You are on page 1of 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỐ 1464/HĐ-PCHP


NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2015

HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
TƯ VẤN THIẾT KIẾT BẢN VẼ THI CÔNG – TỔNG DỰ TOÁN

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO XA CÔNG TƠ CÁC KHÁCH


HÀNG MUA ĐIỆN NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT, MUA
TỔNG BÁN LẺ TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI PHÒNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:


CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

NĂM 2017