You are on page 1of 2

PHÒNG GD & ĐT ĐÔ LƯƠNG KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

TRƯỜNG THCS TRÙ SƠN


NĂM HỌC 2014-2015
Môn thi: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao nhận đề)
Câu 1. (1.5 điểm) Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. cleans stops works visits
2. helped passed worked needed
3. healthy happy easy deny
4. they three think third
5. drive write arrive divide
6. change school church chat
Câu 2. (2.0 điểm) Viết đạng đúng của từ trong ngoặc.
1. My room ( not clean ) yet. .
2. I think it is interesting ( read ) books.
3. When I called him last night, he ( do ) his homework.
4. Maryam was really impressed by the of Ha Noi ( beautiful )
5. If I were you, I ( buy ) a house in the countryside.
6. ( Lucky ) , all of my friends passed the exam last week.
7. The boy ( play ) soccer is my brother.
8. Next week we (visit) _______ Ha Long Bay.
Câu 3. (2.0 điểm) Viết câu hỏi theo phần gạch chân.
1. My brother has been a student for ten years.
2. He can speak English fluently.
3. I will travel to Ha Noi by train next week.
4. His sister started to learn English 4 years ago.
Câu 4. (2.5 điểm) Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.
The world’s first computer was made at the university of Pennsylvania in 1946 although
computer-like machines were built in the 19th century. Computers were sold commercially for the
first time in the 1950s, and a lot of progress has been made since then. Computers now are much
smaller and more powerful, and they can be bought much more cheaply.
Computers are used in many fields – in busiess, science, medicine, education and so on.
They can be used to forecast the weather or to control robots which made cars. A lot of difficult
calculations can be done very quickly on a computer. Computers help us much in our work and they
are playing a big part in our lives . They are very useful for our lives today.
1. Where was the world’s first computer made?
2. When were computers commercially sold for the first time?
3. What does the word they (in line 4) refer to?
4. In what fields can computers be used?
5. Are computers very useful nowadays?

Câu 5. (2.0 điểm) Viết câu theo từ gợi ý. Không thay đổi trật tự từ đã cho.
1. I / do / homework / evening.
2. The car/ make / 19th century / repair / next week .
3. My family / live / Nghe An / five years .
4. How many/ hour/ you/ spend/ watch T.V / everyday?
THE END
Họ và tên thí sinh: ………………………………….…………………… Số báo danh: ……………..
PHÒNG GD & ĐT ĐÔ LƯƠNG KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
N¨m häc 2014-2015

híng dÉn vµ biÓu ®iÓm ChÊm ®Ò chÝnh thøc


(Híng dÉn vµ biÓu ®iÓm chÊm gåm 01 trang)
M«n: tiÕng Anh
Câu 1 (1,5 điểm). Các từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại:
1. cleans 2. needed 3. deny 4. they 5. divide 6. school
* Yêu cầu: Viết đủ số lượng và đúng từ, mỗi từ đúng 0,25 điểm
* Sai chính tả của từ: không tính điểm
* Viết thừa số lượng: mỗi từ trừ 0,25 điểm
Câu 2 (2,0 điểm). Dạng của các từ cần điền:
1. has not been cleaned 2. to read 3. was doing 4. beauty
5. would buy 6. luckily 7. playing 8. will visit/are visiting
* Yêu cầu: Viết đủ viết đúng dạng từ cần điền, mỗi từ đúng 0,25 điểm
* Sai chính tả của từ cần điền: không tính điểm
Câu 3 (2,0 điểm) Câu hỏi theo phần gạch chân:
1.How long has your brother been a student? 2.How can he speak English?
3. How will you travel to Ha Noi tomorrow? 4. When did his sister start to learn English?
* Yêu cầu: Viết đúng câu hỏi, mỗi câu đúng 0,5 điểm
* Mỗi lỗi sai ( từ để hỏi, trợ động từ, …): trừ 0,25 điểm
Câu 4 (2,5 điểm). Trả lời câu hỏi:
It was made at the university of Pennsylvania 0,5
1 The world’s first coputer was made at ................................... in 1946 0,5
The world’s first coputer was made at...................................in the 19th century 0,25
In the 1950s 0,5
2 Computers were sold ........... in 1950s 0,5
Computers were sold .........................................made since then 0,25

It refers to computers 0,5


3 Computers 0,5
Computer 0,25
Computers are used in many fields – in busiess, science, medicine, education and so 0,5
on.
4
in busiess, science, medicine, education 0,5
in many fields 0,25
Yes, they are 0,5
5 Yes. 0,25

* Yêu cầu: Trả lời đúng thông tin sát từ hỏi, với các đáp án chiết điểm trên.
* Mỗi lỗi sai: trừ 0,25 điểm
Câu 5 (2,0 điểm). Viết câu theo từ gợi ý:
1. I do my homework ][every evening./ I did my homework ][yesterday evening.
2. The car made in / which/that was made in the 19th century will be / is going to be / repaired next week.
3. My family has lived in Nghe An/ lived in Nghe An / for five years / five years ago
4. How many hours do you spend watching TV everyday ?
* Yêu cầu: Viết đúng cấu trúc
* Mỗi câu đúng: 0,5 điểm; mỗi phần được ngăn bởi dấu ][: 0,25 điểm
* Mỗi lỗi sai: trừ 0,25 điểm
TỔNG ĐIỂM: 10

Related Interests