You are on page 1of 2

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ES-KD
V/v Nghiệm thu Hợp đồng 1464/HĐ- Hà Nội, ngày tháng năm 2017
PCHP Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
– Tổng dự toán

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng


Căn cứ Hợp đồng số 1464/HĐ-PCHP ký ngày 17 tháng 11 năm 2015 giữa Công ty
TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng về
việc Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán, công trình: Lắp đặt hệ thống đo xa
công tơ các khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt, mua tổng bán lẻ tại Công ty
TNHH MTV Điện lực Hải Phòng;
Căn cứ phụ lục Hợp đồng kèm theo Hợp đồng số 1464/HĐ-PCHP ngày 17 tháng 11
năm 2015 ký ngày 01 tháng 12 năm 2016 giữa Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
và Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng.
Đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng đã hoàn
thiện các nội dung công việc theo Hợp đồng số 1464/HĐ-PCHP và phụ lục Hợp đồng ngày
01/12/2016. Thiết kế thi công và Tổng dự toán đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Điện
lực Hải Phòng theo đúng quy định, tuy nhiên hai bên vẫn chưa thống nhất nghiệm thu được
Hợp đồng. Vì vậy bằng công văn này, chúng tôi kính đề xuất tổ chức buổi làm việc giữa hai
bên, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 10h ngày 19/05/2017
2. Đia điểm: Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng
3. Nội dung: Giải quyết vướng mắc và thống nhất nghiệm thu Hợp đồng số 1464/HĐ-
PCHP Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán
Rất mong sự chấp thuận và hợp tác của Quý công ty.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC


- Như trên;
- Lưu: VT.

VŨ TIẾN THÀNH

Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng (E-Solutions) | Số 44 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Website: e-solutions.com.vn | Điện thoại: 04 6264 0909 | Fax: 04 6264 0808
Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng (E-Solutions) | Số 44 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Website: e-solutions.com.vn | Điện thoại: 04 6264 0909 | Fax: 04 6264 0808