You are on page 1of 8

RECAPITULARE

1.Când producţia creşte mai incet decat costul variabil total, costul fix mediu:a) creşte b) nu se
modifică;c) este mai mare decât CVM;d) scade;e) este egal eu CVM.
2. În To producţia este de 200 tone; în T1 costul total este de 8 milioane lei,producţia se reduce cu 10%,
iar costul variabil evoluează proporţional cu producţia,devenind 5,4 milioane de lei. Costul variabil
mediu, costul fix, costul total în To auurmătoarele niveluri:
3. În T1 faţă de To, CV cresc de 2,7 ori, iar producţia obţinută este cu 170% mai mare. Costul marginal
este:a) egal cu CVM din T1b) l,7CVo;c) 1,7CTo;d) egal cu CTM;e) egal cu CVMo
4. Dacă productivitatea muncii creşte, care indicator din cei de mai jos se reduce:a) producţia pe
salariat;b) timpul pe unitatea de produs;c) producţia pe unitatea de timp;d) producţia pe capitalul fix;e)
producţia pe capitalul circulant.
5. Costurile variabile includ în întregime:a) consumul de capital;b) costurile salariale;c) cheltuielile cu
materii prime;d) combustibilul pentru fabricaţie;e) combustibilul pentru încălzit;A=a+b+c B=c+d
C=b+c+d D=b+c+d+e.
6. Când utilitatea marginală este zero, utilitatea totală este:a) minimă;b) zero;c) maximă;d) pozitivă dar
descrescătoare;e) egală cu unu.
7. Se cunosc următoarele date: costurile fixe reprezintă 3/8 din costurile totale,iar costurile totale sunt cu
20% mai mici decât incasările. Ştiind că producţia vândută este de 100.000 buc. şi că preţul unitar este de
2 mil. lei, costurile variabile sunt:
8. Dependenţa costului total faţă de volumul producţiei la o firmă se prezintă astfel:
Q (buc.) 0 1 2 3 4 5 6
CT (u.m.) 100 190 270 340 400 470 550
Când producţia este 5, CF, CV, CFM, CVM, CTM şi CM sunt:
9. Când diferenţa dintre costul fix mediu curent şi cel al perioadei de bază este 2,
iar diferenţa dintre costul variabil mediu curent şi cel al perioadei de bază este 8, atunci
costul total mediu (CTM), costul marginal (CM) şi producţia (Q) evoluează astfel:
a) creşte, creşte, creşte;b) creşte, scade, creşte;c) creşte, creşte, scade;d) scade, creşte, scade;
e) scade, scade, creşte.
10. Firma în care lucrează 4 salariaţi obţine într-o anumită perioadă de timp o
producţie de 500 de bucăţi dintr-un anumit bun. În perioada următoare ea dublează
producţia pe baza angajării a încă 4 salariaţi. Precizaţi cum se modifică productivitatea
muncii.
11. O producţie de 6 piese a ocazionat un consum global de factori de 4.000 lei, din
care 400 a reprezentat consumul suplimentar de factori pentru obţinerea celei de-a 6-a
piese. Costurile totale fixe ale primei piese fiind de 800 de lei, atunci costurile variabile totale
ale celor 5 piese au fost de:
12. O firmă a obţinut un profit anual de 500 mil. la un cost fix de 200 mil. un cost
variabil mediu de 250.000 şi un preţ de 500.000. Producţia care a asigurat acest profit a
fost de:
13. O întreprindere cu 100 de salariaţi şi 50 de utilaje realizează o producţie
zilnică de 50 milioane u.m. în 8 ore. Cum se modifică productivitatea muncii dacă, prin
intrarea în funcţiune a 5 utilaje mai performanţe, producţia sporeşte cu 50%, iar
numărul salariaţilor creşte cu 10%?
14. Costul total me diu minim al unei fi rme monopoliste este de 100 dolari pe bu cată, la o producţie de
50.000 de bucăţi, iar costul variabil este de 4.000.000dolari. De terminaţi costul marginal, al ultimei
unităţi produse.
15. Utilitatea marginală este în mod normal:a) pozitivă şi crescătoare;b) pozitivă şi descrescătoare
c) negativă şi descrescătoare;d) negativă şi crescătoare;e) independent de aprecierea consumatorului.
16. Raportul dintre costurile materiale şi cifra de afaceri al unei firme este de
2/5. ştiind că această firmă se caracterizează printr-un profit de 100 mil. de lei, care reprezintă 1/6 din
cifra de afaceri, determinaţi ponderea costurilor salariale în costul total.
16. Fie: P=120.000, CFM=30.000, CVM=70.000. Cu cât trebuie redus CFM,dacă CVM nu se modifică,
pentru ca profitul să crească cu 10%?
17. Indi cele producti vităţii unui factor de producţie este 200%, iar indi cele producţiei 320%. Ce· modifi
care a cunos cut factorul de producţie implicat?
18. Un consumator are un venit disponibil de 14 u.m. Utilităţile marginale resimţite în urma consumului a
două bunuri, X şi Y, sunt date de relaţiile UmgX  10  2  X, UmgY  5  Y. Dacă preţurile celor două
bunuri sunt PX  PY  2 , atunci programul de consum care asigură echilibrul consumatorului este?

19. Un consumator are o funcţie de utilitate totală de tipul U( X,Y)  3  X  Y . Venitul disponibil de 16,
iar preţurile celor două bunuri sunt PX 1 şi PY  2 . Programul de consum ce asigură echilibrul
consumatorului este?
20. Umgx=20-X, Umgy=18-2Y. Presupunem că preţul unei unităţi de X este egal cu preţul unei unităţi de
Y şi egal cu 2. Care este programul de consum şi utilitatea totală aferentă, dacă se cheltuiesc 10 u.m.
pentru cumpărarea celor două bunuri de către un consumator raţional ?
21. Un consumator are funcţia de UT(x,y)=xy2. El dispune de un buget de 240 u.m. săptămânal iar
preţurile bunurilor sunt Px=2 şi Py=4. Programul de achiziţie care îi asigură echilibrul şi mărimea
satisfacţiei totale pe care o realizează reprezintă:
22. Un consumator dispune de un venit de 90 u.m. În urma consumului a două bunuri X şi Y el obţine o
utilitate totală dată de următoarea funcţie : UT(X,Y)=3X2Y, iar preţurile celor două bunuri sunt Px=20
u.m. şi Py=10 u.m. Programul de consum care maximizează utilitatea totală şi valoarea acesteia este?
23. Un consumator cu un venit disponibil total de 20 u.m. isi construieste un program de consum format
din doua bunuri x si y. UT=2x+y2-xy iar preturile celor doua bunuri sunt PX=2 PY=1. Programul de
consum care va oferi satisfacţia maximă este ¿
24. Costul de oportunitate reprezintă: a) costul contabil; b) costul informării în vederea încheierii unui
contract; c) venitul celei mai bune alternative la care se renunţă, atunci când se face o alegere; d) un
concept similar ratei marginale de substituţie; e) un concept sinonim cu frontiera posibilităţilor de
producţie.
25. Problema fundamentală a economiei se referă la: a) corelarea producţiei de bunuri de consum cu
aceea de bunuri-capital; b) corelarea fluxurilor de investiţii cu fluxurile de economii; c) necesitatea unui
ritm înalt al inovării tehnologice; d) atenuarea tensiunii dintre nevoi şi resurse; e) creşterea continuă a
eficienţei tuturor activităţilor economice.
1. Un consumator raţional achiziţionează două bunuri: pâine şi tricouri. Dacă raportul utilitate
marginală-preţ pentru pâine este 0,4, iar preţul unui tricou este de 60 RON, atunci utilitatea marginală
(Umg) a tricoului este:

a) 22;

b) 23;

c) 24;

d) 16.

2. Dacă prin consumarea celei de-a 6 unităţi din acelaşi bun economic utilitatea totală (UT) creşte de la
24 la 28, utilitatea marginală (Umg) a acestei unităţi este:

a) 24;

b) 28;

c) 2;

d) 4.

3. Rata anuală de amortizare (Ra) a unui utilaj este egală cu 20%. Dacă după 4 ani firma a recuperat 6
milioane u.m. din valoarea investiţiei, valoarea de achiziţie a utilajului a fost egală cu:

a) 6 milioane u.m.;

b) 7 milioane u.m.;

c) 7,5 milioane u.m.;

d) 8 milioane u.m.

4.Dacă valoarea de achiziţie a unui utilaj este egală cu 20 milioane u.m., iar amortizarea anuală este
egală cu 10 milioane u.m., atunci durata de utilizare a utilajului este egală cu:

a) 1 an;

b) 1,5 ani;

c) 2 ani;

D) 4 ani

5. În situaţia în care costurile totale (CT) depind de producţie (Q) conform relaţiei CT=53Q2Q2:

a) CF=53Q;

b) CVM=32Q;
c) CTM=32Q;

d) CVM=3Q2Q2.

6.Atunci când costurile totale (CT) depind de producţie (Q) conform relaţiei CT=152Q:

a) CFM=15;

b) CVM=2Q;

c) Cmg=CVM;

d) CmgCVM.

7. Pe termen scurt, dacă CFM scade cu 90%, atunci producţia:

a) a sporit cu 10%;

b) s-a redus cu 50%;

c) a sporit de 10 ori;

d) a sporit cu 90%.

8. În T0 costul variabil mediu (CVM) este 100 u.m. Pe termen scurt, dacă producţia (Q) creşte cu 50% iar
costurile variabile (CV) cresc cu 25%, costul marginal (Cmg) este de:

a) 25 u.m.;

b) 75 u.m.;

c) 200 u.m.;

d) 50 u.m..

9. La un preţ unitar (P) de 10.000 u.m., un cost fix total (CF) de


100.000 u.m. şi un cost variabil mediu (CVM) de 5.000 u.m., volumul producţiei (Q) la care profitul total
(Pr) al firmei este egal cu zero este:

a) 30 unităţi;

b) 20 unităţi;

c) 25 unităţi;

d) 10 unităţi.

10. În situaţia în care preţul de vânzare al unui bun (P) este de


100 u.m., costurile fixe totale (CF) sunt de 50000 u.m., iar costul variabil mediu (CVM) de 50 u.m., pragul
de rentabilitate pentru producerea acelui bun este de:

a) 200 unităţi;

b) 300 unităţi;
c) 400 unităţi;

D) 1000 unităţi

11. O firmă previzionează pentru anul următor costuri fixe (CF) de 20 milioane u.m., un cost variabil
mediu (CVM) de 2000 u.m. şi că preţul (P) bunului pe care-l produce va fi de 7000 u.m. În condiţiile în
care firma şi-a stabilit ca obiectiv obţinerea unui profit total (Pr) de 5 milioane u.m., producţia (Q) care
trebuie realizată este de:

a) 6000 bucăţi;

b) 4500 bucăţi;

c) 5000 bucăţi;

d) 7500 bucăţi.

12. Profitul (Pr) reprezintă 20% din costul total de producţie (CT). Costurile materiale (Cmat) reprezintă
20% din costurile totale, iar cheltuielile salariale (Csal) reprezintă 300 u.m. În aceste condiţii, profitul va fi:

a) 50 u.m.;

b) 60 u.m.;

c) 75 u.m.;

D) 375 u.m

13. O societate comercială dispune de un capital tehnic de 400 mld. u.m. din care

60% constă din capital fix. Dacă acest capital are o durată de funcţionare de 8 ani,

capitalul fix consumat anual va fi de:

a) 240 mld. u.m.;

b) 160 mld. u.m.;

c) 30 mld. u.m.;

d) 50 mld. u.m.;

e) 40 mld. u.m ..

14. Firma în care lucrează 4 salariaţi obţine într-o anumită perioadă de timp o

producţie de 500 de bucăţi dintr-un anumit bun. În perioada următoare ea dublează

producţia pe baza angajării a încă 4 salariaţi. Precizaţi cum se modifică productivitatea

muncii.

a) creşte cu 25%;

b) se dublează;
c) scade eu 50%;

c) nu se modifică;

d) nici un răspuns correct

15. O întreprindere cu 100 de salariaţi şi 50 de utilaje realizează o producţie

zilnică de 50 milioane u.m. în 8 ore. Cum se modifică productivitatea muncii dacă, prin

intrarea în funcţiune a 5 utilaje mai performanţe, producţia sporeşte cu 50%, iar

numărul salariaţilor creşte cu 10%?

a) creşte, dar nu se poate preciza cu cât;

b) creşte cu 25%;

c) creşte cu 12,5%;

d) creşte cu 36,36%;

e) nici un răspuns nu este corect