You are on page 1of 2

Անձնագիրը հաստատող հանձնելիս գրանցիչը կստորագրի նրա (նրանց)

Ընտրական փաստաթղթի ներկայացումը


հետևի էջի համապատասխան տողում և
կհաստատի քվեաթերթիկը (քվեաթերթիկները)
Նկատի ունեցեք!

ընթացակարգեր
հատուկ կնիքով: Քվեաթերթիկը լրացնելու ժամանակ
Գրանցիչին պիտի ներկայացնեք Վրաստանի արգելված է այլ անձի ներկայությունը: Եթե
քաղաքացու վկայական կամ Վրաստանի Հիշեք՝ ձեզ տալիս են երեք քվեաթերթիկ՝առաջին դուք չէք կարողանում ինքնուրույն լրացնել
քաղաքացու անձնագիր: Գրանցիչը ստուգում քվեաթերթիկով սակրեբուլոի անդամների քվեաթերթիկը, ապա իրավունք ունեք,
է ձեր տվյալների (անուն, ազգանուն, ծննդյան ընտրության համար դուք ձայն եք տալիս ցանկալի օգնության համար գաղտնի քվեախցիկ
ամսաթիվ, հասցե) համապատասխանությունը կուսակցությանը, երկրորդ քվեաթերթիկով դուք հրավիրել ցանկացած անձի, բացի՝
ընտրողների ցուցակում գոյություն ունեցող ձայն եք տալիս սակրեբուլոի մեծամասնական ա) ընտրական հանձնաժողովի անդամից
տվյալների հետ, այդ թվում նաև լուսանկարի թեքնածուին, երրորդ քվեաթերթիկով դուք ձայն եք
նմանությունը: տալիս քաղաքապետին: բ) թեկնածուից
գ) թեկնածուի ներկայացուցիչներից
Նկատի ունեցեք՝ եթե ձեր տվյալների դ) դիտորդներից
ստուգման ժամանակ հայտնաբերեցին ե) մամուլի և զանգվածային լրատվության
անհամապատասխանություն ձեր կողմից միջոցների ներկայացուցիչներից:
ներկայացված փաստաթղթերի և ընտրողների
ցուցակում եղած տվյալների միջև, ապա գրանցիչը Հիշեք՝ արգելվում է քվեախցիկում նկարել
դիմում է տեղամասային ընտրատարածքի քվեաթերթիկը: Ձեր ընտրությունը գաղտնի
հանձնաժողովի նախագահին, որը ընտրական է և նրա մասին ոչ ոք չի իմանա, եթե դուք
օրենսգրքով հաստատված ընթացքակարգը չբացահայտեք:
անցնելուց հետո, քվեարկելու իրավունք կտա:

Ցուցակում ստուգվելը և Գաղտնի քվեախցիկ մտնելը և


Քվեարկություն մակնշումը քվեարկելը
Ձեր տվյալների համապատասխանությունը Հաստատված քվեաթերթիկի (քվեաթերթիկների)
հաստատվելու դեպքում, գրանցիչը մակնշում է ստանալուց հետո, դուք պիտի մտնեք
Քվեարկությունը սկսվում է առավոտյան ժամը ձեզ: Մակնշումը կարող է կատարեն աջ ձեռի բութ գաղտնի քվեախցիկ և լրացնեք քվեաթերթիկը
8-ին և ավարտվում է երեկոյան ժամը 8-ին: կամ ցուցամատ մատների եղունգի վրա, եթե (քվեաթերթիկները): Քվեաթերթիկի
Քվեարկության կարգը կատարվում է հետևյալ նշված գործողությունը կատարել անհնար է, ապա (քվեաթերթիկների) լրացնելուց հետո պիտի ծալեք
հաջորդականությամբ՝ աջ ձեռի մատների վրա, իսկ եթե սա էլ անհնար է, այն այնպես, որ չերևա թե ում օգտին եք քվեարկել.
ապա նույն ծեսով ձախ ձեռի վրա:
Ընտրատեղամաս մուտք գործելը
Նկատի ունեցեք՝ մակնշման գործողությունը
Քվեարկության սենյակ մտնելիս ներկայացրեք անցնելուց հետո, դուք իրավունք չունեք
անձը հաստատող փաստաթուղթը և հոսքը նորից մասնակցել քվեարկմանը նույն կամ
կարգավորող ընտրատարածքի անդամը ստուգում այլ ընտրատարածքում: Այս պահանջը
է, ունեք թե ոչ կատարված մակնշում: Հոսքի խախտելու դեպքում կստանձնվեք
կարգավորիչը նաև՝ Վրաստանի օրենսդրությամբ սահմանված
պատասխանատվության:
● ստուգում է, թե քանի քվեարկող է կանգնած
գրանցման սեղանի մոտ: Այն դեպքում, եթե Հիշեք՝ մակնշումը անտեսանելի է և ձեր
գրանցման սեղանի մոտ երկուսից ավելի քվեարկող առողջության համար ընդհանրապես անվնաս
է կանգնած, ապա այն ժամանակավոր հետաձգում հեղուկ:
է ձեր մուտքը սենյակ:

● ցուցանշում է, որ մոտենաք այն գրանցման


սեղանին, որին պատկանում է ընտրողների Քվեաթերթիկի տեղադրումը Նկատի ունեցեք!
ցուցակում ձեր ազգանվան առաջին տառը: հատուկ ծրարի մեջ
Ընտրատեղամասային հանձնաժողովի
Նկատի ունեցեք՝ եթե մակնշման ստուգման Ծալված քվեաթերթիկով (քվեաթերթիկներով) դուք անդամների և ընտրատեղամասում ներկա
սարքը հայտնաբերեց, որ դուք ունեք մակնշում, պիտի մոտենաք առանձին դրված սեղանի մոտ, գտնվող անձինք իրավունք ունեն, մինչև
դուք զրկվում եք քվեարկմանը մասնակցելու որտեղից պիտի վերցնեք հատուկ ծրարը, նրա մեջ գաղտնի քվեախցիկ մտնելը և քվեաթերթիկը
իրավունքից, իսկ ձեր ազգանունը նշվում է տեղադնեք քվաթերթիկները և ծրարը պիտի գցեք (քվեաթերթիկները) հատուկ ծրարում դնելը
քվեարկման օրվա գրանցման գրքում: քվեատուփի մեջ: ձեզանից պահանջեն, որ ցույց տաք, թե քանի
წიგნში. հատ քվեաթերթիկ և հատուկ ծրար ունեք
Հիշեք՝ ընտրական հանձնաժողովի անդամը ձեր մոտ: Դուք պարտադիր եք կատարել այդ
իրավունք չունի բացելու լրացված քվեաթերթիկը խնդրանքը, բայց այնպես, որ նրանք չտեսնեն
(քվեաթերթիկները) կամ այլ կերպ խախտի քվեաթերթիկի վրա ձեր կողմից նշված
քվեարկման գաղտնիությունը: կուսակցությունը/թեկնածուն:

Ընտրատեղամասը փակվում է երեկոյան


ժամը 8-ին: Եթե այս ժամանակահատվածում
դուք հերթ եք կանգնած, ապա քվեարկելու
Հիշեք՝
իրավունք ունեք: Մինչև քվեարկելը,
ընտրատեղամասային հանձնաժողովի
Եթե դուք կամ ընտրական հանձնաժողովի
անդամներից մեկը գրանցում է ձեր
անդամը փչացրեց քվեաթերթիկը կամ
ազգանունը, որից հետո դուք կարող եք
հատուկ ծրարը, պիտի տեղեկացնեք
մասնակցել ընտրություններին:
ընտրատարածքային հանձնաժողովի
նախագահին,հանձնեք փչացրած
Արգելվում է՝ քվեարկության օրվա
Ցուցակում ստորագրում և քվեաթերթիկը կամ հատուկ ծրարը և
ընթացքում քարոզչություն անել: Նաև,
ստանաք նորը: Ձեր ներկայությամբ կտրում
քվեաթերթիկի հաստատում են փչացրած քվեաթերթիկի /հատուկ ծրարի
արգելվում է գտնվել ընտրատեղամասում
որևէ կուսակցությանը աջակցող լոգոտիպ
ծայրը, վրան գրում են «փչացած է», ծրարի
Մակնշման գործողությունը անցնելուց հետո, ունեցող հագուստով կամ աքսեսուարով: Անձը
վրա ստորագրում է ընտրատարածքային
դուք ստորագրում եք ընտրողների ցուցակի կտուգանվի 2000 լարիով, եթե նախընտրական
հանձնաժողովի նախագահը և այն պահվում է
համապատասխան ցուցակում, որով հաստատում քարոզչությանը մասնակցի այս ծեսի
առանձին.
եք քվեաթերթիկի (քվեաթերթիկների) ստացումը: խախտումով:
Ընտրական քվեաթերթիկը (քվեաթերթիկների)
Ընտրությունների Տեղական
Ինքնակառավարություն
Ընտրական վարչություն
Ընտրությունները անցկացվում են
Տեղափոխվող քվեատուփի միջոցով քվեարկելու
գործընթացը սկսվում է ընտրությունների օրը
ժամը 9-ին և ավարտվում է ժամը 19-ին:
Արդարադատ Ընտրությունները
Արդարադատ ընտրությունների և
ուղեցույց Տեղական ինքնակառավարության օգնությամբ
քաղաքացիները որոշում են տեղի նշանակալի
Վրաստանի ընտրական վարչության կողմից:
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Հիշեք՝ Տեղափոխվող քվեատուփի միջոցով
ժողովրդավարության միջազգային
կազմակերպությունը քսան տարուց

Ձեր ձայնը որոշիչ է


կառավարում է գործընթացը ամբողջ քվեարկող անձանց հանդեպ չի օգտագործվում ավել դիտարկում է ընտրությունների և
հարցերը: Դրա համար, համամարդկային, երկրի մասշտաբով: Ընտրատարածքային մակնշումը: հանրաքվեների իրականացմանը Վրաստանում:
հավասար, ուղղակի, գաղտնի և պարբերական ընտրական հանձնաժողովները ապահովում են Կազմակերպությունը գործում է կենտրոնական
ընտրությունների միջոցով քաղաքացիները ընտրությունների անցկացումը մունիցիպալիտետի և շրջանային գրասենյակների միջոցով, իսկ
ընտրում են իրենց ներկայացուցիչներին տարածքում, իսկ տեղամասային ընտրական Նախընտրական քարոզչություն / ընտրության օրը ամբողջ երկրի մասշտաբով
սակրեբուլոյի և քաղաքապետի պաշտոնին: հանձնաժողովները պարտավոր են
ընտրություններ անցկացնել կոնկրետ գյուղի,
քարոզարշավ միջև 1,000 դիտորդի է մոբիլիզացնում:
Կազմակերպությունը հանրությանն է
Սակրեբուլոն և քաղաքապետը պարտադիր են քաղաքի և շրջանի տարածքում: ներկայացնում տեղեկություն ընտրությունների
Նախընտրական փուլում դուք իրավունք
լուծելու (կամ որոշում կայացնելու) այնպիսի ընթացքի և բացահայտված խախտումների
ունեք ակտիվորեն մասնակցելու
կարևոր հարցեր, ինչպիսին են՝ մասին պարբերական զեկույցներով և
քաղաքական կուսակցության կամ
● ջրամատակարարում Ընտրություններին մասնակցումը թեկնածուի քարոզարշավում, ելույթ ունենալ հայտարարություններով: Բացի ընտրություններից
կազմակերպությունը ունի իրագործած տարբեր
աջակցության խոսքով, տարածեք կոչերը,
● քաղաքային տրանսպորտի ծառայությունների ծրագրեր քաղաքացիական կրթության և
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հայտարարություններ ձեր նախընտրած
կազմակերպում տեղական ինքնակառավարման գործունեության
ընտրություններում քվեարկելու իրավունք թեկնածուի օգտին կամ մասնակցեք
● փողոցների, այգիների, հրապարակների, հետ կապված:
ունի Վրաստանի քաղաքացին 18 տարեկանից, ընտրողների հետ նրանց հանդիպումներին:
գերեզմանների և այլ հանրային վայրերի մաքրում,
որը ըստ բնակության վայրի գրանցված է
կանաչապատում և արտաքին լուսավորության
համապատասխան ընտրատարածքում և Քարոզչությանը մասնակցելու սահմանափակ
ապահովում;
տեղական մեծամասնական ընտրատարածքում: իրավունքով են օգտվում պետական
● նախադպրոցական և ուսումնական
Ընտրություններին մասնակցելու համար, ծառայողները, ընտրական հանձնաժողովի Կենտրոնական գրասենյակ
հաստատությունների ստեղծում և դրանց
դուք պետք է գրանցված լինեք ընտրողների անդամները, իրավապահ և ուժային
գործունեության ապահովում,
● գրադարանների, ակումբների,
ցուցակում: Ընտրողների միասնական ցուցակում կառույցների աշխատակիցները, արտասահմանի Թբիլիսի
ձեր տվյալները նշված են ձեր գրանցման վայրի քաղաքացիները և կազմակերպությունները, Օնիաշվիլի փ. #37
կինոթատրոնների, թանգարանների,
համապատասխան: բարեգործական և կրոնական Թբիլիսի 0160, Վրաստան
թատրոնների, ցուցասրահների և սպորտային-
կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: Հեռ: +995 32 2372882
առողջարարական օբյեկտների կառուցում և
Նկատի ունեցեք, որ ինքներդ կարող եք ստուգել Էլ-փոստ: info@isfed.ge
կառավարում;
ձեր առկայությունը ընտրողների միասնական Հիշեք, արգելվում է ձեր հանդեպ ինչ որ ճնշումի
● տեղական նշանակության մշակութային
ցուցակում ընտրատեղամաս գնալով և առանց գործածում կամ սպառնալիք այն պատճառով,
հուշարձանների պահպանում, վերակառուցում և
գնալու, էլեկտրոնային կայք այցելելով՝ http://voters. որ դուք քվեարկեք ի օգուտ որևէ կուսակցության
վերականգնում;
cec.gov.ge/: Ընտրողների միասնական ցուցակում կամ թեկնածուի: Նշված գործողությունը Շրջանային գրասենյակներ
● արտաքին առևտուր, շուկաներ և
փոփոխություններ կարող են կատարվել համարվում է հանցանք և պատժվում է ըստ
տոնավաճառներ;
● և այլն:
ընտրություններից ոչ ուշ 14 օր առաջ: Վրաստանի օրենսդրությամբ: Այս դեպքում Թբիլիսի
կարող եք դիմել իրավապահ մարմիններին և Ալմասիանի փ,#19/21, բ. 7
Ցուցակում անճշտություն հայտնաբերելու նաև տեղեկացնել ընտրական դիտորդական Հեռ:+995 577497448
Քաղաքապետի և սակրեբուլոյի դեպքում, այն վերացնելու համար պիտի դիմեք կազմակերպություններին: Էլ-փոստ: tbilisi@isfed.ge
Պետական Ծառայությունների Զարգացման
ընտրությունները Գործակալություն: Նաև, արգելվում է ձեզ կաշառել, կոնկրետ
ձեզ գումար, նվեր կամ ինչ որ ծառայություն
Սակերբուլոն ընտրվում է համամասնական առաջարկել, փոխարեն նրան, որ դուք քվեարկեք Քութաիսի
և մեծամասնական ընտրակարգով: ի օգուտ որևէ կուսակցության կամ թեկնածուի: Ծեռեթելի փ. #27
Համամասնական ընտրակարգով անցկացված Հեռ: +995 431 240992
ընտրությունների դեպքում, ընտրողը քվեարկում Տեղափոխվող քվեատուփի Այսպիսի գործողությունը պատժվում է և քրեական
կամ վարչական պատասխանատվություն Էլ-փոստ: kutaisi@isfed.ge
է կուսակցության կամ դաշինքի համար (երկու ցուցակը կկիրառվի նաև ձեր վրա:
կամ ավելի կուսակցությունների միավորում), իսկ
մեծամասնական ընտրությունների դեպքում, Այն դեպքում, երբ դուք առողջության պատճառով Բաթումի
ընտրողը ձայն է տալիս կոնկրետ թեքնածուին, չէք կարող ընտրատեղամաս մտնել, գտնվում 26 Մայիսի փ.#40 բ. 20
որին, հնարավոր է ներկայացնի կուսակցությունը/ եք հիվանդանոցում կամ այլ առողջապահական Հեռ: +995 593574857
դաշինքը կամ անկախ նախաձեռնող խումբը: հաստատությունում, որտեղ չի բացվում Էլ-փոստ: batumi@isfed.ge
ընտրատեղամաս, իրավունք ունեք քվեարկել
Քաղաքապետի ընտրություններին տեղափոխվող քվեատուփի միջոցով: Գուրջաանի
հաղթող է համարվում այն թեքնածուն, ով Նոնեշվիլիի փ.#14
ընտրություններում մասնակցողների ձայների Տեղափոխվող քվեատուփի միջոցով քվեարկելու Հեռ: +995 353 220895
50%-ից ավել է ստանում: Եթե թեկնածուներից պահանջով պիտի դիմեք ընտրատեղամասային Էլ-փոստ: kakheti@isfed.ge
ոչ մեկը չի կարողանում անցնել արգելքը, ապա հանձնաժողովին, ընտրությունից ոչ ուշ 2 օր
կնշանակվի ընտրությունների երկրորդ փուլը, առաջ: Ընտրատեղամասային հանձնաժողովի
որտեղ մասնակցում են առաջին փուլում քարտուղարը կգրանցի ձեր գրավոր դիմումը կամ
լավագույն արդյունք ունեցող երկու թեկնածու: բանավոր հեռախոսային հայտարարությունը:

Երկրորդ փուլում հաղթող է համարվում այն


թեկնածուն, ով կստանա ավելի շատ ձայներ, քան
մյուսները:

Վերանշված հրապարակումը ստեղծվել


է Եվրոմիության աջակցությամբ: Նրա
բովանդակությանը պատասխանատու է
միայն Արդարադատ ընտրությունների
և ժողովրդավարության միջազգային
Հիշեք, ընտրություններում մասնակցելով դուք կազմակերպությունը և արգելվում է
հնարավորութուն եք ստանում ազդեցություն հրատարակության բովանդակությունը ընկալել
ունենալ ձեզ համար ցանկալի սակրեբուլոի որպես Եվրոմիության դիրքորոշում:
կամ քաղաքապետի ընտրություններին, որոնք
պատասխանատու են ձեզ և ձեր ընտանիքի
համար նշանակալի հարցերի լուծմանը: