You are on page 1of 48

Claude Piron

El papera eldono:
Pro Esperanto - Vieno
Hungara Esperanto-Asocio - Budapeˆsto
1990
Kovrilo de
Tam´as Bakos
ISBN 963 571 110 7
c Claude Piron
Eldonis: Pro Esperanto (Vieno) kaj Hungara Esperanto-Asocio
Budapest, 1990
Respondeca eldonanto: Oszk´ar Princz
Respondeca redaktoro: Vilmos Benczik
Reteldono de Torixor´eu Libroj
http://www.lujz.org/libro/
Unua reteldono, 2003/12.
La libro aˆceteblas ˆce:
retbutiko de FEL: http://www.esperanto.be/fel/
a˘ u ˆce libroservo de via tutmonda/landa/loka asocio.
Pri aliaj verkoj de Claude Piron:
http://www.ikso.net/pironejo/
Katalogo de 20.000-voluma biblioteko de Internacia Esperanto-Muzeo:
Trovanto http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/eo/index.htm
1
1
“`ia mono' `ia tuta mono ma¦apcris'”
1una likardo prcska˘ u p¦oris ˆcc tiu tcrura konstato Li rondri.ardis Ln ¦a dormc¡o. ¦i cstis so¦a
\idc¦¦c. nc nur ¦ia mono ma¦apcris. scd anka˘ u 1anˆc¡o Timi.a pcnso ¦in trafis ˆcu tiu prcnis ˆ.in´
Lstis apcna˘ u krcdc¦¦c 1anˆc¡o. tiu p¦aˆca. hc¦pcma amiko
`c tu¡ ¦i rimarkis ¦a papcron. sur kiu ¦ia nomo cstis skri¦ita Iiam ¦i ckvidis ˆ.in. ¦ia koro ck¦atis
kun iom da cspcro ¦ctcro dc 1anˆc¡o. kiu. scndu¦c. ˆcion kontcnti.c k¦ari.os
`c ¦on.c vivis ¦a cspcro La skri¦aˆ¡o rapidc ˆ.in dis¦atis morta
“Kara Rikardo,
“Normale mi devus forkuri kun via mono kaj veturbileto sen diri al vi ion ajn. Sed miaj
amikaj sentoj tion malhelpas, kaj mi volas skribi adia˘ uon al vi. Mi sentas devon instrui vin
pri la vivo. Se je la aˆgo de 21 jaroj vi ankora˘ u ne komprenis la riskojn, al kiuj vi vin elmetas,
iu devas vin lernigi. Ni hazarde renkontiˆgis nur anta˘ u tri tagoj. Vi sciis nenion pri mi.
Tamen vian tutan vivon vi rakontis kaj... montris al mi vian tutan monon.
“Sciu, ke ne sufiˆcas aspekti fidinde por esti fidinda. Oni ne fidu nekonaton, kaj oni ne
konas homon post nur tri tagoj. Dum mi skribas ˆci tion, vi dormas pace, eˆc kun rideto sur
via kara, honesta vizaˆgo. Sed la okazo estas tro bela. Mi iras for. Dankon pro la mono.
Anka˘ u la bileto utilos, dankon. Espereble vi memoros mian instruon. Adia˘ u!”
2
lu a¦ia vcrˆsa¡nc ko¦crus Scd nc likardo Li nur p¦oris `c .ravis. kc oni ri.ardas ¦in viro. ˆcar ¦i
cstas 21-¡ara. ka¡ kc. ¦a˘ udirc. viro dcvas povi c¦porti ma¦taci¦aˆ¡o¡n scn p¦ori likardo nc scntis sin
hc¡mc cn sia 21-¡arcco Li scntis sin tic¦ cta' Ic¦iˆcc. kc troviˆ.is ncniu cn ¦a dormc¡o dc ¦a ¡unu¦.astc¡o
Sc ˆcccstus a¦iu¦o¡. ¦i nc a¦¦asus sin p¦ori Scd so¦a ¦i cstis. ka¡ povis csti si mcm
“La aˆcu¦o'” ¦i finc diris ma¦¦a˘ utc. scd cn tiu csprirno cstis p¦i da kompato a¦ si o¦ da ko¦cro a¦
1anˆc¡o Li cstis kic¦ homo. kiu riccvis ¦aton sur ¦a kapon ka¡ dum kc¦ka tcmpo nc p¦u povas pcnsi
La idco turni sin a¦ ¦a po¦ico vcnis a¦ ¦i nur ma¦rapidc
2
“\i do cˆc nc konas ¦ian tami¦ian nomon´”
“`c `i nur scias. kc ¦i nomiˆ.as 1anˆc¡o”
“`i.ra hararo iom ¦on.a. ¦runa¡ oku¦o¡ Iomprcnc¦¦c Sc vi scius. kiom da tia¡ cstas' A¦ta. vi
diris Iiom´”
lrccizcco ncniam troviˆ.is intcr ¦a ˆccta¡ cco¡. pcr kiu¡ c¦¦as priskri¦i ¦a rikardan pcrsonccon Li
hczitis lor kontcnti.i ¦a po¦icanon. ¦i diris ion a¡n
“1S` ccntimctro¡n”
“Ia¡ kiom ¦i pczas. viaopinic´ \i diris. kc ¦i cstas ma¦dika”
“1cs. ¦i cstas trc ma¦dika. scd mi havas ncniun idcon pri ¦a pczo Iic¦ mi povus scii´”
3
La ma¦ata¦¦a ri.ardo po¦icana nc cstis taci¦c c¦portc¦¦a lcto¡c ¦a kna¦o diris ion a¡n
“L¦¦c ¨0 ki¦o.ramo¡n”
“`u. ¦onc Lstas p¦c¡ du¦indc. kc ni trovos ¦in. scd kiu scias´” ¦a po¦icano diris Ia¡ kvaza˘ u
tio nc cstus pcr si mcm ¡am sufiˆcc scncspcri.a. ¦i a¦donis “
ˆ
Ciaokazc. kun ¦a ¦a¦da˘ ua rcnkontiˆ.o dc
ˆstatcstro¡ cn nia ur¦o. ni povos tari ncnion anta˘ u kc¦ka¡ ta.o¡”
A¦ likardo ¦a situacio tutc nc p¦aˆcis Li vcnis por riccvi hc¦pon. ka¡ oni ri¦atis a¦ ¦i prcska˘ u
ma¦ata¦¦c Lum ¦i ¦czonis kompaton. tiu po¦icano cstis kvaza˘ u scnkora La kna¦o scntis sin iu
spccia¦a. scd por ¦ia vid-a¦-vid-u¦o ¦i cstis nur unu intcr mi¦o¡ da simi¦u¦o¡ La ˆstatcstra rcnkontiˆ.o
nc hc¦pis lro ˆ.i ˆciu¡ ncrvo¡ cstis strcˆcita¡ cn ¦a po¦ico
“Iion mi nun taru´” ¦i dcmandis “`i nc havas monon por rcvcturi hc¡mcn. a˘ u cˆc por tc¦ctoni”
“`u. kna¦cto. nc cstas mia pro¦¦cmo `i nc scias lru a¦ via konsu¦c¡o. c¦¦c”
3
L¦¦c kc¦ka¡ konsu¦c¡o¡ hc¦pas a¦ ¦a ¡unu¦o¡. kiu¡n trafis ¦ato dc ¦a sorto. scd nc tiu¦anda
“`c cstas nia tasko so¦vi ¦a pro¦¦cmo¡n dc ma¦saˆ.a¡ sam¦and-ano¡.” ¦a konsu¦a tunkciu¦o sckc
rcspondis a¦ ¦a k¦ari.o¡ dc likardo “`ia ¦ando nc cstas tic¦ riˆca. kc ˆ.i disdonu monon a¦ ˆciu¡ pctanto¡
Sc ni tion konscntus. ¦a intormo ¦a¦da˘ u disvastiˆ.us. ka¡ ¦a sckvo cstus. kc ottiˆ.us ma¦zor.cmo “Kial
atenti pri niaj aferoj,” ¦a vo¡aˆ.anto¡ pcnsus. “se ni ion perdos, la konsulejo repagos al ni” `c.
nc Tio nc cstus a¦¦asc¦¦a”
4
likardo scntis sin p¦i ka¡ p¦i scncspcra Iia scnc¦irc¡a situacio' Li naskiˆ.is cn sufiˆcc riˆca tami¦io.
scd tio nun ncniom hc¦pas Lˆc sc ¦i povus tc¦ctoni hc¡mcn Tion ¦i povus. taktc. cˆc scn mono.
dank’a¦ tiu aranˆ.o. kc ¦a a¦vokito pa.as Scd tio nc uti¦us ¦ia¡ .cpatro¡ nun vo¡aˆ.as ic cn ¦a
mondo. ka¡ ¦i tutc nc scius. kic¦ ma¦kovri i¦ian nunan troviˆ.c¡on
Li komcncis ma¦sati Ln norma¦a¡ kondiˆco¡. ¦i taci¦c povus ma¦havi manˆ.on mu¦thorc 1una sana
korpo povas c¦porti mu¦ta¡n manko¡n Scd ¦a simp¦a pcnso. kc ¦i povas havi.i a¦ si nck manˆ.on nck
¦iton. i.is ¦ian dcziron manˆ.i spccia¦c viva ka¡ do¦ora
`c povantc c¦tcni p¦u. ¦i dccidis pcti hc¦pon dc ¦a prctcrpasanto¡ Li prczcntadis a¦ i¦i ma¦tcr-
mitan manon ka¡ kvaza˘ u p¦orpctc provadis tuˆsi i¦ian koron. k¦ari.antc pcr ma¦mu¦ta¡ vorto¡ sian
¦cda˘ urindan situacion Scd ncniu prcnis ¦in scriozc L¦¦c ¦i apcris tro sana. tro ¦ontarta A˘ u ¦i nc
sciis. kiamanicrc uzi sian voˆcon por vcki ¦a kompaton. kiu tradukiˆ.us pcr dono Iia a¡n ¦a kia¦o. ¦i
nc sukccsis
“La sola solvo estas ˆsteli”. ¦i ckpcnsis Lstis somcro La vctcro p¦c¡ ¦c¦is laˆsantc scn prcciza
cc¦o. ¦i a¦vcnis a¦ vasta vcndc¡o ckstcra. kic kamparano¡ unu apud ¦a a¦ia proponis dczirvcka¡n
manˆ.aˆ¡o¡n a¦ ma¦rapidc iranta¡ promcnanto¡
ˆ
Stc¦o dc unu trukto tic. dc a¦ia tic ˆci. montriˆ.is p¦i
taci¦a o¦ ¦i komcncc ima.is
likardo cstis ˆ.cncra¦c p¦c¡ honcsta. ka¡ norma¦c. ˆcc tia ncakccptinda taraˆco. voˆco ¦cviˆ.us c¦ ¦a
kortundo por a˘ utoritatc csprimi sian ma¦kontcnton a¦ ¦i Scd ˆci-to¡c ˆ.i si¦cntis La ma¦sinccrcco
5
dc 1anˆc¡o. ¦a ma¦varmcco dc ¦a po¦icano. ¦a konsu¦c¡a nchc¦pcmo ka¡ ¦a ˆstona¡ koro¡ dc ¦’surstrata¡
pctito¡ kvaza˘ u pravi.is ˆstc¦on
Tiu¡ unua¡ sukccso¡ kuraˆ.i.is ¦in p¦u iri samvo¡c sc ¦i kaptos sufiˆcc da mono. ¦i povos rcvcturi
a¦ ¦a ma¦proksima. c.c dczirata hc¡m¦ando La stacidoma monˆsanˆ.c¡o por tio montriˆ.os pcrtckta
Ticn mu¦ta¡ .c¡unu¦o¡ c¦ ˆciu¡ ¦ando¡ a¦vcnas ¦acc.c. iom dormantc. ka¡ nc atcntas sia¡n havaˆ¡o¡n
lcnsitc. taritc lost nc¦on.c. likardo staris cn ¦a homp¦cna stacidomo. apud ¦a monˆsanˆ.c¡o. kic
¦on.a aro da ¡una¡ homo¡ ¦onordc atcndis unu ma¦anta˘ u ¦a a¦ia
likardo atcntc o¦scrvis Iiam prczcntiˆ.is ¦onc.a okazo — kna¦ino mctis sian vidc¦¦c p¦cnan
monu¡on cn p¦c¡ ta˘ u.an ¦okon. ka¡ ˆccsis atcnti ˆ.in por turni ¦a vizaˆ.on a¦ sia¡ kunu¦o¡ ¦ruc ridanta¡
— ¦i ctcndis ¦a ¦rakon por ˆ.in kapti ka¡ kaptis ¦in ˆcc ¦a ˆsu¦tro pcza. torta mano. a˘ utoritata
!
“`c prcnu ˆ.in'” diris voˆco
`a¦rapidc. likardo turnis ¦a kapon a¦ ¦a paro¦into Lstis a¦ta ¡unu¦o. torta. ¦arˆ.aˆsu¦tra likardo.
kiu nc du¦is. kc ¦i vidos po¦iciston. nckrcdcmc ri.ardis tiun .randan kna¦on. kics oku¦o¡ ridctis a¦
¦i
“Iia¦ vi taris tion´” ¦i dcmandis
La .randu¦o ¦cvis ¦a ˆsu¦tro¡n
6
“`i o¦scrvis vin dum kc¦ka tcmpo La˘ u via manicro ri.ardi. ¦a˘ u via vizaˆ.o. cstis k¦arc. kion vi
cc¦as Scd mi du¦as. ˆcu vi vcrc sukccsus `i dccidis protckti vin kontra˘ u vi mcm `u. vcnu kun mi
`i iru trinki katon cn ma¦p¦i ¦rua ¦oko. kic vi povos k¦ari.i a¦ mi. kia¦ vi. vidc¦¦c ncniam ˆstc¦inta.
havis ¦a stran.an idcon samc vidc¦¦c ckma¦honcsti”
l¦i c¦iris c¦ ¦a stacidomo ka¡ post kc¦kminuta promcnado trovis trankvi¦an trinkc¡on. cn kiu i¦i
cksidis
lakontantc ¦a tutan atcron. likardo nur ma¦taci¦c povis supcri sian cmon p¦ori. tic¦ kompatinda
¦i scntis sin Sckvis ¦on.a si¦cnto. dum kiu ¦a .randu¦o zor.c pripcnsis
“`u. mi nc cstas sufiˆcc riˆca por pa.i a¦ vi rcvcturan ¦i¦cton.” ¦i finc diris “Scd mi povas portcmpc
havi.i a¦ vi dormˆcam¦ron `i ¦oˆ.as ˆcc ma¦¡una sin¡orino. kiu torcstas dum ¦a tuta somcro
ˆ
Si do nc
kontra˘ ustaros. sc mi ¦asos vin uzi ¦a ctan ˆcam¦ron. kiun ˆsi dum ¦a ¦crnc¡¡aro ¦uas a¦ studcnto `i
fidas. kc vi tcnos ˆ.in pura”
“\i savas min' Iic¦ mi povos csprimi mian dankon´”
“Tion ni vidos postc `un ncccsas. kc vi manˆ.u. ˆcar vi diris. kc vi c.c ma¦satas Scd ni ankora˘ u
nc prczcntis nin rcciprokc `i nomiˆ.as `i¦an Iio cstas via nomo´”
`
“L¡. ¦onkora hundo' Iion vi taras cn ˆci tiu ur¦oparto ¡c tia trua horo´ \i aspcktas zor.p¦cna'”
7
“Sandro' Iia p¦czuro vin rcnkonti' 1cs. mi havas zor.o¡n ka¡ nc scias. kic¦ c¦turni min c¦ ma¦taci¦a
situacio”
“ cn kiun rcto¡c mctis vin via tro ¦ona koro. ˆcu nc´”
`i¦an si¦cntc kap¡csis
“lravc ¦a amiko¡ kromnomas vin bonkora hundo Iiam do vi komprcnos. kc nc cstas via rcspon-
dcco savi ¦a tutan homaron´ Lasu ¦a homo¡n so¦vi mcm sia¡n pro¦¦cmo¡n”
“A˘ usku¦tu. ˆci-to¡c. vcrc nc c¦¦is 1cn pri kio tcmas” Ia¡ ¦i rakontis pri likardo
“`u. diru a¦ ¦i. kc nun sufiˆcas.” Sandro proponis post ¦a dcta¦a raporto “Liru. kc tri ta.o¡
viakostc cstas ¦a p¦c¡o. kiun vi povas akccpti \i ¦oˆ.i.is ¦in. vi manˆ.i.is ¦in. vi cstas nur studcnto
ka¡ nc c¦ riˆca tami¦io. kic¦ ¦i Iion ¦i taras cn ¦a vivo´”
“Anka˘ u ¦i cstas studcnto lri fi¦ozofio”
“Iomprcnc¦¦c' Tiu¡ fi¦ozoto¡ havas kapon p¦cnan ¡c p¦c¡ stran.a¡ pcnso¡. scd a.i praktikc i¦i tutc
nc scipovas”
“\i pravas. a¦mcna˘ u pri tiu likardo Li nc a.as por so¦vi sia¡n pro¦¦cmo¡n Li nur sidas tic.
prcska˘ u p¦oranta. kvaza˘ u so¦vo vcnos c¦ ¦a ˆcic¦o. sc ¦i nur montros sin sufiˆcc kompatinda”
“\i nc taras a¦ ¦i ¦onan scrvon prizor.antc ¦in Scndu ¦in tor Li ¦crnu vivi'”
“`i dcvas diri. kc mi iom ko¦cras kontra˘ u mi mcm Li atcndas. kc mi dccidu. kion manˆ.i. kion
tari Li konstantc sckvas min. kicn a¡n mi iras Tio komcncas pczi
ˆ
Ci-matcnc. mi sukccsis scniˆ.i ¡c
8
¦i. nur ˆcar cstis trc truc ka¡ ¦i ankora˘ u dormis. kiam mi c¦iris c¦ ¦a ¦oˆ.c¡o”
“\i cstas stran.a \i ˆ¡us diris. kc vi ko¦cras kontra˘ u vi mcm
ˆ
Sa¡nas a¦ mi. kc vi dcvus ko¦cri
kontra˘ u ¦i Iriaˆcu a¦ ¦i. kc sufiˆcas nun. kc ¦i trouzas vian ¦onkorccon. kc vi nc p¦u c¦portas ¦in'”
“Tion mi nc povus L¦¦c cstas stran.c. scd mi nc ko¦cras kontra˘ u ¦i `i kompatas ¦in Li cstas
tic¦ scndctcnda cn ¦a vivo”
“1cn vi rcto¡c ¦asas vian kompatcmon dirckti vin ka¡ konduki vin a¦ ma¦saˆ.a¡ dccido¡'”
“Scd. sc mi torˆ¡ctos ¦in. ¦i ¦i nu. mi nc scias. kion ¦i taros. scd povus csti io trc danˆ.cra L¦¦c
¦a atcro finiˆ.os pcr sinmorti.o”
“`u. sc tic¦. cstos ¦ia dccido. nc via \i nc rcspondccas pri ˆ.i \i taris vian dcvon. cˆc p¦i Sc ¦i
nc kapa¦¦as vivi so¦a. kia¦ ¦i vo¡aˆ.is a¦ ma¦proksima ¦ando´ Iia¦ ¦i nc atcntis sian monon´ \i ¡am
hc¦pis ¦in p¦i o¦ ncccsis Scndu ¦in tor'”
“Iic¦ ma¦varmkora vi cstas' `c `cniam mi povus”
“Sc tic¦. akccptu ¦in tutkorc Iaktc. nun. vi nc akccptas ¦in. vi trovas ¦in ncc¦portc¦¦c ˆ.cna
Scd samtcmpc vi ¦in nc ma¦akccptas \i havas ri¦atc a¦ ¦i du sin-kontra˘ udira¡n sintcno¡n Tia¦ vi
sutcras”
“\i pravas. scd via¡ diro¡. cˆc sc p¦c¡ ˆ.usta¡. tutc nc hc¦pas min `i nc povas min ˆsanˆ.i `i nc
povus diri a¦ ¦i. kc mi rituzas p¦u havi ¦in ˆcc mi A¦iflankc mi amc.as mian ¦i¦crccon. ka¡ ¦a konstanta
ˆcccsto dc tiu p¦orcmu¦o kondukas mia¡n ncrvo¡n a¦ a¦ kic¦ diri´ a¦ ko¦cr-cksp¦odo”
9

ˆ
Gustc tion mi diris a¦ vi ko¦cru. ka¡ ¦i torkuros'”
“Scd tiam mi c.c ma¦tc¦iˆcos `i nc kuraˆ.os ri.ardi mian vizaˆ.on spc.u¦c `i diros a¦ mi vi cstas
aˆcu¦o. kiu dcvis hc¦pi ma¦tc¦iˆcu¦on. ka¡. prctcrc o¦ tari vian dcvon. vi iri.is ¦in tor”
“Iompatinda' \i prcska˘ u i.as min kompati vin' Scd mi nc cstas ¦onkora hundo ka¡ ¦asos vin
so¦vi mcm vian pro¦¦cmon Sa¦uton. `i¦an. mi cspcras. kc vi tamcn trovos vo¡on a¦ saˆ.cco”
o
Iiam likardo konstatis. kc ¦i cstas so¦a cn ¦a ¦oˆ.c¡o. ¦in kaptis scnto dc timo Lia unua pcnso
cstis tutc stu¦ta — “Li toriris'
ˆ
Cu anka˘ u ¦i ˆstc¦is mian monon´” — scd ˆ.i nc povis da˘ uri ¦on.c kion
oni nc havas. tion ncniu povas prcni
Sonis ¦a porda sonori¦cto likardo hczitis
ˆ
Cu ¦i kapa¦¦os rcspondi a¦ tio. kion ¦a pcrsono dcman-
dos´ Oni sonori.is duato¡c `c trc mcmccrta. ¦i tamcn iris ma¦tcrmi
Staris anta˘ u ¦i ¡unu¦ino kun vizaˆ.o ridctanta
“Oni diris a¦ mi. kc ˆcam¦ro havc¦¦as ˆci tic Iontra˘ u pa.o. komprcnc¦¦c.” ˆsi muzik-voˆcis
likardo ruˆ.iˆ.is Li nc komprcnis. kia¦ L¦¦c. ˆcar ˆsi cstis ¦c¦a
“`u. nu” ¦i komcncis. scd ¦i vcrc nc sciis. kion rcspondi
ˆ
Si anta˘ ucniris tri paˆso¡n. tic¦ cnirantc. kun apcna˘ u a˘ udc¦¦a “lcrmcsu”
“Lc¦an ¦oˆ.c¡on vi havas'”
ˆ
Si rondri.ardis “
ˆ
Cam¦ro ˆci tic pcrtcktc ta˘ u.us por mi”
10
ˆ
Si turnis ¦a ri.ardon a¦ likardo

ˆ
Cu kostas mu¦tc´”
La ¡unu¦o iom rctrovis ¦a kapa¦¦on paro¦i
“\crdirc. mi nc scias `i”

ˆ
Cu vi ¦oˆ.as ˆci tic scnpa.c´” ˆsi intcrrompis “Tio cstus cˆc p¦i ¦c¦a'”
ˆ
Si ckridis. ka¡ ¦a kna¦o opiniis. kc ncniam ¦i a˘ udis ridon tic¦ ¦c¦sonan Lia koro ¦atis rapidc.c
Li ma¦tcrmis ¦a ¦uˆson. scd ncniu sono c¦vcnis
ˆ
Si ri.ardis ¦in p¦u Li scntis sin ˆ.cnata. ka¡ p¦cna ¡c
nckonata¡ scnto¡. samtcmpc timi.a¡ ka¡ p¦aˆca¡ Tcruro ka¡ ˆ.o¡o ¦in okupis kunc Lia vizaˆ.o transiˆ.is
dc ruˆ.o a¦ pa¦o. dc pa¦o a¦ ruˆ.o. ka¡ dum ˆ.i c¦montris csprimon dc p¦c¡a ma¦trankvi¦o. ˆ.i ic¦ tamcn
sukccsis ¦umiˆ.i pcr ia ridcto
“`u. nu. kio okazas a¦ vi´
ˆ
Cu cstas io nc cn ordo´”
ˆ
Sia voˆco ˆci-to¡c cstis patrina likardo scntis tortan dcziron. kc ˆsi kisu ¦in. kc ˆsi tcnu ¦in cn sia¡
¦rako¡
“Iompatindu¦o'” ˆsi diris. ka¡ tiu vorto sonis tc¦iˆci.c a¦ ¦ia¡ orc¦o¡

ˆ
Si kompatas min, ˆsi havas bonan koron!” ¦i pcnsis. “eble eˆc si komencas ami min?”
\crdirc. io simi¦a a¦ komcnco dc amo ¦c.iˆ.is cn ˆsia¡ oku¦o¡. kiam. cnirantc ¦a kuirc¡on. ˆsi cˆc p¦i
patrinccc proponis
“\cnu sidi ˆcc ¦a ta¦¦o `i prcparos katon Ia¡ vi rakontos a¦ mi”
11
ˆ
Si rapidc trovis mcm. kic cstas ¦a kato. ¦a taso¡. ¦a sukcro Lˆc kukcto¡n ˆsi c¦ ic prcnis ka¡ mctis
sur ¦a ta¦¦on La ¡unu¦o ri.ardis ˆsin. mirc ka¡ admirc
ˆ
Ciu ˆsia movo disradiis p¦c¡ a¦tan kapa¦¦ccon
pro¦¦cmso¦vi
ˆ
Si cstis viva ckzcmp¦o dc a.ado praktika. trata. ¦a˘ ucc¦a Iromc. ¦a tutan tcmpon ˆsi
ridctis tiun mirindan. kortuˆsan ridcton. nctor.csc¦¦c
Ia¡ ˆsia kato' Iic¦ ˆsi sukccsis tari ion tic¦ diccan´
ˆ
Si ¡a uzis ¦a sama¡n atcro¡n. kic¦ `i¦an 1cs ¡a.
¦i trovis ¦a katon dc `i¦an p¦aˆca. scd nur ˆ.is ˆci-momcntc. nur dum ¦i ankora˘ u nc havis okazon provi
tiun ˆci
“`u. finu vian kukcton. trinku iom p¦i da kato. ka¡ rakontu a¦ mi. ˆcu konscntitc´” ˆsi diris. kvaza˘ u
a¦ intano
Ivarato¡c likardo raportis ¦a fi-a.adon dc 1anˆc¡o Li ankora˘ u nc a¦vcnis a¦ ¦a momcnto. kiam ¦i
troviˆ.is ˆcc ¦a stacidoma monˆsanˆ.c¡o. kiam ¦a ¦oˆ.c¡a pordo ma¦tcrmiˆ.is
“`u. kio okazas ˆci tic´ Iiu vi cstas´” `i¦an c¦paro¦is. ka¡ a˘ udiˆ.is. kc ¦ia¡ ncrvo¡ ankora˘ u nc
rctrovis p¦cnan trankvi¦ccon
La kna¦ino rcspondis pcr sia muzika rido
“`i nomiˆ.as Iatarina”. ˆsi k¦ari.is “Oni diris a¦ mi. kc ¦a sin¡orino. kiu ¦oˆ.as ˆci tic. ¦uas ˆcam¦ro¡n
a¦ studcnto¡ dum ¦a ¦crnc¡¡aro. ka¡ anka˘ u somcrc a¦ vo¡aˆ.anto¡. ka¡ mi vcnis intormiˆ.i”
“`c cstas ˆcam¦ro ¦i¦cra nun” komcncis `i¦an. ka¡ tu¡ ¦i sin dcmandis. ˆcu ¦i paro¦as saˆ.c 1u
p¦i ¦i ri.ardis Iatarinan. dcs p¦i ˆsi apcris ¦c¦a Lstus stu¦tc ¦asi likardon ˆci tic ka¡ rituzi ¦oˆ.c¡on a¦
12
tiu rimarkinda ¦c¦u¦ino. dcs p¦i. ˆcar ˆsi cvidcntc havas pcrsonccon cman a¦ ˆ.o¡o. dum kun fi¦ozoto
likardo ¦a rido¡ nc tro ottis Scd ˆsi rcparo¦is. anta˘ u o¦ ¦i havis ¦a tcmpon ¦onordc aranˆ.i sia¡n
pcnso¡n
“lri ¦a ˆcam¦ro ni rcparo¦os postc. sc vi pcrmcsos `i nun ˆsatus a˘ usku¦ti ˆ.isfinc ¦a avcnturo¡n dc
nia likardcto”
likardo ka¡ `i¦an cstis ˆciuri¦atc p¦c¡ ma¦sama¡ Scd cn tiu momcnto i¦ia¡ scnto¡ cksimi¦is Am¦a˘ u
ckvidis cn ¦a a¦ia iun danˆ.cran u¦on. kapa¦¦an torˆstc¦i a¦ si amon. kiu. p¦c¡ cvidcntc. nc a¦ tiu cstis
dcstinita
ˆ
Cc likardo. tiu scnto kondukis a¦ ncnio praktika. scd cn `i¦an iˆ.is k¦arc. kc ¦i dcvas scniˆ.i ¡c sia
kun¦oˆ.anto lor tio ncccsas scndi ¦in
“La¦ori.” ckdiris Iatarina. nckonscia. kc ˆsi ˆ.ustc vorti.as ¦a idcon. a¦ kiu `i¦an cstis a¦vcnanta
“La¦ori vi dcvas Tio cstas ¦a p¦c¡ simp¦a so¦vo Iion vi kapa¦¦as tari´”
likardo rcstis momcnton kun ¦uˆso ma¦tcrmita. kvaza˘ u nckomprcnc. anta˘ u o¦ ¦i sukccsis rcspondi
“`cnion”
“`u. tio simp¦i.as ¦a pro¦¦cmon \i do povas tari ion a¡n'” ˆsi diris ridantc

ˆ
Cu vi ncniam pcr¦a¦oris monon´” `i¦an dcmandis “Lˆc dum ¦a tcrio¡´”
“`c `ia¡ .cpatro¡ cstas sufiˆcc riˆca¡. ka¡ mi kapa¦¦as tari ncnion”
Iatarina intcrvcnis
13
“`u. `i¦an. vi ccrtc ¡am ¦a¦oris. ˆcu nc´ Liru a¦ m. kiu cstis ¦a p¦c¡ ¦onc pa.ata okupo. kiun vi
havis´”
“`i cstis .ardisto”
“Gardisto´ Iia´”
“`u. ckzistas ˆci-¦andc firmao. nomata Sckuriks. kiu uzas .ardisto¡n. i¦i rondiradas cn ¦a ur¦o por
kontro¦i ˆciaspcca¡n atcro¡n ˆcc divcrsa¡ ¦a¦or¦oko¡. ˆcctc ma.azcno¡ La .ardisto riccvas unitormon.
kiu iom simi¦as po¦ican Li dcvas kontro¦i. ˆcu ¦a pordo¡ cstas ˆs¦osita¡. ka¡ raporti. sc io aspcktas
ncnorma¦a Li kromc dcvas cnskri¦i sian pason ¡c tiu. tiu ka¡ a¦ia¡ ¦oko¡ pcr spccia¦a cn-murc ¦okita
aparato. kiu mcm notas ¦a daton ka¡ horon Tic¦ c¦¦as scii. kc ¦a .ardisto pasis ¡c ¦a ˆ.usta horo ka¡
vcrc cstis tic. kic ¦i dcvis Tio uzi.as ˆcctc por kontro¦o kontra˘ u ta¡ro”
`i¦an rcp¦cni.is sian tason pcr kato
“La¦oro kic¦ Sckuriks-.ardisto havas mu¦ta¡n ¦ona¡n flanko¡n.” ¦i da˘ uri.is “
ˆ
Gi cstas ¦onc pa.ata.
ˆcar ¦a u¦o¡ cn tiu firmao ncniam trovas tiom da homo¡. kiom i¦i ¦czonas. mi nc scias. kia¦. c¦¦c ˆcar
mu¦ta¡ ima.as. kc cstas danˆ.crc Anta˘ u kvar ta.o¡ i¦i tc¦ctonis a¦ mi por dcmandi. ˆcu mi akccptus
rc¦a¦ori por i¦i L¦¦c tio ri¦atas a¦ ¦a kunvcno dc ¦a ˆstatcstro¡ Lstu kic¦ a¡n. mi rcspondis ncc `un
mi tcrias. ka¡ mia¡ ncrvo¡ ¦czonas tcmpon scn¦a¦oran Lo. likardo. vcrˆsa¡nc vi riccvos ¦a ¦a¦oron.
sc vi iros prczcnti vin. ˆcctc sc mi a¦donos prczcnt-¦ctcron dirantan. kc mi konas vin. ka¡ kc vi cstas
tutc fidinda \i vidos. tiu ¦a¦oro cnhavas ncniun pro¦¦cmon Lank’a¦ ¦a unitormo ¦a homo¡ ¦asas
14
vin trankvi¦a l¦i ˆ.cncra¦c opinias. kc vi cstas po¦icano”
¨
“Scd mi cstas a¦i¦andano ka¡ nc havas ¦a¦orpcrmcson.” kriis likardo. tortc tcnanta sin ¡c ¦a ¦asta
motivo. kiu pravi.us ¦ian rituzon ¦a¦ori
“Tio nc cstas pro¦¦cmo.” trankvi¦c rcspondis ¦a ˆciam praktika Iatarina. ka¡ ˆsi ma¦tcrmis sian
sakon
“1cn.” ˆsi diris. c¦tirantc ofic-aspckta¡n papcro¡n “`i ¦czonas nur vian toton La cctcron mi mcm
aranˆ.os Ccrtc troviˆ.as skri¦maˆsino ˆci tic. ˆcu nc´”
“Scd Iic¦ c¦¦as´” likardo miris
“`u. anka˘ u mi cstas ckstcr¦andanino 1am pasint¡arc mi vcnis ˆci ticn somcrc. ka¡ mi dcmandis
cn ¦a konccrna oficc¡o. ˆcu c¦¦as portcmpc ¦a¦ori `i riccvis trimonatan ¦a¦orpcrmcson Lum mi
cstis tic. ¦a tunkciu¦on oni vokis a¦i¦okcn `i uti¦i.is ¦ian du-minutan torcston por a¦-mi-i.i kc¦ka¡n
c¦ tiu¡ dokumcnto¡ l¦i ˆciam povas uti¦i. ˆcu nc´ Iiu scias. kiam simi¦aˆ¡o¡ povas hc¦pi´ Iapti tia¡n
okazo¡n. kiam ¦a sorto i¦in prczcntas. ¡cn mia principo Iaktc. mi pravis
ˆ
Ci-¡arc. ¦a ˆstato dccidis nc
p¦u havi.i portcmpan ¦a¦orpcrmcson a¦ ckstcr¦anda¡ studcnto¡. pro ¦a cn¦anda scn¦a¦orcco”
“Scd ¦a stampo ka¡ ¦a”
“Lasu min tari `i konas ¦a ncccsa¡n mctodo¡n Stampon mi taci¦c transi.os dc unu dokumcnto
a¦ a¦ia pcr rimcdo mia. c.c simp¦a. kiu miri.os vin. kiam vi vidos min tari Lstos taci¦c. ˆcio. kion
15
mi ¦czonas ¡am troviˆ.as cn ˆci tiu kuirc¡o `i tion konstatis trascrˆcantc por prcti.i ¦a katon Ia¡ ¦a
su¦skri¦o¡n mi rctaros pcrtcktc `i cstas taku¦ino pri ma¦vcra¡ dokumcnto¡
ˆ
Cu vi havas toton´”
“`c”
“Lo. iru tu¡”
“Scd sc vi diras. kc oni dccidis nc havi.i ¦a¦orpcrmcson a¦ ckstcr¦anda¡ ¡unu¦o¡. via dokumcnto.
cˆc sc pcrtckta. va¦oros ncnion'”
“\i nc ¦onc atcntis min' `i paro¦is nur pri studcnto¡ \i nc cstos studcnto \i cstos ¡una
ckstcr¦andano. kiu vivas ˆci-¦andc ¡am dc ¡aro¡ kun sia¡ .cpatro¡. ka¡ vo¦as ˆsanˆ.i ¦a ¦a¦oron. ˆcar ¦i ck
dc ¦a intanaˆ.o dcziras tariˆ.i .ardisto La takto. kc vi pcrtcktc paro¦as ¦a ¦in.von. hc¦pos i¦in krcdi
ˆcion ˆci lapidc scii.u a¦ mi via¡n naskiˆ.-daton ka¡ ¦okon. ka¡ nu. ni vidu. kiu¡n intormo¡n i¦i vo¦as
lost tio. vi tu¡ iru toti.i vin”
S
Lstis ¦a unua noktc Ln sia .ardista unitormo. likardo scntis sin stran.a. kvaza˘ u ¦i tcatrus. ka¡
kvaza˘ u. pro nckomprcnc¦¦a kia¦o. ¦i akccptis ro¦on. kiu tutc nc ta˘ u.as a¦ ¦i
\crdirc. kiam ¦i dccidis proponi sin a¦ Sckuriks — ˆcar ¦i nc p¦u c¦tcnis ¦a kunan insiston dc `i¦an
ka¡ Iatarina — ¦i cstis ccrta. kc tiu firmao ma¦akccptos ¦in Lia tro ¡una aˆ.o. ¦ia timcma aspckto.
¦ia vidc¦¦a manko dc praktika¡ kapa¦¦o¡ c¦¦i.os tu¡ konstati — ¦i opiniis — kc ¦i nc ta˘ u.as por tia
a¦t-rcspondcca okupo
16
Scd tic¦ nc cstis La oficisto apcna˘ u ri.ardis ¦in Sckuriks ¦czonis .ardisto¡n. .ardisto prczcntiˆ.is.
homo ¡una. sana. sufiˆcc a¦ta. norma¦c torta. kion p¦i vi dczirus´ Iromc. ¦ctcro dc cks.ardisto. kiu
ˆciam ¦a¦oris p¦c¡ kontcnti.c. varmc priskri¦is ¦a ¦ona¡n cco¡n dc ˆci tiu novu¦o `i proponas tian
pa.on. vi taros tion ka¡ tion ˆci. ˆcu vi povas komcnci ¡am ˆci-noktc´ `u ¦onc. pcrtcktc. mankis a¦ ni
unu .ardisto ka¡ ncccsus dcvi.i a¦ia¡n ¦on.i.i sia¡n ¦a¦orhoro¡n. kion i¦i nc ˆsatas. nck ni. cctcrc. ˆcar
ni tiam dcvas pa.i p¦i La atcro cstis rapidc aranˆ.ita Anta˘ u o¦ ¦i havis ¦a tcmpon konsciiˆ.i. kio
okazas. likardo rctrovis sin kun unitormo ka¡ prcciza¡ indikaˆ¡o¡ pri tio. kion ¦i taru ˆci-noktc
Iaktc. ¦a ¦a¦oro nc cstis vcrc ma¦p¦aˆca `a¦ˆs¦osi pordo¡n. rcˆs¦osi i¦in. promcni sur strato¡ scnhoma¡
su¦ ¦a amika ri.ardo dc patrincca ¦uno. rccniri domon. si.ni sian pason ˆcc ¦a tiucc¦a surmura aparato.
ncnio c¦ ˆcio ˆci cstis tcrura L¦¦c Iatarina ka¡ `i¦an pravis L¦¦c tiu ¦a¦oro cstis ¦a p¦c¡ ¦ona manicro
pa.i a¦ si rcvcturon hc¡mcn. a˘ u cˆc — kiu scias´ — p¦uan tcrian rcstadon cn a¦ia ankora˘ u nckonata
¦ando. kicn Iatarina akccptus sckvi ¦in likardo komcnds konsidcri ¦a vivon kun p¦i trankvi¦a
fi¦ozofio
Li ri.ardis ¦a papcron. kiu cnhavis ¦a sinsckvon dc ¦ia¡ tasko¡ “Nun al Plinov.” ¦i ¦c.is l¦inov
cstis ˆciovcndc¡o. .randc.a mi¦taka ma.azcno. kic c¦¦as aˆccti ion a¡n likardo dcvis pasi ¦a˘ u difinita
vo¡iro sur ˆciu ctaˆ.o ka¡ cn divcrsa¡ ¦oko¡ marki sian ˆcccston pcr ¦a horskri¦a aparato
Lstis prccizi.itc a¦ ¦i. kc ¦a kontro¦on ¦i dcvas tari cn ma¦¦umo. kun nur poˆs¦ampo. por tu¡ povi vidi
ta¡ron komcnciˆ.antan Lstis stran.c trapasi tiu¡n vasta¡n ctaˆ.o¡n noktc. cn ma¦¦umo. scn rcnkonti
17
iun a¡n. dum ta.c homo¡ ˆci tic mu¦tc.as
A¦vcnantc sur ¦a kvinan ctaˆ.on. ¦a ¡unu¦o a˘ udis ¦ruon. kiu nc apcris tutc norma¦a Li ma¦¦umi.is
sian poˆs¦ampon ka¡ staris scnmova. provantc komprcni. pri kio tcmas 1cs. ¦i nc misa˘ udis. nc cstis
¦udo dc ¦ia ima.o. scd rca¦a ¦ruo. ka¡ supcr ¦a ¦oko. c¦ kic ¦a sono vcnis. vidc¦¦is ma¦torta ¦umo tic
iu uzis poˆs¦ampon
likardo scntis sian koron ¦ati kun nckutima torto l¦c¡ si¦cntc ¦i proksimiˆ.is. sin.ardc. ma¦rapidc.
por nc riski koni.i sian vcnon pcr tuˆsa cktuˆso a¦ io ncvidc¦¦a Li vidis ¦a om¦ron dc homo. kiu taris
¦on cn p¦c¡ kaˆsa. ˆstc¦a manicro Li cktimis
Samc scn¦ruc. kic¦ ¦i vcnis. ¦i paˆsis rccn ka¡ iris a¦ ¦a su¦a ctaˆ.o. kic ¦i povis ncˆ.cnatc tc¦ctoni Li
¡a sciis. kc `i¦an ka¡ Iatarina troviˆ.as cn proksima rcstoracio-dancc¡o lor kuraˆ.i.i ¦in. anta˘ u ¦ia
timp¦cna toriro a¦ ¦a nokta ¦a¦oro. i¦i diris a¦ ¦i. kc i¦i cstos tic. mczc dc ¦a ur¦oparto. kiun ¦i dcvas
prizor.i. ka¡ tic rcstos ma¦truc post noktomczo
“`i¦an´ Lank’a¦ Lio vi ankora˘ u ˆcccstas'”
“Iio okazas´ \i sonas. kvaza˘ u vi ˆ¡us ckvidis ¦a dia¦¦on”
“A˘ usku¦tu. `i¦an. vi dcvas hc¦pi min `i timas `i cstas cn l¦inov Iiam mi a¦vcnis a¦ ¦a kvina
ctaˆ.o. mi a˘ udis ncnorma¦an ¦ruon lostc. mi proksimiˆ.is ka¡ vidis `i vidis nur om¦ron. scd nc
povas csti du¦o Lstas homo tic. kiu kaˆsc taras ion L¦¦c ¦i ˆstc¦as. c¦¦c Iic¦ mi povus scii´ Lc¦pu
min. `i¦an. kion mi taru´”
18
“Arcstu ¦in Ccrtc. sc ¦i ¦a¦oras cn scnhoma ma.azcno ˆcc tia ¦umo. ¦i taras ion. kion ¦i nc ra¡tas
tari Sc ¦i cstus tic ra¡tc. Sckuriks anta˘ uintormus vin lru ¦in arcsti'”
“Arcsti' `i. arcsti homon' Iic¦ oni taras´ `i ncniam kapa¦¦us”
“likardo. nc intanu. vi cstas viro a˘ u kio´ Lstas p¦c¡ simp¦c laˆsu. unuc scn¦ruc. ˆ.is p¦c¡ proksimc
a¦ ¦i. ka¡ postc rapidc anta˘ ucn kun ¦a ¦umo dc via poˆs¦ampo a¦ ¦i dircktita tiamanicrc. kc ˆ.i i.u ¦in
scnvida Tiam vi diru pcr a˘ utoritata voˆco Iion vi taras ˆci tic´ `i arcstas vin”
“Scd sc ¦i havas armi¦on. c¦¦c ¦i morti.os min'”

ˆ
Cu Sckuriks nc donis a¦ vi prccizi.o¡n. kic¦ a.i cn tia okazo´”
“1cs. scd tiu u¦o paro¦is tic¦ rapidc ka¡ vorti.is a¦ mi tiom da dcta¦o¡ pri tiom da atcro¡ samtcmpc.
kc mi nc kapa¦¦as mcmori Iaktc. mi nc vcrc a˘ usku¦tis `in timi.is ¦a takto. kc. kontra˘ u mia
atcndo. i¦i akccptas min”

ˆ
Cu vi mcm nc havas armi¦on´”
“1cs. i¦i donis a¦ mi Scd mi nc scias. kic¦ uzi ˆ.in. ka¡. sc mi ¦onc mcmoras. mi praktikc nc ra¡tas
ˆ.in uti¦i.i L¦¦c cˆc cstas ncnio cn ˆ.i. mi nc ri.ardis Tiu¡ atcro¡ timi.as min”
“`u. c¦prcnu vian armi¦on Tcnu ˆ.in dckstramanc A¦proksimiˆ.u kic¦ mi diris Ia¡ kiam vi cstos
tutc proksimc. dircktu ¦a poˆs¦ampan ¦umon a¦ ¦ia¡ oku¦o¡ dirantc mi cstas armita. vi nc povas c¦savi
vin. mia¡ kunu¦o¡ vin o¦scrvas”
“Iunu¦o¡'
ˆ
Cu vi akccptas vcni min hc¦pi´”
19
“`c. nc. tio nc cstas ncccsa Liru tion nur por timi.i ¦in Li nc povas scii. ˆcu vi diras ¦a vcron
a˘ u nc. scd cˆc sc ¦i iom du¦os. ¦i nc riskos sian vivon pro c¦¦a mis-idco Iuraˆ.on. likardo. mi cstas
ccrta. kc vian dcvon vi ¦onc.c taros”
“Klik” a˘ udi.is ¦a tc¦ctona aparato `i¦an nc ¦asis a¦ likardo ¦a tcmpon rcspondi
lcirantc suprcn. ¦a ¡una .ardisto cspcris. kc ¦a kaˆs-a.anto cstos tor Iaktc. tiu cstis toriranta
poˆs¦ampo ctc ¦umi.is vo¡on. kiun om¦ro sckvis sin.ardc Li cc¦is ¦a ¦okon. kic staris likardo. por
ma¦suprcniri ¦a˘ u tiu sama ˆstuparo. kiun ¦a kna¦o ˆ¡us uzis `a¦varma pro timo. ¦a kna¦o kapa¦¦is
tari ncniun movon Li nur staris tic. kun ¦uˆso ma¦tcrmita. koro ¦atanta. ka¡ pcnso¡ disflu.anta¡ cn
ncaranˆ.c¦¦a ma¦ordo
Tamcn finfinc unu idco sukccsis c¦tiri sin k¦ara supcr ¦a pcnsa scnordo “Mi devas lumigi la
poˆslampon kaj direkti ˆgin al liaj okuloj.”
\c' Anta˘ u o¦ likardo taris ¦a ncccsan movcton. ¦in trafis ¦a ¦umo dc ¦a a¦ia poˆs¦ampu¦o. kiu tu¡
diris pcr voˆco p¦cna ¡c danˆ.cra a˘ utoritato
“Iiu vi cstas´ Iion vi taras ˆci tic´”
`ur tiam likardo ¦umi.is sian ¦ampon La a¦ia surhavis ¦a saman unitormon kic¦ ¦i' Sckuriks-u¦o'
“`i arcstas vin'” tiu diris Li cstis iom ma¦p¦i a¦ta o¦ likardo ka¡ korpc nc p¦i torta. scd ¦i havis
tian naturan a˘ utoritaton. kc nia amiko tutc ccrtc nc povus supcrtorti ¦in La idco ¦in a¦¦ati. a˘ u
simp¦c diri ion. cˆc nc trapasis ¦a kapon rikardan
20
“Lcvu ¦a mano¡n'” ¦a a¦ia diris Ia¡ dum likardo. kic¦ fi¦cto taranta. kion ¦a patro diris. cˆc nc
pridu¦antc tics pravccon. a¦ti.is sian man-paron. ¦a u¦o rapidmovc prcnis ¦a armi¦on dc ¦a kna¦o
“`a¦suprcn'” Li p¦u diris. si.nantc pcr ¦a armi¦o. kc ˆcia rituzo havus danˆ.cra¡n sckvo¡n
ˆ
Safidc. likardo ¦asis ¦a unitormu¦on konduki ¦in a¦ ¦a su¦tcra parto dc ¦a konstruaˆ¡o
“`un mi vokos ¦a po¦icon.” ¦a u¦o diris kun stran.a. supcrcca ridcto “l¦in intcrcsos ckscii. kion
vi. kic¦ ma¦vcra .ardisto. p¦anis tari ˆci tic”
La u¦o c¦iris ka¡ ˆs¦osis ¦a pordon So¦a. ¦a kna¦o scntis tortan cmon p¦ori. scd apcna˘ u ma¦sckiˆ.is
¦ia¡ oku¦o¡ la¦. ncniu p¦oro vcnis
9
Lum likardo tic¦ ¦c¦c ro¦is kic¦ arcstanto. dis-opinio¡ nc trc amikc csprimiˆ.is cn ¦a tu¡ apuda
dancc¡o
“lcstu ˆci tic. sc vi vo¦as. scd mi nc ¦asos ¦in so¦a kontra˘ u ˆstc¦isto c¦¦c danˆ.cra.” Iatarina diris
dccidp¦cnc
`i¦an nc tu¡ rcspondis Li nc ˆ.ustc komprcnis kia¦. scd tiu idco nc p¦aˆcis a¦ ¦i Iinc. ¦i c¦i.is
kc¦ka¡n vorto¡n. kiu¡n ¦i kvaza˘ u prcnis c¦ ¦a ¦uˆso dc Sandro. ¦a amiko matcnc rcnkontita
“Sc ni konstantc kuros hc¦pi ¦in ˆcc ¦a p¦c¡ simp¦a pro¦¦cmo. ¦i ncniam tariˆ.os vcra viro. ¦i rcstos
p¦orcma intancto. cˆc sc ¦i cstas korpc p¦i torta o¦ mu¦ta¡. pcrtcktc kapa¦¦a sin dctcndi”
21
Scd Iatarina nur ¦cvis ¦a ˆsu¦tro¡n
“`i iras.” ˆsi diris “Iaru ¦a˘ u via p¦aˆco”
`i¦an nur povis iri kun ˆsi
“Lstas ¦a tu¡ apuda konstruaˆ¡o.” ˆsi p¦uparo¦is “`c povus csti p¦i proksimc”
lost kc¦ka¡ momcnto¡ i¦i ¦a˘ uiris ¦a muron dc l¦inov
“Lc¦p'” sonis voˆco dc ic su¦c. ka¡ a˘ udiˆ.is ¦ruo. kvaza˘ u iu ¦atus ion
“Lstas likardo'” Iatarina diris “Iic¦ ni povas´”
“\cnu.” `i¦an rcspondis ckkurantc. “mi mcmoras. kiun pordon uzas ¦a Sckuriks-.ardisto¡ Anka˘ u
mi iam sekuriksis ˆci tic Ccrtc ˆ.i cstos ma¦ˆs¦osita 1cn. ni a¦vcnas”
Scd iom anta˘ u o¦ ¦i cktuˆsis ¦a pordon. ˆci-¦asta ma¦tcrmiˆ.is mcm. `i¦an mirc konstatis. kc c¦paˆsas
u¦o vcstita pcr Sckuriks-unitormo. ka¡ kc tiu u¦o havas vizaˆ.on. kiun. totc. ¦a po¦ico vastc diskoni.is
tcroristo. kiu rcspondccas pri ¦a morto dc p¦ura¡ dcko¡ da homo¡ pro cksp¦odo. kiun ¦i okazi.is
ta.mczc. anta˘ u kc¦ka¡ scma¡no¡. cn ¦oko p¦cna ¡c prctcrpasanto¡
Li provis kapti ¦in. scd ¦a a¦ia scndis a¦ ¦i ¦aton tic¦ tortan. kc `i¦an ta¦is sur ¦a trotuaron La
¡unu¦o tamcn nc pcrdis tcmpon Ic¦ka¡ momcntcto¡ sufiˆcis. por kc ¦i rcstari.u sin ka¡ ckkuru post
¦a tcroristo
22
10
Iatarina. dumc. pasis cn ¦a ˆciovcndc¡on
ˆ
Si sukccsis tari ¦umon ka¡ dircktis sin ¦a˘ u ¦a sono¡ a¦
¦a ma¦supra ¦oko. kic likardo cstis cnˆs¦osita Ic¦iˆcc. ¦a ˆs¦osi¦o cstis cn ¦a pordo Tiun ˆsi do taci¦c
ma¦tcrmis
“Iatarina'”
Li ˆ¡ctis sin a¦ ˆsi. cktcnis ˆsin cn sia¡ ¦rako¡
ˆ
Gis kiso ¦i nc kuraˆ.is iri. kvankam ¦i tortc cmis
“lakontu' Iio okazis´”
Am¦a˘ u intormis ¦a a¦ian pri ¦a ˆ¡usa¡ okazaˆ¡o¡
“Scd ¦i cstas Sckuriks-.ardisto'”
“Tutc nc' \cra .ardisto tic¦ nc a.us Iiam ¦i ta¦i.is `i¦an. cstis k¦arc. kc ¦i vo¦as p¦c¡ rapidc
torkuri Loncstu¦o nc tarus simi¦c Li sukccsis havi.i a¦ si unitormon. ˆ.ustc ˆcar ¦i anta˘ uvidis ¦a
riskon rcnkonti iun kic¦ vin Li sciis. kc tio csti.os hczitmomcnton. kiun ¦i povos sukccsc uzi Scd ni
nc pcrdu tcmpon Tiu u¦o cstas danˆ.cra
ˆ
Sa¡nas a¦ mi. kc mi ¡am vidis ¦ian vizaˆ.on la¦ ˆ.i c¦vokas
ion morti.an Iic ¦i cstis´ Iion ¦i taris´ `i iru tu¡ kontro¦i”
likardo ¦onc mcmoris ¦a ¦okon. kic troviˆ.is ¦a om¦ro. kiam ¦i ma¦kovris ¦a u¦on l¦i ticn iris
“li.ardu. tio tiu atcro. kiun ¦i fiksis su¦ ¦a montrota¦¦o tic ˆci
ˆ
Cu tio nc cstas `i mcmoras.
kia¦ ¦ia vizaˆ.o ˆsa¡nis konata' Lstas unu c¦ tiu¡ tcroristo¡. kiu¡n ¦a po¦ico scrˆcas Ioto¡ dc ¦i apcris
ˆcic cn ¦a ¦ando
ˆ
Cu vi nc vidis´ Ln ¦a stacidomo i¦i cstas sur ˆciu muro. kun indiko. kc sc iu povas
23
doni a¦ ¦a po¦ico intormon. kondukantan a¦ trovo. ¦i riccvos mi-nc-mcmoras-kiom da mono `i tu¡
tc¦ctonu a¦ ¦a po¦ico”
“Iatarina. mi pctc.as vin. tion nc taru'”
La sono dc ¦a rikarda voˆco miri.is ¦a kna¦inon. tic¦ timp¦cna ˆ.i cstis
“Scd ni nc povas ¦asi ˆci tion kia¦ nc tc¦ctoni´”
“`ia ¦a¦orpcrmcso'
ˆ
Gi cstas ma¦vcra' Sc ¦a po¦ico csp¦oros. pridcmandos min. ˆ.i ccrtc kontro¦os
ka¡”
“l¦i tion nc rimarkos. a˘ u nc konsidcros”
“`i timas `i prczcntis min a¦ ¦a po¦ico. kiam 1anˆc¡o ˆstc¦is mian monon ka¡ mian vctur¦i¦cton
l¦i do ¡am scias pri mi”
“Tio cstas tutc a¦ia atcro l¦i nc”
“1c ¦a nomo dc Lio. mi pctc.as vin. Iatarina. ¦asu min ckstcr tiu atcro”
“`u. mi provos nc cnmiksi vin. scd ni havas rcspondccon anta˘ u ¦a mu¦ta¡ pcrsono¡. kiu¡n tiu aˆ¡o
povas morti.i
ˆ
Ciaokazc. vi dcvas tu¡ intormi ¦a ccntran oficc¡on dc Sckuriks \i nc povas ˆsa¡ni.i.
kc okazis ncnio”
likardo trcmis tutkorpc Li kapa¦¦is diri nur
“Tcrurc. tcrurc'”
Ia¡ post momcntcto
24

ˆ
Cu mi dcvos diri ¦a vcron´ Ic mi nc dctcndis min´ Ic mi ¦in ¦asis cnˆs¦osi min ic su¦tcrc´ `i
tu¡ pcrdos mian ¦a¦oron'”
“`u. ¦a vcron ni povas aranˆ.i `i povas diri. kc vi provis kapti ¦in. scd kc ¦i sukccsis sin kaˆsi cn
¦a ma.azcno. ka¡ postc torkuri. scd kc. vidantc ¦a ¦okon. kic ¦i kaˆstaris ion. vi iris kontro¦i ka¡ trovis
ˆci tiun aˆ¡on”
“\i pravas `i cstas mortc tima. scd mi komprcnas. kc ncnion a¦ian mi povas tari `i iros
tc¦ctoni
ˆ
Cu vi ¦onvo¦as vcni kun mi´ \ia apudstaro cstas c.c ncccsa”
11
`i¦an apcna˘ u komcncis postkuri ¦a tcroriston. ¡am oni atakis ¦in dc ma¦anta˘ uc La postkurato ¡a
nc ¦a¦oris so¦a Lu kunu¦o¡ atcndis ¦in ckstcrc l¦ia tasko cstis kontro¦i ¦a divcrsa¡n pordo¡n dc ¦a
ˆciovcndc¡o. por ¦a okazo. sc iu c¦ tics .ravu¦o¡ vcnus ka¡ pcr ˆs¦osi¦o cnirus tra unu c¦ i¦i
ˆ
Car ¦a ma.azcno cstis .randc.a ka¡ havis cnirc¡o¡n ˆcc kvar strato¡. i¦i dcvis konstantc rondpaˆsi
ˆ.in l¦i konis ¦a horo¡n dc ¦a Sckuriksvo¡iro ka¡ ¦a˘ u i¦ia p¦ano ¦a ˆccto dcvis cniri ¦a konstruaˆ¡on post
paso dc ¦a .ardisto l¦i komprcnc¦¦c nc povis scii. kc ˆci-noktc ¦a .ardisto cstas komcncanto. homo nc
trc praktika. kiu nc povis nc ma¦trui cn sia rondirado Iiam likardo cniris. am¦a˘ u kunu¦o¡ troviˆ.is
ˆcc ¦a a¦ia flanko dc ¦a .randa ma.azcno. tic¦ kc i¦i nc povis vidi ¦in. scd i¦i trankvi¦paˆsc a¦vcnis a¦ ¦a
flanko. kic i¦ia ˆccto cniris. ˆ.ustatcmpc por mirc konstati. kc tiu kurc toriras ka¡ kc iu cksckvas ¦in
25
l¦ia intcrvcno cstis rapida ka¡ trata lost kc¦ka¡ momcnto¡. `i¦an kuˆsis sur ¦a trotuaro. scnkonscia
ka¡ kun vidc¦¦a¡ ¦atmarko¡
12
“`i havas idcon.” Iatarina diris “L¦¦c ˆ.i c¦¦i.os a¦ vi ri¦ati p¦i ma¦truc kun ¦a po¦ico A˘ u c¦¦c
cˆc tutc nc”
ˆ
Ci-¦astan parton ˆsi nc krcdis. scd. ¦a˘ u ˆsia opinio. nc .ravis ma¦vcri. sc tio povis rcmcti
iom da trankvi¦o cn ¦a koron dc ¦a trcmanta kna¦o
“ldcon. ˆcu´ Iiun´'”
“\i iru da˘ uri.i vian .ardistan kontro¦-iron `i tc¦ctonos a¦ Sckuriks. kc vi c¦iris por postkuri
tcroriston. scd vi komprcnis. kc vi nc havas ˆsancon ¦in trafi Tiam vi vidis min. kiun vi konas ka¡
fidas. ka¡ pctis min tc¦ctoni a¦ Sckuriks ka¡ a¦ ¦a po¦ico. rcstantc ˆci tic por montri. kic troviˆ.as tiu
suspcktinda atcro Lumc vi da˘ uri.as vian noktan .ardo-iron. pri kiu vi nun kontra˘ uvo¦c ma¦truis
Tic¦ i¦i ri¦atos nur kun mi. ka¡ p¦c¡ a¦tc cstimos vin post tia avcnturo. via unua pcnso ¡a cstis nur
via rcspondcco dc Sckuriks-.ardisto”
“La˘ uri.i. mi. nun. post ˆcio ˆci. ˆcu´ Scd mi apcna˘ u kapa¦¦as pcnsi'”
“Lcs p¦i ¦onc' `c pcnsu `ur rcprcnu vian papcron kun ¦a indiko dc ¦a sinsckva¡ tasko¡. iru a¦
¦a domo. kic vi dcvas iri post l¦inov. ka¡ da˘ uri.u p¦u”
“A¦mcna˘ u tic¦ mi nc dcvos mcm tc¦ctoni a¦ Sckuriks a˘ u a¦ ¦a po¦ico' Lankon. Iatarina. ˆsa¡nas a¦
mi. kc via idco cstas ¦ona
ˆ
Cu vi tic¦ ˆciam pravas´”
26
“L¦¦c nc tutc ˆciam. scd ottc. kara. p¦c¡ ottc”
Lum likardo paˆsis tor. scnpczi.ita pro ¦a c¦¦o nc tc¦ctoni mcm a¦ tiu¡ timi.a¡ oficc¡o¡. ¦a vorto
“kara” p¦aˆcc rcsonis cn ¦ia¡ orc¦o¡
13
So¦a cn ¦a vastc.a ma.azcno. Iatarina dccidis nc tc¦ctoni tu¡ Tiu¡ tcroristo¡ tutc ccrtc vo¦as.
kc ¦a cksp¦odo okazu iam dumta.c. kiam cstos mu¦tc.a¡ homo¡ cn ¦a proksimaˆ¡o Tion i¦i taris ¡am
duto¡c. tion i¦i ccrtc rcc taras Sckvc. nc cstas urˆ.c intormi ¦a po¦icon a˘ u ¦a Sckuriksan ccntran
oficc¡on 1u p¦i ma¦truc i¦i ckscios pri ¦a atcro. dcs p¦i ¦on.c i¦i ¦asos likardon trankvi¦a Ia¡ ¦a
komtorton dc tiu aminda ˆsafido oni p¦c¡ scriozc atcntu
Samtcmpc. disa¡ scnto¡ intcr¦atiˆ.is cn ¦a koro dc likardo. dum ¦i paˆsis dc konstruaˆ¡o a¦ konstruaˆ¡o
¦a˘ u ¦a papcro. sur kiu priskri¦iˆ.is ¦a sinsckvo dc ¦ia¡ nokta¡ tasko¡ “Espereble ˆsi atendas anta˘ u ol
voki la policon”. ¦i pcnsis. timantc ¦a momcnton troviˆ.i vid-a¦-vidc dc po¦icano. kiun c¦¦c intcrcsos
¦ia ¦a¦orpcrmcso Scd ¦a kontra˘ ua pcnso ¦in okupis samc “Nun, tiu aminda kuraˆgulino troviˆgas
tute sola en tiu danˆgera loko, kie eksplodo riskas okazi de minuto al minuto. Espereble ˆsi
vokos la policon tuj, por ke ili rapide liberigu ˆsin de tiu plej timinda danˆgero.”
Anka˘ u sur a¦ia kampo ¦a kna¦o havis scnto¡n rcciprokc kontra˘ udira¡n “Kial mi faras ˆci tiun
rondiradon? Kial mi ne malaperas tuj? Mi povus reiri hejmen petveture. Tiel la polico ne
27
scius pri mia nevera laborpermeso. Kompreneble mi ne ricevus la monon de Sekuriks, sed
kiom valoras mono, se oni ekscios, ke ˆgi estis ricevita per nehonesta rimedo? Jes, sed petveturi
estas riska afero. Oni povas atendi dum horoj, kaj neniu a˘ uto haltas. Kaj cetere mi malˆsatas
peti, mi neniam petveturis, mi ne estas tia homo, kiu sukcesas en similaj aferoj. Kaj krome
la pago de Sekuriks estas grava. Valoras atendi ˆgin. Ne, ne. Mi ne foriru. Mi faru mian
laboron plej zorgeme. Cetere, se mi malaperus, mi perdus Katarinan.”
La pcnso pri Iatarina rcdonis a¦ ¦i kuraˆ.on La ¦a¦orpcrmcsa pro¦¦cmo iˆ.is cta. cta Ia¡ cˆc sc ¦a
po¦ico ma¦kovros ¦ian fi-a.on. cˆc sc oni cnˆs¦osos ¦in cn ma¦¦i¦crc¡o. Iatarina vcnos viziti ¦in. a¦porti
a¦ ¦i oranˆ.o¡n
Ia¡ post tiu pcnso. kiu i.is ¦in ridcti. tcruro rcc kaptis ¦in Scd kion tari´ Iiam oni scntas sin
scnpova. oni turnas sin a¦ Lio “Lio. Lio mia.” ¦i ma¦¦a˘ utis. “mi pctc.as vin. taru. kc Iatarina tu¡
voku ¦a po¦icon. kc tiu cksp¦odaˆ¡o nc cktunkciu. dum ˆsi troviˆ.as tic scndctcndc”
Tic¦ p¦u iris likardo. kaptata ¡cn dc timo. ¡cn dc cspcro. ¡cn rcc timc trcmanta. ¡cn rcpcnsanta
pri sia amo Lancis ¦a scnto¡ cn ¦i dancon p¦c¡ ottc nc p¦aˆcan Ia¡ ¦i paˆsis p¦u ka¡ p¦u su¦ ¦a ¦uno
1!
Sur ¦a strato¡ scnhoma¡ ¡c tiu nokta horo. taksio. rcvcnanta dc ma¦proksima vcturado. su¦itc
ha¦tis Sur ¦a trotuaro ¡a kuˆsis ¡una viro. ˆsa¡nc ma¦¦ontarta La ˆsotoro c¦a˘ utiˆ.is. iris a¦ ¦a kuˆsanta
homo
28
“Latita' \idc¦¦c tiu cstis atakita ka¡ ¦atita' Li cstas scnkonscia. scd ¦i vivas”
La ˆsotoro rondri.ardis. cspcrantc vidi iun. kiu povus hc¦pi `a¦p¦aˆcis a¦ ¦i ¦asi ¦a ¡unu¦on so¦a
surtrotuarc. dum ¦i iras tc¦ctoni a¦ ¦a po¦ico Scd ¦a strato cstis p¦u scnhoma
Ic¦iˆcc. tc¦ctono troviˆ.is nc trc ma¦proksimc lost nc¦on.c. ¦a po¦ico cstis intormita l¦u pasis
kc¦ka¡ minuto¡ ka¡ ¡cn po¦ica a˘ uto. kun turniˆ.anta ¦umo sur ˆ.i. rapidc.c a¦vcnis a¦ ¦a ¦oko. kic ¦a
taksiˆsotoro atcndis
`i¦an cstis c¦iˆ.anta c¦ sia nckonscia stato Li sukccsis sidi.i sin
“`cnio scrioza.” diris unu c¦ ¦a du ˆ¡us a¦vcninta¡ po¦icisto¡. post rapida kontro¦o “`cnio ˆsa¡nas
rompita l¦i trafis vin nur supraˆ¡c”
“Supraˆ¡c. ˆcu vcrc´” `i¦an rcspondis “La do¦oro. kiun mi scntas. nc ˆsa¡nas a¦ mi supraˆ¡a
ˆ
Sa¡nas.
kvaza˘ u mia kapo ¦a¦da˘ u cksp¦odos”

ˆ
Cu vi scntas vin kapa¦¦a rakonti. kio okazis´”
“`u. mi provis ha¦ti.i tiun tcroriston. ¦i ˆ¡ctis min tcrcn. mi tamcn tu¡ rcstariˆ.is. kuris post ¦i.
scd tiam a¦ia¡ atakis min dc ma¦anta˘ uc. mi nc vidis i¦in. cˆc nc scias. kiom da i¦i cstis Trc rapidc i¦i
havi.is a¦ mi ¦aton. c.c do¦ori.an — cˆc sc ¦a˘ u kc¦ka¡ nur supraˆ¡an — kiu ta¦i.is min scnkonscicn”
“Tcroristo. ˆcu´ Iiu´”
“`u. mi nc scias ¦a nomon. scd ¦ia toto troviˆ.as ˆcic cn ¦a ur¦o. cn ¦a tuta ¦ando. taktc lo¦ico
scrˆcas ¦in”
29

ˆ
Cu vi cstas ccrta´ Iic vi provis ha¦ti.i ¦in´”
“`i c¦¦c nc cstus ccrta. sc mi nur vidus ¦in pasi kurc. kiam ¦i c¦iris c¦ ¦a ma.azcno. scd post
¦a ¦ato¡. kiu¡n mi riccvis. nc p¦u cstas du¦o Sc a¦ia¡ fiu¦o¡ havus simi¦an vizaˆ.on. cstus vcrc p¦c¡
miri.c”
“Li c¦iris c¦ ma.azcno. vi diris L¦ kiu´”
“l¦inov `i cstis tic kun kna¦ino Iiam ni a¦vcnis ˆcc pordo. ¦i c¦iris. prcska˘ u kurc `i tu¡ rckonis
¦in `i provis ¦in ha¦ti.i. scd nc sukccsis. ka¡”
“Iun kna¦ino´ Iic cstas nun tiu kna¦ino´”
“`i nc scias Si c¦¦c cniris ¦a ˆciovcndc¡on `i iris hc¦pi Sckuriks-.ardiston. kiu. ˆsa¡nc. cstis
cnˆs¦osita tic”
“Lnˆs¦osita´ Sckuriks-.ardisto´ Iion vi rakontas´”
La dua po¦icisto trc ma¦¦a˘ utc komunikis sian opinion cn orc¦on dc ¦a unua
“La ¦ato. kiu ¦in trafis. vcrˆsa¡nc ma¦¦oni.is ¦ian kapon”
“`u.” rcparo¦is ¦a unua. “ˆcu vi kapa¦¦as stari´ 1cs´ Lonc' `i iru a¦ l¦inov por vidi. ˆcu c¦¦as i.i
¦a atcron p¦i k¦ara. ka¡ c¦¦c cˆc anka˘ u trovi vian kunu¦inon \cnu kun ni”
1`
Ic¦iˆca troviˆ.i so¦a cn tiu vastc.a ma.azcno. Iatarina promcnis cn ˆ.i. o¦scrvantc. intcrcsiˆ.antc
30
pri tio ka¡ tio ˆci. to¡to¡c cˆc dancantc cn ¦a pasc¡o¡. kiu¡ ta.c ˆciam p¦cnp¦cnis ¡c moviˆ.anto¡. scd kiu¡
aspcktis nckrcdc¦¦c ¦arˆ.a¡ ˆci-noktc pro ¦a scnhomcco
Scd ¡cn ˆsi a˘ udis. kvaza˘ u p¦ura¡ homo¡ cnvcnus
“Milan! Mi forgesis pri Milan!” ˆsi ckpcnsis “Certe li kaptis tiun teroriston kaj ˆcion rakontis
al la polico. Ili do venas por vidi la eksplodaˆon. Kaj mi eˆc ne telefonis al Sekuriks! Tio aperos
suspekta. Mi devas telefoni tuj.”
Ic¦iˆcc. ˆsi rapidc trovis tc¦ctonon. ka¡ post kc¦ka¡ provo¡ sukccsis riccvi komunikiˆ.on kun ¦a ckstcro
“Sckuriks.” diris dormcma voˆco. post kiam ¦a ¦on.a sonorado finfinc ˆccsis
“`i cstas cn l¦inov.” Iatarina diris. “mi tc¦ctonas nomc dc via .ardisto Li trafis tcroriston. kiun
¦a po¦ico scrˆcas. ka¡”
ˆ
Si rakontis ¦a tutan atcron. kun ¦a ˆsanˆ.o¡. kiu¡n ˆsi trovis mctinda¡
“Lonc. mi tu¡ intormos ¦a po¦icon lcstu tic \i ccrtc tu¡ riccvos tics viziton.” ¦a sckuriks-u¦o
finis
La˘ u ¦a ¦ruo¡. Iatarina komprcnis. kc oni scrˆcas ˆsin
ˆ
Si dccidis p¦c¡ diskrctc rciri a¦ ¦a ¦oko. kic ¦a
cksp¦odaˆ¡o troviˆ.is. ka¡ tic ma¦kaˆsi sin
ˆ
Si nun cstis sur ¦a scpa ctaˆ.o. ka¡ ¦a homo¡. kiu¡ cnvcnis ¦a
ˆciovcndc¡on. a˘ udc¦¦c trascrˆcis ctaˆ.on post ctaˆ.o. komcncantc dc ma¦suprc
ˆ
Si rapidc ˆstuparis ˆ.is ¦a
kvina. kic ¦a tcroristo taris sian kaˆsan ¦a¦oron. ka¡ tic ¦onvcni.is ¦a po¦icano¡n. sckvata¡n dc `i¦an.
kics vizaˆ.o montris ¦atsi.no¡n
“Iion vi taras ˆci tic. noktc. cn ˆs¦osita ma.azcno´” suspcktcmc dcmandis unu c¦ ¦a po¦icano¡
31
“`i atcndas vin”
“Iic¦ vi povas atcndi nin´ `i cˆc nc cstis intormita¡ pri via ˆcccsto'”
lrccizc ¡c tiu momcnto ckvivis ¦a portc¦¦a radio-aparato. c¦scnda ka¡ riccva. kiun ¦a a¦ia po¦icano
surhavis La intcrparo¦o nc cstis trc a˘ udc¦¦a por ¦a a¦ia¡ ˆcccstanto¡. scd tu¡ ¦i k¦ari.is
“Oni pctas nin vcni a¦ ¦a kvina ctaˆ.o dc l¦inov Tic atcndas nin kna¦ino. kiu havas ion .ravan
por diri”
“Stran.c. kc nur nun ni iˆ.is intormita¡.” diris ¦a a¦ia
“Lo. vi scias.” Iatarina rcspondis ridctc. “tiu Sckuriks-u¦o ˆsa¡nis tic¦ dormcma. ¦i diris. kc ¦i
scii.os a¦ ¦a po¦ico. scd mi min dcmandis. ˆcu cstas saˆ.c fidi ¦in Tamcn ¦i tiom ripctis “cstas nia
tasko kontakti ¦a po¦icon. nc taru a¦ vi zor.o¡n”. kc mi nc kuraˆ.is mcm voki vian oficc¡on”
“La' Sckuriks' Iomprcnc¦¦c'” ¦a po¦icano¡ p¦i ma¦p¦i samtcmpc diris “Tiu¡ krcdas sin p¦i torta¡
o¦ ¦a vcra po¦ico ka¡ ˆciam vo¦as so¦vi ¦a pro¦¦cmo¡n mcm. cˆc kiam i¦i nc kapa¦¦as Scd diru do a¦
ni. kia¦ vi tc¦ctonis a¦ Sckuriks ka¡ kion vi taras ˆci tic”
lcto¡c. ¦a raporto dc Iatarina nc p¦cnc prczcntis ¦a vcron. scd ˆ.i cstis krcdc¦¦a. ka¡ ˆ.usta pri ¦a
dcta¦o¡. kiu¡ riskus cnhavi .ravc.a¡n sckvo¡n Iiam ˆsi montris ¦a aˆ¡on. kiun ¦a tcroristo fiksis su¦
montrota¦¦o. ¦a po¦ica¡ vizaˆ.o¡ a¦prcnis p¦c¡ scriozan csprimon Tu¡ ¦a po¦iccstro cstis intormita. ka¡
post ncima.c¦¦c ma¦¦on.a da˘ urcto a¦vcnis taku¦o pri cksp¦odaˆ¡o¡ ka¡ suspcktinda¡ o¦¡ckto¡
32
1o

ˆ
Ci tiu cstos taci¦a.” diris a¦ si likardo. cnirantc nc trc .randan ma.azcnon. porscma¡nc tcrmitan
“pro su¦ita torpaso dc ¦a cstro”. ¦a˘ u skri¦aˆ¡o fiksita sur ¦a pordo
Scd apcna˘ u ¦i cstas cn ˆ.i. ¡am ¦in ckkaptas nova timo
ˆ
Sa¡nas. kc io ¦ruas. ka¡ tiu¡ ¦ruo¡ stran.c
simi¦as tiu¡n. kiu¡n ¦i mcm taris. kiam ¦i cstis cnˆs¦osita `c ckzistas tiom da ma¦sama¡ manicro¡
a¦voki hc¦pon'
ˆ
Sranko `uroˆsranko. taktc 1cs. c¦ ˆ.i ¦a ¦at¦ruo¡ vcnas
ˆ
S¦osi¦o troviˆ.as cn ¦a ˆsrankopordo Iun
koro ¦atanta. likardo ma¦ˆs¦osas. ma¦tcrmas ka¡ vidas viron. kics korpo nc povas moviˆ.i pro trc
scriozc tarita ¦i.ado ¦a mano¡ cstas fiksita¡ unu a¦ ¦a a¦ia ˆcc ¦a dorso. ka¡ anka˘ u ¦a ma¦supran parton
dc ¦a kruro¡ oni ¦i.is Tuko sur ¦a ¦uˆso ma¦c¦¦i.as paro¦on. ka¡. miri.c. mankas a¦ ¦a viro panta¦ono
La acro. kiu tratas ¦a nazon dc ¦a kna¦o. tic¦ aˆcc ma¦puras. kc ¦ia unua movo cstas torturni sin
`ur pcr trc ma¦taci¦a kunprcno dc ¦a tuta¡ trovc¦¦a¡ kuraˆ.o ka¡ vo¦torto ¦i sukccsas rcvcni a¦ ¦a viro
ka¡ ¦i¦cri.i ¦in
Iiam tiu ckparo¦as. ¦ia voˆco p¦cnas ¡c ko¦cro
“l¦i o¦ dudck kvar horo¡n'
ˆ
Cu vi povas ima.i´ l¦i o¦ dudck kvar horo¡n mi rcstis cn tiu ¦okaˆco
Scn manˆ.i. scn trinki. scn povi iri ncccsc¡cn Ii' `i tcrmu ¦a pordon lri ¦a puri.o ni aranˆ.os postc
lru a¦ ¦a tcncstrcto ticn. ¦onvo¦u. ka¡ cnvcni.u iom da pura acro L¦tcni tian ma¦purccon mi nc p¦u
povas Ia¡ nun trinki.” ¦i a¦donas. ka¡ ¦i iras prcni por si .randan .¦ason da ¦icro
33
likardo cstis tic¦ trafita dc ¦a ncatcndita trovo. kc ¦i nur ri.ardc.as p¦u. scnvortc. kun ¦a ma¦tcrmita
¦uˆso. kiun ¦i kutimc c¦montras. kiam timo a˘ u nckomprcno torprcnas dc ¦i ˆcian kapa¦¦on tunkcii
“Ii ki kio o okazis a¦ vi´” ¦i finc sukccsas c¦paro¦i
“La tcroristo atakis min Tiu. kics toto ma¦¦c¦i.as ˆciun straton dc ˆci tiu ur¦aˆco `i apcna˘ u vidis
¦in. scd tamcn sufiˆcc por ¦in rckoni Scd tu¡ mi cstis scnkonscii.ita `i vckiˆ.is ¦i.itc ka¡ cnˆs¦ositc.
scn panta¦ono”
“Tion mi komprcnas cˆc ma¦p¦i o¦ ¦a cctcron Iia¦ dia¦¦c i.i vin scnpanta¦ona´”
“¹nitormon ¦i vo¦is Li prcnis anka˘ u ¦a ¡akon Li ia¦ ¦czonis mian unitormon dc Sckuriks-.ardisto”

ˆ
Cu anka˘ u vi cstas Sckuriks-ano´ `ckrcdc¦¦c'”
“Iion vi trovas nckrcdc¦¦a´ `i nc cstas ma¦p¦i ta˘ u.a por tiu ¦c¦aˆca tunkcio o¦ vi. kna¦cto' A˘ u
ˆcu vi trovas min fi-.arda. ˆcar mi ¦asis i¦in supcrtorti min´”
“`c. nc. mi” komcncis likardo. timc. ˆcar tiu viro cstis a¦ta. ¦arˆ.a ka¡ dika tortc.u¦o. kiun ko¦cro
i.is cˆc p¦i danˆ.cra Scd ¦i nc havis ¦a tcmpon fini. ¡am ¦a a¦ia intcrrompc paro¦is
“`c krcdu min p¦i tuˆsa o¦ vin \ia nuna sintcno nc vidi.as vin a¦tc kapa¦¦a .ardisto \i staras
tic kic¦ u¦o. kics pcnsi¦o ˆccsis tunkcii”
“`i trovas cn vi ncnion ma¦¦onan Ia¡ mi nc du¦as. kc mi cstas ˆciuri¦atc ma¦p¦i kapa¦¦a o¦ vi
`c \i min miskomprcnis Iiam mi uzis ¦a vorton nekredebla. mi simp¦c vo¦is diri. kc mi nc taci¦c
komprcnas. kia¦ nia firmao ¦asis vin cn tiu ˆsranko scn zor.i pri vi dum p¦i o¦ dudck kvar horo¡”
34
“\idc¦¦as. kc vi cstas novu¦o `in tio nc miri.as Sckuriks cstas cn trc ma¦taci¦a situado `ankas
viro¡. kiu¡ akccptas tari tiun ¦a¦oron Lomˆstc¦isto¡. ta¡rotaranto¡ ka¡ tcroristo¡ p¦i ka¡ p¦i mu¦tas.
ka¡ tariˆ .as p¦i ka¡ p¦i scntima¡”
“Scd.” likardo intcrrompis. “sc vi nc taris vian tutan rondiradon. ¦a ccntra oficc¡o tion cksciis
¡am trumatcnc l¦i sciis. kiun vo¡iron vi dcvis sckvi Iia¦ i¦i nc scrˆcis vin´”
“l¦i nc havas sufiˆcc da homo¡ por tari ¦a tutan ¦a¦oron. ka¡ scrˆci min nc a¦portas a¦ i¦i monon.
do cstas por i¦i ma¦p¦i .rava tasko o¦ kontcnti.i ¦a protckto-pctanto¡n L¦¦c i¦i opiniis. kc mi icn
torvcturis kun mono ˆstc¦ita dum mia rondirado Iiu scias´”
“Tamcn. sc i¦i nc havas sufiˆcan pcrsonaron por scrˆci ma¦apcrintan .ardiston. i¦i povas transdoni
¦a atcron a¦ ¦a po¦ico'”
“lo¦ico' Ina¦o. sciu. kc mi siatcmpc anis a¦ ¦a po¦ico `i konas tiun mondon Iiam i¦i cksciis.
kc mi ckspo¦icano ma¦apcris. mia¡ ckskunu¦o¡ tutc ccrtc rca.is pcr ˆ.o¡c.a ridado Iiam i¦i scios. kc
mi cstis ¦i.ita cn ˆsranko dum dudck kvar horo¡. scnpanta¦onc. i¦ia ridc.o a¦tiˆ.os ˆ.is ncniam trafita¡
supro¡. ˆ.is i¦i prcska˘ u mortos pro rido Tian humuron i¦i havas”
“Tamcn”
“Cctcrc. anka˘ u a¦ ¦a po¦ico mankas homo¡ l¦i nc sukccsas p¦cnumi ˆciu¡n .rava¡n tasko¡n kiu¡n
i¦i dcvus Ia¡ vi scias pri tiu rcnkontiˆ.o dc ˆstatcstro¡. kiu okazos mor.a˘ u lro ˆ.i ¦a po¦ico pctis ¦a
hc¦pon dc Sckuriks. ˆcar ˆ.i nc havas — mu¦tc mankas ˆ.is tio — tiom da homo¡. kiom ˆ.i ¦czonus.
35
kiu¡ kapa¦¦as p¦cnumi .ardtunkcio¡n cn tia riskop¦cna situacio La po¦ico komcncos scrˆci min. post
kiam ¦a ˆstatcstro¡ rcflu.is sia¦andcn
ˆ
Gi nc povas ˆcion tari. do ˆ.i komcncas pcr ¦a tasko. kiun ˆ.i
opinias p¦c¡ .rava lor mi. mi .ravas p¦i o¦ ˆstatcstro. scd mi du¦as. ˆcu mu¦ta¡ samopinias kun mi”
“Ia¡ Sckuriks pcnsis. kc. sc vi nc ma¦apcris icn kun mono a˘ u kun ¦c¦a riˆca virino. mi ccrtc trovos
vin. ˆcar mi taras ¦a saman rondiradon”
“lravc \i komcncas komprcni. kic¦ i¦ia kapo tunkcias l¦i pcnsis. kc. kio a¡n okazis a¦ mi. mi
vcrˆsa¡nc povos c¦tcni unu ta.nokton Tamcn ni nc cstu tro aˆc-opinia¡ pri i¦i Iion i¦i povas tari. scn
p¦i da .ardisto¡. sc ¦a po¦ico nc povas hc¦pi tu¡´”
“`u. ¡cs. finfinc. ¦a nckrcdc¦¦aˆ¡o tariˆ.as p¦i krcdc¦¦a Scd nc pro tio p¦i p¦aˆca `i dckomcncc nc
cstis trc cma akccpti tiun ˆci ¦a¦oron. ka¡ mi nc povas diri. kc ¦a ˆci-nokta¡ okazaˆ¡o¡ .randi.as mian
amon a¦ ˆ.i Tamcn. kion mi taru nun´ `i trcc.c ma¦truas cn mia vo¡iro”
“lapidu tor. ka¡ finu ˆ.in `i tu¡ raportos mcm pri mi. ka¡ pri ¦a takto. kc vi min ¦i¦cri.is Liru
a¦ mi. kna¦o kic¦ vi nomiˆ.as´”

Ln ¦a tcrorista ¦oˆ.c¡o. tri viro¡ ˆ¡ctis a¦ si rcciprokc vortaˆco¡n
“Sufiˆcas'” a˘ utoritatis ¦a ¹nua “`i p¦u surhavos ¦a unitormon”
“\i ¡am dcvus csti tor dc ¦on.c.” ¦a Lua ma¦kontcntis “`i nc komprcnas via¡n stran.a¡n idco¡n
`orma¦c vcstita. cn vcturi¦o. vi ¡am cstus ckstcr ˆcia danˆ.cro. kc po¦ico kaptus vin”
36
“Iun .ardista unitormo. vi cstos tu¡ rckonc¦¦a.” a¦donis ¦a Tria. samc aˆc-voˆcc

ˆ
Gustc nc ¹nitormu¦on sur ¦icik¦o ˆciu¡ vidas. scd mcmoras ncniu `u. mi cstas ¦a ˆccto. ka¡
sufiˆcas kun tiu ˆci diskuto
`ontriˆ.as. kc vi nc povas komprcni. scd tio ncnion ˆsanˆ.as `i nc akccptas p¦uan diskutadon”
“Uniformo! Ili ne povas kompreni”. ¦i p¦u pcnsis. dum strcˆca si¦cnto ckpczis cn ¦a ˆcam¦ro Li
ˆciam havis tortan amon a¦ unitormo¡ 1am kiam ¦i cstis nur dck¡ara. ka¡ ¦ia dudck¡ara trato rcvcnis
hc¡mcn so¦datc vcstita. ¦i scntis c.an admiron. kiun nc vcrc ˆ.cnis ¦a takto. kc tiu trato konstantc
paro¦is pri ¦i p¦c¡ ma¦cstimc Ia¡ kiam tiu tariˆ.is po¦icisto. kic¦ ¦c¦a ¦i aspcktis cn sia unitormo' Li
p¦u a¦paro¦is ¦a tratcton dc a¦tc. kvaza˘ u ˆci-¦asta cstis io tuˆsita dc ¦a naturo. ka¡ tio ko¦cri.is ¦a kna¦on.
scd cn ¦a ko¦cron kiom da admiro cnmiksiˆ.is' Ia¡ kun ¦a admiro vcnis dczirc.o to¡c montri a¦ ¦a
trato sian va¦oron La p¦iaˆ.u¦o trovadis p¦czuron cn ¦a arto. kiun ¦i p¦i ka¡ p¦i pcrtckti.is. ridindi.i
¦a tratcton. scd tio nur torti.is cn ¦a kna¦o ¦a vo¦on sckvi ¦a vo¡on dc ¦a trato. por iuta.c povi diri
“li.ardu `i nc cstas ncniu¦o Anka˘ u mi havas unitormon Ia¡ oni trovas min p¦i ¦ona o¦ vin”
Scd pro iu tuˆso. kiun kapdoktoro priskri¦is ma¦honcstc. ¦a p¦i ¡una trato nc rcstis ¦on.c so¦dato
La po¦ico ma¦akccptis ¦in. ˆcar ¦i cstis iom tro ma¦a¦ta Ln ¦a ckzamcno por tariˆ.i tcrvo¡a kontro¦isto
¦i ma¦sukccsis La do.ana scrvo rituzis ¦in nc¡ustc. riccvintc raporton pri ¦ia sintcno dum ¦a tcmpo
so¦data Ia¡ tiam ¦ian traton po¦iciston morti.is iu aˆcu¦o `un. kiam ¦i havas ¦c¦an unitormon.
ka¡ p¦cnumas konstantc .randtaro¡n. kiu¡ i.as ¦a mondon paro¦i pri ¦i. ka¡ ¦in scnti sin .rava. oni nc
37
torprcnu dc ¦i ¦a p¦czuron tra¦icik¦i ¦a rc.ionon unitormc'
Lstas mirindc. kiom oni povas csprimi scnparo¦c Lum ¦a ¹nua pcrdiˆ.is cn sia¡ mcmoro¡ ka¡
konsidcro¡ pri unitormo¡. ¦a Lua ka¡ Tria ri.ardis sin rcciprokc ka¡ intcrˆsanˆ.is pcr ¦a oku¦o¡. to¡to¡c
hc¦pata¡ dc diskrcta manmovo. idco¡n p¦c¡ intcrcsa¡n
Iiam ¦a ˆccto vidc¦¦c c¦iˆ.is c¦ sia do¦ˆca-ma¦do¦ˆca ¦aniˆ.o cn si¦cnta pcnsado. ¦a Lua ckparo¦is
“`i pripcnsadis. dum vi rcstis ¦on.c scnparo¦a. ka¡ finfinc mi ˆsanˆ.is mian opinion Apcras nun
a¦ mi. kc vi pravas Sur ¦icik¦o. kun .ardista unitormo. vi cstos ma¦p¦i rimarkc¦¦a”
“1cs.” a¦donis ¦a Tria. “anka˘ u mi nun samopinias Iromc. ¦a takto. kc nc tu¡ vi torkuris. hc¦pos
Lˆc po¦ico scrˆcanta vin nc zor.os pri .ardisto ma¦rapidc ¦icik¦anta tic¦ ma¦truc post ¦a okazaˆ¡o¡ `un.
kiam via vizaˆ.o cstas tutc scnhara. vi nc p¦u simi¦as via¡n toto¡n Ia¡ ˆcar ncniu povas suspckti. kc
vi havas unitormon”
“\i cstas ccrta¡. kc vi morti.is tiun u¦on. kiu provis min ha¦ti.i ˆcc ¦a c¦iro c¦ l¦inov´”
“1cs. tutc ccrta¡ `c havu zor.o¡n pri tiu”
“Lonc `u. ˆcio nun cstas cn ordo `i tu¡ tor¦icik¦os \i konas via¡n dcvo¡n pri ¦a sckvo A.u
prccizc ¦a˘ u i¦i `i fidas vin
ˆ
Gis'”
Li nc cstis tor dc trc ¦on.c. kiam ¦a Lua cktc¦ctonis
“lo¦ico. ˆcu´ `i vidis ¦a tcroriston. kics toto troviˆ.as ˆcic cn ¦a ¦ando Li surhavas .ardistan
unitormon ka¡ trankvi¦c ¦icik¦as Lircktc a¦ ¦a maro. ˆsa¡nas a¦ mi Anta˘ u kc¦ka¡ minuto¡ ¦i pasis
38
prctcr ¦a Ccntra Tcatro Atcntu. ¦i nc p¦u havas cˆc unu haron sur sia vizaˆ.o. scd cˆc tic¦ ¦i cstas p¦cnc
rckonc¦¦a”
“Lonc.” diris ¦a Tria “`un ni rapidc transiru a¦ ¦a kaˆsc¡o. kiun ¦i nc konas Iinfinc ni cstos
scni.ita¡ dc tiu u¦o. kiu tariˆ.is p¦i ka¡ p¦i danˆ.cra kun sia¡ unitorm-insisto ka¡ nckapa¦¦o konsidcri
¦a rca¦on”
Lumc. cn ¦a po¦icc¡o. ¦a ¡una viro. kiu ˆ¡us rctcrmis ¦a tc¦ctonon. dck¦aris sin scnkomprcna
“lma.u' Sc ¦ia intormo cstas ˆ.usta. ¦i ra¡tas riccvi mu¦tc.on da mono. ka¡ ¦i cˆc nc diris sian
nomon. a˘ u dc kic ¦i tc¦ctonas Lomo¡ tariˆ.as stran.a¡. kiam i¦i ri¦atas kun ¦a po¦ico”
1S
likardo turnis sin lu kuris post ¦i. ka¡ ¦i tortc scntis ¦a ncccson csti p¦c¡ sin.arda Scd ¦i tu¡
ma¦strcˆciˆ.is Lstis ¦a tortu¦o. kiun ¦i ¦i¦cri.is c¦ ¦a ˆsranko
“Tic ˆci vi ¡am cstas' Lia¦¦c' \i rapidas'” tiu diris
“\i rapidas nc ma¦p¦i.” likardo rc¦atis “Iio okazas´ Iia¦ vi nc iris dormi tu¡´”
“Sc vi scius. kiom mi tion dcziras' Scd i¦i nc ¦asis min lost kiam vi toriris. mi komprcnc¦¦c tu¡
tc¦ctonis a¦ Sckuriks l¦i opiniis. kc vi ankora˘ u ˆcccstas. ka¡ vo¦is urˆ.c paro¦i kun vi `i diris. kc
mi tu¡ iros transdoni i¦ian komunikon. kio a¡n ˆ.i cstu. scd kc mi unuc dcvas raporti. kio okazis a¦
mi Lstas .ravc. kc i¦i sciu. a¦ kia¡ danˆ.cro¡ ni c¦mctas nin Tio donos a¦ i¦i p¦i sana¡n idco¡n pri ¦a
monva¦oro dc nia ¦a¦oro”
39
“Ia¡ kio cstas tiu intormo. kiun vi dcvas transdoni a¦ mi tic¦ urˆ.c´”
“`i nc scias. a¦ kio ˆ.i ri¦atas Lstas simp¦c. kc tu¡ post via rondirado vi iru a¦ ¦a ˆcctpo¦icc¡o. kic
oni atcndas vin”
La ¡unu¦o cktrcmis `a¦p¦aˆca¡ pcnso¡ pri ¦ia ¦a¦orpcrmcso cnvcnis ¦in nctorˆ¡ctc¦¦c
19
Iaktc. ¦a ctoso cn ¦a ˆcctpo¦icc¡o cstis tutc a¦ia. o¦ ¦i atcndis Troviˆ.is tic mu¦ta¡ homo¡
ˆ
Ciu .azcto
ˆsa¡nc havis tic raportiston ka¡ totiston Sc konsidcri ¦a voˆco¡n ka¡ ¦a aspckton dc ¦a vizaˆ.o¡. ˆciu¡
ˆcccstanto¡ ¡am trinkis p¦i — ka¡ nc akvon — o¦ oni norma¦c ima.us c¦¦a cn tia ¦oko
“Lcrto' A¦portu p¦ian ¦otc¦on'” iu kriis. dum apudu¦o ¦ia diris. dircktantc a¦ likardo oku¦o¡n
iom mis-cc¦a¡n “1c via sano. kna¦o. ¡c via sano'”
lu scntis sin dcvi.ita prczcnti a¦ likardo ¦a ˆcctro¦u¦o¡n
“S-ro lpsi¦on. ˆcctˆccto dc Sckuriks S-ro lkso. cstrcstro dc ¦a po¦ico Sin¡oro Zo. ˆcctcstro dc l¦inov.
¦a konata ma.azcnc.o”
`ur tiam likardo rimarkis. kc anka˘ u Iatarina ka¡ `i¦an ˆcccstas Li a¦iris i¦in
“Iio okazas´
ˆ
Cu i¦i pcrdis ¦a kapon´”
“Tutc nc l¦i tc¦iˆcas. ka¡ csprimas sian tc¦iˆcon cn iom ncdi.na manicro. scd nc pro tio ma¦p¦i
va¦ora Atcntu lu ˆsa¡nas dcziri a¦paro¦i ¦a ˆcccstantaron”
40
luˆ.vizaˆ.u¦o staris. kun .¦aso cn ¦a mano. ka¡ pcr ma¦prcciza¡ mansi.no¡ provis csti.i iom da
si¦cnto
“lom da atcnto. mi pctas. .camiko¡.” ¦i diris. ka¡ ma¦rapidc ¦a ¦ruo ctiˆ.is
“`i trinkas ¡c ¦a sano dc tri .c¡unu¦o¡. dank’a¦ kiu¡ ni sukccsis kapti ¦a p¦c¡ danˆ.cran u¦on c¦ ¦ando
dc tcroristo¡. kiu¡n ni ¦on.c scrˆcadis Tiu ¦ando. kic¦ vi scias. rcspondccas pri ¦a morto dc mu¦ta¡
homo¡. kiu¡ taris ncnion ma¦¦onan. scd nur ma¦¦onˆsancc troviˆ.is sur¦okc. kiam cksp¦odo dcstinita
tcruri ¦a popo¦on ncatcndc¦¦c okazis cn strato mu¦thoma”
“\ivu. vivu'” iu kriis
“Iic¦ vi anka˘ u scias. mono cstis proponita por tiu¡. kics prcciza¡ intormo¡ c¦¦i.os a¦ ¦a po¦ico kapti
unu c¦ tiu¡ morti.isto¡ `u. nomc dc ¦a ˆstato. ka¡ cn mia tunkcio dc po¦ica paro¦pcranto. mi havas
¦a .randc.an p¦czuron transdoni a¦ nia¡ tri kuraˆ.u¦o¡ ˆcckon. kiu si.nas ¦a dankcmon dc nia tuta
¦oˆ.antaro pri i¦ia .randtaro Lank’a¦ i¦i ni kaptis ¦a aˆcu¦on. ka¡ ccrtc ni ¦a¦da˘ u kaptos ¦a a¦ia¡n cn ¦a
¦ando Iromc. dank’a¦ tiu¡ .c¡unu¦o¡ ni sukccsis ma¦c¦¦i.i. kc okazu tcrura cksp¦odo cn l¦inov. kun
ncima.c¦¦a¡. scd ccrtc sutcrp¦cna¡ sckvo¡ por ¦a pcrsono¡. kiu¡ troviˆ.os ˆci-postta.mczc ¡c ¦a kvara
cn tiu ˆciovcndc¡o Ia¡. komprcnc¦¦c. por i¦ia¡ tami¦io¡ A¦proksimiˆ.u. .camiko¡. ˆcu vi dcziras unu
ˆcckon por ¦a tri. a˘ u tri samva¦ora¡n ˆccko¡n´”
“A¦ mi” komcncis likardo
“ tutc nc .ravas.” diris Iatarina
41
“`u. nu.” du¦cmis `i¦an
“Lankon. .camiko¡.” ¦a po¦icano c¦paro¦is p¦i ma¦¦a˘ utc. “scd pardonu. nc cstas sufiˆcc da ¦oko por
skri¦i tri nomo¡n. ka¡ tio c¦¦c csti.us ma¦taci¦aˆ¡o¡n ˆcc ¦a ¦anko `i do taros tri ˆccko¡n” Lia voˆco
rc¦a˘ utiˆ.is por diri “`i .ratu¦as vin `i ˆciu¡ trinku ¡c i¦ia sano”
La .¦aso¡ ma¦p¦cniˆ.is. dum mano¡ ¦atis mano¡n por ¦ruc csprimi ˆcics ˆ.o¡on ka¡ cstimon a¦ ¦a tri
.c¡unu¦o¡
A¦ta ma¦diku¦o ckstaris
“`i cstras l¦inov.” ¦i diris “Ia¡ mi vo¦as montri mian dankcmon a¦ ¦a Sckuriks-.ardisto. kics
kuraˆ.o c¦¦i.is. kc nc okazu ¦a tcrura morti.ado prcparita por ˆci tiu postta.mczo \cnu ˆci ticn.
¡unu¦o 1cn ˆccko por vi”
“Scd.” komcncis likardo. a¦ kiu ˆcics oku¦o¡ cstis turnita¡. dum ¦i pcnsis pri sia nc spccia¦c
kuraˆ.a rcstado cn ¦a cnˆs¦ositc¡o
Ic¦iˆcc. Iatarina tu¡ vidis. kion ¦i pcnsas “lru ka¡ prcnu. ni parti.os postc.” ˆsi diris apcna˘ u
a˘ udc¦¦c cn ¦ian orc¦on likardo. ˆciam o¦ccma. iris ka¡ prcnis
Ia¡ ¡cn ckparo¦is ¦a dircktoro dc Sckuriks
“`i cstas ˆ.o¡a ka¡ tc¦iˆca. kc vi cstas ano dc ¦a .randa Sckuriks-tami¦io.” ¦i so¦cnc c¦paro¦is
“Lank’a¦ vi oni ˆcic cn ¦a ¦ando paro¦os p¦c¡ cstimc pri nia firmao Anka˘ u mi tortc dcziras si.ni pcr
p¦c¡ rca¦cca dono ¦a dankcmon dc Sckuriks a¦ unu c¦ ˆ.ia¡ mu¦ta¡ kuraˆ.u¦o¡ \cnu mor.a˘ u a¦ mia
42
oficc¡o. kna¦o. ka¡ vi riccvos ion. kion vi ncniam tor.csos Lumc. mi proponas. kc ni ˆciu¡ trinku p¦i
¡c via sano”
l¦iato¡c. trinko¦ruo¡ sonis tra ¦a ˆcam¦ro
“`u. .csin¡oro¡.” ¦a po¦iccstro a¦paro¦is ¦a ˆcccstantaron. “ˆsa¡nas a¦ mi. kc ni mu¦tc ¦a¦oris Lstas
nun c.c ma¦truc. ka¡ mi nc du¦as. kc vi ˆciu¡ konscntos. sc mi proponos. kc ni iru dormi Gratu¦on
a¦ nia¡ savinto¡. dankon a¦ vi sin¡oro¡ .ravu¦o¡. ka¡ ¦onan nokton a¦ ˆciu¡. kiom da nokto rcstas”
ˆ
Ciu¡ ¦ruc disiˆ.is
20
“Iion ¦i donis a¦ vi´” Iatarina dcmandis sci-soitc “A˘ u p¦i ˆ.ustc. kiom´”
“`cniom.” likardo rcspondis “Li cstis p¦c¡ rca¦isma Li diris mi nc povis aspckti ncdoncma
anta˘ u ¦a a¦ia¡. scd nia firmao nc cstas sufiˆcc riˆca por .randsin¡ori a¦ vi kic¦ ¦a ˆstato a˘ u l¦inov. mi
prcparis por vi papcron. kiu povos hc¦pi a¦ vi cn ¦a vivo”
“lapcron' `ur papcron' Iio cstas sur ˆ.i´”
“Lstas skri¦itc. kc mi cstis spccia¦c a¦tva¦ora kun¦a¦oranto dc Sckuriks. kc cn ¦a kadro dc mia¡
tunkcio¡ mi anta˘ usavis ¦a vivon dc mu¦tc.a¡ pcrsono¡ dank’a¦ mia¡ kuraˆ.o ka¡ rapida pcnskapa¦¦o.
ka¡ tic¦ p¦u ka¡ tic¦ p¦u Iic¦ studanto pri fi¦ozofio. tio c.c hc¦pos min Lstas .randa hc¦po por
komprcni. kic¦ ma¦proksimc ¦a vort-csprimo¡ kuˆsas ri¦atc a¦ ¦a vcro lma.u' Li cˆc paro¦as tiu¦ctcrc
pri mia cc¦trata. praktika a¦iro a¦ ¦a pro¦¦cmo¡ ka¡ pri mia scntima sintcno ˆcc danˆ.cro'”
43
“`u. nc .ravas La mono. kiun vi riccvis. pa.os vian rcvcturon hc¡mcn. ka¡ rcstos a¦ vi ankora˘ u
mu¦to Iic¦ a¦ mi ka¡ a¦ `i¦an. cctcrc Iia nckrcdc¦¦a ¦onˆsanco'”
“La monon. kiun mi riccvis dc l¦inov. ni dcvas triparti.i Lstus nc¡ustc. kc nur mi riccvu ˆ.in.
pro tio. kc mi cstis ¦a .ardisto. dum `i¦an ka¡ vi montriˆ.is mu¦tc p¦i kuraˆ.a¡”
“Lc¦c' \i cstas p¦c¡ aminda Lankon. likardo kara Liru. kion vi vo¦as tari nun´
ˆ
Cu vi tu¡ rciros
hc¡mcn´”
“`i nc scias. mi ankora˘ u nc dccidis `i ankora˘ u nc kapa¦¦as akccpti ¦a rca¦ccon dc tio. kion
mi travivis Ionsciiˆ.i. kc mi nun cstas riˆccta. dum anta˘ uhicra˘ u mi havis prccizc ncnion. nc cstas
taci¦c”
“`u. mi ˆciam havas praktikan kapon Iion vi opinias pri ¦a idco. kc ni kunc taru ¦on.an vo¡aˆ.on
tra L˘ uropo ka¡ Amcriko´ A˘ u ˆcu vi prctcras a.i saˆ.c ka¡ nc tuˆsi tiun monon. krom por ¦a vo¡aˆ.o
via¦andcn. ka¡ tcni ˆ.in cn iu scndanˆ.cra ¦oko kic¦ ¦anko por ¦a okazo. sc oni rcc priˆstc¦us vin´”
“`c. nc Tia scriozu¦o mi nc cstas `i mu¦tc prctcras ¦a vo¡aˆ.on kun vi Scd ˆcu ˆcu ˆcu `i¦an
kunvcturos´”
ˆ
Si ckridis
“Anka˘ u vi rca.as kic¦ ¦onkora hundo' \i scias. ˆcu nc´. kc tic¦ oni kromnomas amikon `i¦an \i
tutc nc dcziras. kc ¦i vcnu. scd vi scntas vin dcvi.ita ¦in inviti. ˆcar ¦i riccvis kc¦ka¡n ¦ato¡n sur ¦a
kapon. dum vi trankvi¦c sidis cn scndanˆ.cra ¦oko tundc dc konstruaˆ¡o `c `i¦an cstas ¦ona kna¦o.
44
ka¡ saˆ.a Li provis krcdi.i a¦ mi. kc mi cstas la virino cn ¦ia vivo. scd mi komprcni.is a¦ ¦i. kiom ¦i
mispcnsas `i amas vin. ka¡ vo¦as csti kun vi A¦ `i¦an mi scntas ˆsaton. cstimon. amikccon. scd
tio cstas io tutc a¦ia La takto. kc ¦i nc vo¦is iri hc¦pi vin. dum vi troviˆ.is so¦a kun tiu tcrura u¦o
cn l¦inov. montras. kc ¦i nc povus csti ta˘ u.a viro por mi Tion mi k¦ari.is. ka¡ ¦i cstas sufiˆcc saˆ.a
por konscnti. kc cstas p¦i ¦onc tor.csi min tu¡. anta˘ u o¦ csti tortc kor¦i.ita. o¦ post mu¦ta¡ kuna¡
travivaˆ¡o¡ Li cstas p¦c¡ ¦ona kna¦o. scd nc tia¡n mi povas vcrc ami. dum vi vi ¦czonas praktikan
kunu¦inon. dccidcman. kapa¦¦an ˆcion tari sukccsc. unuvortc. vi ¦czonas min”
“Ia¡ vi ¦czonas min. ˆcu nc´ `i¦an cstas mu¦tc tro mcmstara por vi \i ¦czonas doni. hc¦pi.
scrvi ka¡ anka˘ u dirckti 1cs. ¡cs `i komprcnas nun \i cstas ¦onkora hundino”
“likardo'”
Scd likardo nur ridctis Amc
lOSTlAlOLO
Kara Rikardo!
Eble vi rekonas mian skribon, kaj miras ricevi leteron de mi. Nu, mi skribas por montri,
ke mi konscias, ke mia instruo vere agis instrue.
Mi legis pri vi, kaj eˆc vidis vian foton en gazeto. Vi iˆgis tutmonde konata. Sendube la
fakto, ke mankis al vi scioj pri la arto gardi sin, igis vin akcepti la rolon de gardisto.
45
Mi ˆgojas pri via belega komenco en tiu okupo. Savi la landon el terorismo en sia unua
labortago, tio estas vere rimarkinda grandfaro. Konante vin, kaj alportinte mian malgrandan
helpon al tiu sukceso, mi ne povis resti silenta. Mi devis skribi al vi por esprimi mian kun-
senton, kaj anka˘ u mian grandan ˆgojon, ke vi ne nur nenion perdis pro mi, sed eˆc multon pli
ricevis. Vi estas ege pli riˆca nun, ol kiam vi ekkonis min, ˆcu ne? Gratulon! Kaj espereble vi
sentas iom da dankemo al mi.
Se vi foje pasos en la proksimeco de ˆci tiu mia loˆgloko, bonvolu viziti min. Mi ne diras,
ke mi redonos al vi tion, kion mi prenis. Tio ne estus justa, ˆcar ˆciu serioza instruo, kiu
kondukas al reala sukceso, valoras pagon, kaj ˆci-okaze vi pagis malmulte rilate al tio, kion vi
ricevis. Sed mi plezurus revidi vin, kaj a˘ udi de vi la rakonton de viaj tiunoktaj aventuroj.
Eble mia espero revidi vin estas nerealisma. Se jes, mi tion beda˘ uros. Eble eˆc, nun kiam
vi havas miajn familian nomon kaj adreson, vi tuj iros porti ˆci tiun leteron al la polico, al
kiu vi certe raportis pri la ˆstelo. Mi prenas tiun riskon sur min, ˆcar mi sentas al vi fortan
amikiˆgemon.
Mi esperas, ke vi fartas bone, kaj deziras al vi
ˆcion bonan,
via,
Janˆcjo