You are on page 1of 4

FERSHKIJTI.

JAhI PENGAKAP MALAYSIA


NAERAH BALIK FULAU
PUTAU PINANG

Ruj. Komi: bil. (007) PPD/PPT/DBP / 2O1 B


Torikh: 29.01 .2A18

Pengoroh/Pengetuo/Guru Besor
Kolej Vokosf onollsM K/sM JKlsM A /sl(/sJ'( { c ) I s J K (T }
Doeroh Bolik Pulou

Melolouidon solinon
Pemimpin Pengokop / Guru Penyeloros Pengokop

Tuon/Puon/Cik,

Adoloh soyo dengon hormoi don sukocitonyo merujuk kepodo surot berkoiton perkoro tersebut
diotos.

2. Sehubungon dengon ifu, persekutuon Pengokop Moloysio Doeroh Bolik Pulou seloku
pengelolo mojl'ri, memohon ioso boik semuo Pemimpin-pemimpin pengokop / Guru-guru
penieloros pengokop di Doeroh Bolik Pulou berkoiton hori pengosos pengokop tohun 2018 yong
okon di odokon sePerti berikut:-

Torikh I {Hori Sobtu)


24.Februori.20l
Tempot Dewon SMK Pondok UPeh
Moso 08.30 Pogi- 12.00 tengohori
Pokoion Unifom PengokoP / Skof PengcrkoP
Kumpulon Guru Pengokop don ohli-ohlipengokop Doeroh Bolik Pulou

3. Bersomo ini di sertoksn keterongon berkoiton mojlis yong okon diodokon don memohon
kembolikon borong penyertoon bogi jowoton pengonjuron menyediokon mokon/minum
serto
pertondingon-pertdndingon yong oktn diodokon podo hori tersebut. Seborong pertonyoon otou.
leterongo-n boleh berhubung dengon soyo {012-llszzst} otou En. Foisol Bin Che Abduflo Roni
(012-s4lrc7g) Kerjosomo sertt sokongon tuon/puon/cik berhubung perkoro diotos soyo seloku
pengerusi pengonjuron mengucqpkon jutoon terimo kosih'

Pesuruhiaya PengokoP D aeroh


Doeroh Bolik Pulou

S.k:
1. Tn. Hj. ZulkofliBin Komoruddin-
Ketuo unit Kokurikulum, Joboton Pendidikon Pulou Pinong
Ketuo Pesuruhioyo Pengokop Negeri Pulou Pinong

P€SURI'}IJAYA PENGAKAP PAERAF{ BAI.IK F1JLA1J plNAldG


ruO, 4-c-3 TAMAI\I SRt tt*XlAH, TlilGilAT SRI GEFTTING, I lOOO BALIK FULAU, PULAU
ItO" TEL" O{2'445 225{ E"MAIL: rozhan 3090@yahoo'cor*
Edorqn Surol:-

1. SMK St. George (Ml Bolik Pulcru


2. SMK Seri Bqlik Pulou
3. SK Sungoi Ruso
4. SMJK Sqcred Heort
5. SK Genting
6. SK St. George
7. SJK(C) Chong Teik
8. SK Sungoi Pinong
9. SK Pulou Betong
10 SJK(C) Pulou Betong
10. Moktob Rendqh Soins
11. SK Telok Bohong
12. SK Titi Teros

13. SK Kongsi

14. SK Sungoi Korok


15. SJK{C} Eok Huq
.|6. SJK{C} Socred Heort
17. SM Vokosionol / Teknik
18. SJK(C) Tor Thong
19. SMK Pondok Upeh
20. SJK(C) Yu Chye
21 . SMA Moohod Al Mqshoor Al lslom,
Kepada:-

Pesuruhj aya Pengakap Daerah,


Daerah Balik Pular.r"
4-G-3 Taman Sri Indah, Tingkat Sri Genting,
11000 Balik Pulau.
Pulau Pinang. H/P: A124452251
E-mail: r ozhan _3 09 0@y ahoo. com

BORANG PENYERTAAil
HAR| PENGASAS PENGAKAP 2018
Nama Sekolah:

Alamat Sekolah:

No. Tel.: Fax No.:

Nama Guru Pengakap: No. H/P:

E-Mail

Bit Perkara Jantina


L P
Jumlah
1. Pemimpin Pengakap
2. Pengakap Kelana :KLKM
3. Pengakap Remaja
4. Pengakap Muda
5. Pengakap Kanak-Kanak
JumlahKeseluruhan =

## Sekolah Kami berhasrat AKAN MENYERTAI / TIDAK MEI\IYERTAI

Permo?wnandiluluskan,

T.Tangan pemimpin T.t Pengefin/ Guru Besar

Tarikh: Cop Sekolalu

Nota:
I Gtru Pengaleop sila E-mail borang permotwnnn oada qtqt *belum 79,Feb.2O78
unfitk pengediaan malcnn dan minuml
ATURCARA MAJLIS
HARI PENGASAS PENGA}GP 2018

Torikh : 24.Februari .2418 (Hori Sobtu)


Tempot: Dewon SMK Pondok Upeh

Mosq Afurcorq Moilis


08.00 pogi - Ketiboon ohli-qhlipengokcp & Guru Pengokop

09.00 pogi - Roptoi& persiopon osos

- Penerongon Progrom MoP Peringkot Doeroh Bolik Pulou

10.15 Pogi -Ketiboon poro jemputon / tetomu undongon

10.20 Pogi - Ketiboon Y.Bhg. Ketuo Pesuruhjoyo Pengokop Negeri P.Pinong


Merongkop Ketuo Unit Kokurikulum Joboton Pelojoron Negeri
Pulou Pinong
Y.Bhg. Tuon Hoji Zulkofli Bin Ksmoruddin

10.25 pogi - Ketiboon Y.B Dotuk Sr. HojiMohommod Forid Bin Hoji Sood
AhliDewon Undongon Negeri Kws. Pulou Betong merongkop Penegerusi
Mojlis Pengokop Doeroh Bolik Pulou.

10.30 pogi - Ketiboon Y.B Doto' Dr. HojiHilmib. HojiYohoyo


Timb. Menteri Kesihoion Moloysio, merongkop Ahli Porlimen Kowoson Bolik
Pulou

- Mojlis dimulokon

- Nyonyion Logu Negoro Ku / Logu Pengokclp

- Perbohqruon Pesertioon pengokop

- Bocoon Doo'

- Ucopon Aluon Pesuruhjoyo Pengokop Doeroh Bolik Pulou


Y.Bhg. En. Rozhon Bin HojiYohoyo

- Ucopon Ketuo Pesuruhjoyo Pengokop Negeri Pulou Pinong


Y.Bhg. Tuon Hoji Zulkofli Bin Komoruddin

- Ucopon Perosmion Hod Pengosos Pengokop Sedunio Peringkot


Y.B Doto' Dr. HojiHilmib. HojiYohoyo
Timb. Menteri Kesihoton Moloysio, merongkop Ahli Porlimen Kowoson Bolik
Pulou

- Penyompoion Cenderomoto / tqulioh pemimpin kumpulon-kumpulon


I 1.45 pogi
- Jomuon ringon

- Y.B Doto' Dr. HcjiHilmib. HojiYohoyo


12.@ t/hori Timb. Menteri Kesihoton Moloysio, merongkop AhliPorlimen Kowoson Bolik
Pulou meninggolkon mojlis

- Besuroi