A% () ( ƒ .

? S!>/ ' S' l'A%  '7' ‚q % *" ) 8u *o ' / u T ' ! / [Z v ]! [ :"? : E% ./ +@.

 I O' 0% L/ M' / =% 0% L/ M' ?K' : ! @' A% () (ƒ .

/ +@.? S!>/ ' S' l'A%  ''7‚q % *") 6 * : ?t ? =% 0% P : E% .

 I =: T.

 U : ! V?.

.: R ' S:Q' E/ M' / 1 ! Q' E/ M' O ' -' ' : ! @' A% () (ƒ .

? S!>/ ' S' 'lA%  ''7‚q % *") [ „ "% / [ :"? -' ' =: T.

 U : ! V?.

./ +@.: 1 ! Q' K/ "? : E% .

 (67 8 ) .

C : ! > .

? 'MW ? ' X/ > . .

 g * . Y "' / =% 0% L/ ' ? ' .k : .` _ ?0 ab ]' ^c 'd =T 0% e? 'f' ' ' b ]' [Z \'] ^!  ! ' [Z \'] &% ' 'l+'' .

: : i j? . 9 : !h% ? .

/ O' 9 ! ' g ' ? ' : .' +*.

 V?d' ! X j/ !' naH'So   l:@.

' ' :*.

 d' * .

 [ \ ' m ! * .

 [\ r' :'+*.

Bp ' '   l:@. [@ ' !' .

' ' :* .

 d' * .

 [\ Bq '.

/' .7' s i : .' ._ d' '.

/ (67 8 ) . *** .2- 3 45 +6 7 :- &0.

........................................................... : ......... :...................

 .

 .

 SULIT z‡.

 .

 ‰.+S / † ˆ 2010 ~sH d .

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. " n9 n… n8 n Q n dan † .    2010  !"# %& ( ' 9  65 :. Jawab semua soalan.‹ [Œ. " 9 … 8 Q † Š . Kertas soalan ini mengandungi TUJUH bahagian iaitu 2.

 .

= < >-< @? A CB DE< > O: : / +*.

 ' ' s .' .

/ : ' $ +al ‫أ‬ : * .

2. 5...^! ` ? / "? (٤) ………………e? ! S' (٥) =+& $ ) …………………~% ' '] G$G . RM20 RM25 RM35 RM50 RM20 RM50 RM20 RM25 Kad Nama Flyer Brochures Poster Bookmark Kalender Sijil Sticker & Label (٢) …………………U ! ' ' (٣) ................. 6... 8. 4. 3. 7.......' } ? JENIS PRODUK HARGA 1..... % .. (١) ..

............................................................ ( =+& $ ) GG (٥) ....................................................... (٢) ^ Ž8 Ž  Že Ž‘ †††††††††††††††††††††††††† (٣) 9 Ž  Ž 8 Ž Ž & Ž /  Ž  Ž Š Ž ... (٤) • Ž^ Ž” Ž ……....JA K < LNM 4 O D <> I (١) Ž Ž  Ž ... Ž^– – Ž&Ž / 9 Ž ’ Ž  Ž .................

e? f ' ' ' [\ _____________ [+x "% (١) ( &% ' l'+'' / &% ' l'+'M' ) . ' m ! * .T ? >U? A S R #O < Q ( ^! ! ' / ^! ! M' ) .

 ______________ [M' "% (٢) ( [@ ' ! / [@ ' M! ) . r' : ' +*.

 ________________ [:"? (٣) ( "%' >/ ' / "%' >/ M' ) . e? B$ >% .

V' +''./ _______________ [x "? (٤) (U ! s* ' +'' / U ! s* ' +'M' ) .

/ V' d' _____ _________ [Ms* 7' (٥) ( =+& $ ) GVG .

 . &c h? Oc .' ‡?: ~? m ' .< > <^ ]B > EA *\ [ > O > ZO DB:> #* JE [` JE & 7_ JE . .

/ -! }S'.

Ha S'o ' l' ‡T./ YX WB> () .

 d' * .

l'Q! 7< +O < . [\ 7! ' 4 > < ? () .. R..

 : ' (2) .~ ' 8' ‚q V?.

: 4 X > 2A > [ ' (3) .' ..  >/ .

/ V.

: O! ' H! > .?.> (4) ( =+& $ ) GaG .

: ' ) .

: la +' ! ˜ ? ' j .

/? — Y  :i ' .

/ [\ M †! %j' =: Sm ' .

/ s ]' ~? ' 'S! [) \'] s! Q 'g! [.

' .

/ –: j/ >? .

! .* m ' ! J! : g ' ! : s ./ >? '' ! [\ su .

/ O' ? *s b' .

/? R .

 [ ! T' +'M' ^: '+ .

' 0? ! s .! ./ ? .

/ [>@ ?! ١ ٢ . ٤ Brief: gambar 2 kumpulan murid melakukan aksi tarik tali di padang sekolah ٥ ( =+& $ ) GbG ٣ .

? > <^ = < >-< @? A? 4 O D <> J! : +'g ' Ž ™ :@ >? . .

 / +@./ B$ ' ] Ž O! ' H! ' [) ' () ___________________________________ O' Ž … ! !  ' Ž E% .

 Ž  ' >/ .' .

R ! ./ () ____________________________________ .

 [ Ž ? *s b' .

/ Ž ! @' M! Ž : s .! .

' ./ O' (2) ____________________________________ V) \]' Ž V@ ' ! Ž s i : .

/ [\ Ž r' : ' +*.

 (3) ____________________________________ V?d' Ž ! X /jM! Ž Bq .' .

/' : . +*.

 Ž 1 ! l'†' (4) ____________________________________ ( =+& $ ) GcG .

> > " < A 2? > CO DE< > (١) *.

' .–: l.

/ ^: †: ' T.

! Œ H' ' Œ% ?d' ^! ` ? * . š ' ' B$ ' ] s! : "% .

? (٢) =: T.

 U : ! V.

?.: 1 ! Q' E/ M' =/ Q' Bq ' : $ ^: ' =:@ 0% [\ =: T.

 U ! ! ^! >% ' (٣) O! ' H! ' ^! ` ? * .

 ! Œ% ?d' ' I : +'g M' e/ "? s! :M! ?K' (٤) I 6 ! ' ' f  ' .

/ O' "? =: T.

 U : ! V.

: 1 ! Q' K/ "? . ' z' (٥) G ' :@H' [\ =: T.?.

 U ! ! ^! >? ! V+'' =% j / j .

/' ^! ‡œ.

 ' =% ' S'.

/ J' l'Q! ( =+& $ ) GdG .

............................. :................... : .......................................

 .

 .

 SULIT z‡.

 .

 ‰.+S / † ˆ 2010 ~sH d .

e JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 2.    2010  !"# %& ( ' 9  +. Jawab semua soalan. Kertas soalan ini mengandungi TUJUH bahagian iaitu 2. " 9 … 8 Q † Š . - (+. " n9 n… n8 n Q n dan † .‹ [Œ.

 .

4 O XgA LNM O >hO < O: : / +*.

' . ' ' s .

/ : ' $ ‫أ‬ +al : * .

Sijil 16. Kalender 15.O L U ! ' ' (٣) ZB B A L ^! ` ? / "? (٤) fO . Kad Nama 10. Sticker & Label RM20 RM25 RM35 RM50 RM20 RM50 RM20 RM25 (٢) B .O *\ % . Brochurres 12. Poster 13.' } ? JENIS PRODUK HARGA 9. (١) B >.> > 6O -> A ~% ' '] G$G . Flyer 11.< e? ! S' (٥) ( =+& $ ) < . Bookmark 14.

JA K < LNM 4 O D <> I (١) Ž Ž  Ž i ^ Ž8 Ž  Že Ž‘ (٢) %6k# 9 Ž  Ž 8 Ž Ž & Ž /  Ž  Ž Š Ž (٣) 6j 7:. • Ž^ Ž” Ž (٤) m # Ž^– – Ž&Ž / 9 Ž ’ Ž  Ž l(_ ( =+& $ ) GG (٥) .

e? f ' ' ' [\ _____________ [+x "% (١) ( &% ' l'+'' / &% ' l'+'M' ) . ' m ! * .T ? >U? A S R #O < Q ( ^! ! ' / ^! ! M' ) .

r' : ' +*. ______________ [M' "% (٢) ( [@ ' ! / [@ ' M! ) .

e? B$ >% . ________________ [:"? (٣) ( "%' >/ ' / "%' >/ M' ) .

V' +''./ _______________ [x "? (٤) (U ! s* ' +'' / U ! s* ' +'M' ) .

/ V' d' _____ _________ [Ms* 7' (٥) ( =+& $ ) GVG .

< > <^ ]B > EA *\ [ > O > ZO DB:> #* JE [` JE & 7_ JE [` JE .' ‡?: ~? m ' . &c h? Oc . . .

/ -! }S'.

Ha S'o ' l' ‡T./ YX WB> () 7_ JE .

 d' * .

R.. [\ 7! ' 4 > < ? () #* JE . l'Q! 7< +O < ..

 : ' (2) [` JE .~ ' 8' ‚q V?.

.: 4 X > 2A > [ ' (3) 7_ JE .' .  >/ .

/ V.

: O! ' H! > .> (4) ( =+& $ ) GaG .?.

: ' ) .

: la +' ! ˜ ? ' j .

/? — Y  :i ' .

/ [\ M †! %j' =: Sm ' .

/ s ]' ~? ' 'S! [) \'] s! Q 'g! [.

' .

/ –: j/ >? .

* m ' ! J! : g ' ! : s .! ./ >? '' ! [\ su .

/ O' ? *s b' .

/? R .

 [ ! T' +'M' ^: '+ .

! .' 0? ! s ./ ? .

! ./ [>@ ?! ١ ٢ . : s .

/ O' ? *s b' .

/? R .

 [ ! T' +'M' [.

' .

/ –: j/ >? .

* m ' ! J! : g ' ! ٤ Brief: gambar 2 kumpulan murid melakukan aksi tarik tali di padang sekolah =: Sm ' ./ >? '' ! [\ su .

/ s ]' ~? ' 'S! [) \'] s! Q 'g! :i ' .

/ [\ M †! %j' ٥ ( =+& $ ) ^: '+ .

/ ? .! .' 0? ! s .

/ [>@ ?! GbG ٣ .

? > <^ = < >-< @? A? 4 O D <> J! : +'g ' Ž ™ :@ >? . .

 / +@./ B$ ' ] Ž O! ' H! ' [) ' () Dn B o? -< A 3\ >0< ZX O > 5X > p7< #O > qX B >Or> O' Ž … ! !  ' Ž E% .

' . Ž   >/ .

/ () < < oA -> A Z> #< Q X X s O > 2M <-A D< / < < oA -> A Z> #< 2M <-A D< Q X X s O > .R ! .

 [ Ž ? *s b' .

/ Ž ! @' M! Ž : s .! .

/ O' (2) B <6-X A Z> #< ? L6< k> A X D< > X t X < 7<# / B <6-X A Z> #< ? L6< k> A t X < 7<# X D< > X V) \]' Ž V@ ' ! Ž s i : .' .

/ [\ Ž r' : ' +*.

 (3) 6< u B O -> A 7<E v > B>L wD< > X pw< E< >0 / 6< u B O -> A 7<E v > B>L pw< E<>0 wD< > X V?d' Ž ! X j/ M! Ž Bq .' .

/ ' : . +*.

 Ž 1 ! l'†' (4) 3x >-A > B -O L w?:> 4 X >O> X < UA X / 3x >-A > B -O L w?:> X < UA X 4 X >O> ( =+& $ ) GcG .

> > " < A 2? > CO DE< > (١) *.

–: l.' .

/ ^: †: ' T.

 š ' ' B$ ' ] s! : "% . ! Œ H' ' Œ% ?d' ^! ` ? * .

? (٢) =: T.

 U : ! V.

: 1 ! Q' E/ M' =/ Q' Bq ' : $ ^: ' =:@ 0% [\ =: T.?.

 U ! ! ^! >% ' (٣) O! ' H! ' ^! ` ? * .

 ! Œ% ?d' ' I : +'g M' e/ "? s! :M! ?K' (٤) I 6 ! ' ' f  ' .

/ O' "? =: T.

 U : ! V.

 ' z' (٥) G ' :@H' [\ =: T.?.: 1 ! Q' K/ "? .

 U ! ! ^! >? ! V+'' =% j / j .

/' ^! ‡œ.

 ' =% ' S'.

/ J' l'Q! ( =+& $ ) GdG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times