You are on page 1of 21
Guvernul Romaniet Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor Cale oven 22 ser, Bates, ris Sean Concurs de reerutare pentru ocuparea a dout functifpublice de exceuti vacante de consilce jure, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul contencios Legea ar. 10/2001, Directia juried gi de contencios , din cadrul Autoritfii Nafionale pentru Restituirea Proprietatilor Programa la data: 07.02.2018, ora 10:00, proba sersd Locaje destisurare concurs: Bucuresti, sediol Autoritjii Nationale pentru Restituirea Propritaior. ‘Anuntu privind concursu se publict tn Monitral Ofcal al Romane, Partea a Il, 3 nt un eotdian de larg circulate, tn data cde 05.01.2018. Dosarele de insriere la concurs se pot depune in perioad05.01.2018-25.01.2018 Condit de participare Candida rebuie si indepineasc: = condtile previzute de art. $4 din Legea nr, 188/1999 privind Stautul fnetionrilor public 2), cu modifcaile gi completrileulterioare; « studit universtare de licenf& absolvte eu diploms, respectiv studi superiowre de tanga duratéabsolvite cu diploma de lent sau ecivalents - in amura de sin —stine juices = vechime in specialitatea stdilor necesare exert funetiei publice gradl profesional superior: minimum 9 ani; Bibliogratie: 1. HG. ax. 5722013 privind organizarea si functionsrea Autor‘ Naionale pentns Restituirea Proprietor, 2. Legee nr. 10/2001 privind regimul juridical bunuri imobile préuste in mod abuziv in petioada 6 marti 1945 ~22 decembrie 1989, republict cu modificie gi competi ulterioare; 3. HG. ar. 250/2007 prin care au fst aprobate Normele metodoiogice de apicareunitard a Leg ne. 10200, privind regiml juridical bunuri imobilepreuate in mod abuziv in perioada 6 mart 1945 —22 decembrie 1989, republicat, cu modticrite si completirile ultrioare 44. Legea nr, 15/2013 privind msurle pentru finalizarea procesulu: de resituire, in natu sau prin echvelent, a imobillorpreluate in mod abuziv in prioada regimluicortnist in Roménis; 5. HG. nt, 01/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legit nr. 165/2013 privind risurile pent finalzareaprocesului de restitute, in natur sau prin echivalent,«imotilelorpreluate in ‘mod abuziv in prioada tegimului communist in Romina 6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului adminisrativ, cu modificiile si compeisile uiterioare; 7. Legea nt 54/2001 privind liberal acces a informatile de interes public; 8. Legean.188/1999 privind Stautulfunetonarfor public 9. Legean.7/2004 prvind Codul de conduit a functonarilor publi, 10. Codul Civit~ Legea nr. 71/2011 pentru punerea in apicare a Legit nt. 287/2009 privind Codul evil: = Aplicarea leg civile = Carteaa Ilka ,Despre buna" = CarteaaIV-a Despre mostenite gi iberaitgi"s = Cartea a Via Despre preserpfia exintiv, deciderea gi ealelultrmencioe”; 11. Codul de procedurd civil Competena instanelorjudecatoresti" Carte I; = [Procedura contencioasa” ~Cartea II, = Despre executareasilita”- Care V. 12, Consttusia Roménie,republiests ‘Tematies: Drept civil Partea general «= Aplicarea esi civil fn timp ~ Actuljuridic evil, Drept civil Drepturilereale principale 18) Dreptul de proprietate publics b) rept de proprietate privat ©) Modalitiijuridice ale dreptului de propritate + Proprettea comuni pe cote pei + Propretae comuni in devalmisis 4) Apieara drepulu de propritate: ™ Acfunea in revendicare Dezmembrimintele dreptului de proprietate “Modurile de dobindie «drepturilorreale Publicitatea dobsndirit depturlor real imobiiare: Sistemal de publiitateimobiliar al transcrip = Sistemul de publictate bazat pe carte funeiara woe Dept civil. Contract speciale ‘4 Contract de vnzare -cumparare »b. Contractl de donaie «.contactul de inhiriere Drept civil. Succesiuni a. Mogtenirea legal 'b, Mojtenirea testamentara Drept procesual civil 2, Panticipani la procesul evil »b, Compctentainstanfelor de judeeata «.Judecata fn prim instanys 4. Cle de tae dinar 5 extraorinare + Apelul = Recursul ~ Contestaja tn anulare = Revizuirea ce, Executes sii Bibliografieorientaiva * ‘Drept civil. Partea generld. Persoanele Gabriel Boroi, Bucuresti, Ed. All Beck L 2 Drepteivil Drepturilereale principale ~ Comeliu Brsin, Bucures, Ed, All Beck 3. Tratat de drept civil. Contact speciale -Francise Deak, Bucuret, Bd. Actami 4. Tratat de dreptsuccesoral ~ Francise Deak 5, Tratat teoretic si practic de procedurd civil, Vol. I ~ V.M.Cobanu, Bucuresti, Ed, ‘National 6, Tralat teoretic gi practic de procedurs civil, Vol. I~ V.M.Ciobanu, Bucuresti, Ed National 7. rept procesual civil. Cus selestv, ~ Viorel Mihai Ciobanu, Gebriel Boroi, Bucuresti All Beck Th vederea pregitrt pentru concurs candidaii vor putea consulta luc de specialiate au orice alti dacumentate ee va f adust In 2i fn raport eu modified legislative intervenite pnd la data publicarii anunului privind orzanizarea concursuli Atributile postului 8) Generale: 1. participa fa intocmiree sintezelor i situailorstatisticedispuse de conducerea Autriii 2. analizeaza cererile si sesziile adresete de citre instanjele julecttorest, formulénd propuneri corespunzitoare de soluionare; 3. rispunde dtect pentru clitatea gi exactitatea lertiorefectuate; 4. este obligat si asigure confdengalitates tn legitura cu faptele, informs ddocumentee de care ia cunostnié; 5. ofectueazh studi roferitoare la problematica departamentului din strctura eiruia face postul: 6. colaboreazi cu celealtedepartamente din cadrul Autoritii, in vecere aplicri crecte a prevederilor legale, in matric de contencos; 7. asiqueddifuzrea informarilr de interes public; 8. se conformeaca prevederilor Regulanientului de organizare gi funsionare « Autor si altor normative interme. by) Specitice: 1. reprezintd Autoritatea Nationals pentru Resttuirea Proprietor gi CNCI (Comisia Central pentea Stabilrea Despagubiilor) in rlaile cu justia in toate litigile ce deeug din apicaree Lei ne 10/2001, Titului VIE din Legea nr. 24772005, Legii nr. 165/2013 si legistaiet Sin domeniu resttuiri roprictai funciare; 2. primeste notiicti adresate de cate persoanele juridice sau pesoanele fizice beneficiare ale hotasilorjudecatorest prin care se aduc I eunostini hori judecatoregti ce se solicit a se execute 3. Intoomesterspunsuri la notifitrle prin care se adv la cunosting& hota judecBtoresti; 4. primeste citaile de la instanfele judecdtoresti gi intocmeste actele procedure (Intimpingsi, recursui, note de gedinja, contestaii la executare ete.) in dosaele in care sant formulate preteni Impotsiva ANRP si CNCI (CCSD), pretenii izvorite din aplicarea Legit nr. 102001, Tidului Vit din Legea ne. 247/2005, Leg nr. 165/2013 5 lepslajet din domeniulrestitieipropitifnciare; 5, analizeazhcererile gi sesiziile adresate de cate instanelejudecstoret in lgile ce decurg «in apicarea Leg ne, 10/2001, Titului VIE din Legea ne. 247/2005, Lepi nr. 168/2013 gi legisla in